HGM1211/2010
ID intern unic:  337348
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1211
din  27.12.2010
cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media
a autorităţii administraţiei publice centrale
Publicat : 21.01.2011 în Monitorul Oficial Nr. 16-17     art Nr : 6
    MODIFICAT
    HG655 din 16.08.17, MO301-315/18.08.17 art.755    În scopul instituirii unui sistem eficient de comunicare în cadrul Guvernului, sporirii accesului la informaţia publică şi a interacţiunii Guvernului cu cetăţenii şi societatea civilă, precum şi în vederea asigurării transparenţei în activitatea autorităţilor administraţiei publice centrale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte că unitatea de informare şi comunicare cu mass-media este o subdiviziune structurală instituită în cadrul aparatului central al autorităţii administraţiei publice centrale.
    [Pct.1 modificat prin HG655 din 16.08.17, MO301-315/18.08.17 art.755]
    2. Se aprobă Regulamentul-cadru al unităţii de informare şi comunicare cu  mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale, conform anexei.
    3. Autorităţile administraţiei publice centrale, la elaborarea sau modificarea regulamentelor privind organizarea şi funcţionarea lor, vor prevedea includerea în structura aparatului central a unităţii de informare şi comunicare cu mass-media.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Cancelariei de Stat.

    PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

    Nr. 1211. Chişinău, 27 decembrie 2010.


Anexă
la Hotărîrea Guvernului nr. 1211
din 27 decembrie 2010

REGULAMENTUL-CADRU
al unităţii de informare şi comunicare cu mass-media
a autorităţii administraţiei publice centrale
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament-cadru al unităţii de informare şi  comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale (în continuare – Regulament) stabileşte misiunea, funcţiile şi atribuţiile de bază, drepturile, responsabilităţile şi modul de organizare a activităţii subdiviziunii structurale din cadrul autorităţii administraţiei publice care asigură comunicarea şi informarea publicului despre activitatea autorităţii respective.
    2. Modul de organizare şi funcţionare a unităţii de informare şi comunicare cu mass-media (în continuare – Unitate) se stabileşte prin regulamentul acesteia, elaborat în conformitate cu prezentul Regulament-cadru şi aprobat de conducătorul autorităţii administraţiei publice.
II. Misiunea, funcţiile şi atribuţiile de bază ale Unităţii
    3. Unitatea are misiunea de a asigura comunicarea eficientă a autorităţii administraţiei publice cu publicul larg, reprezentanţii societăţii civile şi cu mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete a societăţii despre activitatea autorităţii.
    4. În vederea realizării misiunii sale, Unitatea exercită două categorii de funcţii: de informare şi de comunicare cu mijloacele de informare în masă.
    1) Funcţiile de informare sînt:
    a) asigurarea transparenţei în activitatea autorităţii, prin informarea activă a societăţii privind domeniile de activitate a autorităţii, politicile publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategice naţionale;
    b) facilitarea accesului publicului larg la informaţia oficială din cadrul autorităţii;
    c) monitorizarea presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind iniţiativele lansate de autoritatea publică respectivă, pentru luarea deciziilor corecte.
    2) Funcţiile de comunicare cu mijloacele de informare în masă sînt:
    a) elaborarea şi promovarea strategiilor şi planurilor de comunicare;
    b) consultarea conducerii şi a angajaţilor autorităţii privind menţinerea bunelor relaţii cu organele de informare în masă;
    c) facilitarea interacţiunii dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţii.
    5. În procesul realizării funcţiilor de informare, Unitatea exercită următoarele atribuţii de bază:
    1) în scopul asigurării transparenţei în activitatea autorităţii, prin informarea continuă a societăţii privind domeniile de activitate a autorităţii, politicile publice sectoriale iniţiate, aprobate, lansate şi realizate, în conformitate cu priorităţile strategice naţionale:
    a) întocmeşte şi difuzează comunicate şi materiale de presă despre activitatea autorităţii şi a conducerii acesteia, despre politicile publice iniţiate, promovate şi realizate în domeniul de activitate a autorităţii;
    b) oferă suport informaţional şi consultativ reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă privind specificul domeniului de activitate a autorităţii;
    c) examinează şi oferă răspunsuri la solicitările de informaţie adresate de către reprezentanţii mijloacelor de informare în masă din ţară şi de peste hotare; 
    d) elaborează materiale de informare a publicului: buletine informative, broşuri, pliante şi altele;
    e) asigură actualizarea paginii web oficiale a autorităţii;
    2) în scopul facilitării accesului la informaţia publică din cadrul autorităţii:
    a) asigură publicarea informaţiei privind autoritatea publică şi domeniile de activitate a acesteia;
    b) difuzează pentru publicul larg, în mod operativ, informaţia de interes public;
    c) elaborează anual îndrumare cu liste ale actelor oficiale emise de autoritatea publică;
    d) asigură respectarea dreptului de acces la informaţie în cadrul autorităţii şi familiarizează angajaţii autorităţii administraţiei publice cu reglementările cadrului legislativ privind accesul la informaţie;
    e) asigură amenajarea birourilor sau a spaţiului de documentare a publicului,   în conformitate cu cerinţele legislaţiei privind accesul la informaţie;
    f) oferă asistenţă solicitanţilor, în baza cererilor de acces la informaţie, la identificarea şi obţinerea informaţiilor şi documentelor oficiale;
    3) în scopul monitorizării presei şi a opiniei publice pentru asigurarea cunoaşterii atitudinii publicului privind iniţiativele lansate de autoritatea publică respectivă, pentru luarea deciziilor corecte, precum şi pentru înţelegerea mai bună de către public a specificului activităţii autorităţii:
    a) monitorizează publicaţiile mass-media şi întocmeşte rapoarte periodice privind aprecierea activităţii autorităţii de către publicul larg şi informează conducerea autorităţii asupra rezultatelor monitorizării;
    b) conlucrează cu reţeaua de comunicare din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;
    c) efectuează vizite de documentare în teritoriu, în vederea informării corecte a publicului despre situaţia în domeniul de activitate a autorităţii;
    d) analizează studiile sociologice efectuate şi rapoartele întocmite de diverse instituţii naţionale şi organisme internaţionale, în vederea formulării propunerilor privind îmbunătăţirea şi menţinerea imaginii pozitive a autorităţii;
    e) organizează cercetări şi studii ale opiniei publice privind activitatea autorităţii, politicile publice iniţiate şi promovate de aceasta.
    6. În procesul realizării funcţiilor de comunicare cu mijloacele de informare în masă, Unitatea exercită următoarele atribuţii de bază:
    1) în scopul elaborării şi promovării strategiilor şi planurilor de comunicare:
    a) participă la elaborarea documentelor de politici în domeniul informării şi comunicării;
    b) elaborează planuri de comunicare şi identifică instrumentele adecvate pentru informarea societăţii privind politicile publice iniţiate şi promovate de autoritate;
    c) prognozează percepţia publicului larg în privinţa iniţiativelor aprobate şi realizate de  autoritate;
    d) facilitează accesul reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la informaţia de interes public din domeniul de activitate a autorităţii;
    e) asigură acreditarea reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă şi facilitează accesul acestora la evenimentele cu caracter public;
    f) planifică şi realizează campanii media şi de comunicare, organizează conferinţe de presă, vizite de informare şi documentare în teritoriu şi alte activităţi pentru reprezentanţii mijloacelor de informare în masă;
    g) creează şi actualizează permanent baza de date privind mijloacele de informare în masă create şi cele acreditate în Republica Moldova;
    h) monitorizează reflectarea de către mijloacele de informare în masă a iniţiativelor şi realizărilor autorităţii în domeniul său de activitate, asigurînd crearea unei imagini pozitive a autorităţii;
    2) în scopul consultării conducerii şi angajaţilor autorităţii privind menţinerea bunelor relaţii cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă:
    a) elaborează rapoarte analitice privind reflectarea de către mijloacele de informare în masă a subiectelor ce ţin de domeniul de activitate a autorităţii; 
    b) informează conducerea autorităţii despre atitudinea opiniei publice faţă de situaţia din domeniu, exprimată în mijloacele de informare în masă, în special privind activitatea autorităţii şi a conducerii acesteia;
    c) participă la elaborarea materialelor informative şi a discursurilor pentru evenimentele publice la care participă conducerea autorităţii;
    d) asigură interacţiunea conducerii autorităţii cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă;
    3) în scopul facilitării interacţiunii dintre reprezentanţii mijloacelor de informare în masă şi persoanele cu funcţii de răspundere din cadrul autorităţii:
    a) înregistrează solicitările de realizare de către reprezentanţii mijloacelor de informare în masă a interviurilor cu conducerea autorităţii şi cu alţi funcţionari din cadrul acesteia;
    b) organizează periodic cluburi de presă, întîlniri oficiale şi neoficiale între conducerea autorităţii şi reprezentanţii mijloacelor de informare în masă.
III. Drepturile şi responsabilităţile Unităţii
    7. Unitatea are dreptul:
    a) să participe la şedinţele şi întrunirile conducerii autorităţii, în cadrul cărora sînt examinate chestiuni privind reglementarea domeniului, relaţiile externe şi elaborarea politicilor;
    b) să solicite informaţii de la subdiviziunile structurale ale autorităţii şi de la alte instituţii din subordinea acesteia;
    c) să fie consultată în cadrul perfectării răspunsurilor la solicitările parvenite în adresa autorităţii din partea mijloacelor de informare în masă privind obţinerea informaţiei despre activitatea autorităţii şi situaţia din domeniul respectiv;
    d) să colaboreze cu unităţi similare din cadrul altor autorităţi publice din ţară şi de peste hotare, în scopul efectuării schimbului de experienţă în domeniu;
    e) să solicite, în procesul de îndeplinire a atribuţiilor sale funcţionale, asistenţa unor experţi din domeniul de activitate a autorităţii;
    f) să beneficieze de asistenţă logistică şi tehnică, în scopul consolidării capacităţilor de comunicare a autorităţii şi exercitării atribuţiilor de serviciu;
    g) să participe la cursuri de instruire, conferinţe, seminare, mese rotunde cu tematică relevantă domeniului, organizate în ţară şi peste hotare;
    h) să exercite şi alte drepturi, conform legislaţiei în vigoare.
    8. Unitatea este responsabilă pentru:
    a) asigurarea informării corecte a societăţii despre iniţiativele şi realizările în domeniul de activitate a autorităţii;
    b) asigurarea accesului societăţii şi a mijloacelor de informare în masă la informaţia cu caracter public din cadrul autorităţii;
    c) asigurarea şi menţinerea unor relaţii de colaborare în procesul de comunicare cu mijloacele de informare în masă şi de interacţiune a acestora cu conducerea autorităţii;
    d) formarea şi menţinerea unei imagini pozitive a autorităţii;
    e) cooperarea cu unitatea de comunicare şi relaţii cu mass-media din cadrul Cancelariei de Stat, în scopul asigurării unei comunicări coerente a Guvernului cu cetăţenii şi societatea civilă.
IV. Organizarea activităţii Unităţii
    9. Unitatea se instituie ca subdiviziune în cadrul structurii aparatului central al autorităţii administraţiei publice.
    În funcţie de natura atribuţiilor şi efectivul autorităţii administraţiei publice, Unitatea poate avea statut de direcţie, secţie sau serviciu, în conformitate cu normele stabilite de legislaţia în vigoare.
    Structura şi statele de personal ale Unităţii se stabilesc de către conducătorul autorităţii administraţiei publice, în baza efectivului-limită aprobat. Statele de personal ale Unităţii se completează conform prevederilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    [Pct.9 modificat prin HG655 din 16.08.17, MO301-315/18.08.17 art.755]
    10. Unitatea este condusă de un şef, numit în şi eliberat din funcţie de către conducătorul autorităţii, în condiţiile legii.
    Şeful Unităţii trebuie să aibă studii în domeniul jurnalismului, relaţiilor publice, în alte domenii relevante, o vechime în muncă de cel puţin trei ani şi să corespundă cerinţelor stabilite de legislaţie privind ocuparea unei funcţii publice.
    Şeful Unităţii este responsabil pentru:
    [Pct.10 modificat prin HG655 din 16.08.17, MO301-315/18.08.17 art.755]
    a) stabilirea atribuţiilor funcţionale ale colaboratorilor Unităţii;
    b) planificarea activităţii Unităţii şi stabilirea termenelor de realizare a activităţilor preconizate;
    c) delegarea responsabilităţilor şi împuternicirilor colaboratorilor Unităţii;
    d) coordonarea, evaluarea şi analiza activităţii colaboratorilor Unităţii;
    e) contribuirea la sporirea competenţei profesionale a colaboratorilor Unităţii;
    f) formularea propunerilor privind modificarea atribuţiilor, structurii sau a personalului scriptic al Unităţii;
    g) reprezentarea Unităţii la şedinţele cu conducerea autorităţii în cadrul cărora se examinează chestiuni referitoare la domeniul de competenţă;
    h) desfăşurarea altor activităţi ce ţin de realizarea funcţiilor Unităţii.
    11. Unitatea conlucrează cu consilierul pentru comunicare (purtătorul de cuvînt) din cadrul cabinetului demnitarului.
    [Pct.11 modificat prin HG655 din 16.08.17, MO301-315/18.08.17 art.755]
    12. Unitatea coordonează informaţiile ce urmează a fi diseminate cu subdiviziunile structurale relevante din cadrul autorităţii.
    În funcţie de conţinutul problemelor abordate, mesajele şi informaţiile destinate mediatizării sînt aprobate de:
    a) conducătorul autorităţii, în cazul informaţiilor privind activitatea autorităţii (politicile publice din domeniul de activitate, rezultatele activităţii autorităţii, evenimente majore cu participarea conducerii autorităţii);
    b) conducătorul autorităţii sau adjunctul acestuia, în cazul răspunsurilor la cererile de acces la informaţie;
    c) adjunctul conducătorului sau şeful subdiviziunii relevante, în cazul informaţiilor curente şi cu caracter specializat.
    13. Unitatea este asigurată cu birouri, dotate cu calculatoare conectate la reţeaua Internet, legătură telefonică, fax, e-mail, tehnică de multiplicare, articole de papetărie, aparatură foto, video, TV şi radio, transport.
Autoritatea publică centrală asigură abonarea la publicaţiile periodice din ţară şi de peste hotare, precum şi la ştirile agenţiilor de presă, pentru buna desfăşurare a activităţii Unităţii.