HGA196/2007
ID intern unic:  328793
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 196
din  22.02.2007
cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate
Ministerului Educaţiei

Publicat : 30.03.2007 în Monitorul Oficial Nr. 43-46     art Nr : 334
    Abrogată prin HG872 din 21.12.15, MO347-360/25.12.15 art.976

    MODIFICAT

    HG745 din 10.09.14, MO275-281/19.09.14 art.799
   
HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001
    HG581 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.637
    HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769
    HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418
    HG872 din 17.07.08,MO143-144/05.08.08 art.914

     NOTĂ:
    În denumire, tot textul hotărîrii, în titlu şi în tot textul anexelor nr.1 şi nr.2, sintagma „Ministerul Educaţiei şi Tineretului” se substituie cu sintagma „Ministerul Educaţiei” în cazul gramatical respectiv prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418    În temeiul articolului 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor, contra plată, executate şi prestate de către instituţiile de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Educaţiei, cuantumul plăţilor la lucrările şi serviciile prestate, conform anexei nr. 1;
    Modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Educaţiei, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte că soldurile mijloacelor speciale acumulate de la prestarea serviciilor în anii precedenţi, neincluse în Nomenclator, rămîn disponibile pentru utilizare în anul 2006.

    PRIM-MINISTRU                                                        Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                               Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                       Mihail Pop
    Ministrul educaţiei şi tineretului                                  Victor Ţvircun

    Nr. 196. Chişinău, 22 februarie 2007.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG745 din 10.09.14, MO275-281/19.09.14 art.799]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG581 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.637]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG872 din 17.07.08,MO143-144/05.08.08 art.914]


Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 196
din 22 februarie 2007

Modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale
ale
instituţiilor de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării,
subordonate
Ministerului Educaţiei
I. Dispoziţii generale
    1. Cadrul juridic privind executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor, contra plată, de către instituţiile de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Educaţiei, se constituie din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi Codul nr. 259-XV din 15 iulie 2004 cu privire la ştiinţă şi inovare.
II. Particularităţile generale de formare şi utilizare a
 mijloacelor speciale

    2. Modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Educaţiei, obţinute de la prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, este elaborat în conformitate cu actele normative în vigoare.
    3. Mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării se formează din veniturile acumulate pe conturile acestora de la prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, intrate legal în posesia instituţiilor.
    4. Prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, stipulate prin acte legislative şi normative se realizează, conform activităţii statutare a instituţiilor şi subdiviziunilor interioare, în baza principiilor de menţinere şi de majorare a nivelului calităţii serviciilor şi lucrărilor pentru care se percep plăţi.
    5. Modalitatea planificării şi executării mijloacelor speciale este stabilită prin Regulamentul cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget, aprobat de Ministerul Finanţelor.
    Evidenţa executării de casă pentru fiecare categorie de venit se efectuează prin conturile trezoreriale ale instituţiilor, deschise, în modul stabilit, în trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor.
    Mijloacele încasate de la prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, încasate în numerar prin casierie se depun zilnic la conturile trezoreriale.
    Utilizarea mijloacelor speciale direct din casierie, fără depunerea prealabilă la contul trezorerial nu se admite.
    [Pct.5 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    6. Mijloacele speciale acumulate se includ în bugetele respective, se consideră venituri şi sînt direcţionate pentru cheltuielile aferente prestării serviciilor, executării lucrărilor sau desfăşurării altor activităţi, în conformitate cu principiile şi regulile de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor corespunzătoare.
    7. Retribuirea personalului încadrat nemijlocit în prestarea serviciilor, executarea lucrărilor sau desfăşurarea altor activităţi, contra plată, se efectuează conform actelor normative şi legislative în vigoare.
    Stabilirea sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material personalului instituţiei se permite cu condiţia acoperirii celorlalte cheltuieli aferente prestării serviciilor, executării lucrărilor sau desfăşurării altor activităţi, conform ponderii acestora, aprobate în planurile de finanţare în conformitate cu actele normative în vigoare.
    Mărimea sporului, suplimentului, primei şi ajutorului material, acordate conducătorilor instituţiilor publice, se aprobă de către ministrul educaţiei, prin emiterea unui ordin, conform actelor normative în vigoare.
    8. Defalcările contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni se planifică şi se achită în mărimile cotelor stabilite de actele normative pentru anul financiar curent.
III. Modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale
Învăţămînt
1. Veniturile instituţiilor de învăţămînt de la studiile pe bază de
contract şi admiterea în învăţămîntul secundar profesional,
mediu de specialitate şi superior
    [Capitolul III, secţiunea I titlul modificat prin HG581 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.637]
    9. Constituirea mijloacelor speciale de la studiile pe bază de contract ale instituţiilor de învăţămînt este autorizată prin Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi alte acte normative.
    10. Veniturile se formează din cuantumul plăţilor de studii achitate de persoanele fizice şi juridice pentru instruirea pe bază de contract şi admiterea elevilor, studenţilor şi masteranzilor în instituţiile de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate şi superior.
    [Pct.10 modificat prin HG581 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.637]
    11. Cuantumul plăţilor de studii pentru instruirea cadrelor pe bază de contract se calculează reieşind din cheltuielile reale aferente desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor şi cheltuielilor de întreţinere a căminelor.
    Cuantumul plăţilor pentru studii suportate de persoanele juridice pot include suplimentar şi cheltuieli pentru burse.
    Cuantumul plăţilor pentru studii, include cheltuieli calculate conform normelor şi normativelor în vigoare, tarifelor şi preţurilor prognozate pentru perioada respectivă, iar în lipsa acestora cheltuieli reale medii, din dările de seamă.
   Cuantumul plăţilor pentru studii pe specialităţi şi pe anii de studii se stabilesc/se revăd, în caz de necesitate, pînă la sfîrşitul fiecărui an de studii precedent celui pentru care se revăd taxele de senatele universitare/consiliile profesorale şi se înaintează Guvernului spre aprobare în modul stabilit
    [Pct.11 al.4) în redacţia HG872 din 17.07.08,MO143-144/05.08.08 art.914]
    12. Plăţile pentru studii se achită în 2 etape, la începutul fiecărui semestru.
    13. Mărimea cuantumului plăţii pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă se va stabili cu 50 la sută mai mică decît pentru învăţămîntul cu frecvenţa de zi, în funcţie de planul-cadru de studii.
    [Pct.13 modificat prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
    14. Plăţile de la cetăţenii străini şi apatrizii care sînt nerizidenţi vor fi percepute în monedă naţională sau în valută străină, în cazul în care instituţia dispune de cont  în valută  străină, deschis în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor. Plăţile se achită în 2 etape, la începutul fiecărui semestru.
    Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.
    [Pct.14 în redacţia HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    [Pct.14 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    15. Instituţiile de învăţămînt încheie contracte pentru studii cu persoanele fizice şi juridice, care au depus cereri de efectuare a studiilor prin contract, conform Regulamentului de admitere. Contractele încheiate pot fi modificate sau reziliate de părţile contractante, reieşind din situaţia creată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    La solicitarea persoanei fizice a unui loc de cazare în căminul studenţesc, în contractul pentru studii, într-o poziţie separată, va fi reglementată şi plata lunară pentru cazare.
    Încheierea contractelor pentru studii între persoanele fizice (juridice) şi instituţiile de învăţămînt se va efectua în baza contractului-model, aprobat de Ministerul Educaţiei.
    16. Veniturile efective se calculează de instituţie în două etape: la începutul anului financiar în curs pe semestru II al anului de studii în curs şi la începutul anului nou de studii - pe semestrul I al acestuia, indiferent de modalitatea de achitare a plăţilor pentru studii.
    17. Mijloacele speciale din taxele de studii ale instituţiilor de învăţămînt se includ în devizele de cheltuieli ale instituţiilor şi planurile de finanţare, utilizîndu-se primordial pentru:
    [Pct.17 al.1) modificat prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
    acoperirea integrală a datoriilor;
    acoperirea cheltuielilor curente pentru serviciile comunale;
    dotarea cu tehnică informaţională, echipament didactic, fond bibliotecar;
    reparaţia curentă şi capitală a edificiilor, precum şi investiţii capitale;
    asigurarea mobilităţii academice a studenţilor şi profesorilor(cheltuieli pentru viză, transport, cazare, diurnă) şi altor cheltuieli aferente desfăşurării procesului de instruire în condiţiile exigenţilor actuale.
    Pentru buna funcţionare a căminelor instituţiile pot utiliza mijloace speciale pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, utilare şi servicii comunale.
    [Pct.17 al.7) modificat prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
    În funcţie de priorităţile stabilite, instituţiile pot solicita redirecţionarea mijloacelor speciale. Modificările solicitate confirmate prin calcule şi note explicative se aprobă în modul stabilit.
    171. Mijloacele speciale acumulate la admiterea în învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate şi superior se utilizează pentru perfectarea dosarelor depuse de către candidaţi pentru participarea la concursul de înmatriculare la studii în învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate şi superior cu finanţare bugetară şi pe bază de contract.
    [Pct.171 introdus prin HG581 din 08.08.12, MO166-169/10.08.12 art.637]
    18. În planul secundar de finanţare se reflectă veniturile posibile spre încasare în anul financiar în curs, care se constituie din veniturile semestrului II al anului de studii în curs şi veniturile semestrului I al noului an de studii, precum şi datoriile debitoare neonorate în anii precedenţi, micşorate cu datoriile creditoare ale părţii de venituri, conform datelor dării de seamă anuale.
2. Veniturile instituţiilor de învăţămînt de la pregătirea,
perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, precum şi instruirea
ursanţilor la cursurile de scurtă durată
    19. Constituirea mijloacelor speciale de la pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, precum şi instruirea cursanţilor la cursurile de scurtă durată este autorizată prin Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi Regulamentul privind modul de organizare a formării profesionale a şomerilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1080 din 5 mai 2003.
    Pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, precum şi instruirea la cursurile de scurtă durată se realizează în instituţii de învăţămînt de stat supuse acreditării academice sau care activează în bază de licenţă şi sînt abilitate pentru această activitate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    20. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice pentru reciclarea şi perfecţionarea cadrelor, precum şi instruirea cursanţilor la cursurile de scurtă durată şi pregătirea profesională a şomerilor, repartizaţi la instruire de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
    21. Cuantumul plăţilor pentru reciclarea şi perfecţionarea cadrelor, precum şi instruirea cursanţilor la cursurile de scurtă durată se stabileşte în funcţie de planul-cadru de instruire şi perfecţionare, norma de ore pentru o grupă, necesitatea materiei prime şi materialelor instructive folosite în procesul de instruire, serviciile necesare pentru întreţinerea cursurilor de perfecţionare (energie electrică, termică, apă şi canalizare, salubritate, servicii de telecomunicaţie etc.).
    22. Cuantumul plăţilor pentru formarea profesională a şomerilor pe specialităţi se calculează de instituţiile de învăţămînt pentru o persoană, reieşind din devizul de cheltuieli pentru o grupă de şomeri pe toată perioada de instruire, conform planului-cadru de studii. Durata formării profesionale a şomerilor se coordonează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se încheie contracte între aceasta şi instituţiile de învăţămînt.
    În contracte poate fi stabilit şi costul cazării şomerilor, în cazul în care instituţia dispune de cămine. Veniturile de la cazarea acestor persoane urmează să fie reflectate la tipul respectiv de mijloace speciale, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă de Guvern.
    23. Mijloacele speciale acumulate de la pregătirea, perfecţionarea şi reciclarea cadrelor, precum şi instruirea de la cursurile de scurtă durată se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor aferente procesului de instruire, conform devizului de cheltuieli şi planurilor de finanţare aprobate.
3. Veniturile de la instruirea la cursurile de pregătire pentru
admitere în instituţiile de învăţămînt a cetăţenilor străini

    24. Constituirea mijloacelor speciale respective este autorizată prin Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi Regulamentul cu privire la instruirea cetăţenilor străini şi apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 21 iunie 2003.
    25. Veniturile se formează din plăţile cetăţenilor străini şi apatrizilor pentru instruirea la cursurile de pregătire pentru admitere în instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior.
    26. Cuantumul plăţilor se calculează la începutul perioadei de studii, reieşind din cheltuielile reale aferente procesului de studii pentru instruirea unui ascultător în cadrul instituţiei de învăţămînt, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă de Guvern.
    27. Mijloacele speciale acumulate de la instruirea la cursurile de pregătire pentru admitere în instituţiile de învăţămînt se utilizează pentru remunerarea muncii personalului, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni, achitarea consumului de resurse termoenergetice şi apă, procurarea materialelor didactice, precum şi alte cheltuieli ce ţin de activitatea instituţiei de învăţămînt.
4. Veniturile de la activitatea de producţie a subdiviziunilor
interioare ale instituţiilor de învăţămînt (gospodăriilor didactice şi
 auxiliare, loturilor experimentale, atelierelor, cantinelor etc.)

    28. Constituirea mijloacelor speciale de la activitatea de producţie a subdiviziunilor interioare ale instituţiilor de învăţămînt (gospodăriilor didactice şi auxiliare, loturilor experimentale, atelierelor, cantinelor etc.) este autorizată prin Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995.
    29. Veniturile se formează de la următoarele activităţi de producţie a subdiviziunilor interioare ale instituţiilor de învăţămînt:
    comercializarea produselor agricole şi animaliere crescute în gospodăriile didactice şi auxiliare ale instituţiilor;
    comercializarea articolelor confecţionate în atelierele didactice;
    servicii de alimentaţie prestate de către unităţile de alimentaţie pentru elevi, studenţi, alte persoane, precum pentru diferite ceremonii.
    30. Costul produselor agricole şi animaliere crescute în gospodăriile didactice şi auxiliare se constituie din cheltuielile pentru remunerarea muncii personalului încadrat în activitatea de producţie, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni, costul materialului săditor, îngrăşămintelor, lucrărilor mecanizate, combustibilului, hrana şi îngrijirea animalelor, consumul de resurse termoenergetice, transportarea produselor agricole şi animaliere la punctele de comercializare etc.
    31. Costul articolelor confecţionate în atelierele didactice se constituie din cheltuielile pentru remunerarea muncii personalului încadrat în activitatea de producţie, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni, consumul de resurse termoenergetice, uzura fondurilor fixe utilizate în procesul confecţionării, deservirea utilajului necesar, cheltuielile pentru transportarea produselor la punctele de comercializare etc.
    32. Preţurile produselor alimentare se stabilesc de unităţile de alimentaţie, conform actelor normative în vigoare.
    Costul serviciilor de alimentaţie se constituie din cheltuielile reale efectuate în procesul prestării acestor servicii, şi anume: remunerarea muncii personalului unităţilor de alimentare, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni, procurarea produselor alimentare şi băuturilor răcoritoare, consumul de resurse termoenergetice, cheltuieli pentru transportarea produselor alimentare şi băuturilor răcoritoare, cheltuieli reale aferente activităţii unităţilor de alimentare (procurarea veselei, soluţiilor de curăţire şi dezinfecţie, transportarea deşeurilor etc.).
    33. Mijloacele speciale încasate de la comercializarea produselor agricole şi animaliere, articolelor confecţionate şi prestarea serviciilor de alimentare se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii de producţie a subdiviziunilor interioare, în conformitate cu devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare aprobate.
5. Veniturile de la practica de producţie a elevilor din
 instituţiile de învăţămînt secundar profesional

    34. Constituirea mijloacelor speciale de la practica de producţie a elevilor din instituţiile de învăţămînt secundar profesional este autorizată prin Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995.
    35. Veniturile se obţin din 50 la sută de la mijloacele financiare alocate de agenţii economici în vederea desfăşurării practicii în producţie şi uceniciei a elevilor din şcolile profesionale şi de meserii, care se efectuează pe bază de contract. Sumele se transferă de către agentul economic la contul special al şcolii.
    Celelalte 50% sînt destinate pentru salarizarea elevilor, care se efectuează de agenţii economici, în cadrul cărora ei şi-au desfăşurat practica în producţie.
    36. Mijloacele speciale acumulate de la practica în producţie se utilizează de către şcolile profesionale şi de meserii, după cum urmează:
    40% - pentru consolidarea bazei tehnico-materiale a şcolilor;
    30% - pentru desfăşurarea acţiunilor sportive şi social culturale (remunerarea conducătorilor de cercuri, procurarea costumelor etc.), acordarea premiilor şi ajutorului material elevilor etc.;
    30% - pentru remunerarea personalului instituţiei.
    Se interzice utilizarea acestor surse pentru procurarea utilajului care nu se întrebuinţează în procesul instructiv-educativ.
5I. Veniturile  de la eliberarea actelor de studii, suplimentelor
programe analitice, suplimente la diplomă) şi duplicatelor acestora

    361. Veniturile se formează din cuantumul plăţilor achitate de elevii şi studenţii absolvenţi.
    362. Cuantumul plăţii pentru eliberarea actelor de studii, suplimentelor (programe analitice, suplimente la diplomă) şi duplicatelor acestora se calculează reieşind din cheltuielile reale aferente procurării, personalizării şi traducerii actelor de studii.
    363. Mijloacele speciale acumulate de la eliberarea actelor de studii, suplimentelor (programe analitice, suplimente la diplomă) şi duplicatelor acestora se utilizeză pentru acoperirea cheltuielilor aferente procesului de perfectare a  actelor de studii şi a duplicatelor acestora.
    [Secţiunea 51 introdusă prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
6. Veniturile de la comercializarea biletelor în bazele de odihnă
    37. Veniturile de la comercializarea biletelor în bazele de odihnă din subordinea instituţiilor de învăţămînt se formează de la comercializarea biletelor de odihnă studenţilor, colaboratorilor şi altor persoane.
    38. Costul unui bilet se stabileşte, reieşind din cheltuielile efectuate în procesul prestării serviciilor privind activitatea bazelor de odihnă, se aprobă de către conducătorul instituţiei de învăţămînt şi se coordonează cu Ministerul Educaţiei.
    39. Mijloacele speciale acumulate de la comercializarea biletelor în bazele de odihnă se utilizează pentru remunerarea muncii personalului angajat, achitarea serviciilor comunale, efectuarea reparaţiilor curente şi capitale, procurarea mărfurilor de uz gospodăresc, alte cheltuieli necesare pentru desfăşurarea acestei activităţi.
7. Veniturile instituţiilor de învăţămînt de la activitatea
sportivă şi de întremare a sănătăţii

    40. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru abonamente lunare şi ore de antrenament la diferite probe sportive, precum pentru prestarea serviciilor de saună.
    41. Costul unui abonament lunar, precum şi preţul unei ore de antrenament se stabileşte reieşind din cheltuielile aferente activităţii sportive şi de întremare a sănătăţii, se coordonează cu organul ierarhic superior şi se aprobă de Guvern.
    42. Mijloacele speciale acumulate de la prestarea serviciilor sportive şi de întremare a sănătăţii stabilite conform ordinului ministrului educaţiei şi catalogului de tarife aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 466 din 19 decembrie 2007 se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ce ţin de activitatea în cauză.
    [Pct.42 modificat prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
8. Veniturile de la cursurile de instruire militară în instituţiile
de învăţămînt

    43. Constituirea mijloacelor speciale de la cursurile de instruire militară în instituţiile de învăţămînt este autorizată prin Regulamentul cu privire la activitatea catedrelor militare în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 587 din 20 mai 2003.
    44. Veniturile se formează din mijloacele încasate de la persoanele fizice şi juridice pentru instruirea studenţilor pe bază de contract în cadrul catedrelor militare ale instituţiilor de învăţămînt.
    45. Cuantumul plăţilor pentru instruirea militară se calculează reieşind din cheltuielile reale aferente desfăşurării procesului de instruire, în baza devizului de cheltuieli pentru o grupă pe toată perioada de instruire, stabilită de către instituţia de învăţămînt, conform planului-cadru de studii, se coordonează cu Ministerul Educaţiei şi se aprobă de Guvern.
    46. Mijloacele speciale acumulate de la instruirea militară a studenţilor pe bază de contract se utilizează pentru remunerarea muncii personalului, acoperirea necesităţilor la consumul de resurse termoenergetice, apă, canalizare, salubritate, efectuarea reparaţiilor curente şi capitale a blocurilor de studii, procurarea echipamentului militar, muniţiilor, cartuşelor, arenda armelor de foc, sălilor de tir, poligoanelor, precum şi pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale.
9. Veniturile instituţiilor de învăţămînt de la prestarea serviciilor
comunale  (în cazul în care prestatori ai acestor servicii sînt
nemijlocit instituţiile publice)

    47. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice, care sînt consumatori de servicii comunale prestate de instituţiile de învăţămînt.
    48. Costul serviciilor comunale se stabileşte în funcţie de volumul serviciilor comunale prestate şi tariful (preţul) pentru serviciile comunale în vigoare.
    49. Plata pentru serviciile comunale se stabileşte în contractul de prestare a serviciilor, fiind precizată de proprietar în cazul modificării preţurilor, tarifelor, plăţilor, precum şi în alte cazuri prevăzute de legislaţie.
    Contractele de prestare a serviciilor se aprobă de către organul ierarhic superior - Ministerul Educaţiei.
    În baza contractului, instituţia lunar dispune factura de plată pentru achitare arendaşului.
    50. Încasările de la prestarea serviciilor comunale de către instituţiile de învăţămînt se vor utiliza în strictă conformitate cu tipurile de cheltuieli incluse în costul serviciilor comunale.
10. Veniturile de la prestarea serviciilor informaţionale
    51. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru prestarea serviciilor informaţionale.
    52. Costul serviciilor informaţionale se stabilesc reieşind din cheltuielile efectuate în procesul prestării serviciilor de Internet, instalări şi elaborări soft, culegeri computerizate a textelor, scanări, machetări etc.
    53. Mijloacele speciale acumulate din prestarea serviciilor informaţionale se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente activităţii respective, conform ponderii acestora, aprobate în devizul de venituri şi cheltuieli.
11. Veniturile de la exploatarea transportului
    54. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru exploatarea transportului.
    55. Costul exploatării transportului se calculează reieşind din cheltuielile reale aferente efectuării lucrărilor de arat, cultivat, însămînţat etc. a terenului agricol şi se aprobă de către conducătorul instituţiei de învăţămînt.
    56. Mijloacele speciale acumulate de la exploatarea transportului se utilizează, primordial, pentru întreţinerea şi reparaţia transportului, precum şi pentru alte cheltuieli ce ţin de prestarea acestor servicii.
12. Veniturile de la lucrările tipografice executate la tehnica
 de multiplicare

    57. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru executarea lucrărilor de multiplicare şi editare, prestarea serviciilor de tipografie la rizograf, laminare, broşurare, pregătirea blocului de carte etc., solicitate de beneficiari în bază de contract.
    58. Costul serviciilor executate la tehnica de multiplicare se stabileşte reieşind din cheltuielile reale efectuate în procesul desfăşurării acestor lucrări, constituindu-se din următoarele elemente de bază:
    cheltuieli pentru remunerarea muncii personalului încadrat în procesul executării lucrărilor tipografice;
    defalcări pentru asigurările sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni;
    cheltuieli pentru procurarea consumabilelor poligrafice şi pentru tehnica de multiplicare, hîrtiei şi alte materiale folosite nemijlocit în procesul executării lucrărilor respective;
    cheltuieli pentru serviciile comunale, alte cheltuieli aferente executării lucrărilor tipografice.
    59. Mijloacele speciale acumulate de la lucrările tipografice executate la tehnica de multiplicare se utilizează pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente efectuării acestor lucrări.
13. Veniturile de la plata pentru chirie în căminele instituţiilor
de învăţămînt

    60. Constituirea mijloacelor speciale de la plata pentru chirie în cămine este autorizată prin Hotărîrea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2007 „Cu privire la taxele de cazare în căminele instituţiilor de stat de învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate, superior şi din domeniul ştiinţei şi inovării.
    [Pct.60 modificat prin HG872 din 17.07.08,MO143-144/05.08.08 art.914]
    61. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice achitate pentru serviciile de cazare, prestate de instituţiile de învăţămînt.
    62. Plata pentru chirie se stabileşte pe categoriile de locatari la începutul fiecărui an financiar de senatele universităţilor/consiliile profesorale, reieşind din cheltuielile aferente cazării, respectînd prevederile hotărîrii menţionate.
    63. Studenţii şi elevii achită plata pentru chirie la începutul anului financiar pentru toată perioada de cazare sau în două rate: pentru perioada de studii ianuarie-iunie şi perioada de studii septembrie-decembrie. În cazuri excepţionale, pentru studenţii din familiile social-vulnerabile achitarea plăţilor se poate efectua pe o perioadă mai mică sau lunar, la decizia senatului universităţii sau a consiliului profesoral.
    Auditorii cursurilor de perfecţionare şi reciclare a cadrelor achită plata pentru chirie la începutul perioadei de studii, pentru toată durata de formare profesională şi continuă.
    Doctoranzii, postdoctoranzii, colaboratorii instituţiilor şi alte categorii de locatari achită plata pentru chirie lunar sau pentru anul financiar, conform deciziei consiliului profesoral sau senatului universităţii.
    64. În cazurile în care preţurile, tarifele, plăţile se modifică, plata pentru chirie se reexaminează.
    65. Veniturile planificate se calculează prin înmulţirea cuantumului aprobat al plăţii de cazare la numărul mediu de locatari pe fiecare categorie, majorate cu suma datoriilor debitoare, înregistrate la începutul anului şi reduse cu suma datoriilor creditoare, înregistrate la aceeaşi situaţie.
    66. Veniturile efective se calculează lunar, indiferent de modalitatea de plată a taxelor de cazare şi achitarea reală a acestora.
    67. Mijloacele speciale încasate din plata pentru chirie de la cămine se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea căminelor - consumul de resurse termoenergetice, apă, canalizare, salubritate, procurarea inventarului, mobilierului, utilajului şi efectuarea reparaţiilor curente şi capitale.
13I. Venituri provenite de la darea în locaţiune/arendă a bunurilor
proprietate publică aflate în gestiunea instituţiilor de învăţămînt
    681. Mijloacele speciale de la darea în locaţiune/arendă a bunurilor imobile aflate în gestiunea instituţiilor de învăţămînt se constituie în baza legii anuale a bugetului de stat.
    682. Veniturile se formează din cuantumul plăţilor de la darea în locaţiune/arendă a bunurilor imobile aflate în gestiunea instituţiilor de învăţămînt.
    683. Mijloacele speciale acumulate din plăţile de la darea în locaţiune/arendă a bunurilor imobile aflate în gestiunea instituţiilor de învăţămînt se utilizează primordial pentru întreţinerea, repararea şi utilarea tehnico-materială, remunerarea personalului de deservire, precum şi pentru alte cheltuieli aferente plăţii mărfurilor şi serviciilor.
    684. Utilizarea mijloacelor speciale se efectuează în conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat în modul stabilit, conform actelor normative şi legislative în vigoare.
    [Secţiunea 131 introdusă prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
14. Dobînzi aferente soldurilor de mijloace băneşti la
conturile speciale

    Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti la conturile speciale ale instituţiilor de învăţămînt se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea instituţiilor, cu excepţia cheltuielilor pentru remunerarea muncii.
Ştiinţă şi inovare
15. Veniturile instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării de la
studiile pe bază de contract

    68. Constituirea mijloacelor speciale de la studiile pe bază de contract ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării este autorizată prin Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995 şi Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259-XV din 15 iulie 2004.
    69. Veniturile se formează din plăţile persoanelor fizice şi juridice pentru studiile pe bază de contract a doctoranzilor şi postdoctoranzilor.
    70. Cuantumul plăţilor pentru studii se calculează reieşind din cheltuielile reale aferente desfăşurării procesului de studii, cu excepţia cheltuielilor pentru plata burselor. Toate cheltuielile se calculează conform normelor şi normativelor în vigoare, aplicînd tarifele şi preţurile prognozate pe perioada respectivă a studiilor, iar în lipsa acestora conform cheltuielilor reale medii, în baza dărilor de seamă.
    În calculul acestora se includ cheltuielile pentru remunerarea muncii corpului profesoral-didactic şi auxiliar, achitarea consumului de resurse termoenergetice, reparaţia curentă şi capitală a blocurilor de studii, renovarea bazei tehnico-materiale etc. şi se aprobă de Guvern.
    71. Plăţile pentru studii se achită în 2 etape, la începutul fiecărui semestru sau integral la dorinţa doctoranzilor şi postdoctoranzilor.
    72. Cuantumul plăţilor de studii pentru învăţămîntul cu frecvenţă redusă se va stabili cu 50 la sută mai mică decît pentru învăţămîntul cu frecvenţa de zi, în funcţie de planul-cadru de studii.
    [Pct.72 modificat prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
   
73. Plăţile de la cetăţenii străini şi apatrizii care sînt nerizidenţi vor fi percepute în monedă naţională sau în valută străină, în cazul în care instituţia dispune de cont  în valută  străină, deschis în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor. Plăţile se achită în 2 etape, la începutul fiecărui semestru.
    Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.
    [Pct.73 în redacţia HG928 din 12.12.12, MO263-269/21.12.12 art.1001]
    [Pct.73 modificat prin HG341 din 03.05.10, MO70-71/11.05.10 art.418]
    74. Instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării încheie contracte pentru studii cu persoanele fizice şi juridice, care au depus cereri de efectuare a studiilor prin contract, conform Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi postdoctoratului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 914 din 26 august 2005.
    Contractele încheiate pot fi modificate sau reziliate de părţile contractante, reieşind din situaţia creată, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    La solicitarea persoanei fizice, a locului de cazare în căminele studenţeşti, în contractul pentru studii într-o poziţie separată se va reglementa şi plata lunară pentru cazare în cămin.
    Încheierea contractelor pentru studii între persoanele fizice şi juridice şi instituţiile de învăţămînt se va efectua în baza contractului-model, aprobat de Ministerul Educaţiei.
    75. În planul secundar de finanţare se reflectă veniturile posibile spre încasare în anul financiar în curs, constituite din veniturile semestrului II al anului de studii în curs şi veniturile semestrului I al noului an de studii, precum şi datoriile debitoare neonorate în anii precedenţi, micşorate cu datoriile creditoare ale părţii de venituri, conform datelor dării de seamă anuale.
    76. Veniturile efective se calculează de instituţie în două etape: la începutul anului financiar în curs pe semestrul II al anului de studii în curs şi la începutul anului nou de studii - pe semestrul I al acestuia, indiferent de modalitatea de achitare a plăţilor de studii.
    77. Mijloacele speciale acumulate de la studiile pe bază de contract ale instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se includ în bugetele respective şi sînt direcţionate pentru cheltuielile aferente desfăşurării procesului de instruire a doctoranzilor şi postdoctoranzilor în anul financiar curent şi se utilizează în conformitate cu devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare aprobate.
Aparatul Ministerului Educaţiei şi Agenţia de Asigurare a Calităţii
    [Titlul compartimentului în redacţia HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
16. Veniturile de la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de
învăţămînt, autentificarea, recunoaşterea şi echivalarea
actelor de studii
    [Secţiunea 16 titlul modificat prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
    78. Constituirea mijloacelor speciale de la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt este autorizată prin art. 37 şi 41 ale Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, art. 9 al Legii nr. 1257-XIII din 16 iulie 1997 cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de învăţămînt.
    79. Veniturile se formează din cuantumul plăţilor pentru serviciile de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, superior şi postuniversitar.
    80. Instituţiile de învăţămînt supuse evaluării şi acreditării încheie contractul de prestare a serviciilor de evaluare şi acreditare cu Ministerul Educaţiei.
    Cu o lună înainte de începere a evaluării, instituţiile de învăţămînt achită plata, conform contractului încheiat pentru serviciile de evaluare şi acreditare prin virament pe contul trezorerial al Ministerului Educaţiei.
    81. Mijloacele speciale acumulate din plăţile pentru serviciile de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt se utilizează pentru remunerarea membrilor comisiilor specializate, desemnate prin ordinul ministrului educaţiei, plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate de patroni, pentru editarea certificatelor de acreditare şi a registrului instituţiilor de învăţămînt acreditate, procurarea materialelor de birotică, multiplicarea materialelor, pentru publicarea în presa oficială a datelor despre instituţiile de învăţămînt supuse acreditării şi a planului-grafic de acreditare a instituţiilor de învăţămînt, pentru achitarea cheltuielilor legate de deplasările membrilor comisiilor.
    82. Retribuirea muncii membrilor comisiilor specializate de evaluare şi acreditare se va efectua în corespundere cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.309 din 14 martie 2003 “Cu privire la cuantumul taxelor provizorii pentru serviciile de evaluare şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar şi modul de remunerare a membrilor comisiilor specializate” şi Hotărîrii Guvernului nr. 716 din 12 iunie 2003 “Cu privire la cuantumul taxelor provizorii pentru serviciile de evaluare academică şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate, superior şi postuniversitar şi modul de remunerare a membrilor comisiilor specializate”.
    83. Utilizarea mijloacelor speciale se efectuează în conformitate cu devizul de cheltuieli, aprobat, în modul stabilit, conform actelor normative şi legislative.
   
831. Mijloacele speciale de la autentificarea, recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii se constituie în temeiul art. 41 alin. (5) lit. v) din Legea învăţămîntului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995.
    [Pct.831 introdus prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
    832. Veniturile se formează din cuantumul plăţilor pentru serviciile de autentificare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii.
    [Pct.832 introdus prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
    833. Mijloacele speciale acumulate din plăţile pentru serviciile de autentificare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii se utilizează pentru perfectarea şi editarea certificatelor de autentificare, recunoaştere şi echivalare a actelor de studii, procurarea şi multiplicarea materialelor, achitarea cheltuielilor de deplasare şi alte cheltuieli aferente.
    [Pct.833 introdus prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
    834. Utilizarea mijloacelor speciale se efectuează în conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat în modul stabilit, conform actelor normative şi legislative în vigoare.
    [Pct.834 introdus prin HG692 din 03.08.10, MO138-140/06.08.10 art.769]
IV. Dispoziţii finale
    84. Evidenţa contabilă a mijloacelor speciale se organizează în conformitate cu Legea contabilităţii, Instrucţiunile cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobate de Ministerul Finanţelor, precum şi cu prevederile prezentului Regulament.
    85. Executorii secundari de mijloace speciale sînt obligaţi să prezinte Ministerului Educaţiei dări de seamă despre executarea mijloacelor speciale potrivit formularelor şi în termenele stabilite.
    86. Pentru utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor speciale, depistate în urma controlului sau analizei dărilor de seamă, se aplică sancţiunile prevăzute de legislaţie.
    87. Responsabilitatea privind corectitudinea aplicării plăţilor şi tarifelor, precum respectarea prevederilor prezentului Regulament se pune în sarcina conducătorilor instituţiei publice, precum şi a executorului primar de buget, care aprobă devizul de cheltuieli şi planurile de finanţare pe mijloacele speciale.