RMSM199/2003
ID intern unic:  313575
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
REGULAMENT Nr. 199
din  27.06.2003
DE APRECIERE MEDICO-LEGALĂ A GRAVITĂŢII
VĂTĂMĂRII CORPORALE
Publicat : 08.08.2003 în Monitorul Oficial Nr. 170-172     art Nr : 224
    MODIFICAT
    OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537

    NOTĂ:
    În tot cuprinsul Regulamentului, sintagma „leziuni corporale fără cauzarea prejudiciului sănătăţii” se substituie cu sintagma „vătămare neînsemnată” la cazul respectiv prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537


    APROBAT:                                        ÎNREGISTRAT:
    Prin ordinul Ministrului Sănătăţii           Ministerul Justiţiei
    Nr. 99 din 27 iunie 2003                     Nr. 342 din 1 august 2003
    __________ Andrei GHERMAN       ____________ Vasile DOLGHIERU
    COORDONAT:                                 COORDONAT:
    Procuratura Generală                           Ministerul Afacerilor Interne
    Nr.____ din 29 iulie 2003                    Nr.____ din 31 iulie 2003
    ____________Vasile RUSU               ___________Gheorghe PAPUC


R E G U L A M E N T U L
DE APRECIERE MEDICO-LEGALĂ A GRAVITĂŢII
VĂTĂMĂRII CORPORALE
P A R T E A I
NOŢIUNI GENERALE
    1. Aprecierea medico-legală a gravităţii vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii se efectuează în conformitate cu prevederile Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil ale Republicii Moldova, prezentului Regulament şi a altor acte normative.
    2. Prin vătămare corporală se înţelege prejudiciul cauzat sănătăţii prin dereglarea integrităţii anatomice a organelor şi ţesuturilor sau a funcţiilor acestora, provocate de acţiunea diferiţilor agenţi externi: mecanici, fizici, chimici, biologici, psihici.
    3. Expertiza medico-legală a gravităţii leziunii corporale se efectuează numai în baza ordonanţei în scris emisă de către ofiţerul de urmărire penală, a procurorului sau hotărîrii instanţei judecătoreşti.
    4. Examinările medico-legale ale gravităţii vătămării corporale a persoanelor se efectuează la solicitarea în scris a organelor de drept (procuratura, poliţia, instanţa de judecată), precum şi la cererea persoanei interesate.
    5. În cazurile examinărilor medico-legale la cererea persoanei şi constatării vătămărilor corporale evaluate cu calificativul grave sau medii, medicul legist este obligat de a informa organele de resort.
    6. În cazul efectuării expertizei medico-legale a gravităţii vătămării corporale se întocmeşte "Raport de expertiză medico-legală", iar în caz de examinare medico-legală la solicitarea organelor de drept sau la cererea persoanei vătămate - "Raport de examinare medico-legală".
    7. Expertiza medico-legală a gravităţii vătămării corporale este efectuată de către medicul legist în formă de examinare medicală a persoanei, în conformitate cu prezentul Regulament, alte instrucţiuni şi indicaţii metodice în vigoare. În mod obligatoriu se identifică persoana respectivă în baza buletinului de identitate sau a altui document (paşaport etc.), datele cărora se înregistrează în "Raportul" respectiv.
    8. Efectuarea expertizei fără examinarea persoanei, în baza documentelor medicale autentice (fişa medicală a bolnavului de staţionar, fişa medicală a bolnavului de ambulator etc.), se admite. Documentele medicale se prezintă în original şi trebuie să conţină suficiente informaţii concludente cu privire la caracterul traumei, evoluţia clinică, precum şi alte informaţii necesare pentru obiectivizarea şi argumentarea concluziilor. Din documentele medicale se extrag toate informaţiile referitoare la caracterul lezional, evaluarea clinică a traumei (maladiei), rezultatele investigaţiilor instrumentale şi de laborator, intervenţiilor chirurgicale şi alte date importante, necesare pentru obiectivizarea expertizei.
    [Pct.8 în redacţia OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    9. În cazurile necesare medicul legist recurge la consultaţiile specialiştilor din sistemul medico-sanitar, inclusiv cu spitalizarea persoanei şi efectuarea investigaţiilor clinice şi paraclinice. Dacă documentele necesare nu sînt prezentate medicului legist, el e în drept a se adresa persoanei care a dispus expertiza cu un demers de a fi prezentate materialele respective.
    10. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare de stat sînt obligaţi să contribuie, iar medicii specialişti să acorde consultaţiile necesare, să efectueze examinările clinice şi paraclinice la solicitarea medicului legist.
    11. Agravarea stării sănătăţii victimei (persoanei) din cauza deficienţelor în acordarea asistenţei medicale de pe urma leziunilor corporale se apreciază în comisie cu participarea specialiştilor din domeniul respectiv.
    12. Determinarea şi evaluarea deficienţelor în intervenţiile medicale se efectuează numai în cadrul expertizei medico-legale în comisie.
    13. Aprecierea gravităţii vătămării corporale la persoanele cu maladii preexistente, particularităţi individuale ale organismului, deficienţe în acordarea asistenţei medicale, stări de simulare, agravare, maladii artificiale, în caz de adresare tardivă după ajutor medical se va efectua numai în baza consecinţelor posttraumatice. În asemenea cazuri medicul legist va determina şi va indica influenţa traumei asupra evoluţiei bolii (acutizarea bolii, influenţa asupra tanatogeniei etc.), inclusiv cu participarea specialiştilor de profil.
    [Pct.13 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    14. În caz de diversitate a vechimii leziunilor corporale se apreciază gravitatea fiecărei leziuni aparte.
    15. La lezarea unui segment al corpului, defectat anatomo-funcţional parţial sau total anterior, se apreciază numai consecinţele traumei.
    16. În caz de deces, medicul legist este obligat să aprecieze gravitatea vătămării corporale şi raportul de cauzalitate dintre traumă şi moarte.
    17. Gravitatea vătămării corporale nu se apreciază dacă:
    1) diagnosticul leziunii sau bolii (stării patologice) la persoana agresată nu este stabilit cu certitudine (tabloul clinic are un caracter neclar, investigaţiile clinice şi de laborator au fost insuficiente ş.a.);
    2) consecinţa neprimejdioasă pentru viaţă a vătămării corporale la moment este neclară;
    3)  persoana în cauză refuză investigaţiile suplimentare necesare sau nu se prezintă la examinarea repetată.
    În aceste cazuri, medicul legist în concluziile sale indică cauzele, care nu permit aprecierea gravităţii vătămării corporale, menţionează care materiale sînt necesare suplimentar pentru soluţionarea problemei date (documentele medicale, datele investigaţiilor de laborator etc.), precum şi apreciază termenul examinării repetate.
    Imposibilitatea aprecierii gradului gravităţii vătămării corporale nu eliberează medicul legist de rezolvarea altor probleme puse spre soluţionare expertizei medico-legale.
    [Pct.17 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    18. Eliberarea unor concluzii prealabile, ipotetice, cu privire la gravitatea vătămării corporale, se interzice.
    19. Stabilirea stării (bolii) de narcomanie, toxicomanie, infectare premeditată cu SIDA sau alte boli venerice, se efectuează în comisie cu concursul specialiştilor respectivi.
    20. "Raportul de expertiză" se eliberează persoanei care a dispus expertiza concretă sau altor colaboratori ai organelor de resort numai la prezentarea legitimaţiei. "Raportul de expertiză", de asemenea, poate fi eliberat altor colaboratori ai organelor de resort, sau persoanei examinate la prezentarea procurei eliberate de persoana care a numit expertizaşi legitimaţiei de serviciu sau buletinului de identitate, contra semnătură în registrul de evidenţă a expertizelor şi examinărilor medico-legale pe persoane.
    21. Aprecierea gradului de gravitate al vătămării corporale se efectuează în baza criteriilor stabilite pentru fiecare grad de gravitate.
    22. Pentru determinarea gradului de gravitate a vătămării corporale este suficientă prezenţa unuia din semnele calificative. În caz de asociere a cîtorva criterii calificative gravitatea vătămării se apreciază după acel semn, care corespunde unei vătămări mai grave, cu excepţia criteriului incapacităţii de muncă, cînd ea este determinată prin sumarea procentelor. Gradul vătămărilor corporale se apreciază separat în cazurile cînd aceasta este indicat în ordonanţă.
    23. Volumul incapacităţii permanente de muncă se apreciază în conformitate cu actele normative în vigoare. Expertiza medico-legală în baza acestui criteriu se efectuează numai după definitivarea consecinţelor vătămării corporale, confirmate prin date obiective.
    [Pct.23 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    24. Gradul de gravitate al vătămărilor corporale după criteriul dereglării sănătăţii se determină conform timpului necesar pentru restabilirea sănătăţii în funcţie de volumul şi caracterul lezional, care se apreciază în zile.
    25. Se stabilesc următoarele grade de gravitate a vătămării integrităţii corporale sau a sănătăţii:
    - vătămări grave;
    - vătămări medii;
    - vătămări uşoare;
    - vătămare neînsemnată.
P A R T E A II
VĂTĂMĂRI GRAVE ALE INTEGRITĂŢII CORPORALE
ŞI ALE SĂNĂTĂŢII
    26. Vătămările corporale grave pot fi calificate numai în baza următoarelor criterii: prezenţa pericolului pentru viaţă; anumite consecinţe posttraumatice, neprimejdioase pentru viaţă - pierderea anatomică a unui organ sau a funcţiei lui; întreruperea posttraumatică a sarcinii; desfigurarea ireparabilă a feţei; infirmitatea psihică postagresională; incapacitatea generală de muncă cu caracter permanent, în volum considerabil, dar nu mai mic de 33%.
    27. Drept periculoase pentru viaţă sînt considerate vătămările corporale, care prezintă pericol iminent-imediat, tardiv sau potenţial, ca leziunea să determine moartea, indiferent dacă acest pericol a fost înlăturat printr-un tratament medical sau datorită reactivităţii individuale a organismului.
    28. Vătămări corporale grave, periculoase pentru viaţă, se consideră:
    29. Fracturile deschise ale craniului, inclusiv fără lezarea creierului şi a membranelor meningiene.
    30. Fracturile închise ale oaselor bolţii sau bazei craniului, cu excepţia oaselor scheletului facial şi fisurilor izolate ale laminei externe a bolţii craniului.
    31. Contuzia cerebrală gravă cu sau fără compresia creierului, contuzia cerebrală medie însoţită de semne obiective de afectare bulbară.
    Toate formele diagnosticului clinic "Comoţie cerebrală, contuzie cerebrală" se expertizează în baza unei Instrucţiuni speciale, aprobate de către Ministerul Sănătăţii.
    [Pct.31 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    32. Hemoragiile intracraniene: hemotom extra- sau subdural, hemoragii subarahnoidiene sau intracerebrale - atunci cînd ele sînt asociate cu dereglări periculoase pentru viaţă, obiectivizate prin semnele neurologice şi neurochirurgicale respective.
    33. Leziunile penetrante ale coloanei vertebrale, inclusiv cele fără lezarea măduvei spinale.
    34. Fracturto-luxaţiile şi fracturile corpurilor sau ambelor arcuri ale vertebrelor cervicale, precum şi fracturile unilaterale ale arcurilor vertebrelor cervicale I sau II, fractura apofizei odontoide a vertebrei cervicale II, inclusiv cele fără dereglarea funcţiei medulei spinale.
    35. Luxaţiile şi subluxaţiile vertebrelor cervicale asociate cu dereglări periculoase pentru viaţă, obiectivizate prin semne neurologice corespunzătoare.
    [Pct.35 în redacţia OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    36. Leziunile închise ale regiunii cervicale a măduvei spinării însoţite de şoc spinal sau alte dereglări periculoase pentru viaţă.
    [Pct.36 în redacţia OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    37. Fracturile şi fracturo-luxaţia unei sau a cîtorva vertebre toracice sau lombare, leziunile închise ale segmentelor toracice, lombare sau sacrale ale măduvei spinării asociate cu un şoc spinal confirmat clinic sau cu dereglarea funcţiilor organelor bazinului.
    38. Leziunile penetrante ale faringelui, laringelui, traheii, esofagului (din partea tegumentelor sau a mucoasei).
    39. Fracturile închise ale cartilajelor laringiene sau a traheii cu lezarea mucoasei, asociate cu un şoc grav sau dacă sînt însoţite de o stare primejdioasă pentru viaţa victimei.
    40. Fracturile închise ale osului hioid, lezarea glandelor tiroidă şi paratiroidă, însoţite de dereglarea respiraţiei cu semnele unei hipoxii cerebrale profunde sau alte stări primejdioase pentru viaţă.
    41. Leziunile cutiei toracice penetrante în cavităţile pleurale, pericardică, cu sau fără lezarea organelor interne.
    * Emfizemul subcutan localizat, constatat în cazul leziunilor toracelui, nu poate fi considerat drept semn cert al leziunilor penetrante atunci cînd lipsesc fenomenele hemo-pneumotoracelui, iar comunicarea canalului de rănire cu cavitatea pleurală este suspectă.
    [Pct.41 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    42. Leziunile abdomenului penetrante în cavitatea peritoneală cu sau fără lezarea organelor interne; plăgile deschise ale organelor spaţiului retroperitoneal (rinichilor, suprarenalelor, pancreasului etc.); leziunile penetrante ale vezicii urinare, vaginului, segmentului superiorşi mediu ale rectului.
    [Pct.42 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    43. Leziunile închise ale vaselor magistrale şi ale organelor cavităţii toracale, abdominale şi bazinului, ale organelor spaţiului retroperitoneal, diafragmului, prostatei, ureterilor, inclusiv rupturile subcapsulare ale organelor, confirmate obiectiv prin semnele periculoase pentru viaţă.
    44. Fracturile deschise ale oaselor tubulare lungi (humerus, femur şi tibie), leziunile deschise ale articulaţiilor coxofemurale şi genunchiului; fracturile închise ale osului femural la nivelul canalului medular.
    Fracturile închise complete ale femurului la nivelul capului, colului, trohanterilor, condililor şi epicondililor (fără implicarea canalului medular), fracturile închise marginale, se califică după criteriul duratei dereglării sănătăţii sau incapacităţii permanente de muncă.
    [Pct.44 în redacţia OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    45. Gravitatea vătămării corporale în cazul fracturilor deschise ale radiusului, ulnei şi fibulei, a fracturilor închise ale articulaţiilor mari (scapulohumerală, a cotului, radiocarpiană, talocrurală) se apreciază în funcţie de pericolul pentru viaţă sau de gradul incapacităţii permanente de muncă.
    46. Fracturile oaselor bazinului asociate cu un şoc grav sau cu ruptura porţiunii membranoase a uretrei.
    47. Leziunile însoţite de un şoc grav (grad III-IV) sau de o hemoragie abundentă internă sau externă ce antrenează un colaps; de o embolie grasă ori gazoasă clinic confirmată; de o toxicoză traumatică cu fenomene de insuficienţă renală acută, precum şi alte stări periculoase pentru viaţă.
    [Pct.47 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    48. Lezarea unui vas sangvin mare: aorta, arterele carotidiene, subclaviculare, axilare, brahiale, cubitale, iliace, femurale, poplitee, precumşi a venelor ce le însoţesc.
    Aprecierea gravităţii vătămării corporale în cazul lezării altor vase sangvine periferice se efectuează în mod individual în funcţie de pericolul care-l prezintă pentru viaţă.
    [Pct.48 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    49. Arsurile termice de gradul III şi IV cu lezarea a mai mult de 15% din suprafaţa corpului; arsurile de gradul III a peste 20% din suprafaţa corpului; arsurile de gradul II cu antrenarea a mai mult de 30% din suprafaţa corpului, precum şi arsurile cu o suprafaţă mai mică, dar asociate cu un şoc grav; arsurile căilor respiratorii cu fenomene de edem şi strictură a glotei.
    50. Barotrauma, electrocuţia, hipotermia stările hipertermice (insolaţia, şocul hipertermic) şi arsurile chimice (prin acizi concentraţi, baze alcaline, diverse substanţe cauteruzante) care au generat pe lîngă modificările locale şi manifestări patologice generale, periculoase pentru viaţă.
    [Pct.50 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    51. Compresia organelor gîtului, precum şi alte genuri de asfixie mecanică, asociate cu un complex pronunţat de fenomene periculoase pentru viaţă (dereglarea circulaţiei sangvine cerebrale, pierderea cunoştinţei, amnezia etc.), confirmate prin date obiective.
    52. Stări periculoase pentru viaţă condiţionate de acţiuni traumatice în regiunile şocogene - plexul sinocarotid al gîtului, ciliar, organele genitale masculine etc.
    53. Vătămări corporale grave calificate în baza consecinţelor neprimejdioase pentru viaţă:
    54. Pierderea anatomică a unui organ sau a funcţiei lui:
    55. Pierderea vederii - prin aceasta se subînţelege orbirea completă stabilă la ambii ochi sau o aşa stare cînd are loc diminuarea acuităţii vederii pînă la enumerarea degetelor la o distanţă de doi metri şi mai puţin (acuitatea vederii 0,04 dioptrii şi mai mică).
    Pierderea vederii la un singur ochi are drept consecinţă o incapacitate permanentă de muncă mai mult de 1/3 (o treime), graţie cărui fapt face parte din vătămările grave.
    Gradul de gravitate a vătămării în cazul lezării unui ochi orb ce impune enucleaţia acestuia se apreciază în funcţie de durata dereglării sănătăţii.
    [Pct.55 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    56. Pierderea auzului - prin pierderea auzului se înţelege surditatea completă sau o aşa stare ireversibilă cînd victima nu percepe vorbirea obişnuită la o distanţă de 3-5 cm de la pavilionul urechii.
    Pierderea auzului numai la o ureche antrenează o incapacitate permanentă de muncă mai puţin de 1/3 (o treime) şi face parte din vătămări de grad mediu.
    [Pct.56 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    57. Pierderea graiului - pierderea capacităţii de a-şi exprima gîndurile prin sunete articulate, recepţionate clar. Această stare poate fi condiţionată de pierderea limbii, de afecţiuni anatomo-funcţionale ale coardelor vocale sau de origine nervoasă (a centrelor respective din sistemul nervos central).
    58. Pierderea mîinii sau a piciorului, adică detaşarea lor de la trunchi sau pierderea funcţiilor acestora (paralizia sau o altă stare care exclude funcţionarea lor).
     Prin pierderea anatomică a mîinii se înţelege detaşarea completă de la trunchi a mîinii mai sus de articulaţia radio-carpiană, iar a piciorului la nivelul articulaţiei talo-crurale; celelalte cazuri trebuie considerate drept o pierdere a unei părţi a membrului, avînd drept criteriu de calificare incapacitatea permanentă de muncă.
    [Pct.58 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    59. Pierderea capacităţii de reproducere - constă în pierderea capacităţii de coabitare, fecundare, concepere şi naştere.
    60. Întreruperea sarcinii. Întreruperea sarcinii face parte din vătămările corporale grave, dacă nu este consecinţă a particularităţilor individuale ale organismului (uter infantil, plasmoză, devieri anatomice ale bazinului etc.) şi dacă se află în legătură cauzală directă cu trauma.
    Expertiza medico-legală în astfel de cazuri se efectuează împreună cu medicul obstetrician-ginecolog.
    [Pct.60 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    61. Desfigurarea ireparabilă a feţei şi a regiunilor adiacente (pavilioanele urechilor, regiunile anterioare şi antero-laterale ale gîtului). Medicul legist nu califică leziunea feţei şi a regiunilor adiacente drept desfigurare (sluţire), deoarece aceasta fiind o noţiune cu caracter nemedical nu ţine de competenţa medicinei. Expertul apreciază numai caracterul leziunii şi gradul de gravitate al leziunii corporale în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, constatînd doar, dacă acestea sînt sau nu reparabile.
    [Pct.61 al.(1) modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    Prin leziune reparabilă se înţelege o micşorare considerabilă a gradului de pronunţare a modificărilor morfologice (a cicatricei, deformaţiei, a dereglării mimicii etc.) pe parcursul timpului sau sub influenţa mijloacelor de tratament conservativ, nechirurgical. Dacă însă pentru înlăturarea leziunii ori a consecinţelor acesteia este necesară o intervenţie chirurgicală (o operaţie cosmetică), leziunea este considerată ireparabilă.
    [Pct.61 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    62. Infirmitatea psihică postagresională (boala psihică) se stabileşte în cadrul expertizei psihiatrice cu concursul medicului legist în conformitate cu Regulamentul respectiv, ţinîndu-se cont de legătura de cauzalitate dintre traumă şi dereglarea psihică.
    63. Pierderea stabilă a capacităţii generale de muncă în volum considerabil. Orice vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, care a condiţionat o incapacitate stabilă de muncă în volum considerabil, dar nu mai mic de 33%, se califică drept vătămare gravă.
    64. Pierderea deplină a capacităţii profesionale de muncă se stabileşte în conformitate cu Regulamentul în vigoare numai la necesitate, prin organelor de urmărire penală sau hotărîrea instanţei de judecată.
    [Pct.64 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    65. La invalizi incapacitatea generală şi permanentă de muncă, generată de vătămarea corporală, se apreciază ca şi la persoanele practic sănătoase, indiferent de invaliditate şi grupa acesteia.
    66. La copii incapacitatea de muncă se apreciază similar ca la persoanele adulte, conform prezentului Regulament.
P A R T E A III
VĂTĂMĂRI CORPORALE MEDII
    67. Criteriile de calificare a vătămărilor corporale medii sînt:
    a) lipsa pericolului pentru viaţă;
    b) lipsa tuturor consecinţelor, prevăzute de prezentul Regulament, cu referinţă la vătămările corporale grave;
    c) dereglarea sănătăţii de lungă durată;
    d) Incapacitatea permanentă însemnată de muncă.
    68. Medicul legist, la constatarea caracterului şi duratei bolii sau a dereglării sănătăţii cauzate de vătămarea corporală, reiese din datele medicale obiective, inclusiv concretizate în cadrul efectuării expertizei.
    69. Printr-o dereglare a sănătăţii de lungă durată se subînţeleg consecinţele determinate nemijlocit de vătămare (maladii, dereglări de funcţii etc.), care au o durată de peste 3 (trei) săptămîni (mai mult de 21 zile).
    70. Printr-o incapacitate permanentă şi însemnată de muncă trebuie înţeleasă o incapacitate generală de muncă în volum mai mare de 10%, dar pînă la 33% (o treime) inclusiv.
    [Pct.70 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
P A R T E A IV
VĂTĂMĂRI CORPORALE UŞOARE
    71. Criteriile de calificare a vătămărilor corporale uşoare sînt:
    a) dereglarea sănătăţii de scurtă durată;
    b) incapacitatea stabilă şi neesenţială de muncă.
    72. Dereglarea sănătăţii de scurtă durată este determinată nemijlocit de leziunea corporală şi dureazămai mult de 6 zile, dar nu mai mult de 21 zile (trei săptămîni).
    [Pct.72 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
    73. Prin incapacitatea permanentă şi neînsemnată de muncă se înţelege o incapacitate generală de muncă în volum de pînă la 10% inclusiv.
    [Pct.73 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
P A R T E A V
VĂTĂMARE NEÎNSEMNATĂ
    74. Din leziunile corporale ce nu cauzează prejudiciu sănătăţii fac parte leziunile ce nu generează o dereglare a sănătăţii mai mult de 6 zile sau o incapacitate permanentă de muncă.
    [Pct.74 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]
BĂTĂILE, CHINUIREA ŞI TORTURAREA
    75. Bătăile, chinuirea şi torturarea reprezintă un gen specific de acţiune asupra organismului.
    76. Bătăile se caracterizează prin aplicarea loviturilor multiple şi repetate. Dacă în urma bătăilor sînt provocate vătămări corporale şi ale sănătăţii, gravitatea acestora este apreciată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. În cazurile cînd în urma bătăilor n-au fost depistate vătămări corporale şi ale sănătăţii, medicul legist în Raportul de expertiză medico-legală (Raportul de examinare medico-legală) notează acuzele persoanei examinate, iar în concluzii indică că semne obiective de vătămări corporale şi ale sănătăţii n-au fost depistate.
    77. Chinuirea reprezintă acţiuni care provoacă victimei suferinţe prin privaţiunea de hrană, băutură sau căldură, ori prin plasarea sau abandonarea victimei în condiţii nocive pentru viaţă.
    78. Torturarea se manifestă prin acţiuni care produc dureri perseverente, repetate sau îndelungate (prin pişcături, biciuiri, prin împunsături cu obiecte înţepătoare, prin cauterizări cu agenţi termici sau chimici etc.).
    79. Constatarea acţiunilor de tipul bătăilor, chinuirii sau torturii sînt de competenţa organelor de urmărire penală şi instanţei de judecată. Medicul legist are obligaţiunea numai de a constata prezenţa, caracterul şi vechimea vătămărilor corporale şi ale sănătăţii generate de anumite acţiuni menţionate, agentul vulnerant şi semnele modului de producere a vătămărilor în baza datelor medicale.
    [Pct.79 modificat prin OMS654 din 16.08.11, MO170-175/14.10.11 art.1537]