HGA769/1997
ID intern unic:  296775
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 769
din  13.08.1997
despre aprobarea Regulamentului provizoriu cu privire
la arenda terenurilor de vînătoare pentru necesităţile
gospodăriei cinegetice în Republica Moldova şi Listei
terenurilor de vînătoare  atribuite întreprinderilor
 silvice de stat  ale Asociaţiei  de  Stat  pentru
Silvicultură "Moldsilva"
Publicat : 30.10.1997 în Monitorul Oficial Nr. 71     art Nr : 711
    În scopul intensificării  pazei  fondului cinegetic, sporirii eficacităţii măsurilor de reproducere, care să asigure  creşterea efectivului de  vînat pînă la cota optimă, Guvernul Republicii  Moldova HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul provizoriu cu privire la arenda terenurilor de vînătoare pentru  necesităţile  gospodăriei  cinegetice  în  Republica Moldova (anexa nr. 1);
    Lista terenurilor de vînătoare atribuite întreprinderilor silvice de stat  ale Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" (anexa  nr. 2).
    2. Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul  Protecţia  Mediului  Înconjurător, comitetele executive raionale şi primăriile municipiilor, Societatea vînătorilor şi pescarilor din Moldova vor lua măsurile necesare în vederea asigurării pazei fondului cinegetic de stat, în conformitate cu cerinţele Legii regnului animal şi Codului silvic al Republicii Moldova.
    [Pct.2 completat prin Hot. Guv. nr.1090 din 29.10.98]
    3. Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" atribuie fără plată, în bază de contract, Societăţii vînătorilor şi pescarilor din Moldova terenurile de vînătoare respective pe un termen de cel puţin 10 ani.
    [Pct.3 introdus prin Hot. Guv. nr.1090 din 29.10.98]

    PRIM-MINISTRU
    AL REPUBLICII MOLDOVA                           Ion CIUBUC

    Chişinău, 13 august 1997.
    Nr. 769.
Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 769
din 13 august 1997
REGULAMENTUL
provizoriu cu privire la arenda terenurilor
de vînătoare pentru necesităţile gospodăriei
cinegetice în Republica Moldova
I. Dispoziţii generale
    1. Gospodăria cinegetică constituie una din direcţiile de folosire a resurselor naturale, sarcinile căreia sînt protecţia,  folosirea raţională şi reproducerea fondului cinegetic de stat.
    2. Fauna vînătorească în  ansamblu cu terenurile de vînătoare constituie fondul cinegetic unic de stat al Republicii Moldova.
    3. Terenurile de vînătoare includ suprafeţele fondurilor  funciar, silvic  şi acvatic, care servesc ca habitate pentru animalele sălbatice în mediul natural.
   4. Fondul cinegetic este administrat de Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva", care efectuează gestiunea gospodăriei cinegetice pe teritoriul Republicii Moldova.
  5. Arenda terenurilor de vînătoare reprezintă folosirea, contra plată, în bază de contract, pe un termen stabilit, a bunurilor funciare ale fondului cinegetic necesare arendaşului pentru activitatea gospodărească de sine stătătoare.
   6. Darea terenurilor de vînătoare  în arendă asigură garanţii economice şi juridice de gospodărire îndependentă arendaşului, respectarea drepturilor lui în procesul folosirii fondului cinegetic.
    7. Relaţiile  de arendă sînt reglementate de Legea regnului  animal, Legea  cu  privire la arendă, prezentul regulament, alte acte  normative ale Republicii Moldova.
    8. La darea în  arendă a terenurilor de vînătoare, modul de folosire a  resurselor vînătoreşti se determină în conformitate cu legislaţia  în vigoare  a Republicii Moldova, dreptul preferenţial în această  privinţă aparţinîndu-i Societăţii Vînătorilor şi Pescarilor din Republica Moldova.
II. Modul de dare în arendă a terenurilor
de vînătoare
    9. Arendatori la darea în arendă a terenurilor de vînătoare sînt organul republican al administrării gospodăriei silvice al Republicii Moldova   -  Asociaţia  de  Stat  pentru Silvicultură "Moldsilva" şi întreprinderile de stat pentru silvicultură, cu consimţămîntul primei.
    10. Arendaşi,  în conformitate cu legislaţia în  vigoare,  pot  fi persoanele  fizice  şi juridice ale Republicii Moldova şi  altor state, organizaţiile şi  întreprinderile  mixte, persoanele fără cetăţenie, organizaţiile internaţionale.
Participarea  persoanelor fizice şi juridice ale altor state, precum şi  a persoanelor fără cetăţenie la arenda terenurilor de vînătoare ale Republicii  Moldova  se determină de legislaţia în vigoare a  Republicii Moldova.
    11. În cazul  înaintării  mai multor cereri pentru arenda  unuia  şi aceluiaşi teren de vînătoare, cererile cu privire la atribuirea acestuia se examinează în bază de concurs.
III. Modul de atribuire a terenurilor de vînătoare
    12. Atribuirea terenurilor de vînătoare beneficiarilor se efectuează în felul următor:
   a) persoanele fizice şi juridice, învestite în modul  stabilit  cu dreptul  de administrare a gospodăriei cinegetice, înaintează Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" cererea cu privire la atribuirea terenurilor de vînătoare concrete, coordonată cu organele respective ale administraţiei publice locale. La cerere se anexează:
informaţia cu   privire   la  condiţiile  terenului  de vînătoare, justificarea locului, hotarelor şi calculul suprafeţei gospodăriei ce se înfiinţează;
decizia organului  administraţiei  publice  locale  (comitetului executiv raional);
    harta-schemă  a  gospodăriei  ce se înfiinţează,  cu  însemnarea  şi descrierea hotarelor gospodăriei vînătoreşti şi tipurilor terenurilor de vînătoare;
proiectul planului de dezvoltare a gospodăriei pe perioada de arendă şi  investiţiilor  preconizate, cu indicarea obligatorie a măsurilor privind paza şi reproducerea faunei vînătoreşti;
    personalul scriptic   preconizat  al  gospodăriei şi  numărul cinegeticienilor  şi  paznicilor de vînătoare, care vor asigura paza  şi efectuarea măsurilor vînătoreşti;
avizul organelor de protecţie a mediului înconjurător;
    b) Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" examinează informaţia şi proiectele înaintate şi după efectuarea expertizei,  în termen de o lună,  pregăteşte hotărîrea cu privire la atribuirea terenurilor de vînătoare.
În caz de refuz de  a atribui terenuri de vînătoare, Asociaţia de Stat  pentru  Silvicultură  "Moldsilva" anunţă  în scris depunătorul cererii, specificînd cauzele refuzului, şi restituie toate materialele;
    c) după luarea deciziei de către Asociaţia de Stat pentru Silvicultură  "Moldsilva" cu privire la atribuirea  terenurilor de vînătoare, arendaşul, în termen de zece zile, încheie cu întreprinderile de stat  pentru silvicultură  respective un contract de arendă a terenurilor de vînătoare atribuite, de forma stabilită.
    13. În primii  trei ani din  momentul  încheierii contractului, terenurile de  vînătoare  vor  fi  supuse amenajării  cinegetice sau examinării economice.
Lucrările de  amenajare şi examinare economică se  îndeplinesc de către Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
    14. Hotărîrea Asociaţiei de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" cu privire la atribuirea terenurilor de vînătoare şi contractul de arendă a terenurilor de vînătoare, încheiat între întreprinderea de stat  pentru silvicultură  şi arendaş,  constituie  temei   pentru   administrarea gospodăriei vînătoreşti de către beneficiari.
IV. Modul de reatribuire a terenurilor de vînătoare
    15. Cu şase luni înainte de expirarea termenului  contractului  de arendă  pentru  folosirea  terenurilor de vînătoare, Asociaţia de Stat pentru  Silvicultură  "Moldsilva" efectuează, cu  participarea beneficiarilor şi  întreprinderilor de stat  pentru  silvicultură,  un control  al  gospodăriilor vînătoreşti arendate şi stabileşte gradul  de îndeplinire de către acestea a condiţiilor contractului de arendă.
    La efectuarea controlului o atenţie deosebită se acordă stării pazei şi îndeplinirii lucrărilor de reproducere şi sporire a efectivelor faunei  vînătoreşti. Se evaluează indicii obţinuţi  în  perioada de folosinţă  a  terenurilor de vînătoare, se verifică achitarea la timp  a arendei.
    La luarea deciziei cu  privire  la  reatribuirea  terenurilor  de vînătoare  pe  un nou termen în contract se introduc modificările ce  au intervenit în perioada precedentă de arendă.
    De actul în care  sînt reflectate rezultatele controlului, precum şi de decizia cu privire la folosinţa de mai departe  a  terenurilor  de vînătoare beneficiarul trebuie să ia cunoştinţă în termen de o lună.
    16. Beneficiarii  care au fost înştiinţaţi asupra posibilităţii de a obţine  în  folosinţă terenurile de vînătoare pe un nou termen  prezintă Asociaţiei  de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" cererile  respective cu  privire  la  folosinţa  terenurilor de  vînătoare,  cu  propunerile întemeiate,  în  caz de necesitate, cu privire la  schimbarea  hotarelor gospodăriei şi condiţiilor contractuale.
 17. După luarea de către Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva" a deciziei cu privire la reatribuirea terenurilor de vînătoare, întreprinderile de stat  pentru silvicultură  încheie cu beneficiarii contracte  de arendă a terenurilor de vînătoare pentru  un nou termen, de forma stabilită.
V. Controlul asupra gestionării gospodăriei
vînătoreşti pe terenurile atribuite
    18. Controlul  asupra  gestionării gospodăriei vînătoreşti de  către beneficiari  se  exercită  de  Asociaţia  de Stat  pentru  Silvicultură "Moldsilva" şi întreprinderile de stat pentru silvicultură prin revizii, ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată pe an.
    19. Conform rezultatelor  controlului se întocmeşte un act, în care se reflectă detaliat starea gospodăriei vînătoreşti, neajunsurile  care au avut loc.
    20. Întreprinderea  de stat pentru silvicultură examinează actul şi, conform materialelor reviziei, întocmeşte un aviz, în care:
    se analizează dinamica  efectivului de  vînat  în gospodăria vînătorească;
    se examinează  îndeplinirea clauzelor contractuale privind folosinţa terenurilor de vînătoare;
   se indică neajunsurile  în gestionarea gospodăriei vînătoreşti şi se trasează  măsurile  de îmbunătăţire a acesteia, precum şi  termenele  de realizare a lor.
    Avizul se prezintă beneficiarului  în  scopul  înlăturării neajunsurilor depistate.
    21. În caz de neîndeplinire de către beneficiari a obligaţiunilor prevăzute în contract, încălcare a modului de gestionare a gospodăriei vînătoreşti pe terenurile atribuite, faţă de arendaşi se aplică următoarele sancţiuni:
    avertizare;
    interzicerea vînătorii la toate sau la unele specii de vînat pe  un termen de la o lună pînă la trei ani.
    22. Retragerea  terenurilor de vînătoare din folosinţă, transmiterea lor  altor arendaşi sau transferarea lor în fondul de stat de rezervă se efectuează de către Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
    23. Sancţiunile  specificate la punctul 21 al prezentului regulament se aplică de către întreprinderile de stat pentru silvicultură  şi Asociaţia de Stat pentru Silvicultură "Moldsilva".
    24. În cazul  retragerii  terenurilor de vînătoare, cheltuielile, suportate de către beneficiar pentru popularea cu specii de vînat şi alte măsuri de reproducere şi biotehnice, nu se compensează. Costul fondurilor  fixe,  în cazul în care nu pot fi demontate, se  recuperează după valoarea reziduală.
VI. Plata pentru arendă
    25. Pentru folosinţa terenurilor de vînătoare atribuite, de  la arendaş  se încasează plata de arendă, care se stabileşte în funcţie de cerere, starea şi calitatea terenurilor de vînătoare.
    26. Plata de arendă este o parte a venitului care poate fi  obţinut de la folosirea raţională a terenurilor de vînătoare luate în arendă şi se stabileşte  independent de profitul real al  arendaşului. Cuantumul plăţii  pentru  arendă şi modul de achitare a acesteia se  stabilesc  în contractul de arendă în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    27. Plata pentru arendă se depune  în fondul centralizat de conservare a fondului cinegetic şi dezvoltare a gospodăriei cinegetice.
    28. În condiţiile selectării  prin  concurs  a arendaşilor,  cînd cererea de luare în arendă a terenurilor fondului forestier depăşeşte oferta,  plata pentru arendă se stabileşte ţinîndu-se cont de condiţiile concrete.
VII. Drepturile şi obligaţiunile arendaşilor
29. Arendaşul  terenurilor de vînătoare are dreptul:  să  realizeze exploatarea fondului cinegetic şi alte activităţi  gospodăreşti  în conformitate cu clauzele contractului;
    de proprietate asupra producţiei cinegetice şi profitului obţinut de la folosinţa terenurilor de vînătoare;
    să execute în modul stabilit construcţia şi amenajarea de obiecte vînătoreşti, voliere, hrănitori, adăpători, sărării etc., precum şi plantarea suprafeţelor de hrană, remizelor etc.;
    la rezilierea  contractului  înainte de expirarea  termenului,  în cazurile prevăzute de legislaţie;
    la apărarea pe  cale judiciară a intereselor sale legale, în caz  de încălcare a lor.
    30. Arendaşul este obligat:
   să asigure menţinerea efectivului de vînat şi diversitatea speciilor, în conformitate cu potenţialul terenurilor de vînătoare luate în primire, capacitatea lor biologică şi normele existente;
    să achite plata  pentru arendă în mărimea şi termenele stabilite  în contract;
    să exercite folosinţa, aplicînd metode care să îmbunătăţească caracteristicile de adăpostire şi hrănire ale terenurilor de vînătoare;
    să îndeplinească  alte  cerinţe  în scopul gestionării  raţionale  a gospodăriei  cinegetice,  precum  şi  indicaţiile  autorităţii  silvice centrale privitor la aceste probleme;
    să restituie  terenurile de vînătoare arendatorilor,  la expirarea termenului contractual, în starea prevăzută de contract;
    să recupereze pe deplin prejudiciul cauzat arendatorului, dacă nu va dovedi  că  înrăutăţirea  s-a produs nu din vina sa, în  cazul  în  care starea  fondului  de  vînătoare la expirarea termenului  contractual  nu corespunde cerinţelor stipulate în contract.
VIII. Drepturile şi obligaţiunile arendatorului
    31. Arendatorul are dreptul:
    să evalueze efectivul de vînat,  proporţionalitatea  pe sexe (sex-ratio)  a animalelor de vînat şi termenele de atingere a densităţii optime a lor;
    să efectueze controlul asupra stării,  pazei,  reproducerii  şi folosirii  raţionale a fondului cinegetic, respectării  legislaţiei  în vigoare şi clauzelor contractuale;
    să intenteze faţă de arendaşi, în modul stabilit, acţiuni cu privire la recuperarea prejudiciului cauzat gospodăriei vînătoreşti.
    32. Arendatorul este obligat:
    să dea arendaşului  în  folosinţă terenurile de vînătoare  în  stare corespunzătoare clauzelor contractului  şi în termenele  prevăzute  de contract;
    să acorde arendaşilor sprijin la îndeplinirea clauzelor contractuale.
IX. Răspunderea pentru încălcarea modului de folosinţă
şi gestionare a gospodăriei vînătoreşti în terenurile
de vînătoare arendate
    33. Pentru nerespectarea sau executarea inadecvată a obligaţiunilor contractuale de arendă a terenurilor de vînătoare, inclusiv pentru modificarea şi rezilierea contractului pe cale unilaterală,  partea vinovată  plăteşte celeilalte părţi despăgubirile, în mărimea şi  modul stabilite în contractul de arendă.
    34. Pentru încălcarea cerinţelor legislaţiei cinegetice şi regulilor de  folosire raţională, reproducere şi ocrotire a  regnului  animal, arendaşul  poartă  răspundere  materială, administrativă  şi  penală  în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova nr. 769
din 13 august 1997
L I S T A
terenurilor de vînătoare atribuite întreprinderilor
silvice de stat ale Asociaţiei de Stat pentru
Silvicultură "Moldsilva"
(ha)
----------+--------+-----+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----
Denumirea |Suprafa-|Pă-  |Tere-  |Livezi|  Vii  |Plan- |Pepi-|Alte  |Fîne-|Păşuni|Bălţi|Acva-|Alte
întreprin-|ţa tota-|duri |nuri   |      |       |taţii |ni-  |plan- | ţe  |      |     |torii|tere-
derilor de|lă      |     |arabile|      |       |pentru|ere  |taţii |     |      |     |     |nuri
stat pen- |        |     |       |      |       |coarde|     |multi-|     |      |     |     |
tru silvi-|        |     |       |      |       |altoi |     |anuale|     |      |     |     |
cultură   |        |     |       |      |       |      |     |      |     |      |     |     |
----------+--------+-----+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----
    1     |    2   |  3  |   4   |   5  |    6  |   7  |  8  |   9  |  10 |   11 |  12 |  13 | 14
----------+--------+-----+-------+------+-------+------+-----+------+-----+------+-----+-----+-----
Edineţ      256322  27389  178469  18675    505    21    22    1137   392   29712  1007  6699  5082
Glodeni     207386  21779  130688  14257   3094    54    16    1931   212   35355   262  4076   952
Bălţi       133843  12565   84231   7747   3800    14     1     781    18   24686   963  1642  2525
Soroca      245105  18536  173314  21169   1520    17     7     817   114   29611  2198  9810  9445
Şoldăneşti  109797  19828   68179   7441   1841    16    25     572   273   11622   548  1687  2792
Orhei       105383  22663   53084   7670   7807    88    11     609    24   13427   732  2227  3473
Teleneşti    94757  13013   53297   5849   6382    -      -     637   254   15325   288  1727  2892
Călăraşi     71025  23921   19802   6813  11912     7     -      88   137    8345   451   861  3671
Chişinău    171442  29444   88510  14264  18876    49     4     885    18   19392  1582 10275  8234
Ungheni      94594  19611   45636   6942   5011    -      -     290    -    17104   537  1998  2430
Nisporeni    75082  17286   33938   6348   8664    31     5     346   140    8324   533  1051  3922
Bender      176301  19601  112694  10591  16986   124   153     955    21   15176  1174  4882  1702
Cimişlia    148223  24309   81591   6553  14759   161     -     862    39   19949  1376  2796  2237
Iargara     139693  20728   75278   6938  11518    99    36    1207    50   23839   525  2339  3400
Cahul       207597  19504  126066   8245  29002   321    41     988    -    23430  1448  3353  2320
Comrat      120457  12621   64563   5442  15206    44    10     293   133   22145  1734  8420  4251
Hînceşti    124176  35771   54060   6270  13587    50    46     379   119   13894   380 2208  3400
Străşeni     53932  24447   13567   4126   7620    19     -      87    58    4008   364   836  2922
În total:  2535115 383016 1456967 165340 178090  1115   377   12864  2002  335344 16102 66887 65650