LPM105/2005
ID intern unic:  312900
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 105
din  02.06.2005
cu privire la grădinile botanice
Publicat : 05.08.2005 în Monitorul Oficial Nr. 104-106     art Nr : 494
    LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul reglementării
    Prezenta lege reglementează raporturile juridice ce ţin de crearea şi funcţionarea grădinilor botanice, stabileşte principiile, mecanismul şi modul de funcţionare şi gestionare a acestora, de protecţie, conservare şi utilizare raţională a diversităţii lumii vegetale.
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se utilizează următoarele noţiuni principale:
    colecţie - totalitate a taxonilor unei unităţi sistematice  (specie, gen, familie), care reprezintă o parte componentă a unei expoziţii;
    expoziţie - teritoriu ce reprezintă îmbinarea adecvată a diversităţii plantelor şi a unor obiecte selecţionate pentru a evidenţia specificul acestora  cu scop instructiv, educativ, recreativ etc.;
    genofond - totalitate a taxonilor speciilor floristice autohtone, alohtone şi exotice introducente.
Capitolul II
STATUTUL JURIDIC AL GRĂDINILOR BOTANICE
    Articolul 3. Grădinile botanice
    (1) Grădinile botanice reprezintă spaţii delimitate, cu specii de plante reprezentative şi rare sau periclitate, create în rezultatul activităţii antropogene pentru conservarea diversităţii lumii vegetale din ţară şi din alte zone geografice.
    (2) Grădinile botanice pot fi persoane juridice de drept public sau persoane juridice  de drept privat.
    (3) Grădinile botanice persoane juridice de drept public  au statut de instituţie publică din sfera ştiinţei şi inovării, educaţiei ecologice, culturale, din sfera  didactică, reglementat de Codul cu privire la ştiinţă şi inovare, se află în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării şi/sau a autorităţilor administraţiei publice locale.
   
[Art.3 al.(3) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    (4)  Grădinile botanice persoane juridice de drept privat au statut de instituţie privată, constituită  conform prevederilor art.183 din Codul civil, cu  avizul  pozitiv al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
    (5) Grădinile botanice private îşi desfăşoară activitatea conform  prevederilor prezentei  legi, cu  excepţia art.4 alin.(3)  şi  art.11 şi  13. La solicitare, Academia de Ştiinţe a Moldovei  efectuează  coordonarea ştiinţifico-practică  a activităţii lor.
    Articolul 4. Crearea grădinilor botanice
    (1) Grădinile botanice se creează prin delimitarea unor teritorii terestre şi/sau acvatice, supuse unui regim special de administrare, în scopul conservării, aclimatizării şi regenerării, în condiţii artificiale optime, a unor specii de plante autohtone, alohtone şi exotice semnificative din punct de vedere ştiinţific, economic şi estetic, creării colecţiilor dendrologice şi floristice, care servesc drept depozite ale genofondului şi drept surse de material reproductiv.
    (2) Construcţiile în cadrul grădinilor botanice se realizează în baza unui plan (proiect), aprobat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, aprobate în modul stabilit.
    (3) Înstrăinarea şi arendarea terenurilor din cadrul grădinilor botanice proprietate publică sînt interzise, iar retragerea terenurilor se permite prin hotărîre a Parlamentului, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cu acordul autorităţii centrale pentru resursele naturale şi mediu, doar în cazurile cînd acestea îşi pierd valoarea în urma calamităţilor naturale sau catastrofelor şi cînd nu mai pot fi restabilite.
   
[Art.4 al.(3) modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    Articolul 5. Scopul activităţii grădinilor botanice
    Grădinile botanice se creează pentru a asigura protecţia, conservarea, reproducerea, utilizarea raţională a diversităţii lumii vegetale, precum şi educaţia ecologică, culturală, estetică şi recrearea populaţiei.
    Articolul 6. Sarcinile principale ale activităţii ştiinţifice
    Grădinile botanice:
    a) creează colecţii şi expoziţii de plante autohtone şi alohtone;
    b) conservează, în condiţii artificiale, diversitatea plantelor (îndeosebi speciile rare sau periclitate) şi alte obiecte botanice de importanţă ştiinţifică, didactică, economică şi culturală aflate pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul botanicii fundamentale şi aplicate, al silviculturii;
    d) cercetează diversitatea speciilor de plante pe teritoriul ţării şi elaborează bazele ştiinţifice pentru folosirea ei raţională;
    e) publică lucrări ştiinţifice, monografii, manuale, ediţii  periodice,  literatură de popularizare a ştiinţei, registre de seminţe şi alte materiale ce ţin  de activitatea ştiinţifică a grădinilor botanice;
    f) organizează şi participă la expediţii (în ţară şi peste hotare) în scopul studierii resurselor vegetale şi completării genofondului;
    g) creează fonduri semincere, organizează schimbul de seminţe şi plante cu instituţiile de profil din diferite zone geografice;
    h) cultivă, selectează şi valorifică din punct de vedere economic şi ştiinţific specii valoroase de plante din flora spontană;
    i) elaborează bazele ştiinţifice ale arhitecturii peisajere;
    j) elaborează bazele ştiinţifice şi metodologia  protecţiei plantelor contra bolilor, vătămătorilor şi altor factori cu impact;
    k) organizează conferinţe şi simpozioane ştiinţifice;
    l) pregătesc cadre ştiinţifice de înaltă calificare;
    m) participă la elaborarea planurilor de educaţie ecologică, culturală, estetică şi de recreare a populaţiei.
    Articolul 7. Direcţiile principale ale cercetărilor ştiinţifice
    Grădinile botanice:
    a) elaborează principiile de menţinere a diversităţii genofondului florei spontane;
    b) conservează şi utilizează genofondul floricol, de plante decorative, aromatice, medicinale, furajere şi  alimentare atît tradiţionale, cît şi  netradiţionale;
    c) colectează  şi introduc specii noi;
    d) acumulează, creează şi menţin genofondul de plante;
    e) creează colecţii şi expoziţii speciale, sectoare experimentale, pepiniere, laboratoare auxiliare, ierbare, muzee botanice etc.;
    f) conlucrează cu organizaţiile internaţionale de profil asupra problemelor de interes comun.
    Articolul 8. Activitatea economică a grădinilor botanice
    În scopul acumulării veniturilor pentru întreţinerea şi dezvoltarea grădinilor botanice proprietate publică, în limitele zonelor expoziţionale, auxiliare şi de protecţie a grădinilor botanice, cu acordul fondatorului, în strictă conformitate cu regimul de protecţie a acestora, se permite exercitarea următoarelor activităţi economice:
   
[Art.8 modificat prin LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
    a) producerea şi comercializarea materialului săditor, semincer, floricol şi arboricol;
    b) elaborarea şi realizarea proiectelor dendrologice, de amenajare şi de creare a spaţiilor verzi;
    c) organizarea şi deservirea excursiilor contra plată în teren deschis şi protejat;
    d) încheierea şi realizarea contractelor în domeniul cercetare-implementare cu persoane fizice şi juridice din Republica Moldova şi din alte ţări;
    e) desfăşurarea activităţii economice care ţine de realizarea scopurilor prevăzute de statutele grădinilor botanice, elaborate în conformitate cu  prezenta lege.
    Articolul 9. Zonele funcţionale ale grădinilor botanice
    (1) Teritoriul grădinilor botanice se divizează în următoarele zone funcţionale:
    a) expoziţională (colecţii de arbori, arbuşti şi erbacee dislocate în ordine sistematică), în care accesul publicului este permis în modul stabilit de administraţia grădinii botanice;
    b) ştiinţifică (colecţii, loturi experimentale, pepiniere), în care are acces numai personalul grădinii botanice şi specialiştii altor instituţii autorizaţi de administraţia acesteia;
    c) interzisă (sectoare-etalon de vegetaţie spontană), în care accesul este interzis, cu excepţia celui al cercetătorilor ştiinţifici;
    d) auxiliară (bloc de laboratoare, complex de sere, structuri gospodăreşti).
    (2) Grădinile botanice pot avea sectoare sau baze experimentale aflate în diferite regiuni geografice ale Republicii Moldova şi destinate pentru experimentarea speciilor introducente, pentru cultivarea şi valorificarea lor economică.
    Articolul 10. Zonele de protecţie a grădinilor botanice
    (1) Pentru reducerea impactului antropogen asupra grădinilor botanice, pe teritoriul adiacent lor se stabileşte o zonă de protecţie de 100-150 m. Limitele acestei zone sînt indicate în documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, care se aprobă de Guvern.
    (2) Zona de protecţie a grădinilor botanice se stabileşte în funcţie de configuraţia hotarelor naturale ale localităţilor, terenurilor agricole, drumurilor etc.
Capitolul III
FINANŢAREA GRĂDINILOR BOTANICE
    Articolul 11. Sursele de finanţare a grădinilor botanice
    (1) Finanţarea grădinilor botanice  se efectuează, conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, din:
    a) mijloacele bugetului de stat;
    b) mijloacele bugetelor locale;
    [Art.11 al.(1), lit.b) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    c) veniturile colectate ale grădinilor botanice;
    [Art.11 al.(1), lit.c) modificată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.11 al.(1), lit.d) abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    
[Art.11 al.(1), lit.d) abrogată prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (2) Mijloacele financiare obţinute din activităţi ştiinţifice, turistice, publicitare, editoriale, din realizarea producţiei vegetale, din donaţii şi din alte activităţi practicate legal în grădinile botanice, cu respectarea regimului de protecţie a acestora, rămîn la dispoziţia administraţiei acestora, urmînd să fie folosite în scopuri ştiinţifice, ecologice şi la dotarea cu echipament.
    [Art.11 al.(2) modificat prin LP268-XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    (3) Mijloacele financiare obținute de la comercializarea imobilelor și a echipamentului uzat se virează la bugetul de stat.
    [Art.11 al.(3) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (4) Finanţarea programelor de cercetări ştiinţifice ale grădinilor botanice se face prin concurs public anunțat de către Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.
   
[Art.11 al.(4) în redacția LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
Capitolul IV
REGIMUL DE PROTECŢIE A GRĂDINILOR
BOTANICE
ŞI PAZA ACESTORA
    Articolul 12. Restricţiile asupra activităţilor în cadrul
                          grădinilor botanice
    (1) În zona de protecţie sînt interzise:
    a) vînatul, pescuitul şi capturarea de animale fără autorizaţie;
    b) tăierile rase;
    c) construcţia de obiective şi depozite, inclusiv temporare, pentru păstrarea substanţelor chimice şi a îngrăşămintelor minerale, a altor obiective auxiliare;
    d) efectuarea lucrărilor de extragere a pietrei, prundişului, nisipului, de decopertare a stratului fertil de sol etc.
    (2) În limitele grădinilor botanice sînt interzise:
    a) explorările geologice;
    b) tăierea şi/sau defrişarea neautorizată a arborilor, arbuştilor, puieţilor;
    c) distrugerea sau deteriorarea arborilor, puieţilor, lăstărişului sau a seminţişului;
    d) vînatul de păsări şi animale sălbatice (cu excepţia celor folosite în scopuri ştiinţifice şi sanitare), distrugerea muşuroaielor de furnici, vizuinilor, cuiburilor, ascunzişurilor, altor sălaşe de animale;
    e) culegerea şi colectarea neautorizată a plantelor medicinale, a florilor, fructelor, pomuşoarelor, ciupercilor, seminţelor, frunzelor (cu excepţia celor folosite în scopuri ştiinţifice);
    f) deplasarea mijloacelor de transport în afara drumurilor publice sau a terenurilor special destinate;
    g) spălarea mijloacelor de transport în locuri neautorizate;
    h) deplasarea  fără autorizaţie a persoanelor străine în zonele interzise;
    i) orice construcţii capitale, cu excepţia construcţiilor capitale din zona auxiliară destinate activităţilor prevăzute la art.5.
    j) alte activităţi care contravin regimului special de protecţie şi celui de pază.
    Articolul 13. Paza grădinilor botanice
    Paza grădinilor botanice este pusă în sarcina unui personal specializat care se supune administraţiei  grădinilor botanice şi activează în baza unui regulament aprobat de Academia de Ştiinţe a Moldovei.
Capitolul V
DISPOZIŢII  FINALE
    Articolul 14
    Guvernul, în termen de 3 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                        Marian  LUPU

    Chişinău, 2 iunie 2005.
    Nr.105-XVI.