OMFA49/2012
ID intern unic:  343876
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL FINANŢELOR
ORDIN Nr. 49
din  26.04.2012
cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea,
raportarea sistemului de management financiar şi control
şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare
Publicat : 06.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 135-141     art Nr : 803     Data intrarii in vigoare : 06.07.2012

ÎNREGISTRAT:
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.880 din 19 iunie 2012
Ministru ________ Oleg EFRIM

    Întru  realizarea  prevederilor  art.16  alineatul  (2)  al  Legii  nr. 229  din  23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art.730),
ORDON:
    1. Se aprobă Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare (anexă).
    2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

    MINISTRUL FINANŢELOR                          Veaceslav NEGRUŢA

    Nr. 49. Chişinău, 26 aprilie 2012.

Anexă
la  Ordinul ministrului finanţelor
nr.49  din  26 aprilie 2012

REGULAMENT
privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar
 şi control
şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare
I. Introducere
    1. Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare (în continuare, Regulament) este elaborat întru realizarea prevederilor art.16 alineatul (2) din Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 231-234, art.730).
    2. Regulamentul stabileşte modul de autoevaluare a sistemului de management financiar şi control, modul de raportare privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control, precum şi modul de întocmire a Declaraţiei privind buna guvernare.
II. Obiectivul
    3. Obiectivul prezentului Regulament constă în creşterea gradului de răspundere a managerilor din cadrul sectorului public prin evaluarea şi raportarea sistemului de management financiar şi control.
III. Domeniul de aplicare
    4. Prevederile prezentului Regulament se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional (în continuare, entităţi publice).
IV. Autoevaluarea sistemului de management
financiar şi control

    5. Entitatea publică efectuează autoevaluarea în scopul determinării funcţionalităţii sistemului de management financiar şi control, aprecierii gradului de conformitate a acestuia cu cadrul normativ în domeniu, elaborării Raportului privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control (în continuare – Raport), precum şi emiterii Declaraţiei privind buna guvernare.
    [Pct.5 modificat prin OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]
    6. Responsabil de procesul de autoevaluare a sistemului de management financiar şi control este managerul entităţii publice.
    7. Managerul entităţii publice, în funcţie de sfera de activitate, complexitatea şi mărimea entităţii publice, instituie prin act administrativ un grup de lucru sau desemnează o persoană / subdiviziune structurală responsabilă de coordonarea procesului de autoevaluare a sistemului de management financiar şi control.
    8. Responsabilul de coordonarea autoevaluării (persoana responsabilă / grupul de lucru / subdiviziunea structurală) repartizează anual, pînă la 15 ianuarie, către managerii operaţionali şi/sau angajaţii entităţii publice Formularul de autoevaluare a sistemului de management financiar şi control pentru completare (în continuare, Formular de autoevaluare), care este expus în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    9. Formularul de autoevaluare include şase capitole:
    1. mediul de control, care are ca scop de a evalua mediul de control al entităţii prin prisma integrităţii personale şi profesionale, eticii conducerii şi angajaţilor, stilului de conducere, structurii organizaţionale, divizării obligaţiilor şi responsabilităţilor, politicilor şi practicilor privind resursele umane, precum şi competenţei angajaţilor;
    2. managementul performanţelor şi al riscurilor, care are ca scop de a evalua dacă entitatea publică şi-a stabilit misiunea, obiectivele strategice şi operaţionale, dacă planurile de acţiuni includ indicatori de performanţă, obiective operaţionale / strategice, riscuri asociate obiectivelor, dacă entitatea publică identifică, evaluează, monitorizează, raportează şi reacţionează la riscurile asociate atingerii obiectivelor;
    3. activităţi de control, care are ca scop de a evalua politicile şi procedurile care ajută la asigurarea executării directivelor conducerii, managementului riscurilor şi atingerii obiectivelor într-o manieră economă, eficace şi eficientă;
    4. informaţia şi comunicarea, care are ca scop de a evalua sistemele de informare şi comunicare internă şi externă, precum şi cantitatea, calitatea, periodicitatea şi sursele informaţiei;
    5. monitorizarea, care are ca scop de a evalua sistemul propriu de supraveghere a activităţilor de control;
    6. conturi, tranzacţii şi tehnologii informaţionale, care are ca scop de a evalua propriile activităţi de control pentru principalele conturi, categorii de tranzacţii şi tehnologii informaţionale.
    10. Formularul de autoevaluare poate fi suplimentat cu alte întrebări / capitole, care se consideră a fi supuse autoevaluării, în funcţie de specificul activităţii şi complexităţii proceselor din cadrul entităţii publice.
    11. Responsabilul de coordonarea autoevaluării prestabileşte responsabilii pentru completarea anumitor componente / standarde naţional de control intern.
    11. Formularul de autoevaluare se completează obligatoriu la întrebările general aplicabile, şi anume, aferente SNCI 4, SNCI 6, SNCI 9, SNCI 10, SNCI 11, SNCI 12, SNCI 14, SNCI 15 şi SNCI 16.
    [Pct.11 în redacţia OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]
    12. Responsabilul de coordonarea autoevaluării stabileşte, reieşind din domeniul de activitate, persoanele responsabile pentru completarea suplimentară a componentelor/standardelor naţionale de control intern SNCI 1, SNCI 2, SNCI 3, SNCI 5, SNCI 7, SNCI 8, SNCI 13, Numerar, Mijloace fixe, Achiziţii publice, Datorii, Salarizarea şi Tehnologii informaţionale.
    [Pct.12 în redacţia OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]
    14. Responsabilul de coordonarea autoevaluării acordă asistenţa necesară în completarea Formularului de autoevaluare de către angajaţii entităţii publice.
    15. Responsabilul de coordonarea autoevaluării colectează Formularele de autoevaluare completate, anual, pînă la 31 ianuarie.
    [Pct.16 exclus prin OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]
V. Raportul privind organizarea şi funcţionarea
 sistemului de management financiar şi control

    17. Responsabilul de coordonarea autoevaluării totalizează răspunsurile, pentru fiecare întrebare, din totalul Formularelor de autoevaluare recepţionate.
    18. Responsabilul de coordonarea autoevaluării calculează ponderea răspunsurilor pentru fiecare întrebare (pe ansamblul entităţii publice) conform următoarei metode:

 
    a) dacă Ponderea Răspunsurilor „DA” este mai mare sau egală cu 51%, atunci Răspunsul general pentru fiecare întrebare se consideră „DA”;
    b) dacă Ponderea Răspunsurilor „DA” este mai mică ca 51%, atunci Răspunsul general pentru fiecare întrebare se consideră „NU”.
    [Pct.18 modificat prin OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]
    19. În baza tuturor răspunsurilor generale la setul de întrebări pentru fiecare component / standard naţional de control intern, responsabilul de coordonarea autoevaluării determină Criteriile de apreciere ale sistemului de management financiar şi control satisfăcute de fiecare component / standard şi atribuie scorul aferent: „A”, „B”, „C” sau „D” (în continuare, Criterii), care sînt expuse în anexa nr.2 la prezentul Regulament.
    20. Responsabilul de coordonarea autoevaluării elaborează Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control (în continuare, Raport), conform anexei nr.3 şi Sumarul Raportului privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control (în continuare, Sumarul Raportului), conform anexei nr.4, în baza Criteriilor şi scorurilor aferente atribuite fiecărui component / standard naţional de control intern.
    21. Responsabilul de coordonarea autoevaluării introduce în Raport, suplimentar la Criterii, orice altă informaţie (concluzii, opinii din rapoartele organelor de control de stat, audit extern / intern ş.a.), întru fundamentarea scorului stabilit.
    22. Raportul şi Sumarul Raportului se întocmesc anual, pînă la 15 februarie, la situaţia din 31 decembrie a anului precedent.
    23. Raportul şi Sumarul Raportului se întocmesc în limba de stat în formă electronică şi se imprimă pe suport de hîrtie. Fiecare punct din Raport şi Sumarul Raportului se completează în mod obligatoriu.
    24. Raportul şi Sumarul Raportului sînt semnate de către responsabilul de coordonarea autoevaluării şi aprobate de către managerul entităţii publice.
    25. Formularele de autoevaluare, Raportul şi Sumarul Raportului se păstrează într-un dosar separat în cadrul entităţii publice. În acest dosar se păstrează orice altă informaţie relevantă cu privire la procesul şi rezultatele autoevaluării.
    [Pct.25 în redacţia OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]
    26. O copie a Raportului aprobat şi a Sumarului Raportului aprobat, anexate la scrisoarea de însoţire imprimată pe blanchetă cu antet al entităţii publice, se transmit anual, pînă la data de 1 martie, de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, pe adresa Ministerului Finanţelor (Direcţiei de armonizare a controlului financiar public intern), inclusiv, în format electronic, la următoarea adresă electronică: raport.mfc@mf.gov.md. Întru confirmarea datelor din Raport, Ministerul Finanţelor solicită, la necesitate, informaţii adiţionale.
    [Pct.26 modificat prin OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]
VI. Declaraţia privind buna guvernare
    27. Managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea sistemului de management financiar şi control şi emite anual, pînă la 31 martie, pentru anul precedent, o Declaraţie privind buna guvernare (conform modelului din anexa nr.5).
    28. Managerul entităţii publice, în termen de 10 zile de la data emiterii, face publică / plasează pe pagina web a entităţii publice Declaraţia privind buna guvernare.
VII. Prevederi specifice
    29. Prin derogare de la prevederile pct.4, autorităţile administraţiei publice locale de nivelul întîi, instituţiile publice, altele decît organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi autorităţile / instituţiile autonome, care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, cu excepţia Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, sînt în drept să organizeze completarea Formularului de autoevaluare fără repartizarea şi colectarea ulterioară a acestuia.
    [Capitolul VII introdus prin OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 în redacţia OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacţia OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modficată prin OMF73 din 06.06.14, MO185-199/18.07.14 art.956; în vigoare 18.07.14]

    anexa nr.4

    anexa nr.5