LPM1041/2000
ID intern unic:  312730
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1041
din  15.06.2000
pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate
Publicat : 09.11.2000 în Monitorul Oficial Nr. 141     art Nr : 1015     Promulgat : 31.10.2000
MODIFICAT
L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege stabileşte bazele juridice ale ameliorării prin împădurire a terenurilor degradate, procedurile de identificare a unor astfel de terenuri, precum şi sursele de finanţare.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - Sînt supuse prevederilor prezentei legi terenurile degradate, indiferent de tipul de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrări de împădurire în vederea protejării solului, refacerii echilibrului hidrologic şi îmbunătăţirii condiţiilor de mediu.
Art.2. - Sînt considerate terenuri degradate, în înţelesul prezentei legi, terenurile care, prin eroziune, poluare sau prin acţiunea distructivă a unor factori antropici, şi-au pierdut definitiv capacitatea de producţie agricolă, dar care pot fi ameliorate prin împădurire şi prin alte lucrări pentru restabilirea ecosistemelor, şi anume:
a) terenurile cu eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă;
b) terenurile cu eroziune de adîncime - ogaşe, ravene, torenţi;
c) terenurile afectate de alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase;
d) terenurile nisipoase expuse erodării de către vînt sau apă;
e) terenurile cu pietriş, bolovăniş, grohotiş, stîncării şi depozite de aluviuni torenţiale;
f) terenurile cu exces permanent de umiditate;
g) terenurile sărăturate;
h) terenurile poluate cu substanţe chimice, petroliere sau noxe;
i) terenurile ocupate cu cariere deschise, cu halde miniere, cu deşeuri de producţie sau menajere etc.;
j) terenurile cu biocenoze afectate sau distruse;
k) terenurile neproductive.
Art.3. - În funcţie de tipul de proprietate, fac obiectul împăduririi, în condiţiile prevăzute de art.1 şi 2:
a) terenurile degradate proprietate publică aparţinînd statului;
b) terenurile degradate proprietate publică aparţinînd unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii);
c) terenurile degradate proprietate privată.
Art.4. - Terenurile degradate, prevăzute la art.2, care pot fi ameliorate prin împădurire se constituie în perimetre de ameliorare.
Capitolul II
PROCEDURA DE IDENTIFICARE A
TERENURILOR DEGRADATE DESTINATE ÎMPĂDURIRII
Art.5. - Identificarea terenurilor degradate, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor se fac de către comisii, instituite prin deciziile: consiliului raional sau al consiliului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, sau al municipiului Chişinău, după caz, la propunerea şefului direcţiei (secţiei) protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. Comisiile se vor constitui în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi vor fi formate din:
preşedinte, în persoana primarului (viceprimarului) comunei, oraşului sau municipiului, după caz;
secretar, în persoana inginerului funciar al primăriei;
membri:
în persoana a cîte un reprezentant:
al gospodăriei silvice sau al ocolului silvic;
al agenţiei teritoriale ecologice;
al autorităţii silvice centrale;
al autorităţii centrale pentru mediu;
al serviciului pentru protecţia solului;
al direcţiei (secţiei) protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale;
în persoana specialiştilor din instituţiile de cercetări şi proiectări în domeniile de organizare a terenurilor şi de îmbunătăţiri funciare pentru agricultură, silvicultură, cercetări agrochimice şi pedologice;
în persoana reprezentanţilor deţinătorilor funciari, după caz.
[Art.5 modificat prin L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]
Art.5. - Identificarea terenurilor degradate, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor se fac de către comisii, instituite prin deciziile: preşedintelui consiliului judeţean sau al consiliului unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, sau al municipiului Chişinău, după caz, la propunerea şefului direcţiei (secţiei) protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale. Comisiile se vor constitui în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi şi vor fi formate din:
preşedinte, în persoana primarului (viceprimarului) comunei, oraşului sau municipiului, după caz;
secretar, în persoana inginerului funciar al primăriei;
membri:
în persoana a cîte un reprezentant:
al gospodăriei silvice sau al ocolului silvic;
al agenţiei teritoriale ecologice;
al autorităţii silvice centrale;
al autorităţii centrale pentru mediu;
al serviciului pentru protecţia solului;
al direcţiei (secţiei) protecţia mediului şi gestionarea resurselor naturale;
în persoana specialiştilor din instituţiile de cercetări şi proiectări în domeniile de organizare a terenurilor şi de îmbunătăţiri funciare pentru agricultură, silvicultură, cercetări agrochimice şi pedologice;
în persoana reprezentanţilor deţinătorilor funciari, după caz.
Art.6. - (1) Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire şi delimitarea perimetrelor de ameliorare se vor face cu respectarea prevederilor din art.2 şi 3.
(2) Inventarierea terenurilor degradate excesiv, care prezintă pericol pentru localităţile şi obiectivele social-economice, se va efectua în termen de 90 de zile de la data constatării fenomenului.
(3) Inventarierea terenurilor degradate, prevăzute la alin.(1), este o obligaţie permanentă care nu se va încheia decît după identificarea lor şi după constituirea tuturor perimetrelor de ameliorare.
Art.7. - Terenurile degradate, constituite în fonduri şi propuse spre ameliorare prin împădurire, vor fi scoase, cu aprobarea Guvernului, din circuitul economic şi vor fi înregistrate ca "terenuri destinate împăduririi".
Art.8. - Terenurile degradate proprietate publică aparţinînd unităţilor administrativ-teritoriale (comune, oraşe, municipii), constituite în perimetre de ameliorare prin împădurire, în cazul cînd deţinătorii legali nu dispun de mijloacele materiale necesare, pot fi transmise cu acordul părţilor, fără plată, în administrarea autorităţii silvice centrale. Transmiterea se aprobă prin hotărîre a Guvernului, cu avizul autorităţii centrale pentru agricultură şi autorităţii centrale pentru mediu, în condiţiile în care terenul are, de regulă, minimum 5 hectare, în cazul trupurilor izolate şi, indiferent de suprafaţă, în cazul terenurilor limitrofe cu fondul forestier proprietate publică de stat.
Art.9. - În cazul donării către stat a terenurilor degradate proprietate privată în vederea executării lucrărilor de ameliorare prin împădurire, actele de donaţie, înregistrarea în evidenţele funciare şi în registrele de inscripţiuni imobiliare sînt scutite de taxe, iar onorariul notarial se suportă de autoritatea silvică centrală.
Art.10. - (1) Autoritatea silvică centrală poate cumpăra în numele statului de la persoane fizice, în vederea împăduririi, terenuri degradate cuprinse în perimetre de ameliorare, constituite potrivit legii. Plata contravalorii acestor terenuri se va face din fondul serviciului silvic de stat.
(2) Autentificarea actelor de vînzare-cumpărare, înregistrarea dreptului de proprietate asupra terenurilor sînt scutite de taxe, iar onorariul notarial se suportă de autoritatea silvică centrală.
Capitolul III
FINANŢAREA LUCRĂRILOR DE ÎMPĂDURIRE A TERENURILOR DEGRADATE
Art.11. - (1) Terenurile degradate vor fi împădurite de deţinătorii lor legali din mijloace proprii şi, după caz, din cele prevăzute la art.12, prin intermediul unităţilor specializate. Materialul biologic este asigurat, pe bază contractuală, de autoritatea silvică centrală sau de alţi producători, iar lucrările se vor executa cu asistenţa tehnică gratuită a personalului silvic de specialitate.
(2) Documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de ameliorare prin împădurire se execută, contra plată, de personalul de specialitate al întreprinderilor silvice sau de alte unităţi specializate, abilitate de autoritatea silvică centrală, în cazul cînd se impune şi derularea lucrărilor de construcţie pentru consolidarea terenurilor şi corectarea torentelor.
Art.12. - (1) Întocmirea documentaţiei tehnico-economice prevăzute la art.11 alin.(2), împădurirea terenurilor degradate, alte lucrări aferente şi paza, pînă la recepţie, se finanţează din:
a) fondurile pentru ameliorarea terenurilor degradate şi poluate, conform art.85 din Codul funciar;
b) alocaţiile de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, raioanelor, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
[Art.12 al.(1) lit.b) modificată prin L482/04.12.03, MO6-12/01.01.04 art.48]"
b) alocaţiile de la bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor, unităţii teritoriale autonome Găgăuzia;
c) alocaţiile de la bugetul de stat;
d) contribuţiile fondurilor ecologice locale, municipale, fondului ecologic naţional;
e) sponsorizările efectuate de agenţi economici, fundaţii şi din alte surse donatoare;
f) mijloacele financiare externe nerambursabile sau creditele externe pe termen lung;
g) contribuţiile benevole ale persoanelor fizice sau juridice interesate în executarea lucrărilor de ameliorare;
h) fondul de conservare şi dezvoltare a pădurilor (pentru terenurile din fondul forestier administrat de autoritatea silvică centrală) conform art.46 din Codul silvic;
i) despăgubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, pe care instanţa judecătorească le-a declarat vinovate de degradarea solului la cererea autorităţilor locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protecţiei mediului;
j) alte surse legale.
(2) Autoritatea silvică centrală, în calitate de coordonator tehnic al acţiunilor de ameliorare a terenurilor degradate, va solicita anual includerea în bugetul de stat a fondurilor necesare pentru efectuarea în anul următor a lucrărilor prevăzute la art.6.
Capitolul IV
RĂSPUNDERI ŞI SANCŢIUNI
Art.13. - Atrag răspundere administrativă sau penală conform legislaţiei următoarele acţiuni ale persoanelor fizice şi juridice:
a) împiedicarea sub orice formă a lucrărilor ce ţin de ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate pe care le deţin;
b) distrugerea plantaţiilor silvice înfiinţate din fondul de ameliorare prin împădurire;
c) păşunatul în terenurile degradate, împădurite.
Art.14. - (1) Proprietarii de terenuri degradate care beneficiază de material biologic destinat împăduririi al cărui cost nu l-au suportat şi care refuză să-l utilizeze sau îl folosesc în alte scopuri vor fi sancţionaţi cu o amendă egală cu valoarea materialului de împădurire înmulţită cu 5.
(2) În cazurile prevăzute la alin.(1), persoanele vinovate vor suporta şi o despăgubire, egală cu costul materialului biologic destinat împăduririi, care se varsă în fondul pentru ameliorarea terenurilor degradate şi poluate sau în fondul de conservare şi dezvoltare a pădurilor, după caz.
Capitolul V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.15. - (1) Executarea lucrărilor de ameliorare prin împădurire a terenurilor degradate este obligatorie atît pentru persoanele fizice, cît şi pentru cele juridice în cazul în care organele centrale sau cele locale responsabile de protecţia mediului constată că neefectuarea unor astfel de lucrări pune în pericol localitatea, obiectivele de interes naţional sau viaţa locuitorilor, poate pricinui daune materiale populaţiei şi agenţilor economici.
(2) În cazul cînd persoanele fizice sau juridice care deţin terenuri degradate în proprietate privată nu respectă prevederile alin.(1), aceste terenuri vor fi expropriate pentru utilitate publică, în condiţiile legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. Astfel de terenuri vor fi administrate de autoritatea silvică centrală.
Art.16. - Terenurile degradate preluate de autoritatea silvică centrală în condiţiile art.9, 10 şi 15 alin.(2) se înscriu în amenajamentele silvice, devin parte a fondului forestier naţional, proprietate publică a statului.
Art.17. - Pentru terenurile prevăzute la art.2, deţinătorii nu datorează impozite sau taxe, stabilite conform prevederilor legale în vigoare, timp de 25 de ani de la data împăduririi lor.
Art.18. - Deţinătorii de terenuri degradate, împădurite în condiţiile prezentei legi, vor asigura cu continuitate, pe cheltuială proprie, lucrările de îngrijire, pază şi protecţie în perimetrele de ameliorare, respectînd normele tehnice silvice.
Art.19. - Autoritatea silvică centrală va prezenta anual Guvernului situaţia identificării şi împăduririi terenurilor degradate.
Art.20. - În termen de 6 luni, Guvernul:
va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
va asigura actualizarea sau anularea de către ministere, departamente, autorităţi ale administraţiei publice locale a actelor care contravin prezentei legi.
PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                     Dumitru DIACOV
Chişinău, 15 iunie 2000.
Nr. 1041-XIV.