HGA212/2009
ID intern unic:  331095
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 212
din  13.03.2009
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice
Publicat : 24.03.2009 în Monitorul Oficial Nr. 59-61     art Nr : 271
    Abrogată prin HG727 din 08.09.14, MO270-274/12.09.14 art.778

    MODIFICAT
   
HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 98-101, art. 451), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Regulamentul cu privire la autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                             Zinaida GRECEANÎI

    Nr. 212. Chişinău, 13 martie 2009.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 212
din 13 martie  2009

Regulament
cu privire la autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
    Prezentul Regulament cu privire la autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice (în continuare – Regulament) creează cadrul necesar aplicării prevederilor articolelor nr. 43, 44, 54 şi 55 a Directivei Consiliului 96/29/EURATOM din 13 mai 1996 privind stabilirea standardelor de securitate pentru protecţia sănătăţii personalului şi a populaţiei contra pericolului provenit de la radiaţiile ionizante, publicat  în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  nr. 159, 29.6./1996, p. 1.
    1. Regulamentul are drept scop stabilirea procedurilor de autorizare a activităţilor radiologice şi nucleare.
    2.  Prevederile prezentului Regulament nu se extind:
    a) asupra utilizării sau consumului de către populaţie a produselor care au fost supuse tratării radiologice;
    b) asupra materialelor nucleare şi surselor de radiaţii ionizante utilizate în scopuri militare.
    3. Prezentul Regulament nu exclude obţinerea altor autorizaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
    4. Principiile de bază ale autorizării sînt:
    a) asigurarea egalităţii în drepturi şi a intereselor legitime ale tuturor întreprinderilor, organizaţiilor şi persoanelor fizice;
    b) transparenţa actelor necesare iniţierii şi/sau desfăşurării activităţii;
    c) stabilirea unui mod unic de autorizare pe teritoriul Republicii Moldova;
    d) transparenţa decizională în domeniul autorizării;
    e) previzibilitatea procesului de autorizare;
    f) reglementarea condiţiilor şi procedurilor de autorizare prin acte legislative şi normative;
    g) echitabilitatea (proporţionalitatea) dintre interesele societăţii şi drepturile întreprinzătorilor la efectuarea controlului asupra respectării condiţiilor de autorizare, precum şi la suspendarea/retragerea autorizaţiilor;
    h)  informarea societăţii civile prin intermediul Web-situ-lui oficial al Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice despre activitatea în domeniul autorizării activităţilor nucleare şi radiologice.
    5. Exceptarea de la regimul de autorizare a activităţilor nucleare şi radiologice este reglementată de actele normative departamentale ale Agenţiei Naţionale de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice (în continuare – ANRANR).
    6. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate au următoarele semnificaţii:
    amplasare – alegerea unui amplasament convenabil pentru instalaţia radiologică sau pentru activitatea de utilizare sau producere a unor surse de radiaţie ionizantă;
    aparatură dozimetrică – aparatura de măsurare a cîmpurilor de radiaţii ionizante, considerată necesară prin reglementările ANRANR pentru îndeplinirea cerinţelor de securitate radiologică şi nucleară;
    construcţie – realizarea amenajărilor, incluzînd construcţii, finisaje, instalaţii, montaj, teste de acceptare, necesare pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul radiologic şi nuclear;
    demontare – scoaterea din locul obişnuit de utilizare. Se referă şi la operaţiunile de demontare doar a sursei (port sursei, capului de iradiere) sau a subansamblului generator de radiaţii ionizante sau numai a unor componente ale instalaţiei radiologice;
    dezmembrare/dezafectare – demontarea instalaţiei radiologice în componente, în vederea unei posibile utilizări ulterioare sau pentru casare şi eliminare ca deşeu;
    fază de autorizare a unei instalaţii radiologice – proiectarea, producerea, amplasarea, construcţia şi montajul, funcţionarea de probă, funcţionarea, dezafectarea/încetarea activităţii;
    furnizare – schimbarea proprietarului instalaţiei radiologice (nucleare) sau sursei de radiaţii ionizante, indiferent prin ce mijloc legal se efectuează – comercializare, cedare, donare etc., printr-o operaţie comercială sau cu titlu gratuit;
    instalare, montare – asamblarea şi/sau punerea în funcţiune a instalaţiilor radiologice la locul de utilizare autorizat, verificarea şi predarea lor beneficiarilor la parametrii prevăzuţi de producător în documentul tehnic însoţitor al instalaţiei;
    întreţinere – menţinerea în bună stare de funcţionare a instalaţiei radiologice prin operaţiuni periodice, preventive, prevăzute de producător în manualul de utilizare;
    model (tip) –  clasă de obiecte cu caracteristici tehnice principale comune, cu aceeaşi denumire comercială şi destinate aceluiaşi scop;
    prelucrare – modificarea concentraţiei sau conţinutului de radionuclizi ai unor materiale radioactive ori a formei fizice sau chimice a acestora;
    producere – totalitatea practicilor umane necesare pentru organizarea procesului tehnologic de fabricaţie a unei instalaţii radiologice sau surse de radiaţie ionizantă (de la aprovizionarea cu materii prime pînă la ambalare şi livrare);
    reparare – aducerea instalaţiei radiologice în parametrii normali de lucru prin alte operaţiuni decît cele de întreţinere, ca urmare a apariţiei unor defecte în funcţionarea acesteia. Se referă şi la operaţiunile de schimbare a sursei sau ansamblului sursă, chiar dacă această operaţiune este necesară ca urmare a scăderii activităţii sursei sub valoarea minimă utilă;
    transferare – furnizarea unor surse de radiaţie ionizantă sau instalaţii radiologice care nu mai sînt necesare agentului economic din diverse motive întemeiate, cum ar fi schimbarea profilului de activitate, restrîngerea activităţii, lichidarea societăţii (întreprinderii) etc.;
    transportare – deplasarea surselor de radiaţie ionizantă sau/şi a instalaţiilor radiologice dintr-un loc în altul, în afara incintei aflate sub jurisdicţia persoanei autorizate.
CAPITOLUL II.
 REGIMUL DE AUTORIZARE

    7. Autorizării sînt supuse toate activităţile nucleare şi radiologice care nu întrunesc condiţiile de exceptare. Autorizarea se realizează prin eliberarea de la ANRANR a adeverinţei de înregistrare şi a avizului.
    8. Adeverinţa de înregistrare (anexa nr. 1) reprezintă actul prin care persoanele juridice şi fizice sînt autorizate să desfăşoare activităţi nucleare şi radiologice cu surse radioactive atribuite la categoriile IV şi V, precum şi cu orice tip de generatoare de radiaţii ionizante în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi juridice autorizate aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1017 din 1 septembrie 2008.
    Drepturile dobîndite prin adeverinţa de înregistrare nu pot fi transmise altor persoane.
    Adeverinţa de înregistrare poate fi eliberată numai pentru activităţile nucleare şi radiologice persoanelor fizice şi juridice care deţin certificatul de securitate pentru instalaţiile radiologice şi avizul sanitar, al căror valabilitate este de cel puţin şase luni.
    9. Documentaţia pe baza căreia s-a eliberat adeverinţa de înregistrare face parte integrantă din procesul de autorizare.
     Anexa la adeverinţa de înregistrare este parte integrantă a acesteia şi conţine toate condiţiile de autorizare.
     Adeverinţa de înregistrare se eliberează în mod gratuit şi este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    10. Adeverinţa de înregistrare cu anexa la ea trebuie să conţină următoarele:
    a) denumirea autorităţii emitente;
    b) numărul de înregistrare atribuit de emitent;
    c) denumirea, forma de organizare juridică, adresa juridică a titularului;
    d) data şi numărul certificatului de înregistrare de stat al titularului;
    e) codul fiscal /codul INDO;
    f) genul de activitate nucleară sau radiologică pentru care este eliberată;
    g) caracteristicile tehnice de bază ale instalaţiei radiologice, nucleare, componenţa;
    h) numele persoanei responsabile de radioprotecţie;
    i) numărul permisului de exercitare;
    j) limite de activităţi şi condiţii;
    k) identificarea subdiviziunii în care se desfăşoară activităţile nucleare şi radiologice (unitatea, secţia etc.);
    l) data emiterii şi data expirării;
    m) semnătura conducătorului şi ştampila ANRANR.
    11. Avizul ANRANR (anexa nr. 2) este eliberat în scopul obţinerii licenţei de activitate şi constituie parte din sistemul de licenţiere, conform prevederilor Legii nr. 451–XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi Legii nr. 111-XVI din 11 mai 2006 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare şi radiologice şi Hotărîrea Guvernului nr. 1017 din 1 septembrie 2008. Avizul constată rezultatul evaluării efectuate de specialiştii ANRANR, în contextul determinării faptului dacă activităţile nucleare şi radiologice nu sînt exceptate de la reglementarea prin licenţiere şi dacă condiţiile desfăşurării acestora corespund cerinţelor de securitate nucleară şi radiologică.
     Documentaţia în baza căreia a fost eliberat avizul este parte integrantă a procedurii de autorizare.
    12. Certificatul de securitate (anexa nr. 3)  se solicită, în baza modelului cererii (anexa nr. 4), pentru fiecare tip distinct de material radioactiv, de instalaţie radiologică, de dispozitiv generator de radiaţii ionizante, de material sau echipament utilizat în scopul protecţiei împotriva radiaţiilor ionizante, de mijloc de containerizare sau de transport special amenajat în acest scop, pe care solicitantul autorizaţiei intenţionează să-l producă, exporte sau importe, în vederea utilizării sau comercializării.
    13. Certificatul de securitate se eliberează în mod gratuit de către ANRANR în baza evaluării documentaţiei tehnice şi condiţiilor de utilizare a instalaţiilor radiologice şi nucleare, specificate la pct.12 din prezentul Regulament.
    14. Certificatul de securitate va conţine următoarele:
    a) denumirea autorităţii;
    b) numărul de înregistrare atribuit de ANRANR;
    c) denumirea, forma de organizare juridică, adresa juridică a titularului;
    d) identificarea produsului prin nume comercial, clasă, cod, tip, variantă constructivă sau alte informaţii de acest gen;
    e) denumirea  producătorului;
    f) caracteristicile tehnice de bază ale produsului, conform specificaţiilor tehnice ale producătorului, componenţa (după caz), specificarea scopului pentru care este produs;
    g) termenul de funcţionare, condiţii şi recomandări de securitate radiologică, după caz, teste obligatorii;
    h) după caz, se anexează, făcîndu-se menţiunea respectivă, o schiţă de ansamblu sau alt material grafic care poate oferi o informaţie generală a produsului;
    i) semnătura conducătorului şi ştampila ANRANR;
    j) data emiterii şi data expirării.
    15. Evidenţa adeverinţelor de înregistrare, avizelor şi certificatelor de securitate se ţine în Registrul naţional al surselor de radiaţii ionizante şi al persoanelor fizice şi juridice autorizate, gestionat de ANRANR.    
    16. Autorizarea prin adeverinţă de înregistrare şi aviz poate fi solicitată separat pentru fiecare gen (fază) de activitate, pentru instalaţii cu funcţionalitate proprie, material radioactiv, dispozitiv generator de radiaţii ionizante şi pentru alte tipuri de instalaţii. Autorizarea se efectuează prin eliberarea de către ANRANR a unei autorizaţii parţiale respective.
    17. Autorizaţia parţială, sub formă de aviz pentru import-export al materialelor nucleare sau surselor de radiaţii ionizante, se eliberează pentru fiecare expediţie şi/sau clasă de produse şi permite efectuarea operaţiunilor de import sau export şi de furnizare cu condiţia respectării prevederilor legislaţiei în vigoare.
    Pot fi importate sau exportate numai produse care au certificat de conformitate valabil, în conformitate cu prevederile punctului 29 litera a) din prezentul Regulament.
    Importatorul trebuie să îndeplinească condiţiile legate de posesia instalaţiilor radiologice sau a surselor de radiaţie ionizantă. În cazul importului în comision, această condiţie trebuie să fie îndeplinită de destinatarul final (posesorul) care va fi menţionat în autorizaţie.
    În cazul surselor radioactive sau al instalaţiilor radiologice care conţin surse radioactive, importatorul sau exportatorul autorizat trebuie să se asigure, în prealabil, că destinatarul final (posesorul) îndeplineşte condiţiile stipulate în legislaţia în vigoare de a intra în posesia produselor în cauză.
    Coletele cu surse radioactive sau instalaţii radiologice care conţin surse radioactive nelivrate beneficiarilor într-un interval de timp prealabil, stabilit între părţi, indiferent de motiv, vor fi returnate la expeditor, din contul importatorului sau exportatorului, după caz.
    Este interzis importul surselor radioactive pentru care nu a fost stabilită modalitatea de gestionare şi dispunere ca deşeu radioactiv.
    În cazul în care sînt importate instalaţii radiologice sau materiale nucleare care nu sînt supuse certificării obligatorii pe teritoriul Republicii Moldova, prin excepţie de la alineatul doi al prezentului punct, acestea trebuie să obţină, în mod obligatoriu, certificatul de securitate eliberat de ANRANR pentru următoarele situaţii:
    sursele de radiaţii ionizante constituie componentele unei instalaţii radiologice sau materie primă pentru fabricarea unor atare surse;
    importul se efectuează pentru dotare proprie, cu obligaţia obţinerii certificatului de securitate în maximum şase luni de la intrarea produsului în ţară, în caz contrar, produsul va fi returnat la producător sau va fi casat;
    import temporar pentru expoziţii, tîrguri, examinări speciale sau testare, utilizare temporară de către un utilizator autorizat, în condiţiile impuse de ANRANR;
    surse radioactive deschise (dacă ANRANR avizează necesitatea acestora şi condiţiile de utilizare în siguranţă), utilizate în cadrul unor contracte de cercetare de către utilizatori autorizaţi.
     18. Autorizaţia parţială, sub formă de aviz de furnizare, permite titularului să se aprovizioneze de la producătorii interni sau de la importatorii autorizaţi, să deţină şi să furnizeze instalaţiile radiologice sau sursele de radiaţie ionizantă menţionate în autorizaţie.
    Furnizarea este permisă numai către beneficiarii care utilizează direct instalaţiile radiologice sau sursele de radiaţie ionizantă respective sau la producătorii pentru care aceste surse constituie materia primă.
    Furnizarea este permisă numai către beneficiarii care fac dovada încadrării în sistemul de autorizare.
    Avizul de furnizare se eliberează pentru clase distincte de instalaţii radiologice sau surse de radiaţie ionizantă solicitanţilor care îndeplinesc cel puţin următoarele condiţii:
    a) dispun de un spaţiu de depozitare corespunzător;
    b) pot reambala coletele deteriorate;
    c) au personal calificat;
    d) pot asigura transportul specializat autorizat;
    e) ţin evidenţa strictă a livrărilor;
    f) asigură posibilitatea returnării la producător a surselor radioactive ieşite din uz.
    Prin derogări de la alineatul întîi al prezentului punct, este permisă furnizarea la beneficiarii autorizaţi, fără aviz, însă cu notificarea prealabilă ANRANR, a surselor de radiaţie ionizantă, care constituie piese de schimb, repararea sau modificarea instalaţiilor radiologice, precum şi returnarea la producători sau importatori a produselor defecte.
    19. Autorizaţia parţială, sub formă de aviz de transfer, se eliberează pentru fiecare instalaţie radiologică sau clasă de instalaţii şi surse de radiaţie ionizantă din proprietatea titularului de licenţă sau adeverinţă de înregistrare.
    Transferul se autorizează numai către beneficiarii autorizaţi să utilizeze instalaţiile radiologice sau sursele de radiaţii ionizante supuse transferului.
    Este interzis transferul instalaţiilor radiologice defecte sau fără documentaţia tehnică aferentă.
    Nu se consideră transferuri şi nu necesită autorizare următoarele:
    a) mutarea instalaţiilor radiologice sau surselor de radiaţie ionizantă între compartimentele administrative ale aceleiaşi persoane autorizate;
    b)  predarea ca deşeu radioactiv organizaţiilor specializate în colectarea şi gospodărirea deşeurilor radioactive;
    c)  trimiterea temporară la un atelier autorizat pentru a fi reparate, testate sau verificate;
   d)  cazul, în care, în urma diviziunii unei persoane autorizate, instalaţia radiologică sau sursele de radiaţie ionizantă, inclusiv amenajările, figurează în actele legale de diviziune ca patrimoniu al noilor persoane autorizate, provenite prin diviziune.
    Prin derogări de la alineatul doi al prezentului punct, instalaţiile radiologice de tip generator de raze roentgen sau accelerator de particule, scoase din uz, pot fi transferate, fără aviz de transfer, la organizaţiile autorizate pentru recondiţionarea şi manipularea tipului respectiv de instalaţii şi surse.
    20. Autorizaţia parţială, sub formă de aviz de construire, permite realizarea construcţiei şi amenajărilor necesare, montajul instalaţiilor radiologice şi funcţionarea acestora pe timp limitat numai pentru a permite reglajul lor, efectuarea testelor de acceptare şi de eficienţă a ecranelor de protecţie.
    Pentru activităţile care se autorizează în fază unică, montajul instalaţiilor radiologice şi efectuarea testelor de acceptare şi de eficienţă a ecranelor de protecţie sînt permise numai dacă beneficiarul a notificat ANRANR despre intenţia sa de a utiliza aceste instalaţii. Montatorul este obligat să ia măsurile necesare de prevenire a utilizării instalaţiei radiologice de către beneficiar pînă la obţinerea licenţei sau adeverinţei de înregistrare.
    21. Autorizaţia parţială, sub formă de aviz de transport sau de tranzitare, se eliberează în conformitate cu  prevederile legislaţiei în vigoare şi normelor specifice pentru transportul materialelor radioactive.
    Pentru activităţile care implică utilizarea unor laboratoare mobile sau transportul pe drumurile publice pentru desfăşurarea activităţilor radiologice sau nucleare, autorizarea transportului se include în autorizarea activităţii propriu- zisă.
    Mijlocul auto utilizat trebuie să obţină certificatul de securitate şi să fie utilizat exclusiv pentru desfăşurarea activităţii autorizate.
CAPITOLUL III.
 ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR

    22. Solicitarea adeverinţei de înregistrare, avizului sau autorizaţiilor parţiale este precedată de notificare a intenţiei de desfăşurare a activităţilor nucleare şi radiologice.
    Notificarea permite aprovizionarea cu instalaţii radiologice şi surse de radiaţie ionizantă, montarea şi testarea lor, verificarea eficienţei ecranelor de protecţie, efectuate de către persoanele fizice sau juridice autorizate, cu condiţia obţinerii autorizaţiilor respective, prevăzute de prezentul Regulament.
    23. Pentru activităţile legate de utilizarea surselor radioactive ce se referă la categoriile I-III şi care se reglementează prin licenţiere, utilizatorii trebuie să notifice ANRANR, într-un termen de cel puţin nouăzeci de zile lucrătoare, de la data preconizată a iniţierii activităţii. Notificarea se va completa conform anexei nr.5 la prezentul Regulament.
    Pentru activităţile care se autorizează prin emiterea adeverinţei de înregistrare, utilizatorii trebuie să notifice ANRANR intenţia de utilizare cu cel puţin treizeci şi cinci de zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru iniţierea activităţii.
    După primirea notificării, ANRANR, în termen de maximum cinci zile lucrătoare, informează solicitantul avizului şi/sau al adeverinţei de înregistrare despre setul necesar de documente care urmează a fi prezentat la ANRANR sub formă de dosar.
    24. Dosarul pentru solicitarea adeverinţei de înregistrare sau avizului se expediază de către solicitant în adresa ANRANR după primirea informaţiei în scris din partea ANRANR referitor la setul de documente care necesită a fi incluse în dosar.
    Termenul prezentării de către solicitantul autorizării a dosarului nu se include în perioada de evaluare, procesare şi eliberare a adeverinţei de înregistrare sau avizului.
    Dosarul (în două exemplare), sub formă de mapă de încopciat, se depune sau se expediază prin colet recomandat poştal la ANRANR şi conţine următoarele:
    a) copia certificatului de înregistrare la Camera Înregistrării de Stat;
    b) documentaţia tehnică pentru încăpere, instalaţii radiologice;
    c) copii ale autorizaţiilor emise de alte organe de stat;
    d) certificatul de securitate;
    e) permisul de exercitare;
    f) alte informaţii considerate necesare de ANRANR, în funcţie de genul de activitate  radiologică sau nucleară.
    Dosarul de autorizare va avea filele numerotate şi un cuprins.
    Toate documentele din dosarul de autorizare trebuie să fie lizibile, tipărite. Nu se admit documente transmise prin fax. În cazul în care sînt necesare copii ale actelor doveditoare, acestea vor fi copii xerox sau copii dactilografiate şi autentificate ori confirmate contra semnătură de către solicitant.
    Informaţiile conţinute în dosarele de autorizare sînt cu accesibilitate limitată. Angajaţii ANRANR sînt obligaţi să respecte confidenţialitatea acestora sau caracterul  secret al unor informaţii, conform legislaţiei în vigoare, chiar dacă acestea nu au fost declarate ca atare de către solicitant.
    [Pct.24 al.6) modificat prin HG709 din 06.08.10, MO145-147/13.08.10 art.792]
    Dosarele incomplete nu se admit în procesul de evaluare.
    ANRANR va informa solicitantul, în termen de maximum cincisprezece zile lucrătoare, printr-o scrisoare, despre completările necesare la dosar. Dacă ANRANR nu primeşte aceste completări în termen de cel mult cincisprezece zile lucrătoare de la data informării, dosarul este respins fără nici o altă avertizare, iar solicitantul nu mai poate face referiri ulterioare la acesta.
    25. Dosarele complete, în sensul punctului 24 din prezentul Regulament, sînt admise în procesul de evaluare, în cadrul căruia ANRANR poate solicita clarificări, dovezi în susţinerea afirmaţiilor, expertize, refacerea unor părţi din dosar, participarea directă a persoanei calificate care reprezintă solicitantul. În această perioadă, ANRANR poate efectua controale la solicitant şi stabili termene (cel mult nouăzeci zile lucrătoare, care nu se încadrează în perioada de evaluare) suficiente pentru operarea completărilor şi efectuarea corectărilor necesare, expuse într-un Act de evaluare. Nerespectarea acestor termene, fără acordul prealabil al ANRANR, conduce la respingerea dosarului.
     Utilizarea documentaţiei tehnice din dosarul de autorizare pentru obţinerea certificatului de securitate de către alt importator este permisă numai cu acordul scris al persoanei autorizate – titulară a dosarului.
    26. Procesul de evaluare durează cel mult treizeci de zile lucrătoare şi se finalizează cu emiterea adeverinţei de înregistrare sau autorizaţiei parţiale, sub formă de aviz, pentru faze separate, sau a avizului pentru obţinerea licenţei. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de autorizare, solicitantul este notificat despre respingerea motivată a autorizaţiei.
    Exemplarul al doilea al dosarului de autorizare se restituie solicitantului concomitent cu adeverinţa de înregistrare sau avizul. Dosarului i se atribuie un număr de înregistrare şi pe fiecare filă din dosar se aplică ştampila ANRANR.
    ANRANR este obligată să păstreze dosarul timp de 20 de ani.
    27. Cererea pentru obţinerea adeverinţei de înregistrare sau a avizului (anexa nr. 6 şi anexa nr. 7) se depune la ANRANR după primirea unei decizii pozitive din partea ANRANR, prin care se constată acceptabilitatea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor nucleare sau radiologice declarate de solicitant, stabilite în urma procesului de evaluare.
    Solicitarea avizului sau a adeverinţei de înregistrare se efectuează cu cincisprezece zile lucrătoare înainte de iniţierea activităţii sau de la data dobîndirii produsului supus autorizării, prin depunerea cererilor respective.
    28. Documentaţia tehnică, parte a dosarului, necesară obţinerii adeverinţei de înregistrare sau avizului, va specifica, după caz, tipul sursei radioactive sau instalaţiei radiologice, varianta constructivă, componenţa, parametrii maximi, datele de identificare, anul de producere, furnizorul, cantitatea, data la care a fost obţinut produsul, utilizările care i se atribuie, amplasarea, modul de respectare a instrucţiunilor de utilizare, măsurile de radioprotecţie şi securitate radiologică, protecţia fizică necesară, intervalul de verificare şi testare.
    Documentaţia va fi însoţită de o copie a facturii sau a altui act, care dovedeşte provenienţa şi, după caz, de o copie a testelor de acceptare realizate de un organism autorizat de ANRANR.
    Documentaţia va conţine datele persoanei responsabile, cu menţionarea permisului de exercitare, a pregătirii generale şi a pregătirii în domeniul radiologic (nuclear).
    29. Documentaţia tehnică, parte a dosarului, necesară pentru obţinerea certificatului de securitate trebuie să conţină, după caz, informaţii suficiente despre:
    a) certificatul de conformitate pentru produs sau despre un alt document ce atestă conformitatea produsului, eliberat du un organism notificat şi publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene;
    b) proiect şi fabricaţie, manualul de operare;
    c) programul de testare şi rezultatul acestuia;
    d) sistemul de asigurare a calităţii (manualul calităţii);
    e) scopul pentru care a fost conceput;
    f) instalare, montare, întreţinere;
    g) operare/utilizare;
    h) etichetare, marcare;
    i) perioada de garanţie, durata de viaţă a instalaţiei, perioada pentru care se asigură piese de schimb de către producător;
    j) deservire, reparare;
    k) documentaţia însoţitoare;
    l) modalitatea de dezafectare sau de dispunere ca deşeu;
    m) pericolul de iradiere;
    n) alte pericole pe care le poate genera.
    Documentele tehnice, parte a dosarului, ce caracterizează produsul pot fi prezentate în unele cazuri şi în original, dacă sînt întocmite în limba de stat,  rusă sau în engleză.
    30. Documentaţia tehnică, parte a dosarului, necesară pentru obţinerea autorizaţiei parţiale, sub formă de aviz de import-export, trebuie să conţină toate informaţiile relevante pentru a demonstra respectarea prevederilor reglementărilor specifice aplicabile şi a permite evaluarea gradului de utilizare a securităţii radiologice şi a protecţiei fizice a materialelor radioactive sau nucleare. Informaţiile se vor referi, după caz, la următoarele:
    a) sursele radioactive şi instalaţiile radiologice la care se precizează tipul, modelul, componenţa, denumirea comercială, producătorul, cantitatea;
    b) numărul de expediţii şi expeditorii, tipurile de containere de transport, compania şi mijlocul de transport autorizat, precum şi rutele stabilite;
    c) punctele vamale şi punctele de control pentru trecerea frontierei;
    d) beneficiarul  (proprietarul);
    e) subdiviziunea  responsabilă pentru import-export;
    f) persoana responsabilă pentru import-export, pregătirea generală şi de specialitate;
    g) procedurile de import-export care trebuie să clarifice şi modalitatea de soluţionare a situaţiilor în care produsul nu poate fi livrat beneficiarului declarat;
    h) intervalul de timp planificat pentru fiecare expediţie.
    31. Documentaţia tehnică, parte a dosarului, necesară pentru obţinerea autorizaţiei parţiale, sub formă de aviz de transfer, trebuie să conţină, după caz, următoarele:
    a) sursele radioactive şi instalaţiile radiologice la care se precizează tipul, modelul, componenţa, denumirea comercială, producătorul, cantitatea, seria şi numărul de fabricaţie;
    b) identitatea persoanelor fizice sau juridice cărora li se închiriază sau, după caz, li se transferă;
    c) copiile rapoartelor de verificare;
    d) subdiviziunea responsabilă de aceste operaţiuni;
    e) persoana responsabilă de radioprotecţie, pregătirea generală şi de specialitate;
    f) în cazul activităţii de locaţiune, copia contractului de locaţiune;
    g) intervalul de timp în care se execută operaţiunile.
    32. Documentaţia tehnică, parte a dosarului, necesară pentru obţinerea autorizaţiei parţiale, sub formă de aviz pentru furnizare, trebuie să conţină, după caz, următoarele:
    a) sursele radioactive şi instalaţiile radiologice la care se precizează tipul, modelul, componenţa, denumirea comercială, producătorul şi importatorul;
    b) subdiviziunea responsabilă;
    c) persoana responsabilă de radioprotecţie, pregătirea generală şi de specialitate;
    d) procedurile de desfăşurare a activităţii ca parte componentă a sistemului de asigurare a calităţii, certificat de un organism autorizat de ANRANR pentru domeniul radiologic (nuclear).
    33. Documentaţia tehnică, parte a dosarului, necesară pentru obţinerea autorizaţiei parţiale, sub formă de aviz pentru transport sau tranzitare, trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a dovedi respectarea prevederilor regulamentelor de transport specifice domeniului vizat.
    În cazul utilizării unor laboratoare mobile sau transportării pe drumurile publice pentru realizarea activităţii, documentaţia tehnică pentru autorizaţia parţială, sub formă de aviz pentru tranzitare sau de transport, trebuie să conţină următoarele:
    a) datele de identificare a mijlocului de transport;
    b) descrierea amenajărilor speciale operate asupra mijlocului de transport;
    c) descrierea activităţilor care necesită transportul surselor radioactive;
    d) persoanele responsabile de transport, pregătirea generală şi de specialitate;
    e) procedura de transport, inclusiv modalitatea reacţionării în cazurile de urgenţă, certificată de un organism autorizat de ANRANR pentru domeniul radiologic (nuclear).
    34. Autorizaţia prin adeverinţă de înregistrare se eliberează pe o perioadă de 5 ani şi este valabilă atîta timp cît condiţiile în care a fost obţinută nu se schimbă şi îşi pierde valabilitatea înainte de termen în cazul în care:
    a) a expirat durata de exploatare normală a produsului;
    b)  s-a modificat utilizarea produsului;
    c)  a fost schimbată persoana responsabilă de radioprotecţie;
    d)  persoana fizică sau juridică, titulară a adeverinţei de înregistrare, nu mai există legal sau au fost modificate datele de înregistrare.
     Avizul se eliberează pe o perioadă limitată de timp ce nu depăşeşte 5 ani.
    Autorizaţiile parţiale eliberate de ANRANR, precum şi certificatul de securitate se eliberează pe o durată de timp, suficientă pentru realizarea activităţii, dar care nu poate depăşi de 5 ani.
    Autorizaţiile parţiale, sub forma de aviz de import, export, transfer, transport, se eliberează pe o durată de timp,  suficientă pentru realizarea activităţii, dar nu mai mare de nouăzeci de zile calendaristice.
    35. Prelungirea valabilităţii adeverinţei de înregistrare şi a avizului se solicită cu treizeci de zile înainte de expirarea acestora.
    Solicitarea prelungirii valabilităţii adeverinţei de înregistrare şi a avizului se face prin expedierea la ANRANR a documentelor şi informaţiilor prevăzute la punctele 26-33 din prezentul Regulament.
    Copia raportului de acceptare se suplimentează cu copia actului ultimei verificări a instalaţiei şi a ultimului act de control al ANRANR, dar nu mai vechi de doi ani.
    36. Titularul adeverinţei de înregistrare sau al avizului este obligat să solicite reperfectarea licenţei sau adeverinţei de înregistrare în următoarele situaţii:
    a) schimbarea denumirii, schimbarea sediului persoanei juridice sau fizice sau alte modificări în actul constitutiv care modifică informaţiile pe care  s-a bazat eliberarea adeverinţei de înregistrare sau a avizului;
    b) schimbarea personalului cu responsabilităţi în domeniul radioprotecţiei;
    c) modificări ale limitelor şi condiţiilor specificate în adeverinţa de înregistrare sau în aviz;
    d) alte modificări care ar putea afecta securitatea surselor de radiaţii ionizante sau radioprotecţia personalului expus, a populaţiei sau a mediului înconjurător.
    37. Solicitarea reperfectărilor se face prin expedierea la ANRANR a unui dosar de modificare, cu filele numerotate şi care va conţine un cuprins, compus din:
    a) cererea de modificare a adeverinţei de înregistrare sau a avizului;
    b) documentaţia necesară pentru susţinerea modificărilor solicitate.
    Reperfectarea adeverinţei de înregistrare sau a certificatului de securitate nu schimbă termenul de valabilitate al acestora.
    38. În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării adeverinţei de înregistrare, avizului sau certificatului de securitate, titularul de autorizaţie solicită un duplicat, care se eliberează de către ANRANR  în termen de trei zile.
    Termenul de valabilitate a duplicatului adeverinţei de înregistrare, avizului sau certificatului de securitate este similar cu termenul indicat în originalul adeverinţei de înregistrare, avizului sau certificatului de securitate pierdut, sustras sau deteriorat.
    39. Adeverinţă de înregistrare, avizul sau certificatul de securitate îşi pierd valabilitatea în următoarele cazuri:
    a) la expirarea termenului pentru care au fost eliberate;
    b) titularul de autorizaţie a pierdut capacitatea de persoană juridică sau de întreprinzător;
    c) titularul renunţă la adeverinţa de înregistrare sau la aviz, cu îndeplinirea condiţiilor de încetare a activităţii;
    d) activitatea sau practica autorizată a fost abandonată sau înstrăinată;
    e) autorizările au fost retrase.
    CAPITOLUL IV. CERINŢE ÎNAINTATE
 SOLICITANTULUI, TITULARULUI DE AUTORIZAŢIE

    40. Activităţile  nucleare şi radiologice pot fi desfăşurate cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) existenţa spaţiilor de lucru corespunzător amenajate, optim dimensionate şi clar delimitate, inclusiv cu bariere fizice, după caz (se stabilesc de către experţii ANRANR);
    b) existenţa unui sistem de semnalizare şi informare adecvat;
    c) existenţa mijloacelor de protecţie individuale şi colective contra radiaţiei ionizante, în cantităţi necesare;
    d) existenţa unui sistem de evaluare a dozelor individuale, acceptat de ANRANR;
    e) existenţa aparatajului adecvat de măsură radiometrică;
    f) organizarea gospodăririi deşeurilor radioactive generate de activitatea autorizată;
    g) asigurarea verificării periodice a instalaţiilor radiologice, conform normelor în vigoare;
    h) nominalizarea responsabilului de radioprotecţie pentru fiecare zonă controlată şi supravegheată;
    i) accesibilitatea serviciilor unui expert acreditat de ANRANR, fie prin contract de consultanţă, fie prin angajare directă;
    j) implementarea şi menţinerea unui sistem de supraveghere local, conform principiilor de radioprotecţie;
    k) organizarea activităţii în contextul asigurării calităţii.
    41. La încetarea activităţii, titularul de autorizaţie este obligat:
    a) să conceapă şi să pună în practică un plan de dezafectare autorizat, după caz;
    b) să transfere sursele de radiaţii ionizante la utilizatori autorizaţi, în temeiul unei autorizaţii de transfer, sau să le trateze ca deşeuri radioactive, în temeiul autorizaţiei respective;
    c) să transfere deşeurile radioactive la o staţie de tratare şi stocare temporară sau depozitare definitivă;
    d) să decontamineze spaţiile şi utilajele pe care le-a utilizat, după caz, pînă la limita de exceptare.
    Încetarea activităţii devine efectivă numai după înregistrarea scrisorii de notificare a acestui fapt, însoţită de documentele doveditoare  că zona de lucru, în care au fost utilizate surse radioactive deschise sau cu pericol de contaminare, a fost controlată de reprezentantul ANRANR sau de oricare expert acreditat. Notificarea încetării activităţii se face conform anexei nr. 8 la prezentul Regulament.
CAPITOLUL V.  PROCEDURA DE SUSPENDARE ŞI ÎNREGISTRARE
A ADEVERINŢEI  DE ÎNREGISTRARE
ŞI A AVIZULUI
    42. În cazul depistării încălcării de către persoanele juridice şi fizice a prevederilor legislaţiei şi condiţiilor de autorizare, ANRANR adoptă decizia privind retragerea şi/sau suspendarea adeverinţei de înregistrare şi a avizului, care se aduce la cunoştinţa titularului în termen de două zile lucrătoare.
    În termen de trei zile lucrătoare, ANRANR se va adresa instanţei de judecată conform procedurilor stabilite de actele legislative în vigoare. Decizia ANRANR privind retragerea sau suspendarea adeverinţei de înregistrare sau a avizului se va aplica pînă la adoptarea de către instanţa de judecată a hotărîrii definitive şi irevocabile.
    43.  Suspendarea autorizaţiei, prin adeverinţă de înregistrare sau aviz, are ca efect:
    a) obligaţia încetării imediate a activităţilor în domeniul radiologic (nuclear);
    b) obligaţia titularului de a lua măsuri pentru asigurarea securităţii fizice şi radiologice a surselor de radiaţii ionizante şi a instalaţiilor radiologice;
    c) obligaţia titularului de a prezenta, în maximum cinci zile lucrătoare, un plan de măsuri, cu termene de realizare şi persoane responsabile, pentru rezolvarea problemelor care au provocat suspendarea.
    Decizia de suspendare se ia pentru cazurile care se consideră că pot fi rezolvate într-un interval de timp nu mai mare de şase luni. Dacă această cerinţă nu poate fi îndeplinită, se ia decizia de retragere a adeverinţei de înregistrare sau a avizului.
    Ridicarea suspendării se face prin notificarea titularului în baza hotărîrii definitive a judecăţii în temeiul actului de control în care s-a constatat că toate motivele care au stat la baza luării deciziei de suspendare au fost înlăturare.
    44. Retragerea  autorizaţiei, prin adeverinţă de înregistrare sau aviz, are ca efect:
    a) obligaţia încetării imediate a activităţilor în domeniul radiologic (nuclear);
    b) obligaţia titularului de a lua măsuri pentru asigurarea securităţii fizice şi radiologice a surselor de radiaţii ionizante şi a instalaţiilor radiologice.

    anexa nr.1


    anexa nr.2


    anexa nr.3


    anexa nr.4


    anexa nr.5


    anexa nr.6


    anexa nr.7


    anexa nr.8