HGM1026/2010
ID intern unic:  336609
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1026
din  02.11.2010
privind organizarea activităţii de inspectare financiară
Publicat : 09.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 1151
    MODIFICAT
   
HG853 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.919
    HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858
    HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285
    HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443

    Denumirea în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443

    NOTĂ:

    Pe tot parcursul hotărîrii, sintagma „Serviciul control financiar şi revizie” se substituie cu sintagma „Inspecţia financiară”, la cazul gramatical respectiv prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443    [Preambulul exclus prin HG853 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.919]
    1. Se stabileşte efectivul-limită pentru Inspecţia financiară în număr de 135 de unităţi, inclusiv personalul auxiliar – în număr de 7 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.1 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Pct.1 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, conform anexei nr.1.
    3. Ministerul Finanţelor va întreprinde măsurile în rigoare ce decurg din prezenta Hotărîre.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 1026. Chişinău, 2 noiembrie 2010.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 1026
din 2 noiembrie 2010

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei financiare
din subordinea Ministerului Finanţelor
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
    1. Domeniul de aplicare
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspecţei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor (în continuare – Regulament) stabileşte statutul juridic al Inspecţei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor (în continuare – Inspecţia financiară), locul lui în structura autorităţilor publice centrale, funcţiile de bază, atribuţiile, drepturile, precum şi modul de organizare şi funcţionare a acestuia.
    2. Statutul juridic al Inspecţiei financiare
    1) Inspecţia financiară este autoritate administrativă de specialitate din subordinea Ministerului Finanţelor şi efectuează inspectări (controale) financiare.
    2) Inspecţia financiară este persoană juridică, finanţat din contul mijloacelor băneşti alocate de la bugetul de stat, dispune de cont trezorerial, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova şi denumirea în limba de stat, de formular cu antet şi de alte atribute ale persoanei juridice.
    3. Cadrul legal de activitate al Inspecţiei financiare
 
   Inspecţia financiară, în temeiul art.78 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din  25 iulie 2014, art.12 din Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, art.38 din Legea 837-XIII  din  17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, art.22 din Legea 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, şi procesul bugetar, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu actele legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului şi alte acte normative, precum şi cu prezentul Regulament.
    [Pct.3 modificat prin HG853 din 08.07.16, MO206-214/15.07.16 art.919]
    [Pct.3 modificat prin HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858]
CAPITOLUL  II
Misiunea, sfera de aplicare, funcţiile de bază,
atribuţiile, drepturile şi obligaţiile
Inspecţiei financiare
 şi angajaţilor cu funcţii de inspectare (control) financiară
    4. Misiunea
  
  Misiunea Inspecţiei financiare constă în protecţia intereselor financiare publice ale statului prin exercitarea, conform principiilor transparenţei şi legalităţii, a controlului financiar centralizat al Ministerului Finanţelor privind conformitatea cu legislaţia a operaţiunilor şi tranzacţiilor ce ţin de gestionarea resurselor bugetului public naţional şi patrimoniului public.
    [Pct.4 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    5. Funcţiile de bază, temeiul desfăşurării inspectării (controlului) financiare
   
1) Funcţiile de bază ale Inspecţiei financiare sînt:
    a) inspectarea financiară a operaţiunilor şi a tranzacţiilor privind respectarea cadrului normativ  în domeniul bugetar şi economico-financiar;
    b) detectarea prejudiciilor/iregularităţilor la entităţile supuse inspectării (controlului) financiare, pe aspectele prevăzute în prezentul Regulament.
    [Pct.5 subpct.1) în redacţia HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
   
[Pct.5 subpct.1) modificat prin  G403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    2) În procesul efectuării inspectărilor (controalelor) financiare, Inspecţia financiară cooperează, în caz de necesitate, cu alte autorităţi de inspectare şi control. 
    3) Inspectarea (controlul) financiară se desfăşoară:
    a) conform programului de activitate elaborat pe tematici propuse de autorităţile publice şi incluse în baza evaluării riscurilor, coordonate cu Ministerul Finanţelor;
    b) la solicitarea Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, Parlamentului, Guvernului, Curţii de Conturi şi Ministerului Finanţelor;
    c) la solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător şi asociaţiile obşteşti, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept;
    [Pct.5 subpct.3), lit.c) modificată prin HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858]
    d) în baza solicitărilor, petiţiilor şi informaţiilor, inclusiv parvenite de la autorităţile publice centrale şi locale, privind încălcarea disciplinei financiare în activitatea entităţilor specificate în pct.6 al prezentului Regulament.
    În cazurile menţionate la lit. d) a prezentului subpunct, asupra efectuării inspectării (controlului) financiare decide Ministerul Finanţelor.
    6. Sfera de aplicare

    În exercitarea funcţiilor sale, Inspecţia financiară efectuează inspectări (controale) financiare la:
    [Pct.6 alineat modificat prin HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858]
    a) autorităţile publice centrale şi locale şi instituţiile subordonate şi/sau fondate de către acestea, pe aspecte ce ţin de utilizarea resurselor finanţate sau contractate de la bugetul public naţional, a granturilor şi a mijloacelor oferite de către donatorii interni şi externi, raportarea datoriei publice, procedurile de achiziţie publică, precum şi gestionarea conformă a activelor şi pasivelor;
    b) la întreprinderile de stat şi cele municipale, la societăţile comerciale în al căror capital social statul deţine o cotă-parte, precum şi la persoanele afiliate, pe aspecte ce ţin de utilizarea patrimoniului public, corectitudinea defalcărilor la buget şi achitarea dividendelor, disciplina preţurilor şi tarifelor reglementate de stat;
    c) la alte persoane fizice şi juridice, care utilizează mijloace financiare publice şi gestionează patrimoniu public, pe aspecte ce ţin de corectitudinea efectuării operaţiunilor şi tranzacţiilor economice din mijloace financiare publice şi pe aspecte ce ţin de respectarea cadrului normativ privind procedura de utilizare a granturilor oferite de donatorii interni şi externi.
    d) la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat, precum şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător şi asociaţiile obşteşti, la solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept.
    [Pct.6 lit.d) introdusă prin HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858]
    [Pct.6 în redacţia HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    [Pct.6 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    7. Atribuţiile
  
  1) În cadrul exercitării funcţiilor sale Inspecţia financiară:
    a) efectuează inspectări (controale) financiare la entităţile specificate la pct. 6 al prezentului Regulament;
    b) efectuează controale de contrapunere la alte entităţi, indiferent de forma de proprietate şi genul de activitate, care au raporturi economico-financiare cu entităţile supuse inspectării (controlului) financiare, precum şi la antreprenori şi subantreprenori, care au acordat (livrat) servicii (mărfuri), au executat lucrări pentru acestea;
    c) organizează, după caz, inspectări (controale) repetate şi suplimentare, inclusiv în cazurile de dezacorduri şi contestări înaintate de către entităţile supuse inspectării (controlului) financiare;
    d) elaborează regulamente, codul de conduită al angajaţilor cu funcţii de inspectare (control) financiară, instrucţiuni şi norme metodologice privind activitatea de inspectare (control) financiară, ce reglementează procedurile privind iniţierea inspectărilor, durata şi perioada supusă inspectării, termenele de întocmire a raportului privind rezultatele inspectării (controlului) financiare, termenul şi modalitatea de informare a entităţii supuse inspectării (controlului) financiare, care se aprobă de ministrul finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova;
    e) elaborează programul de activitate, care se coordonează cu Ministerul Finanţelor şi se aprobă de Consiliul coordonator al Inspecţiei financiare;
    f) întocmeşte şi prezintă informaţii privind rezultatele activităţii de inspectare (control) financiară Ministerului Finanţelor şi organelor interesate;
    g) adoptă hotărîri şi decizii privind aplicarea sancţiunilor pecuniare, precum şi decizii de reeşalonare a sancţiunilor aplicate;
    h) transmite Serviciului fiscal materialele pentru evidenţă şi încasarea sumelor calculate la buget;
    [Pct.7 subpct.1), lit.h) modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    i) transmite organelor de drept materialele inspectărilor (controalelor) financiare şi referinţe privind prejudiciile cauzate;
    j) înaintează conducătorilor şi executorilor de buget ale entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare prescripţii executorii privind lichidarea iregularităţilor constatate în cadrul inspectării (controlului) financiare şi monitorizează executarea acestora;
    k) solicită autorităţilor publice, întreprinderilor şi instituţiilor de stat antrenarea gratuită a specialiştilor şi experţilor pentru participare la verificări sau expertize, în vederea elucidării unor probleme de specialitate;
    l) solicită şi primeşte gratuit de la instituţiile financiare informaţii şi copii ale documentelor cu privire la operaţiunile bancare şi situaţiile conturilor entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare;
    m) solicită şi primeşte gratuit de la autorităţile publice, organizaţii şi întreprinderi de stat informaţii şi copii de pe documentele necesare pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspectare (control) financiară;
    [Pct.7 subpct.1), lit.m) modificată prin HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858]
    n) solicită de la organele abilitate suspendarea conturilor de decontare a instituţiilor supuse inspectării (controlului) financiare în situaţii ce pot conduce la pierderea mijloacelor financiare care aparţin statului, precum şi în cazurile în care conducerea entităţii supuse inspectării (controlului) financiare împiedică angajaţii abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară să-şi îndeplinească atribuţiile de funcţie;
    o) elaborează raportul anual privind rezultatele activităţii de inspectare (control) financiară şi îl remite Ministerului Finanţelor;
    p) exercită şi alte atribuţii de inspectare (control) financiară în conformitate cu legislaţia.
    2) Sancţiunile pecuniare aplicate de Inspecţia financiară, în caz de neachitare benevolă, se încasează în mod extrajudiciar, conform legislaţiei în vigoare.
    8. Drepturile şi obligaţiile angajaţilor abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară
   
1) Angajaţii abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară sînt în drept:
    a) să verifice la entităţile publice, supuse inspectării (controlului) financiare documentele privind cheltuielile şi veniturile referitoare la tranzacţiile subiectului supus inspectării (controlului) financiare, precum şi documentele ce confirmă disponibilul, intrarea şi utilizarea mijloacelor băneşti şi a activelor materiale şi nemateriale, gestionarea patrimoniului, precum şi corectitudinea altor operaţiuni financiar-economice;
    b) să dispună de acces liber la sistemul computerizat de evidenţă contabilă a entităţii supuse inspectării (controlului) financiare şi orice înregistrări financiare suplimentare;
    c) să dispună de acces liber în clădirile administrative, în depozite şi alte încăperi ale entităţii supuse inspectării (controlului) financiare;
    d) să solicite conducătorilor entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare inventarierea mijloacelor fixe, altor active materiale şi nemateriale şi a mijloacelor băneşti;
    e) să sigileze, în caz de necesitate a securităţii, casieriile, depozitele, arhivele, alte încăperi;
    f) să ridice, în caz de necesitate, documentele confirmative, lăsînd în dosare acte de ridicare, copii şi lista documentelor ridicate;
    g) să solicite şi să primească de la persoanele responsabile ale entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare explicaţii/informaţii în scris sau verbale privind aspectele inspectate;
    h) să constate contravenţii şi să întocmească hotărîri şi procese-verbale în baza materialelor de inspectare (control) financiară, conform legislaţiei;
    h1) să efectueze controlul economico-financiar, la solicitarea organelor de drept, în baza ordonanţelor emise în cadrul desfăşurării urmăririi penale, la persoanele juridice de drept public, la persoanele juridice de drept privat, precum şi la persoanele fizice care practică activitate de întreprinzător şi asociaţiile obşteşti, pe tematica prevăzută în ordonanţele organelor de drept;
    [Pct.8 subpct.1), lit.h1) introdusă prin HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858]
    i) să exercite şi alte funcţii prevăzute de legislaţia în vigoare.
    2) Angajaţii abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară îşi desfăşoară activitatea de inspectare (control) în baza autorizaţiei Inspecţiei financiare, în care sînt stipulate clauzele privind entitatea, tematica, perioada supusă inspectării (controlului) financiare şi termenele efectuării inspectării  (controlului) financiare.
    3) Cerinţele legitime ale angajaţilor abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară sînt executorii pentru angajaţii entităţii supuse inspectării (controlului) financiare.
    4) În executarea atribuţiilor de funcţie, angajaţii abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară sînt obligaţi:
    a) să respecte Constituţia Republicii Moldova, legile, alte acte normative şi jurămîntul funcţionarului public;
    b) să respecte drepturile entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare;
    c) să efectueze inspectări (controale) financiare în conformitate cu prezentul Regulament şi cu normele metodologice;
    d) să respecte Codul de conduită al angajaţilor abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară şi cadrul metodologic;
    e) să exercite obligaţiile, respectînd principiile de obiectivitate, independenţă, profesionalism şi integritate;
    f) să garanteze păstrarea secretelor de stat, de serviciu, comerciale şi personale cunoscute în cadrul exercitării atribuţiilor.
    5) Împiedicarea executării obligaţiilor de serviciu ale angajaţilor abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară, inclusiv: ofensarea, ameninţarea, împotrivirea, violenţa, atentarea la viaţa, sănătatea, demnitatea şi averea lor, precum şi a rudelor apropiate, în timpul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu sau ca urmare a acesteia, atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţie. Angajaţii abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară nu vor efectua inspectări (controale) financiare, care generează sau pot genera conflict de interese de natură personală sau profesională.
CAPITOLUL III
Drepturile şi obligaţiile conducătorului şi persoanelor
cu funcţii de răspundere ale entităţilor supuse inspectării
(controlului) financiare

    9. Drepturile conducătorului şi persoanelor cu funcţii de răspundere ale entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare
  
  Conducătorul şi persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare au următoarele drepturi:
    a) să cunoască tematica inspectării (controlului) financiare;
    b) să cunoască rezultatele preventive ale inspectării (controlului) financiare pînă la întocmirea raportului privind rezultatele inspectării (controlului) financiare;
    c) să fie informat despre încălcările depistate;
    d) să înainteze dezacord şi să solicite motivat revizuirea raportului privind rezultatele inspectării (controlului) financiare;
    e) în cazurile în care nu sînt de acord cu sancţiunile aplicate, să înainteze contestaţii, care se examinează de către Inspecţia financiară, conform legislaţiei. Înaintarea contestaţiei nu suspendă acţiunea persoanelor responsabile ale Inspecţiei financiare şi nici executarea sancţiunii aplicate.
    10. Obligaţiile conducătorului şi persoanelor cu funcţii de răspundere ale entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare
   
Conducătorul şi persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare sînt obligaţi:
    a) să asigure angajaţilor abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară accesul liber în încăperi şi pe teritoriul entităţilor supuse inspectării (controlului) financiare, în limitele competenţelor;
    b) să prezinte, la cererea angajaţilor abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară, documente primare în original, registre contabile, rapoarte, bilanţuri contabile şi alte documente pe suport de hîrtie cu semnăturile respective şi în format electronic, în cazul în care evidenţa contabilă se ţine computerizat, necesare pentru efectuarea inspectării (controlului) financiare. În cazul în care lipsesc documentele contabile ori evidenţa contabilă nu corespunde cerinţelor legale, să restabilească, în termen de pînă la 60 de zile, documentele primare şi să aducă registrele evidenţei contabile în conformitate cu cerinţele legislaţiei;
    c) să prezinte spre verificare toate mijloacele băneşti şi activele materiale şi nemateriale;
    d) să dea explicaţii în scris sau verbal şi să ofere informaţii relevante angajaţilor abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară privind chestiunile abordate în cadrul inspectării (controlului) financiare;
    e) să creeze condiţii necesare şi, în caz de necesitate, să delegheze angajaţi pentru a fi implicaţi în asigurarea procesului de efectuare a inspectării (controlului) financiare;
    f) să semneze raportul privind rezultatele inspectării (controlului) financiare întocmit de angajaţii abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară. Refuzul de a semna raportul privind rezultatele inspectării (controlului) financiare nu suspendă acţiunile persoanelor responsabile ale Inspecţiei financiare privind încălcările depistate;
    g) să semneze raportul privind rezultatele inspectării (controlului) financiare, iar în cazurile în care nu sînt de acord cu faptele menţionate în raport, să prezinte în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, dezacordul cu menţionarea obiecţiilor;
   
h) să întreprindă măsuri eficiente privind lichidarea încălcărilor constatate în cadrul inspectărilor/controalelor efectuate.
    [Pct.10 lit.h) introdusă prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
CAPITOLUL IV
Organizarea activităţii Inspecţiei financiare
    11. Conducerea Inspecţiei financiare
  
  Conducerea Inspecţiei financiare este exercitată de către directorul Inspecţiei financiare, asistat în activitatea sa de conducere de doi directori adjuncţi.
    Numirea în funcţii, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu, în condiţiile legii, a directorului şi a directorilor adjuncţi ai Inspecţiei financiare, se efectuează de către ministrul finanţelor.
    [Pct.11 în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    12. Directorul
 
   În exercitarea atribuţiilor de serviciu, directorul:
    a) organizează activitatea şi poartă răspundere pentru asigurarea bunei administrări;
    b) asigură executarea legilor, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor Parlamentului, ordonanţelor, hotărîrilor şi dispoziţiilor Guvernului, ordinelor şi dispoziţiilor ministrului finanţelor, precum şi îndeplinirea sarcinilor ce decurg din prevederile prezentului Regulament şi din alte acte normative;
    c) delimitează sarcinile şi atribuţiile, stabileşte responsabilităţile directorilor adjuncţi şi şefilor subdiviziunilor structurale;
    [Pct.12 lit.c) modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    d) deleagă în scris atribuţiile sale directorilor adjuncţi şi şefilor subdiviziunilor structurale;
    [Pct.12 lit.d) modificată prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285] 
    e) aprobă regulamentele de activitate ale subdiviziunilor structurale din cadrul Inspecţiei financiare, fişele postului pentru funcţiile publice, precum şi obiectivele individuale de activitate şi indicatorii de performanţă ale funcţionarilor publici;
    [Pct.12 lit.e) modificată prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    f) aprobă programul de activitate;
    g) aplică sancţiuni pecuniare, în urma inspectărilor (controalelor) efectuate de către Inspecţia financiară şi alte organe abilitate, în baza materialelor primite de la acestea, anulează sau modifică hotărîrile şi deciziile adoptate, dacă ele contravin legislaţiei;
    h) emite ordine, indicaţii, decizii, dispoziţii, aprobă regulamente, instrucţiuni şi norme metodologice pentru îndeplinirea funcţiilor Inspecţiei financiare;
    [Pct.12 lit.h) modificată prin HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858]
    i) dirijează politicile de personal şi gestionează resursele umane din cadrul Inspecţiei financiare;
    i1) numeşte în funcţii, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici din cadrul Inspecţiei financiare, angajează şi eliberează din funcţie personalul contractual al Inspecţiei financiare, în condiţiile legislaţiei muncii;
    [Pct.12 lit.i1) introdusă prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    j) aprobă programe de instruire pentru angajaţii abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară şi alţi angajaţi ai Inspecţiei financiare;
    k) stimulează material şi aplică sancţiuni disciplinare faţă de angajaţii abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară şi alţi angajaţi ai Inspecţiei financiare;
    l) aprobă statul de personal;
    [Pct.12 lit.l) în redacţia HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
    m) asigură gestionarea bugetului Inspecţiei financiare în limitele alocate şi prezintă situaţiile financiare anuale;
    [Pct.12 lit.m) modificată prin HG815 din 07.10.14, MO310-312/10.10.14 art.858]
    n) înaintează spre examinare la şedinţele Colegiului Ministerului Finanţelor chestiunile ce ţin de activitatea Inspecţiei financiare;
    o) coordonează relaţiile cu organele de stat din ţară şi de peste hotare în problemele ce ţin de exercitarea funcţiilor Inspecţiei financiare;
    p) rezolvă alte chestiuni ce vizează activitatea Inspecţiei financiare.
    13. Consiliul coordonator
   
În cadrul Inspecţiei financiare se instituie Consiliul coordonator, care este un organ colegial pentru elaborarea direcţiilor principale de activitate eficientă a Inspecţiei, exercitarea controlului asupra îndeplinirii lor, examinarea cazurilor contradictorii, problemelor sociale ale colectivului etc., al cărui regulament şi componenţă numerică şi nominală se aprobă de către ministrul finanţelor, la propunerea directorului.
    [Pct.13 modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    14. Structura Inspecţiei financiare
    Structura Inspecţiei financiare se aprobă de către ministrul finanţelor.
    15. Corespondenţa Inspecţiei financiare
  
  1) Corespondenţa Inspecţiei financiare este semnată de către director, care este în drept să delege prin ordin această atribuţie directorilor adjuncţi.
   
[Pct.15 subpct.1) modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    2) Semnăturile pe documentele Inspecţiei financiare sînt aplicate de către director sau directori adjuncţi în forma semnăturii scrise.
   
[Pct.15 subpct.2) modificat prin HG231 din 02.04.13, MO69-74/05.04.13 art.285]
    3) Directorul deleagă prin ordin dreptul de semnătură altor angajaţi ai Inspecţiei financiare. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    Schema de încadrare pentru Inspecţia financiară se aprobă de ministrul finanţelor.
    [Pct.14 alineat introdus prin HG403 din 13.06.12, MO120-125/15.06.12 art.443]
CAPITOLUL  V
Dispoziţii speciale
    16. Personalul şi condiţiile de încadrare a personalului Inspecţiei financiare
 
   1) Personalul Inspecţiei financiare
    a) Inspecţia financiară îşi exercită funcţiile prin intermediul angajaţilor abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară, personalul de specialitate şi personalul contractual.
    b) Angajaţii abilitaţi cu funcţii de inspectare (control) financiară şi personalul de specialitate cad sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    c) Drepturile şi responsabilităţile personalului contractual sînt reglementate de legislaţia muncii.
    2) Condiţiile de încadrare a personalului Inspecţiei financiare
    a) La funcţia de angajat abilitat cu funcţii de inspectare (control) financiară poate candida o persoană care îndeplineşte condiţiile stipulate în Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    b) Dreptul de a fi încadraţi în cadrul Inspecţiei financiare îl au cetăţenii Republicii Moldova cu studii superioare financiare, economice, de contabilitate, juridice, ale căror stare a sănătăţii le permite să exercite obligaţiile conform funcţiilor deţinute.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1026
din 2 noiembrie 2010­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

L I S T A
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
  
  1. Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2002 „Despre unele măsuri privind asigurarea activităţii Ministerului Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 71-73, art. 759).
    2. Hotărîrea Guvernului nr. 1210 din 9 octombrie 2003 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 215-217, art. 1261).
    3. Punctele 1 şi 3 din anexa nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1138 din 1 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea regulamentelor Ministerului Finanţelor, Trezoreriei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 145-147, art. 1211).
    4. Hotărîrea Guvernului nr. 489 din 3 mai 2007 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 27 mai 2002” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 64-66, art. 518).
    5. Hotărîrea Guvernului nr. 335 din 21 martie 2008 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 63-65, art. 406).
    6. Punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 661 din 10 noiembrie 2009 „Cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 163-164, art. 729).
    7. Punctul 10 din Hotărîrea Guvernului nr. 709 din 6 august 2010 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 145-147, art. 792).