HGM50/2013
ID intern unic:  346380
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 50
din  15.01.2013
pentru aprobarea Regulamentului cu
 privire la eliberarea vizelor
Publicat : 18.01.2013 în Monitorul Oficial Nr. 10-14     art Nr : 73     Data intrarii in vigoare : 01.04.2013
    MODIFICAT
   
HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19
    HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155
    HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979
   
HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622
    EMO56 din MO56-59/15.03.13, pag.44

    NOTĂ:
    pe tot parcursul textului:
    cuvintele „subsistemul „Viza”, la orice caz gramatical, se substituie cu cuvintele „Sistemul informaţional de gestionare a vizelor”,  la cazul gramatical corespunzător;
    textele „90 de zile în decursul a 6 luni, începînd cu data primei intrări în țară”, „90 de zile pe parcursul a 6 luni de la data primei intrări”, „90 de zile pe parcursul a 6 luni de la data primei intrări în ţară” se substituie cu textul „90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155    În scopul executării prevederilor art. 20 alin. (3) al Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.179-181, art.610), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la eliberarea vizelor (se anexează).
    2. Se stabileşte că vizele eliberate anterior punerii în aplicare a prezentei hotărîri sînt valabile în limitele termenului indicat în ele.
    3. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi Ministerul Afacerilor Interne vor întreprinde măsurile necesare implementării prevederilor Regulamentului sus-menţionat.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 aprilie 2013.
    5. Fără a aduce atingere punctului 4, prevederile Regulamentului care se referă la prelevarea datelor biometrice ale solicitanţilor de viză vor intra în vigoare la o dată ulterioară.
    [Pct.5 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
   
6. Prevederile Regulamentului referitoare la depunerea cererilor de vize prin portalul „Viza electronică” şi eliberarea vizelor electronice intră în vigoare la data de 1 august 2014.
    [Pct.6 introdus prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                            Iurie Leancă
    Ministrul afacerilor interne                                   Dorin Recean
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                  Pavel Filip

    Nr. 50. Chişinău, 15 ianuarie 2013.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 50
din 15 ianuarie 2013

REGULAMENT
cu privire la eliberarea vizelor
    Prezentul Regulament transpune parţial Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului  din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize (Codul de vize), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L243 din 15 septembrie 2009.
Capitolul I. Dispoziţii generale şi noţiuni
    1. Prezentul Regulament stabileşte procedura şi condiţiile de eliberare a vizelor de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale Republicii Moldova peste hotarele ţării (în continuare – misiuni diplomatice), precum şi procedurile de eliberare a vizelor la punctele de trecere a frontierei de stat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Poliţia de Frontieră) şi de prelungire a vizelor de către Biroul migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – autoritatea competentă pentru străini).
    [Pct.1 modificat prin HG1145 din 21.11.18, MO480-485/14.12.18 art.1308; în vigoare 14.01.19]
    2. Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică tuturor străinilor care trebuie să deţină o viză pentru a intra în Republica Moldova, fără a aduce atingere:
    1) dreptului la liberă circulaţie de care beneficiază cetăţenii unor state cu care Republica Moldova are încheiate tratate privind instituirea unui regim facilitar de vize şi ai căror cetăţeni sînt exoneraţi de necesitatea obţinerii unei vize de intrare sau tranzit al teritoriului Republicii Moldova;
    2) dreptului la liberă circulaţie de care beneficiază cetăţenii unor state care sînt exoneraţi de necesitatea obţinerii unei vize de intrare sau tranzit al teritoriului Republicii Moldova conform legislaţiei în vigoare.
    3. În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) al Legii cetăţeniei Republicii Moldova nr.1024 din 2 iunie 2000, misiunile diplomatice nu vor recepţiona solicitările de viză de la cetăţenii Republicii Moldova care posedă cetăţenia altui stat.
    4. Excepţie de la prevederile punctului 3 al prezentului Regulament fac următoarele categorii de persoane, care fiind cetăţeni ai Republicii Moldova şi ai altui stat, depun în mod benevol cererea de viză la misiunile diplomatice:
    1) copiii care au dobîndit automat la naştere cetăţenia Republicii Moldova şi cetăţenia altui stat;
    2) cetăţenii Republicii Moldova care deţin concomitent cetăţenia altui stat, cînd această cetăţenie este dobîndită automat prin căsătorie;
    3) copiii cetăţeni ai Republicii Moldova care au dobîndit cetăţenia altui stat în urma înfierii;
    4) dacă această pluralitate rezultă din prevederile acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    5) în cazul cînd renunţarea la cetăţenia altui stat sau pierderea ei nu este posibilă sau nu poate fi rezonabil cerută;
    6) cetăţenii altor state care, în interesele statului şi în cazuri excepţionale, au devenit şi cetăţeni ai Republicii Moldova, prin decret al Preşedintelui Republicii Moldova, dacă nu cad sub incidenţa articolului 20 literele a) - d) din Legea cetăţeniei Republicii Moldova nr. 1024 din 2 iunie 2000.
    5. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate semnifică următoarele:
    1) Sistemul informaţional de gestionare a vizelor – resursă informaţională conexată la alte resurse informaţionale prin intermediul căreia se eliberează vize de intrare şi de tranzitare a teritoriului Republicii Moldova;
    [Pct.5 subpct.1) în redacția HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    2)  autocolant de viză – modelul unic de viză ce se aplică în documentul de trecere a frontierei de stat, confirmînd eliberarea vizei, adoptat conform anexei nr.1a la prezentul Regulament;
    3) viză electronică – totalitatea semnelor grafice şi a codurilor numerice acordate solicitantului de viză, confirmînd eliberarea vizei, adoptată conform anexei nr.1b la prezentul Regulament;
    4) document de trecere a frontierei de stat recunoscut – documentul de călătorie recunoscut sau acceptat de Republica Moldova în scopul aplicării vizelor;
    5) misiune diplomatică – misiunea diplomatică sau oficiul consular ale Republicii Moldova în străinătate;
    [Pct.5 subpct.5) modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    6) cerere – formularul de cerere pentru viză completat şi semnat, pe suport de hîrtie sau în format electronic;
    7) intermediar comercial – o agenţie administrativă privată, o firmă de transport, o agenţie de turism sau un turoperator;
    8) prestator extern de servicii – o persoană juridică înregistrată oficial într-un stat străin, împuternicită să recepţioneze şi să proceseze cererile de vize de intrare / ieşire din Republica Moldova din numele misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale Republicii Moldova;
    9) înţelegeri de reprezentare – acordurile bilaterale ce presupun acordarea dreptului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale statului respectiv să primească şi/sau să examineze cereri;
    10) viză de tranzit aeroportuar – viza care permite străinului să treacă prin zona internaţională de tranzit a unui aeroport din Republica Moldova, fără a intra pe teritoriul statului, cu ocazia unei escale sau a unui transfer între două tronsoane ale unui zbor internaţional;
    [Pct.5 subpct.10) în redacția HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    11) portalul „Viza electronică” – pagina de Internet http://evisa.gov.md, destinată depunerii cererilor de viză electronică;
    [Pct.5 subpct.11) modificat prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    12) Serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass) – serviciu reutilizabil, găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), care are scopul de a oferi un mecanism integrator, securizat şi flexibil de autentificare şi control al accesului utilizatorilor în sistemele informaţionale, inclusiv serviciile electronice
    [Pct.5 subpct.12) introdus prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
Capitolul II. Procedurile şi condiţiile de eliberare a vizelor
Secţiunea 1. Autorităţile responsabile de recepţionarea
şi examinarea cererilor
    6. Misiunile diplomatice examinează cererile şi decid cu privire la acestea.
    7. Prin derogare de la punctul 6, Poliţia de Frontieră poate examina cererile şi decide cu privire la acestea la frontiera de stat a Republicii Moldova, în condiţiile capitolului VII al prezentului Regulament.
Secţiunea a 2-a. Competenţa consulară
    [Secțiunea II titlul modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    8. Misiunile diplomatice examinează şi decid asupra cererilor de viză recepţionate, în limita competenţelor funcţionale.
    [Pct.8 în redacția HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    [Pct.9-10 excluse prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]

    11. Competenţa consulară, în cazul cererilor de vize depuse prin portalul „Viza electronică”, revine Direcţiei generale afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    [Pct.11 în redacția HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
Secţiunea a 3-a. Înţelegeri de reprezentare
    12. În conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în domeniul tratatelor internaţionale, pot fi încheiate acorduri cu un alt stat cu privire la reprezentarea în sensul examinării cererilor şi eliberării vizelor în numele Republicii Moldova. După caz, această reprezentare poate fi limitată la colectarea cererilor şi transmiterea acestora unei misiuni diplomatice a Republicii Moldova sau Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru examinare.
    13. Fără a aduce atingere prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul tratatelor internaţionale, acordurile bilaterale de reprezentare pot conţine următoarele elemente:
    1) durata reprezentării şi modalitatea de încetare a acesteia;
    2) categoriile de străini ale căror cereri vor fi obligatoriu transmise misiunii diplomatice pentru examinare şi decizie asupra acordării vizei;
    3) oferirea autorizaţiei de a refuza expres acordarea vizei;
    4) oferirea autorizaţiei de recepţionare a cererilor prin intermediari comerciali.
    14. Modul de autorizare a consulilor onorifici ai Republicii Moldova pentru colectarea cererilor de vize şi transmiterea acestora către misiunea diplomatică sau Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene este reglementat de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    15. Colectarea şi transmiterea cererilor şi a datelor cu caracter personal de către misiunea diplomatică se efectuează cu respectarea cerinţelor legislaţiei Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal.
Secţiunea a 4-a. Modalităţi practice de depunere a
cererii de acordare a vizei
    16. Cererile de acordare a vizei pot fi depuse la misiunile diplomatice de către solicitant în mod personal, prin intermediul portalului „Viza electronică”, transmise prin poştă sau de către intermediari comerciali, conform prevederilor prezentului Regulament.
    17. Pentru depunerea cererilor de acordare a vizei în mod personal sau prin intermediari comerciali, solicitanţilor li se poate cere să obţină o programare. Misiunile diplomatice vor organiza programarea cetăţenilor în funcţie de specificul activităţii şi volumul de lucru al misiunii. Pentru programarea solicitanţilor de vize nu se percep taxe sau alte plăţi.
    18. În cazuri de urgenţă justificată, misiunea diplomatică poate permite solicitanţilor să-şi depună cererile de acordare a unei vize fără programare prealabilă sau cu acordarea unei programări pe loc.
    În sensul prezentului punct, cazurile de urgenţă justificată sînt considerate următoarele:
    1) decesul sau îmbolnăvirea unei rude de gradul  I şi II;
    2) situaţii excepţionale sub formă de calamităţi sau dezastre naturale;
    3) călătoria străinului este efectuată în interesul Republicii Moldova.
    19. În cazul transmiterii cererii de acordare a vizei prin poştă, cheltuielile poştale de expediere vor fi acoperite de solicitantul de viză în mod direct, fie prin achitarea cheltuielilor aferente conform prevederilor Legii nr.242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare. Misiunea diplomatică nu poartă răspundere pentru pierderea sau deteriorarea actelor din vina prestatorului serviciilor de poştă, inclusiv pentru divulgarea datelor cu caracter personal conţinute în/pe plic/colet poştal, pînă la recepţionarea acestuia de către misiunea diplomatică în modul stabilit de regulamentele interne.
    20. Misiunea diplomatică informează solicitantul despre recepţionarea şi admisibilitatea cererii de viză telefonic sau prin canale electronice. În cazul prezentării solicitării de viză cu încălcarea prevederilor prezentului Regulament, misiunea diplomatică restituie cererea de acordare a vizei.
    [Pct.20 în redacția HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
Secţiunea a 5-a. Reguli generale pentru depunerea
unei cereri de acordare a vizei
    21. Fără a aduce atingere prevederilor capitolului X al prezentului Regulament, la depunerea unei cereri de acordare a vizei, solicitantul:
    1) înaintează un formular de cerere, în conformitate cu secţiunea a 7-a a capitolului II;
    2) prezintă un document de trecere a frontierei de stat, în conformitate cu secţiunea a 7-a  a capitolului II;
    3) prezintă o fotografie de 35mm x 45mm;
    4) acceptă prelevarea datelor cu caracter biometric (amprente digitale, fotografie digitală), după caz;
    5) achită taxele în conformitate cu prevederile Legii nr. 242 din 24 septembrie 2010 cu privire la taxele consulare;
    6) prezintă documente justificative, în conformitate cu secţiunea a 9-a a capitolului II;
    7) face dovada deţinerii unei asigurări medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova.
    22. Actele aferente dosarului de viză eliberate de către autorităţile/instituţiile unui stat străin vor fi recepţionate de către misiunile diplomatice fără supralegalizări suplimentare.
    [Pct.22 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    23. Depunerea unei cereri de acordare a vizei prin intermediul portalului „Viza electronică” este reglementată conform capitolului X al prezentului Regulament.
Secţiunea a 6-a. Informarea prealabilă pentru solicitanţii de vize
care posedă şi cetăţenia Republicii Moldova
    24. Misiunile diplomatice şi Poliţia de Frontieră informează în prealabil publicul şi solicitanţii de vize în mod individual despre imposibilitatea acceptării cererilor de vize de la cetăţenii Republicii Moldova care posedă cetăţenia altui stat.
    25. Excepţie de la regula indicată la punctul 24 fac categoriile de persoane indicate la punctul 4 al prezentului Regulament.
    26.  Informarea urmează a fi efectuată pînă la depunerea de către solicitant a cererii de viză, pentru a acorda timp suficient acestuia să determine dacă este eligibil pentru solicitarea vizei.
    27.  În cazul în care se stabileşte că solicitantul de viză este cetăţean al Republicii Moldova şi nu cade sub incidenţa excepţiilor menţionate la punctul 4, misiunea diplomatică informează solicitantul despre modalitatea perfectării documentului de trecere a frontierei de stat moldoveneşti şi acordă asistenţa necesară în acest sens.
Secţiunea a 7-a. Formularul de cerere şi documentul
de trecere a frontierei de stat
    28. Fiecare solicitant de viză înaintează, pe suport de hîrtie sau, în cazurile prevăzute de capitolul X, în format electronic prin intermediul portalului „Viza electronică”, un formular de cerere completat şi semnat, după cum este prevăzut în anexa nr.2 la prezentul Regulament. Persoanele incluse în documentul de trecere a frontierei de stat al solicitantului prezintă un formular de cerere separat. Minorii prezintă un formular de cerere semnat de reprezentantul legal.
    29. Misiunile diplomatice pun gratuit la dispoziţia solicitanţilor formularul de cerere.
    30. Formularul este disponibil în următoarele limbi:
    1) limba de stat a Republicii Moldova;
    2) limba oficială a statului de reşedinţă în care se solicită viza sau cel acreditat prin cumul;
    3) în cazul reprezentării, limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului reprezentant;
    4) o limbă de circulaţie internaţională.
    31. Misiunea diplomatică informează solicitanţii cu privire la limba (limbile) pe care o (le) pot utiliza la completarea formularului de cerere care urmează a fi identică limbii în care este întocmit formularul.
    [Pct.31 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    32. Formularul de cerere este semnat de reprezentantul legal al solicitantului de viză în cazul în care acesta nu poate completa şi semna formularul de sine stătător din motive de sănătate sau lipsă a capacităţii de exerciţiu.
    33. Solicitantul prezintă, în original sau, în cazurile prevăzute de capitolul X, în format electronic, prin intermediul portalului „Viza electronică”, un document de trecere a frontierei de stat valabil care respectă următoarele criterii:
    1) durata de valabilitate a documentului de trecere a frontierei de stat depăşeşte cu cel puţin 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova şi doar în situaţiile de excepţie prevăzute de legislaţie, precum şi în cazul funcţionarilor internaţionali care urmează să participe la evenimente de anvergură cu caracter naţional sau internaţional organizate de către autorităţile publice centrale, valabilitatea documentului de trecere a frontierei de stat poate depăşi cu mai puţin de 3 luni data preconizată pentru părăsirea teritoriului Republicii Moldova;
    [Pct.33 subpct.1) în redacția HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    [Pct.33 subpct.1) modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]

    2) este eliberat de o autoritate recunoscută de Republica Moldova;
    3) conţine cel puţin două pagini libere;
    4) nu este deteriorat şi nu conţine inscripţii neoficiale;
    5) a fost eliberat în ultimii zece ani.
Secţiunea a 8-a. Elementele biometrice de identificare
    34. La depunerea primei cereri de acordare a vizei, solicitantul se prezintă personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de capitolul X al prezentului Regulament. Cu această ocazie sînt colectate următoarele elemente biometrice de identificare a solicitantului:
    1) o fotografie, scanată sau făcută în momentul depunerii cererii; şi
    2) amprentele tuturor  degetelor, prelevate digital în plan.
    35.  În cazul în care amprentele digitale prelevate de la solicitant pentru o cerere anterioară au fost introduse pentru prima dată în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor cu mai puţin de 59 de luni înaintea depunerii unei noi cereri, acestea se copiază în cererea ulterioară.
    În cazul existenţei unor îndoieli rezonabile privind identitatea solicitanţilor, misiunea diplomatică prelevează amprentele digitale în interiorul termenului menţionat de 59 de luni.
    În cazul în care, în momentul depunerii cererii nu se poate confirma imediat faptul că amprentele au fost prelevate în interiorul termenului menţionat, solicitantul poate cere prelevarea amprentelor sale digitale.
    36. Fotografia anexată fiecărei cereri este introdusă în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor. Solicitantului nu i se impune să se prezinte personal în acest scop. Condiţiile tehnice pe care trebuie să le satisfacă fotografia urmează a fi în conformitate cu standardele internaţionale şi legislaţia naţională.
    37. Amprentele digitale se prelevează în conformitate cu normele Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale şi legislaţia naţională în domeniu.
    38. Elementele biometrice de identificare sînt colectate de personalul calificat şi autorizat în mod corespunzător al autorităţilor competente. Sub supravegherea misiunilor diplomatice, elementele biometrice de identificare pot fi colectate de personalul calificat şi autorizat în mod corespunzător al unui consul onorific sau al unui prestator extern de servicii, după cum este menţionat în secţiunea 1 a capitolului IX. În cazul în care există îndoieli, atunci cînd amprentele digitale au fost prelevate de prestatorul extern de servicii, acestea vor fi verificate la misiunea diplomatică.
    39. Următorii solicitanţi sînt scutiţi de obligativitatea amprentării la misiunile diplomatice:
    1) copiii sub 12 ani;
    2) persoanele pentru care amprentarea este fizic imposibilă. Dacă este posibilă luarea a mai puţin de zece amprente digitale, se procedează la prelevarea maximului posibil de amprente digitale. Cu toate acestea, dacă imposibilitatea este temporară, solicitantului i se va cere să se supună amprentării la cererea următoare. Autorităţile competente au dreptul să solicite clarificări suplimentare cu privire la motivele imposibilităţii temporare. Autorităţile naţionale asigură instituirea unor proceduri corespunzătoare, prin care să se garanteze demnitatea solicitantului, în caz de dificultăţi de înregistrare;
    3) şefii de stat sau de guvern şi membrii guvernelor naţionale însoţiţi de soţii (soţiile) lor, precum şi membrii delegaţiilor oficiale ale acestora, atunci cînd sînt invitaţi de Guvernul Republicii Moldova sau de organizaţii internaţionale în scopuri oficiale;
    4) suveranii şi alţi membri de rang înalt ai unei familii regale, atunci cînd sînt invitaţi de Guvernul Republicii Moldova sau de organizaţii internaţionale în scopuri oficiale;
    5) persoanele care solicită viză prin intermediul portalului „Viza electronică”.
    40. În cazurile menţionate la punctul 39, în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor se introduce menţiunea „nu se aplică”.
    41. Elementele biometrice ale persoanelor care au recepţionat viza electronică sînt colectate de Poliţia de Frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat.
Secţiunea a 9-a. Documentele justificative
    42. La depunerea cererii de viză, solicitantul prezintă, pe suport de hîrtie sau, în cazurile prevăzute de capitolul X, în format electronic prin intermediul portalului „Viza electronică”:
    1) documente care justifică scopul călătoriei;
    2) documente care indică modalitatea de deplasare (sosire sau plecare);
    3) documente privind cazarea sau dovada unor mijloace suficiente pentru a acoperi cazarea;
    4) dovada existenţei mijloacelor de întreţinere pe durata şederii, în cuantumul stabilit prin Hotărîrea Guvernului nr. 332 din 5 mai 2011 „Cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova”, precum şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau reşedinţă sau tranzitul către o ţară terţă în care este sigur că urmează să fie primit sau că este în măsură să dobîndească astfel de mijloace în mod legal;
    5) informaţii care permit evaluarea intenţiei solicitantului de a părăsi teritoriul Republicii Moldova înainte de expirarea vizei solicitate.
    43. Atunci cînd depune o cerere de viză de tranzit aeroportuar, solicitantul trebuie să prezinte, pe suport de hîrtie sau, în cazurile prevăzute de capitolul X, în format electronic prin intermediul portalului „Viza electronică”:
    1) documente privind continuarea călătoriei către destinaţia finală după tranzitul aeroportuar preconizat;
    2) informaţii care permit evaluarea intenţiei solicitantului de a nu intra pe teritoriul Republicii Moldova.
    44. Misiunile diplomatice pot cere solicitanţilor să prezinte, pe suport de hîrtie sau, în cazurile prevăzute de capitolul X, în format electronic prin intermediul portalului „Viza electronică”, dovada unui angajament de luare în întreţinere şi/sau de cazare privată, în cazul în care nu prezintă dovezi/documente privind cazarea sau dovada mijloacelor suficiente de întreţinere, prin completarea unui formular conform anexei nr.3 la prezentul Regulament. Formularul respectiv indică, în special:
    1) dacă scopul său îl constituie dovada unui angajament de luare în întreţinere şi/sau de cazare;
    2) dacă gazda este o persoană fizică, o societate comercială sau o organizaţie;
    3) identitatea şi datele de contact ale gazdei;
    4) solicitantul (solicitanţii) invitat (invitaţi);
    5) durata şi scopul şederii;
    6) eventualele legături de rudenie cu gazda;
    7) adresa locului de cazare.
    45. Străinii care obţin vize în baza invitaţiei eliberate de autoritatea competentă pentru străini sînt exceptaţi de obligaţia prezentării angajamentului de întreţinere sau de cazare.
    46. Formularul privind angajamentul de întreţinere sau de cazare se completează în limba de stat sau o limbă de circulaţie internaţională.
    [Pct.46 modificat prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    47. Fiecare misiune diplomatică evaluează necesitatea de a completa şi a armoniza în cadrul fiecărei jurisdicţii consulare listele de documente justificative, astfel încît să se ţină seama de circumstanţele locale.
    48. În funcţie de tipul vizei solicitate, la cerere se anexează suplimentar documentele justificative indicate în capitolul V.
    49. Misiunile diplomatice pot renunţa la una sau mai multe dintre cerinţele de la secţiunea a 3-a a capitolului V al prezentului Regulament, cu excepţia invitaţiei eliberate de autoritatea competentă pentru străini, în cazul în care un solicitant este cunoscut pentru integritatea şi încrederea pe care o prezintă, în special în ceea ce priveşte respectarea legii pentru vizele eliberate anterior, în cazul în care nu există nici un dubiu cu privire la faptul că solicitantul va îndeplini condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova.
    [Pct.49 modificat prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
Secţiunea a 10-a. Asigurarea medicală de călătorie
    50. Solicitanţii unei vize cu una sau multiple intrări trebuie să facă dovada că deţin o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare şi valabilă, care acoperă toate cheltuielile pe care le-ar putea necesita repatrierea pe motive medicale, tratamentele medicale de urgenţă şi/sau spitalizarea de urgenţă sau decesul, pe durata şederii lor pe teritoriul Republicii Moldova.
    51. Solicitanţii unei vize cu mai mult de două intrări („intrări multiple”) trebuie să demonstreze că deţin o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare şi valabilă, care acoperă perioada primei vizite prevăzute a acestora.
    În afară de aceasta, respectivii solicitanţi semnează o declaraţie, prevăzută în cuprinsul formularului de cerere, prin care confirmă că au luat la cunoştinţă de faptul că, pentru următoarele şederi, trebuie să deţină o asigurare medicală de călătorie.
    52. Asigurarea trebuie să fie valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi să acopere integral perioada preconizată de şedere sau de tranzit. Acoperirea minimă este de 30 000 euro.
    53. Solicitanţii contractează o asigurare în ţara de reşedinţă. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurarea se poate face în orice altă ţară.
Atunci cînd o altă persoană contractează asigurarea în numele solicitantului, se aplică condiţiile prevăzute la punctul 52.
    54. În baza actelor prezentate, misiunile diplomatice examinează dacă asigurarea deţinută de solicitant va putea fi pusă în aplicare pe teritoriul Republicii Moldova în caz de producere a unui eveniment asigurat.
    [Pct.54 în redacția HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    55. Obligativitatea încheierii unei asigurări se consideră îndeplinită în cazul în care este de presupus că situaţia profesională a solicitanţilor este de natură să le ofere acestora un nivel corespunzător de acoperire prin asigurare. Derogarea de la prezentarea dovezii de asigurare medicală de călătorie poate fi acordată unor categorii profesionale speciale, cum sînt navigatorii, care beneficiază de acoperirea unei asigurări medicale de călătorie prin însăşi natura activităţii lor.
    56. Titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi solicitanţii vizelor de tranzit aeroportuar sînt exoneraţi de obligaţia de a deţine o asigurare medicală de călătorie.
Secţiunea a 11-a. Taxa pentru servicii
    57. Prestatorul extern de servicii poate percepe o taxă suplimentară pentru serviciile sale, după cum este prevăzut în secţiunea 1 a capitolului IX. Taxa pentru servicii este proporţională cu costurile suportate de prestatorul extern de servicii la îndeplinirea uneia sau a mai multe sarcini menţionate la secţiunea 1 a capitolului IX.
    58. Taxa pentru servicii este prevăzută în instrumentul juridic menţionat la secţiunea 1 a capitolului IX.
    59. Misiunile diplomatice se asigură că taxa pentru servicii aplicată solicitantului reflectă în mod corespunzător serviciile oferite de prestatorii externi de servicii şi este adaptată circumstanţelor locale. În plus, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene urmăreşte armonizarea taxelor aplicate pentru servicii.
    60. Taxa pentru servicii nu poate depăşi jumătate din cuantumul taxei de viză prevăzute de legislaţia naţională în domeniu, indiferent de posibilele reduceri ale taxei de viză sau scutiri de la plata acesteia prevăzute de legislaţie sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    61. Misiunile diplomatice vor menţine pentru toţi solicitanţii posibilitatea de a depune cererile de acordare a vizei direct la sediul acestora.
Secţiunea a 12-a. Verificarea competenţei consulare
    62. Fără a aduce atingere prevederilor capitolului X al prezentului Regulament, după depunerea unei cereri, misiunea diplomatică verifică dacă este competentă să o examineze şi să decidă cu privire la aceasta, în conformitate cu prevederile secţiunilor 1 şi 2 ale capitolului II al prezentului Regulament.
    63. Fără a aduce atingere prevederilor capitolului X al prezentului Regulament, în cazul în care misiunea diplomatică nu este competentă, acesta returnează fără întîrziere formularul de cerere şi toate documentele prezentate de solicitant, cu respectarea cerinţelor de securitate şi confidenţialitate a datelor cu caracter personal conţinute în pachetul de documente, rambursează taxa de viză şi indică misiunea diplomatică competentă.
Secţiunea a 13-a. Admisibilitatea
    64. Misiunea diplomatică competentă verifică dacă:
    1) solicitantul nu deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    2) cererea conţine elementele prevăzute la punctul 21 subpunctele 1) - 3);
    3) taxa de viză şi plata pentru cheltuielile aferente au fost percepute;
    4) datele biometrice ale solicitantului au fost colectate.
    65. Atunci cînd misiunea diplomatică competentă consideră că au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la punctul 64, cererea este admisă, iar misiunea diplomatică continuă examinarea cererii.
    66. Atunci cînd misiunea diplomatică competentă consideră că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute la punctul 64, cererea este considerată ca fiind inadmisibilă, iar misiunea diplomatică returnează formularul de cerere şi toate documentele prezentate de solicitant, cu respectarea cerinţelor de securitate şi confidenţialitate a datelor cu caracter personal conţinute în pachetul de documente.
    67. Prin derogare, o cerere care nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctul 64 poate fi considerată admisibilă din motive de ordin umanitar sau de interes naţional.
Secţiunea a 14-a. Verificarea condiţiilor de intrare şi
evaluarea riscului
    68. Atunci cînd analizează dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de intrare, misiunea diplomatică verifică faptele menţionate la alineatul (1) al articolului 6 al Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.
    69. Misiunea diplomatică verifică, după caz, durata şederilor anterioare şi a celor prevăzute, pentru a stabili dacă solicitantul nu depăşeşte perioada maximă de şedere autorizată pe teritoriul Republicii Moldova.
    70. La examinarea unei cereri de viză de tranzit aeroportuar, misiunea diplomatică verifică în special:
    1) dacă documentul de trecere a frontierei de stat nu prezintă semne de falsificare;
    2) punctele de plecare şi de destinaţie ale străinului şi coerenţa traseului şi a tranzitului aeroportuar preconizate;
    3) dovada continuării călătoriei către destinaţia finală;
    4) dacă solicitantul este cetăţean al unuia dintre statele incluse în categoria de state ai căror cetăţeni au nevoie de viză.
    [Pct.70 subpct.4) introdus prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    71. Examinarea cererii se bazează, în special, pe autenticitatea şi pe fiabilitatea documentelor înaintate şi pe veridicitatea şi fiabilitatea declaraţiilor solicitantului.
    72. În timpul examinării unei cereri, misiunile diplomatice îl pot convoca pe solicitant pentru un interviu, în cazuri justificate.
    73. Un refuz anterior de acordare a vizei nu conduce la refuzul automat al unei noi cereri. O nouă cerere este evaluată pe baza tuturor informaţiilor disponibile.
Secţiunea a 15-a. Consultarea prealabilă a autorităţilor centrale
    74. Misiunea diplomatică consultă, respectînd regimul de confidenţialitate şi securitate al datelor cu caracter personal, Ministerul Afacerilor Interne în cursul examinării cererilor de vize depuse de străini sau de anumite categorii de străini. În scopul examinării operative a cererilor, consultarea se face prin Sistemul informaţional de gestionare a vizelor. În cazul nefuncţionării Sistemului informaţional de gestionare a vizelor, consultarea se face prin telefon, fax, poştă electronică.
    75. Lista străinilor şi lista categoriilor separate de străini ale căror cereri de vize urmează a fi consultate cu Ministerul Afacerilor Interne sînt aprobate prin ordinul autorităţilor vizate.
    76. Ministerul Afacerilor Interne transmite un răspuns definitiv în termen de pînă la 3 zile lucrătoare de la iniţierea consultării. Lipsa unui răspuns în termenul respectiv este considerată ca lipsă de obiecţii la eliberarea vizei de către misiunea diplomatică.
    La solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Interne, termenul de consultare poate fi prelungit pînă la 5 zile lucrătoare de la iniţierea consultării.
    77. În cazurile menţionate la punctul 83 al prezentului Regulament, Ministerul Afacerilor Interne transmite un răspuns definitiv în termen de pînă la 24 de ore de la iniţierea consultării. La solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Interne, termenul de consultare poate fi prelungit pînă la 48 de ore.
    78. Avizul negativ al autorităţilor menţionate în prezenta secţiune pe marginea cererii de viză este obligatoriu pentru misiunile diplomatice la luarea deciziei. În cazul unui aviz negativ din partea autorităţilor centrale competente pe marginea unei cereri de viză, viza poate fi eliberată doar cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
Secţiunea a 16-a. Decizia privind cererea
    79. Misiunea diplomatică decide cu privire la cerere în termen de pînă la 10 zile calendaristice de la data depunerii unei cereri admisibile în conformitate cu secţiunea a 13-a a capitolului II.
    80. Această perioadă poate fi prelungită pînă la cel mult 20 de zile calendaristice în cazuri individuale, şi anume atunci cînd este necesară examinarea mai aprofundată a cererii sau în cazul în care se impune consultarea autorităţilor centrale. Solicitantul de viză este informat de către misiunea diplomatică despre prelungirea termenului de examinare a cererii de viză.
    81. Cu excepţia cazului în care cererea a fost retrasă, se ia decizia de a:
    1) elibera o viză;
    2) refuza cererea de viză, în conformitate cu secţiunea a 7-a a capitolului III.
    82. Solicitantul de viză este informat despre decizia luată de către misiunea diplomatică pe marginea cererii sale în termen de 1 zi lucrătoare.
    83. În cazul în care solicitantul depune cererea aflîndu-se în tranzit prin statul de reşedinţă şi prezentînd documente confirmative, misiunea diplomatică poate elibera viza în maximum 48 ore.
Secţiunea a 17-a. Organizarea secţiilor de vize
    84. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi şefii misiunilor diplomatice sînt responsabili de organizarea spaţiilor de recepţionare a cererilor de vize din cadrul misiunilor diplomatice.
    Accesul la Sistemul informaţional de gestionare a vizelor, precum şi la alte informaţii cu caracter confidenţial se restrînge la un număr limitat de membri ai personalului, autorizaţi în mod corespunzător. Pentru prevenirea accesului neautorizat la aceste baze de date se iau măsuri adecvate, dar în orice caz nivelul de securitate al prelucrărilor de date cu caracter personal nu va fi mai jos decît cel minim statuat de prevederile Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern.
    85.  Păstrarea şi utilizarea autocolantelor de viză sînt supuse unor măsuri adecvate de siguranţă, pentru a se evita fraudele sau pierderea acestora. Fiecare misiune diplomatică păstrează un inventar al stocului de autocolante de viză şi înregistrează informaţii referitoare la modul în care a fost utilizat fiecare autocolant de viză.
    86. Misiunile diplomatice şi Direcţia generală afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene arhivează cererile. Fiecare dosar în parte cuprinde:
    a) formularul de cerere – în original, semnat de solicitant – în cazul cererilor de vize depuse la sediul misiunilor diplomatice, în format electronic – în cazul cererilor de vize depuse prin portalul „Viza electronică”;
    b) copii ale documentelor justificative şi de plată relevante;
    c) o evidenţă a verificărilor efectuate;
    d) numărul de referinţă al vizei eliberate;
    e) alte documente colectate în procesul de examinare a cererii, astfel încît personalul să poată reconstitui, la nevoie, contextul în care a fost luată decizia cu privire la cerere.
    Copiile documentelor menţionate în prezentul punct pot fi deţinute pe suport de hîrtie sau în format digital.
    Dosarele în care sînt stocate cererile individuale se arhivează în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor şi în încăperi prevăzute pentru acest scop, cu asigurarea regimului de  confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal, timp de minimum doi ani de la data emiterii deciziei privind cererea.
    [Pct.86 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
Secţiunea a 18-a. Conduita personalului
    87. Misiunile diplomatice asigură deservirea cu amabilitate a solicitanţilor.
    88. În exercitarea îndatoririlor sale, personalul consular respectă pe deplin demnitatea umană. Măsurile luate sînt la nivelul obiectivelor urmărite.
    89. În exercitarea funcţiilor sale, personalul consular nu discriminează persoanele pe motive legate de sex, rasă sau origine etnică, religie ori credinţă, dizabilităţi sau vîrstă, origine socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, opinii sau orice altă situaţie.
    90. În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, misiunea diplomatică garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal ce vizează solicitantul de viză, asigurîndu-se că personalul, inclusiv cel contractat, este conştient de responsabilităţile sale în ceea ce priveşte păstrarea şi garantarea confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal ale solicitantului de viză.
    91. Misiunile diplomatice prelucrează datele solicitantului de viză doar în scopuri justificate şi prevăzute în prezentul Regulament.
    92. Funcţionarii consulari, potrivit atribuţiilor ce le revin şi conform prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, asigură informarea activă, corectă şi la timp a solicitanţilor de viză privind refuzul acesteia, inclusiv asigură exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal ale solicitantului de viză, în scopul respectării principiilor de protecţie a datelor cu caracter personal. Totodată, personalul misiunii consulare respectă limitele legale privind accesul la informaţie în scopul protejării informaţiei confidenţiale, a vieţii private a persoanelor şi a securităţii naţionale, precum şi asigură protecţia informaţiilor deţinute împotriva accesului, modificării sau distrugerii lor neautorizate.
    93. Comunicarea cu solicitantul de viză pentru acordarea informaţiilor care îl vizează, inclusiv comunicarea cu mijloacele de informare în masă, va fi realizată numai de către funcţionarul consular abilitat cu acest drept şi instruit în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.
Capitolul III. Eliberarea vizei
Secţiunea 1. Acordarea vizei
    94. Viza poate fi acordată străinilor, la cerere, în condiţiile şi pentru scopurile prevăzute în prezentul Regulament.
    95. Confirmarea acordării vizei are loc prin aplicarea autocolantului de viză în documentul de trecere a frontierei de stat sau, în cazul cererilor de viză depuse prin portalul „Viza electronică”, conform prevederilor capitolului X al prezentului Regulament, prin eliberarea vizei electronice.
    96. O viză poate fi eliberată pentru una sau două intrări sau pentru intrări multiple. Perioada de valabilitate nu trebuie să depăşească 60 de luni în cazul vizelor de scurtă şedere şi 12 luni în cazul vizelor de lungă şedere. În ambele cazuri perioada sejurului nu va depăşi 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.
    [Pct.86 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    [Pct.96 modificat prin EMO56 din MO56-59/15.03.13, pag.44]

    97. Viza se acordă numai dacă:
    1) sînt îndeplinite condiţiile cu privire la intrarea în Republica Moldova;
    2) nu exista nici un motiv pentru a nu permite intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;
    3) pe numele străinului nu a fost  dispusă  interdicţia de intrare consemnată în Sistemul informaţional integrat automatizat „Migraţie şi azil”, precum şi în alte sisteme informaţionale;
    4) pe numele străinului nu au fost primite semnalări privind nepermiterea intrării din partea reprezentanţilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Consiliul de Securitate al ONU;
    5) nu există motive să se considere că viza este solicitată în scopul migrării ilegale;
    6) străinul nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvîrşite în străinătate, incompatibile cu scopul pentru care solicită acordarea vizei;
    7) sînt îndeplinite condiţiile generale prevăzute în prezentul Regulament, precum şi condiţiile speciale de acordare a vizei în funcţie de scopul pentru care este solicitată.
    98. Vizele cu intrări multiple se eliberează atunci cînd sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    1) solicitantul dovedeşte necesitatea sau justifică intenţia de a călători frecvent  şi/sau periodic, în special în virtutea situaţiei sale profesionale sau familiale, cum este cazul oamenilor de afaceri, al funcţionarilor care au contacte oficiale periodice cu instituţiile de stat din Republica Moldova, al reprezentanţilor organizaţiilor societăţii civile care călătoresc în scopul formării educaţionale sau pentru a participa la seminare şi conferinţe, al membrilor de familie a unor cetăţeni ai Republicii Moldova, al membrilor de familie a unor cetăţeni ai unor ţări terţe cu reşedinţa legală în Republica Moldova şi al navigatorilor; şi
    2) solicitantul îşi dovedeşte integritatea  şi gradul de încredere care i se poate acorda, în special în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei privind vizele eliberate anterior, situaţia sa economică în ţara de origine şi intenţia veridică de a părăsi teritoriul Republicii Moldova înainte de expirarea vizei pe care o solicită.
Secţiunea a 2-a. Eliberarea vizei de tranzit aeroportuar
    99. Viza de tranzit aeroportuar este valabilă pentru tranzitarea zonelor de tranzit internaţional din aeroporturile situate pe teritoriul Republicii Moldova.
    100. Vizele de tranzit aeroportuar cu intrări multiple pot fi eliberate pentru o perioadă de valabilitate de maximum 12 luni.
Secţiunea a 3-a. Eliberarea vizei de tranzit
    101. Vizele de tranzit cu intrări multiple pot fi eliberate pentru o perioadă de valabilitate de maximum 12 luni, cu dreptul de a se afla pe teritoriul ţării cel mult 5 zile pentru un tranzit.
    102. Atunci cînd se iau decizii cu privire la eliberarea unor vize de tranzit cu intrări multiple, următoarele criterii sînt relevante:
    1) necesitatea solicitantului de a tranzita în mod frecvent şi/sau regulat; şi
    2) integritatea şi încrederea pe care le prezintă solicitantul, în special utilizarea cu respectarea legislaţiei a vizelor, a vizelor de tranzit eliberate anterior, situaţia sa economică în ţara sa de origine şi intenţia sa veridică de a-şi continua călătoria.
Secţiunea a 4-a. Completarea autocolantului de viză
şi a vizei electronice
    103. În momentul în care autocolantul de viză sau viza electronică sînt completate, se introduc menţiunile obligatorii specificate în anexa nr. 4 la prezentul Regulament şi se completează zona de citire optică, după cum prevăd standardele internaţionale şi legislaţia naţională în domeniu.
    104. Toate menţiunile de pe autocolantul de viză sau viza electronică se imprimă. Nu se admit nici un fel de modificări manuale pe autocolantul de viză sau viza electronică imprimate.
    105. Autocolantele de viză pot fi completate manual în caz de forţă majoră şi defecţiuni de natură tehnică. Pe un autocolant completat manual nu se fac modificări. Informaţia privind completarea manuală a autocolantului se introduce în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor.
    [Pct.105 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    106. În cazul eliberării vizei în afara sediului misiunii diplomatice, se permite completarea autocolantului de viză manual, cu introducerea menţiunilor despre aceasta în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor.
    107. Dacă solicitantul solicită perfectarea vizei şi pentru persoanele incluse în paşaport, funcţionarul consular /colaboratorul Direcţiei generale afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene va perfecta pentru fiecare persoană autocolant separat sau viză electronică separată.
    [Pct.107 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
Secţiunea a 5-a. Anularea autocolantului de viză şi a
vizei electronice completate
    108. Dacă pe un autocolant de viză care nu a fost încă aplicat în documentul de trecere a frontierei de stat sau pe o viză electronică care nu a fost încă transmisă solicitantului de viză se identifică o eroare, autocolantul de viză se anulează, iar viza electronică se modifică în mod corespunzător.
    109. Dacă se constată o eroare după ce autocolantul de viză a fost aplicat în documentul de trecere a frontierei de stat sau viza electronică a fost transmisă solicitantului de viză, autocolantul de viză sau viza electronică se anulează, fiind barat cu o cruce cu cerneală roşie şi, în termen de pînă la 24 de ore, se aplică un alt autocolant de viză pe o altă pagină sau se transmite o altă viză electronică, fapt care se indică în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor.
    110. În cazul anulării, misiunile diplomatice şi Direcţia generală afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene întocmesc un act de anulare a autocolantului de viză sau a vizei electronice, conform modelului stabilit în anexa nr. 5 la prezentul Regulament.
    [Pct.110 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    111. Misiunile diplomatice şi Direcţia generală afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene duc evidenţa autocolantelor de viză sau vizelor electronice anulate într-un registru separat, în care se indică numărul autocolantului sau numărul de referinţă al vizei electronice, numele solicitantului de viză, data şi motivul anulării.
    [Pct.111 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
Secţiunea a 6-a. Aplicarea autocolantului de viză şi
transmiterea vizei electronice
    112. Autocolantele de viză imprimate se aplică pe documentul de trecere a frontierei de stat valabil în conformitate cu dispoziţiile anexei nr. 6 la prezentul Regulament, iar vizele electronice sînt transmise solicitanţilor de vize prin canale electronice conform prevederilor capitolului X al prezentului Regulament.
    113. Vizele individuale eliberate persoanelor înscrise în documentul de trecere a frontierei de stat al solicitantului se aplică în respectivul document de trecere a frontierei de stat sau sînt transmise solicitantului prin canale electronice.
    114. În cazul unui străin care solicită o viză de tranzit şi care călătoreşte în baza unui titlu de călătorie eliberat de autorităţile unui stat terţ, autocolantul de viză se aplică pe o filă separată, conform anexei nr. 7 la prezentul Regulament, care se anexează la titlul de călătorie.
Secţiunea a 7-a. Refuzul de acordare a vizei
    115. La examinarea cererilor de vize, misiunile diplomatice au dreptul să refuze eliberarea vizei dacă, în urma analizei actelor prezentate de solicitant şi, după caz, a consultării Ministerului Afacerilor Interne, în condiţiile secţiunii a 15-a din capitolul II al prezentului Regulament, s-a stabilit următoarele:
    [Pct.115 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    1) solicitantul nu posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel;
    2) solicitantul nu prezintă garanţii că i se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că va părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinului aflat în tranzit;
    3) solicitantul nu prezintă documente care justifică scopul intrării şi nu face dovada existenţei unor mijloace corespunzătoare atît pentru întreţinere pe perioada şederii, cît şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că i se va permite intrarea;
    4) solicitantul s-a aflat în ţară 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere;
    5) solicitantul este inclus în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
    6) solicitantul este considerat ca reprezentînd o ameninţare pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova, în special dacă în bazele de date naţionale a fost emisă o alertă în scopul de a i se refuza intrarea pentru motivele enumerate anterior;
    7) organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că solicitantul finanţează, pregăteşte, sprijină în orice mod sau comite acte de terorism;
    8) solicitantul nu dovedeşte că deţine o asigurare medicală de călătorie corespunzătoare şi valabilă, după caz;
    9) există indicii că solicitantul face parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice alt mod activitatea acestor grupuri;
    10) există indicii să se presupună că solicitantul a săvîrşit sau că a participat la săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    11) solicitantul a prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
    12) solicitantul a încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
    13) solicitantul a săvîrşit infracţiuni în perioada unor alte şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi are antecedente penale nestinse;
    14) solicitantul a introdus ori a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini ori este implicat în traficul de fiinţe umane;
    15) solicitantul a încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;
    16) solicitantul nu posedă o invitaţie, în cazul străinilor care sînt obligaţi, conform prevederilor legislaţiei, să posede invitaţii pentru perfectarea vizei de intrare în Republica Moldova.
    116. Decizia de refuz şi motivele pe care se întemeiază aceasta sînt comunicate solicitantului în decurs de o zi lucrătoare în baza formularului tipizat prezentat în anexa nr.8 la prezentul Regulament.
    117. Solicitanţii cărora li s-a refuzat eliberarea unei vize au drept de exercitare a unei căi de reexaminare. Cererea de reexaminare este transmisă către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau Poliţia de Frontieră, în funcţie de autoritatea care a luat decizia finală cu privire la cerere. Misiunea diplomatică furnizează solicitanţilor informaţii referitoare la procedura care trebuie urmată în situaţia exercitării căii de reexaminare menţionate.
    118. Reexaminarea deciziei de refuz de eliberare a vizei se efectuează prin depunerea unei cereri la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau Poliţia de Frontieră, în care se vor indica motivele dezacordului persoanei cu decizia de refuz. Cererea poate fi înaintată prin canale electronice, fax sau poştă.
    119. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau Poliţia de Frontieră va cere informaţiile şi clarificările relevante de la subdiviziunea respectivă şi, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul recepţionării tuturor informaţiilor şi clarificărilor necesare, va informa persoana despre rezultatul cererii de reexaminare.
    120. În cazurile menţionate la punctul 12 al prezentului Regulament, misiunea diplomatică a statului reprezentant informează solicitantul cu privire la decizia luată de misiunea diplomatică a Republicii Moldova.
    121. Datele privind viza refuzată şi cererile de reexaminare a refuzurilor se introduc în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor.
Secţiunea a 8-a. Exceptarea de la regimul obligativităţii vizelor
şi invitaţiilor şi informarea străinilor despre drepturile care
decurg din eliberarea unei vize
    122.  Sînt exceptaţi de la obligativitatea vizelor şi invitaţiilor în procesul de solicitare a vizei cetăţenii statelor cu care Republica Moldova a încheiat acorduri în acest sens, în condiţiile şi pentru perioadele de şedere stabilite prin aceste acorduri. De asemenea, străinii sînt scutiţi de obligativitatea vizelor şi invitaţiilor în cazurile prevăzute de legislaţia naţională.
    123. Misiunile diplomatice şi Poliţia de Frontieră informează străinii despre faptul că:
    1) simpla deţinere a unei vize nu conferă în mod automat dreptul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova;
    2) viza oferă dreptul titularului de a intra pe teritoriul Republicii Moldova numai în situaţia în care, în momentul prezentării acestuia în punctul de trecere a frontierei de stat, autorităţile de frontiera moldoveneşti constată că nu există nici unul dintre motivele de nepermitere a intrării în Republica Moldova, prevăzute de legislaţia în vigoare;
    3) dreptul de şedere acordat prin viză se poate exercita numai în perioada de valabilitate a vizei.
Capitolul IV. Tipuri de vize, simboluri aplicate, anularea
 şi revocarea vizei
    [Capitolul IV titlu în redacția HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    124. În funcţie de scopurile pentru care se acordă, misiunile diplomatice eliberează următoarele tipuri de vize:
    1) viza de tranzit aeroportuar, identificată prin simbolul A;
    2) viza de tranzit, identificată prin simbolul B;
    3) viza de scurtă şedere, identificată prin următoarele simboluri în funcţie de scopul vizitei:
    misiune – C/MI;
    turism – C/T;
    vizită – C/V;
    afaceri – C/A;
    transport – C/TS;
    activităţi sportive – C/S;
    activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor naţionale – C/AD.
    [Pct.124 subpct.3) în redacția HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    4) viza de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în Republica Moldova străinul căruia i-a fost acordată:
    a) desfăşurarea activităţii de întreprinzător, identificată prin simbolul D/AI;
    b) angajare în muncă, identificată prin simbolul D/AM;
    c) studii, identificată prin simbolul D/AS;
    d) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF;
    e) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU;
    f) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul D/DS;
    g) tratament, identificată prin simbolul D/TR.
    125. Viza se anulează în situaţia în care se constată că, la momentul eliberării acesteia, nu au fost întrunite condiţiile necesare pentru eliberarea vizei, în special atunci cînd există motive pentru a considera că viza a fost obţinută în mod fraudulos.
    [Pct.125 în redacția HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    1251. Viza se revocă în cazul în care se constată că nu mai sînt întrunite condiţiile pentru eliberarea acesteia.
    [Pct.1251 introdus prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    126. Decizia de anulare sau de revocare a vizei se comunică străinului în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, conform anexei nr. 8 la prezentul Regulament, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, de către Direcţia generală afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene sau misiunea diplomatică care a acordat viza, atunci cînd solicitantul se află în străinătate, de către Poliţia de Frontieră, atunci cînd acesta se află în punctul de trecere a frontierei de stat, şi de autoritatea competentă pentru străini, prin decizia de returnare prevăzută la art. 52 din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor, atunci cînd străinul se află în Republica Moldova. Obligativitatea părăsirii teritoriului Republicii Moldova în condiţiile legii survine de la data comunicării despre anularea sau revocarea vizei.
    [Pct.126 modificat prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    [Pct.126 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]

    127. La comunicarea deciziei de anulare sau revocare, pe autocolantul de viză sau pe foia imprimată a vizei electronice se aplică ştampila cu inscripţia „ANULAT” sau „REVOCAT”, iar elementul optic variabil al autocolantului de viză şi al vizei electronice, precum şi termenul „viză” se anulează prin haşurare.
    [Pct.127 modificat prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    128. Străinilor cărora li s-a anulat sau revocat viza au drept de exercitare a unei căi de reexaminare. Cererea de reexaminare este transmisă către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Poliţia de Frontieră sau autoritatea pentru străini, în funcţie de autoritatea competentă care a luat decizia finală cu privire la cerere.
    [Pct.128 modificat prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    129. Reexaminarea deciziei de anulare a vizei se efectuează prin depunerea unei cereri la Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Poliţia de Frontieră sau autoritatea pentru străini, indicîndu-se motivele dezacordului persoanei cu decizia de anulare. Cererea poate fi înaintată prin poşta electronică, fax sau poştă.
    130. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Poliţia de Frontieră sau autoritatea competentă pentru străini va cere informaţiile şi clarificările relevante de la subdiviziunea respectivă şi, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul recepţionării tuturor informaţiilor şi clarificărilor necesare, va informa persoana despre rezultatul cererii de reexaminare.
Capitolul V. Documentele ce urmează a fi prezentate
pentru acordarea vizelor
Secţiunea 1. Documentele necesare pentru acordarea
vizei de tranzit aeroportuar
    131. Viza de tranzit aeroportuar se acordă străinilor la prezentarea:
    1) autorizării de a intra pe teritoriul unui stat terţ;
    2) biletului de avion valabil pînă la destinaţie.
    132. Sînt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiei prevăzută la punctul 131 subpunctul 1), străinii care se deplasează într-un stat terţ pentru care aceştia nu au nevoie de viză.
    133. La luarea deciziei cu privire la eliberarea vizei de tranzit aeroportuar cu intrări multiple, următoarele criterii sînt luate în considerare:
    1) necesitatea solicitantului de a tranzita în mod frecvent şi/sau regulat; şi
    2) integritatea şi încrederea pe care le prezintă solicitantul, în special utilizarea cu respectarea legii a vizelor, a vizelor de tranzit aeroportuar eliberate anterior, situaţia sa economică în ţara sa de origine şi intenţia sa veridică de a-şi continua călătoria.
    134. Imediat după adoptarea deciziei de eliberare a vizei, în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor se introduc datele dosarului de viză.
    135. Drepturile acordate străinilor care deţin viza de tranzit aeroportuar, obligativitatea deţinerii vizei de tranzit aeroportuar şi cazurile în care viza de tranzit aeroportuar nu este necesară sînt reglementate de legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 2-a. Documentele necesare pentru
acordarea vizei de tranzit
    136. Viza de tranzit se acordă străinilor la prezentarea:
    1) autorizării de a intra pe teritoriul unui stat terţ şi, dacă este cazul, al unui stat limitrof Republicii Moldova, care permite străinilor continuarea călătoriei, cu excepţia străinilor care se deplasează într-un stat terţ pentru care aceştia nu au nevoie de viză;
    2) rezervării biletului de călătorie valabil pînă la destinaţie sau permisului de conducere, certificatului de asigurare cartea verde şi documentelor de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto, cu excepţia însoţitorilor conducătorilor auto, care călătoresc împreună cu aceştia.
    [Pct.136 subpct.2) modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    137. Imediat după adoptarea deciziei de eliberare a vizei, în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor se introduc  datele dosarului de viză.
Secţiunea a 3-a. Documentele necesare pentru 
acordarea vizei de scurtă şedere
    138. În funcţie de scopul pentru care a fost solicitată viza de scurtă şedere, suplimentar la cele stabilite în punctul 21, solicitantul vizei de scurtă şedere prezintă următoarele:
    1) misiune:
    a) dovada că îndeplineşte funcţii în cadrul guvernelor, administraţiilor publice sau organizaţiilor internaţionale ori prezintă interes pentru relaţiile dintre Republica Moldova şi statul de apartenenţă;
    b) demersul din partea instituţiei sau autorităţii din străinătate ori din Republica Moldova care atestă deplasarea în Republica Moldova pentru raţiuni ce ţin de funcţia lor politică, administrativă sau de utilitate publică;
    2) turism:
    a) rezervarea la o unitate de cazare turistică clasificată în condiţiile legii sau, după caz, angajamentul de întreţinere sau de cazare conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament;
    [Pct.138 subpct.2), lit.a) modificată prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    b) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini;
    c) rezervării biletului de călătorie tur – retur valabil pînă la destinaţie sau permisul de conducere, certificatului de asigurare cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
    [Pct.138 subpct.2), lit.c) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    d) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    3) vizită:
    a) rezervării biletului de călătorie tur – retur valabil pînă la destinaţie sau permisul de conducere, certificatului de asigurare cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
    [Pct.138 subpct.3), lit.a) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini;
    d) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    e) dovada asigurării condiţiilor de cazare, sub forma unei rezervări la o unitate de cazare clasificată în condiţiile legii, a unui act de proprietate sau de închiriere a unei locuinţe în Republica Moldova pe numele solicitantului sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    4)  afaceri:
    a) rezervării biletului de călătorie tur – retur valabil sau permisul de conducere, certificatului de asigurare cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
    [Pct.138 subpct.4), lit.a) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) invitaţia din partea unei persoane fizice, societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale sau autorităţi publice de a participa la întîlniri, conferinţe, tîrguri ori congrese avînd legătură cu comerţul sau cu industria sau, după caz, invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini;
    d) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    e) dovada asigurării condiţiilor de cazare sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    5) transport:
    a) documente care să ateste profesia solicitantului, precum şi activitatea ce urmează a fi desfăşurată pe durata şederii;
    b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) permisul de conducere, cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport;
    d) copia autentificată de pe licenţa companiei de transport;
    e) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini;
    f) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare conform anexei nr.3 la prezentul Regulament.
    [Pct.138 subpct.5), lit.g) exclusă prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    6)  activităţi sportive:
    a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini;
    b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) lista oficială a delegaţiei sportive străine, cu specificarea calităţii fiecărui membru;
    d) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    e) dovada asigurării condiţiilor de cazare sau, după caz, angajamentul de întreţinere ori de cazare anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    f) rezervarea biletului de călătorie tur-retur valabil;
    [Pct.138 subpct.6), lit.f) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    7)  activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor naţionale:
    a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini;
    b) rezervării biletului de călătorie tur – retur valabil pînă la destinaţie sau permisul de conducere, certificatului de asigurare cartea verde şi documentele de înmatriculare ale mijlocului de transport, în cazul conducătorilor auto;
    [Pct.138 subpct.7), lit.b) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    c) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit pentru întreaga perioadă sau formularul de angajament de luare în întreţinere şi / sau de cazare privată conform anexei nr.3 la prezentul Regulament;
    d) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova;
    e) dovada asigurării condiţiilor de cazare sau formularul de angajament de luare în întreţinere şi / sau de cazare privată conform anexei nr. 3 la prezentul Regulament.
    139. Sînt exceptaţi de la îndeplinirea condiţiei prevăzute la punctul 138 subpunctul  2) litera c), subpunctul  3) litera a), subpunctul  4) litera a) şi subpunctul 7) litera b) însoţitorii conducătorilor auto care călătoresc împreună cu aceştia.
Secţiunea a 4-a. Documentele necesare pentru 
acordarea vizei de lungă şedere
    140. În funcţie de scopul pentru care a fost solicitată viza de lungă şedere, suplimentar la cele stabilite la punctul 21, solicitantul vizei de lungă şedere prezintă următoarele documente:
    1) viza de lungă şedere pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător:
    a) dovada realizării investiţiilor în economia naţională şi/sau dovada calităţii de acţionar sau asociat cu atribuţii de conducere şi de administrare a unor societăţi comerciale din Republica Moldova;
    b) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;
    c) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    [Pct.140 subpct.1), lit.c) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    d) certificatul de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
    [Pct.140 subpct.1), lit.d) introdusă prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    2) viza de lungă şedere pentru angajare în muncă:
    a) decizia privind acordarea dreptului la muncă, după caz, şi decizia privind acordarea dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;
    [Pct.140 subpct.2), lit.a) în redacția HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    b) dovada mijloacelor de întreţinere în cuantumul stabilit pentru întreaga perioadă înscrisă în viză;
    c) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;
    d) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    [Pct.140 subpct.2), lit.d) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    e) certificatul de cazier judiciar, tradus în limba engleză sau română;
    [Pct.140 subpct.2), lit.e) introdusă prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    3) viza de lungă şedere pentru studii:
    a) confirmarea instituţiei de învăţămînt despre acceptul la studii;
    b) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;
    c) dovada existenţei mijloacelor de achitare a studiilor şi întreţinere în cuantumul stabilit, cu excepţia străinilor bursieri ai Republicii Moldova (în ultimul caz, dovada deţinerii unei burse de studii în Republica Moldova) şi a celor participanţi la programe de schimb de elevi;
    d) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    [Pct.140 subpct.3), lit.d) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    e) acordul părinţilor sau al tutorelui cu privire la şederea în scop de studii pe teritoriul Republicii Moldova, dacă străinul este minor;
    f) certificatul de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
    [Pct.140 subpct.3), lit.f) introdusă prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    În cazul străinilor care participă la un program de schimb de elevi, pe lîngă actele prevăzute la subpunctul 3) se vor prezenta:
    a) copia acordului sau înţelegerii între instituţiile de învăţămînt care organizează programul;
    b) angajamentul de întreţinere sau de cazare;
    4)  viza de lungă şedere pentru reîntregirea familiei:
    a)  avizul autorităţii competente pentru străini privind întrunirea condiţiilor prevăzute de legislaţie referitoare la reintegrarea familiei;
    b) dovada legăturilor de rudenie;
    c) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;
    d) cazierul judiciar din ţara de origine tradus în limba de stat, cu excepţia minorilor pînă la 16 ani;
    e) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    [Pct.140 subpct.4), lit.e) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    5) viza de lungă şedere pentru activităţi umanitare sau religioase:
    a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    [Pct.140 subpct.5), lit.a) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    b) dovada spaţiului de locuit şi a mijloacelor de întreţinere;
    c) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;
    d) copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept al instituţiei sau organizaţiei care invită persoana;
    e) dovada apartenenţei la un cult recunoscut în Republica Moldova sau la o organizaţie umanitară, după caz;
    f) copia contractului de voluntariat sau a acordului de colaborare;
    g) certificatul de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română;
    [Pct.140 subpct.5), lit.g) introdusă prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    6) viza de lungă şedere pentru activităţi diplomatice şi de serviciu – nota verbală din partea, după caz, a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare străine, organizaţiilor internaţionale şi autorităţilor publice centrale ale altor state prin care se confirmă scopul deplasării pentru activităţi diplomatice şi de serviciu în Republica Moldova;
    7) viza de lungă şedere pentru tratament:
    a) invitaţia eliberată de autoritatea competentă pentru străini, în corespundere cu legislaţia în vigoare;
    [Pct.140 subpct.7), lit.a) modificată prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    b) cazierul judiciar din ţara de origine tradus în limba de stat, cu excepţia minorilor pînă la 16 ani;
    c) dovada mijloacelor de întreţinere şi de tratament;
    d) dovada asigurării medicale valabile pe teritoriul Republicii Moldova pe întreaga perioadă de valabilitate a vizei;
    e) dovada capacităţii de însoţitor a străinului aflat în imposibilitate de a se îngriji singur, în cazul solicitării de vize de către însoţitorul persoanei supuse tratamentului;
    f) certificatul de cazier judiciar tradus în limba engleză sau română.
    [Pct.140 subpct.5), lit.f) introdusă prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
Secţiunea a 5-a. Elaborarea statisticilor şi informarea
publicului larg

    141. Autorităţile competente pentru eliberarea vizelor elaborează statistici lunare privind vizelor acordate, în conformitate cu tabelul prevăzut în anexa nr.9 la prezentul Regulament. Respectivele statistici sînt prezentate pînă la data de 1 pentru luna calendaristică precedentă.
    142. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Poliţia de Frontieră şi misiunile diplomatice pun la dispoziţia publicului toate informaţiile relevante cu privire la cererile de viză, în special:
    1) criteriile, condiţiile şi procedurile de solicitare a vizelor;
    2) mijloacele prin care se obţin programări, dacă este cazul;
    3) locul în care pot fi depuse cererile (misiunea diplomatică competentă sau prestatorul extern de servicii);
    4) intermediarii comerciali acreditaţi;
    5) termenele de examinare a cererilor;
    6) ţările terţe pentru ai căror cetăţeni sau categorii specifice de străini este necesară o consultare sau o informare prealabilă;
    7) faptul că deciziile negative privind cererile trebuie comunicate solicitantului, că acestea trebuie să menţioneze motivele pe care se întemeiază şi că solicitanţii ale căror cereri au fost refuzate dispun de dreptul de reexaminare, precum şi informaţii privind procedura care trebuie urmată în cazul exercitării unei căi de reexaminare, inclusiv autoritatea competentă şi termenul-limită pentru exercitarea reexaminării;
    8) faptul că simpla deţinere a unei vize nu conferă în mod automat dreptul de intrare şi că titularilor vizelor li se solicită să prezinte dovada că îndeplinesc condiţiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova;
    9) înţelegerile de reprezentare, în conformitate cu punctul 12 al prezentului Regulament, înainte ca acestea să intre în vigoare;
    10) drepturile subiectului datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.
Capitolul VI. Prelungirea vizelor
    143.  Viza de scurtă şedere prin care s-a acordat un termen de şedere mai mic de 90 de zile poate fi prelungită cu noi termene, astfel încît durata  totală a şederii acordate să nu depăşească 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere.
    144. Perioada de valabilitate şi/sau durata de şedere acordată printr-o viză poate şi prelungită dacă:
    1) titularul de viză a făcut dovada unei situaţii de forţă majoră sau a unor motive de ordin umanitar care îl împiedică să părăsească teritoriul Republicii Moldova înainte de expirarea perioadei de valabilitate sau a duratei de şedere autorizate prin viză. O astfel de prelungire se acordă cu titlu gratuit;
    2) titularul de viză este în măsură să facă dovada unor motive de ordin personal întemeiate care să justifice prelungirea perioadei de valabilitate sau a duratei de şedere. Pentru o astfel de prelungire se percepe o taxă de stat şi o taxă pentru servicii, în conformitate cu Nomenclatorul serviciilor prestate contra plată de către Ministerul Afacerilor Interne şi tarifele la acestea, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 508 din 11 mai 2006.
    145. Prelungirea vizei poate avea loc doar în acelaşi scop pentru care a fost acordată. Prelungirea vizelor se face printr-un consemn aplicat în documentul de trecere a frontierei de stat, indiferent de modul de depunere a cererii de viză pentru intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.
    146. Cererea de prelungire a vizei se depune la autoritatea competentă pentru străini cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea termenului stabilit în viză.
    147. În vederea prelungirii vizei în scop de vizită, solicitantul depune la autoritatea competentă pentru străini următoarele acte:
    1) formularul de cerere, semnat de solicitant;
    2) copia documentului de trecere a frontierei de stat şi copia vizei de intrare;
    3) dovada mijloacelor de întreţinere şi de cazare;
    4) copia buletinului de identitate valabil al persoanei gazdă, după caz;
    5) explicaţia în care se indică motivul prelungirii vizei;
    6) alte documente ce justifică scopul şederii;
    7) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru întreaga perioadă de şedere.
    148. În vederea prelungirii vizei în scop de afaceri, administratorul întreprinderii/organizaţiei sau angajatul împuternicit de către administrator depune la autoritatea competentă pentru străini următoarele acte:
    1) formularul de cerere, semnat de solicitant;
    2) copia documentului de trecere a frontierei de stat şi copia vizei de intrare;
    3) dovada mijloacelor de întreţinere şi de cazare;
    4) explicaţia în care se indică motivul prelungirii vizei;
    5) alte documente ce justifică scopul şederii;
    6) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru întreaga perioadă de şedere.
    149. În vederea prelungirii vizei în scop de transport, administratorul întreprinderii/organizaţiei sau angajatul împuternicit de către administrator depune la autoritatea competentă pentru străini următoarele acte:
    1) formularul de cerere, semnat de solicitant;
    2) copia documentului de trecere a frontierei de stat şi copia vizei de intrare;
    3) dovada mijloacelor de întreţinere;
    4) explicaţia în care se indică motivul prelungirii vizei;
    5) alte documente ce justifică scopul şederii;
    6) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru întreaga perioadă de şedere.
    150. În vederea prelungirii vizei eliberate cu scop sportiv, preşedintele federaţiei, al asociaţiei sau angajatul unei întreprinderi împuternicit de către administrator depune la autoritatea competentă pentru străini următoarele acte:
    1) formularul de cerere, semnat de solicitant;
    2) copia documentului de trecere a frontierei de stat şi copia vizei de intrare;
    3) dovada mijloacelor de întreţinere şi de cazare;
    5) explicaţia în care se indică motivul prelungirii vizei;
    6) copia programului de desfăşurarea competiţiilor sportive;
    7) alte documente ce justifică scopul şederii;
    6) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru întreaga perioadă de şedere.
    151. În vederea prelungirii vizei eliberate pentru activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare sau religioase, administratorul întreprinderii / organizaţiei sau angajatul împuternicit de către administrator depune la autoritatea competentă pentru străini următoarele acte:
    1) formularul de cerere, semnat de solicitant;
    2) copia documentului de trecere a frontierei de stat şi copia vizei de intrare;
    3) dovada mijloacelor de întreţinere şi de cazare;
    4) explicaţia în care se indică motivul prelungirii vizei;
    5) alte documente ce justifică scopul şederii;
    6) asigurarea medicală valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pentru întreaga perioadă de şedere.
    Funcţionarul autorităţii competente pentru străini recepţionează cererea, verifică plenitudinea şi corectitudinea actelor prezentate, introduce datele în subsistemul informaţional al autorităţii competente pentru străini şi efectuează menţiuni despre cererea de prelungire în dosarul persoanei din Sistemul informaţional de gestionare a vizelor, verifică datele titularului de viză pe evidenţele autorităţii, precum şi ale altor autorităţi în scopul constatării îndeplinirii condiţiilor legale privind intrarea în Republica Moldova a străinului.
    152. Cererile de prelungire a vizelor se soluţionează în termen de 24 ore, 3 zile şi 5 zile.
    153. După efectuarea verificărilor, autoritatea competentă pentru străini emite una dintre următoarele decizii:
    1) de a prelungi viza;
    2) de a refuza în prelungirea vizei.
    Funcţionarul autorităţii competente pentru străini efectuează menţiunile despre decizia luată pe marginea cererii de prelungire a valabilităţii vizei în dosarul persoanei din Sistemul informaţional de gestionare a vizelor şi subsistemul informaţional al autorităţii competente pentru străini.
    154.  Autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind refuzul prelungirii vizei dacă:
    1) solicitantul nu posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel;
    2) solicitantul nu furnizează o justificare pentru scopul şi condiţiile prelungirii şederii şi nu face dovada existenţei mijloacelor corespunzătoare pentru întreţinere pe perioada şederii;
    3) solicitantul nu deţine o asigurare medicală valabilă pe întreaga perioadă de şedere;
    4) solicitantul a depăşit deja termenul de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, ceea ce implică luarea în considerare a ultimei perioade de 180 de zile precedente fiecărei zile de şedere;
    5) solicitantul este inclus în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
    6) solicitantul este considerat o ameninţare pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova;
    7) organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că solicitantul finanţează, pregăteşte, sprijină în orice mod sau comite acte de terorism;
    8) există indicii că solicitantul face parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice alt mod activitatea acestor grupuri;
    9) există indicii să se presupună că solicitantul a săvîrşit sau că a participat la săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    10) solicitantul a prezentat informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
    11) solicitantul a încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
    12) solicitantul a săvîrşit infracţiuni în perioada altor şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi are antecedente penale nestinse;
    13) solicitantul a introdus ori a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini ori este implicat în traficul de fiinţe umane;
    14) solicitantul a încălcat, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova.
    155. Decizia privind refuzul prelungirii vizei se comunică în scris solicitantului în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării şi poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ.
Capitolul VII. Acordarea vizei în situaţii de excepţie
    156. Viza se acordă în punctele de trecere a frontierei de stat în următoarele situaţii de excepţie:
    1) în caz de urgenţă, determinată de dezastre, calamităţi naturale sau accidente;
    2) în caz de deces sau de îmbolnăvire gravă a unei rude aflate pe teritoriul Republicii Moldova, fapt confirmat printr-un document eliberat de autorităţile competente;
    3) în cazul echipajelor şi pasagerilor navelor sau aeronavelor aflate în situaţii de urgenţă, care sînt nevoite să acosteze ori să aterizeze ca urmare a unor defecţiuni, intemperii sau a pericolului de atac terorist.
    [Pct.156 în redacția HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    157. În situaţii de excepţie, viza se eliberează la punctele de trecere a frontierei de stat dacă sînt îndeplinite următoarele condiţii:
    1) solicitantul posedă un document valabil de trecere a frontierei de stat, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel;
    2) solicitantul prezintă documente care justifică scopul intrării şi face dovada deţinerii unor mijloace corespunzătoare atît pentru întreţinere pe perioada şederii, cît şi pentru întoarcere în ţara de origine sau pentru tranzit către un alt stat în care există siguranţa că i se va permite intrarea;
    3) solicitantul prezintă garanţii că i se va permite intrarea pe teritoriul statului de destinaţie sau că va părăsi teritoriul Republicii Moldova, în cazul străinului aflat în tranzit;
    4) solicitantul nu este inclus în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
    5) solicitantul nu prezintă pericol pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică;
    6) solicitantul nu a fost în măsură să solicite viza în prealabil şi prezintă, la cerere, documente care dovedesc existenţa unor motive neprevăzute şi imperative de intrare;
    7) întoarcerea solicitantului în ţara de origine ori de reşedinţă sau tranzitarea de către acesta a altor state este considerată certă în baza documentelor justificative prezentate de solicitant.
    [Pct.157 în redacția HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    158. Cererea privind acordarea vizei la punctele de trecere a frontierei de stat este examinată de către Poliţia de Frontieră.
    159. Dacă viza este solicitată la punctele de trecere a frontierei de stat, obligativitatea asigurării medicale de călătorie poate fi eliminată, în cazul în care o astfel de asigurare medicală de călătorie nu este disponibilă la respectivul punct de trecere a frontierei sau din motive de ordin umanitar.
    160. Cererile de eliberare a vizelor în situaţii de excepţie se coordonează în mod obligatoriu cu autoritatea competentă pentru străini şi se soluţionează în termen de pînă la 4 ore.
    161. După efectuarea verificărilor, Poliţia de Frontieră emite una dintre următoarele decizii:
    1) de a elibera viză;
    2) de a refuza eliberarea vizei.
    [Pct.161 subpct.2) în redacția HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    1611. O viză eliberată la punctul de trecere a frontierei de stat conferă titularului drept de şedere pentru o perioadă de maximum 15 zile, în funcţie de scopul şi condiţiile şederii. În cazul tranzitului, durata şederii autorizate corespunde timpului necesar realizării scopului tranzitului, însă nu trebuie să depăşească 5 zile.
    [Pct.1611 introdus prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    162. La controlul de trecere a frontierei de stat, Poliţia de Frontieră limitează perioada de valabilitate a vizei în cazul în care constată că străinul nu posedă mijloacele de întreţinere pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Limitarea vizei se materializează prin înscrierea pe autocolantul de viză sau pe foaia imprimată a vizei electronice a perioadei pentru care străinul deţine mijloace de întreţinere, potrivit cuantumului stabilit.
    163.  Poliţia de Frontieră emite decizia de refuz de acordare a vizei în situaţii de excepţie dacă:
    [Pct.163 modificat prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    1) solicitantul nu este în posesia unui act de călătorie valabil, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel, care conferă titularului dreptul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova;
    [Pct.163 subpct.1) modificat prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    [Pct.163 subpct.1) în redacția HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]

    2) solicitantul nu justifică scopul şi condiţiile şederii şi nu dispune de mijloace de întreţinere suficiente, atît pentru durata şederii, cît şi pentru întoarcerea în ţara de origine sau pentru tranzitul către o ţară terţă în care admisia este garantată sau nu este în măsură să dobîndească legal respectivele mijloace;
    3) solicitantul este inclus în categoria străinilor împotriva cărora s-a instituit măsura interdicţiei de intrare în Republica Moldova sau care au fost declaraţi indezirabili;
    4) solicitantul este considerat o ameninţare pentru securitatea naţională, ordinea şi sănătatea publică sau relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova;
    5) organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova sau autorităţile publice care desfăşoară activităţi de combatere a terorismului semnalează că solicitantul finanţează, pregăteşte, sprijină în orice mod sau comite acte de terorism;
    6) există indicii că solicitantul face parte din grupuri criminale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice alt mod activitatea acestor grupuri;
    7) există indicii să se presupună că solicitantul a săvîrşit sau că a participat la săvîrşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii ori a unor crime de război, ori a unor crime contra umanităţii, prevăzute în tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte;
    8) solicitantul a prezentat anterior informaţii false la perfectarea documentelor de intrare în Republica Moldova;
    9) solicitantul a încălcat regimul frontierei de stat şi regimul punctului de trecere a frontierei de stat;
    10) solicitantul a săvîrşit infracţiuni în perioada altor şederi în Republica Moldova ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean al Republicii Moldova şi are antecedente penale nestinse;
    11) solicitantul a introdus ori a încercat să introducă ilegal în Republica Moldova alţi străini, ori este implicat în traficul de fiinţe umane;
    12) solicitantul a încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau la intrarea pe teritoriul Republicii Moldova;
    [Pct.163 subpct.12) introdus prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    164. Decizia de refuz şi motivele pe care se întemeiază se comunică solicitantului cu ajutorul formularului tipizat prevăzut în anexa nr.8 la prezentul Regulament, această decizie putînd fi contestată în instanţa de contencios administrativ. Procedura de reexaminare a deciziilor de refuz a vizelor este gestionată în conformitate cu prevederile secţiunii a 7-a a capitolului III al prezentului Regulament.
    [Pct.164 modificat prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]
    165. Cererile de eliberare a vizelor la frontiera de stat sînt gestionate în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor.
Capitolul VIII. Eliberarea vizelor pentru copiii minori
    166. Cererile de eliberare a vizelor pentru copiii minori sînt completate de către unul dintre părinţi, de tutore, curator sau alt reprezentant legal.
    167. În cazul în care solicitarea de viză pentru copilul minor este prezentată de o persoană terţă, expediată prin intermediari comerciali sau prin poştă, la solicitarea de viză se anexează declaraţia unuia dintre părinţi sau alt reprezentant legal, autentificată notarial, prin care se exprimă acordul cu privire la eliberarea vizei pentru copilul minor.
    [Pct.167 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
Capitolul IX. Cooperarea cu prestatorii externi
de servicii şi intermediarii comerciali
Secţiunea 1. Cooperarea cu prestatorii externi de servicii
    168. Misiunile diplomatice, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pot colabora cu un prestator extern de servicii la procesarea cererilor depuse la sediul misiunilor, fără a aduce atingere normelor privind achiziţiile publice şi concurenţa. Modul de acreditare, cooperare, precum şi încetarea cooperării cu prestatorii externi de servicii se reglementează prin ordinului Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    169. Cooperarea cu un prestator extern de servicii are la bază un instrument juridic conform cu cerinţele prevăzute în anexa nr.10 la prezentul Regulament şi cadrul juridic naţional privind protecţia datelor cu caracter personal. 
    170. Examinarea cererilor, interviurile şi, după caz, deciziile cu privire la cereri, precum şi imprimarea şi aplicarea autocolantului de viză se efectuează numai de misiunea diplomatică.
    171. Prestatorii externi de servicii nu au acces la Sistemul informaţional de gestionare a vizelor. Accesul la Sistemul informaţional de gestionare a vizelor este rezervat exclusiv personalului autorizat în mod corespunzător al misiunilor diplomatice şi Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    172. Cu condiţia respectării prevederilor legislaţiei Republicii Moldova privind protecţia datelor cu caracter personal şi a prevederilor secţiunii a 18-a a capitolului II al prezentului Regulament, prestatorului extern de servicii i se poate încredinţa îndeplinirea uneia sau mai multor dintre următoarele sarcini:
    1) furnizarea informaţiilor generale privind condiţiile de obţinere a vizelor şi oferirea formularelor pentru cererile de viză;
    2) informarea solicitantului cu privire la documentele justificative solicitate, pe baza unei liste de control;
    3) colectarea datelor şi transmiterea cererii către misiunea diplomatică;
    4) perceperea taxei de viză;
    5) gestionarea programărilor pentru prezentarea personală la misiunea diplomatică sau la prestatorul extern de servicii;
    6) colectarea documentelor de călătorie (inclusiv a notificării refuzului, dacă este cazul) de la misiunea diplomatică şi returnarea acestora solicitantului.
    173. La alegerea prestatorului extern de servicii, misiunea diplomatică verifică solvabilitatea şi reputaţia societăţii, inclusiv licenţele necesare, înregistrarea la registrul comerţului, actul constitutiv şi statutul, contractele bancare, asigurîndu-se că nu există nici un conflict de interese.
    174. Misiunea diplomatică se asigură că prestatorul extern de servicii ales respectă termenele şi condiţiile prevăzute în instrumentul juridic menţionat la punctul 169.
    175. Misiunile diplomatice sînt responsabile de respectarea normelor de protecţie a datelor cu caracter personal în cadrul procesului de prelucrare a acestora şi sînt monitorizate de către autorităţile naţionale competente, prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniu.
    Cooperarea cu un prestator extern de servicii nu limitează şi nu exclude în nici un fel răspunderea prevăzută de legislaţia naţională pentru încălcarea obligaţiilor privind datele cu caracter personal ale solicitanţilor sau efectuarea uneia sau a mai multor sarcini menţionate la punctul 172 al prezentului Regulament. Această dispoziţie nu aduce atingere nici unei acţiuni care poate fi introdusă direct împotriva prestatorului extern de servicii conform legislaţiei naţionale a ţării terţe în cauză.
    176. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene şi misiunile diplomatice asigură formarea prestatorului extern de servicii, corespunzător volumului de cunoştinţe necesare pentru a oferi solicitanţilor servicii adecvate şi informaţii suficiente.
    177. Misiunile diplomatice monitorizează atent punerea în aplicare a instrumentului juridic menţionat la subpunctul (2), inclusiv:
    1) informaţiile generale privind condiţiile de obţinere a vizelor şi formularele de cerere furnizate solicitanţilor de către prestatorul extern de servicii;
    2) aplicarea tuturor măsurilor de securitate tehnice şi organizatorice în vederea protejării datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite, pierderii, modificării accidentale, divulgării sau accesului neautorizat, în special în cazul în care cooperarea implică transmiterea dosarelor şi a datelor de către misiunea diplomatică, precum şi împotriva oricăror altor forme de prelucrare ilicită a datelor cu caracter personal, în strictă conformitate cu Legea privind protecţia datelor cu caracter personal;
    3) măsurile luate pentru a asigura conformitatea strictă cu dispoziţiile legale naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal.
    În acest scop, misiunile diplomatice efectuează periodic verificări neanunţate la sediul prestatorului extern de servicii. În cazul pretinselor fapte de încălcare a dreptului la viaţă privată, controalele vor fi efectuate de comun cu Centrul naţional pentru protecţia datelor cu caracter personal al Republicii Moldova.
    178. În eventualitatea unei încetări a cooperării cu un prestator extern de servicii, misiunile diplomatice garantează continuitatea furnizării de servicii complete.
Secţiunea a 2-a. Criptarea şi transferul securizat de date
    179. În cazul înţelegerilor de reprezentare între Republica Moldova şi alte state, cooperării dintre misiunile diplomatice şi prestatorii externi de servicii sau consulii onorifici, misiunile diplomatice se asigură că datele sînt complet criptate cînd sînt transferate fie pe cale electronică, fie fizic pe un suport electronic de stocare, de la prestatorul extern de servicii către misiunea diplomatică.
    180. În cazul înţelegerilor şi cooperării cu prestatorii externi de servicii şi al implicării consulilor onorifici, misiunea diplomatică se asigură de faptul că sînt respectate prevederile legislaţiei naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal referitor la:
    1) condiţiile de bază pentru prelucrarea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal;
    2) confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
    3) transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal.
    181. În ţările terţe care interzic criptarea datelor care urmează a fi transferate pe cale electronică de la  prestatorul extern de servicii către misiunea diplomatică, misiunea diplomatică nu permite prestatorului extern de servicii să transfere date pe cale electronică.
    În acest caz, misiunea diplomatică se asigură că datele electronice sînt transferate fizic în formă complet criptată pe un suport electronic de stocare de la prestatorul extern de servicii către misiunea diplomatică printr-un funcţionar consular al misiunii diplomatice sau, în cazul în care un astfel de transfer ar presupune adoptarea unor măsuri disproporţionate sau nerezonabile, printr-un alt mod sigur şi securizat, de exemplu prin intermediul operatorilor de transport recunoscuţi, cu experienţă în transportarea documentelor şi a datelor sensibile în ţara terţă în cauză.
    182.  Nivelul de securitate pentru transfer este adaptat în fiecare caz la natura sensibilă a datelor.
    183. Misiunile diplomatice depun eforturi pentru a ajunge la un acord cu ţările terţe vizate, cu scopul de a ridica interdicţia de criptare a datelor care urmează a fi transferate pe cale electronică de la prestatorul extern de servicii către misiunea diplomatică.
    184. Procedura transmiterii, pe orice suport sau mijloc, a datelor cu caracter personal este protejată în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal şi Cerinţele faţă de asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern.
Secţiunea a 3-a. Cooperarea cu intermediarii comerciali
    185. Misiunile diplomatice pot coopera cu intermediari comerciali pentru depunerea cererilor numai cu acordul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    186. O astfel de cooperare se bazează pe acordarea unei acreditări de către misiunea diplomatică, acreditare care urmează a fi aprobată de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Acreditarea se bazează, în special, pe verificarea următoarelor aspecte:
    1) situaţia actuală a intermediarului comercial: valabilitatea licenţei, înscrierea la registrul comerţului, contractele bancare;
    2) contractele existente, încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în Republica Moldova, care oferă cazare şi alte pachete de servicii turistice;
    3) contractele încheiate cu companiile de transport, care trebuie să includă călătorii dus, precum şi călătorii garantate şi fixe pentru întoarcere.
    187. Intermediarii comerciali acreditaţi sînt monitorizaţi în mod periodic, prin controale aleatorii, care includ interviuri telefonice sau personale cu solicitanţii, verificarea călătoriilor şi a cazării, verificarea asigurărilor medicale de călătorie, pentru a se asigura că sînt adecvate şi că acoperă fiecare călător individual şi, atunci cînd se consideră că este necesar, verificarea documentelor care atestă întoarcerea în grup.
    188. Fiecare misiune diplomatică se asigură că lista intermediarilor comerciali acreditaţi cu care cooperează este adusă la cunoştinţa publicului.
Capitolul X. Eliberarea vizelor electronice
    189.  Străinii pot depune cererea de eliberare a vizei de scurtă şedere prin intermediul portalului viza electronică – http://evisa.gov.md.
    [Pct.189 modificat prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    [Pct.189 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]

    190. Pe lîngă informaţia menţionată la secţiunea a 5-a a capitolului V, portalul „Viza electronică” conţine informaţii privind:
    1) străinii care au dreptul de a depune cererea de viză prin intermediul portalului;
    2) condiţiile de obţinere a vizei;
    3) documentele necesare pentru a fi transmise autorităţilor de stat prin intermediul portalului;
    4) tipurile de vize care pot fi eliberate şi plăţile care urmează a fi achitate;
    5) regimul de vize în Republica Moldova, inclusiv străinii care sînt scutiţi de obligativitatea posedării unei vize;
    6) termenele de examinare a cererilor de vize;
    7) procedura de reexaminare a cererilor de vize care au fost refuzate;
    8) modalităţile practice de achitare a taxelor consulare şi cheltuielilor aferente, precum şi restituirea acestora;
    9) imposibilitatea acceptării cererilor de vize de la cetăţenii Republicii Moldova care posedă cetăţenia altui stat, luînd în consideraţie excepţiile stabilite în punctul 4 al prezentului Regulament.
    191. Portalul „Viza electronică” conţine un mecanism de alertare a străinilor care nu au dreptul la depunerea cererilor de viză prin intermediul portalului, despre imposibilitatea solicitării vizei electronice şi necesitatea adresării la una dintre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Republicii Moldova în străinătate, în conformitate cu secţiunea a 2-a a capitolului II al prezentului Regulament. Mecanismul de alertă este funcţional pînă la momentul completării de către străin a formularului de viză şi efectuării plăţilor consulare.
    192. Solicitanţii de vize electronice achită taxa consulară şi plăţile pentru acoperirea cheltuielilor aferente pînă la începerea examinării cererii de vize de către Direcţia generală afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, prin modalităţile practice stabilite de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    [Pct.192 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    193. Solicitanţii de vize completează pe portalul „Viza electronică” formularul de cerere de viză prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul Regulament şi anexează la formularul de cerere fotografia digitală, în conformitate cu cerinţele stabilite de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    194. Solicitanţii de vize anexează la formularul de cerere de pe portalul „Viza electronică” documentele prevăzute de prezentul Regulament în format digital.
    195. Formularele de cerere de viză electronică, fotografiile digitale, elementele biometrice şi documentele aferente cererii se stochează în Sistemul informaţional de gestionare a vizelor, gestionat de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    196. Cererile de viză electronică sînt recepţionate şi examinate de către Direcţia generală afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.
    [Pct.196 în redacția HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    197. Direcţia generală afaceri consulare a Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene verifică dacă cererile de viză depuse prin portalul „Viza electronică” întrunesc condiţiile de admisibilitate, examinează condiţiile de intrare şi evaluează riscul conform prevederilor stabilite de prezentul Regulament.
    [Pct.197 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    198. După ce stabileşte că au fost întrunite condiţiile de admisibilitate şi întreprinde acţiunile necesare de verificare a documentelor prezentate de solicitant, Direcţia generală afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în corespundere cu prevederile prezentului Regulament, expediază cererea de viză electronică, pentru consultare, autorităţii competente pentru străini, conform prevederilor secţiunii a 15-a din capitolul II al prezentului Regulament.
    [Pct.198 în redacția HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    199. În cazul adoptării unei decizii de acordare a vizei, Sistemul informaţional de gestionare a vizelor generează viza electronică, după modelul din anexa nr. 1b la prezentul Regulament. Direcţia generală afaceri consulare a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene responsabilă va expedia viza electronică solicitantului de viză la poşta electronică indicată în formularul de cerere, într-un format care să asigure vizualizarea şi imprimarea vizei.
    [Pct.199 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    200. La intrarea în Republica Moldova, străinul prezintă Poliţiei de Frontieră viza electronică imprimată împreună cu alte documente necesare în conformitate cu prevederile cadrului juridic naţional şi internaţional în vigoare.    
    Reprezentantul Poliţiei de Frontieră verifică autenticitatea vizei electronice prin contrapunerea datelor din viza electronică imprimată, prezentată în punctul de trecere a frontierei de stat, cu informaţia din Sistemul informaţional de gestionare a vizelor.
    [Pct.200 modificat prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]
    201.  În cazul în care străinul întruneşte condiţiile care permit intrarea lui pe teritoriul Republicii Moldova, Poliţia de Frontieră confirmă autenticitatea vizei electronice prin aplicarea ştampilei de intrare pe viza electronică imprimată şi, concomitent, indică în documentul de călătorie numărul vizei electronice.
    202. Situaţiile legate de examinarea cererilor de vize depuse prin intermediul portalului „Viza electronică” nereglementate de prezentul capitol sînt reglementate de prevederile altor capitole din prezentul Regulament.
Capitolul XI. Gestionarea tehnologică
a procesului de examinare a cererilor de vize
    203 Procesul de examinare a cererilor de vize de către misiunile diplomatice şi de către Poliţia de Frontieră este gestionat şi monitorizat prin intermediul Sistemului informaţional de gestionare a vizelor.
    204. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene este administratorul şi posesorul Sistemului informaţional de gestionare a vizelor, iar Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul de Informaţii şi Securitate sînt utilizatori ai acestuia.
    205. Ministerul Afacerilor Interne accesează Sistem informaţional de gestionare a vizelor pentru următoarele scopuri:
    [Pct.205 modificat prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    1) procesarea datelor, coordonarea şi gestionarea cererilor de vize eliberate în situaţii de excepţie;
    2) asigurarea procesului de avizare şi consultare a cererilor de vize depuse la misiunile diplomatice sau prin portalul „Viza electronică”, în conformitate cu prevederile punctului 74 al prezentului Regulament;
    3) verificarea datelor cu privire la vizele eliberate, inclusiv vizele electronice;
    4) extragerea şi valorificarea datelor statistice privind vizele eliberate străinilor;
    5) efectuarea menţiunilor privind prelungirea valabilităţii vizelor.
    În cazurile menţionate la subpunctele 2) - 4) ale prezentului punct, accesul la subsistem este unul de vizualizare a datelor din cererile de vize, fără posibilitatea modificării informaţiilor deja existente.
    206. Serviciul de Informaţii şi Securitate are acces la Sistem informaţional de gestionare a vizelor în scopul  obţinerii informaţiilor despre străinii posesorii de vize în cadrul măsurilor orientate spre descoperirea, prevenirea şi contracararea acţiunilor care, conform legislaţiei, periclitează securitatea de stat, publică şi a persoanei, precum şi la desfăşurarea activităţii de combatere a terorismului, finanţării şi asigurării materiale a actelor teroriste.
    În cazurile menţionate la prezentul punct, accesul la subsistem este unul de vizualizare a datelor din cererile de vize, fără posibilitatea modificării informaţiilor deja existente.
    [Pct.206 modificat prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    207. Modul de acces şi utilizare a Sistemului informaţional de gestionare a vizelor este reglementat prin ordinul ministrului afacerilor externe şi integrării europene.
    208. Sistemul informaţional de gestionare a vizelor duce evidenţa persoanelor care au accesat sistemul, scopul şi perioada accesării, prin intermediul serviciului guvernamental MPass.
    [Pct.208 modificat prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]
    209. Sistemul informaţional de gestionare a vizelor este integrat cu sistemele informaţionale ale autorităţilor administraţiei publice, după cum urmează:
    1) Ministerul Afacerilor Interne:
    a) date privind persoanele invitate;
    b) date privind solicitanţii de invitaţii;
    c) date privind străinii în privinţa cărora a fost dispusă măsura interdicţia de intrare;
    d) date cu privire la traversarea frontierei de stat;
    e) date privind eliberarea permiselor de şedere sau documentelor de călătorie eliberate străinilor cu drept de şedere în Republica Moldova;
    2) Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor:
    a) registrul de stat al populaţiei – generarea numărului personal de identificare al solicitantului de viză;
    b) registrul de stat al populaţiei – informaţia cu privire la persoanele fizice din Republica Moldova care sînt indicate în calitate de gazde ale solicitanţilor de vize;
    c) registrul de stat al unităţilor de drept – informaţia cu privire la administratorul întreprinderii / organizaţiei sau angajatul împuternicit de către administrator;
    3) Serviciul de Informaţii şi Securitate – sistemul informaţional cu privire la persoanele incluse în lista teroriştilor şi persoanelor indezirabile.
    210. Autorităţile publice de stat pot integra şi alte sisteme informaţionale pe care le au în gestiune cu Sistemul informaţional de gestionare a vizelor, în cazul în care informaţia conţinută de acestea este necesară în procesul de examinare a cererilor de vize.
    211. Schimbul de informaţii prin intermediul sistemelor informaţionale menţionate în prezentul capitol are loc în baza unor acorduri încheiate în acest scop între autorităţile publice.
    212. La depunerea primei cereri de viză, solicitantului i se atribuie un număr personal de identificare, pe baza căruia acesta este înregistrat în Sistemului informaţional de gestionare a vizelor. Solicitările ulterioare de viză sînt atribuite la numărul personal de identificare acordat la depunerea primei cereri de viză.
    213. Autorităţile naţionale implicate în procesul de eliberare a vizelor întreprind toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru protecţia datelor cu caracter personal obţinute, în conformitate cu legislaţia naţională privind protecţia datelor cu caracter personal.
    214. În cazul nefuncţionării Sistemului informaţional de gestionare a vizelor, gestionarea cererilor de eliberare a vizelor se efectuează pe suport de hîrtie, în conformitate cu cadrul juridic cu privire la registre şi lucrările de secretariat şi arhivă.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4
    [Anexa nr.4 modificată prin HG137 din 07.02.18, MO40-47/09.02.18 art.155]

    anexa nr.5

    anexa nr.6

    anexa nr.7

    anexa nr.8
    [Anexa nr.8 modificată prin HG911 din 05.11.14, MO333-338/07.11.14 art.979]

    anexa nr.9

    anexa nr.10

    [Anexa nr.11 exlusă prin HG558 din 16.07.14, MO209-216/25.07.14 art.622]