LPA803/2000
ID intern unic:  311429
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 803
din  11.02.2000
privind securitatea industrială a obiectelor
 industriale periculoase
Publicat : 25.05.2000 în Monitorul Oficial Nr. 59-62     art Nr : 401
Prezenta lege consfinţeşte bazele juridice, economice şi sociale pentru asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de siguranţă şi are drept scop prevenirea avariilor la obiectele industriale periculoase şi asigurarea pregătirii agenţilor economici, care desfăşoară activităţi la aceste obiecte, în vederea localizării şi lichidării efectelor avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen, protecţiei populaţiei şi a mediului înconjurător.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele noţiuni principale:
    activitate desfăşurată în domeniul securităţii industriale - activitate a cărei practicare în mod neregulamentar poate prejudicia interesele vitale, sănătatea şi bunurile cetăţenilor şi ale societăţii şi mediul ambiant;
    autorizare - procedură de evaluare a obiectului sau a procesului industrial periculos în care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale în condiţii de asigurare a inofensivităţii şi a fiabilităţii, prevăzute de prezenta lege, de alte acte normative şi de documentele normativ-tehnice, urmată de eliberarea documentului respectiv solicitantului;
    avarie - distrugerea construcţiilor şi/sau a instalaţiilor tehnice utilizate la obiectul industrial periculos, exploziile spontane şi/sau erupţiile de substanţe periculoase, precum şi intoxicările, contaminările etc. cu aceste substanţe;
    control în producţie - complex de măsuri tehnico-organizatorice ale agentului economic cu scopul prevenirii avariilor şi incidentelor la obiectele industriale periculoase, constituind unul din elementele sistemului de executare a lucrărilor în domeniul securităţii industriale;
    documente normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale (denumite în continuare documente normativ-tehnice) - documente care specifică condiţii tehnice şi organizatorice, reguli, linii directoare şi parametri tehnici de executare a activităţilor şi/sau a lucrărilor în condiţii inofensive în domeniul securităţii industriale;
    incident - defectarea sau deteriorarea instalaţiilor tehnice utilizate la obiectul industrial periculos, abaterea de la regimul procesului tehnologic, încălcarea prevederilor prezentei legi, ale altor acte normative, precum şi ale documentelor normativ-tehnice ce reglementează executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos;
    lucrări efectuate la obiectele industriale periculoase - operaţii sau ansamblu de operaţii efectuate de către agenţii economici autorizaţi, cu/fără ajutorul maşinilor, utilajelor, materialelor şi  în baza documentaţiei respective de executare, în vederea funcţionării inofensive şi fiabile a obiectelor industriale periculoase;
    permis de exercitare - document care permite persoanei ce activează în domeniul securităţii industriale să desfăşoare activităţi autorizate în acest domeniu şi care este eliberat în baza unei examinări şi evaluări a cunoştinţelor persoanei respective;
    securitate industrială a obiectelor industriale periculoase (denumită în continuare securitate industrială) - gradul de protecţie a intereselor vitale ale persoanei şi ale societăţii de eventualele avarii la obiectele industriale periculoase şi de efectele acestora, prin aplicarea unui complex de măsuri privind pregătirea organizatorică şi tehnică a agenţilor economici pentru desfăşurarea activităţilor şi/sau lucrărilor la obiectele industriale periculoase;
    supraveghere tehnică de stat - supraveghere de stat, organizată şi exercitată în conformitate cu actele normative în vigoare, în scopul supravegherii neîntrerupte şi al controlului periodic asupra respectării de către agenţii economici ce desfăşoară activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale a cerinţelor securităţii industriale stabilite de prezenta lege, de alte acte normative şi de documentele normativ-tehnice.
    [Art.1 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 2. Reglementarea juridică în domeniul
                       securităţii industriale
    (1) Reglementarea juridică în domeniul securităţii industriale se efectuează prin prezenta lege, prin alte acte normative şi documente normativ-tehnice ce reglementează executarea lucrărilor la obiectele industriale periculoase.
    (2) Documentele normativ-tehnice cu caracter obligatoriu sînt reglementările tehnice, din a căror categorie fac parte normele şi regulile de securitate cu  indicativul  NRS 35-ş...î, procedurile generale cu  indicativul PG 35-ş...î, regulile generale cu indicativul RG 35-ş...î. Documentele normativ-tehnice cu caracter obligatoriu sînt accesibile publicului şi sînt eliberate gratuit de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale, fiind acoperite doar cheltuielile de imprimare şi de copiere.
    (3) Documentele normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale se elaborează şi se aprobă de organul abilitat în domeniul securităţii industriale care gestionează fondul documentelor normativ-tehnice. Documentele normativ-tehnice pot fi elaborate şi de alte organizaţii în modul stabilit de actele normative în vigoare.
    [Art.2 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 3. Obiectivul şi sfera de aplicare a prezentei legi
(1) Prezenta lege are ca obiectiv luarea, la nivel de stat, a unui complex de măsuri în vederea neadmiterii, preîntîmpinării şi lichidării efectelor avariilor industriale şi catastrofelor cu caracter tehnogen.
(2) Dispoziţiile prezentei legi se extind asupra tuturor agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care activează în domeniul securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase.
Articolul 4. Obiectele industriale periculoase
(1) Obiecte industriale periculoase, conform prezentei legi, se consideră întreprinderile sau secţiile acestora, sectoarele, terenurile sau alte obiecte, precum şi instalaţiile tehnologice indicate în anexa nr.1 la prezenta lege.
(2) Obiectele industriale periculoase sînt supuse înregistrării de către organul administraţiei publice abilitat în domeniul securităţii industriale la declararea obligatorie a agentului economic care deţine obiectul industrial periculos.
   
[Art.4 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Organul administraţiei publice abilitat în domeniul securităţii industriale este responsabil de instituirea şi gestionarea Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase din Republica Moldova.
Articolul 5. Cerinţele securităţii industriale
(1) Cerinţele securităţii industriale includ: condiţiile, interdicţiile, restricţiile şi alte dispoziţii obligatorii prevăzute în prezenta lege, alte acte normative, precum şi în documentele normativ-tehnice, a căror respectare garantează securitatea industrială.
     
[Art.5 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Cerinţele securităţii industriale trebuie să corespundă normelor stabilite în următoarele domenii: protecţia populaţiei şi a teritoriului de situaţii excepţionale, asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei, protecţia mediului înconjurător, securitatea ecologică, apărarea împotriva incendiilor, protecţia muncii, construcţie, precum şi cerinţelor documentelor normativ-tehnice.
     
[Art.5 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 6. Tratatele, acordurile internaţionale
În cazul în care tratatele, acordurile internaţionale (interstatale) la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele cuprinse în legislaţia Republicii Moldova privind securitatea industrială, se aplică normele tratatelor, acordurilor internaţionale (interstatale).
   
[Art.6 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 7. Organul administraţiei publice abilitat
                   în domeniul securităţii industriale
Organ al administraţiei publice abilitat în domeniul securităţii industriale este Serviciul Standardizare şi Metrologie, care exercită reglementarea normativă şi este abilitat cu funcţii speciale de autorizare, control şi supraveghere în domeniul securităţii industriale.
   
[Art.7 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul II
BAZA SECURITĂŢII INDUSTRIALE
  Articolul 8. Autorizarea obiectelor industriale
                        periculoase
    (1) Se supun autorizării pe un termen de 5 ani, dacă un alt termen nu este stabilit prin actele normative în vigoare, obiectele industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, dacă se face dovada respectării cerinţelor actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice în vigoare.
    (2) Autorizarea se efectuează prin eliberarea autorizaţiei tehnice pentru obiectele industriale periculoase menţionate la alin.(1).
    (3) Eliberarea autorizaţiilor tehnice se efectuează de organul abilitat în domeniul securităţii industriale în conformitate cu prezenta lege, cu actele normative şi cu  documentele normativ-tehnice.
    [Art.8 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 9.  Certificarea obiectelor industriale periculoase
                     şi a instalaţiilor tehnice
(1) Obiectele industriale periculoase sînt supuse certificării privind securitatea în procesul de exploatare o dată la trei ani, cu eliberarea certificatului de securitate, de către organizaţii specializate de expertiză, autorizate de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
   
[Art.9 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Echipamentele şi recepţia utilizate la obiectele industriale periculoase sînt supuse certificării obligatorii pentru determinarea conformităţii lor cu cerinţele securităţii industriale în modul stabilit de legislaţia în vigoare.
   
[Art.9 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 10. Condiţiile şi cerinţele securităţii industriale
                     privind activitatea la obiectele industriale
                     periculoase
(1) Condiţia obligatorie pentru luarea deciziei de autorizare a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, inclusiv de pregătire a cadrelor, de proiectare, de fabricare, de construcţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare sau de lichidare a unui obiect industrial periculos, o constituie avizul pozitiv al expertizei privind securitatea industrială, expertiză care se efectuează de către organizaţiile specializate de expertiză, autorizate de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
    [Art.10 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Recepţia obiectului industrial periculos se efectuează de către beneficiar, în prezenţa reprezentantului organului abilitat în domeniul securităţii industriale, cu participarea reprezentanţilor altor organe de supraveghere. În procesul recepţiei obiectului industrial periculos, se verifică corespunderea lui cu documentaţia de proiect, gradul de pregătire al agentului economic pentru exploatarea obiectului industrial periculos şi pentru acţiunile de localizare şi lichidare a efectelor avariei.
   
[Art.10 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Agentul economic poate începe activitatea şi/sau lucrările la obiectul industrial periculos în cazul în care îndeplineşte prevederile prezentei legi, ale altor acte normative şi ale documentelor normativ-tehnice în vigoare, cu informarea organului abilitat în domeniul securităţii industriale cu cel puţin 10 zile lucrătoare pînă la începerea activităţii şi/sau a lucrărilor.
    [Art.10 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(4) Agentul economic care desfăşoară activităţi la obiectul industrial periculos este obligat:
a) să respecte prevederile prezentei legi, ale altor acte normative şi ale documentelor normativ-tehnice;
   
[Art.10 al.(4), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
b) să asigure completarea statelor de personal la obiectul industrial periculos în conformitate cu prevederile prescrise;
   
[Art.10 al.(4), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
c) să admită, pentru executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos, numai persoane calificate şi instruite în modul stabilit şi nu au contraindicaţii medicale pentru lucrările respective;
   
[Art.10 al.(4), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
d) să asigure instruirea şi atestarea personalului ingineresc-tehnic şi a lucrătorilor în domeniul securităţii industriale;
   
[Art.10 al.(4), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
e) să deţină, la obiectul industrial periculos, acte normative şi documente normativ-tehnice care reglementează executarea lucrărilor la acest obiect, precum şi documente interne ce ţin de domeniul securităţii industriale, coordonate cu organul abilitat în domeniul securităţii industriale;
   
[Art.10 al.(4), lit.e) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
f) să organizeze şi să efectueze controlul în producţie asupra respectării cerinţelor securităţii industriale;
g) să asigure, conform cerinţelor prescrise, obiectul industrial periculos cu aparatajul şi sistemele de control, necesare pentru verificarea proceselor de producţie;
   
[Art.10 al.(4), lit.g) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
h) să asigure expertiza securităţii industriale a clădirilor, să efectueze diagnosticarea tehnică (inclusiv controlul nedistructiv) a echipamentului şi a utilajului utilizat la obiectele industriale periculoase şi să efectueze încercarea şi evaluarea construcţiilor şi instalaţiilor tehnice aplicate la obiectul industrial periculos în termenele fixate şi conform prescripţiilor organului abilitat în domeniul securităţii industriale, prezentate în modul stabilit;
   
[Art.10 al.(4), lit.h) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
i) să nu admită pătrunderea persoanelor străine la obiectul industrial periculos;
j) să asigure depozitarea substanţelor periculoase cu respectarea cerinţelor securităţii industriale;
k) să întocmească declaraţia securităţii industriale, în condiţiile art.15;
l) să încheie contractul asigurării obligatorii de răspundere pentru pagubele cauzate în procesul exploatării obiectului industrial periculos, în condiţiile art.16;
m) să execute dispoziţiile şi prescripţiile organului abilitat în domeniul securităţii industriale şi ale persoanelor cu funcţii de răspundere ale acestuia în limitele împuternicirilor lor;
n) să suspende exploatarea obiectului industrial periculos, din proprie iniţiativă sau în temeiul prescripţiei organului abilitat în domeniul securităţii industriale, în caz de avarie, incident sau în cazul depistării anumitor circumstanţe ce afectează securitatea industrială;  
o) să întreprindă măsuri de localizare şi lichidare a efectelor avariilor produse la obiectul industrial periculos, să acorde ajutor autorităţilor publice în cercetarea tehnică a cauzelor avariei;
p) să participe la cercetarea tehnică a cauzelor avariei produse la obiectul industrial periculos, să ia măsuri în vederea lichidării acestor cauze şi prevenirii avariilor;
q) să analizeze cauzele incidentului produs la obiectul industrial periculos, să ia măsuri în vederea lichidării acestor cauze şi prevenirii incidentelor;
r) să informeze, imediat şi în modul stabilit, organul abilitat în domeniul securităţii industriale, alte autorităţi ale administraţiei publice şi populaţia despre avaria ce s-a produs la obiectul industrial periculos;
   
[Art.10 al.(4), lit.r) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
s) să ţină evidenţa avariilor şi incidentelor ce s-au produs la obiectul industrial periculos;
t) să informeze anual organul abilitat în domeniul securităţii industriale despre numărul avariilor şi incidentelor produse, precum şi despre cauzele ce le-au provocat şi acţiunile ce s-au întreprins.
    
[Art.10 al.(4), lit.t) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(5) Salariaţii obiectului industrial periculos sînt obligaţi:
a) să respecte prevederile prezentei legi, ale actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice care reglementează executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos şi ordinea acţiunilor în caz de avarie sau incident la acest obiect;
    
[Art.10 al.(5), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
b) să treacă instruirea şi atestarea în domeniul securităţii industriale în modul stabilit de prezenta lege, de alte acte normative şi de documentele normativ-tehnice;
   
  [Art.10 al.(5), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
c) să anunţe imediat, în modul stabilit, conducătorul lor nemijlocit sau alte persoane cu funcţii de răspundere despre producerea avariei sau a incidentului;
   
  [Art.10 al.(5) lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
d) să suspende, în modul stabilit, lucrările în caz de avarie sau incident;
e) să participe, în modul stabilit, la lucrările de localizare a avariei.
   
(6) Personalul ingineresc-tehnic este atestat de către Comisia de Stat în Domeniul Securităţii Industriale. Muncitorii sînt atestaţi de către comisia din cadrul agentului economic, formată din personalul ingineresc-tehnic atestat de Comisia de Stat în Domeniul Securităţii Industriale, cu participarea reprezentantului organului abilitat în domeniul securităţii industriale. În urma atestării se eliberează permis de exercitare.
    [Art.10 al.(6) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 11. Cerinţele securităţii industriale privind
                      pregătirea pentru acţiunile de localizare şi
                      lichidare a efectelor avariei la obiectul
                      industrial periculos
În scopul asigurării gradului corespunzător de pregătire pentru acţiunile de localizare şi lichidare a efectelor avariei la obiectul industrial periculos, agentul economic este obligat:
a) să planifice şi să întreprindă acţiuni de localizare şi lichidare a efectelor avariei;
b) să instituie servicii de salvare proprii sau să încheie contracte cu formaţiuni de salvare profesioniste ori să instituie formaţiuni de salvare neprevăzute de state din rîndul salariaţilor săi;
c) să creeze, în condiţiile legii, rezerve de mijloace financiare şi resurse materiale pentru localizarea şi lichidarea efectelor avariei;
d) să instruiască salariaţii asupra acţiunilor în caz de avarie sau incident;
e) să creeze sisteme de observare, de înştiinţare, de comunicare şi de sprijinire a acţiunilor în caz de avarie şi să le menţină în stare bună de funcţionare.
Articolul 12. Controlul în producţie asupra respectării
                      cerinţelor securităţii industriale
(1) Agentul economic este obligat să organizeze şi să exercite, în cadrul obiectului industrial periculos, controlul în producţie asupra respectării cerinţelor securităţii industriale conform legislaţiei în vigoare, reglementărilor tehnice şi documentelor normativ-tehnice.
   
[Art.12 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Documentaţia referitoare la organizarea controlului în producţie asupra respectării cerinţelor securităţii industriale şi la lucrătorii împuterniciţi să-l efectueze se prezintă la organul abilitat în domeniul securităţii industriale spre coordonare.
   
[Art.12 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 13. Cercetarea tehnică a cauzelor avariei
(1) Cercetarea tehnică a cauzelor avariei se efectuează de către o comisie specială, condusă de reprezentantul organului abilitat în domeniul securităţii industriale. În componenţa acestei comisii se mai includ reprezentanţii:
a) autorităţii administraţiei publice locale pe al cărei teritoriu este plasat obiectul industrial periculos;
b) agentului economic care desfăşoară lucrări la obiectul industrial periculos;
   
[Art.13 al.(1), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.2007, MO94-96/30.05.08 art.349]
c) altor autorităţi ale administraţiei publice, conform legislaţiei în vigoare.
(2) Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a actului de cercetare tehnică a cauzelor avariei se stabileşte de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
(3) Guvernul poate crea o comisie de stat pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei şi poate numi preşedintele acesteia.
(4) Cheltuielile legate de cercetarea tehnică a cauzelor avariei se finanţează de către agentul economic proprietar al obiectului industrial periculos la care s-a produs avaria.
   
[Art.13 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(5) Comisia pentru cercetarea tehnică a cauzelor avariei, în termen de 10 zile calendaristice din data instituirii ei, întocmeşte actul de cercetare a cauzelor avariei în modul stabilit de organul abilitat  în domeniul securităţii industriale.
    [Art.13 al.(5) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 14. Expertiza securităţii industriale
(1) Sînt supuse expertizei securităţii industriale:
a) documentaţia de proiect pentru construcţia, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;
b) instalaţiile tehnice şi procesele tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos;
c) clădirile şi construcţiile obiectului industrial periculos;
d) declaraţia securităţii industriale.
(2) Expertiza securităţii industriale se realizează de către organizaţiile specializate de expertiză care respectă condiţiile şi cerinţele securităţii industriale stipulate în prezenta lege, în alte acte normative şi în documentele normativ-tehnice, autorizate de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale pentru efectuarea acestei expertize din contul agentului economic care desfăşoară activităţi la obiectul industrial periculos.
   
[Art.14 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Modul de efectuare a expertizei securităţii industriale şi cerinţele faţă de întocmirea avizului la această expertiză se stabilesc de către organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
Articolul 15. Declaraţia securităţii industriale
(1) Pentru desfăşurarea activităţii la obiectul industrial periculos în corespundere cu cerinţele securităţii industriale şi cerinţele faţă de localizarea şi lichidarea efectelor avariilor la acest obiect, agentul economic elaborează declaraţia securităţii industriale a obiectului industrial periculos.
(2) Prin prezenta lege se stabileşte obligativitatea elaborării declaraţiei securităţii industriale la obiectele industriale periculoase la care se produc, se utilizează, se prelucrează, se formează, se depozitează, se transportă, se lichidează substanţe periculoase în cantităţile specificate în anexa nr.2 la prezenta lege.
(3) Obligativitatea elaborării declaraţiei securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase nespecificate la alin.(2) poate fi stabilită de Guvern sau de organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
(4) Declaraţia securităţii industriale se elaborează în orice etapă de activitate practică la obiectul industrial periculos. În cazul solicitării unei autorizări noi pentru activitate şi/sau lucrări a obiectul industrial periculos, modificării cerinţelor de securitate sau a informaţiilor cuprinse în declaraţia securităţii industriale, aceasta se concretizează sau se elaborează una nouă.
   
[Art.15 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(5) Conducătorul agentului economic este responsabil, conform legii, de plenitudinea şi autenticitatea informaţiei cuprinse în declaraţia securităţii industriale.
(6) Declaraţia securităţii industriale este prezentată la organul abilitat în domeniul securităţii industriale. Forma şi conţinutul declaraţiei securităţii industriale sînt stabilite de organul abilitat în domeniul securităţii industriale.
Articolul 16.Asigurarea obligatorie de răspundere pentru
                    pagubele cauzate în procesul exploatării
                    obiectului industrial periculos
(1) Agentul economic este obligat să efectueze asigurarea de răspundere pentru pagubele cauzate vieţii, sănătăţii sau bunurilor altor persoane, precum şi mediului înconjurător, în caz de avarie la obiectul industrial periculos, în conformitate cu actele normative în vigoare.
   
[Art.16 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Mărimea sumei asigurării de răspundere pentru eventuala cauzare de pagube se stabileşte în baza rezultatelor evaluării riscului de către experţii în evaluări ai companiilor de asigurare sau ai organizaţiilor specializate de expertiză. La transportarea substanţelor periculoase prin localităţi, mărimea sumei asigurate se stabileşte pornind de la pagubele maxime posibile în caz de accident al mijlocului de transport.
   
  [Art.16 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 17. Organul abilitat în domeniul securităţii
                           industriale
    (1) Conducătorul şi adjunctul conducătorului organului abilitat în domeniul securităţii industriale sînt din oficiu inspectorul principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase şi, respectiv, adjunctul inspectorului principal de stat pentru supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase. 
    (2) Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele funcţii:
    a) elaborarea proiectelor de acte normative, precum şi elaborarea şi aprobarea documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale;
    b) asigurarea implementării şi executării prevederilor legislaţiei în vigoare din domeniul securităţii industriale, ale tratatelor internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte;
    c) asigurarea unui cadru normativ-tehnic adecvat, care să stabilească cerinţele de securitate şi de inofensivitate a activităţilor şi/sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale;
    d) stabilirea procedurilor de autorizare, de control şi supraveghere tehnică de stat în domeniul securităţii industriale;
    e) atestarea periodică, o dată la 3 ani, a specialiştilor care activează în domeniul securităţii industriale, cu eliberarea permiselor de exercitare;
    f) conlucrarea cu organele cu funcţii de reglementare, de supraveghere şi de control din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale din domeniul securităţii industriale;
    g)  atestarea experţilor în domeniul securităţii industriale, cu eliberarea permisului de exercitare;
    h)  eliberarea autorizaţiilor tehnice în domeniul securităţii industriale;
    i) coordonarea regulamentelor de desfăşurare a activităţilor în domeniul securităţii industriale, a planurilor de localizare şi de lichidare a posibilelor avarii la exercitarea lucrărilor în domeniul securităţii industriale, a programelor de instruire şi de reciclare a cadrelor în domeniul securităţii industriale;
   j) coordonarea programelor didactice de specialitate în învăţămîntul public şi privat pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor în domeniul securităţii industriale, stabilirea modului de instruire, de atestare şi de perfecţionare a personalului în domeniul securităţii industriale, participarea în comisiile de examinare, cu eliberarea permisului de exercitare primar;
    k) elaborarea şi aprobarea nomenclatorului producţiilor, al tehnologiilor,  al utilajelor utilizate la obiectul industrial periculos şi al obiectelor industriale periculoase;
   l) stabilirea sistemului şi modului de efectuare a expertizei securităţii industriale, a evaluării securităţii în procesul de exploatare şi a diagnosticării tehnice (inclusiv controlului nedistructiv) a obiectelor industriale periculoase,  supravegherea şi controlul executării lor;
    m) participarea în comisiile de stat pentru recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase;
    n) evidenţa avariilor produse la obiectele industriale periculoase;
    o) eliberarea autorizaţiilor tehnice la obiectele industriale periculoase pentru exploatare, fabricare, folosire, montare, reutilare,  reparare, diagnosticare tehnică (inclusiv control nedistructiv) a echipamentului şi a utilajelor utilizate la aceste obiecte;
    p) organizarea activităţii Comisiei de Stat de Atestare în domeniul securităţii industriale.
    (3) Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele drepturi:
    a) de a solicita agenţilor economici care activează în domeniul securităţii industriale îndeplinirea prevederilor actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice;
    b) de a avea acces la informaţiile, datele tehnice şi contractuale necesare îndeplinirii funcţiilor sale, cu respectarea confidenţialităţii;
    c) de a solicita agenţilor economici care activează în domeniul securităţii industriale să prezinte rapoarte, informaţii privind activitatea acestora în domeniul securităţii industriale;
   d) de a cere agentului economic care activează în domeniul securităţii industriale prezentarea documentară a executării cerinţelor securităţii industriale stipulate de prezenta lege, de alte acte normative şi documente normativ-tehnice;
    e) de a suspenda sau a retrage, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător,  autorizaţiile tehnice eliberate de el în cazul încălcării de către titular a prevederilor prezentei legi, ale actelor normative şi ale  documentelor normativ-tehnice;
    f) de a solicita Camerei de Licenţiere iniţierea procedurii de suspendare sau de retragere a licenţelor în cazul în care titularul a încălcat condiţiile licenţierii.
    (4) Organul abilitat în domeniul securităţii industriale are următoarele obligaţiuni:
    a) să informeze operativ organele competente referitor la depistarea încălcărilor grave care pot conduce la avarii şi/sau incidente cu efecte în masă la obiectele industriale periculoase;
    b) să asigure, în conformitate cu actele legislative în vigoare, păstrarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în procesul îndeplinirii funcţiilor de serviciu;
    c) să asigure gestionarea Registrului de stat al obiectelor industriale periculoase.
    [Art.17 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 171. Supravegherea tehnică de stat în
                            domeniul securităţii industriale
    (1) Supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale este efectuată de către Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (denumit în continuare  Inspectoratul Principal de Stat) din cadrul organului abilitat în domeniul securităţii industriale.
    (2) Structura şi regulamentul Inspectoratului Principal de Stat sînt aprobate de conducătorul organului abilitat în domeniul securităţii industriale.
    (3) Finanţarea Inspectoratului Principal de Stat se efectuează integral de la bugetul de stat şi din defalcările prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (4) Şeful Inspectoratului Principal de Stat se numeşte de către conducătorul organului abilitat în domeniul securităţii industriale.
    (5) Personalul Inspectoratului Principal de Stat este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    [Art.171al.(5) în redacţia LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    (6) Colaboratorii Inspectoratului Principal de Stat în timpul exercitării funcţiilor poartă uniformă, conform regulamentului aprobat, confecţionată din contul surselor financiare alocate.
    (7) Inspectoratul Principal de Stat, prin intermediul colaboratorilor săi,  exercită următoarele funcţii:
    a) efectuarea controlului şi supravegherii tehnice de stat în scopul verificării condiţiilor de securitate a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări, precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice;
    b) verificarea corectitudinii cercetării tehnice a cauzelor avariilor şi incidentelor produse la obiectele industriale periculoase, precum şi a suficienţei măsurilor întreprinse în corespundere cu rezultatele acestor cercetări;
    c) darea de dispoziţii agentului economic privind înlăturarea încălcărilor depistate referitoare la cerinţele securităţii industriale (potrivit formei stabilite în anexa nr.3);
    d) darea de indicaţii, în limita împuternicirilor sale, privind securitatea industrială, inclusiv necesitatea efectuării expertizei securităţii industriale, a diagnosticării tehnice (inclusiv a controlului nedistructiv) a instalaţiilor tehnice şi a proceselor tehnologice utilizate la obiectul în cauză;
    e) darea de dispoziţii agentului economic de suspendare a lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale şi de  sigilare a echipamentului sau a utilajului utilizat la obiectul industrial periculos, inclusiv a încăperilor, în cazul în care utilizarea lor de mai departe poate provoca avarii sau în caz de pericol pentru viaţa şi sănătatea salariaţilor şi/sau a populaţiei (potrivit formei stabilite în anexa nr.4);
    f) înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, de reglare, de exploatare, de diagnosticare tehnică, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare şi de lichidare a obiectelor industriale periculoase;
    g) participarea în comisiile pentru recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase;
    h) eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru lucrări de reglare a utilajului utilizat la obiectul concret şi examinarea dării de seamă privind efectuarea lucrărilor de reglare;
    i) eliberarea autorizaţiei tehnice unice la obiectele industriale periculoase pentru punerea în funcţiune a echipamentului şi utilajului utilizat la obiectul concret după lucrările de montare, de reglare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare a lui.
    (8) Inspectoratul Principal de Stat, prin intermediul colaboratorilor săi, are dreptul:
    a) de a avea acces nelimitat la orice loc unde se desfăşoară activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale, în conformitate cu prevederile actelor legislative în vigoare, inclusiv la informaţiile şi datele tehnice necesare exercitării controlului şi supravegherii tehnice de stat, cu respectarea confidenţialităţii;
    b) de a trage la răspundere administrativă, în modul stabilit de lege, persoanele culpabile de nerespectarea cerinţelor securităţii industriale şi de a înainta instanţelor judecătoreşti materialele pentru a fi trase la răspundere penală persoanele în cauză, în modul stabilit de legislaţia în vigoare;
    c) de a reprezenta în instanţa judecătorească organul abilitat în domeniul securităţii industriale în acţiunile de reparare a prejudiciilor cauzate vieţii, sănătăţii şi bunurilor altor persoane prin nerespectarea cerinţelor securităţii industriale;
    d) de a prezenta organului abilitat în domeniul securităţii industriale propuneri argumentate de suspendare sau de retragere a autorizaţiilor tehnice, a certificatului de securitate şi a permiselor de exercitare;
    e) de a participa în comisiile de atestare a specialiştilor şi a muncitorilor în domeniul securităţii industriale;
    f) de a participa în comisiile de cercetare tehnică a cauzelor avariilor la obiectele industriale periculoase;
    g) de a întreprinde alte acţiuni, prevăzute de actele legislative şi de documentele normativ-tehnice obligatorii, în vederea asigurării securităţii industriale.
    (9) Inspectoratul Principal de Stat are următoarele obligaţiuni:
    a) să asigure, în conformitate cu actele normative în vigoare, păstrarea confidenţialităţii informaţiei obţinute în procesul îndeplinirii funcţiilor de serviciu;
    b) să informeze operativ organul abilitat în domeniul securităţii industriale referitor la depistarea încălcărilor care pot provoca avarii la obiectele industriale periculoase.   
    (10) Supravegherea tehnică de stat în domeniul securităţii industriale se efectuează din momentul înregistrării documentaţiei de proiect şi pe parcursul executării lucrărilor de construcţie-montare, de reglare, de diagnosticare tehnică (inclusiv controlul nedistructiv), de exploatare, de extindere, de reconstrucţie, de reutilare tehnică, de conservare, inclusiv pînă la lichidarea obiectului industrial periculos.
    (11) În cadrul supravegherii tehnice de stat, la obiectul industrial periculos se efectuează cel mult un control în cursul unui an calendaristic, la obiectele industriale periculoase la care se efectuează lucrări miniere în subteran  - cel mult un control la 3 luni şi la obiectele industriale periculoase la care se efectuează lucrări miniere la suprafaţă - cel mult un control la 6 luni.
    (12) Sistarea lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale pe un termen de pînă la 2 luni se face în baza dispoziţiei Inspectoratului Principal de Stat (conform anexei nr.4).
    (13) În cazul sistării lucrărilor executate în condiţii de nerespectare a cerinţelor securităţii industriale pe un termen ce depăşeşte 2 luni, dispoziţia pentru sistarea lucrărilor este valabilă doar cu adresarea în instanţa judecătorească în timp de 3 zile lucrătoare din ziua emiterii dispoziţiei pentru sistarea lucrărilor.
    [Art.171introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 18. Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei
                     privind securitatea industrială
Persoanele culpabile de încălcarea legislaţiei în domeniul securităţii industriale poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Capitolul III
DISPOZIŢII FINALE
Articolul 19.
Guvernul, în termen de 3 luni:
va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
Anexa nr. 1
Obiectele industriale periculoase
La categoria obiectelor industriale periculoase se atribuie instalaţiile tehnologice a căror ieşire din funcţiune poate provoca avarii, precum şi obiectele la care:
1) se produc, se utilizează, se prelucrează, se formează, se depozitează, se transportă, se nimicesc următoarele substanţe periculoase:
a) substanţe inflamabile - gaze care în amestec cu aerul, la presiune normală, devin inflamabile şi a căror temperatură de fierbere, la presiune normală, este mai mică sau egală cu 20 de grade Celsius;
b) substanţe oxidante - substanţe ce menţin arderea, provoacă inflamabilitatea şi/sau favorizează inflamabilitatea altor substanţe ca rezultat al reacţiei exotermice de oxidare-reducere;
c) substanţe combustibile - lichide, gaze, prafuri, fibre cu proprietatea de a se autoaprinde sau de a forma, în contact cu aerul, amestecuri explozive, precum şi de a se aprinde de la o sursă de aprindere, care continuă să ardă şi după îndepărtarea sursei;
d) substanţe explozive - substanţe care, sub acţiunea anumitor factori exteriori, suportă transformări chimice cu autoextindere extrem de rapide, degajînd căldură şi formînd gaze;
e) substanţe toxice - substanţe care, acţionînd asupra organismelor vii, pot provoca moartea acestora. Ele au următoarele caracteristici:
- doza medie letală la introducerea în stomac - de la 15 pînă la 200 miligrame la un kilogram;
- doza medie letală la contactul cu pielea - de la 50 pînă la 400 miligrame la un kilogram;
concentraţia medie letală în aer - de la 0,5 pînă la 2 miligrame la un litru;
f) substanţe de înaltă toxicitate - substanţe care, acţionînd asupra organismelor vii, pot provoca moartea acestora. Ele au următoarele caracteristici:
- doza medie letală la introducerea în stomac - cel mult 15 miligrame la un kilogram;
- doza medie letală la contactul cu pielea - cel mult 50 miligrame la un kilogram;
- concentraţia medie letală în aer - cel mult 0,5 miligrame la un litru;
g) substanţe ce prezintă pericol pentru mediul înconjurător - substanţe care în mediul acvatic sînt caracterizate de următorii indici de toxicitate acută:
- doza medie letală la acţiunea prin inhalare asupra unui peşte în decurs de 96 de ore - cel mult 10 miligrame la 1 litru;
concentraţia medie de toxine ce provoacă un anumit efect la acţiunea asupra dafniilor în decurs de 48 de ore - cel mult 10 miligrame la un litru;
- concentraţia medie de inhibare la acţiunea asupra algelor în decurs de 72 de ore - cel mult 10 miligrame la un litru;
2) se utilizează instalaţii ce funcţionează sub o presiune de peste 0,07 megapascal sau la temperatura de încălzire a apei ce depăşeşte 115 grade Celsius, precum şi conducte de aburi şi de apă fierbinte;
3) se utilizează instalaţii şi mecanisme de ridicat;
4) se obţin topituri de metale feroase şi neferoase şi aliaje pe baza acestor topituri;
5) se efectuează lucrări miniere, lucrări de forare a sondelor cu adîncimea de peste 100 de metri, lucrări de îmbogăţire a minereurilor, precum şi lucrări în subteran;
6) se folosesc utilaje şi instalaţii electroenergetice şi termoenergetice cu grad sporit de pericol.
Anexa nr. 2
Cantitatea maximă de substanţe periculoase
 la obiectul industrial periculos pentru care
prezentarea
 declaraţiei securităţii industriale este obligatorie
Tabelul nr. 1

Substanţe periculoase                                  
Cantitatea maximă, t

Amoniac                                                                                                          500
Nitrat de amoniu (nitrat de amoniu şi amestecuri
     de amoniu, în care conţinutul de azot
din nitratul de amoniu alcătuieşte mai mult
     de 28% din masă, precum şi soluţiile apoase ale
nitratului de amoniu, în care concentraţia nitratului
     de amoniu alcătuieşte mai mult de 90%
din masă)
                                                                                                                      2500
Nitrat  de amoniu în formă de îngrăşăminte (îngrăşăminte
     simple pe bază de nitrat de amoniu,
precum şi îngrăşăminte
compuse, în care conţinutul de azot din nitratul de amoniu
     alcătuieşte mai mult de 28% din masă. Pe lîngă nitratul de
     amoniu, îngrăşămintele compuse mai conţin fosfat şi/sau caliu)                          10000
Acrilonitril                                                                                                       200
Clor                                                                                                                25
Oxid de etilenă                                                                                                50
Cianură de hidrogen                                                                                        20
Fluorură de hidrogen                                                                                       50
Sulfură de hidrogen                                                                                         50
Dioxid de sulf                                                                                                  250
Trioxid de sulf                                                                                                 75
Alchili de plumb                                                                                              50
Fosgen                                                                                                           0,75
Izocianat de metil                                                                                            0,15
Tabelul nr. 2

Substanţe periculoase Cantitatea maximă, t

Gaze inflamabile                                                                                               200
Lichide combustibile aflate la depozitele şi bazele de marfă şi de materie primă   50000
Lichide combustibile utilizate în procesele tehnologice sau transportate prin
conducte magistrale                                                                                           200
Substanţe toxice                                                                                                200
Substanţe de înaltă toxicitate                                                                              20
Substanţe oxidante                                                                                            200
Substanţe explozive                                                                                           50
Substanţe care reprezintă pericol pentru mediul înconjurător                                    200 
Notă:   
1. Pentru substanţele periculoase neindicate în tabelul nr. 1 se aplică datele din tabelul nr. 2.
2. În cazul în care distanţa dintre obiectele industriale periculoase este mai mică de 500 de metri, se ia în considerare cantitatea totală de substanţe periculoase.
3. Dacă se utilizează cîteva tipuri de substanţe periculoase din una şi aceeaşi categorie, cantitatea maximă totală se calculează după formula:
       n
    {∑[m(i)]/[m(i)}>1
       n-1
în care;
m(i) - cantitatea substanţei utilizate;
M(i) - cantitatea maximă a substanţei utilizate în conformitate cu această listă pentru toate valorile lui i de la 1 pînă la n.

Anexa nr.3-4
    anexa nr.3-4
   [Anexele nr.(3)-(4) introduse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art. 349]

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                            Dumitru DIACOV

    Chişinău, 11 februarie 2000.
    Nr. 803-XIV.