HGM125/2001
ID intern unic:  295757
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 125
din  15.02.2001
cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor
instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat
înmatriculaţi pe bază de contract
Publicat : 22.02.2001 în Monitorul Oficial Nr. 19-20     art Nr : 165
    HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81

    [Denumirea modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]
    În scopul stimulării studenţilor şi elevilor dotaţi din instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
    [Preambul modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13/16.01.04 art.81] 
    1. Se permite instituţiilor de învăţămînt superior
şi mediu de specialitate de stat să scutească de plata taxei de studii studenţii şi elevilii înmatriculaţi pe bază de contract, de regulă, la începutul fiecărui semestru, începînd cu anul II de învăţămînt la profilul, specialitatea, forma de studii respectivă la locurile disponibile, cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi în funcţie de rezultatele academice obţinute în cadrul fiecărei sesiuni.
    Rectorii (directorii) instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat vor prezenta ministerelor de resort, pînă la 15 octombrie a anului respectiv, pentru confirmare, listele studenţilor şi elevilor scutiţi de plata taxei de studii.
    [Pct.1 modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]
    2. Se aprobă Regulamentul cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract (se anexează).
    [Pct.2 modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]
    3. Se abrogă Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.34 din 22 ianuarie 1999 "Cu privire la scutirea de plata taxei de studii a persoanelor înmatriculate pe bază de contract în instituţiile de învăţămînt superior de stat" (Monitorul Oficial, 1999, nr.7-9, art. 75).

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                            Dumitru BRAGHIŞ

    Contrasemnată:
    Ministrul educaţiei şi ştiinţei                                Ilie Vancea

    Chişinău, 15 februarie 2001.
    Nr. 125.
Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 125
din 15 februarie 2001
REGULAMENTUL
cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor
 
şi elevilor instituţiilorde învăţămînt superior şi mediu de specialitate
 
de stat înmatriculaţi pe bază de contract
    1. Prezentul Regulament reglementează procesul de scutire de plata taxei de studii (parţială sau completă) a studenţilor şi elevilor înmatriculaţi pe bază de contracte încheiate între instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat şi persoanele fizice din Republica Moldova.
    2. Scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor înmatriculaţi pe bază de contract în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat din Republica Moldova (în continuare - scutirea de plata taxei de studii) se efectuează prin ordinul rectorului (directorului) instituţiei de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat, în baza deciziei Consiliului de administrare, coordonată cu ministerul de resort.  
    [Pct.1-2 modificate prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]
   
3. Scutirea de plata taxei de studii se efectuează, de regulă, în primele 15 zile de la începutul fiecărui semestru (începînd cu anul doi de învăţămînt) la profilul, specialitatea, forma de studii respectivă, în locurile disponibile cu finanţare de la bugetul de stat (în limita alocaţiilor bugetare), ţinînd cont de respectarea următoarelor condiţii:
    a) media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu este mai mică decît 8,5 (opt întreg şi cinci zecimi) puncte la profilurile socio-umane şi economice şi nu mai mică decît 8 (opt) puncte la celelalte profiluri;
   
  [Pct.3 lit. (a) modificată prin HG915 din 29.07.08, MO143-144/05.08.08 art.923]
    b) venitul mediu lunar la un membru al familiei pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii să nu depăşească zece salarii minime.
    4. Ca excepţie scutirea de plata taxei de studii se efectuează şi pentru persoanele cu media notelor obţinute la sesiunea ordinară din semestrul de studii precedent nu mai mică decît 8 (opt) puncte la profilurile socio-umane şi economice şi nu mai mică decît 7 (şapte) puncte la celelalte profiluri, în următoarele cazuri:
    a) şi-au pierdut întreţinătorul (părinţii, tutorele);
   
a1) sînt persoane cu disabilităţi care îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă;
    [Pct.4 lit. (a1) introdusă prin HG915 din 29.07.08, MO143-144/05.08.08 art.923]
    b) îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă cu profil pedagogic şi activează în instituţiile de învăţămînt preuniversitar;
   
[Pct.4 lit. (b) modificată prin HG915 din 29.07.08, MO143-144/05.08.08 art.923]
   
b1) îşi fac studiile la învăţămîntul cu frecvenţă redusă şi activează ca instructori, maiştri instruire de producţie şi/sau profesori de discipline de profil în instituţiile  de învăţămînt secundar profesional.
    [Pct.4 lit. (b1) introdusă prin HG915 din 29.07.08, MO143-144/05.08.08 art.923]
    c) venitul mediu lunar real la un membru al familiei nu depăşeşte cinci salarii minime.
    5. Persoanele interesate vor prezenta Consiliului de administrare al instituţiei respective de învăţămînt cererea privind scutirea de plata taxei de studii, la care se vor anexa:
    a) copia foii matricole ce confirmă rezultatele sesiunii de examene şi colocvii din semestrul de studii precedent;
    b) certificatul privind componenţa familiei;
    c) certificatul privind venitul mediu lunar al unui membru al familiei pe şase luni premergătoare lunii încheierii semestrului de studii respectiv;
    d) avizul decanului facultăţii (şefului secţiei) respective.
    6. Persoanele eliberate de plata taxei de studii nu pot beneficia de burse de studii.
    7. Rectorii (directorii) instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat vor include rezultatele scutirii de plata taxei de studii în raportul anual cu privire la activitatea instituţiei de învăţămînt.
    [Pct.7 modificat prin HG1551din 3.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]
    8. Ministerele de resort vor exercita funcţia de control şi vor verifica corectitudinea procesului de scutire de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor din instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate pendinte.
    [Pct.8 modificat prin HG1551 din 23.12.03, MO13-15/16.01.04 art.81]