HGA243/2005
ID intern unic:  295993
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 243
din  02.03.2005
pentru aprobarea Procedurii de stimulare
 a mobilităţii forţei de muncă
Publicat : 01.04.2005 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 354
HG1238 din 30.11.05, MO168-171/16.12.05 art.1368


    NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului” se substituie cu sintagma „Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei”, la cazul gramatical respectiv prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747
Pe tot parcursul textului, cuvintele: "Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale" şi "pe lîngă Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale", la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele "Ministerul Economiei şi Comerţului" şi "în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului", la cazul gramatical respectiv prin  HG1238 din 30.11.05, MO168-171/16.12.05 art.1368
În temeiul prevederilor articolului 20 alineatul (4) din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.70-72, art.312 ), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Procedura de stimulare a mobilităţii forţei de muncă (se anexează).
2. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:
va asigura implementarea prevederilor punctului 1 al prezentei hotărîri;
va întreprinde măsuri de familiarizare a populaţiei cu prevederile legale ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă;
va ţine evidenţa statistică privind încadrarea şomerilor în activităţile de stimulare a mobilităţii forţei de muncă;
va informa Guvernul, anual, pînă la data de 25 februarie, despre realizarea măsurilor de stimulare a mobilităţii forţei de muncă.
3. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Finanţelor şi Casa Naţională de Asigurări Sociale vor asigura alocarea mijloacelor financiare precizate pentru stabilirea, începînd cu 1 ianuarie 2005, a indemnizaţiei unice de instalare şi a indemnizaţiei unice de încadrare a şomerilor îndreptăţiţi de a le primi.
4. Plata indemnizaţiei unice de instalare şi a indemnizaţiei unice de încadrare a persoanelor neasigurate se efectuează în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetul de stat, iar a persoanelor asigurate - în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetul asigurărilor sociale de stat.
Indemnizaţiile vor fi achitate prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza calculelor şi comenzilor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.
5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

PRIM-MINISTRU                                                         Vasile TARLEV


Contrasemnează:
Ministrul muncii
şi protecţiei sociale                                                         Valerian Revenco
Ministrul economiei                                                        Marian Lupu
Ministrul finanţelor                                                         Zinaida Grecianîi

Chişinău, 2 martie 2005.
Nr. 243.
Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.243
din 2 martie 2005

PROCEDURA
de stimulare a mobilităţii forţei de muncă
1. De dreptul la acordarea indemnizaţiilor ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă, prevăzut la articolul 20 din Legea nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, vor beneficia şomerii înregistraţi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă raionale, municipale şi a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) (în continuare - Agenţie).
2. Persoanele specificate în punctul 1, care se încadrează cu contract individual de muncă la un loc de muncă într-o altă localitate selectată de Agenţie la o distanţă de peste 30 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul, beneficiază de o indemnizaţie unică de încadrare, în mărimea unui salariu mediu pe economie pentru anul precedent, la data stabilirii.
    [Pct.2 modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
   
[Pct.2 modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
Indemnizaţia unică de încadrare însumează cheltuieli de transport suportate de către beneficiarii menţionaţi în prezentul punct.  
    3. Persoanele specificate în punctul 1, care se încadrează cu contract individual de muncă
la un loc de muncă într-o altă localitate selectată de Agenţie şi, ca urmare, îşi schimbă domiciliul, beneficiază de o indemnizaţie unică de instalare, în mărimea a 3 salarii medii pe economie pentru anul precedent, la data stabilirii.
   
[Pct.3 modificat prin HG676 din 12.09.11, MO152-155/16.09.11 art.747]
4. Distanţa dintre localităţile în care îşi are domiciliul beneficiarul de indemnizaţii ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă şi în care urmează să-şi desfăşoare activitatea este stabilită de către Ministerul Transporturilor şi Comunicaţiilor.
5. De dreptul la indemnizaţiile ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă, prevăzute în punctele 2 şi 3, beneficiază persoanele care se încadrează în muncă cu contract individual de muncă pe o perioadă de cel puţin 6 luni calendaristice.
    [Pct.5 modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    6. Relaţiile dintre părţile implicate în acordarea de indemnizaţii ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă sînt reglementate:
a) între Agenţie şi agentul economic - de Contractul privind stimularea mobilităţii forţei de muncă, conform anexei nr.1;
b) între Agenţie şi beneficiarul de indemnizaţie ce ţine de stimularea mobilităţii forţei de muncă - de Contractul privind acordarea de indemnizaţie ce ţine de stimularea mobilităţii forţei de muncă, conform anexei nr.2;
c) între agentul economic (angajator) şi beneficiarul de indemnizaţii ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă - de Contractul individual de muncă, încheiat în conformitate cu prevederile Codului muncii.
7. Persoanele cu drept să primească aceste indemnizaţii vor prezenta la Agenţia la care sînt puşi la evidenţă o cerere privind solicitarea indemnizaţiilor ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă.
8. Cererea va conţine semnătura olografă a solicitantului şi va fi însoţită de următoarele documente:
a) buletinul de identitate, în original şi în copie, care să ateste domiciliul stabil;
b) carnetul de muncă, în original şi în copie;
c) înştiinţarea eliberată de angajator privind dovada încadrării în muncă cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să-şi desfăşoare activitatea.
Copiile buletinului de identitate şi a carnetului de muncă se confirmă de specialistul Agenţiei, care primeşte actele prin înscrierea pe copie:
a notei "conform originalului";
a numelui, prenumelui şi semnăturii funcţionarului;
a datei la care s-a făcut nota.
Originalele actelor se restituie titularului.
9. Agenţia va înregistra cererea şi va întocmi un dosar pentru fiecare şomer care va beneficia de indemnizaţii ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă, în care se va păstra:
cererea privind solicitarea acordării de indemnizaţii ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă;
copia buletinului de identitate;
copia carnetului de muncă;
înştiinţarea privind dovada încadrării în muncă;
ordinul privind acordarea indemnizaţiilor ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă.
Numărul dosarului va corespunde numărului de evidenţă al şomerului.
10. Agenţia va verifica toate actele prezentate de şomer şi va emite ordinul privind acordarea indemnizaţiei unice de încadrare sau a indemnizaţiei unice de instalare.
Ordinul nominalizat se emite în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei ce ţine de stimularea mobilităţii forţei de muncă.
Ordinelor privind acordarea indemnizaţiilor ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă li se atribuie numere în ordine crescătoare pentru o perioadă de 1 an calendaristic.
Ordinul privind acordarea indemnizaţiilor ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă se înregistrează în Cartea de ordine şi se păstrează în dosarul beneficiarului de indemnizaţiile respective.
11. Şomerul este informat sub semnătură despre decizia privind acordarea de indemnizaţie unică de încadrare sau indemnizaţie unică de instalare, mărimea şi data din care i se acordă acest drept.
12. Persoanelor care se încadrează în muncă în altă localitate, în conformitate cu punctele 2 şi 3, indemnizaţia unică de încadrare şi indemnizaţia unică de instalare vor fi achitate de către Agenţia în care şomerul a fost luat la evidenţă.
13. Plata indemnizaţiilor se va efectua în termen de 10 zile calendaristice de la data confirmării încadrării în muncă.
14. După efectuarea plăţilor, dosarul beneficiarului de acordare a indemnizaţiilor ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă, prevăzute în punctul 2, este păstrat la Agenţia în care şomerul a fost luat la evidenţă.
Dosarul, în original, al beneficiarului de indemnizaţii ce ţin de stimularea mobilităţii forţei de muncă, prevăzute în punctul 3, va fi transferat la Agenţia în a cărei rază beneficiarul îşi stabileşte noul domiciliu.
Agenţia va supraveghea îndeplinirea obligaţiilor persoanelor de a păstra raporturile de muncă pe o perioadă de 6 luni.
    [Pct.14 al.3) modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    15. Cheltuielile ocazionate de plata indemnizaţiei unice de încadrare şi a indemnizaţiei unice de instalare persoanelor neasigurate se efectuează în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetul de stat, la transferurile pentru prestaţiile sociale şi pensii achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Indemnizaţiile respective se alocă de Casa Naţională de Asigurări Sociale Fondului de şomaj şi se utilizează strict conform destinaţiei.
Cheltuielile ocazionate de plata indemnizaţiei unice de încadrare şi a indemnizaţiei unice de instalare persoanelor asigurate se efectuează în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetul asigurărilor sociale alocate Fondului de şomaj la articolul "Cheltuieli" destinat mobilităţii forţei de muncă şomerilor asiguraţi.
Transferurile mijloacelor băneşti de Casa Naţională de Asigurări Sociale la Fondul de şomaj se efectuează la contul bancar special al fondului deschis pentru finanţarea măsurilor de protecţie socială a şomerilor.  
16.  Agenţiile întocmesc raportul privind necesităţile de mijloace financiare în acest scop şi îl prezintă lunar Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (în continuare - Agenţia Naţională) pînă la data de 10 a lunii următoare celei gestionare.
În baza informaţiilor acumulate, Agenţia Naţională prezintă comenzile necesare Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
Casa Naţională de Asigurări Sociale, în baza acestor comenzi, transferă sumele necesare pentru achitarea indemnizaţiilor pe măsura finanţării de către Ministerul Finanţelor a mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat şi în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.
17. Agenţia Naţională prezintă trimestrial Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pînă la data de 20 a lunii următoare trimestrului de gestiune, darea de seamă privind utilizarea mijloacelor bugetare, iar Casa Naţională de Asigurări Sociale, la rîndul său - Ministerului Finanţelor, potrivit formularului specificat în anexele nr.3  şi nr.4.
18. Indemnizaţia unică de încadrare şi indemnizaţia unică de instalare se plătesc beneficiarilor prin intermediul instituţiilor bancare comerciale în baza contractului încheiat între Agenţie şi banca comercială respectivă.
19. Beneficiarii de indemnizaţie unică de încadrare sau de indemnizaţie unică de instalare sînt obligaţi să restituie integral sumele acordate drept indemnizaţie unică de încadrare sau indemnizaţie unică de instalare în cazul în care raporturile de muncă încetează într-o perioadă mai mică de 6 luni calendaristice de la data încadrării în muncă, în conformitate cu prevederile articolului 85 şi literelor g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), r) din alin. (1) al art. 86 din Codul muncii.
    [Pct.19 al.1) modificat prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]
    Sumele plătite fără temei legal, cu titlu de indemnizaţie unică de încadrare sau de indemnizaţie unică de instalare, şi acumulările formate în condiţiile prezentei Proceduri, ca urmare a înaintării unor documente false, se confiscă de la persoanele care le-au obţinut în mod fraudulos.
Sumele nerestituite de la beneficiarii decedaţi nu se urmăresc.
Funcţionarii agenţiilor, din a căror vină, ca urmare a nerespectării prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost stabilite şi plătite fraudulos sume din Fondul de şomaj, urmează a fi sancţionaţi disciplinar, în conformitate cu prevederile Codului muncii.
20. Sumele plătite ilegal se restituie integral agenţiilor ce au efectuat plata indemnizaţiilor.
Încasarea se efectuează în temeiul deciziilor agenţiilor care au plătit indemnizaţiile.
Sumele rămase nerecuperate se urmăresc pe cale judiciară. 
21. Litigiile privind modul de soluţionare a cererilor pentru stimularea mobilităţii forţei de muncă se soluţionează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, precum şi de către instanţele de judecată, în modul stabilit de legislaţie.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1238 din 30.11.05, MO168/16.12.05 art.1368]