HGM476/2012
ID intern unic:  344004
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 476
din  04.07.2012
pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile standard
şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat
Publicat : 13.07.2012 în Monitorul Oficial Nr. 143-148     art Nr : 530
    MODIFICAT
   
HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556
    HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351

    NOTĂ:
    în Regulament: pe tot parcursul textului, cuvintele „publice-private” şi „documentaţia de concurs”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „public-private” şi, respectiv, „documentaţia standard”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351

    În  scopul realizării lit. b), c) şi d) art.11 din Legea nr. 179 din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.165-166, art.605), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat (se anexează).
    2. Autorităţile publice centrale şi locale vor asigura, la iniţierea proiectelor de parteneriat public-privat, implementarea prevederilor Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat.

    PRIM-MINISTRU                                                    Vladimir FILAT

    Contrasemnează
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                    Veaceslav Negruţa

    Nr. 476. Chişinău, 4 iulie 2012.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
nr.476 din 4 iulie 2012

Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile
generale de selectare a partenerului privat

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Regulamentul privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat (în continuare – Regulament) prevede aspecte metodologice privind realizarea parteneriatelor public-private, precum şi documentele standard de aplicare, în acord cu bunele practici referitoare la procedurile standard privind iniţierea şi realizarea parteneriatelor public-private, monitorizarea şi încetarea acestora.
    1. Prezentul Regulament se aplică proiectelor de parteneriat public-privat iniţiate de autorităţile publice centrale şi locale şi are drept scop asigurarea utilizării eficiente a patrimoniului public, prin aplicarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat.
    2. Selectarea partenerului privat  se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat, a prezentului Regulament şi a altor acte normative.
    3. Selectarea partenerului privat se desfăşoară cu respectarea următoarelor principii:
    a) egalitatea de tratament, imparţialitatea şi nediscriminarea faţă de ofertanţi, inclusiv persoane fizice sau juridice străine, care şi-au exprimat intenţiile de participare la concurs;
    b) transparenţa la iniţierea, desfăşurarea şi totalizarea concursului;
    c) asigurarea pentru toţi operatorii economici a posibilităţii de a examina obiectele propuse spre parteneriat public-privat şi de a face cunoştinţă cu caietul de sarcini.
    4. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni semnifică:
    comunicatul informativ – document formal publicat de partenerul public în vederea demarării procedurii de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament privind contractele de parteneriat public-privat;
    comunicatul informativ de iniţiere a concursului cu precalificare – document formal publicat de partenerul public în vederea demarării concursului de selectare a partenerului privat cu precalificare, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament privind contractele de parteneriat public-privat;
    comunicatul informativ privind dialogul competitiv – document formal publicat de partenerul public în scopul demarării procedurii de dialog competitiv în cadrul concursului de selectare a partenerului privat;
    confidenţialitate – păstrarea în secret a informaţiei din cadrul documentelor de proiect capabile sa faciliteze unu sau mai mulţi participanţi la concursul de atribuire a contractului şi ulterior a negocierii acestuia;
    dosarul proiectului de parteneriat public-privat – set de documente aferente proiectului de parteneriat public-privat din faza de iniţiere şi pe tot parcursul implementării proiectului;
    obiect al parteneriatului public-privat – bunuri proprietate a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale, inclusiv bunuri ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, lucrările şi serviciile publice de interes naţional şi local care se propun pentru parteneriatul public-privat;
    obiectivele proiectelor de parteneriat public-privat – sarcini generale şi specifice care urmează a fi realizate în cadrul parteneriatului public-privat;
    partener public – persoană juridică de drept public sau asociaţie a acestei persoane care stabileşte un raport de parteneriat public-privat;
    partener privat – operator economic cu care a fost semnat contractul de parteneriat public-privat;
    proiect de parteneriat public-privat – ansamblu de activităţi care se realizează în întregime sau parţial cu resurse financiare proprii sau atrase de către investitor, în baza unui model de parteneriat public-privat în urma căruia va rezulta un bun sau un serviciu public de interes naţional sau local;
    concurs de selectare a partenerului privat – procedură, desfăşurată într-o etapă, în cadrul căreia comisia selectează partenerul privat, conform cerinţelor  şi condiţiilor specificate în comunicatul informativ;
    concurs de selectare a partenerului privat cu precalificare – procedură desfăşurată în două etape, cînd în prima etapă de precalificare se efectuează preselecţia ofertanţilor în baza criteriilor de calificare şi selecţie  indicate în comunicatul informativ;
    comparatorul sectorului public – valoare de referinţă prin care poate fi măsurat avantajul economic (sau dezavantajul) fiecărei opţiuni de realizare a unui proiect investiţional (prin achiziţii publice sau parteneriat public-privat)
    [Pct.4 noțiunea introdusă prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    studiu de fezabilitate – analiza viabilităţii unui proiect de parteneriat public-privat care conţine principalele caracteristici ale obiectului de parteneriat public-privat, în baza unei analize tehnice, economice şi financiare a investiţiei planificate;
    participant la precalificare – oricare operator economic care a depus oferta în cazul primei etape a  unei proceduri de concurs cu precalificare sau dialog competitiv;
    procedură de atribuire – etape ce trebuie parcurse de partenerul public şi de către ofertanţi pentru ca acordul părţilor privind angajarea în contractul de parteneriat public-privat să fie considerat valabil;
    ofertă financiară – document al ofertei ce cuprinde informaţiile cu privire la preţ, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale corespunzătoare satisfacerii cerinţelor solicitate prin documentaţia de atribuire;
    ofertă tehnică – document al ofertei elaborată în baza cerinţelor din caietul de sarcini sau, după caz, din documentaţia descriptivă stabilite de partenerul public;
    zile – zile calendaristice, în afara cazului în care se menţionează că sînt zile lucrătoare;
    oferta la precalificare – documente prin care un participant la precalificare îşi demonstrează situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, capacitatea tehnică şi profesională, în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru depunerea ulterioară  a ofertei;
    documentaţie standard – documentaţie pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat, care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de parteneriat public-privat şi de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv studiul de fezabilitate, comunicatul informativ, caietul de sarcini, structura cadru al contractului de parteneriat public-privat, precum şi alte documente relevante obiectului proiectului de parteneriat public-privat;
    [Pct.4 noțiunea în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    criterii de precalificare – criterii prevăzute în documentele de precalificare în baza cărora se realizează calificarea ofertanţilor şi ierarhizarea acestora, în funcţie de potenţialul tehnic, financiar şi organizatoric al fiecăruia;
    dialog competitiv – procedură de atribuire a unui contract de parteneriat public-privat care se aplică contractelor de complexitate deosebită, organizată în două etape distincte: în prima etapă se desfăşoară procedura de calificare şi participă un număr nelimitat de operatori economici interesaţi, care prezintă oferte. La această etapă, se colectează informaţiile necesare elaborării soluţiei necesare partenerului public şi se derulează dialogul propriu zis cu operatorii economici calificaţi. A doua etapă presupune depunerea de oferte finale şi evaluarea preţurilor;
    documentaţia standard de precalificare – documentaţie scrisă care cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de parteneriat public-privat şi de modul de derulare a procedurii de dialog competitiv, inclusiv instrucţiuni pentru ofertanţi, condiţii de contractare şi documentaţia descriptivă;
    documentaţie de standard finală – documentaţie finală obţinută în urma dialogului cu ofertanţi admişi, ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului de parteneriat public-privat, fiind formată din caietul de sarcini şi clauzele contractuale stabilite în procesul de dialog, în baza cărora urmează a se depune oferta finală;
    caiet de sarcini – documentaţie ce cuprinde instrucţiunile către ofertanţi, precum şi cerinţele faţă de oferta tehnică şi financiară aferente bunului/serviciului/lucrării care răspunde necesităţilor partenerului public în raport cu obiectul contractului de parteneriat public-privat ce urmează a fi încheiat;
    [Pct.4 noțiunea în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    ofertă – act juridic prin care operatorul economic îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de parteneriat public-privat;
    ofertă preliminară – document prin care operatorul economic demonstrează în cadrul primei etape a procedurii faptul că înţelege contextul în care se încadrează obiectul contractului ce rezultă în urma derulării procedurii de dialog competitiv şi, de asemenea, propune soluţii preliminare (generale) care răspund necesităţilor şi constrîngerilor autorităţii contractante, aşa cum au fost acestea prezentate prin documentaţia standard de precalificare;
    ofertă finală – act juridic prin care operatorul economic participant la procedura de dialog competitiv sau concurs cu precalificare admis în prima fază a procedurii de concurs cu precalificare sau dialog competitiv îşi manifestă voinţa de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de parteneriat public-privat; oferta finală cuprinde oferta financiară şi oferta tehnică şi se depune în etapa a doua a procedurii de concurs cu precalificare sau dialog competitiv, în baza condiţiilor descrise în documentaţia de atribuire;
    operator economic ­– persoană fizică sau persoană juridică de drept privat, sau asociere de persoane fizice şi/sau persoane juridice, constituite în conformitate cu prevederile legale;
    parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat – partenerul public, partenerul privat și societățile comerciale fondate exclusiv de aceștia în scopul implementării proiectului de parteneriat public-privat.
    [Pct.4 noțiunea introdusă prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
Capitolul II
COMISIA DE SELECTARE A PARTENERULUI PRIVAT
    5. Pentru desfăşurarea procedurii de selectare a partenerului privat, partenerul public creează Comisia de selectare a partenerului privat (în continuare – Comisia) pentru fiecare bun propus ca obiect al parteneriatului public-privat.
    6. Comisia va fi formată dintr-un număr impar de membri persoane fizice, nu mai mic de 5, care trebuie să includă cel puţin un specialist în economie, un specialist în jurisprudenţă, un reprezentant al Agenţiei Proprietăţii Publice şi un specialist în domeniul în care se iniţiază parteneriatul public-privat. Comisia este condusă de un preşedinte, desemnat de partenerul public.
    7. În caz de necesitate, pentru probleme specifice, în activitatea Comisiei pot fi antrenaţi şi alţi experţi şi specialişti. Experţii externi cooptaţi nu au drept de vot în cadrul Comisiei, însă au obligaţia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra cărora îşi expun punctul de vedere. Raportul de specialitate este parte a dosarului de parteneriat public-privat.
    8. Pentru proiectele de parteneriat public-privat iniţiate la nivel local, decizia privind crearea comisiei şi desemnarea preşedintelui ei se adopta, după caz, de către consiliile locale, consiliile raionale sau Adunarea Populară a Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia. După caz, în Comisie pot fi incluşi reprezentanţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, ai inspectoratelor fiscale teritoriale, subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice, precum şi experţi independenţi.
    [Pct.8 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    9. Membrii Comisiei, precum şi alţi specialişti cooptaţi, au obligaţia să păstreze confidenţialitatea tuturor informaţiilor şi conţinutului documentelor puse la dispoziţie de partenerul privat care, conform legii, constituie secret comercial.
    10. Comisia, precum şi alţi specialişti cooptaţi, au obligaţia de a semna, pe propria răspundere, înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul procesului de evaluare, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese.
    11. În cazul în care unul dintre membrii desemnaţi în Comisie sau unul dintre experţii cooptaţi constată că se află într-o situaţie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaţia de a informa Partenerul public şi de a solicita de îndată înlocuirea sa din componenţa Comisiei cu o altă persoană. Partenerul public are obligaţia de a verifica cele semnalate şi, dacă este cazul, de a întreprinde măsurile necesare pentru evitarea/remedierea oricăror aspecte care pot determina apariţia unui conflict de interese.
    12. Comisia  îndeplineşte următoarele funcţii:
    1) defineşte criteriile de selectare a partenerului privat şi verifică respectarea lor;
    2) aprobă comunicate informative privind desfăşurarea concursului public de selectare a partenerului privat şi după caz, comunicate privind revocarea acestora;
    3) decide data publicării comunicatelor informative la fiecare etapă de desfăşurare a concursului;
    4) stabileşte mărimea taxei de participare, a acontului (garanţie de participare la concurs) şi a garanţiei bancare (garanţie de executare a proiectului);
    5) primeşte cererile de participare la concurs;
    6) asigură, după caz, participanţilor la concurs acces pentru examinarea prealabilă a obiectului propus spre parteneriatul public-privat şi a documentaţiei standard, oferă explicaţiile necesare;
    7) pune la dispoziţia participanţilor la concurs documentaţia de concurs şi explică modul de completare;
    8) primeşte ofertele înaintate de ofertanţi în limba se stat obligatoriu şi în altă limbă, după caz, şi verifică în şedinţă publică integritatea, precum şi componenţa coletelor;
    9) asigură păstrarea ofertelor în safeu securizat;
    10) examinează şi evaluează ofertele;
    11) iniţiază şi desfăşoară procedura de dialog competitiv;
    12) desfăşoară concursul public, desemnează învingătorul concursului şi informează în scris participanţii la concurs despre rezultate;
    13) prezintă partenerului public un raport privind totalizarea rezultatelor concursului;
    14) transmite spre publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice informaţia despre rezultatele procedurii de selectare a partenerului privat;
    15) deschide ofertele şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta;
    16) verifică îndeplinirea criteriilor de calificare/evaluare de către ofertanţi, stabilite prin documentaţia de calificare/atribuire;
    17) realizează preselecţia/selecţia ofertanţilor;
    18) realizează dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
    19) verifică  corespunderea ofertelor tehnice cu cerinţele minime din caietul de sarcini sau din documentaţia standard;
    20) verifică ofertele financiare prezentate de ofertanţi;
    21) stabileşte ofertele admisibile;
    22) aplică criteriile de atribuire;
    23) stabileşte oferta cîştigătoare.
    13. Şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă cel puţin două treimi din membrii Comisiei.
    14. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul total al membrilor desemnaţi. Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
    15. Nu pot fi membri ai Comisiei participanţii la concurs, persoanele care fac parte din conducerea persoanei juridice care a depus cerere de participare la concurs.
    16. Lucrările şi deciziile fiecărei şedinţe a Comisiei se consemnează în proces-verbal, întocmit de secretarul comisiei în termen de 5 zile din data desfăşurării şedinţei.
    17. Procesul-verbal este semnat de toţi membrii Comisiei prezenţi la şedinţă. În cazul în care unul din membrii Comisiei refuză să semneze procesul-verbal, acesta este  obligat de a-şi prezenta punctul de vedere în scris, elaborînd în acest sens o opinie separată, semnată, care se ataşează la procesul-verbal al şedinţei respective.
Capitolul III
PROCEDURI PREMERGĂTOARE ATRIBUIRII
CONTRACTULUI DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Secţiunea 1
Identificarea şi aprobarea obiectelor proiectelor de
parteneriat public-privat
    18. Lista bunurilor proprietate a statului şi lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional, precum şi a obiectivelor proiectelor de parteneriat public-privat este întocmită la propunerile autorităţilor publice centrale şi se aprobă de Guvern în modul stabilit.
    19. Lista bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale şi serviciilor de interes public local, precum şi a obiectivelor proiectelor de parteneriat public-privat este întocmită de către organele executive ale unităţilor administrativ-teritoriale  şi se aprobă de consiliile respective.
    20. Un obiect poate fi propus parteneriatului public - privat numai în cazul în care acesta este inclus în lista aprobată de către Guvern sau autoritatea publică deliberativă a unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a unităţii teritoriale autonome găgăuze.
Secţiunea 2
Studiul de fezabilitate
    21. În vederea stabilirii unui raport de parteneriat public-privat, în baza bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, precum şi a obiectivelor aprobate, partenerul public asigură elaborarea  unui studiu de fezabilitate. Studiul de fezabilitate se elaborează separat pentru fiecare proiect de parteneriat public-privat. Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate este prezentat conform anexei nr.1 la prezentul Regulament.
    22. Partenerul public poate desemna un grup de experţi sau o persoană, pentru elaborarea studiului de fezabilitate, dar are obligaţia de a întreprinde toate măsurile necesare pentru ca elaborarea studiului de fezabilitate să fie realizat la un nivel corespunzător şi cu reflectarea în totalitate a cerinţelor şi condiţiilor solicitate.
    23. Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luînd în considerare, totodată, şi variantele identificate de partajare a riscurilor între parteneri. În acest scop, partenerul public poate să utilizeze, ca model, matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de proiect, elaborată şi aprobată de Ministerul Economiei.
    24. Studiul de fezabilitate trebuie să se axeze pe analiza unor elemente relevante în care se includ: aspectele generale, fezabilitatea tehnică, fezabilitatea economică şi financiară, aspectele de mediu, aspectele sociale şi aspectele instituţionale ale proiectului în cauză. Prin proiect se înţelege ansamblul lucrărilor/construcţiilor care urmează să fie executate şi/sau al serviciilor care urmează să fie prestate pe parcursul derulării contractului de parteneriat public-privat.
    25. Studiul de fezabilitate pentru proiectele de interes naţional, precum şi de interes local este înaintat de către partenerul public, spre avizare Agenţiei Proprietăţii Publice. În cazul în care studiul de fezabilitate nu este elaborat în limba de stat a Republicii Moldova, acesta va fi transmis în limba de origine, însoţit de o traducere legalizată în limba de stat.
    [Pct.25 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    26. La avizarea studiilor de fezabilitate Agenţia Proprietăţii Publice va urmări ca structura studiului de fezabilitate prezentat să corespundă cerinţelor stabilite în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    [Pct.26 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    27. Agenţia Proprietăţii Publice va examina dacă rezultatele studiului de fezabilitate justifică necesitatea şi oportunitatea iniţierii proiectului de parteneriat public- privat şi demonstrează că:
    a) proiectul este fezabil şi realizabil comercial;
    b) proiectul corespunde cerinţelor şi politicilor partenerului public;
    c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului;
    d) forma prevăzută de realizare a proiectului prin atribuirea unui contract de parteneriat public-privat este mai avantajoasă în raport cu alte forme;
    e) proiectul este avantajos din punct de vedere financiar.
    28. În cazul proiectelor de parteneriat public-privat iniţiate de autorităţile publice centrale, la realizarea cărora se prevede participarea bugetului de stat, studiul de fezabilitate este remis şi Ministerului Finanţelor pentru examinarea sustenabilităţii proiectului.
    29. Pentru proiectele naţionale de parteneriat public-privat, în cazul în care studiul de fezabilitate elaborat demonstrează viabilitatea acestuia, partenerul public desemnat elaborează şi înaintează spre aprobare Guvernului cerinţele generale privind selectarea partenerului privat, obiectivele specifice, procedura de atribuire a concursului de selectare a partenerului privat, precum şi condiţiile parteneriatului public-privat.
    30. Pentru proiectele locale de parteneriat public-privat, în cazul în care studiul de fezabilitate elaborat demonstrează viabilitatea acestuia, partenerul public desemnat elaborează şi înaintează spre aprobare consiliului local cerinţele generale privind selectarea partenerului privat, obiectivele specifice, procedura de atribuire a concursului de selectare a partenerului privat, precum şi  condiţiile parteneriatului public-privat.
    31. După aprobarea cerinţelor generale privind selectarea partenerului privat, precum şi a condiţiilor parteneriatului public-privat, partenerul public instituie Comisia şi elaborează documentaţia necesară organizării concursului de selectare a partenerului privat, care include:
    a) comunicatul informativ;
    b) caietul de sarcini pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat (descrierea obiectului de parteneriat public-privat, condiţiile realizării proiectului de parteneriat public-privat);
    c) proiectul de contract (structura-cadru a Contractului de parteneriat public-privat este prezentată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament).
    32. La elaborarea documentaţiei partenerul public este în drept să implice persoane fizice şi/sau juridice pentru acordarea asistenţei la elaborarea, evaluarea şi expertiza documentelor de concurs.
    33. Procedura de atribuire se alege în funcţie de caracteristicile fiecărui proiect în parte şi de complexitatea acestuia, prin aplicarea  uneia din următoarele forme:
    1) concurs de selectare a partenerului privat (în continuare – concurs);
    2) concurs de selectare a partenerului privat cu precalificare (în continuare – concurs cu precalificare);
    3) concurs de selectare a partenerului privat prin aplicarea dialogului competitiv (în continuare – concurs prin aplicarea dialogului competitiv) .
Secţiunea 3
Formele de realizare a contractelor
de parteneriat public-privat
    34. Contractul de parteneriat public-privat se realizează prin una din următoarele forme:
    a) contract de antrepriză/prestări servicii;
    b) contract de administrare fiduciară;
    c) contract de locaţiune/arendă;
    d) contract de concesiune;
    e) contract de societate comercială sau de societate civilă.
    35. Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de antrepriză/prestări servicii are ca obiect prestarea de servicii publice de către o gospodărie comunală, executarea contra plată a lucrărilor de reparaţie capitală, deservirea atît a elementelor infrastructurii, cît şi a altor bunuri ca obiect al parteneriatului public-privat, evidenţa consumului de resurse, prezentarea facturilor pentru consumatori.
    36. Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de administrare fiduciară are ca obiect asigurarea unei bune gestionări a proprietăţii publice bazată pe criteriile de performanţă stabilite în contract. În acest caz, partenerul public transmite partenerului privat gestionarea riscurilor de management şi a riscurilor legate de asigurarea funcţionării obiectului parteneriatului public-privat, dacă contractul nu prevede altfel.
    37. Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de locaţiune/arendă are ca obiect transmiterea în posesiune şi folosinţă temporară a bunurilor proprietate publică. Partenerul privat este responsabil de utilizarea la destinaţie a bunului şi de colectarea plăţilor pentru lucrările efectuate şi serviciile prestate. Preţul contractului se stabileşte de către părţi şi nu poate fi mai mic de cuantumul minim al chiriei stabilit în legea anuală a bugetului de stat.
    38. Realizarea parteneriatului public-privat prin intermediul contractului de concesiune are loc în conformitate cu legislaţia privind concesiunile.
    39. Parteneriatul public-privat poate fi realizat şi prin asocierea partenerului public şi partenerului privat, fie în baza unui contract de societate civilă, fără crearea vreunei persoane juridice, fie prin crearea unei societăţi comerciale (societate cu răspundere limitată ori societate pe acţiuni) avînd la bază capital mixt (public-privat).
    40. Parteneriatul public-privat poate fi realizat şi prin alte forme contractuale neinterzise de lege. Asupra contractelor prevăzute în prezentul articol se aplică şi prevederile Codului civil.
Secţiunea 4
Modalităţile de realizare a proiectelor
de parteneriat public-privat
    41. În funcţie de nivelul de implicare a partenerului privat, se definesc următoarele modalităţi de realizare a contractelor de parteneriat public-privat:
    1) proiectare-construcţie-operare, prin care construcţia şi exploatarea obiectului parteneriatului public-privat sînt transferate partenerului privat pentru cel mult 50 de ani. Proiectul de parteneriat public-privat se poate finanţa integral de către partenerul privat. La expirarea contractului încheiat cu partenerul public, obiectul parteneriatului public-privat se transferă, cu titlu gratuit, partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
    2) construcţie-operare-reînnoire, prin care partenerul privat îşi asumă finanţarea construcţiei obiectului parteneriatului public-privat, precum şi toate costurile de întreţinere a acestuia pe o durată de cel mult 50 de ani. Partenerului privat i se permite perceperea, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a tarifelor corespunzătoare pentru utilizarea bunului public într-o perioadă stabilită. La expirarea contractului, obiectul parteneriatului public-privat se transferă, cu titlu gratuit partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
    3) construcţie-operare-transfer, prin care partenerul privat îşi asumă construcţia, finanţarea, exploatarea şi întreţinerea unui bun public. Investitorului i se permite să perceapă tarife de utilizare pentru a-şi recupera investiţia şi a-şi acoperi costurile de întreţinere, precum şi pentru a obţine un profit rezonabil. La finalizarea contractului, bunul public este transferat, cu titlu gratuit, autorităţii publice în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
    4) construcţie-transfer-operare, prin care partenerul privat îşi asumă construcţia unui bun care se transmite în proprietate partenerului public imediat după finalizarea construcţiei, iar partenerul public, la rîndul său, îl transmite în folosinţă partenerului privat;
    5) locaţiune-dezvoltare-operare, prin care partenerul privat obţine în folosinţă temporară sau în posesiune şi folosinţă temporară un bun public, obligîndu-se să achite în rate preţul acestuia în decursul unei perioade care nu va depăşi 50 de ani. Dacă în contract nu se prevede altfel, partenerul public dobîndeşte dreptul de a obţine venituri din furnizarea serviciilor de către partenerul privat, iar la finalizarea contractului, bunul public este transferat autorităţii publice în bună stare şi liber de orice sarcină sau obligaţie;
    6) reabilitare-operare-transfer, prin care bunul public este transferat partenerului privat, care are obligaţia de a reabilita, opera şi întreţine bunul public pentru o perioadă care nu poate depăşi 50 de ani. La expirarea contractului, bunul public se transferă, cu titlu gratuit, partenerului public în bună stare, funcţional şi liber de orice sarcină sau obligaţie.
    42. Parteneriatul public-privat poate fi realizat şi prin alte modalităţi care nu sînt interzise expres de lege.
    421. În vederea realizării contractului de parteneriat public-privat, partenerul public și/sau partenerul privat pot fonda societăți comerciale în scopul implementării proiectului de parteneriat public-privat și care au calitatea de parteneri în cadrul proiectelor de parteneriat public-privat.
    [Pct.421 introdus prin HG505 din 30.05.18, MO176-180/01.06.18 art.556]
Capitolul IV
CONDIŢII GENERALE DE APLICARE A PROCEDURII
CONCURSULUI DE SELECTARE
A PARTENERULUI PRIVAT
Secţiunea 1
Transparenţa
    43. Partenerul public va desfăşura concursul de selectare a partenerului privat (în continuare – concurs), în cazul în care proiectul este de o complexitate redusă şi partenerul public poate determina structura tehnică/juridică a proiectului.  Concursul se desfăşoară într-o singură etapă, la finalizarea căreia partenerul public urmează să atribuie contractul de parteneriat public-privat.
    44. Partenerul public va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a comunicatului informativ de iniţiere a concursului de selectare a partenerului privat, în conformitate cu forma şi conţinutul stabilite în documentaţia standard pentru realizarea parteneriatului public-privat. Comunicatul informativ este valabil 60 de zile din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    45. Partenerul public are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să plaseze comunicatul informativ de iniţiere a concursului de selectare a partenerului privat şi în alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale sau internaţionale, sau Internet, dar numai după publicarea acestuia în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice, avînd obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma comunicatului publicat.
    46. În urma publicării comunicatului informativ de iniţiere a concursului de selectare a partenerului privat, Comisia urmează să desfăşoare procedura de atribuire a contractului de parteneriat public-privat în conformitate cu prevederile  prezentului Regulament.
    47. Comunicatul informativ va conţine:
    1) intenţia de stabilire a unui raport de parteneriat public-privat, precum şi obiectivul acestuia;
    2) denumirea partenerului public;
    3) descrierea obiectului şi obiectivului parteneriatului public-privat, indicarea ariei geografice de amplasare a acestuia;
    4) durata parteneriatului public-privat;
    5) informaţia despre procedurile de selectare a partenerului privat;
    6) informaţia despre modalitatea obţinerii documentaţiei de concurs;
    7) adresa şi termenul-limită de prezentare a ofertelor;
    8) cerinţele faţă de ofertanţi şi datele care urmează a fi incluse în ofertă;
    9) informaţia despre locul şi data examinării ofertelor;
    10) termenul în care ofertanţii sînt informaţi în privinţa rezultatelor concursului;
    11) modalitatea de repartizare a riscurilor;
    12) indicatorii de performanţă şi criteriile de evaluare.
    48. La decizia partenerului public şi în funcţie de obiectul parteneriatului public-privat, în comunicatul informativ pot fi incluse şi alte date decît cele enumerate mai sus.
Secţiunea 2
Acces la procedura de atribuire
    49. În perioada cuprinsă între data publicării comunicatului informativ de iniţiere a concursului de selectare a partenerului privat şi data-limită de depunere a ofertelor, partenerul public are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de concurs.
    50. Orice operator economic are dreptul de a depune oferta pentru a participa la concurs, cu excepţia cazurilor de conflict de interese prevăzute de Legea cu privire la conflictul de interese.
    51. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o ofertă comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Angajamentul privind asocierea trebuie prezentat în formă scrisă la momentul depunerii ofertei.
    52. Partenerul public are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună, depusă de ofertantul precalificat, este declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului ce urmează a fi atribuit.
    53. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de parteneriat public-privat, ofertantul are dreptul de a include în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din aceasta.
    54. La solicitarea partenerului public, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care intenţionează să le subcontracteze  precum şi de a prezenta date despre subcontractanţii propuşi.
    55. Un operator economic nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din concurs a tuturor ofertelor.
Secţiunea 3
Clarificări la documentaţia standard
    56. Instrucţiunile către ofertanţi şi alte formulare necesare incluse în documentaţia standard sînt prezentate în anexa  nr.3 la prezentul Regulament.
    57. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita partenerului public clarificări privind modul de derulare a concursului şi/sau documentele ce trebuie prezentate.
    58. Partenerul public are obligaţia de a răspunde, în mod clar, prompt si complet cît mai repede posibil, la orice clarificare solicitată cu 15 zile  înainte de data expirării termenului de depunere a ofertelor, în măsura în care clarificările sînt solicitate în timp util. Răspunsul partenerului public la aceste solicitări trebuie să fie transmis nu mai tîrziu de 7 zile înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
    59. Partenerul public este obligat să  transmită răspunsurile – însoţite de întrebările aferente – către toţi operatorii economici care au obţinut, în condiţiile prezentului Regulament, documentele de concurs luînd măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective.
    60. În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, acesta din urmă are, totuşi, obligaţia de a răspunde la solicitarea de clarificare în măsura în care perioada necesară pentru elaborarea şi transmiterea răspunsului face posibilă primirea acestuia de către operatorul economic înainte de data-limită de depunere a ofertelor.
Secţiunea 4
Taxa de participare la concurs
    61. Taxa de participare la concurs reprezintă suma de bani pe care operatorul economic urmează să o achite pentru a putea participa la procedura de atribuire a contractului de parteneriat public-privat.
    62. Taxa de participare la concurs se stabileşte de către Comisie şi este indicata în comunicatul informativ respectiv.
    63. Taxa de participare la concurs se achită la momentul iniţierii procedurii de concurs o singura data de către operatorul economic, pînă la data limită de depunere a ofertelor.
    64. Taxa de participare la concurs nu se restituie.
Secţiunea 5
Garanţia pentru ofertă
    65. Garanţia pentru ofertă se constituie de către ofertant în scopul de a proteja partenerul public faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată pînă la încheierea contractului de parteneriat public-privat şi poate fi sub formă de mijloc financiar virat pe contul partenerului public sau garanţie bancară
    66. Partenerul public are obligaţia să stabilească în documentaţia de atribuire:
    a) cerinţele faţă de emitentul garanţiei, forma şi alte condiţii de bază ale garanţiei pentru ofertă; sau
    b) cuantumul garanţiei pentru ofertă, care nu va depăşi 20 la sută din valoarea ofertei prezentate.
    67. Perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă, va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.
    68. Scrisorile de garanţie bancară vor fi eliberate de o bancă din Republica Moldova, după caz, de o bancă din străinătate, de preferinţă cu corespondent în Republica Moldova. Partenerul public nu are dreptul să impună eliberarea garanţiei pentru ofertă de către o anumită bancă, nominalizată în mod expres.
    69. Înainte de a prezenta oferta, operatorul economic poate cere partenerului public să confirme admisibilitatea emitentului garanţiei pentru ofertă. Partenerul public va răspunde prompt la acest demers, însă această confirmare nu poate împiedica partenerul public să respingă garanţia pentru ofertă, dacă emitentul a devenit insolvabil sau şi-a pierdut credibilitatea.
    70. Garanţia pentru ofertă se prezintă în acelaşi timp cu oferta.
    71. Partenerul public are dreptul să vireze suma garanţiei pentru ofertă în bugetul său, ofertantul pierzînd astfel suma constituită, atunci cînd:
    a) ofertantul îşi retrage sau modifică oferta în perioada de validitate a acesteia;
    b) ofertantul a cărei ofertă este stabilită cîştigătoare nu prezintă garanţia bancară de bună execuţie;
    c) oferta sa fiind stabilită cîştigătoare, refuză să semneze contractul de parteneriat public-privat în perioada de valabilitate a ofertei.
    72.  Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, se restituie de partenerul public la momentul prezentării garanţiei bancare de bună execuţie a contractului.
    73. Garanţia pentru ofertă, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită cîştigătoare, se returnează de partenerul public după semnarea contractului de parteneriat public-privat cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată cîştigătoare, dar nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.
Secţiunea 6
Garanţia bancară de bună execuţie a contractului
    74.  Garanţia bancară de bună execuţie  a contractului se constituie de către partenerul privat în scopul asigurării partenerului public de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi pe perioada de derulare a contractului.
    75. Partenerul public are obligaţia să stabilească în documentaţia de atribuire:
    a) cerinţele faţă de emitent, forma şi alte condiţii de bază ale garanţiei de bună execuţie a contractului, solicitate pentru executarea contractului;
    b) cuantumul garanţiei bancare, care nu va depăşi 25 la sută din valoarea investiţiei. Pentru lucrările a căror perioadă de realizare este mai mare de un an, cuantumul garanţiei bancare de bună execuţie a contractului nu va depăşi 25 la sută din suma investiţiilor ce urmează a fi efectuate în anul respectiv.
    76. Partenerul public are dreptul de a valorifica garanţia bancară de bună execuţie a contractului, oricînd pe parcursul îndeplinirii contractului, în limitele prejudiciului creat, în cazul în care partenerul privat nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie a contractului, partenerul public are obligaţia de a notifica pretenţia partenerului privat, precizînd obligaţiile care nu au fost respectate.
Secţiunea 7
Înaintarea ofertelor
    77. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de către partenerul public şi trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.
    78. Înaintarea ofertei reprezintă manifestarea voinţei ofertantului de a semna contractul de parteneriat public-privat cu partenerul public şi de a îndeplini obiectul contractului în conformitate cu cerinţele documentaţiei de atribuire ce i-a fost transmisă.
    79. Ofertantul are obligaţia de a depune oferta la adresa şi pînă la data-limită pentru depunere, stabilite în comunicatul informativ şi îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv de forţă majoră. Oferta, scrisă şi semnată, se prezintă în plic sigilat. Partenerul public eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei.
    80. Oferta care este depusă la o altă adresă decît cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere este respinsă şi se returnează nedeschisă.
    81. Conţinutul ofertelor trebuie să rămînă confidenţial pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora, partenerul public urmînd a lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.
    82. Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă pe toată perioada de valabilitate  stabilită în cadrul documentaţiei de atribuire. Perioada de valabilitate începe cu data deschiderii ofertei şi se încheie odată cu data semnării contractului de către părţile implicate.
    83. Partenerul public are dreptul de a solicita ofertanţilor prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei înainte de expirarea acestei perioade.
    84. Ofertantul are obligaţia de a comunica partenerului public dacă este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. În acest caz ofertantul este în drept:
    a) să respingă propunerea;
    b) să accepte propunerea, prelungind termenul de valabilitate a garanţiei pentru oferta sa ori oferind noi garanţii pentru ofertă pe termenul de valabilitate a ofertei prelungit.
    85. În cazul în care ofertantul nu a prelungit termenul de valabilitate a garanţiei pentru ofertă sau nu a acordat o nouă garanţie pentru ofertă, se consideră că acesta a refuzat prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.
    86. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că şi-a retras oferta, fără ca acest fapt să atragă pierderea garanţiei pentru ofertă.
    87. Ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de prezentare a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare sau avizul despre retragerea ofertei este valabil dacă a fost primit de partenerul public înainte de expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, stabilit în documentaţia de atribuire.
Secţiunea 8
Deschiderea ofertelor
    88. Comisia  are obligaţia de a deschide ofertele în termen de 5 zile de la termenul-limită de depunere a ofertelor indicat în comunicatul informativ.
    89. Toţi ofertanţii au dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.
    90. Ofertele se deschid în ordinea depunerii acestora.
    91. Şedinţa de deschidere a ofertelor se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei, în care se consemnează aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor (denumirea ofertanţilor, modificările şi retragerile de oferte, modul de îndeplinire a cerinţelor referitoare la garanţia pentru ofertă etc.).
    92. Comisia  are obligaţia de a transmite o copie a procesului-verbal de deschidere a ofertelor tuturor ofertanţilor, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi la şedinţă.
    93. Orice decizie cu privire la evaluarea ofertelor se adoptă de către Comisie în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor, aceste şedinţe avînd loc fără participarea ofertanţilor sau reprezentanţilor acestora.
Secţiunea 9
Evaluarea ofertelor
    94. Comisia  de concurs are obligaţia de a examina şi de a verifica fiecare ofertă atît din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, cît şi din punctul de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
    95. Oferta tehnică trebuie să corespundă cerinţelor minime prevăzute în caietul de sarcini inclus în documentaţia standard.
    96. Comisia  este obligată să identifice care sînt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit şi suficient de detaliat în ce constă solicitarea Comisiei. Termenul acordat ofertanţilor pentru răspunsul la solicitările de clarificări trebuie corelat cu gradul de complexitate a întrebărilor şi, de regulă, nu poate fi mai mic de 2 zile lucrătoare.
    97. În cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de Comisie clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sînt concludente, oferta va fi respinsă.
    98. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul ofertei tehnice, oferta va fi respinsă. Se acceptă modificări ale ofertei tehnice în măsura în care acestea:
    a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau
    b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore.
    99. În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul ofertei financiare, oferta va fi respinsă, cu excepţia situaţiei prevăzute în pct. 104 al prezentului Regulament.
    100. Comisia  are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de formă numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori/vicii, oferta sa va fi eliminată.
    101. Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
    a) dacă există o discrepanţă între preţul unitar şi preţul total, trebuie luat în considerare preţul unitar, iar preţul total va fi corectat corespunzător;
    b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre, trebuie luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.
    102. Viciile de formă reprezintă acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a căror corectare/completare este susţinută în mod neechivoc de sensul şi de conţinutul altor informaţii existente iniţial în alte documente prezentate de ofertant sau a căror corectare/completare are rol de clarificare şi/sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect în raport cu ceilalţi participanţi la procedura de atribuire.
    103. Comisia  va respinge ofertele în următoarele cazuri:
    a) s-a constatat că acestea nu respectă cerinţele documentaţiei standard cu privire la sumă şi la alte condiţii de constituire şi nu pot fi executate;
    b) oferta are un preţ neobişnuit de scăzut pentru ceea ce urmează a fi furnizat/prestat/executat, iar ofertantul nu a reuşit să demonstreze accesul la o tehnologie specială sau la condiţii de piaţă mai avantajoase care să susţină un asemenea preţ;
    c) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale stabilite de partenerul public în documentaţia standard, care sînt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective.
    104. Oferta cîştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admise şi numai în baza criteriilor de evaluare enumerate în comunicatul informativ şi în documentaţia standard.
    105. Criteriile de evaluare se pot referi, după caz, la:
    1) nivelul tarifelor de utilizare plătibile de către beneficiarii finali;
    2) nivelul redevenţei;
    3) gradul de preluare a riscurilor de către partenerul privat;
    4) planurile de finanţare şi dezvoltare prezentate;
    5) nivelul calitativ, tehnic şi funcţional, estetic al soluţiilor tehnice propuse;
    6) asigurarea protecţiei mediului;
    7) modul de soluţionare a unor probleme sociale;
    8) termenele de realizare a investiţiilor şi rata de recuperare a acestora;
    9) termenul de livrare sau de execuţie;
    10) raportul cost/eficienţă;
    11) servicii postvînzare şi asistenţă tehnică;
    12) durata proiectului;
    13) alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor.
    106. La  stabilirea criteriilor de evaluare a contractului de parteneriat public-privat, partenerul public nu are dreptul de a utiliza criterii care:
    a) nu au  legătură directă cu natura şi obiectul contractului de parteneriat public-privat;
    b) nu reflectă un avantaj real şi evident pe care partenerul public  îl poate obţine, în numele său sau al beneficiarilor finali.
    107. Ponderea stabilită pentru fiecare criteriu nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat. Pentru fiecare criteriu, partenerul public are obligaţia de a stabili o pondere care să reflecte în mod corect cuantumul valoric al avantajelor de natură financiară pe care ofertanţii le oferă sau importanţa tehnică/funcţională a soluţiilor propuse.
    108. În sensul prevederilor de mai sus, partenerul public are obligaţia de a preciza în documentaţia standard criteriile de evaluare a ofertei şi factorii de evaluare din cadrul acestuia (dacă criteriul utilizat este oferta cea mai avantajoasă economic), cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum şi metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din ofertele tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum şi metodologia de punctare a avantajelor trebuie să aibă legătura cu specificul contractului şi, după ce au fost stabiliţi, nu se pot schimba din momentul în care documentaţia  de atribuire a fost aprobată de către partenerul public.
    109. Pentru a realiza ierarhia ofertelor admise, pentru fiecare ofertă în parte se acordă un punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia standard.
    110. În ordinea descrescătoare a punctajului acordat, Comisia  trebuie să întocmească clasamentul în baza căruia se stabileşte oferta cîştigătoare.
    111. După ce a finalizat evaluarea ofertelor, Comisia are obligaţia de a elabora Raportul de evaluare a ofertelor recepţionate prin care a fost atribuit respectivul contract de parteneriat public-privat şi procesul-verbal privind decizia finală de desemnare a ofertantului cîştigător sau respingere a ofertelor.
Secţiunea 10
Desemnarea ofertantului cîştigător, încheierea contractului
de parteneriat public-privat şi comunicarea rezultatului final
    112. Partenerul public are obligaţia de a informa, în scris, toţi ofertanţii despre rezultatul concursului nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la semnarea de către membrii Comisiei a procesului-verbal.
    113. Comisia publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un comunicat informativ privind desemnarea cîştigătorului concursului şi totalurile concursului în termen de 5 zile calendaristice din data semnării contractului .
    114. După desemnarea celei mai bune oferte, Comisia elaborează, în cel mult 30 de zile de la data deciziei respective, un proiect de contract care să întrunească datele prevăzute în secţiunea 11 a prezentului capitol şi îl va transmite ofertantului desemnat învingător.
    115. Proiectul de contract elaborat se negociază în cel mult 30 de zile calendaristice din data primirii lui de către ofertantul desemnat învingător. În cazul în care, la expirarea termenului stabilit, ofertantul desemnat învingător refuză semnarea contractului, Comisia este în drept să desemneze în calitate de învingător ofertantul clasat pe locul imediat următor conform rezultatelor evaluării.
    116. Proiectul contractului de parteneriat public-privat în forma negociată urmează a fi semnat de partenerul public.
    117. Partenerul public are obligaţia de a încheia contractul de parteneriat public-privat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către Comisie. Valoarea investiţiilor indicată în oferta cîştigătoare este fermă şi nu poate fi modificată.
    118. Ofertantul invitat de către partenerul public  să încheie contractul de parteneriat public-privat are obligaţia de a constitui garanţia bancară de bună execuţie a contractului. Cuantumul garanţiei de bună execuţie se stabileşte de Comisie şi se indică în documentaţia standard. Garanţia de bună execuţie se constituie printr-o scrisoare de garanţie bancară.
Secţiunea 11
Clauzele contractului de parteneriat public-privat
    119.  Pentru toate formele de realizare a parteneriatului public-privat, contractul încheiat între partenerul public şi partenerul privat trebuie să conţină cel puţin clauze referitoare la:
    1) datele despre părţile contractante;
    2) drepturile şi obligaţiile părţilor:
    a) obligaţia partenerului privat privind crearea şi/sau reconstrucţia obiectului parteneriatului public-privat;
    b) obligaţia partenerului privind efectuarea reparaţiei obiectului parteneriatului public-privat în cazul în care acest fapt a fost inclus în lista cerinţelor partenerului public sau a fost asumat de partenerul privat la etapa desfăşurării concursului de selectare a partenerului privat;
    c) obligaţia partenerului privat cu privire la păstrarea, în conformitate cu legislaţia, a facilităţilor pentru unele categorii ale populaţiei;
    d) obligaţia partenerului public privind cofinanţarea obiectului parteneriatului public-privat;
    3) descrierea (caracteristica tehnico-economică) a obiectului parteneriatului public-privat;
    4) termenul contractului şi etapele de realizare a parteneriatului public-privat, volumul investiţiilor partenerului privat şi ale partenerului public, după caz;
    5) termenul de dare în exploatare a obiectului parteneriatului public-privat, după caz;
    6) reguli privind modul de folosire a terenului aflat în proprietatea partenerului public;
    7) date privind volumul bunurilor care urmează a fi produse, al lucrărilor care urmează a fi executate, al serviciilor care urmează a fi prestate, precum şi date privind calitatea lor, după caz;
    8) mărimea plăţii pentru utilizarea obiectului parteneriatului public-privat, forma, termenul şi procedura de achitare;
    9) clauze privind repartizarea riscurilor;
    91) condiţiile de asigurare a dreptului de proprietate asupra obiectului contractului, precum şi asupra bunurilor rezultate din implementarea parteneriatului public-privat;
    [Pct.119 subpct.91) introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    10) modalitatea şi procedura de restituire a obiectului parteneriatului public-privat la momentul expirării termenului parteneriatului public-privat, după caz;
    11) clauza de reparare/despăgubire a prejudiciilor; răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor în cazul rezoluţiunii, rezilierii şi/sau revocării contractului, după caz;
    12) criteriile de performanţă în cazul contractului de administrare fiduciară.
    120. Clauzele generale sau specifice ale contractului de parteneriat public-privat nu trebuie să contravină cerinţelor esenţiale ale caietului de sarcini şi nici angajamentelor asumate de partenerul privat  în cadrul ofertei, indiferent de modul de distribuire a riscurilor. Modul de recuperare a costurilor de către partenerul privat trebuie stabilit astfel încît să îl determine pe acesta să depună toate diligenţele necesare pentru reducerea costurilor.
    121. Contractul de parteneriat public-privat trebuie să cuprindă clauze prin care se stabileşte, în mod explicit, modul de distribuire a riscurilor pe întreaga durată a acestuia.
    122. Partenerul privat nu are dreptul, ca pe parcursul îndeplinirii contractului, să accepte sau să solicite modificări ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilităţilor acestuia în asemenea măsură, încît cea mai mare parte a riscurilor să fie redistribuită partenerului public.
    123. Partenerul public trebuie să definească prin contract nivelul de performanţă şi de calitate al activităţilor pe care partenerul privat urmează să le efectueze, precum şi modul în care acesta trebuie să răspundă în eventuale situaţii de urgenţă, stabilind în acest sens indicatori relevanţi şi măsurabili în baza cărora se va realiza verificarea modului de respectare a obligaţiilor contractuale.
    124. Clauzele contractuale trebuie să prevadă dreptul partenerului public de a verifica îndeplinirea cerinţelor de performanţă şi calitate a activităţilor realizate de partenerul privat, inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte.
    125. Clauzele contractuale trebuie să prevadă, de asemenea, modul în care partenerul privat se obligă să prezinte partenerului public rapoarte, periodice sau la simpla solicitare a acestuia din urmă, cu privire la modul de realizare a anumitor parametri pe parcursul derulării contractului.
    126. În contractul de parteneriat public-privat trebuie precizată procedura prin care, la momentul începerii proiectului, se realizează transferul de la partenerul public la partenerul privat  al infrastructurii sau al oricăror bunuri ce vor fi utilizate în derularea contractului.
    127. Contractul trebuie să stabilească distincţia dintre bunurile ce urmează a fi întoarse la încetarea contractului şi bunurile proprii, precum şi regimul juridic al acestora.
    128. Contractul trebuie să precizeze, de asemenea, procedura prin care, la momentul finalizării contractului, se realizează transferul obiectului contractului  de la partenerul privat la partenerul public.
    129. Pe parcursul derulării contractului, partenerul privat are dreptul de a încheia contracte cu terţii pentru asigurarea şi valorificarea exploatării bunurilor, activităţilor şi serviciilor care fac obiectul contractului.
    130. Contractul trebuie să prevadă situaţiile în care acesta poate înceta.
    131. Suplimentar prevederilor expuse mai sus, contractul trebuie să conţină proceduri adecvate de rezolvare a neconformităţilor în îndeplinirea obligaţiilor contractuale, inclusiv penalităţi aplicabile în cazul constatării unor astfel de neconformităţi, pînă la corectarea acestora.
    132. Părţile vor stabili, în mod obligatoriu, mecanismul de soluţionare a divergenţelor care pot apărea pe parcursul derulării contractului şi vor indica instanţele învestite cu soluţionarea acestor diferende.
    133. Părţile pot insera în contract clauza arbitrală sau compromisorie care atribuie competenţa de soluţionare a litigiilor izvorîte din executarea contractului instanţelor arbitrale.
    134. În funcţie de specificul obiectului parteneriatului public-privat, în contracte pot fi incluse şi alte clauze convenite de părţi.
    135. Contractul se consideră încheiat şi  intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţi sau la data stabilita în contract.
Secţiunea 12
Încetarea parteneriatului public-privat
    136. Parteneriatul public-privat încetează:
    a) la expirarea contractului încheiat între partenerul public şi partenerul privat;
    b) în baza acordului dintre partenerul public şi partenerul privat;
    c) în alte cazuri prevăzute de lege sau de contract.
    137. În cazul încetării contractului de parteneriat public-privat, partenerul privat este obligat să restituie, în mod gratuit, partenerului public bunurile libere de orice sarcini.
    138. În cazul încetării parteneriatului public-privat, partenerul privat este obligat să asigure continuitatea activităţii sau prestării serviciilor în condiţiile stipulate în contract, pînă la preluarea acestora de către partenerul public.
    139. În cazul în care partenerul privat sesizează existenţa unor cauze sau iminenţe producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea desfăşurării activităţii sau prestării serviciului de interes public, partenerul privat notifică imediat partenerul public despre acest fapt în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii sau a serviciului.
Secţiunea 13
Anularea concursului de selectare
a partenerului privat
    140. Partenerul public, din proprie iniţiativă, are dreptul de a anula procedura de concurs derulată în vederea atribuirii contractului de parteneriat public-privat, dacă  această decizie va fi luată înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii în următoarele cazuri:
    a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenţei;
    b) au fost depuse numai oferte respinse de Comisie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
    c)  au fost constatate abateri de la prevederile legislative, ce afectează procedura de concurs derulată în vederea încheierii contractului de parteneriat public-privat.
    141. La orice etapă din concurs, Comisia este în drept să adopte decizia privind finalizarea concursului fără a determina cîştigătorul cu restituirea garanţiei pentru ofertă.
    142. După data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de concurs şi după data încheierii contractului, anularea procedurii de concurs se efectuează doar de instanţa de judecată.
    143. Partenerul public are obligaţia de a comunica în scris tuturor participanţilor la concurs, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, decizia de anulare a procedurii de atribuire şi încetarea obligaţiilor pe care operatorii economici şi le-au creat prin depunerea de oferte.
Capitolul V
CONDIŢII DE APLICARE A CONCURSULUI DE SELECTARE
A PARTENERULUI PRIVAT CU PRECALIFICARE

Secţiunea 1
Condiţii de iniţiere a procedurii de concurs cu precalificare
    144. Partenerul public va opta pentru concurs de selectare a partenerului privat cu precalificare în cazul în care proiectul este complex şi partenerul public doreşte stabilirea unor criterii de precalificare şi ulterior atribuirea contractului de parteneriat public-privat.
    145. Procedura de concurs cu precalificare se desfăşoară în două etape:
    a) etapa de selectare a participanţilor la precalificare, prin aplicarea criteriilor de precalificare;
    b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de participanţii la precalificare selectaţi prin aplicarea criteriului de atribuire.
    146. Etapa de  precalificare, prevăzută la litera a) punctul 145 din prezentul Regulament, presupune calificarea şi ierarhizarea operatorilor economici în baza criteriilor de  precalificare prevăzute în documentaţia de precalificare, cu scopul limitării numărului de participanţi care vor depune  o ofertă în etapa a doua a concursului cu precalificare.
    [Pct.146 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    147. Concursul cu precalificare se iniţiază prin transmiterea spre publicare a comunicatului informativ de participare la concurs cu precalificare prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea ofertelor de precalificare şi participarea la concurs. Comunicatul informativ este valabil 60 de zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    148. Partenerul public are obligaţia de a asigura publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a comunicatului informativ de participare la concurs cu precalificare, în conformitate cu forma şi conţinutul stabilit în documentaţia standard pentru precalificare.
    149. Partenerul public are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să plaseze comunicatul informativ prin alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale sau internaţionale, după caz, sau Internet, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice, avînd obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat.
    150. În comunicatul informativ  de participare la precalificare, prin care se solicită depunerea de oferte la precalificare, suplimentar la informaţia din punctul 48 al prezentului Regulament se vor indica criteriile de precalificare şi altă informaţie la decizia Comisiei.
Secţiunea 2
Criterii de  precalificare
    151. Partenerul public trebuie să întocmească documentele standard de precalificare, care urmează să conţină o descriere a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, astfel încît operatorii economici să dispună de informaţii suficiente care să-i permită fundamentarea unei decizii cu privire la participarea la concursul cu precalificare.
    152. În cadrul procedurii de precalificare a participanţilor la precalificare, partenerul public are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizînd în acest scop numai criteriile de precalificare precizate în documentele standard de precalificare.
    153. În cadrul documentelor standard de  precalificare, partenerul public are obligaţia de a preciza criteriile de precalificare în baza cărora se va efectua selectarea participanţilor, acestea referindu-se numai la situaţia economică şi financiară şi la capacitatea tehnică şi/sau profesională a acestora.
    154. Comisia are obligaţia de a stabili criteriile de precalificare cele mai adecvate în baza cărora se va stabili care dintre participanţii la precalificare calificaţi vor fi invitaţi să depună oferte în etapa a doua a concursului cu precalificare.
Secţiunea 3
Acces la procedura de precalificare
    155. În perioada cuprinsă între data publicării comunicatului informativ de participare la  precalificare şi data-limită de depunere a cererii ofertei participanţilor la precalificare, partenerul public are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de concurs ce se derulează.
    156. Orice operator economic are dreptul de a depune oferta pentru a participa la procedura de concurs cu precalificare, cu excepţia cazurilor de conflict de interese prevăzute de Legea cu privire la conflictul de interese.
    157. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferte comune, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Însă angajamentul privind asocierea trebuie prezentat în formă scrisă la momentul depunerii  ofertei.
    158. Partenerul public are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună, depusă de participanţii la precalificare selectaţi, este declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului ce urmează a fi atribuit.
    159. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de parteneriat public-privat, participantul la precalificare selectat are dreptul de a include în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din aceasta.
    160. În cazul în care partenerul public solicită, participantul la precalificare are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi date despre subcontractanţii propuşi.
    161. Un operator economic nu are dreptul ca în cadrul aceleiaşi proceduri:
    a) să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din concurs a tuturor ofertelor în cauză;
    b) în cazul în care participantul la precalificare a fost selectat, nu are dreptul de a se asocia cu alţi participanţii la precalificare selectaţi în cadrul respectivei proceduri de concurs cu precalificare, în scopul depunerii de ofertă comună, iar partenerul public  nu are dreptul de a accepta o asemenea ofertă.
Secţiunea 4
Clarificări la documentaţia standard de precalificare
    162. Instrucţiunile către ofertanţii la precalificare şi alte formulare necesare incluse în  documentaţia standard de precalificare sînt prezentate în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    163. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări de la partenerul public în condiţiile secţiunii 3 capitolul IV din prezentul Regulament.
Secţiunea 5
Înaintarea, deschiderea şi evaluarea ofertelor
    164. Înaintarea, deschiderea şi evaluarea ofertelor la etapa de precalificare au loc în condiţiile capitolului IV secţiunile 7-9 al prezentului Regulament.
    [Pct.164 în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    165. Comisia  este obligată să verifice modul  de îndeplinire a criteriilor de  precalificare de către fiecare participant în parte, aşa cum au fost acestea stabilite prin documentele standard de  precalificare.
    166. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, Comisia este în drept să solicite oricînd clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de  precalificare, astfel cum au fost acestea prevăzute în documentele standard de  precalificare.
    167. Participantul la precalificare are obligaţia de a răspunde la solicitările de clarificări ale Comisiei înaintate de partenerul public, prezentînd documente necesare care probează/confirmă îndeplinirea criteriilor de precalificare în termenul prevăzut în respectiva solicitare.
    168. Oferta va fi respinsă în următoarele cazuri:
    a) nu îndeplineşte criteriile de  precalificare stabilite prin documentaţia standard de  precalificare;
    b) nu a răspuns, sau nu a răspuns concludent, la solicitările de clarificări ale Comisiei.
    169. După ce a verificat modalitatea de îndeplinire a criteriilor de  precalificare, Comisia are obligaţia de a selecta ofertele în baza criteriilor de precalificare stabilite în documentele standard de precalificare prin aplicarea calificativului admis/respins.
    170. Comisia are obligaţia de a întocmi un raport al etapei de precalificare, în 3 zile de la luarea deciziei de precalificare, care se prezintă partenerului public.
    171. Partenerul public are obligaţia de a informa toţi participanţii în legătură cu rezultatul primei etape a procedurii de concurs cu precalificare, în maximum 3 zile.
Secţiunea 6
Invitaţia de participare la etapa a doua
a procedurii de concurs cu precalificare
şi depunerea ofertelor
    172. După finalizarea procedurii de precalificare, partenerul public are obligaţia de a transmite tuturor ofertanţilor calificaţi invitaţia de participare la etapa a doua de concurs şi documentaţia standard pentru depunerea ofertei conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    173. Perioada cuprinsă între data transmiterii invitaţiei de participare la etapa a doua a procedurii de concurs  şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de cel mult 60 de zile.
    174. Este interzisă invitarea la etapa a doua a procedurii de concurs a unui operator economic care nu a depus oferta în prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de  precalificare.
    175.  Invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii de concurs trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe la comunicatul informativ cu privire la concursul cu precalificare (numărul şi data Monitorului Oficial al Republicii Moldova) şi obiectul contractului ce urmează a fi atribuit;
    b) rezultatele etapei de precalificare;
    c) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    d) adresa la care se transmit ofertele;
    e) limba în care trebuie elaborată oferta;
    f) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;
    g) mărimea garanţiei de participare la concurs (garanţia pentru ofertă).
    176. Pentru etapa a doua de participare la concurs taxa de participare nu se achită.
    177. Pentru depunerea şi evaluarea ofertelor, precum şi atribuirea contractului de parteneriat public-privat, la încheierea acestuia şi a clauzelor esenţiale se vor aplica prevederile capitolului IV din prezentul Regulament.
Capitolul VI
CONDIŢII DE APLICARE A CONCURSULUI DE SELECTARE
A PARTENERULUI PRIVAT PRIN
DIALOG COMPETITIV
Secţiunea 1
Iniţierea procedurii de dialog competitiv
    178. Partenerul public urmează să aplice  procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de parteneriat public-privat, în cazul în care proiectul de parteneriat public-privat este considerat a fi  de o complexitate deosebită şi aplicarea procedurii de concurs cu precalificare nu ar conduce la atribuirea contractului de parteneriat public-privat.
    179. Proiectul de parteneriat public-privat este considerat de o complexitate deosebită cînd partenerul public nu este  în măsură să definească specificaţiile tehnice capabile, să-i satisfacă cerinţele şi exigenţele, de asemenea este dificil pentru partenerul public să stabilească volumul investiţiilor şi/sau cadrul juridic de implementare a proiectului.
    180. Partenerul public are dreptul de a aplica procedura de atribuire a contractului de parteneriat public-privat şi în cazul în care nu a fost depusă nici o ofertă pentru procedura de atribuire prin concurs sau concurs cu precalificare, sau nici una din ofertele propuse nu a fost considerată admisibilă.
    181. Procedura de dialog competitiv se desfăşoară în doua etape.
    182. În prima etapă operatorii economici interesaţi îşi depun oferta în vederea participării la procedura de atribuire.
    Fiecare operator economic depune oferta preliminară în vederea obţinerii invitaţiei de participare pentru derularea dialogului cu partenerul public.
    183. Operatorii economici care depun oferta vor dobîndi calitatea de ofertant în cadrul procedurii de dialog competitiv. După ce a finalizat procesul de precalificare a ofertanţilor, Comisia stabileşte ofertanţii calificaţi şi îi invită pe aceştia la dialog. Etapa a doua reprezintă etapa de depunere şi evaluare a ofertelor finale, în scopul atribuirii contractului de parteneriat public-privat.
    184. Dialogul competitiv se iniţiază prin transmiterea spre publicare a comunicatului informativ de iniţiere la procedura de dialog competitiv prin care se solicită operatorilor economici interesaţi depunerea de oferte. Partenerul public este obligat să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice comunicatul informativ de participare la dialogul competitiv.
    185. Partenerul public are dreptul, în scopul asigurării unei transparenţe maxime, să plaseze comunicatul informativ de iniţiere la procedura de dialog competitiv şi în alte mijloace de informare în masă, locale, naţionale sau internaţionale, sau Internet, dar numai după publicarea anunţului respectiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice, avînd obligaţia de a respecta întocmai conţinutul şi forma anunţului publicat.
    186. Perioada cuprinsă între data publicării comunicatului informativ de iniţiere în procedura de dialog competitiv în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Agenţiei Proprietăţii Publice şi data-limită de depunere a ofertelor trebuie să fie de 60 de zile.
    187. În comunicatul informativ de iniţiere în procedura de dialog competitiv, prin care se iniţiază concursul de dialog competitiv, suplimentar la informaţia din punctele 47 şi 48 ale prezentului Regulament se vor indica criteriile de preselecţie a ofertanţilor şi altă informaţie, la decizia Comisiei.
    [Pct.187 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
Secţiunea 2
Acces la depunerea de oferte
    188. În perioada cuprinsă între data publicării comunicatului informativ de participare şi data-limită de depunere a ofertelor, partenerul public are obligaţia de a asigura oricărui operator economic posibilitatea de a obţine informaţii complete cu privire la condiţiile de participare la procedura de atribuire.
    189. Orice operator economic are dreptul de a-şi depune oferta pentru a participa la procedura de dialog competitiv.
    190. Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta sau oferta comună, fără a fi obligaţi să îşi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Angajamentul privind asocierea trebuie prezentat în formă scrisă.
    191. Partenerul public are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizată numai în cazul în care oferta comună este declarată cîştigătoare şi numai dacă o astfel de măsură reprezintă o condiţie necesară pentru buna îndeplinire a contractului.
    192. Fără a i se diminua răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a viitorului contract de parteneriat public-privat, ofertantul are dreptul de a include în oferta tehnică posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
    193. În cazul în care partenerul public solicită, ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
    194. Pentru constatarea datelor de calificare în cadrul procedurilor de dialog competitiv, operatorul economic va prezenta informaţia care atestă:
    a) competenţa managerială, experienţa, buna reputaţie, asigurarea cu personal calificat, dotarea tehnică, capacitatea financiară, alte capacităţi necesare executării calitative a contractului de parteneriat public-privat pe întreaga perioadă de valabilitate a acestuia;
    b) capacitatea, implicit certificatele care atestă că el nu se află în proces de lichidare sau de insolvabilitate, că patrimoniul său nu este sechestrat, că activitatea sa de afaceri nu este suspendată;
    c) achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident;
    d) neaplicarea sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de parteneriat public-privat;
    e) componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate.
    La acestea se pot adăuga standarde de asigurare a calităţii şi standarde de protecţie a mediului.
    195. Partenerul public va lua în considerare dreptul operatorului economic la protecţia proprietăţii lui intelectuale şi a secretului comercial.
    196. Atunci cînd selectează participanţii, partenerul public are obligaţia de a aplica criterii obiective şi nediscriminatorii, utilizînd în acest scop numai cerinţele minime de calificare precizate în documentaţia standard de precalificare la procedura de dialog competitiv.
Secţiunea 3
Clarificări la documentaţia standard de precalificare
    197. Instrucţiunile către ofertanţii la precalificare la concursul de dialog competitiv şi alte formulare necesare incluse în  documentaţia standard de precalificare sînt prezentate în anexa nr.3 la prezentul Regulament.
    198. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări de la partenerul public în condiţiile secţiunii 3capitolul IV din prezentul Regulament.
Secţiunea 4
Deschiderea ofertelor
    199. Comisia are obligaţia de a deschide ofertele la data, ora şi adresa indicate în comunicatul informativ de iniţiere la procedura de dialog competitiv şi în documentaţia standard de precalificare.
    200. Ofertele pot fi deschise numai în prezenţa membrilor Comisiei şi a reprezentanţilor împuterniciţi din partea operatorilor economici ce au depus ofertele.
    201. Şedinţa de deschidere se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii Comisiei, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale acestora.
    202. La solicitare, Comisia va transmite copia procesului-verbal de deschidere operatorului economic care a depus oferta, indiferent dacă acesta a fost sau nu prezent la şedinţa de deschidere.
    203. Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia participanţilor se adoptă de către Comisie în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere.
Secţiunea 5
Evaluare oferte
    204. Comisia  are obligaţia de a verifica modul de îndeplinire a cerinţelor de calificare de către fiecare ofertant în parte, stabilite în documentaţia standard de precalificare.
    205. Comisa are obligaţia de a analiza şi de a verifica dacă fiecare ofertă preliminară descrie concret soluţia pe care o propune pentru realizarea obiectului contractului, oferind în acest sens detalii şi argumente de natură tehnică, şi modul în care va realiza managementul de proiect pe parcursul implementării, în corelaţie cu contextul şi aspectele descrise în cadrul documentaţiei standard.
    206. Pe parcursul analizării şi verificării documentelor prezentate de ofertanţi, Comisia are dreptul de a solicita oricînd clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceştia pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare.
    207. Ofertantul are obligaţia de a răspunde la solicitările de clarificări ale Comisiei prezentînd documente de calificare, în termenul prevăzut în respectiva solicitare.
    208. Oferta va fi respinsă în următoarele cazuri:
    1) nu îndeplineşte cerinţele minime de calificare stabilite prin documentaţiei standard de precalificare;
    2) nu a răspuns, sau nu a răspuns concludent, la solicitările de clarificări Comisiei;
    3) s-a constatat faptul că oferta preliminară:
    a) nu prezintă o soluţie ce are la bază necesităţile partenerului public sau aceasta nu este descrisă prin utilizarea unor repere tehnice concrete, respectiv nu realizează un comentariu asupra fiecărei activităţi, cu descrierea tehnică a elementelor componente, ce urmează a se realiza pe parcursul implementării obiectului contractului;
    b) nu demonstrează înţelegerea contextului în care se încadrează obiectul contractului, respectiv nu realizează un comentariu asupra implicaţiilor pe care le pot avea asupra soluţiei propuse, informaţiile din diversele studii ce au fost incluse în oferta. De asemenea, nu propune măsuri relevante pentru managementul riscurilor ce pot afecta implementarea obiectului contractului şi/sau nu descrie modul în care se corelează soluţia propusă cu restul informaţiilor ce i-au fost puse la dispoziţie prin documentaţia standard de precalificare;
    c) nu propune un program de execuţie/prestare care să includă activităţile ce urmează a se realiza pe parcursul implementării obiectului contractului în corelaţie cu resursele umane şi materiale alocate;
    d) nu identifică punctele de reper aferente implementării soluţiei propuse, sau acestea sînt nesemnificative, ori nu sînt încadrate corect în timp, în raport cu succesiunea activităţilor prezentate.
Secţiunea 6
Stabilirea listei scurte a ofertanţilor cu care
se va derula dialogul competitiv
    209. După ce a finalizat procesul de calificare a ofertanţilor, Comisia elaborează un proces-verbal cu privire la modul în care s-a desfăşurat procesul de evaluare a ofertelor depuse.
    210. Partenerul public are obligaţia de a informa toţi ofertanţii privind rezultatul precalificării.
    211. După finalizarea listei scurte, partenerul public are obligaţia de a transmite o invitaţie de participare la dialog tuturor ofertanţilor admişi. Invitaţia se transmite acestora în acelaşi timp.
    212. Este interzisă invitarea la dialog a unui ofertant care nu a depus oferta sau care nu a îndeplinit cerinţele minime de precalificare.
    213. Invitaţia la dialog trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) adresa la care va avea loc dialogul, precum şi data şi ora lansării acestuia;
    b) limba în care se va derula dialogul;
    c) conţinutul principalelor elemente asupra cărora se realizează dialogul, pornind de la aspectele detaliate în cadrul ofertei preliminare şi avînd la bază interesele obiective ale partenerului public.
Secţiunea 7
Derularea dialogului cu ofertanţii din lista scurtă
    214. Partenerul public derulează dialogul cu ofertanţii admişi în lista scurtă, în cadrul unor întîlniri organizate separat cu fiecare dintre aceştia. În cadrul acestui dialog se discută opţiunile referitoare la aspectele tehnice, volumul investiţiilor şi sursa acestora, modul de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum şi orice alte elemente ale viitorului contract, astfel încît soluţiile identificate să corespundă necesităţilor obiective ale partenerului public.
    215. În această etapă partenerul public culege informaţii necesare elaborării caietului de sarcini pe care nu a ştiut să îl definească la începutul procedurii, precum şi informaţii legate de stabilirea clauzelor contractuale ce vor guverna îndeplinirea contractului.
    216. La sfîrşitul fiecărei întîlniri, Comisia  va consemna într-un proces-verbal problemele discutate şi aspectele convenite în cadrul şedinţei. Procesul-verbal va fi semnat de membrii Comisiei şi participantul la dialog.
    217. Pe durata dialogului, partenerul public are obligaţia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal faţă de toţi participanţii. În acest sens, partenerul public nu are dreptul de a furniza informaţii într-o manieră discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participanţi un avantaj suplimentar în raport cu ceilalţi.
    218. Partenerul public are obligaţia de a nu dezvălui, fără acordul participantului în cauză, soluţia propusă şi alte informaţii confidenţiale prezentate de acesta.
    219. Partenerul public derulează dialogul pînă cînd identifică soluţia/soluţiile corespunzătoare necesităţilor sale obiective. Asta înseamnă că ofertanţii pot fi invitaţi la mai multe întîlniri, pînă cînd partenerul public îşi clarifică opţiunile. Pentru fiecare întîlnire se va întocmi un proces-verbal distinct.
    220. În cazul în care această etapă a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluţii viabile, partenerul public are dreptul de a anula procedura de atribuire.
Secţiunea 8
Întocmirea documentaţiei standard finală în baza
soluţiei/soluţiilor identificate.

Formalităţi pentru depunerea ofertelor finale
    221. Partenerul public transpune soluţia identificată într-un document intitulat documentaţie standard finală, aceasta conţinînd aspectele tehnice, juridice şi financiare care au fost stabilite în urma dialogului cu ofertanţii, şi care satisfac exigenţele partenerului public în cazul contractului ce urmează a fi atribuit. Acest document reprezintă forma consolidată a tuturor îmbunătăţirilor şi completărilor aduse documentaţiei standard în urma integrării informaţiilor obţinute pe parcursul derulării dialogului cu ofertanţii admişi. Documentaţia standard finală se aprobă de către Comisie şi se transmite ofertanţilor cu care a avut loc dialogul, odată cu invitaţiile de depunere a ofertelor finale. Ofertele ce urmează a fi depuse se întocmesc în baza cerinţelor din forma finală a documentaţiei standard finală.
    222. Este interzisă de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale unui ofertant care nu a participat la dialogul competitiv. Partenerul public are obligaţia de a transmite invitaţia de depunere a ofertei finale cu un număr suficient de zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, astfel încît fiecare participant selectat să beneficieze de o perioadă rezonabilă pentru elaborarea ofertei finale.
    223. Perioada acordată pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie sa fie mai mică decît o perioadă minimă stabilită de comun acord cu participanţii selectaţi pe parcursul derulării dialogului, dar nu mai mare de 60 de zile.
    224. Invitaţia de depunere a ofertei finale trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:
    a) referinţe la comunicatul informativ cu privire la concursul cu precalificare (numărul şi data Monitorului Oficial al Republicii Moldova) şi obiectul contractului ce urmează a fi atribuit;
    b) data şi ora-limită stabilite pentru depunerea ofertelor;
    c) adresa la care se transmit ofertele finale;
    d) limba în care trebuie elaborată oferta finală;
    h) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor finale;
    i) garanţia pentru ofertă;
    j) rezultatele etapei de precalificare.
    225. Pentru etapa a doua de participare la concurs taxa de participare nu se achită.
    226. Procedurile ulterioare de atribuire a contractului de parteneriat public-privat inclusiv condiţiile pentru semnarea acestuia vor avea loc în condiţiile capitolului V secţiunea 6 din prezentul Regulament.
    [Pct.226 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
Capitolul VII
MONITORIZAREA, CONTROLUL ŞI EVIDENŢA
PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
Secţiunea 1
Controlul realizării parteneriatului public-privat
    227.  Partenerul public efectuează controlul anual asupra modului de realizare a parteneriatului public-privat, inclusiv prin desemnarea unui auditor independent.
    228. Partenerul privat este obligat să asigure partenerului public accesul liber la obiectul parteneriatului public-privat, precum şi la toate informaţiile şi documentele aferente realizării parteneriatului public-privat.
    229. Încălcarea clauzelor contractuale şi orice alte abateri identificate prin control se înlătură imediat sau în termenul convenit prin acord scris încheiat între partenerul public şi partenerul privat.
    [Pct.229 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    230. Controlul realizării parteneriatului public-privat îl poate exercita şi organele de control/audit ale statului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Secţiunea 2
Accesul la informaţie
    231. Partenerul privat este obligat să prezinte, la cerere, informaţia despre realizarea parteneriatului public-privat, precum şi despre sarcinile şi competenţele sale, despre drepturile şi obligaţiile consumatorilor şi ale clienţilor săi, cu excepţia informaţiilor oficiale cu accesibilitate limitată, a informaţiilor cu caracter personal şi a informaţiilor ce constituie secret de stat ori secret comercial.
    232. Partenerul public nu are dreptul să divulge informaţia confidenţială despre partenerul privat. Tipul şi caracterul unei astfel de informaţii se stabilesc de părţi.
Secţiunea 3
Monitorizarea şi evaluarea parteneriatelor public-private
    233. Monitorizarea şi evaluarea parteneriatelor publice private la nivel naţional se realizează de către Agenţia Proprietăţii Publice.
    234. Proiectele de parteneriat public-privat iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale sau de autorităţile administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, se monitorizează de către autoritatea administraţiei publice locale din raza unităţii administrativ-teritoriale respective. Asigurarea monitorizării şi controlului realizării proiectelor de parteneriat public-privat ţine de competenţa nemijlocită a primarului sau a preşedintelui raionului din raza teritorială respectivă.
Secţiunea 4
Dosarul de parteneriat public-privat
    235. Setul de  documentele aferente proiectului de parteneriat public-privat, din faza de iniţiere şi pe tot parcursul implementării proiectului, constituie dosarul proiectului de parteneriat public-privat.
    236. Acumularea informaţiei la dosar este obligaţia partenerului public. Dosarul proiectului de parteneriat public-privat urmează să conţină următoarele acte:
    1) studiul de fezabilitate;
    2) actele care fac dovada  iniţierii proiectului de parteneriat public-privat;
    [Pct.236 subpct.2) modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    3) comunicatele informative pentru fiecare etapă de desfăşurare a concursului;
    4) documentaţia standard şi procesul-verbal cu privire la aprobarea acesteia;
    [Pct.236 subpct.4) introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    5) ordinul de instituire a comisiei de selectare a partenerului privat şi toate procesele-verbale ale acesteia;
    [Pct.236 subpct.5) introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    6) Registrul de evidenţă a înregistrării ofertelor şi ofertele depuse în cadrul procedurii de selectare a partenerului privat;
    [Pct.236 subpct.6) introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    7) rapoartele de evaluare la fiecare etapă de desfăşurare a concursului;
    [Pct.236 subpct.7) modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    8) dovada comunicărilor privind rezultatul procedurilor de atribuire a contractelor de parteneriat public-privat;
    9) contractul de parteneriat public semnat;
    10) contestaţiile formulate în cadrul procedurii de selectare a partenerului privat, dacă este cazul;
    101) rapoartele de audit al situaţiilor financiare şi/sau tematice;
    [Pct.236 subpct.101) introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    11) alte documente sau acte aferente proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv documente aferente monitorizării procesului de implementare.
    [Pct.236 subpct.11) modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    237. Dosarul proiectului de parteneriat public-privat se păstrează în arhiva partenerului public pentru o perioadă nelimitată.
Secţiunea 5
Evidenţa parteneriatelor public-private
    238. Pentru asigurarea evidenţei bunurilor proprietate publică, lucrărilor şi serviciilor în a căror bază s-au instituit parteneriate public-private, copiile contractelor încheiate cu partenerii privaţi se transmit Agenţiei Proprietăţii Publice pentru a fi înscrise în Registrul patrimoniului public, în modul stabilit de Guvern.
    239. În Registrul patrimoniului public se includ date despre obiectul contractului şi durata realizării lui, despre termenele de efectuare a investiţiilor şi de plată a redevenţei, despre obligaţiile de mediu, alte informaţii ce ţin de realizarea parteneriatului public-privat.

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind procedurile
standard şi condiţiile generale de
selectare a partenerului privat

Conţinutul-cadru al studiului de fezabilitate
    I. Date generale:
    1) scopul şi obiectivele studiului de fezabilitate;
    2) date despre partenerul public;
    3) date despre persoana fizică/juridică care elaborează studiul de fezabilitate.
    II. Descrierea cadrului general de realizare a proiectului de parteneriat public-privat:
    1) denumirea proiectului de parteneriat public-privat;
    2) scurtă prezentare privind situaţia existentă, cu elucidarea deficienţelor majore ale situaţiei actuale din care să rezulte necesitatea investiţiei, cu includerea, după caz, a tabelelor, hărţilor grafice, planşelor desenate, fotografiilor etc., care să explice situaţia existentă şi necesitatea investiţiei;
    3) oportunitatea promovării proiectului de parteneriat public-privat  cu justificarea tehnică şi economică care demonstrează necesitatea şi oportunitatea proiectului de parteneriat public-privat;
    4) încadrarea obiectivului în politicile de investiţii generale, sectoriale sau regionale pe termen mediu şi scurt;
    5) beneficiarii proiectului de parteneriat public-privat;
    6) cadrul normativ care reglementează  domeniul.
    III. Caracteristicile principale ale proiectului de parteneriat public-privat:
    1) obiectivele proiectului de parteneriat public-privat;
    2) rezultatele atinse prin realizarea proiectului de parteneriat public-privat;
    3) activităţi pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat;
    4) investiţiile necesare pentru realizarea proiectului de parteneriat public-privat.
    5) forma şi modalitatea de realizare a proiectului de parteneriatul public-privat;
    6) scenariile tehnico-economice de realizare a obiectivelor proiectului de parteneriat public-privat;
    7) procedurile organizaţionale şi de implementare a proiectului de parteneriat public-privat;
    8) programul de implementare a proiectului de parteneriat  public-privat;
    9) estimarea de costuri pentru fiecare element şi componentă din cadrul proiectului de parteneriat public-privat;
    10) date privind terenul pe care urmează să se amplaseze obiectul, statutul juridic al terenului, modalitatea/forma contractuală prin care urmează să fie transmis partenerului privat; suprafaţa estimată a terenului;
    11) justificarea termenului proiectului de parteneriat public-privat şi condiţiile de predare a obiectului sau serviciului după perioada de finalizare a contractului;
    12) alte elemente necesare demonstrării securităţii şi viabilităţii proiectului.
    IV. Identificarea şi analiza opţiunilor de partajare a riscurilor după capacitatea de administrare a acestora:
    1) riscul politic;
    2) riscul legislativ;
    3) riscul financiar şi economic;
    4) riscul de executare;
    5) riscul de mediu etc.
    V. Factorii care asigură durabilitatea proiectului de parteneriat public-privat:
    1) principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei (valoarea totală a investiţiei; eşalonarea investiţiei; identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinţă);
    2)  sursele de finanţare a investiţiei (fonduri proprii; credite bancare; fonduri de la bugetul de stat/bugetul local; credite externe garantate sau contractate de stat; fonduri externe nerambursabile; alte surse legal constituite);
    3) analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: rata internă de rentabilitate, raportul cost-beneficiu, valoarea actualizată netă, precum şi alţi indicatori relevanţi proiectului de parteneriat public-privat;
    4) analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică: grafice de implementare a proiectului folosind modelul GANTT, PERT, SWOT etc.;
    41) analiza comparatorului sectorului public;
    5) estimări privind forţa de muncă  ocupată prin realizarea proiectului de parteneriat public-privat, după caz;
    6) impactul asupra mediului şi soluţii de atenuare a acestuia inclusiv costurile aferente.
    [Capitolul V modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    VI. Concluzii.

Anexa nr.2
la Regulamentul privind procedurile
standard şi condiţiile generale de
selectare a partenerului privat

Structura-cadru a contractului de parteneriat public-privat
    Contractul de parteneriat public-privat urmează să cuprindă secţiuni cu următoarele informaţii:
    Capitolul I. Condiţii generale:
    1) date despre părţile semnatare;
    2) scopul contractului;
    3) forma şi modalitatea de realizare a contractului;
    4) obiectul parteneriatului public-privat (caracteristica tehnico-economică);
    5) drepturi de proprietate;
    6) confidenţialitate;
    7) condiţii de asigurare;
    8) forţa majoră;
    9) autorizaţii şi aprobări.
    Capitolul II. Durata contractului:
    1) stabilirea duratei determinate de derulare a parteneriatului public-privat;
    2) etapele de realizare a parteneriatului public-privat;
    3) termenul de dare în exploatare a obiectului parteneriatului public-privat, după caz;
    4) durata de implementare a proiectului;
    5) durata maximă de construcţie sau modernizare, după caz;
    6) exploatarea şi deservirea tehnică, după caz;
    7) modalitatea şi procedura de restituire a obiectului parteneriatului public-privat la momentul expirării termenului parteneriatului public-privat.
    Capitolul III. Angajamente financiare şi tehnice:
    1) obligaţia partenerului public privind cofinanţarea obiectului parteneriatului public-privat, după caz;
    2) obligaţia partenerului privat privind crearea şi/sau reconstrucţia obiectului parteneriatului public-privat;
    3) obligaţia partenerului privind efectuarea reparaţiei obiectului parteneriatului public-privat în cazul în care acest fapt a fost inclus în lista cerinţelor partenerului public sau a fost asumat de partenerul privat la etapa desfăşurării concursului de selectare a partenerului privat;
    4) obligaţia partenerului privat cu privire la păstrarea, în conformitate cu legislaţia, a facilităţilor pentru unele categorii ale populaţiei;
    5) modalităţi de asigurare a libertăţii comerciale.
    Capitolul IV. Condiţii tehnice şi de altă natură
    (A) Condiţiile tehnice ce se referă la următoarele aspecte de ordin financiar:
    1) capitalul investit sau, după caz, capitalul iniţial subscris şi vărsat;
    2) raportul debit-capital, daca este cazul;
    3) rata de acoperire, daca este cazul;
    4) dividendele, daca este cazul;
    5) rata aplicabilă dobînzilor;
    6) valutele împrumuturilor si sursele de finanţare;
    7) modul de recuperare a investiţiei de către fiecare parte la contract.
    (B) Condiţiile tehnice ce se referă la clauze de construcţie sau modernizare, după caz:
    1) standarde si specificaţii;
    2) metodele de punere in exploatare;
    3) standardele de calitate a construcţiilor;
    4) achiziţia de materiale;
    5) caracteristicile construcţiilor, după caz;
    6) tehnologiile aplicabile în construcţie, după caz;
    7) programul lucrărilor auxiliare, daca este cazul;
    8) prescripţiile temporare şi precauţiile;
    9) regulile privind modul de folosire a terenului aflat în proprietatea partenerului public.
    (C) Condiţiile tehnice ce se referă la clauze de exploatare şi operare, dacă este cazul:
    1) specificaţii de performanţă;
    2) volumul bunurilor care urmează a fi produse, al lucrărilor care urmează a fi executate şi al serviciilor care urmează a fi prestate;
    3) capacitaţi de infrastructură;
    4) specificaţii de echipament;
    5) criterii de performanţă în cazul contractului de administrare fiduciară.
    (D) Condiţiile tehnice ce se referă la clauzele economico-financiare:
    1) nivelul taxelor/tarifelor percepute şi modul de percepere;
    2) perioada pe care vor fi percepute taxe/tarife, daca este cazul;
    3) frecvenţa şi criteriile de actualizare a taxelor/tarifelor, daca este cazul;
    4) plata  pentru utilizarea obiectului parteneriatului public-privat, forma, termenul şi procedura de achitare.
    Capitolul V. Monitorizare şi control:
    1) monitorizarea proiectării, construcţiei şi exploatării proiectului public-privat, precum şi a celorlalte activităţi care fac obiectul contractului de parteneriat public-privat;
    2) mecanisme de auditare financiara pe durata de funcţionare a proiectului public-privat;
    3) proceduri de urmărire a realizării obiectivelor proiectului public-privat.
    Capitolul VI. Riscuri şi garanţii:
    1) clauze referitoare la modul de distribuire a riscurilor pe întreaga durată a acestuia;
    2) definirea unor garanţii financiare şi de risc valutar;
    3) garanţii speciale, dacă este cazul.
    Capitolul VII. Răspunderea şi despăgubirea:
    1) clauza de reparare/despăgubire a prejudiciilor;
    2) penalităţi pentru situaţia în care nu se îndeplinesc obiectivele stabilite prin contract;
    3) răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor în cazul rezoluţiunii, rezilierii şi/sau încetării contractului, după caz.
    Capitolul VIII. Rezilierea şi încetarea contractului:
    1) clauze de încetare a contractului;
    2) condiţii de reziliere unilaterală sau la acordul părţilor;
    3) clauze de retragere din proiect, dacă este cazul.
    Capitolul IX. Dispoziţii specifice:
    1) condiţiile de înfiinţare a societăţii comerciale pentru realizarea proiectului, după caz stabilirea cotelor de participare ale partenerului public si partenerului privat în cadrul societăţii comerciale;
    2) achiziţionarea de terenuri, daca este cazul;
    3) modul de asigurare a unor drepturi de exclusivitate, daca este cazul;
    4) modificări acceptabile în proiect;
    5) formule compensatorii, daca este cazul;
    6) regimul taxelor şi impozitelor;
    7) interdicţii de substituire a parţilor semnatare;
    8) proceduri de legătură şi comunicare;
    9) condiţii de asigurare a dreptului de proprietate asupra obiectului contractului, precum şi asupra bunurilor rezultate din implementarea parteneriatului public-privat;
    10) modalitatea de transfer către partenerul public al obiectului contractului şi al bunurilor rezultate pe parcursul executării acestuia, la momentul finalizării contractului.
    [Capitolul V modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    Capitolul X. Dispoziţii finale:
    1) definiţii şi interpretări;
    2) legislaţia şi jurisdicţia aplicabilă;
    3) modificări în legislaţie;
    4) amendamente la contract;
    5) notificări;
    6) modalitatea de soluţionare a litigiilor;
    7) limba contractului.
    Anexe (desene, tabele, schiţe, date tehnice şi/sau de altă natură, dacă este cazul).
    Notă: Forma, structura  şi conţinutul contractului de parteneriat public-privat vor fi negociate şi finalizate luînd în considerare secţiunile  de mai sus, care pot fi detaliate parţial sau total în conţinutul contractului ori la care se pot adăuga şi alţi termeni specifici proiectului de parteneriat public-privat care urmează a fi semnat.

Anexa nr. 3
la Regulamentul privind procedurile
standard şi condiţiile generale de
selectare a partenerului privat

INSTRUCŢIUNI PRIVIND DERULAREA PROCEDURILOR
DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE PARTENERIAT
PUBLIC-PRIVAT
Capitolul I
INFORMAŢIE GENERALĂ
    1. Informaţii privind partenerul public
    Denumirea partenerului public……………………
    Cod fiscal:………………………………………
    Adresa juridică:………………………………
    Relaţii de contact (tel/fax; e-mail):…………………………
    2. Scopul desfăşurării procedurii de atribuire
    Partenerul public invită persoanele juridice şi fizice interesate să depună oferte în scopul selectării partenerului privat în cadrul unui proiect de parteneriat public-privat în condiţiile expuse în comunicatul informativ publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr…. din….şi în caietul de sarcini.
    3. Obiectul proiectului de parteneriat public-privat:
    Descriere:
    1) descrierea succintă a obiectului de parteneriat public-privat…………
    2) condiţiile de realizare a proiectului (prezentate în documentaţia de atribuire).
    Sursa de finanţare
    Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit: …….
    4. Procedura de atribuire
    Pentru selectarea partenerului privat  se aplică următoarele proceduri de atribuire a contractului de parteneriat public-privat:
    1) Concurs de selectare a partenerului privat
    Procedura de concurs se va desfăşura într-o singură etapă, în conformitate cu prevederile capitolului IV al Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat.
    2) Concurs de selectare a partenerului privat cu precalificare
    Procedura de concurs cu precalificare se va derula în doua etape în conformitate cu prevederile capitolului V al Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat.
    3) Concurs de selectare a partenerului privat prin dialog competitiv
    Procedura de concurs prin dialog competitiv se va derula în doua etape în conformitate cu prevederile capitolului VI al Regulamentului privind procedurile standard şi condiţiile generale de selectare a partenerului privat.
    5. Principiile care stau la baza selectării partenerului privat:
    1) utilizarea eficientă a  patrimoniului public şi banilor publici;
    2) transparenţa;
    3) libertatea contractului;
    4) asigurarea concurenţei;
    5) proporţionalitatea;
    6) echilibrul;
    7) egalitatea de tratament, imparţialitatea şi nediscriminarea;
    8) confidenţialitatea.
    6. Căi de atac
    Se precizează instituţia competentă şi modul în care persoanele care consideră că au fost  vătămate într-un drept sau într-un interes legitim printr-o eroare sau iregularitate în timpul procedurii derulate în vederea atribuirii contractului, pot contesta actul respectiv.
    7. Alte informaţii
    Se precizează datele de identificare şi contact ale instituţiilor de la care potenţialii ofertanţi pot obţine informaţii pertinente privind obligaţiile referitoare la impozite, la protecţia mediului, dispoziţiile privind protecţia muncii şi condiţiile de muncă în Republica Moldova etc. care vor fi aplicate pe parcursul îndeplinirii contractului.
    8. Legislaţia aplicabilă
    Selectarea partenerului privat  se realizează în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare în Republica Moldova:
    Legea nr.179-XVI din 10 iulie 2008 cu privire la parteneriatul public-privat;
    Legea nr. 534-XVI din 13 iulie 1995 cu privire la concesiuni şi alte acte normative.
Capitolul II
PARTICIPAREA LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE
    9. Procedura de depunere a ofertelor
    Prezenta procedură este deschisă în condiţii de egalitate tuturor persoanelor fizice şi juridice, sau asocieri de persoane fizice şi/sau persoane juridice, constituite în conformitate cu prevederile legale (în continuare – operatori economici).
    Asocierile formate din operatori economici pot prezenta o ofertă comună, cu condiţia ca toate persoanele care participă în asociere au semnat un acord de asociere, cu numirea unuia dintre ei în calitate de lider.
    Acordul de asociere va prevedea, în mod obligatoriu, aranjamentele şi anume:
    a) contribuţia de capital;
    b) angajamentul financiar în termeni de procentaj din valoarea contractului;
    c) responsabilităţile pentru executarea contractului;
    d) partajarea riscurilor.
    Asocierile nu sînt obligate să se constituie într-o formă juridică, în scopul de a-şi prezenta oferta. În cazul în care ofertantul cîştigător este o asociere, atunci o astfel de asociere nu este obligată să se constituie într-o formă juridică specifică, dar trebuie să legalizeze acordul de asociere în faţa unui notar.
    Un operator economic nu are dreptul ca, în cadrul aceleiaşi proceduri să depună două sau mai multe oferte individuale şi/sau comune, sub sancţiunea excluderii din competiţie a tuturor ofertelor în cauză.
    Partenerul public îşi rezervă dreptul de a verifica toate informaţiile prezentate în ofertă.
    Partenerul public nu este responsabil pentru caracterul complet al documentaţiei standard, în cazul în care aceasta nu a fost obţinută direct de la partenerul public.
    Operatorul economic trebuie să examineze cu atenţie şi să îndeplinească toate formularele standard la prezenta instrucţiune.
    Imposibilitatea de a furniza toate informaţiile sau documentele prevăzute de documentaţia standard conduce la respingerea ofertelor.
    Prin depunerea ofertelor, se consideră că operatorul economic are cunoştinţă de toate legile, actele şi reglementările relevante din Republica Moldova, care pot afecta în orice fel operaţiunile sau activităţile ce sînt subiect al acestei proceduri şi a contractului ce rezultă din aceasta.
    10. Conflict de interese
    Nu are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire:
    a) persoana fizică sau juridică care participă direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;
     b) persoana fizică sau juridică, care a participat la întocmirea documentaţiei standard, ce stă la baza derulării procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat.
    11. Precizări referitoare la documentaţia standard transmise de operatorii economici
    Operatorii economici au dreptul de a obţine precizări suplimentare şi/sau clarificări referitoare la conţinutul documentaţiei standard.
    12. Costul ofertei
    Ofertantul va suporta costurile legate de pregătirea şi prezentarea ofertei şi partenerul public nu va fi responsabil pentru aceste cheltuieli, indiferent de modalitatea de desfăşurare sau de rezultatul procedurii de atribuire.
    Partenerul public va avea dreptul de proprietate asupra tuturor ofertelor depuse în prezenta procedură de atribuire, iar ofertanţii nu au dreptul de a solicita returnarea ofertelor de către partenerul public.
    13. Vizitarea  obiectului  proiectului de parteneriat public-privat
    Partenerul public are obligaţia de a permite ofertantului să viziteze obiectul proiectului de parteneriat public-privat.
    Ofertantul are dreptul să viziteze obiectul de parteneriat public-privat şi să obţină toate informaţiile care pot fi necesare în vederea elaborării ofertei. Ofertantul va suporta cheltuielile aferente vizitării obiectului.
    14. Situaţii ce determină excluderea ofertantului din procedura de atribuire
    Operatorul economic ofertant este exclus din prezenta procedură, dacă:
    a) a fost condamnat în ultimii 5 ani printr-o hotărîre judecătorească definitivă pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, corupţie, fraudă, spălare de bani;
    b) se află în proces de lichidare sau de insolvabilitate, patrimoniul lui este sechestrat sau activităţile sînt suspendate;
    c) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit;
    d) are în cadrul conducerii persoane care au fost condamnate în ultimii 3 ani prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională, de natură a afecta îndeplinirea viitorului contract;
    e) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale din motive imputabile acestuia, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia, în măsura  în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;
    f) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
    g) este inclus în lista de interdicţie a operatorilor economici.
     Operatorul economic ofertant va prezenta declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul standard (1) anexat la prezenta instrucţiune.
Capitolul III
PREZENTAREA OFERTEI
    15. Limba de întocmire a ofertei
    Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie întocmite obligatoriu în limba de stat a Republicii Moldova. Documentaţia tehnică (pliante, prospecte, manual de utilizare etc.) şi documentele emise de instituţii/organisme oficiale internaţionale  pot fi prezentate în orice altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere autorizată în limba de stat a Republicii Moldova.
    16. Perioada de valabilitate a ofertei
    Partenerul public stabileşte perioadă de valabilitate estimată a ofertei pînă la încheierea contractului necesară analizei şi evaluării ofertelor, rezolvării eventualelor contestaţii. Perioadă pe parcursul căreia ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabilă.
    Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decît cea prevăzută în prezentul punct va fi respinsă de comisia de selectare a partenerului privat ca fiind necorespunzătoare.
    Partenerul public are dreptul de a solicita ofertanţilor, în cazul apariţiei unor circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.
    În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.
    Ofertantul are obligaţia de a comunica partenerului public dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
    Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei nu va pierde garanţia pentru ofertă.
    17. Data-limită şi modalităţi pentru depunerea ofertei
    Ofertantul trebuie să ia toate măsurile, astfel încît oferta sa să fie primită şi înregistrată de către partenerul public pînă la data-limită pentru depunere a  ofertelor.
    Se detaliază:
    1) data-limită de depunere (zz /ll /an /ora): .............
    2) locul de depunere: .....................
    3) modul de prezentare a ofertei (ambalare, sigilare, marcare a  plicurilor conţinînd  documentele ofertei): prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (serviciu poştal) sau livrată personal la adresa completă a partenerului public.
    Întreaga ofertă va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină, numerotată în creştere de la prima pînă la ultima pagină, pe aceasta din urmă fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINĂ”.
    Cererea de participare la concurs se completează conform Formularului standard (2)  anexat la prezenta instrucţiune, semnată şi datată.
    Ofertele depuse prin alte mijloace decît cele menţionate anterior sau la o altă adresă nu vor fi luate în considerare.
    Indiferent de modalitatea de depunere/ transmitere ofertantul îşi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră.
    18. Modul de prezentare
    Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei tehnice, al ofertei financiare şi un exemplar al documentaţiei care o însoţesc pe suport de hîrtie şi în format electronic.
    Ofertantul va elabora şi prezenta un exemplar de documente originale care cuprinde oferta, precum este descris şi care va fi marcat “ORIGINAL”şi  2 copii ale ofertei şi în mod clar marcate “COPII”.
    Oferta şi documentele care o însoţesc trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală neiradiabilă şi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul autorizat corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul documentelor emise de instituţiile abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale. Oferta va conţine, în mod obligatoriu, un OPIS al documentelor care se depun.
    Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sînt valide, doar dacă sînt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta.
    În eventualitatea unei neconcordanţe între original şi copie, va prevala originalul. în cazul unor neconcordanţe între varianta pe suport de hîrtie şi cea în format electronic, va prevala cea pe suport de hîrtie (original).
    19. Sigilarea şi marcarea ofertei
    Ofertantul trebuie să sigileze oferta şi documentele aferente într-un plic exterior unic netransparent pe care se vor scrie următoarele informaţii:
    a) denumirea şi adresa completă a partenerului public;
    b) denumirea proiectului pentru care se depune oferta, precum şi numărul Monitorului Oficial al Republicii Moldova în care a fost publicat comunicatul informativ la precalificare/dialog competitiv/concurs: .....................;
    c) plicul exterior trebuie să fie marcat cu inscripţia
    “A NU DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE  ___ ________ 20__, ORA ____”;
    d) plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă în cazul în care oferta respectivă este declarată întîrziată.
    Plicul exterior va conţine documente care atesta eligibilitatea, documente care atestă capacitatea tehnică şi documente care atestă capacitatea financiară şi un plic interior care va conţine oferta tehnică şi oferta financiară. Oferta financiară se va introduce în plic distinct, marcat corespunzător.
    Partenerul public nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care documentele de participare la concurs nu sînt intacte, sigilate sau plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus.
    20. Modificarea şi retragerea ofertei
    Orice ofertant are dreptul să modifice sau să retragă oferta numai înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertei şi numai printr-o solicitare scrisă în acest sens.
    În cazul în care ofertantul doreşte să opereze modificări  în oferta deja depusă, acesta are obligaţia de a asigura primirea şi înregistrarea modificărilor respective de către partenerul public pînă la data-limită pentru depunerea ofertelor.
    Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau de a modifica oferta după expirarea datei-limită stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura de atribuire a contractului de parteneriat public-privat şi a pierderii garanţiei pentru ofertă.
    Notificarea ofertantului cu privire la modificare, substituţie sau retragere trebuie să fie elaborată, sigilată, marcată, şi trimisă în conformitate cu punctul 18 al prezentei Instrucţiuni în plicuri exterioare şi interioare, marcate suplimentar cu „MODIFICARE”, „ÎNLOCUIRE” sau „ETRAGERE” după caz.
    Nici o ofertă nu poate fi modificată de către oertant după termenul-imită de depunere a ofertelor.
    21. Oferte întîrziate
    Oferta care este depusă/transmisă la o altă adresă decît cea stabilită în anunţul sau în comunicatul informativ ori care este primită de către partenerul public după expirarea datei-limită pentru depunere se returnează fără a fi deschisă .
    22. Oferta comună
    Mai mulţi operatori economici au dreptul de a se asocia şi de a depune o  ofertă comună, fiind obligaţi să prezinte acordul de asociere în formă scrisă. Fiecare dintre aceştia îşi asumă obligaţia pentru oferta comună şi răspund pentru orice consecinţe ale viitorului contract de parteneriat public-privat.
    Ofertanţii asociaţi nu au dreptul de a depune alte oferte, în mod individual, pe lîngă oferta comună.
Capitolul IV
COMPONENTELE OFERTEI
    23. Plicul exterior:
    Documente ce atestă eligibilitatea ofertantului:
    1) declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Formularul standard (1) anexat la prezenta instrucţiune;
    2) cererea de participare la concursul de selectare a partenerului privat, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în Formularul standard (2) anexat la prezenta instrucţiune, însoţită de documente: dovada înregistrării persoanei juridice în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova, documente care atestă lipsa sau prezenţa datoriilor la bugetul public naţional. Pentru persoanele juridice străine, operatorul economic va prezenta documente care dovedesc forma de înregistrare juridică din ţara de rezidenţă a ofertantului;
    3) declaraţia privind confirmarea ofertei, întocmită conform Formularului standard (3) anexat la prezenta instrucţiune. În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat , inclusiv liderul va prezenta acest formular;
    4) dovada achitării taxei de participare. Ofertantul urmează să prezinte originalul dispoziţiei de plată a taxei de participare la concurs;
    5) împuternicirea. Oferta va fi însoţită, după caz, de împuternicirea scrisă, împreună cu o copie a unui document de identitate (buletin de identitate/ Paşaport) al persoanei care reprezintă ofertantul, prin care semnatarul ofertei este autorizat să angajeze ofertantul în procedura de atribuire a contractului de parteneriat public-privat, completată conform Formularului standard (4) anexat la prezenta instrucţiune.
    Documente ce atestă capacitatea tehnică a ofertantului:
    1) implicarea în proceduri juridice. Ofertantul urmează să prezinte informaţii exacte cu privire la orice litigii actuale sau din trecut, conform Formularului standard (5) anexat la prezenta instrucţiune. Existenţa unor litigii împotriva ofertantului sau al oricărui asociat poate conduce la respingerea ofertei;
    2) experienţa generală. Ofertantul urmează să prezinte informaţiile referitor la cifra de afaceri anuală, pe ultimii 5 ani, conform Formularului standard (6) şi Formularului standard (6A) anexate la prezenta instrucţiune, ce urmează a fi prezentate în cazul asocierii;
    3) experienţa similară. Ofertantului i se cere să enumere toate contractele de natura şi complexitatea similară contractului de parteneriat public-privat ce urmează să fie atribuit conform Formularului standard (7) şi Formularului standard (7A) anexate la prezenta instrucţiune şi cerinţe specifice stabilite de partenerul public urmează sa stabilească în caietul de sarcini;
    4) calificările personalului. Ofertantul trebuie să dispună de personal calificat corespunzător pentru executarea obligaţiilor în caz de atribuire a contractului de parteneriat public-privat. Pentru fiecare funcţie ofertantul va prezenta informaţii  conform formularelor standard (8) şi (8A) anexate la prezenta instrucţiune.
    Garanţia pentru ofertă. Ofertantul va prezenta dispoziţia de plată în original sau, după caz, scrisoarea de garanţie pentru ofertă. Garanţia pentru ofertă poate fi prezentată sub formă de garanţie bancară sau confirmarea achitării de către ofertant a garanţiei pe contul indicat de partenerul public.
    La prezentarea ofertei în cadrul primei etape a procedurii de precalificare/dialog competitiv, garanţia pentru ofertă nu se prezintă.
    Documente care atestă capacitatea economico-financiară:
    Ofertantul trebuie să demonstreze că are acces la sau dispune de active lichide, negrevate, linii de credit şi alte mijloace financiare suficiente pentru a satisface investiţia şi fluxul de numerar operaţional. Formularul standard (10) anexat la prezenta instrucţiune, în conformitate cu cerinţele specificate în caietul de sarcini, trebuie să fie prezentate situaţiile financiare, inclusiv raportul auditorului pentru ultimii 5 ani, şi trebuie să se demonstreze fiabilitatea poziţiei financiare a ofertantului, arătînd profitabilitatea pe termen lung. În caz de necesitate partenerul public poate solicita informaţii de la  instituţiile bancare indicate de ofertant.
    [Pct.23 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    24. Plic interior
    Plicul interior va conţine oferta tehnică şi oferta financiară
    1) Oferta tehnică
    Pentru etapa de precalificare a procedurii de concurs cu precalificare, prezentarea ofertei tehnice nu este obligatorie.
    Pentru etapa de precalificare a procedurii de atribuire prin dialog competitiv, partenerul public va solicita întocmirea unui proiect preliminar de ofertă tehnică preliminară conform Formularului standard (15) document prin care ofertantul demonstrează în cadrul primei etape a procedurii faptul că înţelege contextul în care se încadrează obiectul contractului ce rezultă în urma derulării procedurii de dialog competitiv şi, de asemenea, propune soluţii preliminare (generale) care răspund necesităţilor şi constrîngerilor autorităţii contractante, aşa cum au fost acestea prezentate prin documentaţia descriptivă.
    Ofertantul va elabora propunerea tehnică, astfel încît aceasta să respecte  în totalitate cerinţele prevăzute în caietul de sarcini.
    Propunerea tehnică va conţine:
    a) sistemul de asigurare şi de conducere a calităţii la lucrările ce fac obiectul ofertei care include:
    descrierea sistemului calităţii aplicat la lucrare, inclusiv listele procedurilor aferente sistemului calităţii;
    listele procedurilor tehnice de execuţie ale principalelor categorii de lucrări privind realizarea obiectivului şi planul de control al calităţii, verificărilor şi încercărilor;
    laboratoarele proprii, sau în bază de contract, utilizate, acreditate  şi autorizate, cu un grad corespunzător lucrărilor;
    b) graficul de execuţie a lucrării;
    Ofertanţii au deplină libertate de a prevedea în ofertă  propriile consumuri şi tehnologii de execuţie, cu respectarea cerinţelor calitative şi cantitative prevăzute în proiectul tehnic, în caietul de sarcini şi în alte acte normative în vigoare, care reglementează execuţia lucrărilor.
    După caz, ofertantul va prezenta o propunere tehnică ce va include o prezentare detaliată a serviciilor oferite ce răspund cerinţelor specificate de partenerul public, după cum este indicat în caietul de sarcini, şi orice alte informaţii, suficient de detaliate, astfel încît să se demonstreze caracterul adecvat şi modul de prestare al serviciilor. În special, propunerea tehnică va include informaţii referitoare la metodologia de abordare, activităţi, termene etc.
    2) Oferta financiară
    Oferta financiară se va prezenta conform Formularului standard (11),  în funcţie de tipul contractului ce se atribuie oferta financiară va fi completată de alte informaţii.
    Pentru etapa de precalificare a procedurii de concurs cu precalificare/dialog competitiv, oferta financiară nu se prezintă.
    Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei moldoveneşti şi euro, fără TVA (se vor face menţiuni cu privire la cursul de referinţă în lei moldoveneşti/euro, ce va fi utilizat la compararea ofertelor).
    Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.
    Ofertantul va prezenta oferta financiară detaliată în baza elementelor componente ale preţului total propus pentru îndeplinirea contractului ce face obiectul acestei proceduri de atribuire.
    În completarea formularului de ofertă financiară, ofertantul trebuie să ţină cont de deducerile făcute în conformitate cu prevederile legale, dacă este cazul, precum şi de toate celelalte cheltuieli necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale, precum şi a cheltuielilor şi a profitului său.
    Preţurile oferite trebuie să includă taxe şi impozite, precum şi alte contribuţii solicitate prin lege pentru serviciile prestate.
    Ofertantul va elabora propunerea financiară, astfel încît aceasta să furnizeze  toate informaţiile solicitate cu privire la preţuri, tarife, precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul contractului de parteneriat public-privat. Propunerea financiară va fi însoţită de devizul de cheltuieli privind oferta.
    25. Ofertantul poate prezenta orice informaţii suplimentare pentru a completa corespunderea ofertei sale cu documentaţia standard. Orice documente suplimentare vor fi marcate cu fraza „INFORMAŢII SUPLIMENTARE” acestea fiind incluse în Formularul standard (16) . Informaţiile sînt în scop informativ, acestea nu fac parte din ofertă, şi nu vor fi luate în considerare în timpul evaluării ofertelor.
Capitolul V
DESCHIDEREA OFERTELOR
    26. Deschiderea ofertelor
    Comisia va deschide ofertele în şedinţă publică, inclusiv retragerile, substituirile şi modificările prezentate, în prezenţa reprezentanţilor ofertanţilor care doresc să asiste, la ora şi locul specificate în comunicatul informativ. Reprezentanţii ofertanţilor prezenţi vor semna într-un registru care confirmă prezenţa lor. Ofertele se deschid în ordinea depunerii acestora. Nici o ofertă nu poate fi respinsă la deschidere, cu excepţia ofertelor tardive care se returnează nedeschise.
    27. La deschidere, Comisia va examina conţinutul plicului exterior, pentru a stabili pentru fiecare ofertant, dacă:
    (a) oferta este completă;
    (b) a fost achitată taxa de participare;
    (c) oferta este însoţită de garanţia pentru ofertă, dacă este cazul.
    28. Fiecare membru al Comisiei şi fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere are dreptul, la solicitare, de a primi o copie de pe acesta.
    29. Confidenţialitate
    Partenerul public are obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertei, precum şi asupra oricărei informaţii privind ofertantul, a cărei dezvăluire ar putea afecta dreptul acestuia de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale.
    Comisia, precum şi alţi  specialişti cooptaţi au obligaţia de a semna pe propria răspundere, înainte de preluarea  atribuţiilor  specifice în cadrul procesului de evaluare, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate şi prin care confirmă că nu se află într-o situaţie care implică existenţa unui conflict de interese, conform Formularului standard (12) anexat la prezenta instrucţiune.
    Informaţiile cu privire la examinarea, clarificarea, evaluarea şi compararea ofertelor, precum şi recomandarea cu privire la atribuirea unui Contract de parteneriat public-privat, nu vor fi dezvăluite ofertanţilor sau oricăror altor persoane care nu sînt oficial implicate în acest proces pînă la momentul de anunţare oficială a atribuirii contractului către ofertantul cîştigător.
    30. Fraudă şi corupţie
    Ofertantul nu are dreptul de a influenţa sau de a încerca să influenţeze Comisia în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor sau în decizia de stabilire a ofertei cîştigătoare, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura aplicată pentru selectarea partenerului privat.
    Ofertantul are  dreptul de a aduce clarificări la ofertă şi/sau la documentele care însoţesc oferta numai ca urmare a unei solicitări scrise din partea partenerului public şi numai în scris.
Capitolul VI
PROCEDURI SPECIFICE DE EVALUARE ŞI DEPUNERE A OFERTELOR
ÎN CADRUL CONCURSULUI CU
PRECALIFICARE/DIALOGULUI
COMPETITIV

Secţiunea 1
Precalificarea ofertanţilor în cadrul primei etape a
procedurii de concurs cu precalificare/dialog competitiv
    31. Precalificarea ofertanţilor în cadrul procedurii de concurs cu precalificare
    Procedura, modul, criteriile şi condiţiile de selectare a ofertanţilor se vor realiza în conformitate cu prevederile punctelor 155-176 ale prezentului Regulament.
    32. Precalificarea ofertanţilor în cadrul procedurii de dialog competitiv
    Procedura, modul, criteriile şi condiţiile de selectare a ofertanţilor se vor realiza în conformitate cu prevederile punctelor 203 – 225 ale prezentului Regulament.
Secţiunea 2
Invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii
de concurs cu precalificare/dialog competitiv
    33. Invitaţie la participare cu ofertă
    Ofertantul care a primit invitaţia de participare la etapa a doua a procedurii de concurs cu precalificare sau dialog competitiv are dreptul de a obţine precizări suplimentare şi/sau clarificări referitoare la conţinutul documentaţiei standard.
    Documentaţia standard pentru desfăşurarea concursului cu precalificare/dialogului competitiv se va elabora în conformitate cu prevederile anexei nr.3 la prezentul Regulament. La întocmirea ofertei concursului cu precalificare/dialogului competitiv, ofertantul este obligat să precizeze documentele justificative pentru a actualiza aplicarea sa iniţială la precalificare şi să confirme că celelalte informaţii prezentate iniţial la precalificare rămîn în esenţă corecte şi sînt valabile de la data depunerii ofertei. În cazul în care în documentele justificative nu s-a produs nici o modificare pe formularele standard, ofertantul, trebuie să indice în mod clar fraza „NU S-A PRODUS NICI O SCHIMBARE”.
Capitolul VII
EVALUARE OFERTE
    34. Examinarea ofertelor
    Comisia în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor va examina conţinutul plicului exterior pentru a stabili pentru fiecare ofertant, dacă:
    a) documentele au fost semnate în mod corespunzător;
    b) oferta corespunde în mod substanţial cerinţelor caietului de sarcini.
    O ofertă corespunzătoare este oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor caietului de sarcini, fără abateri sau condiţii semnificative. O abatere sau condiţie semnificativă reprezintă cea:
    a) care afectează domeniul de aplicare, calitatea sau executarea Contractului de parteneriat public-privat;
    b) care limitează drepturile Comisiei sau obligaţiile ofertantului stabilite în proiectul contractului de parteneriat public-privat după cum se prevede în caietul de sarcini; sau
    c) rectificarea căreia, ar afecta în mod nedrept poziţia concurenţială a ofertanţilor care prezintă alte oferte.
    Comisia poate ignora orice neconformitate minoră sau neregularitate dintr-o ofertă, care nu constituie o abatere semnificativă, cu condiţia că această ignorare nu cauzează prejudicii sau afectează clasamentul relativ al oricărui ofertant.
    Cazul în care o ofertă nu este corespunzătoare, aceasta va fi respinsă de către Comisie, şi nu poate fi ulterior considerată corespunzătoare prin corectarea sau retragerea neconformităţilor.
    Comisia va respinge o ofertă în oricare dintre următoarele cazuri:
    a) oferta nu respectă cerinţele prevăzute în  documentaţia standard;
    b) ofertantul nu transmite în perioada precizată de către Comisie clarificările solicitate;
    c) ofertantul modifică, prin clarificările pe care le prezintă, conţinutul propunerii tehnice şi/sau al propunerii financiare, cu excepţia situaţiei în care modificarea este determinată de corectarea erorilor aritmetice;
    d) oferta conţine propuneri referitoare la clauzele contractuale, care sînt în mod evident dezavantajoase pentru partenerul public;
    e) explicaţiile solicitate nu sînt concludente şi/sau nu sînt susţinute de documentele justificative cerute de Comisie;
    f) dacă oferta, inclusiv formularele care o însoţesc, nu corespunde cerinţelor prestabilite în caietul de sarcini sau aceasta nu este completată, semnată şi ştampilată în modul corespunzător.
    În cazul unei oferte care are un preţ neobişnuit de scăzut în raport cu lucrarea care urmează să fie executată, Comisia va solicita, în scris, detalii şi precizări pe care le consideră relevante cu privire la ofertă, precum şi va verifica răspunsurile care justifică preţul respectiv. În cazul în care ofertantul nu va demonstra accesul la o tehnologie specială sau la o condiţie de piaţă mai avantajoasă care să justifice preţul propus, Comisia va respinge oferta.
    35. Clarificarea ofertelor
    Pentru a facilita evaluarea şi compararea ofertelor, Comisia, la discreţia sa, poate cere oricărui ofertant clarificarea ofertei sale, inclusiv specificaţiile ofertelor sale financiare. O astfel de clarificare poate fi solicitată în orice etapă pînă la decizia de atribuire a contractului de parteneriat public-privat. Cererile de clarificare, precum şi răspunsurile, trebuie să fie trimise şi primite în mod scris, prin fax sau prin e-mail şi nu se admite nici o schimbare substanţială în ofertă, cu excepţia solicitării confirmării cu privire la corectarea erorilor aritmetice, descoperite de Comisie în timpul evaluării ofertelor.
    36. Corectarea erorilor
    Singura modificare a conţinutului propunerii financiare care este permisă în ofertă, este corectarea eventualelor erori aritmetice.
    Erorile aritmetice se corectează după cum urmează:
    a) dacă există o discrepanţă între preţul pentru o unitate de măsură şi preţul total (care este obţinut prin multiplicarea preţului cu cantitatea totală), se va lua în considerare preţul  pe unitate, iar preţul total va fi corectat în mod corespunzător;
    b) dacă există o discrepanţă între litere şi cifre se va lua în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată în modul corespunzător.
    Comisia are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Dacă ofertantul nu acceptă corectarea acestor erori, oferta va fi considerată necorespunzătoare şi, în consecinţă, va fi respinsă de către Comisie.
    37. Evaluarea ofertelor
    Evaluarea ofertelor şi stabilirea ofertei cîştigătoare se realizează de către  Comisie, avîndu-se în vedere încadrarea în perioada de valabilitate a ofertelor, precum şi cerinţelor specificate în caietul de sarcini şi comunicatul informativ.
    În cazul în care atribuirea contractului de parteneriat public-privat se face în baza criteriului “cel mai mic preţ”, evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţurilor fiecărei oferte şi prin întocmirea, în ordinea descrescîndă a preţurilor respective şi a clasamentului în baza căruia, după acordarea marjei de preferinţă internă, se stabileşte oferta cîştigătoare.
    În cazul în care atribuirea contractului de parteneriat public-privat se face în baza criteriului “oferta cea mai avantajoasă economic”, evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea pentru fiecare ofertă a unui punctaj. Partenerul public trebuie să întocmească, în ordinea descrescîndă a punctajului acordat şi a clasamentului în baza căruia, după acordarea marjei de preferinţă, se stabileşte oferta cîştigătoare.
    Preţurile care se compară, în scopul întocmirii clasamentului, sînt preţurile totale ofertate pentru execuţia lucrării/prestarea serviciilor, fără TVA.
    În cazul în care preţurile ofertate sînt egale, Comisia va atribui contractul de parteneriat public-privat ofertantului care a oferit preţul cel mai scăzut şi are criteriile minime de calificare mai superioare.
    În situaţia în care criteriul de evaluare este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic” elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu factorii de evaluare descrişi prin algoritmul de calcul.
    Comisia va evalua şi compara doar ofertele determinate ca fiind corespunzătoare, ţinînd cont de factorii de evaluare specificaţi în caietul de sarcini.
    Comisia va stabili ofertantul cu cea mai avantajoasă ofertă şi care, în urma evaluării a demonstrat că este capabil să îndeplinească satisfăcător cerinţele contractului de parteneriat public-privat.
    Determinarea va fi bazată pe o examinare a documentelor justificative cu privire la calificările ofertantului, prezentate de ofertant în oferta sa, precum şi alte informaţii, cum ar fi planul ofertantului de producere, instrucţiuni de deservire tehnică şi exploatare etc., dacă Comisia le consideră necesare şi adecvate.
Capitolul VIII
ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE PARTENERIAT
PUBLIC-PRIVAT
    38. Notificarea privind rezultatul concursului de selectare a partenerului privat
    Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, partenerul public va informa ofertantul declarat cîştigător prin fax şi/sau prin e-mail, confirmat prin scrisoarea de notificare că oferta sa a fost declarată cîştigătoare.
    Notificarea cu privire la desemnarea cîştigătorului va constitui temei pentru negocierea şi semnarea ulterioară a contractului de parteneriat public-privat.
    Partenerul public va comunica tuturor ofertanţilor rezultatul aplicării procedurii în cel mult 3 zile de la data semnării contractului de parteneriat public privat sau in cazul respingerii tuturor ofertelor în termen de 3 zile din data semnării  procesului-verbal al şedinţei Comisiei.
    Partenerul public are dreptul de a nu furniza anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de parteneriat public-privat care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor pe care partenerul public trebuie să le furnizeze şi anume în situaţia în care această furnizare ar prejudicia:
    a) interesele comerciale ale ofertanţilor, inclusiv cele ale ofertantului a cărui ofertă a fost declarată cîştigătoare; sau
    b) concurenţa loială între ofertanţi.
    39. Încheierea contractului de parteneriat public-privat
    Partenerul public are obligaţia de a încheia contractul de parteneriat public-privat cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare de către Comisie. Preţul  prevăzut în oferta care a fost stabilită ca fiind cîştigătoare este ferm, ofertantul neavînd posibilitatea de a modifica oferta care se va constitui ca parte integrantă a contractului de parteneriat public-privat.
    Proiectul contractului se negociază în cel mult treizeci (30) zile calendaristice din data primirii lui de către ofertantul desemnat cîştigător. În perioada de negociere a clauzelor, în contract pot fi introduse, cu acordul reciproc al părţilor, condiţii suplimentare, care însă nu vor putea schimba esenţial condiţiile fixate în caietul de sarcini şi oferta cîştigătorului.
    În cazul în care partenerul public nu ajunge să încheie contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind cîştigătoare, aceasta are dreptul a de a invita ofertantul clasat pe locul doi al clasamentului, în vederea încheierii contractului sau de a anula procedura de concurs.
    40. Garanţia bancară de bună execuţie  (garanţia bancară)
    Din data semnării contractului de parteneriat public-privat, partenerul privat este obligat să prezinte partenerului public garanţia bancară de bună execuţie a contractului în forma Formularului standard (13) anexat la prezenta instrucţiune.
    Garanţia bancară este necesară pentru a proteja partenerul public împotriva riscului de neexecutare a condiţiilor şi termenelor de executare a contractului de parteneriat public-privat.
    Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului trebuie să fie cel puţin egală cu durata contractului.
    Scrisoarea de garanţie bancară:
    trebuie prezentată în original şi în traducere legalizată, în limba de stat;
    garanţia pentru oferta depusă de ofertantul declarat cîştigător  va fi restituită în termen de 10 zile în baza completării Formularului standard (14) anexat la prezenta instrucţiune.
    Partenerul public poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. În cazul în care ofertantul îşi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garanţiei pentru ofertă va fi prelungită în mod corespunzător.
    În situaţia în care ofertantul refuză extinderea valabilităţii, acesta va fi exclus din procedură.
    41. Neprezentarea/neachitarea garanţiei pentru ofertă la data-limită de depunere a acestora conduce la respingerea ofertei
    Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă un Ofertant îşi retrage oferta în cursul perioadei de valabilitate a ofertei sau invalidează oferta sa.
    În cazul ofertantului cîştigător garanţia pentru ofertă va fi reţinută, dacă ofertantul:
    a) nu semnează Contractul de parteneriat public-privat în termenele stabilite;
    b) nu prezintă garanţia bancară de bună execuţie a contractului în termenele stabilite; sau nu acceptă sau refuză să accepte corectarea erorilor depistate în oferte.
    Ofertanţilor necîştigători li se restituie garanţiile pentru ofertă în termen de 5 zile calendaristice de la data cînd aceştia au fost informaţi despre rezultatele concursului. Taxele de participare nu se restituie. Ofertantului cîştigător i se restituie garanţia pentru ofertă în termen de 10 zile calendaristice de la data prezentării garanţiei bancare.
    42. Publicarea rezultatelor procedurii de atribuire
    Comisia publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova un comunicat informativ privind desemnarea cîştigătorului concursului şi totalurile concursului în termen de 5 zile calendaristice din data semnării contractului.

    anexa