LPM229/2010
ID intern unic:  336794
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 229
din  23.09.2010
privind controlul financiar public intern
Publicat : 26.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 231-234     art Nr : 730     Data intrarii in vigoare : 26.11.2011
    MODIFICAT
   
LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19
    LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14

    NOTĂ:

    În cuprinsul legii, textul „management financiar şi control” și textul „unitate de audit intern”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „control intern managerial” și, respectiv, cu textul „subdiviziune de audit intern” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Obiectul reglementării şi scopul legii
    (1) Prezenta lege stabileşte reguli şi principii generale de organizare a controlului financiar public intern.
    [Art.1 al.(1) modificat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (2) Scopul legii este consolidarea răspunderii manageriale pentru gestionarea optimă a resurselor conform obiectivelor entităţii publice, pe baza principiilor bunei guvernări, prin implementarea sistemului de control intern managerial şi a activităţii de audit intern în sectorul public.
    Articolul 2. Domeniul de aplicare
    Prevederile legii se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional.
    Articolul 3. Noţiuni de bază
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele  noţiuni:
    activităţi de control – politici şi proceduri stabilite pentru abordarea riscurilor şi atingerea obiectivelor entităţii publice;
    audit intern – activitate independentă și obiectivă de asigurare și consiliere, destinată să adauge valoare şi să îmbunătăţească activitatea unei entități publice. Auditul intern ajută entitatea publică în îndeplinirea obiectivelor sale printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluînd şi îmbunătăţind eficacitatea proceselor de management al riscului, control și guvernanță;
    [Art.3 noțiune în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
   
audit intern prin asociere – activitate de audit intern realizată în baza unui acord de asociere încheiat între două sau mai multe entităţi publice, care cooperează pentru asigurarea activităţii de audit intern;
    [Art.3 noțiune introdusă prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    audit intern pe bază de contract – activitate de audit intern realizată de către o persoană juridică sau fizică cu competențe în domeniul auditului intern (furnizor), contractată de către entitatea publică (beneficiar) și desfășurată conform prevederilor prezentei legi.
    [Art.3 noțiune introdusă prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    buna guvernare – mod de a guverna prin care se asigură atingerea obiectivelor cu respectarea principiilor de transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate;
    cartă de audit intern – regulament intern al unităţii de audit intern care defineşte misiunea, competenţele, responsabilităţile şi aria de aplicabilitate a activităţii de audit intern, stabileşte poziţia auditului intern în cadrul entităţii publice, autorizează accesul la documentele, bunurile şi persoanele relevante pentru îndeplinirea corespunzătoare a misiunii de audit intern;
    control intern managerial – sistem organizat de managerul entităţii publice şi personalul acesteia în scopul asigurării bunei guvernări, care cuprinde totalitatea politicilor, procedurilor, regulilor interne, proceselor şi activităţilor realizate în cadrul entităţii publice pentru a gestiona riscurile şi a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor şi rezultatelor planificate;
    [Art.3 noțiune în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    control financiar public intern – sistem general şi consolidat instituit în sectorul public, format din controlul intern managerial, auditul intern şi armonizarea centralizată a acestora, avînd scopul de a promova gestionarea entităţilor publice conform principiilor bunei guvernări;
    [Art.3 noțiune în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    economicitate – minimizarea costului resurselor  alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate;
    eficienţă – raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele utilizate pentru obţinerea acestora;
    eficacitate – gradul  de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi raportul dintre efectul proiectat şi rezultatul efectiv al activităţii respective;
    entitate publică – autoritate a administraţiei publice centrale sau locale, instituţie publică sau autoritate/instituţie autonomă care gestionează mijloace ale bugetului public naţional;
    fraudă – act ilegal caracterizat prin înşelătorie, disimulare sau trădare a încrederii, comis de o persoană sau entitate publică în scopul obţinerii de mijloace băneşti, bunuri/valori sau servicii ori al eschivării de la efectuarea plăţilor, pentru a-şi asigura un avantaj personal ori în afaceri;
    neregularitate – încălcare a cadrului normativ şi a reglementărilor interne relevante ale entităţii publice, ce constă într-o activitate sau o omisiune neintenţionată care afectează sau poate afecta negativ activitatea entităţii publice;
    manager al entităţii publice – conducător al celui mai înalt nivel ierarhic al entităţii publice;
    manager operaţional – conducător responsabil de gestionarea unităţii organizaţionale la fiecare nivel ierarhic al entităţii publice, exceptînd managerul entităţii publice;
    [Art.3 noțiune exclusă prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    management al riscurilor – proces sistematic de identificare, înregistrare, evaluare, control, monitorizare şi raportare a riscurilor, organizat şi efectuat în scopul asigurării rezonabile privind atingerea obiectivelor entităţii publice;
    [Art.3 noțiune modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    mediu de control – atitudine şi acţiuni ale managerului entităţii publice, ale managerilor operaționali și ale angajaților privind importanţa controlului intern managerial în cadrul entităţii publice, atmosfera, disciplina şi condiţiile necesare realizării obiectivelor acesteia;
    [Art.3 noțiune în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    misiune de audit intern – activitate de asigurare și consiliere, autorizată prin ordin şi delimitată în timp, cu o arie de aplicabilitate bine determinată, care se finalizează prin emiterea unui raport de audit;
    [Art.3 noțiune modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    răspundere managerială – conştientizare şi asumare de către managerul entităţii publice și de către managerii operaționali a responsabilităţii pentru acţiunile, deciziile şi politicile promovate, inclusiv pentru maximizarea rezultatelor prin optimizarea resurselor, pe baza principiilor bunei guvernări, precum şi obligaţia de a raporta despre obiectivele şi rezultatele atinse;
    [Art.3 noțiune modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    risc – eveniment posibil care poate avea impact negativ în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor entităţii publice;
    subdiviziune de audit intern – subdiviziune organizaţională, funcţional independentă, din cadrul entităţii publice abilitată să efectueze auditul intern;
    unitate auditată – subdiviziune organizaţională ori entitate publică responsabilă de sistemul şi/sau procesul supus evaluării de către subdiviziunea de audit intern.
    [Art.3 noțiune în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 4. Principiile bunei guvernări
    (1) Principiile bunei guvernări sînt transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate în activitatea entităţii publice.
    (2) Managerului entităţii publice i se atribuie răspunderea managerială pentru asigurarea principiilor bunei guvernări.
    Articolul 5. Componentele controlului financiar public intern
    (1) Pentru promovarea unei bune guvernări a entităţilor publice, se implementează controlul financiar public intern, care include:
    a) controlul intern managerial;
    b) auditul intern;
    c) coordonarea şi armonizarea centralizată.
    (2) Responsabil pentru asigurarea prevederilor menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) este managerul entităţii publice, iar pentru executarea prevederii de la alin. (1) lit. c) – Ministerul Finanţelor.
Capitolul  II
CONTROL INTERN MANAGERIAL
    Articolul 6. Scopul controlului intern managerial
    Managerul entităţii publice organizează sistemul de control intern managerial pentru a asigura atingerea obiectivelor entităţii publice prin:
    a) economicitatea, eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor;
    [Art.6 lit.a) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    b) conformitatea cu cadrul normativ şi cu reglementările interne;
    c) siguranţa şi optimizarea activelor şi a pasivelor;
    d) fiabilitatea şi integritatea informaţiei financiare şi operaţionale.
    [Art.6 lit.d) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 7. Obiectul controlului intern managerial
    Obiecte ale controlului intern managerial sînt toate sistemele, procesele şi activităţile din cadrul domeniului de responsabilitate al entităţii publice.
    [Art.7 în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 8. Implementarea sistemului de control intern managerial
    Managerul entităţii publice implementează sistemul de control intern managerial conform Standardelor naţionale de control intern în sectorul public, ţinînd cont de complexitatea şi domeniul de activitate al entităţii publice, în baza următoarelor componente:
    a) mediul de control;
    b) managementul performanţelor şi al riscurilor;
    c) activităţile de control;
    d) informaţia şi comunicarea;
    [Art.8 lit.d) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    e) monitorizarea şi evaluarea.
    Articolul 9. Mediul de control
    Managerul entităţii publice menţine un mediu de control favorabil funcţionării sistemului de control intern managerial prin:
    a) integritatea personală, profesională şi etica conducerii şi personalului;
    b) stilul de conducere, metodele şi tehnicile de management;
    [Art.9 lit.b) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    c) structura organizaţională, inclusiv delegarea împuternicirilor și responsabilităților, precum şi stabilirea liniilor de raportare;
    [Art.9 lit.c) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.9 lit.d) abrogată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    e) politici şi practici de management al resurselor umane.
    [Art.9 lit.e) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.9 lit.f) abrogată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 10. Managementul performanţelor şi al riscurilor
    (1) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali stabilesc obiective, acțiuni şi indicatori de performanţă pentru activitatea entităţii publice şi a subdiviziunilor organizaţionale, fiind responsabili de monitorizarea, realizarea și raportarea acestora.
    (2) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali stabilesc strategia de management al riscurilor în baza căreia identifică, înregistrează, evaluează, controlează, monitorizează şi raportează sistematic riscurile ce pot afecta îndeplinirea obiectivelor.
    [Art.10 în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 11. Activităţi de control
    (1) Activităţile de control se organizează şi se realizează în toate procesele şi la toate nivelurile entităţii publice pentru a aborda riscurile și a asigura atingerea obiectivelor stabilite.
    (2) Personalul entităţii publice, inclusiv managerul acesteia şi managerii operaţionali, efectuează activităţi de control care includ proceduri de autorizare şi aprobare, divizare a sarcinilor, verificări, supravegheri, reconcilieri, controale privind accesul la resurse, fără a se limita la acestea. Activităţile de control realizate prin intermediul sistemelor informaţionale sînt parte integrantă a controlului intern managerial al entităţii.
    (3) În cadrul proceselor se realizează activităţi de control eficiente din punctul de vedere al costului, care pot fi, în funcţie de momentul efectuării:
    a) controale ex-ante, care se organizează pînă la realizarea unei operaţiuni, prin activități de control, pentru prevenirea erorilor, neregularităţilor, precum şi a activităţilor ineficiente sau necorespunzătoare;
    b) controale curente, care se organizează în timpul unei operaţiuni pentru detectarea şi excluderea erorilor sau neregularităţilor;
    c) controale ex-post, care se organizează după realizarea unei operaţiuni pentru detectarea ulterioară a erorilor, neregularităţilor, precum şi a activităţilor ineficiente sau necorespunzătoare.
    [Art.11 în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 12. Informaţia şi comunicarea
    [Art.12 denumirea modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (1) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali stabilesc surse de informaţii credibile, accesibile şi complete, precum şi cantitatea, calitatea, periodicitatea şi destinatarii acestora, oferă angajaţilor acces necesar la sursele menționate în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi organizează un sistem adecvat de înregistrare a datelor.
    [Art.12 al.(1) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (2) Managerul entităţii publice organizează sisteme de informare şi comunicare internă şi externă, care asigură circulaţia rapidă, completă şi în timp util a informaţiilor.
    Articolul 13. Monitorizarea şi evaluarea
    (1) Managerul entităţii publice şi managerii operaţionali organizează monitorizarea în vederea evaluării și actualizării oportune a sistemului de control intern managerial.
    [Art.13 al.(1) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (2) Monitorizarea şi evaluarea se realizează prin supraveghere continuă, autoevaluare şi audit intern.
    Articolul 14. Organizarea sistemului de control intern managerial
    [Art.14 denumirea modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.14 al.(1) abrogat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    (2) Managerul entităţii publice asigură instruirea persoanelor implicate în procesul implementării sistemului de control intern managerial.
    (21) Managerul entităţii publice desemnează subdiviziunea organizaţională responsabilă de coordonarea activităţilor de organizare şi menţinere a controlului intern managerial în cadrul entităţii.
    [Art.14 al.(21) introdus prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (3) Sistemul de control intern managerial se organizează prin:
    a) stabilirea obiectivelor, indicatorilor de performanţă şi elaborarea planurilor anuale şi strategice;
    b) managementul riscurilor asociate atingerii obiectivelor;
    [Art.14 al.(3), lit.b) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    c) planificarea, monitorizarea şi raportarea privind realizarea obiectivelor şi performanţelor în raport cu resursele;
    [Art.14 al.(3), lit.c) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    d) managementul eficient al resurselor umane şi asigurarea competenţelor necesare îndeplinirii sarcinilor;
    e) elaborarea și aprobarea structurii organizaționale corespunzătoare în scopul atingerii obiectivelor;
    [Art.14 al.(3), lit.e) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    f) delegarea împuternicirilor şi responsabilităţilor fără a scuti persoana care deleagă de răspunderea realizării acestora;
    [Art.14 al.(3), lit.f) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    g) documentarea proceselor de bază şi elaborarea procedurilor de lucru;
    [Art.14 al.(3), lit.g) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    h) asigurarea eticii, integrităţii şi transparenţei în cadrul entităţii publice;
    i) divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor;
    [Art.14 al.(3), lit.j) abrogată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    k) implementarea procedurilor adecvate de prevenire și detectare a fraudei și corupției.
    [Art.14 al.(3), lit.k) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.14 al.(3), lit.l) abrogată prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
(4) Managerul entității publice asigură coordonarea și monitorizarea organizării, menținerii și dezvoltării controlului intern managerial în cadrul entităților publice subordonate.
    [Art.14 al.(4) introdus prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (5) În unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, coordonarea şi monitorizarea organizării, menţinerii și dezvoltării controlului intern managerial în cadrul entităţilor publice subordonate se asigură conform modului stabilit de către autorităţile administraţiei publice respective, în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu normele legale care reglementează activitatea acestora.
    [Art.14 al.(5) introdus prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 15. Responsabilităţi în organizarea sistemului de control intern
                          managerial
    (1) Managerul entităţii publice este responsabil de organizarea sistemului de control intern managerial în entitatea publică.
    (2) Managerii operaţionali sînt responsabili în faţa conducerii ierarhic superioare pentru organizarea sistemului de control intern managerial în subdiviziunile pe care le administrează.
    (3) Fiecare angajat din cadrul entităţii publice contribuie la organizarea sistemului de control intern managerial, deţinînd responsabilităţi şi sarcini stabilite de managerul entităţii publice.
    Articolul 16. Raportarea sistemului de control intern managerial
    (1) Managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de control intern managerial şi emite anual, pentru anul precedent, o declaraţie de răspundere managerială.
    [Art.16 al.(1) modificat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (2) Ministerul Finanţelor reglementează modul de evaluare, raportare privind organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern managerial, precum şi întocmire a declaraţiei de răspundere managerială.
    [Art.16 al.(2) modificat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
Capitolul  III
AUDIT  INTERN
    Articolul 17. Scopul şi obiectul auditului intern
    (1) Scopul auditului intern este acordarea consultanţei şi furnizarea asigurării obiective privind eficacitatea sistemului de control intern managerial, oferind recomandări pentru perfecţionarea acestuia şi contribuind la îmbunătăţirea activităţii entităţii publice.
    (2) Obiectul auditului intern cuprinde toate sistemele, activităţile şi procesele entităţii publice.
    (3) Auditul intern asigură evaluarea cel puțin o dată la trei ani a proceselor cu risc sporit din următoarele domenii:
    a) financiar-contabil;
    b) achiziții publice;
    c) administrare a activelor;
    d) tehnologii informaționale.
    [Art.17 în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 18. Principiile fundamentale ale activităţii de audit intern
    (1) Activitatea de audit intern se bazează pe următoarele principii:
    a) independenţă;
    b) integritate;
    c) obiectivitate;
    d) competenţă profesională;
    e) confidenţialitate;
    f) respectarea standardelor profesionale.
    (2) Principiile fundamentale ale activităţii de audit intern se aplică în conformitate cu Codul etic al auditorului intern şi cu Standardele naţionale de audit intern.
    Articolul 19. Organizarea auditului intern
    (1) În scopul evaluării sistemului de control intern managerial, entitatea publică organizează auditul intern prin următoarele forme:
    a) audit intern efectuat de subdiviziunea instituită în structura entității publice;
    b) audit intern prin asociere;
    c) audit intern pe bază de contract.
    [Art.19 al.(1) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.19 al.(1) modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
   
(11) Subdiviziunea de audit intern se instituie în număr de cel puțin trei unități de personal în structura ministerelor, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și în număr de cel puțin două unități de personal în structurile autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea.
    [Art.19 al.(11) introdus prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 01.01.20]
    (12) În cadrul entităţilor publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, subdiviziunile de audit intern se instituie şi activează conform modului stabilit de către autorităţile administraţiei publice respective, în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu normele legale care reglementează activitatea acestora.
    [Art.19 al.(12) introdus prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (2) În cadrul entităților publice subordonate Guvernului care nu cad sub incidența alin. (11) și entităților publice din subordinea ministerelor pot fi instituite subdiviziuni de audit intern prin hotărîre de Guvern. Entitățile publice autonome față de Guvern au dreptul să instituie subdiviziune de audit intern în condiţiile prezentei legi şi în conformitate cu normele legale care reglementează activitatea entităților respective.
    [Art.19 al.(2) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.19 al.(3) abrogat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (4) Subdiviziunea de audit intern se instituie în subordinea directă a managerului entităţii publice şi îi raportează în mod direct acestuia.
    (5) Subdiviziunea de audit intern este dimensionată în baza volumului de activitate, conform criteriilor aprobate de către Guvern, astfel încît să asigure auditarea sistematică a întregului obiect al activității entității publice.
    [Art.19 al.(5) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (6) Conducătorul subdiviziunii de audit intern deţine certificat de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, eliberat de către Ministerul Finanțelor, sau certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern.
    [Art.19 al.(6) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 01.01.21]
    (7) Subdiviziunile de audit intern din cadrul entităţilor publice ierarhic superioare asigură efectuarea auditului intern în entităţile publice subordonate care nu dispun de subdiviziune de audit intern.
    [Art.19 al.(7) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
   
(8) Entitatea publică are dreptul să beneficieze de audit intern pe bază de contract. În acest caz, auditul intern este prestat de cel puţin o persoană care deține certificat de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public, eliberat de către Ministerul Finanțelor, sau certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern.
    [Art.19 al.(8) introdus prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 20. Tipurile misiunilor de audit intern
    În cadrul activităţii de audit intern se desfăşoară următoarele tipuri de misiuni de audit:
    a) misiuni de asigurare, care implică o analiză obiectivă a probelor de către auditorul intern pentru a formula opinii şi concluzii cu privire la un sistem, la o activitate sau la un proces din cadrul entității publice auditate;
    b) misiuni de consiliere, care au un caracter de consultare şi se desfăşoară la solicitarea beneficiarului misiunii, cu acordul managerului entităţii publice.
    [Art.20 în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.21 abrogat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
   
[Art.22 abrogat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.22 modificat prin LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    Articolul 23. Drepturile şi obligaţiile persoanelor care efectuează
                          auditul intern
    (1) Persoanele care efectuează auditul intern au următoarele drepturi:
    a) să obţină suportul necesar din partea personalului şi managerului unităţii auditate;
    b) să dispună de acces liber în încăperile entităţii publice;
    c) să primească şi să examineze documentele şi datele relevante în format electronic, să solicite copiile şi extrasele documentelor menţionate şi să ridice documentele în original, eliberînd, la solicitare, o copie şi o notă de recepţionare;
    d) să solicite şi să primească informaţii şi explicaţii de la personalul şi managerul unităţii auditate;
    e) să elaboreze, în caz de necesitate, proceduri pentru desfăşurarea activităţii de audit intern;
    f) să informeze managerul entităţii publice despre cele mai recente tendinţe şi practici de succes în domeniul auditului intern şi să propună măsuri de aliniere la acestea;
    g) să propună soluţii de optimizare a activităţii de audit intern.
    (2) Persoanele care efectuează auditul intern au următoarele obligaţii:
    a) să activeze în conformitate cu cadrul normativ şi principiile fundamentale ale activităţii de audit intern;
    b) să elaboreze Carta de audit intern şi Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern;
    c) să planifice şi să raporteze activitatea de audit intern, inclusiv rezultatele misiunilor de audit intern, în modul şi forma stabilite de către Ministerul Finanţelor;
    d) să monitorizeze şi să raporteze implementarea recomandărilor de audit;
    e) să informeze în scris conducătorul ierarhic superior, managerul entității publice sau, după caz, organele de drept competente privind descoperirea unor indicii de potenţiale fraude şi corupţie;
    f) să informeze conducătorul ierarhic superior, managerul entității publice şi, după caz, Ministerul Finanţelor cu privire la prejudiciile aduse independenței sau obiectivității activității de audit intern;
    g) să remită Ministerului Finanţelor copia Cartei de audit intern, copia Planului strategic al activităţii de audit intern, copia Planului anual al activităţii de audit intern, copia Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, precum și copia procedurilor pentru desfăşurarea activităţii de audit intern;
    h) să-şi îmbunătăţească cunoştinţele, priceperea şi alte competenţe necesare prin participarea, anual, la diverse forme de dezvoltare profesională continuă în domeniu, cu o durată de cel puțin 40 de ore academice, cu excepția perioadei de suspendare a activității.
    [Art.23 în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 24. Drepturile şi obligaţiile managerului unităţii auditate
    (1) Managerul unităţii auditate are următoarele drepturi:
    a) să solicite şi să primească explicaţii privind constatările şi recomandările expuse în proiectul raportului de audit;
    b) să-şi exprime în scris dezacordul privind constatările şi recomandările expuse în proiectul raportului de audit şi să ofere explicaţiile relevante;
    c) să primească un exemplar al raportului de audit.
    (2) Managerul şi personalul unităţii auditate au următoarele obligaţii:
    a) să ofere suport şi să coopereze cu persoanele care efectuează auditul intern;
    [Art.24 al.(2), lit.a) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    b) să ofere informaţiile, documentele şi explicaţiile solicitate de persoanele care efectuează auditul intern;
    [Art.24 al.(2), lit.b) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.24 al.(2), lit.c) abrogată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    d) să elaboreze planul de acţiuni privind implementarea recomandărilor expuse în proiectul raportului de audit;
    e) să asigure implementarea recomandărilor conform planului de acţiuni;
    f) să informeze managerul entităţii publice şi persoanele care efectuează auditul intern despre implementarea recomandărilor conform planului de acţiuni;
    [Art.24 al.(2), lit.f) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    g) să asigure condiţii adecvate de lucru pentru persoanele care efectuează auditul intern.
    Articolul 25. Drepturile şi obligaţiile managerului entităţii publice
    (1) Managerul entităţii publice are următoarele drepturi:
    a) să organizeze funcţia de audit intern conform art. 19;
    b) să solicite şi să primească de la persoanele care efectuează auditul intern informaţii privind activitatea de audit intern desfăşurată în cadrul entităţii publice.
    [Art.25 al.(1), lit.b) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (2) Managerul entităţii publice are următoarele obligaţii:
    a) să organizeze auditul intern şi să asigure resursele necesare pentru ca acesta să fie eficient;
    b) să ofere independenţă organizaţională şi funcţională subdiviziunii de audit intern, inclusiv prin subordonarea directă a acesteia faţă de  managerul entităţii publice;
    c) să asigure independenţa persoanelor care efectuează auditul intern în realizarea şi raportarea activităţilor de audit intern;
    [Art.25 al.(2), lit.c) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    d) să autorizeze persoanele care efectuează auditul intern printr-un ordin privind efectuarea misiunii de audit intern;
    [Art.25 al.(2), lit.d) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    e) să solicite, în scris, de la persoane terţe informaţia necesară pentru efectuarea auditului intern, la cererea persoanelor care efectuează auditul intern;
    [Art.25 al.(2), lit.e) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    f) să aprobe Carta de audit intern, Planul strategic şi Planul anual al activităţii de audit intern, Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern, precum şi procedurile pentru desfăşurarea activităţii de audit intern;
    [Art.25 al.(2), lit.f) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
   
g) să întreprindă măsuri de soluționare a cazurilor de prejudiciere a independenței şi obiectivității activității de audit intern;
    [Art.25 al.(2), lit.g) introdusă prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    h) să sesizeze organele de drept competente cu privire la indicii de potențiale fraude şi corupţie, raportate de auditul intern.
    [Art.25 al.(2), lit.h) introdusă prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 26. Conflictul de interese
    Persoanele care efectuează auditul intern vor informa conducătorul activității de audit intern despre existenţa unui conflict de interese în următoarele cazuri:
    [Art.26 modificat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    a) pe parcursul ultimului an, auditorul intern a fost angajat în unitatea auditată;
    b) pe parcursul ultimului an, soţul/soţia sau rudele de pînă la al doilea grad ale auditorului intern au deţinut funcţii de conducere în unitatea auditată;
    c) în alte circumstanţe ce generează conflicte de interese.
    Articolul 27. Restricţii
    (1) Se interzice imixtiunea în activitatea de audit intern în ceea ce priveşte definirea ariei sale de aplicabilitate, realizarea activităţii şi comunicarea rezultatelor.
    (2) Persoanele care efectuează auditul intern nu au dreptul:
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    a) să realizeze sarcini operaţionale ale entităţii publice, precum și alte activități care pot constitui obiect al auditului intern;
    [Art.27 al.(2), lit.a) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    b) să dirijeze activitatea personalului entităţii publice, exceptînd cazurile de participare a acestuia la realizarea misiunii de audit intern;
    c) să efectueze inspecţii (revizii) financiare;
    d) să investigheze fraude;
    e) să utilizeze în scopuri personale informații obținute în cadrul misiunilor de audit intern.
    [Art.27 al.(2), lit.e) introdusă prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    Articolul 28. Raportarea activității de audit intern
    Entitatea publică prezintă rapoarte cu privire la activitatea de audit intern în modul şi forma stabilite de către Ministerul Finanţelor.
    [Art.28 în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
   
Articolul 281. Interacţiunea auditului intern cu auditul public extern
    În scopul informării adecvate și evitării suprapunerilor activităților, subdiviziunile de audit intern colaborează cu Curtea de Conturi şi remit acesteia:
    a) copia Planului anual al activităţii de audit intern;
    b) copia Raportului anual al activităţii de audit intern.
    [Art.281 introdus prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
Capitolul  IV
COORDONARE ŞI ARMONIZARE CENTRALIZATĂ
    Articolul 29. Coordonarea controlului financiar public intern
    Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea şi monitorizarea politicii în domeniul controlului financiar public intern şi îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) elaborează, promovează şi monitorizează politicile în domeniul controlului financiar public intern;
    b) elaborează şi actualizează cadrul normativ în domeniul controlului financiar public intern;
    c) monitorizează şi evaluează calitatea activităţii de audit intern, indiferent de forma organizării acesteia;
    [Art.29 lit.c) modificată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    d) monitorizează şi evaluează calitatea sistemului de control intern managerial;
    e) prezintă Guvernului, pînă la data de 1 iunie a fiecărui an, raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern pe anul precedent;
    f) coordonează şi/sau organizează instruirea în domeniul controlului intern managerial, precum şi instruirea auditorilor interni din sectorul public;
    g) elaborează şi dezvoltă mecanismele de certificare a auditorilor interni;
    h) reglementează modul de asociere și contractare în vederea asigurării auditului intern;
    [Art.29 lit.h) în redacția LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    [Art.29 lit.h) în redacţia LP324 din 23.12.13, MO320-321/31.12.13 art.871; în vigoare 01.01.14]
    [Art.29 lit.i) abrogată prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    j) colaborează cu organismele internaţionale şi instituţiile de specialitate din domeniul controlului financiar public intern.
    Articolul 30. Consiliul controlului financiar public intern
    (1) În scopul monitorizării controlului financiar public intern, se instituie Consiliul controlului financiar public intern ca organ consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor, cu următoarele atribuţii de bază:
    a) avizarea proiectelor de acte normative în domeniul controlului financiar public intern;
    b) avizarea raportului anual consolidat privind controlul financiar public intern;
    c) examinarea aspectelor problematice privind funcţionarea sistemului de control financiar public intern şi înaintarea propunerilor pentru remedierea acestora.
    [Art.30 al.(2) abrogat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
    (3) Regulamentul de funcţionare şi componenţa nominală a Consiliului se aprobă prin ordinul ministrului finanţelor. Sursele de finanţare a Consiliului sînt prevăzute distinct în planul de finanţare al Ministerului Finanţelor.
    [Art.31 abrogat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]
Capitolul  V
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 32. Intrarea în vigoare
    Prezenta lege intră în vigoare la 12 luni de la data publicării.
    Articolul 33. Organizarea executării legii
    Guvernul, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.
    [Art.34 abrogat prin LP234 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.733; în vigoare 07.01.19]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                 Mihai GHIMPU

    Nr. 229. Chişinău, 23 septembrie 2010.