OMFA139/2010
ID intern unic:  336620
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 139
din  20.10.2010
cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi
Cartei de audit intern (Regulament - model de funcţionare
a unităţii de audit intern)
Publicat : 09.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 221-222     art Nr : 782
    Abrogat prin OMF74 din 10.06.14, MO217-222/01.08.14 art.1044

    În scopul executării prevederilor art. 564 din Legea nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), art.89 alin.(1) din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 32-35, art. 116), precum şi în conformitate cu art.13 alin.(1) din Legea nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 208-210, art. 783),
ORDON:
    1. Se aprobă Codul etic al auditorului intern (Anexa nr.1);
    2. Se aprobă Carta de audit intern (Regulament - model de funcţionare a unităţii de audit intern) (Anexa nr.2).
    3. Se stabileşte că prevederile Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulamentului - model de funcţionare a unităţii de audit intern) sînt obligatorii pentru activitatea auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.
    4. Controlul asupra respectării prevederilor Codului etic al auditorului intern şi a Cartei de audit intern de către auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public se pune în sarcina Ministerului Finanţelor.
    5. Se abrogă Codul etic al auditorului intern şi Carta de audit intern  (Regulament – model de efectuare a auditului intern), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 111 din 26.12.2007.

    MINISTRUL FINANŢELOR                                     Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 139. Chişinău, 20 octombrie 2010.

Anexa nr.1

CODUL ETIC AL AUDITORULUI INTERN
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Codul etic al auditorului intern (în continuare – Codul) reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită, care reglementează activitatea auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern în domeniul eticii profesionale.
    2. Codul a fost elaborat în concordanţă cu prevederile Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 230-232, art. 840) şi Standardelor Naţionale de Audit Intern, aprobate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 82 din 29 noiembrie 2007 şi Ordinul ministrului finanţelor nr. 98 din 27 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 198-202, art. 61).
    3. Scopul Codului este promovarea culturii etice în activitatea de audit intern.
II. OBIECTIVELE
    4. Codul urmăreşte atingerea următoarelor obiective:
    a) definirea principiilor fundamentale necesare desfăşurării activităţii auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern;
    b) stabilirea normelor de conduită în desfăşurarea activităţii auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern;
    c) asigurarea evitării conflictului de interese dintre auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern şi unitatea auditată.
III. CERINŢELE DE BAZĂ
    5. Atingerea obiectivelor Codului implică îndeplinirea următoarelor cerinţe de bază:
    a) performanţa - desfăşurarea activităţii la cei mai înalţi parametri profesionali, în scopul îndeplinirii interesului public, în condiţii de economicitate, eficacitate şi eficienţă;
    b) profesionalismul - existenţa capacităţilor intelectuale şi experienţei, dobîndite prin perfecţionare profesională continuă şi respectarea Codului etic al auditorului intern, comun tuturor auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern;
    c) calitatea activităţii de audit intern - asigurarea corespunderii nivelului realizării activităţii de audit intern conform Standardelor Naţionale de Audit Intern, legislaţiei în vigoare şi celor mai bune practici internaţionale;
    d) încrederea - promovarea bunelor relaţii între auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţilor de audit intern, bazate pe principiile cooperării, susţinerii şi corectitudinii profesionale;
    e) conduita adecvată - comportarea ireproşabilă în realizarea atribuţiilor de serviciu;
    f) credibilitatea - autenticitatea şi obiectivitatea informaţiei din rapoartele de audit intern.
    6. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern este responsabil de propriul său comportament în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi informează în scris conducătorul unităţii de audit intern în următoarele cazuri:
    a) existenţa neclarităţilor în aplicarea sau în domeniile de aplicare a prevederilor Codului;
    b) apariţia conflictelor personale între auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern şi managerul unităţii auditate;
    c) constrîngerea să acţioneze în mod neadecvat, lipsit de etică şi să încalce legislaţia în vigoare.
IV. DOMENIUL DE APLICARE
    7. Prevederile Codului se aplică auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public şi conţin recomandări privind aplicarea principiilor fundamentale în activitatea practică a acestora.
V. DECLARAŢIA DE INTERESE
    8. În scopul asigurării independenţei auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern, înaintea demarării misiunii de audit intern, acesta completează Declaraţia de interese (Anexa A), care oferă informaţii despre funcţiile sau interesele deţinute de către auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern în raport cu unitatea auditată şi au un impact asupra activităţii acestuia.
    9. Declaraţia de interese se anexează la dosarul curent al misiunii de audit intern.
VI. PRINCIPII FUNDAMENTALE
    10. În desfăşurarea activităţii auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern respectă următoarele principii fundamentale:
    a) Integritatea;
    b) Independenţa şi obiectivitatea;
    c) Competenţa;
    d) Confidenţialitatea.
    11. Pentru a defini şi explica aplicarea principiilor fundamentale, acestea sînt prezentate după cum urmează:
    a) Noţiuni generale - defineşte principiul;
    b) Reguli - specifică normele de conduită profesională şi cerinţele, aplicabile auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern în exercitarea obligaţiunilor de serviciu pentru a respecta principiul respectiv;
    c) Aplicare practică - prevede modul de aplicare în practică a regulilor de conduită etică a auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern.
VII. INTEGRITATEA
    12. Noţiuni generale
    Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern este corect, onest şi incoruptibil, integritatea fiind suportul încrederii şi credibilităţii acordate raţionamentului de audit.
    13. Reguli:
    a) realizarea activităţii cu onestitate, conştiinciozitate şi rigurozitate;
    b) respectarea legislaţiei şi exercitarea obligaţiunilor de serviciu în conformitate cu cerinţele profesiei;
    c) evitarea implicării în activităţi ilegale sau fapte, ce discreditează auditorul intern/angajatul unităţii de audit intern sau se răsfrîng negativ asupra entităţii.
    14. Aplicare practică
    14.1. Integritatea implică corectitudine în desfăşurarea misiunii de audit intern, onestitate în realizarea acţiunilor şi sinceritate în discuţiile cu persoanele din unitatea auditată. Relaţiile cu colegii şi angajaţii unităţii auditate se bazează pe aceleaşi valori.
    14.2. Activităţile private ale auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern nu influenţează exercitarea atribuţiilor de serviciu şi nu se răsfrîng negativ asupra entităţii. În acest context:
    a) auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern, care are relaţii personale sau familiale cu colegii sau angajaţii unităţii auditate informează conducătorul unităţii de audit intern despre conflictul de interese şi nu se implică în realizarea misiunii de audit intern;
    b) auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern nu utilizează funcţia sa pentru a-şi promova interesele personale;
    c) auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern informează conducătorul unităţii de audit intern în cazul în care este implicat într-o acţiune civilă sau penală intentată împotriva sa;
    d) auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern utilizează proprietatea publică  numai în scopuri de serviciu.
    14.3. Relaţiile cu colegii şi angajaţii unităţii auditate se bazează pe corectitudine, onestitate şi sinceritate. În colectivul de muncă este necesară crearea unui mediu de încredere, care permite auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern exercitarea activităţilor în mod profesional.
    14.4. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern este conştient de responsabilităţile sale pentru neadmiterea discriminării din motive de gen, situaţie matrimonială, dizabilitate, rasă, religie, etc. Este inacceptabilă orice formă de hărţuire, abuz rasial şi intimidare.
VIII. INDEPENDENŢA ŞI OBIECTIVITATEA
    15. Noţiuni generale
    Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern asigură cel mai înalt nivel de independenţă şi obiectivitate profesională la colectarea, evaluarea şi comunicarea informaţiei despre procesul auditat. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern evaluează imparţial împrejurările relevante ale misiunii de audit şi nu este influenţat în formularea constatărilor şi recomandărilor.
    16. Reguli:
    a) manifestarea independenţei şi obiectivităţii în tratarea problemelor aflate în analiză;
    b) evitarea implicării în activităţi sau relaţii, care afectează imparţialitatea;
    c) neacceptarea cadourilor şi serviciilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu excepţia semnelor de atenţie simbolice, conform normelor de politeţe şi ospitalitate prevăzute de legislaţie;
    d) dezvăluirea tuturor faptelor, acţiunilor care ar putea denatura raportarea rezultatelor misiunii de audit intern.
    17. Aplicare practică
    17.1. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern asigură respectarea principiului de independenţă şi obiectivitate în realizarea activităţii de audit intern. Obiectivitatea nu este subminată de interese personale sau externe.
    17.2. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern nu se implică în activităţile de audit în interes personal.
    17.3. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern evită orice îndemn de favoritism în relaţiile cu colegii şi angajaţii unităţii auditate.
    17.4. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern respectă normele de conduită şi evită orice formă de abuz sau dependenţă, care pot împiedica exercitarea atribuţiilor de serviciu.
IX. COMPETENŢA
    18. Noţiuni generale
    Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern deţine competenţele necesare profesionale în vederea realizării activităţii de audit intern.
    19. Reguli:
    a) obţinerea consultaţiilor din partea specialiştilor în domeniu, în cazul în care auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern nu dispune de aptitudini profesionale necesare;
    b) efectuarea misiunilor de audit intern în conformitate cu cadrul normativ în vigoare;
    c) îmbunătăţirea permanentă a competenţei profesionale, eficienţei şi calităţii activităţii desfăşurate.
    20. Aplicare practică
    20.1. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern aplică cadrul normativ relevant în activitatea sa, care-i permit îndeplinirea competentă a atribuţiilor de serviciu. Aceasta implică cunoaşterea standardelor, politicilor, procedurilor şi practicilor aplicabile de audit intern, management financiar şi control, precum şi prevederilor legislaţiei în vigoare.
    20.2. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern îşi perfecţionează abilităţile necesare pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu.
X. CONFIDENŢIALITATEA
    21. Noţiuni generale
    Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern nu dezvăluie informaţiile obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fără o autorizare a conducerii entităţii, cu excepţia cazurilor care reprezintă o obligaţie profesională sau legală.
    22. Reguli:
    a) protejarea informaţiei obţinute în cadrul îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu;
    b) neutilizarea informaţiei obţinute în cadrul activităţii în scopuri personale, care ar prejudicia activitatea unităţii auditate sau interesele publice, sau care ar contraveni legislaţiei în vigoare.
    23. Aplicare practică
    23.1. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern păstrează confidenţialitatea informaţiei acumulate în timpul exercitării activităţii de audit intern. Este interzis ca auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern să utilizeze în interes personal sau să dezvăluie unei persoane neautorizate faptele, documentele şi datele obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
    23.2. Auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern asigură protejarea informaţiei reflectate în corespondenţă, documente, dosare şi datele păstrate pe suport electronic privind unitatea auditată.
XI. DISPOZIŢII FINALE
    24. Direcţia de armonizare a sistemului de control financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor evaluează respectarea prevederilor Codului de către auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern.
    25. Prevederile Codului sînt obligatorii pentru toţi auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public. Conducătorul unităţii de audit intern are responsabilitatea să asigure cunoaşterea principiilor Codului de către toţi auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţilor de audit intern.

 Anexa A
DECLARAŢIA  DE  INTERESE

    Numele, prenumele: ______________________________________
    Funcţia deţinută: _________________________________________
    Entitatea publică:  ________________________________________
    Titlul misiunii de audit intern: _______________________________
    Unitatea auditată:  ________________________________________

Incompatibilităţi în legătură cu unitatea auditată
 Da
Nu

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva din unitatea auditată, care ar putea să Vă limiteze măsura în care puteţi să Vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi iregularităţi şi neajunsuri?

 
 

Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să Vă influenţeze în misiunea de audit intern?

 
 

Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat (ă) pe parcursul ultimului an în activitatea unităţii auditate?

 
 

Au deţinut/deţin soţul/soţia, rudele pînă la al doilea grad de rudenie ale auditorului intern/angajatului din cadrul unităţii de audit intern funcţii de conducere, pe parcursul ultimului an, în unitatea auditată?

 
 

Aţi fost implicat (ă) în elaborarea şi implementarea sistemului de management financiar şi control al unităţii auditate?

 
 

Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la unitatea auditată?

 
 

    Alte circumstanţe, ce generează conflict de interese ___________
    ____________________________________________________________
    ____________________________________________________________

    Semnat __________________
    Data ____________________

    Declaraţia a fost examinată de:
    Semnat __________________
    Data ____________________

Anexa nr.2

CARTA DE AUDIT INTERN
(Regulament - model de funcţionare a unităţii
de audit intern)

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Carta de audit intern reprezintă un model al regulamentului tip de funcţionare al unităţii de audit intern din cadrul entităţii publice.
    2. Carta de audit intern defineşte sfera de activitate a unităţii de audit intern, stabileşte poziţia acesteia în structura organizaţională a entităţii publice, stipulează drepturile şi obligaţiile angajaţilor unităţii de audit intern, autorizează accesul la personal, documente şi bunuri fizice, necesare îndeplinirii corespunzătoare a activităţii de audit intern.
    3. Carta unităţii de audit intern se elaborează în conformitate cu prezenta Cartă, Standardele Naţionale de Audit Intern, Codul etic al auditorului intern şi cadrul normativ relevant.
II. MISIUNEA UNITĂŢII DE AUDIT INTERN
    4. Misiunea unităţii de audit intern este de a acorda consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.
    5. Întru realizarea misiunii unităţii de audit intern, auditorul intern/angajatul din cadrul unităţii de audit intern are acces la toate activităţile entităţii pentru a evalua dacă sistemul de management financiar şi control este adecvat şi funcţionează într-un mod care asigură:
    a) realizarea obiectivelor entităţii publice;
    b) identificarea, evaluarea, gestionarea, monitorizarea şi controlul corespunzător al riscurilor;
    c) interacţiunea adecvată cu/între managerii entităţii publice;
    d) corectitudinea, siguranţa şi oportunitatea informaţiilor;
    e) conformitatea activităţii angajaţilor cu politicile, procedurile, regulamentele entităţii şi directivele conducerii;
    f) economicitatea, eficienţa şi siguranţa resurselor;
    g) realizarea programelor, planurilor şi obiectivelor;
    h) perfecţionarea sistemului de management financiar şi control al entităţii;
    i) aplicarea adecvată a cadrului legal.
III. STATUTUL: INDEPENDENŢĂ ŞI AUTORITATE
    6. Unitatea de audit intern este instituită în subordinea directă a conducătorului entităţii publice şi raportează direct acestuia.
    7. Angajaţii unităţii de audit intern sînt subordonaţi şi raportează conducătorului unităţii de audit intern.
    8. Unitatea de audit intern este în drept să realizeze misiuni de audit intern şi în cadrul entităţilor subordonate entităţii publice.
IV. ATRIBUŢIILE ANGAJAŢILOR DIN CADRUL
UNITĂŢII DE AUDIT INTERN
    9. Conducătorul unităţii de audit intern are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi înaintează spre aprobare conducătorului entităţii proiectele Cartei de audit intern şi, în caz de necesitate, a instrucţiunilor proprii de aplicare a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, ţinînd cont de specificul activităţii entităţii;
    b) elaborează şi înaintează spre aprobare conducătorului entităţii planul strategic şi planul anual al activităţii de audit intern;
    c) remite Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor copiile planului strategic şi planului anual al activităţii de audit intern;
    d) organizează activitatea unităţii de audit intern;
    e) informează periodic, minim trimestrial, conducătorul entităţii publice privind rezultatele activităţii de audit;
    f) elaborează şi prezintă rapoarte privind rezultatele activităţii de audit intern Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor;
    g) informează conducerea entităţii despre cele mai recente tendinţe şi practici de succes în domeniul auditului intern şi propune măsuri de aliniere la acestea;
    h) se expune privind încadrarea în activitatea unităţii de audit intern a angajaţilor, care dispun de cunoştinţe, aptitudini şi experienţe în domeniu;
    i) asigură menţinerea unui înalt nivel al disciplinei de muncă de către angajaţii unităţii de audit intern;
    j) determină atribuţiile de serviciu ale angajaţilor unităţii de audit intern, stabileşte termenele de realizare a activităţilor preconizate, monitorizează îndeplinirea acestor activităţi;
    k) stabileşte obiectivele misiunii de audit intern de comun acord cu conducătorul entităţii publice şi determină aria de aplicabilitate a acesteia;
    l) revizuieşte şi aprobă programul de lucru al misiunii de audit intern;
    m) examinează proiectele rapoartelor de audit intern şi documentele de lucru;
    n) instituie un mecanism de urmărire a implementării recomandărilor;
    o) stabileşte reguli privind protejarea şi păstrarea dosarelor misiunilor de audit intern, cît şi transmiterea acestora către utilizatorii interni sau externi;
    p) informează imediat, printr-o notă informativă, conducătorul entităţii publice despre suspiciuni privind fraudele;
    q) elaborează şi remite Direcţiei de armonizare a sistemului de control financiar public intern din cadrul Ministerului Finanţelor propuneri de modificare a cadrului normativ în domeniul auditului intern public.
    10. Personalul unităţii de audit intern are următoarele atribuţii:
    a) efectuează misiuni de audit intern pentru evaluarea sistemului de management financiar şi control al unităţii auditate şi aplică tehnicile necesare pentru a atinge obiectivele misiunii de audit;
    b) monitorizează implementarea recomandărilor de către conducătorul unităţii auditate;
    c) informează imediat, printr-o notă informativă, conducătorul unităţii de audit intern despre suspiciuni privind fraudele;
    d) elaborează rapoarte de audit intern şi le prezintă spre examinare conducătorului unităţii de audit intern;
    e) comunică şi convine cu conducătorul unităţii auditate asupra constatărilor şi recomandărilor de audit;
    f) solicită întocmirea de către unităţile auditate a planului de acţiuni privind implementarea recomandărilor.
    11. Conducătorul şi personalul unităţii de audit intern sînt în drept:
    a) să dispună de acces liber la bunuri, persoane relevante, informaţii utile şi probante (inclusiv cele în format electronic), pe care le consideră necesare în atingerea scopului şi îndeplinirea obiectivelor misiunii de audit intern;
    b) să obţină asistenţa necesară din partea personalului entităţii publice, precum şi servicii specializate din cadrul sau din afara acesteia.
    12. Conducătorul şi personalul unităţii de audit intern nu au dreptul:
    a) să realizeze sarcini operaţionale ale entităţii, cum ar fi: avizarea angajamentelor, aprobarea tranzacţiilor şi a operaţiunilor contabile sau elaborarea procedurilor de control intern;
    b) să efectueze inspecţii (revizii) financiare;
    c) să investigheze fraude.
V. INTERACŢIUNEA CU AUDITORII EXTERNI
    13. Conducătorul unităţii de audit intern colaborează cu auditorii externi pentru a se asigura că ei sînt informaţi adecvat despre activitatea realizată de către unitatea de audit intern. În acest context, unităţile de audit intern remit Curţii de Conturi copiile:
    a) planului anual al activităţii de audit intern;
    b) raportului anual al activităţii de audit intern.
VI. CADRUL NORMATIV APLICABIL
    14. În activitatea sa, auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţilor de audit intern se călăuzesc de următoarele acte normative:
    a) Legea privind controlul financiar public intern;
    b) Standardele Naţionale de Audit Intern;
    c) Codul etic al auditorului intern;
    d) Normele metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public;
    e) instrucţiunile proprii de aplicare a Normelor metodologice pentru implementarea auditului intern în sectorul public, în cazul necesităţii acestora, ţinînd cont de specificul entităţii;
    f) alte acte normative în domeniu.
VII. DISPOZIŢII FINALE
    15. Prevederile Cartei de audit intern sînt obligatorii pentru auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţii de audit intern.
    16. Auditorii interni/angajaţii din cadrul unităţilor de audit intern poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare pentru nerespectarea prevederilor Cartei de audit intern.