OMAIAA215/2006
ID intern unic:  319954
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE
ORDIN Nr. 215
din  22.09.2006
cu privire la aprobarea Normei sanitare veterinare privind
condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică pentru
producerea şi comercializarea cărnii tocate şi cărnii preparate
Publicat : 19.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. 6-9     art Nr : 30
    Abrogat prin OMADRM132 din 25.05.18, MO181/01.06.18 art.854


    În temeiul prevederilor art. 10 al  Legii nr. 1538-XII din 23.06.93 privind activitatea veterinară şi în scopul armonizării legislaţiei veterinare a Republicii Moldova cu cea a Comunităţii Europene,
ORDON:
    1. Se aprobă Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică, pentru producerea şi comercializarea cărnii tocate şi cărnii preparate în conformitate cu Decizia CE 2000/572 din 8 septembrie 2000 şi Directiva CE 94/65 din 14 decembrie 1994.
    2. Direcţia  Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat,  serviciile sanitare veterinare de stat raionale şi municipale, agenţii economici (persoane fizice şi juridice) se vor conduce în activitatea lor după prevederile prezentei Norme sanitare veterinare.
    3. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    4. Controlul asupra executării prezentului ordin îl exercită Direcţia Medicină Veterinară, Inspectoratul Veterinar de Stat.

    MINISTRUL AGRICULTURII
    ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE                       Anatolie GORODENCO

    Nr. 215. Chi
şinău, 22 septembrie 2006.

Anexă
la Ordinul Ministerului
Agriculturii şi Industriei Alimentare
nr. 215  din 22. 09. 2006


NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
privind condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică
pentru producerea
şi comercializarea cărnii tocate
şi cărnii preparate
    1. Prezenta Normă sanitară veterinară stabileşte condiţiile de sănătate animală şi sănătate publică pentru producerea  cărnii tocate şi cărnii preparate, incluse în Nomenclatorul mărfurilor al Republicii Moldova la poziţiile tarifare 0201, 0203, 0204, 0205, 0207, 0208, 0210.
    2. Producerea cărnii tocate  este supusă următoarelor condiţii:
    a) carnea tocată trebuie să fi fost produsă în conformitate cu cerinţele stabilite în pct. 5-7 şi 11-14 din anexa la prezenta Normă sanitară veterinară;
    b) carnea tocată trebuie să provină dintr-o întreprindere sau din întreprinderi care respectă condiţiile stabilite în cap. IV-XIII din prezenta anexă;
    c) carnea tocată trebuie să fi fost congelată în întreprinderea de producere sau în unităţile de origine.
    3.  Producerea cărnii preparate este supusă următoarelor condiţii:
    a) carnea proaspătă trebuie să fie produsă cu respectarea cerinţelor stabilite în punctele 8-12 şi 11-13 din anexa la  prezenta Normă sanitară veterinară;
    b) carnea preparată trebuie să provină din întreprinderi care asigură garanţiile prevăzute în cap. V-XIII din anexa la  prezenta Normă sanitară veterinară;
    c) carnea preparată trebuie să fie congelată în întreprinderea de producere sau în unităţile de origine.
    4. Fiecare transport de carne tocată şi carne preparată destinate exportului trebuie să fie însoţit de originalul certificatului sanitar veterinar, numerotat, completat, semnat şi datat, compus dintr-o singură filă, faţă-verso, întocmit în conformitate cu modelul stabilit de către ţara importatoare şi în limba ţării importatoare. Certificatele pentru comerţ intern vor fi emise în limba de stat.
    5. Anexa este parte integrantă a prezentei Norme sanitare veterinare.
  
Anexă  
la Norma sanitară veterinară
privind condiţiile de sănătate
animală şi sănătate publică pentru
producerea şi comercializarea
cărnii tocate şi a cărnii preparate
Cerinţele sanitare veterinare
privind condiţiile de sănătate pentru producerea
ş
i comercializarea cărnii tocate şi a cărnii preparate
Cap. I
Dispoziţii generale
    1. Prezentele cerinţe sanitare veterinare stabilesc condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii tocate şi a cărnii preparate.
    2. Prezentele cerinţe sanitare vetrinare nu se aplică cărnii separate mecanic, utilizată în fabricarea produselor din carne, supuse unui tratament termic în unităţi autorizate în conformitate cu prevederile cerinţelor sanitare veterinare privind problemele de sănătate, care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală.
    3. Cerinţele care se aplică la producerea şi comercializarea pe piaţă a cărnii tocate destinate utilizării ca materie primă pentru fabricarea produselor, la care se referă pct. 24 lit. a) a prezentei anexe, nu sînt afectate de prezenta Normă     sanitară veterinară.
    4. În sensul prezentelor cerinţe sanitare veterinare se utilizează următoarele noţiuni:
    a) carne tocată - carnea care a fost supusă unei operaţiuni de tocare în fragmente sau care a fost trecută printr-o maşină de tocat cu melc;
    b) carne preparată - carnea proaspătă, căreia i s-au adăugat ingrediente, condimente sau aditivi sau care a fost supusă unui tratament insuficient pentru a modifica structura celulară internă a cărnii şi, în consecinţă, fără a produce dispariţia caracteristicilor de carne proaspătă;
    c) condimente - sarea pentru consum uman, muştarul, mirodeniile şi extractele lor aromatice, ierburile aromatice şi extractele lor aromatice;
    d) unitate de producţie - orice unitate în care se produce carne tocată sau carne preparată, care este situată într-o unitate de tranşare şi care întruneşte condiţiile stabilite în cap. V al prezentei anexe.
Cap. II
Comerţul cu carne tocată
    5. Serviciile sanitare veterinare de stat  municipale sau raionale vor permite comerţul doar cu cărne proaspătă provenită de la bovine, porcine, ovine şi caprine, prezentată sub formă de carne tocată, care întruneşte următoarele condiţii:
    a) a fost obţinută din musculatura striată, incluzînd ţesuturile grase în aderenţă, cu excepţia muşchiului miocardic, cu respectarea cerinţelor sanitare veterinare în vigoare;
    b) a fost inspectată în concordanţă cu cerinţele sanitare veterinare care reglementează organizarea controalelor veterinare asupra produselor de origine animală;
    c) în cazul cărnii proaspete de porc, aceasta a fost examinată la trichină, în concordanţă cu cerinţele sanitare veterinare privind examinarea în vederea depistării Trichinellei spiralis la carnea proaspătă provenită de la speciile receptive, sau supusă unui tratament prin frig;
    d) a fost preparată, în conformitate cu cerinţele cap. V din prezenta anexă într-o unitate care:
    - îndeplineşte cerinţele prevăzute în cap. V din prezenta anexă;
    - a fost autorizată şi este inclusă în listă  în concordanţă cu pct.15 al prezentei anexe;
    e) a fost inspectată în concordanţă cu prevederile pct.15-19 şi cap. IX al prezentei anexe;
    f) a fost marcată şi etichetată în concordanţă cu prevederile cap. X al prezentei anexe;
    g) a fost preambalată, ambalată şi depozitată în concordanţă cu prevederile cap. XII şi XIII ale prezentei anexe;
    h) a fost transportată în concordanţă cu prevederile cap. XIII al prezentei anexe;
    i) este însoţită în cursul transportului:
    - în caz de export - de un certificat de sănătate emis de Direcţia Medicină Veterinară în concordanţă cu prevederile cerinţelor  ţării importatoare;
    - în cazul comerţului intern - de un certificat sanitar veterinar emis de serviciul sanitar veterinar de stat municipal sau raional, în raza căruia se află  întreprinderea.  
    6. Pe lîngă condiţiile prevăzute în pct.5-7 ale prezentei anexe, carnea tocată trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) carnea proaspătă din care este obţinută trebuie:
    - atunci cînd a fost congelată, trebuie să fi fost obţinută din carne proaspătă dezosată, care a fost depozitată după congelare cel mult 12 luni pentru carnea de vacă şi de viţel, 10 luni - pentru carnea de oaie şi 6 luni - pentru carnea de porc la temperatura de cel mult minus 180 C. Serviciile sanitare veterinare raionale sau municipale pot autoriza dezosarea la faţa locului a cărnii de porc şi de oaie, nemijlocit înainte de tocarea acesteia, atunci cînd operaţiunea este efectuată în condiţii de igienă şi de calitate satisfăcătoare;
    - atunci cînd a fost refrigerată, trebuie să fie utilizată într-un interval de timp care să nu depăşească 6 zile de la tăierea animalelor sau să fie utilizată într-un interval care să nu depăşească 15 zile în cazul cărnii de viţel şi de vacă, dezosată şi ambalată în vid;
    b) carnea tocată trebuie să fie supusă unui tratament prin frig, timp de maximum o oră după porţionare şi ambalare, cu excepţia cazului în care sînt folosite procedee ce necesită scăderea temperaturii interne a cărnii în cursul preparării acesteia;
    c) carnea tocată trebuie să fie ambalată şi prezentată în una dintre următoarele forme:
    - refrigerată şi răcită la o temperatură internă mai mică de 20 C imediat după obţinere. Totuşi, este autorizată adăugarea unei cantităţi limitate de carne congelată, care satisface condiţiile stabilite în pct. 6 lit. a) al prezentei anexe, pentru a se accelera procesul de refrigerare, cu condiţia ca acest adaos să fie menţionat pe etichetă. În astfel de cazuri perioada la care se face referire mai sus nu trebuie să depăşească o oră;
    - congelată şi răcită la o temperatură internă mai mică de minus 180 C imediat după obţinere;
    d) carnea tocată nu trebuie să fi fost supusă tratamentului cu radiaţii ionizante sau ultraviolete.
    7. Carnea tocată căreia i s-a adăugat un procent de maximum 1% sare trebuie să corespundă cerinţelor pct.5 şi 6 ale prezentei anexe.
Cap. III
Comerţul cu carne preparată
    8. Carnea preparată poate face obiectul comerţului numai dacă:
    a) a fost preparată din carne proaspătă, alta decît carnea de solipede, care:
    - corespunde cerinţelor  indicate în pct.4 al prezentei anexe;
    - corespunde cerinţelor în vigoare privind problemele de sănătate şi inspecţie veterinară după importul în Republica Moldova de bovine, ovine, caprine, porcine şi carne proaspătă provenită de la acestea, care sînt indicate în "Normele, cerinţele sanitare veterinare şi modelele de certificate veterinare", aprobate prin Ordinul nr.110 din 14.06.99, sau cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul cu carne proaspătă de pasăre aprobate şi Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică şi sănătate a animalelor, referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi comercializarea cărnii de vînat sălbatic, aprobată prin Ordinul nr.165 din 11.07.2006, precum şi  Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică şi sănătate a animalelor care reglementează producerea şi comercializarea cărnii de iepure şi a cărnii de vînat de crescătorie, aprobată prin Ordinul nr.170 din 14.07.2006.  În cazul cărnii proaspete de porc, aceasta trebuie să fi fost examinată pentru trichină, în concordanţă cu prevederile cerinţelor sanitare veterinare privind examinarea în vederea depistării Trichinellei spiralis la carnea proaspătă obţinută de la speciile receptive, sau supusă unui tratament prin frig;
    b) a fost preparată într-o întreprindere la care se referă pct.4 d) al prezentei anexe şi care:
    - corespunde cerinţelor cap. VII al prezentei anexe;
    - a fost aprobată şi este inclusă în lista  întocmită în concordanţă cu pct. 23 al prezentei anexe;
    c) a fost obţinută din carne care, în cazul cărnii congelate, a fost folosită de maximum 12 luni de la tăierea animalelor pentru carnea de vită şi viţel, 10 luni pentru carnea de oaie şi capră, de pasăre, de iepure şi de vînat de crescătorie şi de 6 luni - pentru carnea de la celelalte specii la temperatura de cel mult minus 180 C. Serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale pot autoriza ca dezosarea cărnii de porc şi de oaie să se realizeze la faţa locului, imediat înainte de preparare, cu condiţia ca această operaţie să se efectueze în condiţii satisfăcătoare de igienă şi calitate;
    d) a fost ambalată şi atunci cînd este destinată comercializării:
    - a fost refrigerată în cel mai scurt timp la o temperatură internă mai mică de 20 C pentru carnea preparată obţinută din carne tocată, la 70 C - pentru carnea preparată obţinută din carne proaspătă, la 40 C - pentru carnea de pasăre preparată şi la 30 C pentru preparatele care conţin organe;
    - a fost congelată în cel mai scurt timp la o temperatură internă mai mică de minus180 C.
    9. Carnea preparată trebuie să îndeplinească, suplimentar la cele stabilite în pct. 5 al prezentei anexe, şi următoarele cerinţe:
    a) a fost preparată în concordanţă cu prevederile cap. VIII al prezentei anexe;
    b) a fost inspectată în concordanţă cu prevederile pct. 15-19 şi cap. IX al prezentei anexe;
    c) a fost marcată şi etichetată în concordanţă cu prevederile cap. X al prezentei anexe;
    d) a fost ambalată şi împachetată în concordanţă cu prevederile cap. XI al prezentei anexe şi depozitată în concordanţă cu prevederile cap. XII al prezentei anexe;
    e) a fost transportată în concordanţă cu prevederile cap. XIII al prezentei anexe;
    f) a fost însoţită în cursul transportului de certificatul veterinar. Acesta trebuie păstrat de destinatar o perioadă de minimum un an, pentru a putea fi prezentat la cererea Direcţiei Medicină Veterinară, serviciilor sanitare veterinare de stat raionale sau municipale.
    10. Carnea preparată nu trebuie să fie supusă unui tratament cu radiaţii ionizante.
Cap. IV
Dispoziţii comune
    11. Serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale vor controla periodic dacă managerul sau responsabilul unităţii de producţie aplică toate măsurile necesare pentru a garanta că sînt respectate cerinţele prezentei Norme sanitare veterinare la toate etapele de producţie. În acest scop, trebuie să se conformeze cerinţelor sanitare veterinare specifice privind igiena alimentelor şi, în plus, să efectueze autocontroale periodice, cu respectarea următoarelor principii:
    a) controlul materiei prime care intră în fabrică pentru a se asigura că se respectă cerinţele prevăzute la cap. XV şi XVI ale prezentei anexe cu privire la produsul finit;
    b) controlul operaţiunilor de spălare şi dezinfecţie;
    c) recoltarea de probe în vederea efectuării analizelor într-un laborator autorizat de Direcţia Medicină Veterinară sau alt organ împuternicit de ea;
    d) păstrarea informaţiilor scrise sau înregistrate, cerute în concordanţă cu lit.c) a prezentului punct, în vederea prezentării lor serviciilor sanitare veterinare de stat raionale sau municipale. Rezultatele diferitelor controale şi teste se păstrează o perioadă de cel puţin 2 ani, cu excepţia produselor refrigerate, pentru care acest interval poate fi redus la 6 luni de la data limită de consum al produsului;
    e) informarea serviciilor sanitare veterinare de stat municipale sau raionale  în cazul în care rezultatul examenelor de laborator sau orice altă informaţie de care dispun indică existenţa unui risc de sănătate;
    f) în cazul unui risc imediat pentru sănătatea publică, se va proceda la retragerea de pe piaţă a cantităţii de produse obţinute în condiţii tehnologice asemănătoare şi susceptibile de a prezenta acelaşi risc. Această cantitate retrasă de pe piaţă trebuie să rămînă sub supravegherea medicului veterinar oficial al serviciului veterinar municipal sau raional pînă cînd va fi distrusă, utilizată în alte scopuri decît consumul uman sau, după autorizarea din partea serviciului sanitar veterinar de stat municipal sau raional, reprelucrată de o manieră corespunzătoare asigurării securităţii.
    12. Managerul sau responsabilul unităţii de producţie trebuie  să dispună aplicarea pe ambalajul produsului a înscrisurilor, de o manieră vizibilă şi lizibilă, cu menţiuni despre temperatura la care trebuie transportate şi depozitate produsele, precum şi data limită de consum pentru produsele congelate sau data minimă de conservare pentru produsele refrigerate. Managerul sau responsabilul unităţii de producţie trebuie să instituie un program de pregătire a personalului, care să îi permită acestuia să se conformeze condiţiilor igienice de producţie adaptate structurii acesteia, cu excepţia situaţiei în care personalul are deja o calificare adecvată şi atestată prin diplome. Medicul veterinar oficial care răspunde de unitate trebuie să se implice în planificarea şi punerea în aplicare a acestui program.
    13. Examenele microbiologice trebuie să se efectueze zilnic pentru carnea tocată la care se referă pct.5-7 şi pentru carnea preparată la care se referă pct.8-11 ale prezentei anexe. Analizele se efectuează într-un laborator autorizat de către Direcţia Medicină Veterinară sau alt organ împuternicit de către ea. Proba recoltată pentru analize trebuie să fie alcătuită din 5 prelevări şi să fie reprezentativă pentru producţia zilnică. Pentru carnea preparată probele trebuie prelevate din profunzimea ţesutului muscular, după cauterizarea pielii. Analizele microbiologice trebuie să fie efectuate în concordanţă cu metodele aprobate de Direcţia Medicină Veterinară, stabilite de legislaţia comunitară sau de alte standarde internaţionale preluate de legislaţia Republicii Moldova. Rezultatele controalelor microbiologice trebuie evaluate folosindu-se metodele de interpretare stabilite în cap. XV al prezentei anexe, pentru carnea tocată obţinută din carnea de la animale de măcelărie, cu excepţia cîrnaţilor proaspeţi şi a cărnii pentru cîrnaţi şi în concordanţă cu criteriile cuprinse în cap.XVI al prezentei anexe, pentru carnea proaspătă. În situaţia unor litigii, Direcţia Medicină Veterinară trebuie să recunoască ca metode de referinţă metodele stabilite prin Normele europene.
    14. Cerinţele cu privire la autocontrol trebuie să fie stabilite în colaborare cu serviciile veterinare de stat raionale sau municipale, care trebuie să monitorizeze frecvent respectarea acestora.
    15.  Direcţia Medicină Veterinară  întocmeşte o listă cu unităţile producătoare de carne tocată sau carne preparată, stabilind o distincţie între cele aprobate în baza pct. 5-7 şi 8-11 ale prezentei anexe.
    16. Unităţile de producţie trebuie să rămînă sub controlul serviciilor sanitare veterinare de stat municipale sau raionale, în raza cărora se află, le inspectează şi le monitorizează, cu următoarea frecvenţă:
    a) pentru unităţile de producţie aparţinînd secţiilor de tranşare - aceeaşi frecvenţă ca şi pentru secţiile de tranşare;
    b) pentru unităţile de producţie autorizate care fabrică produse la care se referă pct.5-7 ale prezentei anexe - cel puţin o dată pe zi în timpul producerii cărnii tocate;
    c) pentru alte unităţi de producţie, necesitatea prezenţei permanente sau periodice a mediculu veterinar oficial  într-o anumită întreprindere depinde de mărimea întreprinderii, de tipul de produs fabricat, de evaluarea riscurilor şi de garanţiile oferite în concordanţă cu pct. 11-14 ale prezentei anexe. Serviciile sanitare veterinare raionale sau municipale  trebuie să aibă acces liber în orice moment, în oricare parte a întreprinderii, pentru a se asigura că sînt respectate prevederile prezentei Norme sanitare veterinare şi, în caz de dubii asupra originii cărnii, să aibă acces la actele contabile care să le permită identificarea abatorului de origine sau a întreprinderii de origine a materiei prime, iar în ceea ce priveşte respectarea criteriilor stabilite în capitolele XV şi XVI ale prezentei anexe, la rezultatele autocontroalelor stabilite în pct.11 al prezentei anexe, inclusiv la rezultatele controalelor asupra materiilor prime. În cazul datelor înregistrate pe suport magnetic, la cererea serviciilor sanitare veterinare de stat raionale sau municipale, acestea trebuie imprimate pe hîrtie. Serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale trebuie să analizeze periodic rezultatele controalelor stabilite în pct.11 al prezentei anexe. În funcţie de aceste analize, aceasta poate să efectueze examinări suplimentare în orice stadiu al producţiei sau asupra oricărui produs. Natura acestor controale, frecvenţa lor şi metodele de recoltare a probei şi de efectuare a analizelor microbiologice sînt stabilite în baza  metodelor aprobate de Direcţia Medicină Veterinară. Rezultatele acestor analize vor face obiectul unui raport, ale cărui concluzii sau recomandări vor fi aduse la cunoştinţă managerului sau responsabilului întreprinderii, care este obligat să remedieze deficienţele constatate pentru ameliorarea stării de igienă.
    La efectuarea controalelor, serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale  pot fi asistate de personal auxiliar care deţine calificarea profesională specificată în Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul nr.171 din 14.07.2006 sau în cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul cu carne proaspătă de pasăre.
    17. Atunci cînd în timpul unor controale efectuate în concordanţă cu cap. IX al prezentei anexe, serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale constată nerespectarea repetată a criteriilor stabilite în capitolele XIV şi XV ale prezentei anexe, în timpul autocontroalelor aceasta trebuie să întărească măsurile de monitorizare a producţiei întreprinderii în cauză şi poate confisca etichetele şi celelalte obiecte care poartă marca de sănătate la care se referă cap. X al prezentei anexe. Dacă, după expirarea unei perioade de 15 zile, procesul de producţie dintr-o unitate continuă să nu corespundă standardelor mai sus-menţionate, serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale, în raza cărora se află întreprinderea, trebuie să ia toate măsurile corespunzătoare pentru remedierea deficienţelor constatate şi, dacă este necesar, să impună ca produsele întreprinderii în cauză să sufere un tratament termic. Dacă aceste măsuri se dovedesc a nu fi adecvate, se suspendă autorizaţia sanitară veterinară a întreprinderii.
    18. Atunci cînd serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale constată nerespectarea evidentă a regulilor de igienă stabilite de prezenta Normă sanitară veterinară sau existenţa unor obstacole în efectuarea unei inspecţii de sănătate adecvate:
    a) sînt împuternicite să acţioneze în vederea utilizării echipamentelor sau spaţiilor, să ia orice măsură necesară, putînd merge pînă la reducerea ritmului de producţie sau la suspendarea temporară a procesului de producţie;
    b) atunci cînd aceste măsuri sau cînd măsurile prevăzute în pct. 11 al prezentei anexe s-au dovedit insuficiente pentru remedierea situaţiei, serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale pot suspenda temporar autorizarea, dacă este cazul, pentru tipul de produs în cauză. Dacă managerul sau responsabilul întreprinderii nu remediază deficienţele constatate în intervalul fixat de serviciul sanitar veterinar de stat raional sau municipal, acesta îi va retrage autorizarea.
    19. În cazul unor deficienţe repetate, numărul controalelor va creşte şi, cînd este cazul, etichetele, sigiliile şi celelalte obiecte care poartă marca de sănătate sînt confiscate.
    20. În măsura în care este necesar, în colaborare cu Direcţia Medicină Veterinară, experţii Comisiei Europene şi altor ţări pot să efectueze controale în Republica Moldova la faţa locului. Pentru aceasta, experţii pot verifica, prin controlul unui procentaj reprezentativ al unităţilor de producţie, dacă serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale  se asigură în mod uniform că unităţile respectă dispoziţiile prezentei Norme sanitare veterinare, în special cele ale pct. 17-19 (autocontrolul) ale prezentei anexe.
    21. Atunci cînd se suspectează nerespectarea dispoziţiilor acesteia sau cînd există dubii cu privire la salubritatea produselor la care se referă pct. 1-4 ale prezentei anexe,  serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale  pot efectua orice control pe care îl consideră corespunzător.
Cap. V
Condiţii speciale pentru autorizarea întreprinderilor
care produc carne tocat
ă
    22. Unităţile de producţie, în sensul pct.4 d), pe lîngă respectarea condiţiilor stabilite în cap. I şi III din anexa la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, trebuie să dispună de cel puţin:
    a) un spaţiu pentru operaţiunile de tocare şi ambalare, separat de sala de tranşare şi prevăzut cu un termometru înregistrator sau cu un teletermometru înregistrator. Serviciile veterinare de stat raionale sau municipale în raza căruia se află întreprinderea, pot autoriza tocarea cărnii în secţia de tranşare, cu condiţia ca tocarea să se efectueze într-un spaţiu special net separat;
    b) un spaţiu pentru ambalare, dacă nu sînt îndeplinite condiţiile stabilite în Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete;
    c) un spaţiu pentru depozitarea sării;
    d) echipamente frigorifice care să permită respectarea temperaturilor stabilite prin prezenta Normă sanitară veterinară.
    23. Pe lîngă condiţiile generale stabilite în cerinţele sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea produselor din carne şi a altor produse de origine animală destinate exportului, unităţile de producţie independente trebuie să dispună cel puţin de:
    a) spaţii în concordanţă cu cerinţele sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală;
    b) spaţii descrise la pct. 22 lit. a) al prezentului capitol.
Cap. VI
Condiţii pentru producerea cărnii tocate
    24. Carnea trebuie examinată înainte de tocare sau de porţionare în concordanţă cu pct.11-14 din prezenta anexă. Toate porţiunile murdare sau suspecte vor fi îndepărtate şi înlăturate înainte de tocarea cărnii.
    25. Nu se permite obţinerea cărnii tocate din resturi de la tranşare şi de la fasonare sau din carne separată mecanic.
    Nu se foloseşte la obţinerea cărnii tocate carnea la care se face referinţă în Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul nr.171 din 14.07.2006, carnea de bovine, porcine, ovine şi caprine care provine din: muşchii capului, cu excepţia maseterilor, porţiunea nonmusculară a liniei albe, fasonările din regiunea carpiană şi tarsiană şi de pe oase. Musculatura diafragmei, după îndepărtarea seroasei şi musculatura maseterilor vor putea fi utilizate numai după examinarea prealabilă în vederea depistării cisticercozei. Carnea proaspătă nu trebuie să conţină nici un fragment de os.
    Atunci cînd operaţiunile realizate de la introducerea cărnii în spaţiile la care se referă cap. VI al prezentei anexe şi pînă la refrigerarea produsului finit sau pînă la congelare sînt executate într-un interval de maximum o oră, temperatura internă a cărnii trebuie să fie de maximum 70 C, iar temperatura în spaţiile de lucru de cel mult 120 C. Serviciile sanitare veterinare de stat municipale sau raionale pot autoriza un interval de timp mai mare pentru cazurile individuale, cînd adăugarea sării, din motive tehnologice, justifică acest lucru, cu condiţia ca regulile de igienă să nu fie afectate de această derogare.
Atunci cînd operaţiile menţionate durează mai mult de o oră sau mai mult decît intervalul de timp autorizat de serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale, carnea proaspătă va putea fi utilizată numai după ce temperatura internă a fost adusă la cel mult 40 C.
    26. Carnea tocată trebuie congelată numai o singură dată, nefiind permisă recongelarea după decongelare.
    27. Imediat după obţinere, carnea tocată trebuie să fie ambalată în condiţii igienice şi, după ambalare, să fie adusă la temperaturile stabilite la pct.6 lit. c) al prezentei anexe şi depozitată la aceste temperaturi.
Cap. VII
Condiţii speciale pentru aprobarea întreprinderilor
care produc carne preparat
ă
    28. Unităţile de producţie, în înţelesul pct.4 lit. d) al prezentei anexe, trebuie să dispună de spaţii care să satisfacă cel puţin cerinţele:
    a) cap. I şi III din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul nr.171 din 14.07.2006, sau cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul cu carne proaspătă de pasăre; sau cap. I şi IV din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate publică şi sănătate a animalelor referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi comercializarea cărnii de vînat sălbatic aprobată prin Ordinul nr.165 din 11.07.2006, şi să dispună de:
    - un spaţiu separat de sala de tranşare, destinat operaţiunilor de fabricare a cărnii preparate, adaosului celorlalte produse alimentare, precum şi pentru ambalare, care să fie şi prevăzut cu termometru înregistrator sau cu teletermometru înregistrator. Serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale pot autoriza producerea cărnii preparate în secţia de tranşare, cu condiţia ca producţia să aibă loc într-o zonă specială, clar separată. Adaosul de condimente la carcasele întregi de pasăre poate fi autorizat într-un spaţiu special net separat de spaţiul în care are loc tăierea;
    - un spaţiu de ambalare, cu condiţia să fie îndeplinite condiţiile din Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul nr.171 din 14.07.2006, sau cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul cu carne proaspătă de pasăre ori din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate publică şi sănătate a animalelor referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi comercializarea cărnii de vînat sălbatic, aprobată prin Ordinul nr.165 din 11.07.2006 şi să posede;
    - un spaţiu pentru depozitarea condimentelor şi a altor produse alimentare, curat şi gata de utilizare;
    - spaţii frigorifice pentru depozitarea cărnii proaspete la care se referă pct.8 lit. a) al prezentei anexe şi a cărnii preparate;
    - echipamente frigorifice care să permită respectarea temperaturilor stabilite în prezenta anexă.
    29. Unităţile de producţie independente trebuie să îndeplinească cerinţele cap. VI din prezenta anexă şi ale cerinţelor sanitare veterinare privind problemele de sănătate care reglementează producţia şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală.
    30. Regulile stabilite de Norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul nr.171 din 14.07.2006, sau de cerinţele sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate care reglementează comerţul cu carne proaspătă de pasăre sau cele din Norma sanitară veterinară privind problemele de sănătate publică şi sănătate a animalelor referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi comercializarea cărnii de vînat sălbatic aprobată prin Ordinul nr.165 din 11.07.2006, şi se aplică prin analogie, cu privire la igiena personalului, a spaţiilor şi a echipamentelor din întreprindere. Personalul care lucrează la producerea manuală a cărnii tocate trebuie să poarte mască buconazală. Serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale pot cere ca acest personal să poarte mănuşi netede şi impermeabile, fie de unică folosinţă, fie similare, care să poată fi curăţate şi dezinfectate.
Cap. VIII
Cerinţe speciale pentru producerea cărnii preparate
    31. Indiferent de respectarea condiţiilor generale din cap. VII al prezentei anexe şi în funcţie de tipul de producţie în cauză:
    a) fabricarea cărnii preparate trebuie să aibă loc în condiţii de temperatură controlate;
    b) carnea preparată trebuie să fie ambalată în unităţile de expediere, astfel încît să se evite orice risc de contaminare;
    c) carnea preparată poate fi supusă numai unei singure congelări şi poate fi comercializată numai într-un interval de timp care să nu depăşească 6 luni;
    d) carnea preparată imediat după producere trebuie să fie ambalată în concordanţă cu prevederile cap. XI al prezentei anexe şi după ambalare să fie răcită la temperatura relevantă stabilită la pct.8 lit. d) al prezentei anexe.
Cap. IX
Inspecţia
    32. Unităţile de producţie care produc carne tocată şi carne preparată trebuie să fie supuse monitorizării de către serviciul sanitar veterinar de stat raional sau municipal în raza căruia se află, care trebuie să se asigure că sînt respectate cerinţele prezentei Normei sanitare veterinare şi, în special, trebuie:
    a) să verifice:
    - starea sanitară a spaţiilor şi a echipamentelor, precum şi igiena personalului;
    - eficacitatea verificărilor efectuate de întreprindere, în concordanţă cu pct. 11-14 ale prezentei anexe, în special, prin examinarea rezultatelor şi recoltarea probelor;
    - valorile microbiologice şi de igienă ale cărnii tocate şi ale cărnii preparate;
    - marcarea de sănătate corespunzătoare a cărnii tocate şi a cărnii preparate;
    - condiţiile de depozitare şi de transport;
    b) ca în cadrul controalelor oficiale, să preleve probele necesare examenelor de laborator pentru confirmarea rezultatelor autocontrolului;
    c) să procedeze la orice altă verificare pe care o consideră necesară pentru a se asigura conformitatea cu prezenta Normă sanitară veterinară, înţelegîndu-se că rezultatele testelor microbiologice trebuie să fie evaluate de către serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale  pe baza criteriilor stabilite în cap. XIV al prezentei anexe pentru carnea tocată, şi în cap. XV al prezentei anexe - pentru carnea preparată.
    33. Serviciile sanitare veterinare de stat raionale sau municipale trebuie să aibă acces liber în orice moment la depozitele frigorifice şi în toate spaţiile de lucru pentru a verifica respectarea riguroasă a prevederilor prezentei Norme sanitare veterinare.
Cap. X
Marcarea şi etichetarea
    34. Carnea tocată şi carnea preparată trebuie să poarte pe ambalajul interior sau exterior o marcă de sănătate.
    35. Marca de sănătate poate fi aplicată numai pe carnea tocată obţinută conform pct. 5-7 ale prezentei anexe şi pe carnea preparată obţinută, în concordanţă cu pct. 8-11 ale prezentei anexe, într-o unitate de producţie autorizată în concordanţă cu pct. 15-19 ale prezentei anexe. Această marcă de sănătate trebuie să îndeplinească:
    a) cerinţele Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul nr.171 din 14.07.2006,  pentru carnea tocată;
    b) pentru carnea preparată:
    - cerinţele pentru carnea proaspătă obţinută de la animalele de măcelărie sau de la vînatul de crescătorie, conform Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializarea cărnii proaspete, aprobată prin Ordinul nr.171 din 14.07.2006;
    - cerinţele pentru carnea de pasăre şi de vînat mic de crescătorie, conform cerinţelor sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate, care reglementează comerţul cu carne proaspătă de pasăre;
    - cerinţele pentru carnea de vînat sălbatic ucis, conform Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate publică şi sănătate a animalelor referitoare la uciderea vînatului sălbatic şi comercializarea cărnii de vînat sălbatic, aprobată prin Ordinul nr.165 din 11.07.2006.
    36. În cazul în care carnea tocată sau carnea preparată este produsă într-o unitate de producţie independentă, marca de sănătate trebuie să conţină numărul de autorizare atribuit de serviciul sanitar veterinar de stat raional sau municipal, în raza căruia se află, în aplicarea pct. 15 din prezenta anexă.
    37. În cazul cărnii preparate, următoarele informaţii trebuie să fie indicate vizibil şi citeţ pe ambalaj, în situaţia în care acestea nu rezultă clar din numele de vînzare al produsului sau din lista ingredientelor: speciile de la care a fost obţinută carnea şi, în cazul amestecurilor, procentul fiecărui amestec, iar pentru ambalajele care nu sunt destinate consumatorului final - data preparării, durata valabilităţii sau termenul de păstrare, condiţiile de păstrare.
    38.În cazul cărnii tocate şi al cărnii preparate obţinute din carne tocată, cu excepţia cîrnaţilor proaspeţi şi a cărnii pentru cîrnaţi, care poartă marca de sănătate prevăzută în prezentul capitol, etichetarea trebuie să mai cuprindă în plus menţiunile:
    a) "procent de grăsime mai mic de .....";
    b) "raport colagen/proteină din carne mai mic de .........".
Cap. XI
Preambalarea şi ambalarea
    39. Ambalajele, cum ar fi lăzile ori cutiile din carton, trebuie să corespundă tuturor regulilor de igienă şi, în special:
    a) nu trebuie să modifice caracteristicile organoleptice ale cărnii tocate sau ale cărnii preparate;
    b) nu trebuie să transmită cărnii tocate sau cărnii preparate substanţe nocive pentru sănătatea omului;
    c) trebuie să fie suficient de solide pentru a asigura protecţia eficientă a cărnii tocate sau a cărnii preparate în cursul transportului şi al manipulărilor.
    40. Ambalajele nu trebuie să fie reutilizate pentru ambalarea cărnii tocate sau a cărnii preparate, cu excepţia cazurilor în care sînt confecţionate din materiale rezistente la coroziune, uşor de curăţat, şi dacă au fost în prealabil spălate şi dezinfectate.
    41. Carnea tocată şi carnea preparată, preambalate, trebuie să fie ambalate.
    42. Totuşi, dacă preambalarea îndeplineşte toate condiţiile de protecţie ale ambalării, preambalajul nu trebuie să fie incolor sau transparent şi nu este indispensabil să fie plasat într-un al doilea înveliş, cu condiţia ca toate cerinţele pct. 41 al prezentului capitol să fie îndeplinite.
Cap. XII
Depozitarea
    43. Carnea tocată şi carnea preparată trebuie să fie refrigerate imediat după preambalare şi/sau ambalare. Carnea tocată trebuie să fie depozitată la temperaturile indicate la pct.6 lit. c) al prezentei anexe, iar carnea preparată - la temperaturile indicate la pct. 9 lit. d) al prezentei anexe.
    44. Congelarea cărnii tocate şi a cărnii preparate poate fi efectuată numai în spaţiile întreprinderii sau ale unităţilor independente de producţie, ori într-un depozit frigorific autorizat.
    45. În depozitele frigorifice, carnea tocată şi carnea preparată pot fi depozitate împreună cu alte produse alimentare numai dacă prin intermediul ambalării se asigură că acestea nu pot fi afectate nefavorabil.
Cap. XIII
Transportul
    46. Carnea tocată şi carnea preparată trebuie să fie expediate astfel încît, în timpul transportului, acestea să fie protejate de orice posibilă contaminare sau modificare nefavorabilă, ţinînd seama de durata transportului, condiţiile de transport şi de mijloacele de transport folosite. În special, vehiculele utilizate pentru transportul cărnii tocate şi al cărnii preparate trebuie să fie echipate astfel încît să asigure că temperaturile stabilite în norma sanitară veterinară nu vor fi depăşite în timpul transportului; acestea trebuie prevăzute cu un termometru înregistrator care să dovedească faptul că ultima cerinţă este respectată.
Cap. XIV
Criterii de compoziţie şi criterii microbiologice
 pentru carnea tocat
ă
    47. Criterii de compoziţie verificate pe baza unei medii zilnice
    Conţinutul       R                           aportul de grăsime  
                                                     colagen/proteină din carne    
    Carne tocată slabă      <  7%              < 12      
    Carne tocată de vită    < 20%              < 15      
    Carne tocată ce conţine  < 30%           < 18    
    carne de porc          
    Carne tocată de la      < 25%                < 15
    alte specii                            
    48. Criterii microbiologice
    Unităţile de producţie şi unităţile de producţie independente trebuie să  se asigure că, în cursul verificărilor prevăzute la pct.15 din prezenta anexă şi în concordanţă cu metodele de interpretare stabilite mai jos, carnea tocată corespunde următoarelor condiţii:
    m(b)                                       M(a)      
    Bacterii mezofile aerobe            5 x 106/g
    5 x 103/g    
    n(c) = 5; c(d) = 2                                                    
    Escherichia coli                                                    
    n = 5; c = 2                               5 x 102/g
    50/g    
    Salmonella
    n = 5; c = 0              absentă în 10 g
    Staphylococcus aureus
    n = 5; c = 2               5 x
    103/g              102/g      
    (a) M = pragul limită de acceptabilitate deasupra căruia rezultatele nu mai sînt considerate satisfăcătoare, unde M egal cu 10 m în cazul unei   numărători efectuate în mediu solid şi M egal cu 30 m în cazul unei  numărători efectuate în mediu lichid;                                    
    (b) m = pragul limită sub care toate rezultatele sînt considerate satisfăcătoare;
    (c) n = numărul de unităţi care alcătuiesc proba;
    (d) c = numărul unităţilor din probă care dau valori situate între m şi M.
    Rezultatele analizelor microbiologice trebuie interpretate conform:
    A. Trei categorii de contaminare pentru bacteriile mezofile aerobe, Escherichia coli şi Staphylococcus aureus, şi anume:
    a) pînă la şi incluzînd criteriul m;
    b) între criteriul m şi pragul M;
    c) peste pragul M.
    (1). Calitatea lotului este considerată:
    a) satisfăcătoare, atunci cînd toate valorile observate sînt egale sau mai mici decît 3 m cînd s-a utilizat un mediu solid sau 10 m cînd s-a utilizat un mediu lichid;
    b) acceptabilă, atunci cînd toate valorile observate sînt cuprinse între:
    1) 3 m şi 10 m (=M) în mediu solid;
    2) 10 m şi 30 m (=M) în mediu lichid;
    şi atunci cînd raportul c/n este mai mic sau egal cu 2/5 pentru n = 5 şi c = 2.
    (2). Calitatea lotului este considerată nesatisfăcătoare:
    d) în toate cazurile în care sînt observate valori mai mari decît M;
    e) atunci cînd raportul c/n este mai mare decît 2/5.
    Totuşi, atunci cînd acest ultim prag a fost depăşit pentru microorganismele aerobe la 300 C, dar toate celelalte criterii sînt respectate, această depăşire a pragului trebuie să facă obiectul unei interpretări suplimentare, mai ales în cazul produselor crude.
    În orice caz produsul trebuie să fie considerat toxic sau alterat, atunci cînd contaminarea atinge valoarea microbiană limită S, care este fixată în general la 103 m.
    Pentru Staphylococcus aureus valoarea S nu trebuie să depăşească niciodată 5 x 104.
    Toleranţele legate de tehnicile de analiză nu trebuie să se aplice valorilor M şi S.
    B. Două categorii pentru Salmonella, fără nici o toleranţă de categorie permisă:
    f) "absentă în" - rezultatul este considerat satisfăcător,
    g) "prezentă în" - rezultatul este considerat nesatisfăcător.