LPM231/2006
ID intern unic:  316997
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 231
din  20.07.2006
privind identificarea şi înregistrarea animalelor
Publicat : 11.08.2006 în Monitorul Oficial Nr. 126-130     art Nr : 623
    Articolul 1. Obiectul legii
    (1)  Prezenta lege stabileşte principiile de bază ale organizării şi desfăşurării activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Prevederile prezentei legi se aplică activităţilor de identificare şi înregistrare a animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, cabaline, asini şi a descendenţilor obţinuţi prin încrucişarea acestora, cu excepţia animalelor sălbatice.
    Articolul 2. Cadrul juridic
    (1) Identificarea şi înregistrarea animalelor se reglementează de prezenta lege, de actele normative din domeniu, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Art.2 al.(1) în redacţia LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    [Art.2 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    (2) Dacă există neconcordanţe între prevederile prezentei legi şi prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte referitoare la identificarea şi înregistrarea animalelor, prioritate au reglementările internaţionale.
    Articolul 3. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, noţiunile principale utilizate semnifică următoarele:
    [Art.3 noţiunea "autoritate competentă" exclusă prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.3 noţiunea modificată prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    Registrul de stat al animalelor - totalitatea datelor, organizate conform structurii conceptuale, care descriu caracteristicile de bază ale entităţilor şi relaţiile dintre acestea, destinate domeniului de aplicare;
    Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor” (SIA „RSA”) – complex de elemente şi de proceduri care permit identificarea şi înregistrarea animalelor şi a exploataţiilor, asigurînd respectarea principiului trasabilităţii, a cărui gestiune revine unui singur operator;
    [Art.3 noţiunea în redacția LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    crotalie - mijloc de identificare a animalelor, confecţionat din material plastic, care poartă, înregistrat prin imprimare, numărul unic de identificare a animalului;
    card de exploataţie  - document de identificare a exploataţiei, care se atribuie concomitent cu eliberarea autorizaţiei sanitare veterinare de funcţionare, în urma introducerii informaţiei despre exploataţie în baza de date, atribuindu-i-se şi număr de înregistrare unic;
    deţinător de animale - persoană fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale în calitate de proprietar de animale şi/sau deţinător de exploataţie, sau de îngrijitor temporar al animalelor. Această categorie include, fără excepţie, conducătorii grupurilor de animale, ai mijloacelor de transport în care se află animale, precum şi administratorii exploataţiilor de tipul: tîrguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi unităţi de sacrificare;
    exploataţie - orice unitate de animale, construcţie sau întreprindere  în aer liber  în care sînt crescute, ţinute sau manipulate animale;
    registrul exploataţiei - set de date, în format imprimat,  despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora şi set de documente veterinare eliberate proprietarului sau deţinătorului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor (inclusiv la identificarea iniţială), cu arhivarea exemplarelor respective, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate permanent, inclusiv pentru o perioadă de 3 ani de la data închiderii exploataţiei;
    identificare a animalelor - atribuire a numărului de identificare prin aplicarea crotaliilor, a altor mijloace de identificare, inclusiv electronice, care vor asigura identificarea animalelor fără a prejudicia buna lor stare, cu respectarea cerinţelor trasabilităţii;
    paşaport individual pentru bovine - document oficial în care se înregistrează identitatea fiecărui animal din specia bovină;
    transponder - dispozitiv electronic (microcip) de identificare ce asigură o dublă funcţionalitate: stocarea numărului de identificare unic şi transmiterea acestuia în cazul în care este activat de un cîmp de radiofrecvenţă corespunzător;
   
operator național al SIA „RSA” (operator național) – Î.S. „Centrul Informaţional Agricol” căreia i se deleagă, în condiţiile legii, activităţile legate de înregistrarea, actualizarea datelor despre exploataţii şi animale, proiectarea, construirea, implementarea, operarea şi întreţinerea Registrului de stat al animalelor, de asigurarea securității, protecției și integrității datelor, nominalizată ca gestionar şi furnizor naţional al mijloacelor de identificare;
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
   
subiecţi ai raporturilor juridice în domeniul identificării şi înregistrării animalelor – organe ale statului implicate în reglementarea, coordonarea şi controlul implementării SIA „RSA” conform atribuţiilor funcţionale.
    [Art.3 noţiunea introdusă prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
   
Articolul 31. Subiecții raporturilor juridice
                           în domeniul identificării şi înregistrării
                           animalelor
    Subiecți ai raporturilor juridice în domeniul identificării şi înregistrării animalelor sînt:
    a) statul – proprietarul Registrului de stat al animalelor;
    b) Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – posesorul Registrului de stat al animalelor;
    c) Î.S. „Centrul Informaţional Agricol”, prin oficiile sale teritoriale – deţinătorul Registrului de stat al animalelor, furnizorul datelor Registrului de stat al animalelor, registratorul şi subregistratorul (responsabil de eliberarea formularelor de identificare (F1) şi de declarare eveniment (F3));
    d) Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, prin subdiviziunile sale teritoriale pentru siguranța alimentelor – registratorul şi subregistratorul (responsabil de eliberarea formularelor de mişcare (F2));
    e) administrația publică centrală, administraţia publică locală, deținătorul de animale – destinatarul datelor Registrului de stat al animalelor.
    [Art.31 introdus prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    Articolul 4. Modul de înregistrare a animalelor
    (1) Înregistrarea animalelor se efectuează în Registrul de stat al animalelor, care cuprinde şi date, în format electronic, despre exploataţii, despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, setul de documente veterinare eliberate proprietarului sau deţinătorului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor (inclusiv la identificarea iniţială), cu arhivarea exemplarelor respective, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate permanent, inclusiv pentru o perioadă de 3 ani de la data închiderii exploataţiei.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    (2) Regulile de ţinere a Registrului de stat al animalelor se stabilesc prin hotărîre de Guvern.
   
[Art.4 al.(2) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.4 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 5. Modul de identificare a animalelor 
   
(1) Identificarea animalelor se efectuează de către deţinătorul de animale, care are obligaţia de a prezenta informaţia respectivă pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor.
    [Art.5 al.(1) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.5 al.(1) în redacţia LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    (2) Lista documentelor şi procedurile SIA „RSA” se stabilesc printrun regulament aprobat de Guvern.
   
[Art.5 al.(2) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.5 al.(3) modificat prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    [Art.5 al.(3) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    (4) Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor” cuprinde:
   
[Art.5 al.(4) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    a) mijlocul de identificare a animalului;
    b) documentele de înregistrare a animalului;
    c) paşaportul individual pentru bovine;
    d) echipamentele şi aplicaţiile de colectare, stocare, monitorizare şi administrare a datelor.
    (5) Animalele sînt supuse identificării prin aplicarea mijloacelor de identificare după cum urmează:
    a) la bovine - a două crotalii auriculare identice aplicate la fiecare ureche, cu eliberarea gratuită de către operatorul naţional a paşaportului individual pentru bovine;
    
[Art.5 al.(5), lit.a) modificată prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.5 al.(5), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    b) la ovine, caprine, porcine - a unei crotalii auriculare;
    c) la cabaline, asini şi la descendenţii obţinuţi prin încrucişarea acestora - a unui transponder.
    Articolul 6. Confidențialitatea datelor din Registrul
                         de stat al animalelor
    (1) Subiecţii raporturilor juridice în domeniul identificării şi înregistrării animalelor care au acces la Registrul de stat al animalelor sînt obligați să asigure protecţia şi confidenţialitatea informaţiilor utilizate.
    (2) Datele din Registrul de stat al animalelor pot fi comunicate persoanelor terţe doar cu acordul prealabil scris al proprietarului exploatației sau al deținătorului de animale, în condiţiile prevăzute de lege.
    (3) Acordul prealabil menționat la alin. (2) nu este necesar dacă datele din Registrul de stat al animalelor sînt solicitate de către:
    a) instanţa de judecată;
    b) autoritățile publice din domeniul apărării naţionale, securităţii statului şi asigurării ordinii publice;
    c) organele de urmărire penală;
    d) organele fiscale;
    e) avocatul în exercitarea unui mandat;
    f) executorul judecătoresc.
    [Art.6 în redacția LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.6 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    [Art.6 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 7. Termenul limită de identificare şi
                        înregistrare a animalelor
    (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a identifica animalele şi de a prezenta, în termen de 15 zile de la naştere, informaţia respectivă operatorului naţional pentru includerea acesteia în Registrul de stat al animalelor.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    (2) Deţinătorii de animale au obligaţia de a declara subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor, în cel mult 7 zile,  cumpărarea (inclusiv din import) sau înstrăinarea (inclusiv exportul) animalelor.
    [Art.7 al.(2) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    (3) Deţinătorii de animale au obligaţia de a declara registratorului, în cel mult 7 zile, moartea, dispariţia şi  sacrificarea animalelor.
    [Art.7 al.(3) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    (4) Animalele vor fi identificate și înregistrate în termen de 20 de zile de la naștere, iar în cazul porcinelor – de 20–60 de zile, al mieilor și iezilor – de 60 de zile de la naştere.
    [Art.7 al.(4) în redacția LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    (5) Animalele nu vor părăsi exploataţia înainte de a fi identificate.
    [Art.7 în redacţia LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    Articolul 8. Identificarea animalelor de import
    (1)  Animalele importate vor fi identificate şi înregistrate în termen de 15 zile de la data importului, dar înainte ca animalele să părăsească exploataţia respectivă, cu păstrarea datelor privind originea menţionate în documentele de însoţire a animalelor.
    (2) Mijloacele de identificare a animalelor importate vor fi predate subdiviziunii teritoriale pentru siguranța alimentelor potrivit sistemului naţional, cu excepţia animalelor provenite din ţările ce se conformează cerinţelor internaţionale în domeniul identificării şi înregistrării animalelor.
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.8 al.(2) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    Articolul 9. Mişcarea animalelor pe teritoriul
                         Republicii Moldova
    Mișcarea animalelor pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția cazurilor de întreținere a acestora, se efectuează în baza următoarelor documente:
    a) certificatul sanitar-veterinar;
    b) formularul de mișcare (F2);
    c) pașaportul individual pentru bovine (în cazul transportului de bovine);
    d) autorizația sanitar-veterinară pentru mijloacele de transport (în cazul transportării cu un mijloc de transport).
    [Art.9 în redacția LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.9 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 10.  Obligaţiile transportatorilor de animale
    Orice persoană care transportă animale pe teritoriul Republicii Moldova este obligată:
   
a) să accepte pentru transportare numai animale identificate, care sînt însoțite de formularul de mișcare (F2), iar în cazul bovinelor – și de pașaportul individual pentru bovine şi de certificatul sanitar-veterinar;
    [Art.10 lit.a) în redacția LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.10 lit.a) modificată prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    b) să verifice, la îmbarcare, pentru fiecare animal în parte, corespunderea dintre paşaportul individual pentru bovine, formularul de mişcare (F2) şi crotalie pentru animalele din specia bovină, precum şi corespunderea dintre crotalie şi formularul de mişcare (F2) pentru celelalte specii de animale; 
   
[Art.10 lit.b) modificată prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    c) să prezinte la control persoanelor responsabile de controlul oficial animalele şi toate documentele menţionate la lit.a);
    d) să asigure bunăstarea şi protecția animalelor  în conformitate cu normele sanitare veterinare în vigoare;
   
[Art.10 lit.d) modificată prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.10 lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    e) să transporte animalele în mijloace de transport autorizate de subdiviziunea teritorială pentru siguranța alimentelor în condiţiile legii.
   
[Art.10 lit.e) modificată prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.10 lit.e) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.10]
    Articolul 11.  Sacrificarea
    (1) Bovinele identificate și înregistrate se sacrifică numai în unități de sacrificare autorizate sanitar-veterinar, ai căror administratori au obligația de a preda lunar, pe bază de tabel, către subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor pașapoartele individuale pentru bovine ale animalelor sacrificate.
   
[Art.11 al.(1) în redacția LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.11 al.(1) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    (2) Se permite sacrificarea animalelor în alte locuri decît cele prevăzute la alin.(1) în cazul în care carnea şi produsele provenite din aceasta nu sînt destinate comercializării, fiind utilizate pentru consum propriu, cu condiţia examinării de către specialistul veterinar a animalului, supravegherii sacrificării lui şi asigurării înregistrării evenimentului în baza de date.
    
(3) Bovinele identificate şi înregistrate care au fost sacrificate de urgenţă vor fi expediate la unităţile de sacrificare autorizate sanitar veterinar, ce au obligaţia de a preda lunar, pe bază de tabel, către subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor paşapoartele individuale pentru bovine ale animalelor sacrificate.
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.11 al.(3) modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    (4) Bovinele sacrificate de urgenţă care deţin o singură crotalie sînt considerate bovine identificate şi înregistrate, cu condiţia ca medicul veterinar competent care a efectuat certificarea să confirme pe propria răspundere pierderea celei de-a doua crotalii şi să înregistreze informaţia respectivă conform procedurilor aprobate.
    (5) Sacrificarea animalelor neidentificate este interzisă.
    (6) Animalele bolnave identificate şi neidentificate, care necesită a fi sacrificate forţat, sînt sacrificate la abatoarele desemnate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în conformitate cu legislaţia în vigoare privind sacrificarea forţată a animalelor.
   
[Art.11 al.(6) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    Articolul 12. Măsurile prevăzute în caz de moarte
                           a animalelor
    Animalele care au murit în exploatații sau în timpul transportului vor fi examinate sanitar-veterinar conform normelor sanitar-veterinare, iar paşapoartele individuale pentru bovine, în cazul bovinelor, vor fi predate de către deţinător registratorului, care are obligaţia să înregistreze informaţia respectivă conform procedurilor aprobate. Mijloacele de identificare rămîn pe animal pînă la ecarisajul cadavrului.
    [Art.2 în redacția LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    [Art.12 modificat prin LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    Articolul 13. Finanţarea Sistemului Informaţional Automatizat
                        „Registrul de Stat al Animalelor”
    [Art.13 titlul modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    (1) Finanţarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Animalelor” va fi efectuată din contul bugetului de stat şi al mijloacelor acumulate din prestarea de servicii deţinătorilor de animale.
    [Art.13 al.(1) modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
    (2) Deţinătorul de animale suportă cheltuielile de identificare a animalelor şi de manoperă pentru identificarea animalelor.
    (3) Mărimea taxelor pentru serviciile de identificare a animalelor şi de manoperă, prestate deţinătorului de animale, se stabileşte de către Guvern.
   
[Art.13 în redacţia LP48 din 26.03.11, MO53/04.04.11, art.114; în vigoare 01.01.12]
    Articolul 14.  Acordare de subvenţii sau despăgubiri
    Acordarea de subvenţii sau despăgubiri de către stat şi de către autorităţile administraţiei publice locale pentru animalele neidentificate potrivit prevederilor prezentei legi este interzisă.
   
[Art.14 modificat prin LP227 din 23.09.16, MO369-378/28.10.16 art.753]
   Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea
                        prevederilor prezentei legi
    Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspundere conform legislaţiei în vigoare.
    [Art.15 în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
    Articolul 16. Dispoziţii finale şi tranzitorii
    (1)   Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia articolelor 9, 10, 11, 12 şi  14, care vor intra în vigoare la 30 iunie 2007.
    (2) Guvernul:
    a) va asigura aducerea actelor sale normative în conformitate cu prezenta lege;
    b) va asigura elaborarea şi aprobarea actelor normative departamentale în scopul realizării prevederilor prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                    Marian Lupu

    Chişinău, 20 iulie 2006.
    Nr.231-XVI.