LPM1420/2002
ID intern unic:  312770
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1420
din  31.10.2002
cu privire la filantropie şi sponsorizare
Publicat : 31.12.2002 în Monitorul Oficial Nr. 185-189     art Nr : 1394
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul  I
DISPOZIŢII GENERALE
Prezenta lege stabileşte bazele reglementării juridice a activităţilor filantropice şi de sponsorizare, inclusiv a creării şi funcţionării organizaţiilor filantropice, garanţiile statului privind activităţile filantropice şi de sponsorizare şi determină formele de susţinere a acestora de către autorităţile publice centrale şi locale.
Articolul 1. Activitatea filantropică şi de sponsorizare
(1) Prin noţiunea de activitate filantropică se înţelege acordarea de ajutor material benevol, imparţial şi necondiţionat sau prestarea de servicii gratuite de către persoane fizice sau juridice pentru o persoană (un grup de persoane), fără a cere în schimb vreo recompensă, plată sau executare a anumitor obligaţii şi fără a obţine vreun profit.
(2) Activitatea de sponsorizare se desfăşoară de către persoane fizice şi juridice benevol, la solicitare, şi constă în acordarea de mijloace financiare sau de alte bunuri pentru susţinerea unor acţiuni de interes public.
(3) Transmiterea de mijloace băneşti şi de alte mijloace materiale, acordarea de asistenţă sub orice altă formă persoanelor juridice care urmăresc obţinerea de profit, susţinerea partidelor politice şi altor organizaţii social-politice nu sînt activităţi filantropice.
(4) Nu constituie activitate de sponsorizare în sensul prezentei legi acordarea reciprocă între persoanele fizice sau juridice de mijloace financiare şi materiale.
Articolul 2. Scopurile activităţii filantropice
(1) Scopurile activităţii filantropice sînt:
a) susţinerea şi protecţia socială a persoanelor, inclusiv îmbunătăţirea situaţiei materiale a persoanelor puţin asigurate, reabilitarea socială a şomerilor, invalizilor şi altor persoane, inapte, din cauza particularităţilor fizice sau intelectuale ori din alte motive, să-şi exercite de sine stătător drepturile şi interesele legitime;
b) pregătirea populaţiei pentru depăşirea consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor ecologice sau de altă natură, pentru prevenirea eventualelor accidente sau dezastre;
c) ajutorarea victimelor războaielor, calamităţilor naturale, epidemiilor, catastrofelor ecologice sau de altă natură, conflictelor sociale şi interetnice;
d) ridicarea prestigiului şi a rolului familiei în societate, protecţia mamei şi  a copilului;
e) acordarea de asistenţă materială organizaţiilor filantropice, instituţiilor sociale şi medicale;
f) susţinerea unor alte acţiuni de interes public ce necesită asistenţă financiară şi materială.  
(2) Mijloacele financiare şi materiale donate de sponsori organizaţiilor filantropice sînt utilizate numai în scopuri de binefacere şi nu pot fi folosite la întreţinerea acestor organizaţii.
Articolul 3. Scopurile activităţii de sponsorizare
(1) Scopurile activităţii de sponsorizare sînt:
a) finanţarea unor  programe şi acţiuni în domeniul ştiinţei, culturii, cultelor, învăţămîntului, literaturii, artelor, sporturilor, ocrotirii sănătăţii, tutelei şi curatelei, protecţiei şi asistenţei sociale a populaţiei;
b) finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul protecţiei mediului, amenajării străzilor, parcurilor şi altor locuri publice;
c) finanţarea unor programe şi acţiuni în domeniul ocrotirii şi restaurării monumentelor de istorie, arhitectură, cultură şi artă, monumentelor naturii;
d) susţinerea financiară şi materială a organizaţiilor filantropice, instituţiilor sociale şi medicale, uniunilor de creaţie, organizaţiilor care se ocupă de problemele culturii, altor organizaţii, antrenate în acţiuni de interes public;
e) finanţarea unor alte programe şi acţiuni de interes public.
(2) Activitatea de sponsorizare nu se poate desfăşura prin utilizare de mijloace obţinute din buget.
(3) În cazul sponsorizării cu bunuri materiale, acestea vor fi evaluate în contractul de sponsorizare la valoarea lor reală din momentul transmiterii către beneficiar.
Articolul 4. Legislaţia cu privire la activităţile filantropice
                        şi de sponsorizare
(1) Legislaţia cu privire la activităţile filantropice şi de sponsorizare se constituie din prevederile respective ale Constituţiei Republicii Moldova, ale Codului civil, ale prezentei legi şi ale altor acte normative adoptate în conformitate cu prezenta lege.
(2) Normele care reglementează activitatea filantropică şi de sponsorizare şi care se conţin în alte acte normative nu trebuie să contravină prezentei legi.
(3) Dacă un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte  statuează alte reguli decît cele prevăzute în prezenta lege, se vor aplica regulile tratatului internaţional.
Articolul 5. Dreptul la desfăşurarea activităţilor filantropice
                        şi  de sponsorizare
(1) Persoanele fizice şi juridice au dreptul să desfăşoare fără obstacole activităţi filantropice şi de sponsorizare pe principii benevole, la libera alegere a scopurilor stabilite de prezenta lege.
(2) Persoanele fizice şi juridice au dreptul să desfăşoare:
a) activităţi filantropice şi de sponsorizare în mod individual sau  în asociere;
b) activităţi filantropice cu sau fără constituirea de organizaţii filantropice;
c) activităţi de sponsorizare fără constituirea de organizaţie specială.
(3) Nimeni nu este în drept să limiteze libertatea de alegere a scopurilor activităţii filantropice şi de sponsorizare, stabilite în prezenta lege, a formelor de desfăşurare a acestei activităţi.
Articolul 6. Participantul la activitatea filantropică şi
                         de sponsorizare
(1) În sensul prezentei legi, prin participant la activitatea filantropică şi de sponsorizare se înţelege persoana fizică şi juridică ce desfăşoară activitate filantropică şi, respectiv, de sponsorizare, inclusiv activitate  filantropică de susţinere sau creare a unei organizaţii filantropice, precum şi persoana fizică şi juridică în ale cărei interese se desfăşoară activitatea filantropică şi de sponsorizare: filantropul, sponsorul, voluntarul social şi beneficiarul.
(2) Filantropul şi sponsorul sînt persoane fizice sau juridice care fac donaţii de binefacere şi, respectiv, de susţinere sponsorială în scopurile prevăzute la art.2 şi 3, sub formă de:
a) transmitere dezinteresată (gratuită sau în condiţii avantajoase) a drepturilor de posesiune, de folosinţă şi de dispoziţie asupra oricăror bunuri care sînt obiecte ale dreptului de proprietate, inclusiv asupra mijloacelor băneşti şi/sau obiectelor proprietăţii intelectuale;
b) executare şi prestare dezinteresată (gratuită sau în condiţii avantajoase) a lucrărilor şi serviciilor de către filantropi şi sponsori persoane juridice.
(3) Filantropii şi sponsorii au dreptul să stabilească scopul, termenul şi modul de utilizare a donaţiilor lor şi a mijloacelor de susţinere sponsorială.
(4) Voluntar social este persoana care desfăşoară activitate filantropică sub formă de muncă gratuită în interesul beneficiarului, precum şi al organizaţiei filantropice. Aceasta poate plăti cheltuielile aferente activităţii pe care o desfăşoară voluntarul social în cadrul său.
(5) Beneficiar este persoana care primeşte donaţie de binefacere de la filantrop, ajutor din partea voluntarului social sau susţinere sponsorială de la sponsor.
(6) Beneficiar al susţinerii sponsoriale poate fi orice persoană juridică ce nu urmăreşte obţinerea de profit şi orice persoană fizică ce desfăşoară sau urmează să desfăşoare activităţi în scopurile prevăzute la art.3.
Articolul 7.  Organizaţia filantropică
(1)  Organizaţia filantropică este o organizaţie neguvernamentală, necomercială, creată pentru realizarea scopurilor prevăzute în prezenta lege prin desfăşurarea de activităţi filantropice în interesul întregii societăţi sau al unor anumite categorii de persoane.
(2) Filantropia este activitatea de bază a organizaţiei filantropice.
(3) Organizaţia filantropică nu desfăşoară activitate de sponsorizare.
(4) Dacă veniturile organizaţiei filantropice depăşesc cheltuielile, suma depăşirii nu poate fi distribuită între fondatori (membri), inclusiv în procesul reorganizării şi lichidării ei, ci se utilizează la realizarea scopurilor pentru care a fost creată organizaţia filantropică.
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, întreprinderile de stat şi cele municipale şi instituţiile de stat nu pot avea calitatea de fondator al unei organizaţii filantropice.
Articolul 8.  Formele organizaţiei filantropice
(1) Organizaţia filantropică se creează în formă de societate (asociaţie) filantropică, de fundaţie, instituţie sau în alte forme neinterzise de lege.
(2) Societatea (asociaţia) filantropică se creează benevol de către un grup de persoane fizice sau juridice în scopurile prevăzute la art.2.
(3) Fundaţia este o organizaţie filantropică al cărei patrimoniu se constituie din mijloacele financiare sau din alte bunuri ale fondatorilor.
(4) Fundaţia desfăşoară activitate în interesul întregii societăţi sau al unor anumite categorii de persoane, nu însă în interesul fondatorilor sau al organului său de conducere.
(5) Fundaţia poate fi:
a) corporativă, creată de întreprinderi şi de alte persoane juridice din mijloace proprii;
b) particulară, înfiinţată de o persoană fizică din mijloace proprii sau ale familiei sale;
c) socială, specializată, formată din mijloacele cîtorva persoane fizice şi juridice.
(6) Organizaţia filantropică poate fi creată în formă de instituţie dacă fondatorul ei este o organizaţie filantropică.
Capitolul  II
MODUL DE CREARE ŞI DE LICHIDARE
A ORGANIZAŢIEI FILANTROPICE
Articolul 9. Înregistrarea de stat
(1) Organizaţia filantropică obţine drepturi de persoană juridică la data înregistrării de stat la Agenţia Servicii Publice în conformitate cu prezenta lege şi cu Legea nr. 220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, ultima fiind aplicată doar în măsura în care nu contravine prezentei legi.
   
[Art.9 al.(1) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
[Art.9 al.(2) abrogat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
(3) Cererea înregistrării de stat a organizaţiei filantropice nu poate fi respinsă pe motiv că sediul ei este domiciliul fondatorului.
(4) Decizia prin care se refuză înregistrarea de stat a organizaţiei filantropice, precum şi nesoluţionarea în termen legal a cererii de  înregistrare pot fi atacate în instanţa contenciosului administrativ.
   
[Art.9 al.(4) modificat prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
Articolul 10. Statutul
(1) Organizaţia filantropică acţionează în bază de statut.
(2) În statutul organizaţiei filantropice trebuie să se indice:
a) denumirea şi sediul ei;
b) scopurile, sarcinile şi genurile ei de activitate;
c) structura şi datele cu privire la organele ei de conducere;
d) sursele de finanţare;
e) datele din actele de identitate ale fondatorului;
f) modul ei de reorganizare şi de lichidare.
(3) Statutul organizaţiei filantropice poate să conţină şi alte prevederi legale.
Articolul 11. Organul suprem de administrare
(1) Organizaţia filantropică este administrată de un organ suprem colegial, constituit conform prevederilor statutare.
(2) Organizaţia filantropică poate avea organ executiv, structuri de control şi de cenzori.
(3) De competenţa organului suprem de administrare al organizaţiei filantropice ţine:
a) modificarea statutului ei;
b) formarea organului executiv, a structurilor de control şi de cenzori şi retragerea împuternicirilor lor;
c) aprobarea programelor filantropice;
d) aprobarea planului anual, a bugetului şi raportului ei anual;
e) adoptarea de hotărîri privind crearea de societăţi comerciale şi organizaţii necomerciale, participarea la ele, deschiderea de filiale şi reprezentanţe;
f) adoptarea hotărîrilor privind reorganizarea sau lichidarea organizaţiei filantropice.
(4) Membrii organului suprem de administrare îşi îndeplinesc obligaţiile pe principiul voluntariatului social. În componenţa acestui organ poate activa (cu sau fără vot deliberativ) un membru al organului executiv al organizaţiei filantropice.
(5) Membrii organului suprem de administrare al organizaţiei filantropice şi persoanele cu funcţie de răspundere ale acesteia nu pot intra în administraţia societăţilor comerciale şi a organizaţiilor necomerciale pe care organizaţia filantropică le-a fondat sau la care participă.
Articolul 12. Reorganizarea şi lichidarea
(1) Organizaţia filantropică poate fi reorganizată sau lichidată prin hotărîre a organului ei suprem de administrare, a organului ei executiv, a fondatorilor sau prin hotărîre judecătorească.
(2) Organizaţia filantropică nu poate fi reorganizată în societate comercială.
(3) La lichidarea organizaţiei filantropice, patrimoniul ei rămas după satisfacerea creanţelor este folosit în scopuri filantropice în modul prevăzut în statutul ei sau, dacă statutul nu conţine astfel de prevederi, conform hotărîrii comisiei de lichidare.
(4) La reorganizarea organizaţiei filantropice, se interzice repartizarea averii între fondatorii ei, cu excepţia averii depuse de aceştia.
Capitolul  III
MODUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII
ORGANIZAŢIEI FILANTROPICE
Articolul 13. Activitatea
(1) Organizaţia filantropică are dreptul să desfăşoare activitate filantropică, orientată spre atingerea scopurilor sale statutare şi a scopurilor prevăzute de prezenta lege.
(2) Organizaţia filantropică este în drept să desfăşoare activitate pentru atragerea de resurse, precum şi activitate neoperaţională.
(3) Organizaţia filantropică este în drept să desfăşoare activitate de întreprinzător numai pentru atingerea scopurilor sale statutare.
(4) Pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător care nu rezultă nemijlocit din scopuri statutare, organizaţia filantropică fondează societăţi comerciale. Ea nu poate participa la activitatea societăţilor comerciale în comun cu alte persoane juridice şi fizice.
(5) Organizaţia filantropică nu are dreptul să cheltuiască mijloace şi să folosească bunuri ale sale pentru susţinerea partidelor politice şi altor organizaţii social-politice.
Articolul 14. Filialele şi reprezentanţele
(1) Organizaţia filantropică este în drept să creeze filiale şi să inaugureze reprezentanţe în teritoriul Republicii Moldova în condiţiile legii.
(2) Organizaţia filantropică poate crea filiale şi inaugura reprezentanţe în teritoriul altor ţări în conformitate cu legislaţia acestora dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.
(3) Filialele şi reprezentanţele organizaţiei filantropice nu au personalitate juridică. Ele sînt dotate cu bunuri ale organizaţiei filantropice fondatoare şi acţionează în baza regulamentelor aprobate de ea. Patrimoniul filialelor şi al reprezentanţelor se reflectă în balanţele lor şi în balanţa organizaţiei filantropice fondatoare.
(4) Conducătorii filialelor şi ai reprezentanţelor organizaţiei filantropice sînt desemnaţi de organul ei suprem de administrare şi acţionează în bază de procură, eliberată de ea.
(5) Filialele şi reprezentanţele organizaţiei filantropice desfăşoară activitate în numele ei. Aceasta este responsabilă de activitatea filialelor şi reprezentanţelor sale.
Articolul 15. Asociaţiile şi uniunile
(1) Pentru a-şi lărgi posibilităţile de atingere a scopurilor statutare, organizaţiile filantropice sînt în drept să se asocieze în asociaţii şi uniuni pe bază de contract.
(2) Asociaţiile şi uniunile organizaţiilor filantropice sînt organizaţii necomerciale.
(3) Membrii asociaţiei şi cei ai uniunii organizaţiilor filantropice îşi păstrează independenţa  şi drepturile de persoană juridică.
(4) Asociaţia şi uniunea organizaţiilor filantropice nu răspund pentru obligaţiile membrilor săi. Membrii asociaţiei şi cei ai uniunii organizaţiilor filantropice poartă răspundere subsidiară pentru obligaţiile asociaţiei sau uniunii în mărimea şi în modul prevăzute în documentele lor de constituire.
Articolul 16. Sursele de formare a patrimoniului
Surse de formare a patrimoniului organizaţiei filantropice pot fi:
a) contribuţiile fondatorilor ei;
b) cotizaţiile de membru (în cazul organizaţiilor ai căror participanţi au calitatea de membru);
c) donaţiile filantropice, inclusiv cele cu destinaţie specială (granturile filantropice), făcute de persoane fizice şi juridice în bani sau în natură;
d) mijloacele acordate cu titlu de sponsorizare;
e) veniturile din activitatea neoperaţională, inclusiv veniturile din valori mobiliare;
f) încasările din activitatea de atragere a resurselor (desfăşurarea campaniilor pentru atragerea filantropilor şi a voluntarilor sociali, inclusiv organizarea manifestărilor de agrement, culturale, sportive, a altor manifestări de masă, desfăşurarea campaniilor de colectare a donaţiilor filantropice, organizarea de loterii şi licitaţii, comercializarea donaţiilor acordate de filantropi şi a altor bunuri, potrivit doleanţelor lor);
g) veniturile din activităţile de întreprinzător permise de lege;
h) subvențiile de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, în condițiile legii;
    
[Art.16 lit.h) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.16 lit.h) modificată prin LP154 din 21.07.05, MO126-128/23.09.05 art.611]
i) veniturile, rămase după plata impozitelor, din activităţile societăţilor comerciale fondate de organizaţia filantropică;
j) munca voluntarilor sociali;
k) alte surse neinterzise de lege.
Articolul 17. Patrimoniul
(1) Organizaţia filantropică poate deţine cu drept de proprietate sau în temeiul unui alt drept real al său: clădiri, construcţii, mijloace băneşti, valori mobiliare, resurse informaţionale, alte bunuri, precum şi rezultatele activităţii intelectuale, dacă legislaţia în vigoare nu prevede altfel.
(2) Organizaţia filantropică poate desfăşura activităţi economice numai dacă veniturile din ele sînt folosite în scopuri filantropice.
(3) Organizaţia filantropică poate efectua, în raport cu bunurile aflate în proprietatea sa ori în temeiul unui alt drept real, orice tranzacţie care nu contravine legislaţiei în vigoare, statutului său şi  doleanţelor filantropilor.
(4) Patrimoniul organizaţiei filantropice nu poate fi vîndut sau transmis fondatorilor ori membrilor ei în condiţii mai favorabile pentru aceştia decît pentru alte persoane.
Articolul 18. Programul filantropic
(1)  Programul filantropic reprezintă un complex de măsuri aprobate de organul suprem de administrare al organizaţiei filantropice şi orientate spre îndeplinirea unor sarcini concrete de realizare a scopurilor ei statutare.
(2) Programul filantropic include devizul eventualelor transferuri şi cheltuieli (inclusiv remuneraţia participanţilor la realizarea programului filantropic),  stabileşte etapele şi termenele de realizare.
(3) Pentru finanţarea programelor filantropice (inclusiv a cheltuielilor pentru asigurarea lor tehnico-materială, organizatorică şi de altă natură, pentru remuneraţia participanţilor la realizarea programelor filantropice şi a altor cheltuieli de realizare a acestora), organizaţia filantropică foloseşte cel puţin 80% din veniturile, acumulate în anul financiar, din activităţi neoperaţionale, încasările de la societăţile comerciale înfiinţate de ea şi veniturile obţinute din activităţile de întreprinzător legale. În cadrul realizării programelor filantropice pe termen lung, mijloacele acumulate se vor utiliza în tranşe stabilite în aceste programe.
Capitolul  IV
GARANŢIILE  DE  STAT  ALE  ACTIVITĂŢII
FILANTROPICE  ŞI  DE  SPONSORIZARE
Articolul 19. Susţinerea activităţii filantropice şi de sponsorizare
                         de către autorităţile publice centrale şi locale
(1) Statul garantează şi asigură protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice participante la activitatea filantropică şi de sponsorizare.
(2) Persoanele cu funcţie de răspundere care împiedică persoanele fizice şi juridice să-şi realizeze dreptul de a desfăşura activitate filantropică şi de sponsorizare poartă răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.
(3) Recunoscînd importanţa socială a acţiunilor de caritate, autorităţile administraţiei publice locale pot susţine participanţii la activităţi filantropice, în condiţiile legii, prin:
a) asigurarea tehnico-materială  şi subvenţionarea organizaţiilor filantropice (inclusiv scutirea lor totală sau parţială de plata  serviciilor prestate de organizaţiile de stat şi de plata pentru utilizarea bunurilor proprietate de stat şi a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale), conform hotărîrii autorităţii administraţiei publice centrale sau locale;
b) finanţarea pe bază de concurs a programelor filantropice, elaborate de organizaţii filantropice;
c) plasarea, în bază de concurs, a comenzilor  sociale de stat şi a celor locale;
d) transmiterea în proprietate organizaţiilor filantropice, cu titlu gratuit sau  pe bază preferenţială, a bunurilor proprietate de stat sau a bunurilor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale în procesul de deetatizare, în condiţiile legii.
(4) Se interzice acordarea de facilităţi în mod individual unor anumite organizaţii filantropice, fondatorilor (membrilor) acestora şi altor participanţi la activitate filantropică.
(5) Organizaţia filantropică obţine dreptul la facilităţi fiscale şi la alte facilităţi, legal stabilite, din data înregistrării ei de stat.
Articolul 20. Evidenţa
(1) Organizaţia filantropică şi sponsorii ţin o evidenţă strictă a beneficiarilor de ajutoare filantropice şi de susţinere sponsorială, indicînd numele acestora, mărimea şi scopurile donaţiilor filantropice şi ale susţinerii sponsoriale, prezintă trimestrial organelor de control financiar raportul de gestiune, potrivit unei tipizate aprobate de ele.
(2) Beneficiarul este obligat să utilizeze mijloacele financiare şi materiale în scopul, în modul şi în termenul stabilit de sponsor.
(3) Organizaţiile filantropice sînt în drept să utilizeze, pentru desfăşurarea activităţii lor şi acoperirea cheltuielilor administrative, pînă la 20% din mijloacele acumulate în scopuri filantropice. Această restricţie nu se extinde asupra retribuţiei participanţilor la realizarea programelor filantropice. Din mijloacele numite se plătesc impozitele şi alte obligaţii conform legislaţiei în vigoare, se fac defalcări în bugetul asigurărilor sociale de stat.
(4) Dacă filantropul sau programul filantropic nu stabileşte altfel, cel puţin 80% din donaţiile filantropice în bani se utilizează în scopuri filantropice pe parcursul unui an din data primirii lor. Donaţiile filantropice în natură sînt direcţionate spre scopuri de binefacere pe parcursul unui an din data primirii lor dacă  filantropul sau programul filantropic nu stabileşte altfel.
Articolul 21. Facilităţi fiscale
(1) Persoanele care desfăşoară activitate de filantropie sau de sponsorizare confirmată documentar beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.
(2) Condiţiile importării şi exportării de mijloace materiale în scopuri filantropice sau de sponsorizare se stabilesc de Guvern.
Articolul 22. Condiţiile de acordare a facilităţilor
Condiţiile de acordare a facilităţilor fiscale sînt stabilite în Codul fiscal.
Articolul 23. Controlul
(1) Controlul asupra legitimităţii activităţilor filantropice şi de sponsorizare este exercitat de către Serviciul Fiscal de Stat.
   
[Art.23 al.(1) modificat prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537]
(2) Organizaţiile filantropice şi sponsorii care au acordat mijloace financiare şi materiale în scopuri concrete sînt în drept să primească informaţiile de rigoare şi să exercite control asupra utilizării mijloacelor.
Articolul 24. Transparenţa
Organizaţiile filantropice şi sponsorii sînt în drept să informeze prin mass-media opinia publică despre scopul ajutoarelor filantropice şi al susţinerii sponsoriale, precum şi despre beneficiari. Astfel de informaţii pot fi difuzate numai cu acordul organizaţiei filantropice şi al sponsorului.
Capitolul  V
ACTIVITĂŢI  FILANTROPICE  INTERNAŢIONALE
Articolul 25. Desfăşurarea activităţilor filantropice internaţionale
(1) Participanţii la activităţi filantropice sînt în drept să desfăşoare activităţi filantropice internaţionale în modul stabilit de legislaţia Republicii Moldova şi de tratatele internaţionale la care aceasta este parte.
(2) Activităţile filantropice internaţionale se desfăşoară prin participare la proiecte filantropice internaţionale şi la acţiuni ale organizaţiilor filantropice internaţionale, prin interacţiune cu parteneri străini în anumite sfere de activitate filantropică, precum şi sub orice altă formă acceptată în practica internaţională şi neinterzisă de legislaţia Republicii Moldova şi de  normele dreptului internaţional.
(3) Organizaţia filantropică este în drept, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, să deschidă conturi în instituţii bancare din alte ţări.
(4) Organizaţia filantropică are dreptul să primească donaţii filantropice din partea cetăţenilor străini şi apatrizilor, precum şi a organizaţiilor străine şi internaţionale, mijloace pe care le va folosi în modul stabilit de prezenta lege.
Articolul 26. Activităţi filantropice şi de sponsorizare
                          desfăşurate în teritoriul  Republicii Moldova
                          de cetăţeni străini şi de apatrizi, de organizaţii
                          străine şi internaţionale
Cetăţenii străini, apatrizii, organizaţiile străine şi cele internaţionale sînt în drept să participe la activităţi filantropice şi de sponsorizare desfăşurate în teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu prezenta lege.
Capitolul  VI
DISPOZIŢII  FINALE  ŞI  TRANZITORII
Articolul 27
(1) Statutele organizaţiilor filantropice create înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi sînt valabile în măsura în care nu contravin acesteia.
(2) Ministerul Justiţiei va reînregistra, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, organizaţiile filantropice care desfăşoară activitate în teritoriul Republicii Moldova.
(3) Guvernul va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.
(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 521-XIII din 7 iulie 1995 cu privire la filantropie şi sponsorizare se abrogă.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                        Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 31 octombrie 2002.
    Nr. 1420-XV.