HGM290/2010
ID intern unic:  334384
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 290
din  19.04.2010
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în
sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor
şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament
balneosanatorial
Publicat : 27.04.2010 în Monitorul Oficial Nr. 62-63     art Nr : 365
    MODIFICAT
   
HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18
    HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242
    HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277

    NOTĂ:
   
În Regulament pe tot parcursul textului cuvintele „unitate economică” şi „unitate”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „entitate”, la forma gramaticală corespunzătoare, iar după cuvintele „Confederaţia Naţională a Sindicatelor” se introduc cuvintele “din Moldova” prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277    În temeiul realizării art.41 al Legii nr.489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, şi art.15 alin.(3) din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.168-170, art.773), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, conform anexei nr.1.
    2. Se stabileşte că cheltuielile legate de realizarea prevederilor Regulamentului nominalizat vor fi efectuate în limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în bugetul asigurărilor sociale de stat.
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

    PRIM-MINISTRU                                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                   Valentina Buliga
    Ministrul finanţelor                                                               Veaceslav Negruţa
    Ministrul justiţiei                                                                  Alexandru Tănase

    Nr. 290. Chişinău, 19 aprilie 2010.

 Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.290
din 19 aprilie  2010

REGULAMENT
cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale
pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii
de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial
I. Dispoziţii generale
    1.  Casa Naţională de Asigurări Sociale (în continuare – Casa Naţională) îşi exercită obligaţiunea în domeniul organizării şi realizării tratamentului balneosanatorial în temeiul Statutului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 937 din 13 noiembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale”, cu modificările ulterioare.
    Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova participă la organizarea tratamentului balneosanatorial în temeiul Legii sindicatelor nr.1129-XIV din 7 iulie 2000.
     [Pct.1 modificat prin HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
    2. Prestaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă prin tratament balneosanatorial se organizează pe tot parcursul anului în instituţiile specializate de profil, desemnate cîştigătoare (în funcţie de factorii curativi, metodele de tratament, starea bazei curative, condiţiile de cazare şi  alimentare), conform Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achiziţiile publice.
    [Pct.2 modificat prin HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
II. Modul de repartizare a mijloacelor pentru
tratament balneosanatorial

    3. Mijloacele băneşti pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă prin tratament balneosanatorial (în continuare–mijloace) se repartizează unităţilor economice proporţional, în funcţie de suma contribuţiilor transferate de acestea în bugetul asigurărilor sociale de stat în anul precedent anului de gestiune.
    [Pct.4 exclus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    [Pct.5 abrogat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    6. Suma mijloacelor băneşti, care-i revine fiecărei unităţi economice pentru tratament balneosanatorial, se calculează de Casa Naţională şi informaţia în termen de pînă la 20 ianuarie a anului de gestiune se transmite Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în baza actului de primire-predare.
      [Pct.6 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
   
61. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova prezintă Casei Naţionale, pînă la 30 ianuarie a anului de gestiune, lista entităţilor care se asigură cu bilete de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, pe suport de hîrtie şi în format electronic, în forma stabilită de Casa Naţională.
    [Pct.61 introdus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    62. Casa Naţională calculează separat suma mijloacelor băneşti şi numărul biletelor care revin pentru distribuire entităţilor de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi Casa Naţională, conform listelor elaborate de acestea, luînd în considerare cota biletelor de tratament neutilizate în termen la sfîrșitul anului de gestiune.
    Numărul biletelor în funcţie de profilul instituţiei balneoclimaterice se determină proporţional sumelor mijloacelor băneşti administrate, respectiv, de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi Casa Naţională.
    [Pct.62 modificat prin HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
    [Pct.62 introdus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    7. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, prin intermediul Centrelor sindicale naţional-ramurale (în continuare – CSNR), informează fiecare entitate în care există organizaţie sindicală primară despre suma mijloacelor băneşti pentru tratament balneosanatorial care îi revine în anul de gestiune, iar Casa Naţională, prin intermediul Caselor teritoriale de asigurări sociale, informează fiecare entitate în care nu există organizaţie sindicală primară despre suma mijloacelor băneşti pentru tratament balneosanatorial care îi revine în anul de gestiune.
    [Pct.7 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    8. Casa Naţională păstrează informaţia despre suma contribuţiilor transferate de entitate, şi în cazul în care această sumă nu acoperă preţul biletului în anul respectiv, ea se acumulează pînă la apariţia dreptului unităţii economice de a obţine bilet pentru tratament balneosanatorial.
    [Pct.8 modificat prin HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
III.  Modul de achiziţie şi distribuire a biletelor
pentru tratament balneosanatorial

    9. Biletele pentru tratament balneosanatorial (în continuare – bilete) se achiziţionează de Casa Naţională în limita mijloacelor prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat corelativ ponderii maladiilor care au condiţionat incapacitatea temporară de muncă a persoanelor asigurate, precum şi ponderii persoanelor înregistrate cu maladia respectivă conform datelor statistice ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
    [Pct.9 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.9 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    10. În contractele de achiziţie a biletelor, Casa Naţională specifică preţul şi numărul de bilete. Instituţiile prestatoare de servicii coordonează graficul turelor cu Casa Naţională.
    [Pct.10 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    11. Casa Naţională calculează separat numărul de bilete ce le revine entităţilor în care există organizaţie sindicală primară şi numărul de bilete ce le revine entităţilor în care nu există organizaţie sindicală primară. Numărul de bilete care îi revine fiecărei entităţi se calculează reieşind din preţul mediu al unui bilet, indexat cu media creşterii anuale a indicelui preţului de consum pentru anul precedent anului de gestiune.
    [Pct.11 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    12. Casa Naţională transmite biletele pentru entităţile în care există organizaţie sindicală primară Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în baza acordului scris, încheiat între părţi prin documente primare cu regim special (factură). Modelul acordului se elaborează în comun de către părţi şi se aprobă de Casa Naţională.
    [Pct.12 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    13. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova transmite biletele CSNR, care ulterior le distribuie unităţilor economice prin intermediul organelor sindicale, la deservirea cărora s-a aflat entitatea la începutul anului de gestiune (1 ianuarie), în baza documentelor primare cu regim special (factură).
    [Pct.13 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
   
131. Entităţilor în care nu există organizaţie sindicală primară biletele li se distribuie de către Casa Naţională în baza acordului scris, încheiat între părţi prin documente primare cu regim special (factură).
    [Pct.131 introdus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    14. Entităţile în care nu există organizaţie sindicală primară desemnează o persoană responsabilă pentru primirea şi evidenţa biletelor, perfectarea şi prezentarea rapoartelor Casei Naţionale. Împuternicirile se confirmă prin delegaţie, eliberată de administraţia entităţii.
    [Pct.14 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
IV. Evidenţa biletelor de tratament şi raportul
 privind eliberarea lor

    15. Biletele de tratament sînt documente băneşti care se contabilizează şi se păstrează în modul stabilit de Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, Indicaţiile metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţii necomerciale, Planul de conturi contabile ale activităţii economico-financiare a entităţii economice, precum şi de politica de contabilitate.
    [Pct.15 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
   
151. În cadrul Casei Naţionale, evidenţa biletelor şi raportarea utilizării se efectuează în conformitate cu normele prevăzute pentru evidenţa mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Pct.151 introdus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    152. În cadrul organelor sindicale de toate nivelurile şi al entităţilor, biletele se contabilizează în conturi extrabilanţiere.
    [Pct.152 introdus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    16. În cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi CSNR, evidenţa analitică a biletelor se ţine în registrul de evidenţă a biletelor în corespundere cu denumirea instituţiilor specializate de profil şi staţiunilor  balneosanatoriale, cu indicarea numerelor  şi preţului biletelor.
    17. Facturile aferente biletelor de tratament şi registrele de evidenţă se păstrează de către organele sindicale  şi de către administraţia unităţii economice în modul stabilit de Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 27 aprilie 2007 şi Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998.
    18. În cadrul CSNR evidenţa analitică a biletelor se tine pe fişe, instituite pentru fiecare entitate privind eliberarea biletelor către organizaţia sindicală sau către administraţia unităţii economice, potrivit facturilor.
     [Pct.19 exclus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    20. În cadrul CSNR, înregistrările privind intrarea şi eliberarea biletelor de  tratament se efectuează în registrul respectiv, conform facturilor.
    21. Drept  document primar ce confirmă înregistrarea şi eliberarea biletelor de tratament serveşte factura care trebuie să conţină elementele obligatorii ale documentelor primare, conform Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007. Facturile se confirmă prin recipisa gestionarului care le-a primit la păstrare.
    22. Registrele de evidenţă a biletelor se țin de persoana împuternicită din organizația sindicală primară, se numerotează şi se şnuruiesc. Datele despre numărul filelor numerotate se înscriu pe ultima pagină a registrului şi se autentifică de conducător prin semnătură şi ştampilă.
    [Pct.22 modificat prin HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
   
221. În cadrul Casei Naţionale, registrele de evidenţă a facturilor şi a biletelor de tratament se țin în format electronic.
    [Pct.221 introdus prin HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
    23. În cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi CSNR, eliberarea biletelor către entități se efectuează în baza delegaţiilor, cu înscrierea în registrul respectiv, conform facturilor.
    [Pct.23 în redacția HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
    24. În cazul în care administraţia unităţii economice sau organizaţia sindicală primară refuză primirea biletelor, aceasta va confirma faptul în scris. Biletele refuzate se  redistribuie  unităţilor economice din teritoriul respectiv în funcţie de suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat transferată  în anul precedent anului de gestiune. Suma respectivă nu se cumulează la contul unităţii care a refuzat biletul  pentru perioadele viitoare.
    25. Persoana împuternicită de organizaţia sindicală sau de administraţia unităţii economice înregistrează în registru intrarea şi eliberarea  biletelor la entitatea respectivă. Datele despre fiecare bilet se înscriu în rînd aparte.
    26. Documentele, în temeiul cărora este eliberat biletul (cererea solicitantului, recomandarea medicală F. 0-70/e, decizia de eliberare a biletului) şi cuponul detaşabil, se capsează şi se păstrează în mapă aparte împreună cu registrul de evidenţă a biletelor.
    27. După tratament, asiguratul confirmă faptul utilizării biletului prin restituirea cuponului detaşabil persoanei împuternicite de organizaţia sindicală sau administraţia unităţii economice, în termen de 20 de zile, în baza căruia costul biletului se trece la cheltuieli curente.
    [Pct.27 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    28. În cazul nerestituirii cuponului detaşabil în termen de 20 de zile, persoana împuternicită de organizaţia sindicală sau administraţia unităţii economice va solicita instituţiei prestatoare de servicii confirmarea în scris a faptului utilizării biletului respectiv.
    29. În cazuri excepţionale, biletul primit de organizaţia sindicală, administraţia unităţii economice, unde nu există organizaţie sindicală, sau de asigurat, poate fi restituit organului care l-a eliberat cu cel puţin 5 zile pînă la începutul termenului de tratament. Aceste bilete se repartizează din nou, pe principii generale.
    30. Persoana împuternicită de organizaţia sindicală sau de administraţia unităţii economice este în drept să solicite instituţiei prestatoare de servicii balneosanatoriale informaţii despre utilizatorul biletului eliberat de către organizaţia sindicală sau administraţia unităţii economice pe care o reprezintă.
    [Pct.31 exclus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    32. În cadrul organelor sindicale preţul biletelor, achiziţionate din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat, se trece la cheltuieli conform rapoartelor întocmite de persoana împuternicită de organizaţia sindicală sau de administraţia unităţii economice, în baza cupoanelor detaşabile prin care se confirmă  utilizarea biletelor.
    33. La sfîrşitul fiecărui trimestru, datele aferente biletelor nerepartizate de către persoana responsabilă se confruntă cu datele evidenţei contabile şi, conform rezultatelor, se  întocmeşte actul de verificare.
    [Pct.33 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    34. Persoana, împuternicită de organizaţia sindicală , întocmeşte, şi pînă la data de 15 a lunii care urmează după trimestrul de gestiune, prezintă raportul la CSNR care a eliberat biletele.
    [Pct.34 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
   
341. Persoana împuternicită de administraţia entităţii întocmeşte şi, pînă la data de 15 a lunii care urmează după trimestrul de gestiune, prezintă raportul la Casa Teritorială de Asigurări Sociale care a eliberat biletele, concomitent cu prezentarea Declaraţiei trimestriale privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
    [Pct.341 introdus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    35. În cazul schimbării adresei juridice a unităţii economice şi trecerea la evidenţă la alt CSNR sau Casa Teritorială de Asigurări Sociale, raportul privind utilizarea biletelor se va prezenta la CSNR de la care au fost primite biletele.
    [Pct.35 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    36. Raportul se întocmeşte în baza înscrierilor din registrul de evidenţă a biletelor.  La raport, organizaţiile sindicale sau unităţile economice anexează pe suport de hîrtie şi în formă electronică lista beneficiarilor de bilete, care se generalizează de CSNR sau CTAS. În cazuri excepţionale, lista beneficiarilor de bilete poate fi prezentată de entitate numai pe suport de hîrtie, iar forma electronică pentru biletele repartizate entităţilor prin intermediul organelor sindicale se perfectează de Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova.
    [Pct.36 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    37. CSNR prezintă Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova raportul privind utilizarea biletelor procurate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu anexele  respective (nota explicativă, lista beneficiarilor de bilete în formă electronică) pînă la data de 20 a lunii care urmează după trimestrul de gestiune pentru generalizare.
    [Pct.37 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    38. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova prezintă trimestrial Casei Naţionale, pînă la data de 25 a lunii care urmează după trimestrul de gestiune, raportul privind utilizarea biletelor procurate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat cu anexele respective: nota explicativă şi lista beneficiarilor de bilete în formă electronică. În mod obligatoriu se prezintă actul care confirmă utilizarea biletelor de tratament.
    [Pct.38 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    39. Instituţiile prestatoare de servicii balneosanatoriale cu care au fost încheiate contracte, lunar, pînă la data de 5 a lunii după luna de gestiune prezintă Casei Naţionale în formă electronică lista persoanelor tratate, conform biletelor achiziţionate de Casa Naţională.
    [Pct.39 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    40. Instituţiile prestatoare de servicii balneosanatoriale cu care au fost încheiate contracte,  trimestrial, pînă la data de 5 a lunii care urmează după trimestrul de gestiune, prezintă Casei Naţionale din Moldova pe suport de hîrtie informaţia privind utilizarea biletelor, conform contractelor, şi datele despre biletele neutilizate în termen. Casa Naţională transmite Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova pe suport de hîrtie informaţia despre biletele prevăzute pentru repartizare prin intermediul sindicatelor, neutilizate în termen.
    [Pct.40 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    41. Formularele rapoartelor privind utilizarea biletelor achiziţionate din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat, anexelor (listele beneficiarilor de bilete în formă electronică, actul de confirmare a utilizării biletelor de tratament) se aprobă de Consiliul de Administraţie al Casei Naţionale din Moldova.
    [Pct.41 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
V. Modul de repartizare a biletelor
    42. Biletele se repartizează asiguraţilor în baza cererii depuse la comitetul sindical sau către împuternicitul administraţiei unităţii economice în cazul lipsei organizaţiei sindicale, cu anexarea recomandării medicale (F.0-70/e) eliberate de medicul de familie.
    43. Biletele se repartizează asiguraţilor de către comisia de la entitate, formată din reprezentanţii administraţiei şi organizaţiei sindicale sau, în cazul lipsei organizaţiei sindicale, numai din reprezentanţii administraţiei.
    44. Decizia de repartizare a biletului se semnează de membrii comisiei. La repartizarea biletelor se acordă prioritate asiguraţilor care au suportat accident de muncă sau sînt afectaţi de boală profesională, persoanelor cu disabilităţi, angajate în cîmpul muncii, donatorilor de sînge, persoanelor supuse represiunilor şi ulterior reabilitate, persoanelor care au suferit în urma unui accident excepţional, mamelor cu mulţi copii.
    45. Se interzice eliberarea biletului persoanei asigurate din entitatea economică în care există organizaţie sindicală primară de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, CSNR şi organizaţiile sindicale teritoriale, iar pentru entitatea economică în care nu există organizaţie sindicală primară – de către Casa Naţională şi CTAS.
    [Pct.45 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    46. Se interzice eliberarea biletelor în baza dispoziţiei personale a preşedintelui comitetului sindical, conducerii unităţii economice sau a persoanei împuternicite de administraţie.
    47. Asiguraţii, care desfăşoară activităţi în mai multe unităţi economice (prin cumul), îşi pot realiza dreptul la tratament balneosanatorial numai la locul de muncă de bază.
    [Pct.48 abrogat prin HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
    49. Asiguratului i se eliberează din contul bugetului asigurărilor sociale de stat cel mult un bilet o dată la trei ani consecutivi, cu excepţia cazurilor menţionate la punctul 5 al prezentului Regulament.
    50. Asiguratul, care îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea biletului în temeiul mai multor acte normative, la alegere, va beneficia de bilet în baza unui singur act, dar nu mai des decît o dată la trei ani calendaristici. În asemenea situaţii, beneficiarul de bilet este obligat, la solicitarea persoanei împuternicite de organizaţia sindicală sau de administraţia unităţii economice, să prezinte certificate eliberate de celelalte instituţii care confirmă faptul că în ultimii trei ani el nu a beneficiat de bilet prin intermediul instituţiilor respective.
    [Pct.50 modificat prin HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
    51. Biletele se repartizează asiguraţilor în staţiunea balneosanatorială sau în instituţia specializată de reabilitare, profilul căreia corespunde cu profilul recomandat de medicul de familie. Asiguratul, care a refuzat biletul de tratament propus în conformitate cu recomandarea medicului, se radiază din lista solicitanţilor, cu excepţia cazurilor de refuz pe motiv de contraindicaţii medicale.
     [Pct.52 exclus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    53. Biletele achiziţionate  din contul mijloacelor bugetului asigurărilor sociale de stat pentru tratament cu cazare în staţiunea balneară sau instituţia de reabilitare, se eliberează asiguraţilor cu perceperea a 20% din preţul lor, cu excepţia biletelor eliberate în cazurile indicate în punctul 5 al prezentului Regulament.
    54. Biletele pentru tratament în condiţii de ambulator (bilet la băi) se eliberează cu perceperea a 15% din preţul lor.
    55. Costul biletelor  în mărime de 20% şi 15% se achită nemijlocit de beneficiari în casieria staţiunii balneosanatoriale sau a instituţiei de reabilitare.
    [Pct.56 abrogat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    [Pct.56 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    57. În biletul eliberat se înscrie numele, prenumele, datele buletinului de identitate sau ale paşaportului, IDNP al beneficiarului, locul de muncă şi funcţia acestuia, denumirea entităţii care a eliberat biletul, IDNO al acesteia şi se semnează de persoana împuternicită. Semnătura pe bilet se confirmă prin aplicarea ştampilei entităţii respective. Nu se admite eliberarea biletului necompletat.
    [Pct.57 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
     [Pct.58 exclus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    59. Beneficiarul confirmă primirea biletului prin semnarea personală în registrul de evidenţă a biletelor.
    60. După primirea biletului, asiguratul se prezintă la medicul de familie pentru perfectarea fişei balneosanatoriale.
     [Pct.61 exclus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    62. Nu se admite tratarea a două sau mai multe persoane care deţin un singur bilet, eliberarea din contul mijloacelor asigurărilor sociale a banilor în numerar pentru procurarea individuală a biletelor sau în calitate de compensare totală ori parţială a preţului biletului procurat personal de asigurat.
    63. Se interzice perceperea plăţii pentru serviciul de eliberare a biletului sau vînzarea acestora persoanelor neasigurate.
VI. Exercitarea controlului şi răspunderea pentru nerespectarea
prevederilor prezentului Regulament

    64. Controlul privind corectitudinea şi plenitudinea executării prevederilor prezentului Regulament se exercită de Casa Naţională, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi de organele abilitate cu drept de control.
    65. Responsabilitatea privind eliberarea corectă a certificatelor medicale (F.0-70/e) pentru tratament balneo­sanatorial se pune în sarcina prestatorilor de servicii medicale.
    [Pct.65 modificat prin HG1020 din 24.10.18, MO400-409/26.10.18 art.1085; în vigoare 26.10.18]
    66. Responsabilitatea pentru repartizarea corectă a biletelor eliberate prin intermediul organelor sindicale se pune în sarcina  Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi organelor sindicale afiliate, iar pentru biletele eliberate prin intermediul organelor de asigurări sociale – Casei Naţionale şi structurilor ei teritoriale.
    [Pct.66 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
   
661. Responsabilitatea pentru prezentarea,  pe suport de hîrtie şi în format electronic, la Casa Naţională a listelor entităţilor care se asigură cu bilete de către Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, în forma stabilită de Casa Naţională, le revine Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi organelor sindicale afiliate.
    [Pct.661 introdus prin HG209 din 07.03.18, MO84-93/16.03.18 art.242]
    67. Responsabilitatea pentru utilizarea corectă a biletelor se pune în sarcina organizaţiei sindicale a unităţilor economice şi a administraţiei unităţilor economice în cazul lipsei organizaţiei sindicale.
    68. Beneficiarul biletului poartă răspundere materială pentru obţinerea biletului în temeiul documentelor falsificate, prin rambursarea costului biletului la contul CNSM şi CNAS.
    [Pct.68 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    69. Beneficiarul, care a încălcat regulile de tratament şi comportament în instituţia balneosanatorială sau a părăsit nemotivat instituţia înainte de termen, se asigură cu bilete peste un termen prevăzut în punctul 49 al prezentului Regulament.
    70. În cazul încălcării prevederilor prezentului Regulament, persoana vinovată de prejudiciul material adus bugetului asigurărilor sociale de stat va restitui preţul deplin al biletului. Pentru biletele eliberate prin intermediul sindicatelor, suma respectivă se va transfera Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova pentru a fi restituită în bugetul asigurărilor sociale de stat, iar pentru biletele eliberate prin intermediul organelor de asigurări sociale, suma respectivă se va transfera direct în bugetul asigurărilor sociale de stat.
    [Pct.70 modificat prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
   
701. În cazul încălcării de către entitate a prevederilor prezentului Regulament, suma care constituie costul biletului utilizat nelegitim nu se va accepta în contul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat.
    [Pct.701 introdus prin HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    71. Responsabilitatea materială la nivel naţional pentru prejudiciul adus bugetului asigurărilor sociale de stat în urma utilizării frauduloase a biletelor eliberate prin intermediul sindicatelor se pune în seama Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, iar pentru biletele eliberate prin intermediul organelor de asigurări sociale de stat – a Casei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.71 în redacţia HG241 din 19.04.12, MO82-84/27.04.12 art.277]
    72. În  cazul nesoluţionării pe cale extrajudiciară a problemelor apărute în urma nerespectării prevederilor prezentului Regulament, acestea se vor soluţiona prin instanţele judiciare.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.290
din 19 aprilie  2010
Lista
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.982 din 22 iulie 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneoclimateric” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.110-112, art.1101).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.467 din 17 aprilie 2003 „Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.982 din 22 iulie 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.77-79, art.496).
    3. Punctul 11 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.940 din 4 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.991).