HGM355/2009
ID intern unic:  331490
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 355
din  08.05.2009
cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului
Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”
Publicat : 15.05.2009 în Monitorul Oficial Nr. 92-93     art Nr : 407
    Abrogată din 17.02.19 prin HG705 din 11.07.18, MO309-320/17.08.18 art.847

    MODIFICAT
    HG632 din 11.18.15, MO258-261/18.09.15 art.723
   
HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729

    NOTĂ:
   
În tot textul hotărîrii cuvintele "Agenţia Rezerve Materiale, Achiziţii Publice şi Ajutoare Umanitare" se substituie cu cuvintele "Agenţia Achiziţii Publice" la cazul gramatical respectiv prin HG661 din 10.11.09, MO163-164/13.11.09 art.729    În scopul realizării prevederilor Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art. 470) şi în vederea implementării unui mecanism eficient şi transparent de realizare, evidenţă şi control al achiziţiilor publice, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Conceptul tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” (se anexează).
    2. Se desemnează Agenţia Achiziţii Publice în calitate de posesor şi deţinător al Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice”.
    3. Agenţia Achiziţii Publice, în comun cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi instituţiile subordonate acestuia, va asigura elaborarea şi implementarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice”.
    4. Întreprinderea de Stat „Centrul de telecomunicaţii speciale”, în calitate de operator tehnologic al Portalului guvernamental, va asigura integrarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” în Portalul guvernamental, garantînd accesul la resursele informaţionale de stat, conform normelor de acces reglementate.
    5. Se stabileşte că:
    începînd cu 1 mai 2009, Agenţia Achiziţii Publice, în comun cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale, va lansa utilizarea experimentală a Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice” în două sau mai multe autorităţi contractante, cu extinderea aplicării acestuia pe parcursul anului 2009;
    autorităţile contractante vor desemna persoanele responsabile de utilizarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice”;
    începînd cu 1 ianuarie 2010, Agenţia Achiziţii Publice şi autorităţile contractante vor asigura realizarea achiziţiilor publice prin utilizarea largă a Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de stat al achiziţiilor publice”.

    PRM-MINISTRU                                                   Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                          Igor Dodon
    Ministrul dezvoltării informaţionale                       Pavel Buceaţchi
    Ministrul finanţelor                                                 Mariana Durleşteanu

    Nr. 355. Chişinău, 8 mai 2009.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului
nr.355 din 8 mai 2009
CONCEPTUL TEHNIC
al Sistemului Informaţional Automatizat
”Registrul de stat al achiziţiilor publice”
INTRODUCERE
    Implementarea sistemelor electronice în domeniul achiziţiilor publice asigură, potrivit practicii internaţionale, sporirea transparenţei şi eficienţei procesului de achiziţionare a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, conform necesităţilor autorităţilor publice. Dezvoltarea pe scară largă a sistemelor de achiziţii publice electronice permite automatizarea proceselor de achiziţie, reducerea stocurilor, micşorarea ciclului de vînzare-cumpărare, promovarea unei colaborări apropiate şi a unei relaţii mai bune între Guvern şi lanţul furnizorilor.
    Sistemele de achiziţii publice electronice sînt parţi integrante ale guvernării electronice, acest fapt este specificat atît în documentele conceptuale al Comunităţii Europene, cît şi în Concepţia guvernării electronice, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.733 din 28 iunie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.799), potrivit căreia există trei categorii de actori – cetăţenii, mediul de afaceri (business) şi Guvernul (autoritatea publică), ceea ce generează, în consecinţă, trei tipuri de interacţiuni, părţi componente ale guvernării electronice (e-guvernare):
    interacţiunea dintre Guvern şi cetăţeni (Guvern – Cetăţean);
    interacţiunea dintre Guvern şi business (Guvern – Business);
    interacţiunea dintre diferite instituţii publice (Guvern – Guvern).
    Serviciile din categoria „Guvern – Business” vizează interacţiunea electronică dintre administraţia publică şi mediul de afaceri. Pentru realizarea acestei interacţiuni atît Comunitatea Europeană, cît şi Republica Moldova a propus о listă din 8 servicii electronice de bază, care urmează a fi oferite mediului de afaceri. Primul loc în această listă îi revine serviciului electronic de achiziţii publice.
    Agenţia Achiziţii Publice (în continuare – Agenţia) este instituţia împuternicită cu reglementarea de stat, supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice.
    Numărul licitaţiilor publice desfăşurate în perioada 2003 – 2007 a crescut de la 564 în 2003 la 2592 în 2007. Numărul contractelor de achiziţie publică încheiate şi examinate de Agenţie în perioada 2003-2007 a crescut, respectiv, de la 10176 în 2003 pînă la 38245 în 2007. Volumul achiziţiilor publice contractat în perioada 2003-2007, de asemenea, a crescut, respectiv, de la 2047 mil. lei în 2003 pînă la 6 422 mil.lei în 2007. Deci, se observă o tendinţa de creştere.
    Reieşind din cele menţionate mai sus, Agenţia pentru ca să-şi îndeplinească funcţiile atribuite, adică să asigure realizarea eficientă şi transparentă a achiziţiilor, impunînd condiţia publicităţii, obiectivităţii şi concurenţei loiale are nevoie de instrumente bazate pe tehnologii moderne, ceea ce ar permite monitorizarea eficientă a domeniului achiziţiilor publice. Experienţa multor ţări din Europa demonstrează că unul din instrumente este constituirea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice”, care ar pune la dispoziţia utilizatorilor servicii (instrumente) de realizare a achiziţiilor publice electronice, în regim on-line, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămînă.
    Prezentul Concept tehnic reprezintă о viziune generală asupra creării şi funcţionării Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” şi include aspecte privind scopul şi obiectivele-cheie, principiile, caracteristicile de bază, funcţionalitatea şi arhitectura conceptuală a Sistemului. Conceptul tehnic conţine о descriere succintă a serviciilor publice, accesibile prin intermediul Sistemului, condiţii, premise generale şi recomandări pentru implementarea modelului acestuia.
Capitolul I
GENERALITĂŢI
    1. Definiţia Sistemului
    Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Achiziţiilor Publice” (în continuare – SIA RSAP) este un sistem informaţional şi de telecomunicaţii complex, care se caracterizează prin existenţa unui punct unic de acces la resursele, aplicaţiile şi serviciile informaţionale ce se referă la domeniul achiziţiilor publice. El serveşte drept instrument de susţinere a serviciilor de achiziţii publice, aplicînd schimbul informaţional prin intermediul mediului comunicaţional.
    SIA RSAP asigură susţinerea informaţională a proceselor de regulare şi control al achiziţiilor publice, automatizează activitatea părţilor interesate în desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică, asigură realizarea procedurilor electronice de achiziţii publice.
    2. Destinaţia Sistemului
    SIA RSAP asigură posibilitatea de a plasa comenzile, de a crea, păstra şi acorda acces la documentaţia de licitaţie, de a crea planurile de achiziţii publice, de a executa evidenţa registrului autorităţilor contractante şi operatorilor economici, precum şi de a desfăşura procedurile electronice de achiziţii publice.
    3. Noţiuni de bază
    În prezentul Concept tehnic sînt folosite următoarele noţiuni şi definiţii:
    e-guvernare – concepţia de prestare a serviciilor de stat după principiul „ghişeului unic” prin intermediul web portalului unic. Nivelurile avansate oferă posibilitatea de a efectua relaţii financiare cu statul, de a utiliza sistemele informaţionale şi bancare;
    ghişeu unic – punct unic de acces al utilizatorilor la informaţie şi serviciile prestate de autorităţile publice în cadrul procesului de e-guvernare, distribuite în spaţiul resurselor informaţionale şi a serviciilor publice;
    Guvern – Cetăţean (G2C) — reprezintă interacţiunea electronică dintre autorităţile publice şi cetăţean privind acordarea serviciilor publice cetăţeanului prin mijloace electronice;
    Guvern – Business (G2B) – reprezintă interacţiunea electronică dintre autorităţile publice şi mediul de afaceri;
    Guvern – Guvern (G2G) – reprezintă interacţiunea electronică dintre autorităţile publice, schimbul de informaţie între structurile autorităţilor publice prin utilizarea mijloacelor electronice. G2G înseamnă integrarea tuturor nivelurilor administrative, optimizarea procesului de organizare a informaţiei şi a accesului la informaţie;
    browser – (din eng. Web browser) reprezintă un produs de program cu ajutorul căruia se poate “naviga” prin site-urile web, adică pentru interpelarea paginilor web din Internet, pentru prelucrarea şi vizualizarea lor şi pentru realizarea trecerii de la o pagină la alta;
    HTML HyperText Markup Language – limbaj de marcare, utilizat la crearea paginilor-web în browser. Scopul HTML-ului este, în mare parte, prezentarea informaţiilor – reflectarea paragrafelor, a fonturilor, a tabelelor etc., şi nu descrierea semanticii web-documentului;
    HTTP – Hypertext Transfer Protocol – metoda presupune accesul la informaţia de pe Internet, plasată ре serverul WWW. Protocolul HTTP este un protocol de tip text al WWW;
    Internet - Internetul este о reţea publică mondială de computere interconectate, се asigură accesul la resursele informaţionale amplasate în această reţea. Internetul poate fi privit ca o reţea de reţele locale de calculatoare, interconectate prin intermediul rooterelor. Ca termeni înrudiţi se folosesc:
    Intranet - reţea intracorporativă се utilizează standardele şi principiile de funcţionare ale Internetului, dar cu acces restrîns;
    Extranet - reţea intracorporativă ce aparţine unei firme, la care au acces (parţial) anumite persoane sau grupuri de persoane din alte instituţii, organizaţii, firme, de exemplu, angajaţii firmelor furnizoare sau ai firmelor-cliente:
    LAN (Local Area Network) – reţea locală de comunicaţii de dimensiuni mici sau medii;
    WAN - (Wide Area Network) – reţea de comunicaţii de dimensiuni mari, care acoperă о zonă metropolitană/regională şi care oferă о platformă de comunicare între mai multe topologii LAN;
pagina web, web-site, site – colecţie de publicaţii electronice, numită pagini web, publicate pe serverul web cu folosirea limbajului HTML sau a succesorilor lui. Fiecare web-site şi pagină web dispun de adrese     URL distincte, prin intermediul cărora pot fi accesate;
    portal web – un complex tehnic de program ce include tehnologia de integrare şi oferire a informaţiei, obţinute din diverse surse externe, amplasate în reţea. Portalul web întreţine dialogul cu utilizatorul în procesul de prestare a serviciilor on-line. Portalul este dotat cu mecanisme de căutare, personalizare, adaptare la cerinţele utilizatorului, cu mecanisme de modificare flexibilă ce constau din portleturi ale structurii modulare şi a conţinutului dinamic;
    portlet, servlet, gadget – soft inclus în serverul portalului web, în aplicaţia portalului sau în interfaţa aplicaţiei; reprezintă web-service la distanţă sau modul la distanţă;
    web-server – serverul-gazdă pentru web-site-uri — server de protocol HTTP, sistem de programe instalat pe unul sau mai multe calculatoare-gazdă (host), corespunzătoare unui nume de domeniu URL m World Wide Web din reţeaua Internet;
    URL – Uniform Resource Locator sau adresă unitară pentru localizarea resurselor – este soluţia aleasă de W3C (World Wide Web Consortium) pentru specificarea unei resurse (pagini) a Internetului;
    WWW World Wide Web (WWW, sau Web-ul) defineşte spaţiul serviciilor informaţionale, elaborate cu ajutorul Internetului;
    XML extensibile Markup Language – este un meta-limbaj de marcare recomandat de W3C pentru crearea altor limbaje de marcare, prezintă un model de păstrare a datelor nestructurate şi semistructurate în bazele de date XML;
    XML Schema – meta-limbaj de marcare din familia de limbaje XML;
    interoperabilitate – abilitatea anumitor instituţii/agenţii (guvernamentale sau nonguvernamentale) de a presta servicii clienţilor săi, folosind resurse informaţionale comune şi procese on-line;
    interoperabilitatea aplicaţiilor – cerinţă obligatorie pentru aplicaţiile computaţionale, utilizate de către administraţia publică pentru prestarea serviciilor complexe, realizate cu ajutorul acţiunilor coordonate ale unui grup de instituţii. Numărul mare de unităţi administrative şi organizaţii care trebuie să fie integrate implică utilizarea tehnologiei Serviciilor Web (Web Services) ca principala tehnologie destinată integrării aplicaţiilor în sistemul de servicii de achiziţii publice electronice, amplasate în back office;
    achiziţie publică – procurare de bunuri, executare de lucrări sau prestare de servicii pentru necesităţile uneia sau cîtorva autorităţi contractante;
    Agenţia Achiziţii Publice – autoritate administrativă centrală care efectuează reglementarea de stat, supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice;
    autoritate contractantă – autorităţi publice, persoane juridice de drept public, asociaţii ale acestor autorităţi sau persoane;
    contract de achiziţii publice – contract cu titlu oneros, încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante, care are ca obiect procurarea de bunuri, executarea de lucrări sau prestarea de servicii în sensul prezentului concept;
    documentaţie standard – documentaţie care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de achiziţii publice şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentaţia descriptivă;
    grup de lucru pentru achiziţii – grup de specialişti în cadrul autorităţii contractante care realizează proceduri de achiziţii publice;
    sistemul dinamic de achiziţie – proces, în totalitate electronic, de achiziţie a bunurilor de uz curent ale căror caracteristici, disponibile în general pe piaţă, îndeplinesc cerinţele autorităţii contractante. Sistemul dinamic este limitat în timp şi deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de selecţie şi care prezintă о ofertă orientativă conform cerinţelor solicitate;
    licitaţia electronică – proces repetat care implică un dispozitiv electronic de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi/sau a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care se stabilesc după o primă evaluare completă а ofertelor, permiţînd clasificarea lor pe baza unor metode automate de evaluare. Anumite contracte de lucrări şi anumite contracte de servicii, care au ca obiect activităţi intelectuale, cum ar fi proiectarea de lucrări, nu pot face obiectul licitaţiilor electronice;
    mijloc electronic – mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare, inclusiv compresia digitală, şi de stocare a datelor ce sînt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
    operator economic – furnizor de bunuri, executant de lucrări şi/sau prestator de servicii, care poate fi orice persoană fizică sau juridică, orice entitate publică sau asociaţie de astfel de persoane şi/sau entităţi care furnizează pe piaţă bunuri, execută lucrări şi/sau prestează servicii;
    RSP – Registrul de stat al populaţiei;
    IDNP (IDentification Number of Person) – numărul de identificare de stat al persoanei fizice, specificat conform uzanţelor internaţionale ca abreviere a sintagmei în limba engleză;
    RSUD – Registrul de stat al unităţilor de drept;
    IDNO (IDentification Number of Organization) – număr de identificare al unităţilor de drept, specificat conform uzanţelor internaţionale ca abreviere a sintagmei în limba engleză;
    PIL – Post informaţional de lucru.
    4. Scopul şi obiectivele de bază ale SIA RSAP
    utilizarea eficientă a finanţelor publice şi minimalizarea riscurilor autorităţilor contractante;
    sporirea transparenţei achiziţiilor publice;
    realizarea procedurilor electronice de achiziţii publice;
    stimularea şi asigurarea concurenţei şi combaterea concurenţei neloiale în domeniul achiziţiilor publice;
    liberalizarea şi extinderea comerţului internaţional;
    libera circulaţie a bunurilor, libertatea de stabilire şi de prestare a serviciilor;
    tratamentul egal, imparţialitatea, nediscriminarea în privinţa tuturor ofertanţilor şi operatorilor economici;
    asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică.
    5. Principiile creării Sistemului
    Crearea şi funcţionarea SIA RSAP se va baza ре următoarele principii:
    simplitate şi comoditate în utilizare – toate aplicaţiile folosite trebuie să simplifice utilizarea sistemelor informaţionale de către participanţii la sistemul de achiziţii, să mărească viteza de prestare a serviciilor şi să micşoreze timpul de aşteptare;
    orientare spre interesele utilizatorilor sistemului – structura, conţinutul şi navigaţia în portal vor fi focalizate spre utilizatorii Sistemului;
punctul unic de acces la resursele informaţionale ale Sistemului;
    punctul unic de acces la serviciile publice prin integrarea în Portalul guvernamental – sistemul oferă un singur punct de acces la servicii, sisteme şi la multitudinea de aplicaţii informaţionale ale serviciilor de achiziţii publice;
    divizarea arhitecturii pe niveluri, ceea ce va permite efectuarea proiectării independente a subsistemelor SIA RSAP, în conformitate cu standardele de interfaţă dintre niveluri;
    modularizare – atribuie flexibilitate structurii interne a SIA RSAP prin utilizarea mecanismelor de includeri modulare;
    respectarea standardelor sistemelor deschise:
    pentru publicaţii şi comunicaţii în Internet;
    pentru interoperabilitate: structura metadatelor contentului formate în baza limbajului XML (meta-limbaj de marcare), în conformitate cu recomandările şi practicile internaţionale;
    pentru metadate: limbajul XML Schema, utilizat pentru prezentarea universală a schemelor de date;
    serviciile reţelelor distribuite cu tehnologii de colaborare şi dirijare orientate spre integrarea serviciilor web;
    asigurarea securităţii – protejarea integrităţii, accesibilităţii şi confidenţialităţii informaţiei.
    6. Caracteristicile de bază ale SIA RSAP
    Orientare spre utilizator
    Serviciile prestate de SIA RSAP vor fi orientate spre soluţionarea prioritară a necesităţilor participanţilor la sistemul de achiziţii publice. Orientarea trebuie să fie, în mod special, spre utilizator, în sensul conţinutului şi mecanismelor de livrare a informaţiei şi serviciilor. La crearea SIA RSAP se va ţine cont de neomogenitatea profilurilor şi domeniilor de activitate ale utilizatorilor de servicii.
    Interfaţa loială (prietenoasă) utilizatorului
    SIA RSAP şi componentele lui trebuie să fie accesibile pentru toate categoriile de utilizatori. Trebuie să se acorde posibilitatea personalizării interfeţei SIA RSAP de către utilizator. Şablonul de navigaţie şi interfaţa SIA RSAP trebuie să permită vizitatorilor (după instruirea minimală) să acceseze uşor informaţia solicitată. Arhitectura SIA RSAP va fi flexibilă pentru acomodarea informaţiei noi prin mecanisme de publicaţie dinamică. SIA RSAP va asigura accesul universal la serviciile prestate de pe diferite dispozitive (Calculator, Laptop, Smartfon, Terminal Mobil etc.).
    Acces prin punctul unic
    SIA RSAP va asigura utilizatorului accesul integrat, printr-un punct unic de acces, la resursele şi serviciile informaţionale privind achiziţiile publice. Informaţia şi serviciile respective se acordă de către Agenţie, autorităţile contractante şi operatorii economici, care asigură procesul de achiziţii publice.
    SIA RSAP îi va corespunde numele de domen etender.gov.md, accesul la care poate fi efectuat prin utilizarea protocoalelor reţelei Internet, prin adresele URL www.etender.gov.md sau www.gov.md (Portalul guvernamental), a cărei parte va fi SIA RSAP.
    Sistemele de navigaţie şi căutare, serviciile prestate şi sistemul de acces vor fi divizate în categorii, conform următoarelor criterii:
    vectorul de interacţiune: Agenţia – angajat; Agenţia – cetăţean; Agenţia – mediul de afaceri, Agenţia – autorităţile publice;
    aspectul tematic, profilul, cererea on-line de deservire.
    Personalizare
    Utilizatorilor SIA RSAP li se va acorda posibilitatea utilizării portletelor de interfaţă la distanţă a web-serverelor şi păstrării adresărilor individuale.
    Personalizarea utilizatorului SIA RSAP, plasarea informaţiei pentru utilizator şi prestarea serviciilor utilizatorului se vor efectua prin multitudinea canalelor informativ-comunicaţionale, ceea ce va conduce la atragerea utilizatorului la SIA RSAP.
    Acoperire atotcuprinzătoare
    SIA RSAP va acorda informaţii şi servicii necesare:
    Agenţiei;
    autorităţilor contractante;
    operatorilor economici;
    autorităţilor publice;
    publicului larg.
    Orice informaţie sau serviciu electronic care va fi prestat trebuie să acopere necesităţile tuturor participanţilor la procesul de achiziţii publice.
    Conţinut veridic, exact şi actualizat
    Pentru a menţine nivelul înalt de credibilitate din partea utilizatorilor Sistemului, informaţia publicată ре SIA RSAP trebuie să fie veridică, precisă şi actualizată. Serviciile de management al SIA RSAP trebuie să asigure menţinerea informaţiei în stare actualizată şi sincronizată. Cerinţa de bază este publicarea oportună şi neîntîrziată a informaţiei actualizate pe SIA RSAP de către subiectul Sistemului, în zona corespunzătoare a acestuia, înainte de a publica informaţia respectivă prin intermediul altor metode tradiţionale de acordare a informaţiei.
    7. Sarcinile realizate de Sistem
    Beneficiile economice ale efectuării în formă electronică a achiziţiilor publice nu se limitează doar la reducerea cheltuielilor fiscale şi la creşterea productivităţii sectorului public. Noua manieră de realizare a achiziţiilor publice va constitui un factor motor pentru competitivitate în Noua Economie Globală:
    SIA RSAP va micşora cheltuielile publice prin reducerea preţurilor de achiziţie şi implicit a costurilor la care se face această achiziţie;
    SIA RSAP va fi un sistem de licitaţii electronice ce va fi utilizat pentru achiziţiile publice;
    va determina utilizarea Internetului în cadrul administraţiei şi în dialogul dintre administraţie, sectorul privat şi cetăţeni;
    va asigura transparenţa procesului de achiziţie şi reducerea oportunităţilor de comitere a fraudelor, prin accesul egal la informaţie şi anunţarea publică a licitaţiilor, prin managementul documentelor electronice, prin mecanisme puternice de securitate, de autentificare a identităţii şi înregistrare a unui istoric al tranzacţiilor;
    va conduce la încurajarea unei competiţii oneste pentru achiziţiile publice;
    va permite sistematizarea informaţiilor acumulate, prelucrarea şi generalizarea lor, în scopul analizei sistematice a domeniului de achiziţii publice, planificării şi gestionării procesului de dezvoltare a achiziţiilor publice, efectuării analizei complexe privind eficienţa utilizării banilor publici;
    va asigura egalitatea accesului la informaţii publice;
    SIA RSAP va fi ca un element al aplicaţiilor incluse în suita de aplicaţii necesare pentru implementarea Concepţiei guvernării electronice (e-guvernare), ca alternativă la procesul clasic de guvernare;
    SIA RSAP va sprijini armonizarea sistemelor de achiziţie naţională cu cele internaţionale;
va facilita trecerea la о administraţie eficientă în domeniul achiziţiilor publice.
Capitolul II
CADRUL NORMATIV
    8. Cadrul normativ al SIA RSAP
    Cadrul normativ al SIA RSAP include legislaţia naţională în vigoare, tratatele internaţionale, la care Republica Moldova este parte. Crearea şi funcţionarea SIA RSAP sînt reglementate de următoarele acte legislative şi normative de bază şi din domeniul informatizării:
    a) actele legislative şi normative de bază:
    Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1, art.1);
    Legea nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111, art. 470);
    Legea nr. 172 din 25 iulie 2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor;
    Hotărîrea Guvernului nr.912 din 26 august 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului şi componenţei nominale a Colegiului Agenţiei Achiziţii Publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.117-118, art.980);
    Hotărîrea Guvernului nr.1380  din  10 decembrie 2007 ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1438);
    Hotărîrea Guvernului nr.1394 din 12 decembrie 2007 ”Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice” (Monitorul Oficial al     Republicii Moldova, 2007, nr.198-202, art.1450);
    Hotărîrea Guvernului nr.9  din  17 ianuarie 2008 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi  păstrarea dosarului achiziţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.16-17, art.77);
    Hotărîrea Guvernului nr.45  din  24 ianuarie 2008 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire şi evidenţă a Listei de interdicţie a operatorilor economici” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.21-24, art.111);
    Hotărîrea Guvernului nr.148  din 14 februarie 2008 ”Privind aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.37-39, art.215);
    Hotărîrea Guvernului nr.178  din  18 februarie 2008 ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de întocmire, actualizare şi evidenţă a Listei operatorilor economici calificaţi” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.40-41, art.244);
    Hotărîrea Guvernului nr.191 din 25 februarie 2008 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.42-44, art.257);
    Hotărîrea Guvernului nr.245 din 4 martie 2008 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 49-50, art.314);
    Hotărîrea Guvernului nr.329 din 19 martie 2008 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice de bunuri prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.66-68, art.432);
    Hotărîrea Guvernului nr.479 din 27 martie 2008 ”Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţionarea de medicamente pentru necesităţile sistemului de sănătate” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.457);
    Hotărîrea Guvernului nr.648 din 29 mai 2008 ”Cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru supravegherea realizării achiziţiilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.97-98, art.644);
    [Pct.8 lit.a) modificată prin HG632 din 11.18.15, MO258-261/18.09.15 art.723]

    b) actele legislative şi normative din domeniul informatizării:
    Legea nr.1069-XIV din 22 iunie 2000 cu privire la informatică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.73-74, art.547) ;
    Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44);
    Legea nr.264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.132-137, art.710);
    Legea nr.284-XV din 22 iulie 2004 privind comerţul electronic (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.741);
    Legea nr.71-XVI din 22 martie 2007 cu privire la registre (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.70-73, art.314);
    Hotărîrea Guvernului nr.272 din 6 martie 2002 „Privind măsurile de creare a sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al unităţilor de drept” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.40-42, art.376);
    Hotărîrea Guvernului nr.333 din 18 martie 2002 „Pentru aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al populaţiei” şi Regulamentului cu privire la Registrul de stat al populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.43-45, art.409);
    Hotărîrea Guvernului nr.255 din 9 martie 2005 „Privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – “Moldova electronică” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.46-50, art.336);
    Hotărîrea Guvernului nr.320 din 28 martie  2006 „Pentru aprobarea Regulamentului privind ordinea de aplicare a semnăturii digitale în documentele electronice ale autorităţilor publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.51-54, art.350);
    Hotărîrea Guvernului nr.476 din 27 martie 2008 „Cu privire la unele acţiuni de realizare a Strategiei Naţionale de edificare a societăţii informaţionale – ”Moldova electronică” în anul 2008” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.69-71, art.456);
    RT 38370656 - 002:2006 – reglementare tehnică «Procesele ciclului de viaţă a software-ului»;
normele tehnice în domeniul semnăturii digitale.
Capitolul III
SPAŢIUL FUNCŢIONAL AL SIA RSAP
    9. Spaţiul funcţional
    SIA RSAP asigură suportul informaţional al procedurilor de realizare a achiziţiilor publice şi automatizează activitatea părţilor în cadrul acestor proceduri, asigură supravegherea, controlul şi coordonarea interramurală în domeniul achiziţiilor publice.
    SIA RSAP permite, de asemenea, plasarea comenzilor, crearea, stocarea şi accesul la documentele procedurilor de achiziţie, crearea şi plasarea planurilor de achiziţii publice, formarea şi gestionarea registrului autorităţilor contractante şi operatorilor economici, realizarea procedurilor electronice de achiziţie publică.
    10. Funcţiile de bază ale SIA RSAP
    SIA RSAP trebuie să îndeplinească următoarele funcţii:
    oferirea informaţiei utilizatorilor conform rolurilor atribuite în sistem;
    asigurarea securităţii informaţionale aplicînd autentificarea utilizatorilor, autorizaţia în sistem conform rolului atribuit, codificarea datelor şi canalelor de telecomunicaţii;
    să posede următoarea funcţionalitate:
    gestionarea clasificatoarelor naţionale şi internaţionale;
    crearea planurilor de achiziţii publice:
    întocmirea planului de achiziţii în secţiune de autorităţile contractante;
    plasarea şi actualizarea planului de achiziţii în secţiune de autorităţile contractante;
    gestionarea automatizată a procedurilor achiziţiilor publice;
    formarea şi gestionarea registrului contractelor de achiziţii publice (semnate şi înregistrate):
    formarea şi gestionarea Registrului contractelor de achiziţii publice;
    formarea rapoartelor în baza Registrului contractelor de achiziţii publice;
    automatizarea proceselor de declanşare a procedurilor de achiziţii publice:
    întocmirea şi plasarea anunţurilor de intenţie privind efectuarea licitaţiilor;
    confirmarea existenţei surselor financiare necesare realizării achiziţiei planificate;
    întocmirea şi publicarea anunţurilor privitor la desfăşurarea licitaţiilor;
    înregistrarea autorizată a operatorilor economici la licitaţie;
    recepţionarea documentelor de licitaţie de pe SIA RSAP;
    corespondenţa electronică automatizată cu privire la întrebările apărute la documentele de licitaţie;
    automatizarea procedurilor de achiziţii publice:
    examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor operatorilor economici;
    selectarea, determinarea de către grupurile de lucru responsabile de realizarea achiziţiilor publice în cadrul acestor autorităţi, a ofertelor cîştigătoare, cu înregistrarea rezultatelor;
    determinarea automatizată a ofertelor cîştigătoare;
    generarea proceselor-verbale;
    întocmirea rapoartelor privind desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;
    monitorizarea electronică a preţurilor privind procedurile de achiziţii publice;
    realizarea procedurilor electronice de achiziţii publice:
    licitaţiile electronice;
    sistemele dinamice de achiziţii;
    analiza informaţiei privind efectuarea procedurii de achiziţii publice:
    înregistrarea şi evidenţa activităţii ofertanţilor în sistemul de achiziţii publice electronice după diferiţi indici (executarea contractelor, rata de participare la licitaţii etc.);
    analiza structurii şi volumelor achiziţiilor efectuate;
    realizarea plăţilor în procesul realizării achiziţiilor publice.
    Funcţia de stocare a datelor şi backup.
    Funcţia de integrare cu Portalul guvernamental.
    Funcţia de integrare cu subsistemul unic de autentificare şi automatizare al Portalului guvernamental.
    Funcţia de personalizare a utilizatorilor.
    Funcţia de administrare a SIA RSAP.
    11. Contururile funcţionale ale SIA RSAP
    a) Contur «Аdministrare»
    înregistrarea / reînregistrarea utilizatorilor SIA RSAP.
    b) Contur «Personalizare interfaţă»
    crearea registrelor personalizate de bunuri / servicii / lucrări.
    c) Contur «Iniţiere proceduri de achiziţii»
    anunţuri de participare la procedurile de achiziţii publice;
    invitaţii (plasare pe SIA RSAP / expediere / recepţionare) de participare la procedurile de achiziţii publice;
    oferirea/plasarea seturilor de documente standardizate privind achiziţiile publice, necesare autorităţilor contractante şi operatorilor economici;
    utilizarea/completarea seturilor de documente standardizate privind achiziţiile publice (autorităţi contractante, operatori economici).
    d) Contur «Procese de achiziţii»
    întocmirea şi plasarea ofertelor de bunuri, lucrări şi servicii; recepţionarea/vizionarea ofertelor înaintate de operatorii economici;
    evidenţa documentaţiei standardizate privind achiziţiile publice, înaintată/completată şi plasată pe SIA RSAP de către autorităţile contractante şi operatorii economici;
    examinarea, evaluarea, compararea şi determinarea ofertelor cîştigătoare;
    înregistrarea contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurii de atribuire a contractelor de achiziţii publice (informaţie plasată pe SIA RSAP), cu excepţia celor încheiate în urma procedurii prin cerere a ofertelor de preţuri;
    întocmirea dosarelor achiziţiilor publice;
    plasarea informaţiei pe SIA RSAP privitor la contractele înregistrate.
    e) Contur «Rapoarte»
    afişarea listei grupelor de contracte asupra căreia nu se aplică Legea privind achiziţiile publice;
    serviciul de estimare a valorii contractelor de achiziţii publice de bunuri;
    serviciul de estimare a valorii contractelor de achiziţii publice de lucrări şi servicii;
    recepţionarea dărilor de seamă privind procedurile de achiziţii publice;
    efectuarea analizei preţurilor bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (în baza price-listelor înaintate de ofertanţii cîştigători);
    analiza structurii şi volumelor achiziţiilor efectuate;
    acces la rapoartele trimestriale şi anuale privind achiziţiile publice;
    acces la analizele statistice privind achiziţiile publice.
    f) Contur «Transparenţă, informare, petiţionare, suport clientelă»
    publicarea informaţiilor publice privind procedurile de achiziţii publice:
    anunţuri de intenţie privind efectuarea licitaţiilor planificate;
    oferta cîştigătoare, numele ofertantului declarat cîştigător;
    publicarea legislaţiei naţionale şi a actelor normative în vigoare ce reglementează activitatea în domeniu;
    serviciul de suport metodologic pentru participanţii la procedurile de achiziţii publice;
    serviciul petiţii (expedierea petiţiilor, examinarea petiţiilor, plasarea informaţiilor);
    publicarea informaţiilor privind procedura de înregistrare pe SIA RSAP a utilizatorilor;
    publicarea întrebărilor (cu răspunsuri) frecvente.
Capitolul IV
STRUCTURA ORGANIZAŢIONALĂ A SIA RSAP
    12. Schema fluxului de informaţii
    Interacţiunea subiecţilor în cadrul SIA RSAP şi schema generală a fluxului de informaţii este prezentată în figura 1

    13. Funcţiile subiecţilor SIA RSAP
    Funcţiile subiecţilor SIA RSAP rezultă din funcţiile atribuite acestora prin Legea privind achiziţiile publice şi alte acte normative:
    Agenţia Achiziţii Publice (posesorul şi deţinătorul SIA RSAP):
    publicarea documentaţiei cu privire la procedurile achiziţiilor publice pe resursele SIA RSAP;
    coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul modului în care autorităţile contractante respectă procedurile de achiziţii publice şi de atribuire a contractelor de achiziţii publice;
    întocmirea, actualizarea şi menţinerea listei autorităţilor contractante;
    eliberarea certificatului de confirmare a includerii în lista operatorilor economici calificaţi a operatorilor economici;
    întocmirea, actualizarea şi menţinerea listei operatorilor economici calificaţi;
    întocmirea, actualizarea şi menţinerea listei de interdicţie a operatorilor economici;
    examinarea şi înregistrarea documentaţiei privind achiziţiile publice, înaintate de autorităţile contractante;
    solicitarea reexaminării sau anularea, după caz, a rezultatelor procedurilor de achiziţii publice;
    examinarea şi înregistrarea contractelor de achiziţii publice încheiate în urma procedurilor de achiziţie, cu excepţia celor încheiate ca rezultat al procedurii prin cerere a ofertelor de preţuri;
    examinarea dărilor de seamă privind procedurile de achiziţii publice prezentate de autorităţile contractante;
    gestionarea drepturilor utilizatorilor în sistem;
    examinarea şi soluţionarea litigiilor dintre participanţii la procedurile de achiziţii publice;
    editarea automatizată a Buletinului achiziţiilor publice;
    întreţinerea SIA RSAP;
    publicarea (prin intermediul SIA RSAP) a informaţiei privind contractele de achiziţii publice ce au fost încheiate şi înregistrate;
    publicarea altor informaţii referitoare la procedurile de achiziţii publice;
    prezentarea Guvernului (trimestrial şi anual) a rapoartelor şi analizelor statistice privind achiziţiile publice;
    publicarea rapoartelor şi analizelor statistice privind achiziţiile publice prin intermediul SIA RSAP;
    colaborarea cu Сentrul de Telecomunicaţii Speciale cu privire la securitatea SIA RSAP;
    partajarea drepturilor utilizatorilor la resursele şi funcţiile SIA RSAP;
    reglementarea şi monitorizarea licitaţiilor electronice.
    Autorităţile contractante:
    elaborarea planurilor anuale şi trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice;
    crearea grupurilor de lucru responsabile de realizarea achiziţiilor publice în cadrul acestor autorităţi;
    verificarea datelor şi identificare a membrilor grupului de lucru conform RSP;
    întocmirea şi publicarea invitaţiilor în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
    completarea documentelor de licitaţie şi altor documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziţii publice;
    publicarea documentelor de licitaţie pe SIA RSAP;
    iniţierea procedurilor de achiziţii publice;
    examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor operatorilor economici;
    semnarea automatizată, înregistrarea la Agenţie şi gestionarea contractelor de achiziţii publice;
    întocmirea dărilor de seamă privind rezultatul procedurilor de achiziţii publice şi prezentarea acestora Agenţiei;
    plasarea recomandărilor pe SIA RSAP pentru operatorii economici;
    menţinerea corespondenţei electronice cu ofertanţii licitaţiei;
    publicarea explicaţiilor pe SIA RSAP cu privire la licitaţiile concrete;
    executarea procesului automatizat de identificare şi verificare a ofertanţilor la licitaţie pe baza interacţiunii între registrele de stat şi utilizarea certificatului digital.
    Operatorii economici:
    înregistrarea la procedura de achiziţii publice;
    înaintarea ofertelor de bunuri, lucrări sau servicii;
    prezentarea în cadrul procedurilor de achiziţii publice a documentelor de calificare;
    prezentarea informaţiei suplimentare, la solicitarea autorităţii contractante;
    participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice;
    încheierea contractelor de achiziţii publice cu autorităţile contractante cu utilizarea certificatului digital;
    depunerea garanţiei de executare a contractului de achiziţii publice;
    executarea contractelor de achiziţii publice în termenele şi în condiţiile stabilite;
    obţinerea şi studierea documentelor de licitaţie;
    obţinerea explicaţiilor cu privire la documentele de licitaţie.
    Î.S. Centrul Resurselor Informaţionale de Stat „REGISTRU”:
    oferă informaţia despre agenţii economici (autorităţile contractante, ofertanţii etc.), în baza IDNO;
    oferă informaţia despre persoanele fizice, în baza IDNP;
    oferă informaţia cu privire la efectuarea regulată a plăţii impozitelor, contribuţiilor (conform datelor Inspectoratului Fiscal de Stat).
    Administraţia publică:
    recepţionarea rapoartelor şi dărilor de seamă privind procedurile de achiziţii publice.
    Publicul larg:
    accesul la partea publică a SIA RSAP privind informarea sa despre organizatorul licitaţiei, modul de organizare a licitaţiei, oferta cîştigătoare, numele ofertantului declarat cîştigător etc., pentru asigurarea unui grad sporit de transparenţă a procedurilor de achiziţii publice.
Capitolul V
DOCUMENTELE SISTEMULUI
    14. Documentele de intrare
    Autorităţile contractante:
    forma electronică a cererii pentru deschiderea licitaţiei;
    oferta sigilată în plic.
    Operatorii economici:
    forma electronică a cererii pentru deschiderea licitaţiei;
    pachetul de documente pentru licitaţie.
    Agenţia:
    lista datelor despre operatorii economici;
    decizia în cadrul licitaţiei (publicarea: licitaţii, modificarea documentelor, răspunsuri la întrebări, plîngeri şi altele);
    plîngeri depuse în scris.
    SIA RSAP:
    realizează primirea datelor din registrele de stat pentru identificare;
    realizează primirea datelor din Inspectoratul Principal Fiscal de Stat privind datoriile operatorilor economici;
    realizează primirea datelor din Ministerul Finanţelor privind sursele financiare alocate autorităţilor contractante şi nivelul de executare a contractelor de achiziţie;
    realizează controlul în Centrul de Telecomunicaţii Speciale al veridicităţii certificatelor electronice şi semnăturilor.
    15. Documentele de ieşire
    Autorităţile contractante:
    pachetul de documente pentru licitaţie;
    informaţia privind desfăşurarea licitaţiei (rezultatele înregistrării şi deschiderii ofertelor, atribuirea contractelor, descalificarea operatorilor economici);
    răspunsuri la întrebări ale operatorilor economici.
    Operatorii economici:
    oferta sigilată în plic;
    întrebări privind documentaţia;
    Agenţia:
    rapoarte şi date statistice;
    răspunsuri la plîngeri;
    decizia privind licitaţia.
    Faptul primirii documentelor, precum şi primirea documentelor pe suport de hîrtie este fixat în sistem prin completarea formularelor speciale.
Capitolul VI
SPAŢIUL INFORMAŢIONAL AL SISTEMULUI
    16. Obiecte informaţionale
    În prezentul sistem se disting următoarele obiecte de evidenţă:
    licitaţia sau altă procedură de achiziţie;
    oferta;
    explicaţiile;
    întrebările;
    contractele;
    documentele licitaţiei;
    decizia;
    operatorii economici;
    autorităţile contractante;
    plîngerile.
    17. Identificatorii obiectelor informaţionale
    a) Structura numărului licitaţiei:
    YY/NNNNN
    unde:
    YY– reprezintă ultimele două cifre al anului curent.
    NNNNN – reprezintă valoarea contorului, formată de sistem. Contorul anulează valoarea «1» la începutul anului.
    Elementele numărului sînt formate în rînd şi divizate prin semnul «/» fără spaţiu. Valoarea contorului este completată cu zerouri pînă la lungimea de 5 simboluri. Lungimea numărului este alcătuită din 8 simboluri.
    Numărul maximal al înregistrării licitaţiilor într-un an este 99999.
    Numărul licitaţiei este unic pentru o sută de ani.
    b) Structura numărului ofertei:
    YY/TTTTT/NNN
    unde:
    YY/TTTTT – reprezintă numărul licitaţiei;
    NNN – reprezintă valoarea contorului, formată de sistem. Contorul este unic în limitele licitaţiei alese.
    Elementele numărului sînt expuse în rînd şi divizate prin semnul «/» fără spaţiu. Valoarea contorului este completată cu zerouri pînă la lungimea de 3 simboluri. Lungimea numărului este alcătuită din 12 simboluri.
    Numărul maximal al înregistrării ofertelor la licitaţie este 999.
    Numărul ofertei este unic pentru o sută de ani.
    c) Structura numărului explicaţiei:
    YY/TTTTT/NNN
    unde:
    YY/TTTTT – reprezintă numărul licitaţiei.
    NNN – reprezintă valoarea contorului, formată de sistem. Contorul este unic în limitele licitaţiei alese.
    Elementele numărului sînt expuse în rînd şi divizate prin semnul «/» fără spaţiu. Valoarea contorului este completată cu zerouri pînă la lungimea de 3 simboluri. Lungimea numărului este alcătuită din 12 simboluri.
    Numărul maximal al înregistrării explicaţiilor la licitaţie este 999.
    Numărul explicaţiei este unic pentru o sută de ani.
    d) Structura numărului întrebării:
    YY/TTTTT/NNN
    unde:
    YY/TTTTT – reprezintă numărul licitaţiei;
    NNN – reprezintă valoarea contorului, formată de sistem. Contorul este unic în limitele licitaţiei alese.
    Elementele numărului sînt expuse în rînd şi divizate prin semnul «/» fără spaţiu. Valoarea contorului este completată cu zerouri pînă la lungimea de 3 simboluri. Lungimea numărului este alcătuită din 12 simboluri.
    Numărul maximal al înregistrării întrebărilor la licitaţie este 999.
    Numărul întrebării este unic pentru o sută de ani.
    e) Structura numărului contractului:
    YY/TTTTT/NNNN
    unde:
    YY/TTTTT – reprezintă numărul licitaţiei;
    NNNN – reprezintă valoarea contorului, formată de sistem. Contorul este unic în limitele licitaţiei alese.
    Elementele numărului sînt expuse în rînd şi divizate prin semnul «/» fără spaţiu. Valoarea contorului este completată cu zerouri pînă la lungimea de 4 simboluri. Lungimea numărului este alcătuită din 12 simboluri.
    Numărul maximal al înregistrării contractelor la licitaţie este 9999.
    Numărul contractului este unic pentru o sută de ani.
    f) Structura numărului deciziei:
    YY/TTTTT/NNN
    unde:
    YY/TTTTT – reprezintă numărul licitaţiei.
    NNN – reprezintă valoarea contorului, formată de sistem. Contorul este unic în limitele licitaţiei alese.
    Elementele numărului sînt expuse în rînd şi sînt divizate prin semnul «/» fără spaţiu. Valoarea contorului este completată cu zerouri pînă la lungimea de 3 simboluri. Lungimea numărului este alcătuită din 12 simboluri.
    Numărul maximal al înregistrării deciziei comisiei la licitaţie este 999.
    Numărul deciziei comisiei este unic pentru o sută de ani.
    g) Controlul structurii IDNP şi IDNO
    Controlul IDNP şi IDNO se realizează prin următorii paşi:
    lungimea – 13 simboluri;
    posibilitatea formării numai din cifre (0123456789);
    ultima cifră – suma de control, este calculată prin algoritmul special.
    h) Structura numărului plîngerii:
    YY/TTTTT/NNN
    unde:
    YY/TTTTT – reprezintă numărul licitaţiei;
    NNN – reprezintă valoarea contorului, formată de sistem. Contorul este unic în limitele licitaţiei alese.
    Elementele numărului sînt expuse în rînd şi divizate prin semnul «/» fără spaţiu. Valoarea contorului este completată cu zerouri pînă la lungimea de 3 simboluri. Lungimea numărului este 12 simboluri.
    Numărul maximal al înregistrării plîngerilor la licitaţie este 999.
    Numărul plîngerii este unic pentru o sută de ani.
    i) Formarea rîndului de adrese:
    Valoarea este formată prin unirea într-un cîmp de rînd a adreselor, primite din registrele de stat în următoarea ordine:
    ţara + regiunea + localitatea + strada + numărul casei + numărul apartamentului.
    Elementele adresei se divizează prin virgulă şi spaţiu. După elementul final delimitatorii nu se folosesc.
    Delimitatorii nu se folosesc în cazul lipsei elementului.
    18. Scenarii de bază
    Obiectul automatizării sistemului este procedura de desfăşurare a achiziţiilor publice, efectuată conform Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice.
    Participanţii de bază la licitaţie sînt următoarele părţi:
    Agenţia;
    autorităţile contractante (AC);
    operatorii economici (OE).
    Condiţia de bază a sistemului pentru participanţii achiziţiilor publice este prezenţa certificatului cheii publice (certificatul digital), eliberat de către Centrul de Telecomunicaţii Speciale. Logarea în sistem pentru efectuarea procesului de achiziţii (în afară de vizualizarea listei de licitaţii) fără autentificarea cu ajutorul certificatului digital este interzisă, conform Hotărîrii Guvernului nr. 733 din 28 iunie 2006 „Cu privire la concepţia guvernării electronice” şi Hotărîrii Guvernului nr. 916 din 6 august 2006 „Cu privire la Concepţia Portalului guvernamental”.
    În Conceptul tehnic sînt descrise doar cîteva metode de achiziţie, conform Legii privind achiziţii publice:
    licitaţia deschisă;
    licitaţia cu participarea limitată;
    dialogul competitiv.
    Celelalte metode vor fi descrise în caietul de sarcini pentru crearea SIA RSAP.
I. Descrierea componentelor de bază ale scenariului
principal de desfăşurare a licitaţiei:

    a) Iniţierea licitaţiei
    Dacă este necesar de iniţiat procedura de achiziţii publice, angajatul AC se înregistrează în sistem şi iniţiază o licitaţie nouă. Sistemul generează forma licitaţiei, în care automat se completează cîmpurile cu date personale AC, primite din RSUD.
    Angajatul AC introduce în sistem datele privind membrii grupului de lucru, care sînt verificate prin RSP. Pentru fiecare membru al grupului, care a trecut controlul, se completează automat declaraţia generată de sistem despre asigurarea confidenţialităţii şi obiectivităţii.
    După aceasta angajatul AC efectuează introducerea condiţiilor, perioadei şi informaţiei privind licitaţia, de asemenea, introduce în format electronic documentaţia pentru licitaţie. În baza datelor introduse sistemul generează licitaţia şi trimite înştiinţarea electronică în Agenţie.
    b) Aprobarea datelor privind licitaţia
    După primirea înştiinţării electronice privind iniţierea licitaţiei, Agenţia numeşte persoana responsabilă de licitaţie. Persoanei respective i se acordă dreptul exclusiv (în limitele sistemului informaţional) de luare a deciziei pe o anumită licitaţie.
    Persoana responsabilă analizează condiţiile licitaţiei şi datele prezentate. În baza analizei condiţiilor, disponibilităţii şi calităţii datelor, persoana responsabilă ia decizia privind legitimitatea licitaţiei şi stipulează data publicării licitaţiei.
    Sistemul automat formează şi publică pe portal invitaţia pentru depunerea ofertelor şi datele licitaţiei. De asemenea, în mod automat, se formează şi se trimite înştiinţarea privind aprobarea licitaţiei.
    După publicare, datele privind desfăşurarea licitaţiei sînt accesibile pentru public. În vederea vizualizării datelor detaliate privind licitaţia (forma licitaţiei), este necesară înregistrarea în sistem.
    c) Depunerea cererii de participare la licitaţie
    Dacă OE este interesat în licitaţia respectivă, atunci el are posibilitatea de a se înregistra în sistem ca participant la licitaţie. În această perioadă se efectuează verificarea OE prin filtre OE calificate şi OE necalificate pentru participare. În cazul rezultatului pozitiv al controlului, OE este admis la licitaţie şi cererea electronică privind participarea la licitaţie este generată în mod automat. În caz contrar, OE este înştiinţat despre refuz şi nu este admis în sistem.
    d) Analiza documentelor de licitaţie
    După înregistrarea la licitaţie OE primeşte dreptul de a vizualiza sau de a download-a documentele pentru licitaţie de pe portal. Se permite un număr nelimitat de descărcare a fişierelor.
    e) Înaintarea întrebărilor
    Dacă în timpul analizei documentelor OE simte necesitatea de a preciza sau primi explicaţii, el are posibilitatea de a se adresa AC. Întrebările sînt introduse în sistem şi trimise în adresa AC sub formă de mesaj electronic. Raportul privind trimiterea întrebării şi conţinutul întrebării sînt confidenţiale şi inaccesibile pentru alţi participanţi la licitaţie.
    f) Publicarea răspunsului privat
    AC oferă explicaţii prin intermediul publicării răspunsului pe portal, în zona disponibilă numai pentru participantul care a întrebat. Participanţii nu au acces la corespondenţa privată. Toate întrebările şi răspunsurile sînt păstrate în sistem şi sînt disponibile numai pentru vizualizare angajaţilor Agenţiei şi AC.
    g) Explicarea documentaţiei
    AC efectuează analiza întrebărilor primite şi în cazul în care întrebarea prezintă un interes pentru mai mulţi OE, transmite explicaţia în Agenţie, pentru analiză şi publicare pe portal.
    Dacă în procesul explicaţiei documentaţiei se desfăşoară o şedinţa cu participarea OE, atunci procesul-verbal al şedinţei este, de asemenea, trimis Agenţiei pentru publicarea pe portal.
    h) Aprobarea explicaţiilor
Procesele-verbale, întrebările (în mod impersonal) şi explicaţiile la ele se examinează în cadrul Agenţiei, iar după aprobarea conţinutului acestora se publică pe portal, pentru accesul tuturor participanţilor la licitaţie.
    i) Modificarea licitaţiei
    În perioada cînd se dau răspunsuri la întrebări sau din proprie iniţiativă AC poate introduce modificări în documentele de licitaţie sau modifică termenul limită de depunere a ofertelor.
    Orice modificare a componenţei sau conţinutului documentelor de licitaţie, precum şi al termenului limită de depunere a ofertelor, sînt transmise de către AC, cu comentariile respective, în format electronic, la Agenţie, pentru examinare şi luarea deciziei.
    Modificarea licitaţiei se poate desfăşura de nenumărate ori, limitat fiind doar termenul prevăzut de lege.
    j) Aprobarea modificărilor licitaţiei
    Dacă modificările se consideră necesare şi justificate Agenţia le publică pe portal. Sistemul transmite, în mod automat, înştiinţarea despre modificarea documentelor de licitaţie tuturor participanţilor înregistraţi la această licitaţie. În AC se trimite înştiinţarea cu privire la aprobarea sau respingerea modificărilor.
    k) Depunerea ofertei
    Procedura de formare şi depunere a ofertei în cadrul licitaţiilor nu se efectuează în mod automat şi se execută de OE, conform documentelor normative şi legislative în vigoare. SIA RSAP va asigura depunerea automatizată a ofertelor doar în cadrul sistemelor dinamice de achiziţie şi a licitaţiilor electronice.
    l) Înregistrarea ofertei
    Oferta în formă scrisă şi în plic sigilat se prezintă la AC, unde se înregistrează în sistem, cu fixarea automată a datei şi orei de recepţionare a ofertei. În continuare se generează pentru imprimare o recipisă de predare a ofertei. Informaţia despre înregistrarea ofertelor este accesibilă pentru vizualizare de către angajaţii Agenţiei.
    La finele termenului de recepţionare a ofertelor sistemul blochează posibilitatea înregistrării ofertelor.
    m) Retragerea ofertei
    Înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, OE îşi poate retrage oferta pentru introducerea modificărilor sale. În acest sens OE completează un formular special de stabilire a datei şi orei de retragere. Sistemul generează o înştiinţare şi o trimite la AC.
    Retragerea fizică a ofertei se desfăşoară conform documentelor normative.
    În continuare pentru OE stabilit executarea scenariului se reîntoarce la etapa examinării documentelor de licitaţie, iar procedurile de prezentare ale ofertei se repetă.
    n) Deschiderea ofertelor
    La deschiderea ofertelor angajatul AC înregistrează ofertele recepţionate. Angajatul AC introduce în sistem datele de bază ale ofertelor, care ulterior, în mod automat, se publică pe web portalul SIA RSAP.
    o) Selecţia ofertanţilor
    Rezultatele selecţiei ofertanţilor se introduc în sistem de către angajatul AC. În acelaşi timp tuturor participanţilor la licitaţie li se trimit înştiinţări cu privire la decizia luată în privinţa acesteia. În cazul respingerii ofertei în înştiinţare, suplimentar, se indică motivul respingerii.
    Executarea scenariului se reîntoarce la etapa modificării licitaţiei pentru executarea etapei a 2-a.
    p) Atribuirea contractului
    SIA RSAP va asigura automatizarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţii publice.
    q) Înregistrarea deciziei luate de comisie
    Angajatul AC înregistrează în sistem decizia grupului de lucru privind acceptarea ofertei. În continuare sistemul generează un formular imprimabil de înştiinţare cu privire la acceptarea ofertei la toţi participanţii la licitaţie. Sistemul urmăreşte ca datele de intrare să nu depăşească trei zile de la acceptarea ofertei.
    r) Controlul asupra atribuirii contractului
Procedura de atribuire a contractului (acceptarea ofertei) este controlată de angajaţii Agenţiei prin intermediul dărilor de seamă, recepţionării înştiinţărilor electronice, reclamaţiilor şi informaţiilor de pe portal.
    La depistarea încălcărilor Agenţia poate iniţia procedura de anulare a atribuirii contractului.
    s) Procedura de anulare a atribuirii contractului
    AC din proprie iniţiativă sau la cererea Agenţiei, după efectuarea controlului poate anula procedura de achiziţie. Sistemul permite îndeplinirea acestei activităţi doar înainte de înregistrarea contractului. Automat se înştiinţează toţi participanţii la licitaţie cu privire la faptul şi motivul de anulare a licitaţiei, simultan se publică informaţia pe portal. După anularea atribuirii contractului procedura de achiziţie se consideră încheiată.
    t) Încheierea contractului
    SIA RSAP va asigura automatizarea procesului de încheiere a contractului electronic de achiziţii publice, conform documentelor legislative şi normative în vigoare.
    Dacă în termenul stabilit OE nu a semnat digital contractul de achiziţie, AC poate respinge oferta acestuia şi redirecţiona, pentru executare, scenariul «Atribuirea contractului». În acelaşi timp decizia anterioară a comisiei se anulează, fapt care este transmis tuturor participanţilor la licitaţie şi Agenţiei, prin publicarea informaţiei pe portal.
    u) Înregistrarea contractelor
    Contractul electronic de achiziţie publică, semnat digital de părţile acestuia, se direcţionează Agenţiei spre examinare, iar sistemul asigură înregistrarea automatizată a acestuia doar la decizia Agenţiei, după care se plasează pe web portal SIA RSAP. Sistemul monitorizează termenul limită de înregistrare şi după expirarea termenului transmite o înştiinţare Agenţiei pentru luarea unei decizii în acest sens.
    SIA RSAP va asigura înregistrarea în mod automatizat a contractului la Trezoreria de Stat.
    v) Generarea rapoartelor privind procedura de achiziţie
    După încheierea contractului AC se obligă să prezinte un raport cu privire la procedura de achiziţie. Pentru aceste scopuri sistemul dispune de interfeţe speciale pentru transmiterea documentelor electronice. După recepţionarea raportului în Agenţie, sistemul automat generează o confirmare de recepţionare şi o trimite AC.
    Sistemul monitorizează termenul limită de prezentare a raportului şi, în cazul depăşirii acestuia, generează un mesaj angajaţilor Agenţiei pentru luarea deciziei.
    Informaţia generală se publică pe portal pentru acces public. Informaţia detaliată cu privire la licitaţie este accesibilă doar participanţilor la licitaţie.
II. Scenariul de selecţie prealabilă a ofertanţilor
    Dacă licitaţiile presupun o participare limitată a OE, atunci după etapa depunerii cererii de participare la licitaţie în scenariul de bază de desfăşurare a licitaţiilor se execută scenariul de selecţie prealabilă a participanţilor la licitaţie.
    Pentru a începe executarea scenariului de selecţie prealabilă a ofertanţilor, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:
publicarea pe web portalul SIA RSAP a invitaţiilor la licitaţia cu participare limită;
    în invitaţie sînt indicate datele cu privire la licitaţie;
    AC prezintă pentru download-are completul de documente cu privire la selecţia prealabilă.
    Îndeplinirea acestor acţiuni presupune executarea elementului de bază al scenariului iniţierii licitaţiei.
    Business-procesele cu privire la selecţia prealabilă încep cu activitatea de recepţionare a documentaţiei şi studierea acesteia. Acţiunile sînt analogice cu activitatea celor specificate la etapa studierii documentelor de licitaţie.
    Dacă OE necesită anumite clarificări asupra documentaţiei şi durata de prezentare a ofertei prealabile constituie mai mult de zece zile, atunci ofertantul poate adresa întrebări AC. Executarea procedurilor de depunere a întrebărilor şi explicarea documentaţiei se efectuează în mod analog cu procedurile specificate la etapa depunerii întrebărilor şi etapa explicării documentaţiei. Numărul de întrebări depuse şi răspunsurile la ele nu sînt limitate.
    a) Prezentarea ofertei prealabile
    Dacă OE nu necesită explicaţii asupra documentaţiei, acesta pregăteşte o ofertă pentru selecţia prealabilă. Oferta prealabilă se transmite AC pentru înregistrare.
    Înregistrarea ofertei prealabile se efectuează conform procedurii descrise la etapa înregistrării ofertei la licitaţie. Înregistrarea se desfăşoară înainte de termenul limită de predare a ofertelor prealabile.
    După executarea selecţiei prealabile a ofertanţilor, licitaţiile se desfăşoară conform scenariului de bază de desfăşurare a licitaţiei.
III. Scenariul de examinare a reclamaţiilor
    La orice etapă a procedurilor de achiziţie: de la iniţierea licitaţiilor pînă la înregistrarea contractului inclusiv, OE poate depune o reclamaţie la Agenţie cu privire la acţiunile, deciziile AC sau procedurile utilizate de către AC. SIA RSAP va oferi posibilitatea automatizării procesului de depunere a reclamaţiilor prin aplicarea semnăturii digitale din partea OE.
    a) Înregistrarea reclamaţiilor
    La Agenţie, din momentul recepţionării reclamaţiei, se deleghează o persoană responsabilă pentru soluţionarea reclamaţiei. Persoana responsabilă poate avea dreptul exclusiv (în cadrul sistemului) de a decide cu privire la reclamaţia concretă.
    Sistemul automat generează o înştiinţare către părţi şi publică informaţia necesară pe portal.
    b) Trimiterea propunerii pentru soluţionarea reclamaţiei
    După înregistrarea reclamaţiei, Agenţia studiază problema şi poate organiza o întîlnire a AC cu OE interesaţi. La întîlnire Agenţia prezintă propunerea sa şi/sau propunerea OE, pentru soluţionarea în comun a problemei respective.
    În cazul în care propunerea satisface toate părţile interesate se întocmeşte un proces-verbal comun. Activitatea descrisă poate fi automatizată.
    c) Suspendarea achiziţiei
    Dacă reclamaţia este acceptată pentru examinare, conform cererii OE sau din proprie iniţiativă, atunci Agenţia poate decide suspendarea achiziţiei. În acelaşi timp, sistemul va oferi posibilitatea generării automatizate a deciziei de suspendare a achiziţiei şi înştiinţarea tuturor părţilor interesate. După suspendarea achiziţiei sistemul blochează orice activitate cu privire la licitaţie, excepţie fiind depunerea reclamaţiilor.
    d) Luarea deciziei cu privire la reclamaţie
    Dacă reclamaţia nu a fost soluţionată în comun cu OE, atunci Agenţia emite o decizie de soluţionare a situaţiei, cu indicarea statutului reclamaţiei. Activitatea descrisă poate fi automatizată.
    e) Retragerea reclamaţiei
    După depunerea reclamaţiei, în procesul examinării acesteia, solicitantul îşi poate retrage reclamaţia. Cererea de retragere se întocmeşte în scris şi se prezintă la Agenţie. Retragerea reclamaţiei este posibilă pînă la luarea deciziei asupra ei şi înregistrării acesteia în sistem.
    Procesul de retragere a reclamaţiei poate fi automatizat.
    f) Înregistrarea deciziilor cu privire la reclamaţie
    Toate deciziile luate cu privire la reclamaţie, retragerea acesteia sau satisfacerea ei sînt fixate în sistem. Sistemul automat fixează data şi ora schimbării statutului.
    Reclamaţiile cu statutele «satisfăcut», «retras» şi «respins» se consideră închise.
    g) Luarea măsurilor
    Dacă după luarea deciziei cu privire la reclamaţie, aceasta are statutul «justificat», AC este obligată să efectueze acţiuni de satisfacere a reclamaţiei. După finalizarea luării măsurilor AC prezintă Agenţiei un raport cu privire la satisfacerea reclamaţiei.
    h) Restabilirea procedurii de achiziţie
    Dacă reclamaţia este soluţionată şi dacă este necesar, se restabileşte procedura de achiziţie pentru executarea activităţilor ulterioare cu privire la licitaţie. În acest scop responsabilul de licitaţie verifică statutul reclamaţiei care a fost motivul suspendării şi redeschide procedura de achiziţie.
    Sistemul automat trimite înştiinţări informative şi publică informaţia pe portal.
    19. Date
    Structura datelor, tipurile şi restricţiile:
Nr.
d/o

Denumirea activităţii

  Datele activităţii Restricţii /
comentarii
 
1
2
3
4
5

1.             

Licitaţii,
(partea constantă)
1.1.    
Tipul licitaţiei
 
1.2.    
Statutul curent
 
1.3.    

Data ultimei modificări a statutului

 
1.4.    
Data deschiderii licitaţiei
 
1.5.    
Numărul de înregistrare
 
1.6.    

Numărul buletinului achiziţiilor publice

 
1.7.    
Data buletinului
 
1.8.    
Autoritatea contractantă
 
1.9.    

Numele responsabilului de licitaţie

 

1.10.                    

Istoria modificărilor statutului licitaţiei

 

2.              

Datele licitaţiei (partea redactată)

2.1.    

Descrierea succintă a bunurilor/lucrărilor/serviciilor

 
2.2.    

Statutul curent al datelor licitaţiei

«0. În proiect»
«1. Propus»
«2. Aprobat»
«3. Anulat»
2.3.    

Data ultimei modificări a statutului curent al licitaţiei

 
2.4.    

Pentru cine se efectuează achiziţia

 
2.5.    
Anul bugetar
 
2.6.    
Sursa de finanţare
 
2.7.    
Locul depunerii ofertelor
 
2.8.    
Data/ora limita de depunere a ofertelor
 
2.9.    
Locul deschiderii ofertelor
 

2.10.                    

Data/ora deschiderii ofertelor
 

2.11.                    

Telefoanele de contact
 

2.12.                    

Limba de comunicare
 

2.13.                    

Valuta
 

2.14.                    

Distribuitorul surselor financiare

 

2.15.                    

Condiţiile de livrare
 

2.16.                    

Perioada (data) de livrare
 

2.17.                    

Condiţiile de achitare
 

2.18.                    

Condiţiile de evaluare şi comparare a ofertelor

 

2.19.                    

Valabilitatea ofertei
Din data deschiderii

2.20.                    

Necesitatea garanţiei bancare
 

2.21.                    

Procentul garanţiei
 

2.22.                    

Termenul de semnare a contractului

Din data numirii cîştigătorului

 

2.23.                    

Procentul pentru asigurarea contractului

 

2.24.                    

Necesitatea garanţiei bancare de bună executare a contractului

 

2.25.                    

Contul pentru documente
Cont:
codul băncii con-
tul de decontare
contul trezorărial
codul fiscal

2.26.                    

Contul pentru garanţia ofertei

2.27.                    

Contul garanţiei bancare de bună executare a contractului

2.28.                    

Beneficiarul bunurilor/lucrărilor/serviciilor

 

2.29.                    

Bunuri/lucrări/servicii
 

2.30.                    

Grupul de lucru pentru achiziţii

 

2.31.                    

Documentele depuse
 

2.32.                    

Suma asigurată pentru anul bugetar
 

2.33.                    

Istoria modificărilor statutului datelor licitaţiei

 

3.              

Datele de modificare a licitaţiei (partea redactată)

3.1.    

Statutul curent al documentului

«0. În proiect»
«1. Propus»
«2. Aprobat»
«3. Anulat»
3.2.    

Data ultimei modificări a statutului curent al documentului

 
3.3.    
Denumirea documentului
 
3.4.    
Numărul de pagini
 
3.5.    
Numărul versiunii
 
3.6.    
Versiunea precedentă
 
3.7.    
Conţinutul
 
3.8.    
Conţinutul modificărilor
 
3.9.    
Volumul documentului
kb

3.10.                    

Exclus

Numai pentru statutul «2. Aprobat»

3.11.                    

Istoria modificărilor statutului documentului

 

4.              

Poziţia achiziţiei (bun/lucrare/

serviciu)
4.1.    

Denumirea bunului/lucrării/serviciului

 
4.2.    
Cantitatea
 
4.3.    
Unităţi de măsură
 
4.4.    
Descrierea (adăugător)
 

5.         

 
 
Grupul de lucru
5.1.    
IDNP
 
5.2.    
Numele
 
5.3.    
Prenumele
 
5.4.    
Locul de lucru
 
5.5.    
Funcţia
 
5.6.    
Rolul în grupul de lucru
 

6.              

Datele AC
 
6.1.    
IDNO
 
6.2.    
Denumirea
 
6.3.    
Adresa juridica
 
6.4.    
Forma organizaţională
 
6.5.    
Telefoane de contact
 
6.6.    
Fax
 
6.7.    
E-Mail
 
6.8.    
Contul bancar
 

7.               

Datele OE
7.1.    
IDNO sau IDNP
 
7.2.    

Caracteristica unităţii de drept (UD)/persoanei fizice (PF)

 
7.3.    
Denumirea

Pentru persoanele juridice

7.4.    
Forma organizaţională

Pentru persoanele juridice

7.5.    
Numele

Pentru persoanele fizice

7.6.    
Prenumele
Pentru persoanele fizice
7.7.    
Patronimicul
Pentru persoane fizice
7.8.    

Adresa juridică/adresa de la domiciliu

 
7.9.    
Telefoane de contact
 

7.10.                    

Fax
 

7.11.                    

E-mail
 

7.12.                    

Adresa

Dacă diferă de adresa juridică/de la domiciliu

 

7.13.                    

Data de înregistrare/naştere
 

7.14.                    

Denumirea precedentă a firmei

Pentru persoanele juridice

7.15.                    

Denumirea fondatorilor
Pentru persoanele juridice

7.16.                    

IDNP al directorului
Pentru persoanele juridice

7.17.                    

Denumirea companiilor subsidiare

Pentru persoanele juridice

7.18.                    

Numărul de angajaţi
Pentru persoanele juridice

7.19.                    

Suprafaţa şi amplasarea depozitelor

Pentru persoanele juridice

7.20.                    

Baza materială tehnică
Pentru persoanele juridice

7.21.                    

Volumul de import pentru ultimul an

 

7.22.                    

Volumul pe piaţa internă pentru ultimul an

 

7.23.                    

Volumul de producţie (servicii) pentru ultimul an

 

7.24.                    

Contul bancar
Cont:
codul băncii
contul de decontare
contul trezorerial
codul fiscal

7.25.                    

Numele, prenumele, patronimicul directorului

Pentru persoanele juridice

7.26.                    

Seria şi numărul documentului de identificare OE

Pentru persoanele fizice şi persoanele juridice

7.27.                    

Tipul documentului de identificare OE

 

7.28.                    

Cetăţenia

Pentru persoanele fizice

7.29.                    

Data eliberării documentului de identificare OE

Pentru persoanele fizice şi persoanele juridice

8.              

Datele participan-
tului la licitaţie
8.1.    

Numărul cererii de participare (numărul de înregistrare)

 
8.2.    
Data înregistrării
 
8.3.    
IDNO sau IDNP
 
8.4.    
Indiciu UD/PF
 
8.5.    
Denumirea
Pentru persoanele juridice
8.6.    
Forma organizaţională
Pentru persoanele juridice
8.7.    
Numele

Pentru persoanele fizice

8.8.    
Prenumele

Pentru persoanele fizice

8.9.    
Patronimicul

Pentru persoanele fizice

8.10.                    

Statutul curent al participantului la licitaţie

«5. Activ»
«11. Descalificat»

«12. Exclus la etapa de preselecţie»

8.11.                    

Data ultimei modificări a statutului curent al participantului la licitaţie

 

8.12.                    

Adresa juridică/adresa de la domiciliu

 

8.13.                    

Telefoanele
 

8.14.                    

Fax
 

8.15.                    

E-mail
 

8.16.                    

Adresa

Dacă diferă de adresa juridică/de la domiciliu

8.17.                    

Data de înregistrare/naştere

 
 

8.18.                    

Denumirea precedentă a firmei

Pentru persoanele juridice

8.19.                    

Denumirea fondatorilor
Pentru persoanele juridice

8.20.                    

IDNP al directorului
Pentru persoanele juridice

8.21.                    

Denumirea companiilor subsidiare

Pentru persoanele juridice

8.22.                    

Numărul de angajaţi
Pentru persoanele juridice

8.23.                    

Numărul de specialişti pe profilul licitaţiei

Pentru persoanele juridice

8.24.                    

Suprafaţa şi amplasarea depozitelor

Pentru persoanele juridice

8.25.                    

Baza materială tehnică
Pentru persoanele juridice

8.26.                    

Volumul de import pentru ultimul an

 

8.27.                    

Volumul pe piaţa internă pentru ultimul an

 

8.28.                    

Volumul de producţie (servicii) pentru ultimul an

 

8.29.                    

Contul bancar
Cont:
codul băncii;
contul de decontare;
contul trezorerial;
Codul fiscal

8.30.                    

Datorii
Datele de la IFS

8.31.                    

Numele, prenumele, patronimicul directorului

Pentru persoanele juridice

8.32.                    

Codul personal al directorului

Pentru persoanele juridice şi fizice

8.33.                    

Tipul documentului de identificare OE

Pentru persoanele juridice şi fizice

8.34.                    

Istoria modificării statutului curent al participantului la licitaţie

 

8.35.                    

Cetăţenia (cod)

Pentru persoanele fizice

8.36.                    

Data eliberării documentului de identificare OE

Pentru persoanele juridice şi fizice

9.              

Explicaţii (publice)
9.1.    
Numărul explicaţiei
 
9.2.    
Textul întrebării
 
9.3.    
Textul răspunsului
 
9.4.    

Statutul curent al explicaţiei

«0. În proiect»
«1. Propus»
«2. Aprobat»
«3. Anulat»
9.5.    

Data ultimei modificări a statutului curent al explicaţiei

 
9.6.    

Istoria modificărilor statutului curent al explicaţiei

 

10.          

Întrebări şi răspunsuri (particulare)

10.1.                    

Numărul întrebării
 

10.2.                    

Тextul întrebării
 

10.3.                    

Data publicării întrebării
 

10.4.                    

Numele persoanei ce chestionează (colaboratorul OE)

 

10.5.                    

Textul răspunsului
 

10.6.                    

Data publicării răspunsului
 

10.7.                    

Numele persoanei care a răspuns (colaboratorul AC)

 

11.          

Contestările şi deciziile luate

11.1.                    

Numărul contestării
 

11.2.                    

Statutul curent al contestării
«7. Înregistrat»
«8. Satisfăcută»
«9. Justificată»
«4. Respinsă»
«10. Retrasă»

11.3.                    

Data ultimei modificări a statutului curent al contestaţiei

 

11.4.                    

Textul contestaţiei
 

11.5.                    

Data depunerii
 

11.6.                    

Istoria modificărilor statutului curent al contestaţiei
 

11.7.                    

Textul deciziei
 

11.8.                    

Numele persoanei responsabile de contestaţie

 

12.          

Intenţia

12.1.                    

Anul bugetar
 

12.2.                    

Pentru cine se desfăşoară licitaţia

 

12.3.                    

Descrierea succintă a bunului/lucrării/serviciului

 

12.4.                    

Denumirea AC
 

12.5.                    

Telefoane de contact
 

12.6.                    

E-mail
 

12.7.                    

Data publicării intenţiei
 

12.8.                    

Numele colaboratorului care a modificat statutul (colaboratorul AC)

 

12.9.                    

Suma alocată pentru anul bugetar
 

12.10.                

Nivelele intenţiei
 

12.11.                

Data anulării intenţiei
 

12.12.                

Baza anulării
 

13.          

Oferta

13.1.                    

Numărul de înregistrare
 

13.2.                    

Tipul ofertei
 

13.3.                    

Preţul
 

13.4.                    

Ofertantul – persoană juridică sau fizică

 

13.5.                    

Statutul curent
«7. Înregistrat»
«6. Deschisă»
«10. Retrasă»
«3. Anulată»

13.6.                    

Data ultimei modificări a statutului ofertei

 

13.7.                    

Istoria modificărilor statutului ofertei

 

14.          

Documentele prezentate

14.1.                    

Denumirea documentului
 

14.2.                    

Criteriul obligativităţii
 

14.3.                    

Cerinţele faţă de document
 
 

15.          

Contractul

15.1.                    

Numărul de înregistrare
 

15.2.                    

Preţul
 

15.3.                    

Data semnării
 

15.4.                    

Oferta (în baza căreia s-a încheiat contractul)

 

15.5.                    

Tipul contractului
1. De bază
2. Adiţional

15.6.                    

Statutul curent
«7. Înregistrat»
«3. Anulat»

15.7.                    

Data ultimelor modificări
 

15.8.                    

Istoria modificărilor statutului

 

16.          

Decizia comisiei

16.1.                    

Data deciziei
 

16.2.                    

Numărul deciziei
 

16.3.                    

Textul deciziei
 

16.4.                    

Oferta cîştigătoare

În cazul cîştigării uneia dintre oferte

16.5.                    

Statutul curent al deciziei
«5. Activă»
«3. Anulată»

16.6.                    

Data ultimei modificări a statutului deciziei

 

16.7.                    

Istoria modificărilor statutului deciziei

 

17.          

Utilizatorul înregistrat

17.1.                    

Data înregistrării în sistem
 

17.2.                    

Data modificării statutului
 

17.3.                    

IDNP
 

17.4.                    

Numele
 

17.5.                    

Prenumele
 

17.6.                    

Patronimicul
 

17.7.                    

Data naşterii
 

17.8.                    

Locul de trai
 

17.9.                    

Telefoane de contact
 

17.10.                

E-mail
 

17.11.                

IDNO 
 

17.12.                

Denumirea locului de lucru
 

17.13.                

Funcţia
 

17.14.                

Rolul în sistem
 

17.15.                

Login
 

17.16.                

Parola

În baza de date sînt păstrate rezultatele activităţii hash - funcţii

17.17.                

Statutul utilizatorului înregistrat

 

17.18.                

Cauza respingerii statutului utilizatorului înregistrat

 

17.19.                

Numele persoanei care a modificat statutul utilizatorului înregistrat

 
 

18.          

OE interzişi

18.1.                    

Numărul deciziei Agenţiei
 

18.2.                    

Data deciziei Agenţiei
 

18.3.                    

Caracteristica UD/PF
 

18.4.                    

IDNO/IDNP
 

18.5.                    

Forma organizaţională

Pentru persoanele juridice

18.6.                    

Denumirea UD/PF
 

18.7.                    

Adresa
 

18.8.                    

Telefoane de contact
 

18.9.                    

E-mail
 

18.10.                

Data expirării statutului înterzis
 

18.11.                

Statutul OE interzis
«5. Activ»
«3. Anulat»

18.12.                

Data modificării statutului OE interzis
 

18.13.                

Numele persoanei care a modificat statutul OE interzis

 

18.14.                

Temeiul pentru modificarea statutului OE interzis

 

19.          

OE calificaţi

19.1.                    

Numărul deciziei Agenţiei
 

19.2.                    

Data calificării Agenţiei
 

19.3.                    

Caracteristica UD/PF
 

19.4.                    

IDNO/IDNP
 

19.5.                    

Forma organizaţională

Pentru persoanele juridice

19.6.                    

Denumirea UD/Numele PF
 

19.7.                    

Adresa de contact
 

19.8.                    

Telefoane de contact
 

19.9.                    

E-mail
 

19.10.                

Genurile de activitate OE
 

19.11.                

Informaţia cu caracter publicitar

 

19.12.                

Statutul OE calificat
«5. Activ»
«3. Anulat»

19.13.                

Data modificării statutului OE calificat
 

19.14.                

Numele persoanei care a modificat statutul OE calificat

 

19.15.                

Temeiul pentru modificarea statutului OE calificat

 

20.          

Istoria

20.1.                    

Cine a modificat statutul
 

20.2.                    

Data modificării
 

20.3.                    

Temeiul
 

20.4.                    

Statutul
 

21.          

Adresa

21.1.                    

Adresa
 

21.2.                    

CUATM
 
 
    20. Clasificatoarele şi nomenclatura
    În scopul asigurării veridicităţii şi reducerii volumului informaţiei stocate în SIA RSAP se utilizează clasificatoarele care pot fi divizate în trei grupuri:
    internaţionale;
    naţionale;
    intrasistemice.
    Clasificatoarele intrasistemice se elaborează şi se utilizează în cadrul SIA RSAP numai în absenţa clasificatoarelor internaţionale şi naţionale aprobate.
    21. Interacţiunea cu alte resurse informaţionale
    a) Interacţiunea cu sistemul informaţional al Centrului de Telecomunicaţii Speciale.
    Această interacţiune va fi utilizată pentru realizarea mecanismelor de semnătură digitală, care oferă posibilitatea verificării identităţii unui utilizator, stabileşte dacă acesta are dreptul să trimită documente, protejează conţinutul informaţiei trimise, care nu mai poate fi modificat după ce a fost semnat. Toate acestea vor fi realizate prin utilizarea următoarelor servicii, oferite de Centrul de Telecomunicaţii Speciale:
    verificarea certificatului;
    verificarea semnăturii;
    cererea şi recepţionarea mărcii de timp.
    Funcţiile mărcii de timp se folosesc la etapa expedierii documentelor. Mărcile de timp sînt obţinute de către sistem de la programul-client, conectat la serviciul de stat Time-Stamping.
    b) Interacţiunea cu Sistemul Informaţional al Serviciului fiscal
    Această interacţiune va fi utilizată pentru a asigura acces la datele despre sumele accizelor şi impozitelor calculate şi achitate de către OE.
    c) Interacţiunea cu SIA RSAP şi SIA RSUD
    Această interacţiune va fi utilizată pentru a asigura accesul la datele personale ale persoanelor fizice şi la datele despre toate categoriile unităţilor juridice, constituite în bază legală.
    d) Interacţiunea cu Sistemul Informaţional al Ministerului Finanţelor.
    Această interacţiune va fi utilizată în vederea stabilirii unui schimb de informaţii privitoare la planurile de finanţare ale autorităţilor contractante şi contractele de achiziţii publice înregistrate.
Capitolul VII
SPAŢIUL TEHNOLOGIC AL SIA RSAP
    22. Nivelurile infrastructurii informaţionale
    Pentru realizarea funcţiilor menţionate cu privire la automatizarea procedurilor de achiziţie publică trebuie să fie elaborat SIA RSAP, conform arhitecturii prezentate mai jos:


    SIA RSAP se elaborează pe arhitectura de 3 nivele şi trebuie să fie dotat cu următoarele elemente de bază:
    a) subsistem de stocare şi arhivare a datelor – destinat pentru stocarea şi actualizarea datelor registrului;
    b) serverul aplicaţiilor – destinat pentru executarea business – logicii sistemului informaţional;
    c) aplicaţiile utilizatorilor – reprezintă interfeţele destinate utilizatorilor sistemului.
    Suplimentar este necesar să se elaboreze următoarele componente:
    a) masive filtrate – destinate pentru păstrarea datelor specifice actualizate:
    lista operatorilor economici calificaţi;
    lista de interdicţie a operatorilor economici.
    b) WEB–portal – destinat pentru asigurarea interacţiunii utilizatorilor sistemului cu SIA RSAP, precum şi pentru menţinerea securităţii sistemului, organizarea şi partajarea drepturilor de acces;
    c) WEB–servicii – destinat pentru interacţiunea cu sistemele informaţionale externe, independent de platforma protocoalelor de conexiune.
    Arhitectura SIA RSAP este deschisă în vederea interacţiunii cu sistemele informaţionale externe ce oferă informaţii pentru funcţionarea Sistemului.
    23. Complexul tehnic de program
    Lista produselor software şi mijloacelor tehnice, utilizate la crearea infrastructurii informaţionale a SIA RSAP, este aprobată de deţinătorul şi posesorul Sistemului.
Capitolul VIII
ASIGURAREA SECURITĂŢII
 INFORMAŢIONALE A SISTEMULUI

    24. Cerinţe faţă de securitatea şi protecţia informaţiei
    Prin securitate informaţională se înţelege starea de protejare a Sistemului informaţional integrat de stat la etapele proceselor de creare, prelucrare, păstrare şi transmitere a datelor de la acţiuni accidentale sau premeditate cu caracter natural sau artificial, care au drept scop cauzarea prejudiciului participanţilor la procesul de schimb informaţional.
    Sistemul complex al securităţii informaţionale reprezintă totalitatea măsurilor legislative, organizatorice şi economice, precum şi a mijloacelor tehnologice şi metodelor de protecţie software-hardware şi criptografică a informaţiei, care sînt orientate spre asigurarea unui nivel necesar al integrităţii, confidenţialităţii şi accesibilităţii resurselor informaţionale.
    Sarcinile de bază ale asigurării securităţii informaţionale sînt:
    a) asigurarea integrităţii informaţiei – protecţia împotriva modificării sau nimicirii datelor;
    b) asigurarea confidenţialităţii – protecţia împotriva accesului neautorizat la date;
    c) asigurarea accesibilităţii – protecţia împotriva blocării accesului utilizatorilor sancţionaţi la resursele informaţionale.
    Cerinţele da bază faţă de securitatea informaţională sînt:
    a) complexitatea;
    b) orientarea spre scop;
    c) continuitatea;
    d) fiabilitatea;
    e) dirijarea centralizată;
    f) eşalonarea;
    g) suficienţa rezonabilă.
    25. Pericole pentru securitatea informaţională
    Prin pericol pentru securitatea informaţională se înţelege un eveniment sau o acţiune posibilă, orientată spre cauzarea unui prejudiciu resurselor sau infrastructurii informaţionale.
    Principalele pericole pentru securitatea informaţională a SIA RSAP sînt:
    a) colectarea şi utilizarea ilegală a informaţiei;
    b) încălcarea tehnologiei de prelucrare a informaţiei;
    c) implementarea în produsele software şi hardware a componentelor care realizează funcţii neprevăzute în documentaţia cu privire la aceste produse;
    d) elaborarea şi răspîndirea programelor care afectează funcţionarea normală a sistemelor informaţionale şi informaţionale de telecomunicaţii, precum şi a sistemelor securităţii informaţionale;
    e) nimicirea, deteriorarea, suprimarea radioelectronică sau distrugerea mijloacelor şi sistemelor de prelucrare a informaţiei, de telecomunicaţii şi comunicaţii;
    f) influenţa asupra sistemelor cu parolă-cheie de protecţie a sistemelor automatizate de prelucrare şi transmitere a informaţiei;
    g) compromiterea cheilor şi mijloacelor de protecţie criptografică a informaţiei;
    h) scurgerea informaţiei prin canale tehnice;
    i) implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea informaţiei în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare şi transmitere a informaţiei prin canale de comunicaţie, precum şi în încăperile de serviciu ale organelor puterii de stat;
    j) nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de informaţie mecanice sau a altor suporturi;
    k) interceptarea informaţiei în reţelele de transmitere a datelor şi în liniile de comunicaţii, decodificarea acestei informaţii şi impunerea informaţiei false;
    l) utilizarea tehnologiilor informaţionale autohtone şi străine necertificate, a mijloacelor de protecţie a informaţiei, a mijloacelor de informatizare, de telecomunicaţii şi comunicaţii necertificate la crearea şi dezvoltarea infrastructurii informaţionale;
    m) accesul neautorizat la resursele informaţionale din băncile şi bazele de date;
    n) încălcarea restricţiilor legale privind răspîndirea informaţiei.
    Obiecte ale pericolelor sînt resursele informaţionale sau infrastructura informaţională.
    Surse ale pericolelor sînt infractorii, funcţionarii de stat corupţi, precum şi utilizatorii de rea-credinţă.
    Scopurile acţiunilor neautorizate sînt:
    a) încălcarea confidenţialităţii informaţiei;
    b) încălcarea integrităţii logice şi integrităţii fizice a informaţiei;
    c) încălcarea funcţionării infrastructurii informaţionale.
    Modurile de realizare a pericolelor sînt următoarele:
    a) accesul neautorizat;
    b) acţiunea fizică asupra componentelor infrastructurii informaţionale;
    c) organizarea scurgerii informaţiei prin diverse canale;
    d) mituirea şi intimidarea personalului.
    26. Asigurarea securităţii informaţionale
    Crearea unui sistem complex al securităţii informaţionale include un şir de etape consecutive:
    a) determinarea profilurilor protecţiei;
    b) categorizarea resurselor protejate;
    c) analiza riscurilor;
    d) elaborarea politicii securităţii;
    e) elaborarea arhitecturii securităţii;
    f) crearea şi implementarea sistemului securităţii informaţionale;
    g) certificarea sistemului.
    Problemele securităţii informaţionale şi ale sistemului informaţional integrat de securitate, în ansamblu, trebuie examinate sub cîteva aspecte – juridic, organizaţional, tehnologic şi economic. Utilizarea mecanismelor de asigurare a securităţii informaţionale trebuie să fie planificată la etapa proiectării sistemelor informaţionale şi infrastructurii informaţionale.  
    Componentele de bază ale sistemului securităţii informaţionale sînt:
    a) protecţia informaţiei şi infrastructurii de mentenanţă la conectarea la reţelele externe;
    b) protecţia informaţiei în procesul interacţiunii între reţele;
    c) protecţia fluxurilor de date;
    d) protecţia serviciilor sistemului;
    e) protecţia antivirus;
    f) asigurarea securităţii mediului de program;
    g) autentificarea;
    h) protocolarea şi auditul.
    Mecanismele tehnologice de bază de asigurare a protecţiei şi securităţii informaţiei sînt:
    a) delimitarea accesului utilizatorilor la date în conformitate cu rolurile lor;
    b) aplicarea mijloacelor de bioidentificare a utilizatorilor;
    c) aplicarea semnăturii digitale;
    d) accesul la date numai prin interfaţa unică de obiect;
    e) dirijarea centralizată şi controlul accesului la date.
    Una dintre cele mai vulnerabile verigi ale sistemului de securitate informaţională este factorul uman. Sub acest aspect, un element important al securităţii informaţionale este studierea de către personal a metodelor şi procedeelor de contracarare a pericolelor.
    Securitatea informaţională trebuie să fie menţinută pe parcursul întregului ciclu de viaţă al Sistemului şi perfecţionată la apariţia noilor pericole.
Capitolul IX
CONCLUZII
    Elaborarea unei resurse informaţionale veridice şi accesibile pentru utilizatori va accelera şi va simplifica procesul achiziţiilor publice în Republica Moldova.
    SIA RSAP va funcţiona eficient numai în condiţiile implementării lui pe întreg teritoriul republicii. În acest scop, toate autorităţile contractante urmează a fi dotate cu tehnica respectivă (hardware), conectată la Internet, iar utilizatorii – instruiţi în cadrul unui curs de instruire specializat.