OMAIAA149/2006
ID intern unic:  318770
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 149
din  26.06.2006
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare
privind condiţiile generale de igienă în exploataţiile
de animale producătoare de lapte
Publicat : 08.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 186-188     art Nr : 643     Data intrarii in vigoare : 08.12.2007
    Abrogat prin OMADRM132 din 25.05.18, MO181/01.06.18 art.854     În conformitate cu prevederile Legii nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară, precum şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 424 din 16.12.2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător,
ORDON:
    1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile generale de igienă în exploataţiile de animale producătoare de lapte, armonizată cu prevederile Directivei 89/362/ CEE în domeniul nominalizat (se anexează).
    2. Serviciul Sanitar Veterinar de Stat al Republicii Moldova, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile Normei sanitare veterinare nominalizate.
    3. Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 1 an din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Se abrogă Ordinul nr. 154 din 24.06.2005 "Cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile generale de igienă în exploataţiile de animale producătoare de lapte".
    5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Anatolie SPIVACENCO, viceministru.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                  Anatolie GORODENCO

    Nr. 149. Chişinău, 26 iunie 2006.

Anexă  
la ordinul Ministerului
Agriculturii şi Industriei
Alimentare nr. 149 din 26.06.2006

NORMA  SANITARĂ  VETERINARĂ
PRIVIND  CONDIŢIILE  GENERALE  DE  IGIENĂ  ÎN
EXPLOATAŢIILE  DE  ANIMALE  PRODUCĂTOARE  DE LAPTE
(Directiva Consiliului European 89/362/CEE)
    Art.1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile generale de igienă aplicabile în exploataţiile de animale producătoare de lapte.
    Art.2. În sensul prezentei Norme sanitare veterinare, sînt utilizate următoarele noţiuni:
    a) exploataţie de animale producătoare de lapte  - unitatea în care sînt ţinute una sau mai multe vaci, oi sau capre producătoare de lapte;
    b) autoritate sanitară veterinară competentă  - autoritatea administrativă centrală, raională, respectiv municipală, locală sanitar veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animală, Serviciul Veterinar de Stat pentru Frontieră şi Transport cu posturile de inspecţie la frontieră, Centrul Republican de Diagnostic Veterinar şi Secţia Poliţia Carantină Veterinară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, ce au atribuţii la domeniile de competenţă ale serviciilor sanitare veterinare;  
    c) autoritate sanitară veterinară centrală - autoritate administrativă centrală de reglementare în domeniul sanitar veterinar şi al produselor de origine animalieră, cu personalitate juridică, ce poartă responsabilitate de elaborarea şi implementarea strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar veterinar, definirea competenţelor şi atribuţiilor serviciilor sanitare veterinare, stabilirea, gestionarea, comercializarea, controlul şi supravegherea activităţilor sanitare veterinare.
    Art.3. Autoritatea veterinară competentă se va asigura că toate exploataţiile corespund condiţiilor stabilite în anexa la prezenta Normă sanitară veterinară.
    Art.4. Autoritatea veterinară centrală poate stabili condiţii suplimentare de igienă în exploataţiile de animale producătoare de lapte.

Anexă
la Norma sanitară veterinară
privind condiţiile generale de
igienă în exploataţiile de animale
producătoare de lapte

CONDIŢII GENERALE DE IGIENĂ APLICABILE
ÎN EXPLOATAŢIILE DE ANIMALE PRODUCĂTOARE
DE LAPTE
Capitolul l
Condiţii generale de igienă pentru spaţiile de cazare a animalelor
    Spaţiile pentru cazarea animalelor vor îndeplini următoarele condiţii de igienă:
    1. Spatiile în care sînt cazate animalele producătoare de lapte precum şi spaţiile adiacente acestora trebuie să corespundă permanent condiţiilor constructive şi să fie menţinute în condiţii de curăţenie şi igienă corespunzătoare;
    2. Accesul în spaţiile în care sînt cazate animalele producătoare de lapte, precum şi în spaţiile adiacente acestora trebuie să fie în permanentă stare de curăţenie, fără acumulări de dejecţii sau ape reziduale;
    3. Canalele de colectare a dejecţiilor trebuie să fie curăţate ori de cîte ori este necesar;
    4. Grajdurile trebuie să fie menţinute uscate, dacă este necesar, prin folosirea unui aşternut pentru animale;
    5. Spaţiul pentru muls, spaţiul destinat depozitării laptelui, spaţiile de spălare şi de depozitare, precum şi echipamentele aferente acestor spaţii trebuie să fie menţinute permanent în condiţii de curăţenie şi igienă corespunzătoare;
    6. Dezinfecţia spaţiilor de cazare a animalelor şi a spaţiilor adiacente acestora se execută astfel încît operaţiunea să nu prezinte risc de depreciere sau contaminare a laptelui;
    7. Este interzisă cazarea altor specii de animale în spaţiile de muls;
    8. În spaţiile în care sînt cazate animale, precum şi spaţiile adiacente acestora, toate insectele şi animalele indezirabile vor fi combătute prin metode eficiente;
    9. a) Nu este permisă depozitarea substanţelor chimice, de orice natură, precum şi a produselor biologice şi medicamentoase în spaţiile în care sînt cazate animale;
    b) Depozitarea substanţelor chimice, de orice natură, precum şi a produselor biologice şi medicamentoase se face în spaţii special amenajate, cu acces restricţionat;
    10. Nu este permisă depozitarea furajelor şi alimentelor ce pot influenţa calitatea laptelui în spaţiile în care sînt cazate animale.
Capitolul II
Condiţii generale de igienă a echipamentelor şi instrumentelor
folosite la muls şi la manipularea laptelui
    Echipamentele şi instrumentele folosite la muls şi la manipularea laptelui vor îndeplini următoarele condiţii:
    1. Echipamentele şi instrumentele trebuie să fie menţinute permanent în stare de întreţinere bună şi în condiţii de igienă corespunzătoare;
    2. Echipamentele şi instrumentele se curăţă, se igienizează, se dezinfectează şi se limpezesc cu apa potabilă, după care se depozitează într-un spaţiu curat;
    3. Recipientele de depozitare a laptelui după golire, igienizare şi dezinfectare, se lasă cu unul din orificii deschis pînă la refolosire.
Capitolul III
Condiţii generale de igienă referitoare la muls
    1. a) Fiecare animal trebuie să fie individualizat pentru a fi identificat de către autoritatea veterinară competentă;
    b) Animalele trebuie să  fie curate şi bine întreţinute;
    c)  Înaintea mulsului, se face igiena glandei mamare şi a zonelor adiacente acesteia la fiecare animal.
    2. Nu se permite nici o operaţiune care ar putea avea efect nociv asupra laptelui, înainte şi în timpul mulsului.
    3. a) Înaintea mulsului efectiv, operatorul inspectează aspectul laptelui, iar în cazul în care se constată modificări fizice ale acestuia, laptele va fi oprit de la livrare;
    b) Animalele cu boli clinice ale glandei mamare se mulg la terminarea mulsului colectiv sau cu un echipament separat sau se mulg manual, iar laptele astfel obţinut se colectează separat şi nu se livrează.
    4. Animalele în lactaţie cu afecţiuni ale glandei mamare se tratează cu substanţe cu acţiune locală, spray-uri speciale, sau în alt mod dispus de autoritatea competentă numai după muls.
    5. Personalul care efectuează mulsul şi manipulează laptele trebuie să poarte echipament adecvat, conform normelor de igienă.
    6. a) Personalul care execută mulsul trebuie să aibă mîinile curate în permanenţă. Mîinile se spală înainte şi în timpul mulsului ori de cîte ori este necesar;
    b) În acest scop, în apropierea locului de desfăşurare a mulsului trebuie să existe facilităţi pentru spălarea mîinilor şi a braţelor;
    c) Plăgile deschise şi orice alte leziuni se acoperă cu pansamente rezistente la apă.
    7. După muls, laptele se depozitează într-un spaţiu separat.
    8. Spaţiile pentru depozitarea laptelui trebuie să fie folosite numai pentru activităţi legate de manipularea laptelui şi echipamentelor de muls.
    9. Pe durata staţionării în spatiile de cazare a animalelor, recipientele pentru lapte se acoperă sau se transportă în spaţii special amenajate.
    10. a) Dacă laptele este filtrat în timpul mulsului, filtrul utilizat se înlocuieşte sau se curăţă înainte de depăşirea capacităţii sale de filtrare, ori de cîte ori este necesar;
    b) La fiecare muls se utilizează un filtru nou;
    c) Este interzisă utilizarea ca filtru a materialelor textile.