HGA1394/2007
ID intern unic:  326316
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1394
din  12.12.2007
cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea
Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice
Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 1450
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    MODIFICAT

   
HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729

    NOTĂ:
    În tot textul hotărîrii cuvintele "Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare" se substituie cu cuvintele "Agenţia Achiziţii Publice" prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729 la cazul gramatical respectiv.

    În vederea implementării şi executării prevederilor Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), precum şi pentru asigurarea transparenţei, obiectivităţii şi eficacităţii realizării achiziţiilor publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni pentru implementarea Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (se anexează).
    2. Supravegherea, controlul şi coordonarea procesului de implementare şi executare a Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice se pun în sarcina
Agenţia Achiziţii Publice.
    3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale implicate în realizarea acţiunilor prevăzute în Planul nominalizat vor informa despre măsurile întreprinse
Agenţia Achiziţii Publice, care, la rîndul său, va raporta lunar Guvernului despre executarea prezentei hotărîri.

    PRIM-MINISTRU                                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul  economiei şi comerţului                                       Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                                Mihail Pop
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                      Vladimir Molojen

    Nr. 1394. Chişinău, 12 decembrie 2007
.

    planul