HGM470/2006
ID intern unic:  316778
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 470
din  02.05.2006
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire
şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie
Publicat : 12.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 73-74     art Nr : 509
    MODIFICAT
    HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422

   
Denumirea hotărîrii în redacţia HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995


    NOTĂ:
   
în tot textul, cuvintele „invalizilor”, „invalizi”, „invaliditate”, „au devenit invalide”, „invaliditatea”, „de gradul I”, „de gradul II”, „de gradul III” se substituie, respectiv, cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi”, „persoane cu dizabilităţi”, „dizabilitate”, „au fost încadrate în grad de dizabilitate”, „dizabilitatea”, „cu dizabilităţi severe”, „cu dizabilităţi accentuate”, „cu dizabilităţi medii” prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727
    Pe tot parcursul textului, cuvintele „Banca de Economii” S.A.” şi „S.A. „Banca de Economii”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „prestatorul de servicii de plată desemnat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545
    Pe tot parcursul Regulamentului, cuvintele „Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei” se substituie cu cuvintele „Centrul Naţional Anticorupţie”, la cazul gramatical respectiv prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788    Întru executarea Legii nr.242-XVI din 20 octombrie 2005 pentru completarea Legii nr.121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.154-156, art. 765), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    [Preambulul modificat prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie (se anexează).
   
[Pct.1 modificat prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]
    2. Controlul asupra realizării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.
  
  [Pct.2 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.2 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
   
[Pct.2 modificat prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]

    PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale                         Ion Ababii
    Ministrul economiei şi comerţului                                 Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                        Mihail Pop
    Ministrul apărării                                                           Valeriu Pleşca
    Ministrul afacerilor interne                                           Gheorghe Papuc

    Chişinău, 2 mai 2006.
    Nr. 470.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.470 din  2 mai 2006
REGULAMENTUL
cu privire la modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare
de stat unor categorii de populaţie
    [Denumirea regulamentului în redacţia HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]
    Prezentul Regulament determină modul de stabilire şi plată a alocaţiilor lunare de stat unor categorii de populaţie, prevăzute în Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
    [Preambulul modificat prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]
I. Dispoziţii generale
    1. Dreptul la alocaţii lunare de stat îl au persoanele specificate la punctul 2 al prezentului Regulament, din rîndul beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de stat, stabilite conform legislaţiei naţionale, şi familiile lor. Categoriilor de persoane menţionate la punctul 2 literele c), e), g) şi h) al prezentului Regulament, cetățeni ai Republicii Moldova, dreptul la alocaţia lunară de stat se acordă indiferent de faptul dacă sînt sau nu beneficiari de pensii ori alocaţii sociale de stat.
    [Pct.1 modificat prin HG67 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.102; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.1 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.1 în redacţia HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    2. Cuantumul alocaţiei lunare de stat se stabileşte în funcţie de categoria beneficiarilor, după cum urmează:
    a)
persoanelor cu dizabilităţi din rîndul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administrației penitenciare, a căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui de-al doilea război mondial, precum şi în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu militar sau special, ori este cauzată de afecţiuni legate de aflarea pe front, în detaşamente şi formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în perioada celui de-al doilea război mondial:
   
cu dizabilităţi severe – 1000 lei;
   
cu dizabilităţi accentuate – 850 lei;
   
cu dizabilităţi medii – 775 lei;
   
[Pct.2 lit.a) modificată prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.2 lit.a) în redacţia HG815 din 09.11.15, MO306-310/13.11.15 art.908; în vigoare din 01.01.16]
    a1)
persoanelor cu dizabilităţi din rîndul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administrației penitenciare, a căror dizabilitate este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în perioada participării la acţiunile de luptă pe teritoriul altor state, în timpul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova ori este cauzată de afecţiuni legate de participarea la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, inclusiv persoanelor care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei, fiind trimise în deplasări de serviciu de către ministere, departamente, întreprinderi şi organizaţii, sau la acţiunile de luptă în timp de pace, precum şi persoanelor care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar sau special, persoanelor, inapte de muncă, care au venit în anul 1986 din zona de înstrăinare şi au dobîndit cetăţenia Republicii Moldova:
   
cu dizabilităţi severe – 700 lei;
   
cu dizabilităţi accentuate – 550 lei;
   
cu dizabilităţi medii – 475 lei;
   
[Pct.2 lit.a1) modificată prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.2 lit.a1) introdusă prin HG815 din 09.11.15, MO306-310/13.11.15 art.908; în vigoare din 01.01.16]
    b) participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul militarilor care şi-au satisfăcut serviciul militar în componenţa armatei de operaţii, detaşamentelor şi formaţiunilor de partizani, din rîndul membrilor organizaţiilor şi grupelor ilegale, foştilor deţinuţi în lagărele de concentrare fasciste şi în ghetouri, în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, văduvelor Eroilor Uniunii Sovietice, persoanelor care au lucrat ca angajaţi civili în armata de operaţii în anii celui de-al Doilea Război Mondial, persoanelor care s-au aflat în oraşul Leningrad (Sankt Petersburg) în perioada blocadei (8 septembrie 1941 – 27 ianuarie 1944) – 700 de lei;
     [Pct.2 lit.b) modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Pct.2 lit.b) modificată prin HG815 din 09.11.15, MO306-310/13.11.15 art.908; în vigoare din 01.01.16]
    c)
soţilor supravieţuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial ori la acţiuni de luptă în timp de pace căzuţi la datorie sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma războiului decedate – 250 de lei;
     [Pct.2 lit.c) modificată prin HG67 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.102; în vigoare 01.01.19]
    d) copiilor participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial ori la acţiuni de luptă în timp de pace  căzuţi la datorie, copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi sau ai
persoanelor cu dizabilităţi de război decedaţi, pînă la atingerea vîrstei de 18 ani sau după această vîrstă, dacă îşi continuă studiile în instituţiile de învăţămînt la cursurile de zi pînă la terminarea studiilor, însă cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani – 250 de lei pentru fiecare;
   [Pct.2 lit.d) modificată prin HG67 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.102; în vigoare 01.01.19]
    e) unuia dintre părinţii participanţilo la acţiunile de luptă în timp de pace sau şi la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova căzuţi la datorie, ai militarilor căzuţi la datorie sau decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale, sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi – 500 de lei; în cazul părinţilor aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părţi egale;
    [Pct.2 lit.e) modificată prin HG67 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.102; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.2 lit.e) modificată prin HG243 din 02.04.14, MO80-85/04.04.14 art.263]
    f) persoanelor decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al Doilea Război Mondial – 175 de lei;
    g) persoanelor participante la acţiunile de luptă din Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, din rîndul militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei Sovietice, Flotei Maritime Militare, ai organelor securităţii de stat, colaboratorilor organelor afacerilor interne ale fostei U.R.S.S.; lucrătorilor din aceste categorii care au fost trimişi de organele puterii de stat ale fostei U.R.S.S. în alte state şi care au participat la acţiuni de luptă pe teritoriul acestora (lista statelor, oraşelor, teritoriilor şi perioadele acţiunilor de luptă la care au participat cetăţeni ai Republicii Moldova este anexată la Legea nr. 190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani) – 100 de lei;
    h) militarilor aflaţi în serviciul activ, rezerviştilor chemaţi la concentrare, voluntarilor şi colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai
sistemului administrației penitenciare, incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă, precum şi militarilor, colaboratorilor organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului penitenciar şi persoanelor civile delegate în aceste unităţi pentru îndeplinirea unor misiuni speciale în scop de asigurare a eficienţei acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova – 100 de lei;
   
[Pct.2 lit.h) modificată prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    i) victimelor reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor 1917–1990 – 500 de lei.
    Persoanelor care se raportează la una din categoriile menţionate mai sus alocaţia lunară de stat li se stabileşte indiferent de tipul pensiei de care beneficiază şi în condiţiile cărei legi este stabilită.
   
[Pct.2 lit.i) modificată prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.2 în redacţia HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    3. Stabilirea şi plata alocaţiilor lunare de stat prevăzute de prezentul Regulament se efectuează de către organele de asigurări sociale de stat.
    [Pct.3 în redacția HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.3 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.3 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
   
[Pct.3 modificat prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]
    4. Persoanelor care se încadrează în două sau mai multe categorii de beneficiari de alocații lunare de stat li se stabileşte o singură alocaţie, la alegerea lor.
   
[Pct.4 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
II. Stabilirea alocaţiilor lunare de stat
    5. Stabilirea alocaţiilor lunare de stat se efectuează în baza cererii depuse la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu, iar în cazul beneficiarilor de pensii sau alocații sociale de stat, stabilite conform legislației naționale, din rîndul organelor de forță, ale căror identitate și calitate se încadrează în condițiile Legii nr. 245/2008 cu privire la secretul de stat – la  Casa Națională de Asigurări Sociale şi a documentelor care acordă dreptul la alocaţie, cu excepţia cazurilor cînd în dosarul de pensie există documentele respective.
   
Pentru stabilirea alocaţiei lunare de stat începînd cu luna august 2012 categoriilor de beneficiari menţionate la punctul 2 literele g), h) şi i), cererea cu documentele necesare se prezintă în termen de pînă la 30 noiembrie 2012 inclusiv.
    În cazul apariţiei dreptului la alocaţia lunară de stat pe motivul încadrării în categoria de beneficiari prevăzută de prezentul Regulament, alocaţia lunară de stat se stabileşte din luna depunerii cererii cu documentele necesare – la organele de asigurări sociale de stat.
   
[Pct.5 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.5 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
   
6. Drept confirmare a serviciului militar, a timpului aflării în detaşamente (formaţiuni) de partizani şi în detaşamente (formaţiuni) de rezistenţă, în prizonierat, precum şi a participării la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, a strămutării în anul 1986 din zona de înstrăinare sau a îndeplinirii serviciului militar la obiective atomice civile sau militare, în urma căruia a intervenit îmbolnăvirea de boală actinică sau dizabilitatea drept rezultat al experienţelor nucleare sau al avariilor cu radiaţie ionizată, se acceptă:
    buletinul de identitate;
    livretele militare;
    carnetele de ostaş al Armatei Roşii;
    adeverinţele instituţiilor de arhivă şi curativ-militare;
    legitimaţia eliberată de organul administrativ militar central al Ministerului Apărării, ce confirmă participarea beneficiarului la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, strămutarea în anul 1986 din zona de înstrăinare sau îndeplinirea serviciului militar la obiective atomice civile sau militare, în urma căruia a intervenit îmbolnăvirea de boală actinică sau dizabilitatea drept rezultat al experienţelor nucleare sau al avariilor cu radiaţie ionizată.
      Pentru confirmarea serviciului în organele afacerilor interne se iau în considerare înscrierile despre atare serviciu, făcute în carnetul de muncă pe baza documentelor, iar în lipsa lor - pe baza adeverinţelor, eliberate în modul stabilit de Ministerul Afacerilor Interne.
    Timpul aflării deţinuţilor în lagărele de concentrare şi ghetouri sau în alte locuri de detenţie forţată, create de Germania fascistă şi de aliaţii acesteia în perioada celui de-al doilea război mondial  se confirmă prin orice documente din perioada respectivă ce conţin informaţia necesară. În lipsa unor astfel de documente, se acceptă adeverinţele eliberate de instituţiile de arhivă, de organele securităţii de stat sau de cele ale afacerilor interne din locul sosirii numitelor categorii de persoane în U.R.S.S., precum şi de Direcţia de căutare a cetăţenilor sovietici şi străini a Comitetului Executiv al Uniunii Societăţii de Cruce Roşie şi Societăţii de Semilună Roşie.
    Pentru stabilirea alocaţiei lunare de stat, văduvele eroilor Uniunii Sovietice trebuie să prezinte certificatul de căsătorie şi de deces al soţului, precum şi documentele ce confirmă faptul că soţului i-a fost conferit titlul de Erou al Uniunii Sovietice.
    Beneficiarii menţionaţi la punctul 1 lit. c), d) şi e) din prezentul Regulament trebuie să prezinte actele de stare civilă care să confirme, respectiv, statutul de: soţ supravieţuitor, nerecăsătorit; copil pînă la vîrsta de 18 ani sau pînă la 23 de ani, dacă îşi continuă studiile într-o instituţie de învăţămînt la cursurile de zi; părinte sau părinţi divorţaţi - al persoanelor care au căzut la datorie sau care au decedat, specificate la punctul 1 lit. c), d) şi e) din prezentul Regulament, precum şi certificatele de deces ale acestor persoane. 
    În cazul stabilirii alocaţiei lunare de stat unuia dintre părinţii inapţi de muncă sau părinţilor, inapţi de muncă, aflaţi în divorţ ai militarilor căzuţi la datorie sau decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale, se prezintă certificatul eliberat de centrele militare care să confirme faptul că fiul solicitantului a fost militar în termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale şi a căzut la datorie sau a decedat în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar.
    [Pct.6 modificat prin HG67 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.102; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.6 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.6 modificat prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]
  
61. Categoriile de persoane specificate la punctul 2 literele c), e), g) şi h), care însă nu sînt beneficiare de pensii sau alocaţii sociale de stat, în conformitate cu legislaţia naţională, depun personal cererea de acordare a alocaţiei lunare de stat, nemijlocit la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu, cu anexarea următoarelor documente în copie, însoţite de original:
    1) pentru persoanele specificate la punctul 2 literele g) şi h):
    a) buletinul de identitate;
    b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile participanţilor la acţiunile de luptă;
    2) pentru persoanele specificate la punctul 2 literele c), d) şi e):
    a) buletinul de identitate;
    b) actele de stare civilă care confirmă, respectiv, statutul de: soţ supravieţuitor; copil pînă la vîrsta de 18 ani sau pînă la 23 de ani, dacă îşi continuă studiile cu frecvență într-o instituţie de învăţămînt; părinte sau părinţi divorțat (divorţaţi) – al persoanelor care au căzut la datorie sau care au decedat, specificate la punctul 2 literele c), d) şi e);
    c) certificatele de deces ale persoanelor care au căzut la datorie sau care au decedat, specificate la punctul 2 literele c), d) şi e);
    d) certificatul eliberat de centrele militare sau subdiviziunile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne care confirmă faptul că persoana decedată a fost participant la acţiunile de luptă în timp de pace sau la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova și a căzut la datorie ori militar în termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale şi a căzut la datorie ori a decedat în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar;
    e) certificatul, eliberat de organele corespunzătoare, care confirmă faptul că dizabilitatea stabilită persoanei este cauzată de rănire, contuzie, schilodire sau de o afecţiune contractată în perioada celui de-al Doilea Război Mondial sau a acţiunilor de luptă în timp de pace.
    În cazul stabilirii alocaţiei lunare de stat unuia dintre părinţi sau părinţilor aflaţi în divorţ ai militarilor căzuţi la datorie ori decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale, se prezintă certificatul eliberat de centrele militare care confirmă faptul că fiul solicitantului a fost militar în termen în rîndurile Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale şi a căzut la datorie ori a decedat în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar.
     [Pct.61 în redacția HG67 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.102; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.61 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.61 introdus prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    62. Categoria de persoane specificată la punctul 2 litera i) din prezentul Regulament anexează la cerere, următoarele documente în copie, însoţite de original:
     a) buletinul de identitate;
     b) legitimaţia, eliberată de organele corespunzătoare, care atestă drepturile victimelor reabilitate ale represiunilor politice.

     [Pct.62  modificat prin HG67 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.102; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.62 introdus prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    7. Alocaţia lunară de stat specificată la punctul 2 lit. f) din prezentul Regulament se acordă persoanelor care, pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al doilea război mondial, au fost decoraţi cu următoarele ordine şi medalii:
   
[Pct.7 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    1) "За оборону Кавказа".
    2) "За оборону Киева".
    3) "За оборону Ленинграда".
    4) "За оборону Москвы".
    5) "За оборону Одессы".
    6) "За оборону Севастополя".
    7) "За оборону Сталинграда".
    8) "За оборону Советского Заполярья".
    9) "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".
    10) "За победу над Японией".
    11) "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".
    12) "За трудовую доблесть".
    13) "За трудовое отличие".
    14) "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".
    15) "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".
    16) "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.", cu nota "Участнику трудового фронта".
    17) "Пятьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".
    18) "Шестьдесят лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.".
    Drept acte ce confirmă dreptul la alocaţie servesc certificatele medaliilor, cu prezentarea concomitentă a buletinului de identitate sau a unui alt act ce confirmă identitatea. Conferirea medaliilor poate fi confirmată şi prin înscrierile făcute în carnetul de muncă, în livretul militar sau prin adeverinţele eliberate de instituţiile de arhivă sau alte organe competente.
    8. Alocaţia lunară de stat, specificată la punctul 2 lit.b) din prezentul Regulament pentru persoanele care s-au aflat în or.Sankt-Petersburg (Leningrad) în perioada blocadei acestuia, dintre 8 septembrie 1941 şi 27 ianuarie 1944, se acordă în baza documentelor ce confirmă:
    locuirea în oraşul Sankt Petersburg (Leningrad) în perioada blocadei acestuia, dintre 8 septembrie 1941 şi 27 ianuarie 1944 (adeverinţa eliberată de organele de administrare a fondului locativ, extras din cartea de imobil sau din listele locatarilor, fişelor de înregistrare etc.);
   
termenele evacuării din oraşul Sankt Petersburg (Leningrad) (adeverinţele de evacuare, ordinele de mobilizare etc.) sau circumstanţa în care cetăţeanul respectiv nu a fost evacuat (adeverinţele organelor asistenţei sociale ale oraşului Sankt Petersburg (Leningrad) despre lipsa la locul de trai a informaţiilor privind evacuarea).
   
[Pct.8 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.8
modificat prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]
    9. În cazurile în care dosarele de pensii nu cuprind documentele ce confirmă apartenenţa la una din categoriile de persoane care au dreptul la alocaţia lunară de stat, persoana interesată prezintă organelor de asigurări sociale de stat documentele necesare în corespundere cu legislaţia în vigoare.
   
[Pct.9 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
III. Modul de plată a alocaţiilor lunare de stat
    10. Plata alocaţiilor lunare de stat se efectuează de către:
    Casa Naţională de Asigurări Sociale – prin intermediul prestatorului de servicii de plată desemnat, în baza listelor electronice, lunar, odată cu virarea de la bugetul de stat a mijloacelor financiare pentru aceste scopuri. Solicitantul/beneficiarul desemnează, prin cerere, prestatorul de servicii de plată. Prestatorul de servicii de plată desemnat încheie contract cu Casa Naţională de Asigurări Sociale. Persoanele care, la data de 1 iunie 2015, beneficiază de alocaţii lunare de stat vor continua să beneficieze de acestea prin intermediul aceluiaşi prestator de servicii de plată pînă la desemnarea de către beneficiari, prin cerere, a altui prestator de servicii de plată.
   
[Pct.10 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.10 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.10 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.10 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    11. În cazul în care alocaţia lunară de stat este stabilită, iar beneficiarul nu a reuşit să o primească din cauza decesului, datoria la plata alocaţiei lunare de stat, inclusiv pe luna decesului, poate fi achitată integral rudei sau persoanei care va depune dovezi că a suportat cheltuielile de deces.
    Prestatorul de servicii de plată desemnat achită alocaţiile lunare de stat neprimite în urma decesului în baza autorizaţiei eliberate de organele abilitate.
   
[Pct.11 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    12. În cazul apariţiei circumstanţelor ce generează schimbarea categoriilor la care se raportează beneficiarul, revizuirea cuantumului alocaţiei se efectuează începînd cu data de 1 a lunii ulterioare celei în care au apărut aceste circumstanţe.
    13. În cazurile în care, din anumite motive, beneficiarul nu are posibilitatea să primească alocaţia lunară stabilită, sumele neprimite se achită retroactiv, pentru un termen ce nu depăşeşte trei ani din momentul adresării beneficiarului referitor la sumele neprimite.
    14. Alocaţiile lunare de stat, neachitate la timp din vina organului care efectuează stabilirea şi plata lor, se achită pentru perioada precedentă fără nici un fel de restricţii în termen.
    15. Alocaţiile lunare de stat se plătesc beneficiarului sau altei persoane în baza procurii beneficiarului, modul de prezentare şi termenul de valabilitate ale căreia se stabilesc de legislaţia civilă.
    16. Alocaţiile lunare de stat se plătesc pentru luna în curs.
    17. În cazul în care beneficiarul îşi schimbă domiciliul, plata alocaţiei lunare de stat se suspendă la domiciliul precedent şi se reia, prin decizia organului abilitat, la noul domiciliu din luna suspendării.
    18. Alocaţia lunară de stat se plăteşte personal titularului, tutorelui, curatorului sau mandatarului acestora.
    19. Persoanelor care locuiesc în instituţii sociale pentru persoane în etate şi persoane cu dizabilităţi alocaţia lunară de stat se achită în mărime deplină.
   
[Pct.19 modificat prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    20. Pe perioada privaţiunii de libertate plata alocaţiei lunare de stat se suspendă.
    21. Din alocaţiile lunare de stat se efectuează reţineri conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.21 în redacţia HG1323 din 20.11.06, MO184-185/01.12.06 art.1422]
    22. Beneficiarului care se stabileşte cu domiciliul în străinătate i se plăteşte alocaţia lunară de stat pînă în luna în care a fost radiată viza de reşedinţă la domiciliul anterior.
    23. Listele pentru plata alocaţiilor lunare de stat se păstrează pe parcursul a trei ani. Listele pe suport de hîrtie ale beneficiarilor de alocaţii lunare de stat prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale se păstrează la casele teritoriale de asigurări sociale pe parcursul a 3 ani.
   
[Pct.23 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
IV. Finanţarea şi sistemul de rapoarte
    24. Cheltuielile ce ţin de stabilirea şi plata alocaţiilor lunare de stat se efectuează din mijloacele bugetului de stat.
    25. Alocaţia lunară de stat se plăteşte beneficiarilor luaţi în evidenţă ca beneficiari de pensii sau alocații sociale de stat, precum şi categoriilor de beneficiari specificate la punctul 2 literele c), e), g) şi h) din prezentul Regulament, însă care nu sînt beneficiari de pensii sau alocaţii sociale de stat, stabilite conform legislaţiei naţionale de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, din contul transferurilor de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat.
     [Pct.25  modificat prin HG67 din 11.02.19, MO49-58/15.02.19 art.102; în vigoare 01.01.19]
    [Pct.25 în redacția HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.25 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    26. În procesul elaborării proiectului legii bugetului de stat pe anul respectiv, Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă anual Ministerului Finanţelor, în termenele stabilite, calculul mijloacelor necesare pentru plata alocaţiei lunare de stat.
   
[Pct.26 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.26 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    27. Casa Naţională de Asigurări Sociale, pe măsura transferării mijloacelor respective de către Ministerul Finanţelor, va deconta aceste sume de pe contul său bancar filialelor prestatorului de servicii de plată desemnat cu destinaţie specială pentru plata alocaţiei lunare de stat beneficiarilor.
   
[Pct.27 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.28 abrogat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.28 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    29. Prestatorul de servicii de plată desemnat prezintă lunar Casei Naţionale de Asigurări Sociale, pînă la data de 4 a lunii următoare celei de gestiune, raportul întocmit conform anexei nr.1, iar în cazul transferurilor la conturile bancare ale beneficiarilor – confirmare.
   
[Pct.29 în redacția HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.29 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.29 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    30. Casa Naţională de Asigurări Sociale prezintă lunar, pînă la data de 20 a lunii următoare celei de gestiune, Ministerului Finanţelor raportul privind achitarea alocaţiilor lunare de stat -conform anexei 2.
   
[Pct.30 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
    [Pct.30 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
   
301. Prestatorul de servicii de plată desemnat restituie lunar pe contul corespunzător al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în baza fişierului electronic prezentat, sumele alocaţiilor lunare de stat neprimite de beneficiari în decurs de 3 luni consecutive.
    [Pct.301 modificat prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Pct.301 introdus prin HG243 din 02.04.14, MO80-85/04.04.14 art.263]
    302. Plata alocaţiilor lunare de stat neachitate ре о perioadă de 3 luni şi rambursate se reia în baza cererii scrise sau la solicitarea verbală a beneficiarului, pentru о perioadă de 3 ani premergători datei adresării.
    [Pct.302 introdus prin HG243 din 02.04.14, MO80-85/04.04.14 art.263]
V. Dispoziţii finale
    31. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii şi plăţii alocaţiilor lunare de stat, precum şi controlul asupra folosirii mijloacelor financiare de stat în strictă corespundere cu destinaţia se pune în sarcina Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
   
[Pct.31 modificat prin HG942 din 03.10.18, MO377-383/05.10.18 art.1004; în vigoare 01.09.18]
  
  [Pct.31 modificat prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Pct.31 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]
   
[Pct.31 modificat prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 în redacţia HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]

    anexa nr.2
   
[Anexa nr.2 modificată prin HG592 din 24.07.17, MO289-300/11.08.17 art.727]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG481 din 05.08.15, MO206-210/07.08.15 art.545]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG730 din 02.10.12, MO209-211/05.10.12 art.788]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG952 din 20.08.07, MO136-140/31.08.07 art.995]