LPM298/2012
ID intern unic:  346943
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 298
din  21.12.2012
cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea
şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii
Publicat : 05.03.2013 în Monitorul Oficial Nr. 48     art Nr : 148     Data intrarii in vigoare : 01.01.2013
    MODIFICAT
 
   LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18


    Parlamentul adoptă prezenta lege ordinară.
    Art. 1. – Se aprobă:
    a) Regulamentul de activitate al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, conform anexei;
    b) personalul-limită al aparatului administrativ al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii în număr de 20 de unităţi.
    Art. 2. – Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.
    Art. 3. – Guvernul, de la 1 ianuarie 2013:
    a) va deschide finanţarea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii;
    b) va asigura Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii cu sediu.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                     Marian LUPU

    Nr. 298. Chişinău, 21 decembrie 2012.


Anexă

REGULAMENTUL
de activitate al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea
discriminării şi asigurarea egalităţii

Capitolul  I
DISPOZIŢII  GENERALE
    1. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (denumit în continuare Consiliu) este un organ colegial cu statut de persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă şi de antet cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova. Sediul Consiliului este situat în municipiul Chişinău.
    2. Misiunea Consiliului este protecţia împotriva discriminării, asigurarea egalităţii şi restabilirea în drepturi a tuturor persoanelor discriminate.
    3. Consiliul se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.
    [Art.3 al.(3) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   
31. Bugetul Consiliului se elaborează, se aprobă și se administrează conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.31 introdus prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    4. În sensul prezentului regulament, următoarele noţiuni semnifică:
    petiţionar – persoană care se consideră discriminată şi sesizează Consiliul, printr-o plîngere, despre săvîrşirea unei fapte de discriminare împotriva sa;
    reclamat – persoană împotriva căreia s-a formulat plîngerea cu privire la săvîrşirea unei fapte de discriminare şi despre care se presupune că a comis fapte discriminatorii;
    persoană interesată – persoană care se consideră discriminată, sindicat sau asociaţie obştească care activează în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor omului, altă persoană care are un interes legitim în combaterea discriminării şi reprezintă o persoană, un grup de persoane sau o comunitate împotriva căreia s-au comis fapte discriminatorii.
Capitolul  II
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CONSILIULUI
    5. Consiliul este condus de un preşedinte, ales în modul stabilit la art. 11 alin. (11) din Legea nr. 121 din 25 mai 2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Funcţia de preşedinte este de demnitate publică.
    6. Preşedintele Consiliului poate fi revocat la cererea a cel puţin 2 membri. Hotărîrea de revocare a preşedintelui Consiliului se adoptă cu votul secret a cel puţin 3 membri.
    7. Preşedintele Consiliului are următoarele atribuţii:
    a) conduce şi organizează activitatea Consiliului;
    b) reprezintă Consiliul în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice, cu persoane fizice sau juridice;
    c) stabileşte, după consultarea membrilor Consiliului, data şi ora desfăşurării şedinţelor, prezidează şedinţele Consiliului;
    d) semnează actele Consiliului;
    e) numeşte în funcţie funcţionarii publici ai aparatului administrativ al  Consiliului, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale acestora, angajează, pe bază de contract, personalul auxiliar, modifică, suspendă şi încetează raporturile de muncă ale acestuia;
    f) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare şi stimulează funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului administrativ al Consiliului, în consultare cu membrii Consiliului;
    g) aprobă obligaţiile funcţionale ale personalului aparatului administrativ al Consiliului;
    g1) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    [Art.7 lit.g1) introdusă prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    h) prezintă în plenul Parlamentului raportul general privind situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigură publicarea acestuia pe pagina web a Consiliului;
    i)  exercită şi alte atribuţii stabilite în prezentul regulament.
    8. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, preşedintele Consiliului emite acte administrative.
    9. Consiliul îşi desfăşoară activitatea în şedinţe ordinare, convocate cel puţin o dată pe lună. În caz de necesitate, pot fi organizate şedinţe extraordinare. Consiliul se convoacă în şedinţe în modul stabilit la art. 11 alin. (11) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii.
    10. Şedinţele Consiliului sînt publice. Pot avea loc şedinţe închise numai în scopul protejării informaţiei ce constituie secret de stat, secret comercial ori a altei informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege. La cererea petiţionarului, a reclamatului sau a persoanei interesate, preşedintele Consiliului poate dispune examinarea plîngerii în şedinţă secretă pentru a preveni divulgarea unor informaţii care se referă la aspectele intime ale vieţii, care lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională ori care se referă la alte circumstanţe ce ar putea prejudicia interesele participanţilor la şedinţă, ordinea publică sau moralitatea.
    11. Şedinţele Consiliului sînt deliberative dacă la ele participă 4 membri. În cazul absenţei preşedintelui, şedinţa  este prezidată de un membru desemnat de acesta sau, după caz, de un membru ales la şedinţă.
    12. Lucrările şedinţei Consiliului sînt consemnate în procese-verbale, care conţin informaţii referitoare la prezenţa membrilor Consiliului şi a altor participanţi la şedinţă, conţinutul dezbaterilor, problemele puse la vot, rezultatele votării şi deciziile adoptate. Procesul-verbal se întocmeşte în termen de 5 zile de la desfăşurarea şedinţei şi este semnat de preşedintele Consiliului şi de secretar.
    13.  Secretarul şedinţei este desemnat de preşedintele Consiliului din personalul secretariatului din cadrul aparatului administrativ al Consiliului.
    14.  Secretariatul din cadrul aparatului administrativ al Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    a) ţine evidenţa şi ţine registrul plîngerilor parvenite în adresa Consiliului şi al autosesizărilor Consiliului;
    b) asigură arhivarea materialelor Consiliului;
    c) comunică membrilor Consiliului, petiţionarului, reclamatului, persoanei interesate, cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte, data, ora, locul şi agenda şedinţei Consiliului şi publică informaţia respectivă pe pagina web a Consiliului;
    d) remite copia de pe plîngere şi materialele care o însoţesc membrilor Consiliului şi reclamatului cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data examinării acesteia;
    e) asigură accesul petiţionarului, reclamatului, persoanei interesate la toate materialele referitoare la caz;
    f) expediază petiţionarului, reclamatului, persoanei interesate, în termen de 10 zile lucrătoare, decizia adoptată de Consiliu;
    g) exercită, la indicaţia preşedintelui, şi alte atribuţii ce ţin de activitatea Consiliului.
Capitolul  III
ATRIBUŢIILE, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
MEMBRILOR CONSILIULUI
    15. Membrii Consiliului exercită următoarele atribuţii:
    a) examinează plîngerile depuse;
    b) sesizează Consiliul despre existenţa unei fapte de discriminare;
    c) contribuie la soluţionarea amiabilă a conflictelor apărute în urma săvîrşirii faptelor discriminatorii, prin concilierea  părţilor şi căutarea unei soluţii reciproc acceptabile;
    d) exercită şi alte atribuţii stabilite de Legea cu privire la asigurarea egalităţii şi de prezentul regulament.
    16. Membrul Consiliului este în drept:
    a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Consiliului spre examinare;
    b) să-şi expună argumentele verbal sau, după caz, în scris, să facă demersuri şi să prezinte materiale suplimentare;
    c) să solicite petiţionarului, reclamatului, persoanei interesate prezentarea opiniei, documentelor şi altor dovezi relevante;
    d) să solicite de la persoanele fizice sau juridice copii de pe actele necesare soluţionării plîngerii, precum şi informaţii, explicaţii verbale sau, după caz, scrise în legătură cu faptele care formează obiectul plîngerii;
    e) să invite la şedinţa Consiliului orice persoană dacă subiectul discutat prezintă interes pentru aceasta sau vizează drepturile şi interesele ei legitime;
    f) să propună spre examinare probleme ce ţin de competenţa Consiliului;
    g) să participe la adoptarea deciziilor şi a altor acte ale Consiliului şi să-şi expună, după caz, opinia separată.
    17.  Membrul Consiliului este obligat:
    a) să-şi exercite atribuţiile în conformitate cu prevederile legale şi cu prezentul regulament;
    b) să participe la şedinţele Consiliului;
    c) să primească în audienţă persoanele care se consideră victime ale discriminării;
    d) să participe la elaborarea actelor Consiliului;
    e) să declare orice conflict de interese şi să se abţină, în acest caz, de la examinarea plîngerii;
    f)  să păstreze confidenţialitatea datelor care i-au devenit cunoscute în cadrul exercitării atribuţiilor şi a altor date cu caracter personal.
Capitolul IV
EXERCITAREA ATRIBUŢIILOR
DE CĂTRE CONSILIU
    18. Consiliul exercită atribuţiile care îi sînt date în competenţă prin Legea cu privire la asigurarea egalităţii şi prin prezentul regulament. 
    19.  În exercitarea atribuţiilor de prevenire şi eliminare a discriminării şi de asigurare a egalităţii tuturor persoanelor care se consideră victime ale discriminării, Consiliul adoptă decizii, note de autosesizare, avize consultative, acte de constatare, întocmeşte demersuri şi sesizări, elaborează studii şi rapoarte, prezintă informaţii şi depune solicitări.
    20. Consiliul acţionează în condiţii de imparţialitate şi independenţă faţă de alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice.
Secţiunea 1
Perfecţionarea legislaţiei şi schimbarea
practicilor în domeniul discriminării
    21. În scopul perfecţionării legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării, precum şi schimbării practicilor în acest domeniu, Consiliul:
    a) examinează corespunderea legislaţiei în vigoare cu standardele privind nediscriminarea şi iniţiază propuneri de modificare a legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
    b) adoptă avize consultative cu privire la conformitatea proiectelor de acte normative cu legislaţia din domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
    c) monitorizează modul de implementare a legislaţiei din domeniul prevenirii şi combaterii discriminării;
    d) elaborează documente de politici în scopul prevenirii, combaterii şi remedierii situaţiei în domeniul discriminării şi monitorizează  implementarea acestora;
    e) aprobă reglementări privind procedurile interne de realizare a atribuţiilor sale.
    22.  Orice membru al Consiliului poate formula propuneri de modificare a legislaţiei şi poate prezenta opinii asupra proiectelor de acte normative al căror obiect vizează domeniul discriminării.
    23. Propunerile de modificare a legislaţiei sau avizele consultative se adoptă prin consens de către membrii Consiliului şi se prezintă organelor interesate în modul stabilit.
    24.  Membrul Consiliului care are o opinie proprie asupra iniţiativei de modificare a legislaţiei semnează şi prezintă avizul consultativ în nume propriu.
Secţiunea a 2-a
Sporirea gradului de informare a societăţii
cu privire la fenomenul discriminării
    25. Pentru sporirea gradului de informare a societăţii cu privire la fenomenul discriminării, Consiliul:
    a) contribuie la sensibilizarea şi conştientizarea societăţii în vederea eliminării tuturor formelor de discriminare în contextul valorilor democratice, inclusiv prin organizarea de campanii de conştientizare a problematicii discriminării şi a consecinţelor acesteia în toate domeniile de aplicare a legislaţiei, precum şi prin participarea la emisiuni radio şi televizate, pentru asigurarea promovării toleranţei zero faţă de discriminare;
    b) mediatizează cazurile de discriminare examinate de Consiliu prin intermediul presei scrise sau audiovizualului;
    c) asigură informarea societăţii despre subiecţii cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigurării egalităţii, precum şi despre modul de realizare a restabilirii dreptului încălcat prin discriminare;
    d) contribuie la consolidarea educaţiei populaţiei în domeniul nediscriminării şi asigurarea egalităţii prin procese educaţionale formale şi nonformale;
    e) colectează informaţii despre dimensiunile, starea şi tendinţele fenomenului discriminării la nivel naţional, elaborează studii şi rapoarte tematice şi generale.
    26. În studiile efectuate, Consiliul analizează experienţa şi practica altor state, jurisprudenţa instanţelor judecătoreşti naţionale şi internaţionale, practicile proprii şi cele ale altor subiecţi cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi asigurării egalităţii, prezintă date statistice.
    27. Rapoartele tematice au ca obiect orice criteriu de discriminare raportat la orice sferă a vieţii: politică, economică, socială, culturală.
    28. Raportul general privind situaţia în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării se prezintă Parlamentului anual, pînă la data de 15 martie. Raportul conţine şi informaţii privind activitatea Consiliului în anul precedent.
    29. În termen de cel mult 3 luni de la data prezentării, raportul general este audiat în plenul Parlamentului. În urma audierii, Parlamentul adoptă o hotărîre.
    30.  Studiile şi rapoartele Consiliului se publică pe pagina web a Consiliului.
Secţiunea a 3-a
Cooperarea cu societatea civilă, cu alte
instituţii naţionale sau internaţionale
    31. În scopul cooperării cu societatea civilă şi cu alte instituţii naţionale sau internaţionale, Consiliul:
    a) elaborează şi implementează proiecte comune cu sindicatele, asociaţiile obşteşti din domeniul promovării şi protecţiei drepturilor omului, precum şi cu alte organizaţii necomerciale interesate de prevenirea şi combaterea discriminării;
    b) conlucrează cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării şi cu instituţii similare din alte state;
    c) cooperează cu alte instituţii naţionale sau internaţionale în vederea schimbului de experienţă şi a implementării bunelor practici în domeniul nediscriminării şi asigurării egalităţii în drepturi;
    d) organizează, cu participarea societăţii civile, şi participă la conferinţe, seminare, mese rotunde, alte întruniri în problemele prevenirii discriminării, desfăşurate în ţară sau peste hotare;
    e) prezintă mijloacelor de informare în masă informaţii despre cazurile de discriminare depistate, despre acţiunile persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis fapte de discriminare.
Secţiunea a 4-a
Colaborarea cu autorităţile publice
pentru sancţionarea faptelor discriminatorii
    32. Pentru a asigura restabilirea în drepturi a persoanei care se consideră discriminată şi sancţionarea faptelor discriminatorii, Consiliul:
    a) remite autorităţilor publice propuneri de ordin general referitoare la prevenirea şi combaterea discriminării şi schimbarea comportamentului faţă de persoanele care cad sub incidenţa Legii cu privire la asigurarea egalităţii şi a prezentului regulament;
    b) dacă nu este de acord cu măsurile întreprinse de persoana care a comis fapta discriminatorie, se adresează organului ierarhic superior pentru a întreprinde măsurile corespunzătoare;
    c) intervine pe lîngă organele corespunzătoare cu demersuri de intentare a proceselor disciplinare în privinţa persoanelor cu funcţii de răspundere care au comis în activitatea lor fapte discriminatorii;
    d) constată contravenţiile cu elemente discriminatorii în conformitate cu prevederile Codului contravenţional;
    e) sesizează organele de urmărire penală în cazul săvîrşirii unor fapte discriminatorii ce întrunesc elemente ale unei infracţiuni.
    33. În calitate de agent constatator, Consiliul remite instanţei de judecată spre examinare în fond procesul-verbal cu privire la contravenţie şi materialele cauzei.
    34. Proiectul procesului-verbal cu privire la contravenţie se întocmeşte de membrul Consiliului căruia i-a fost repartizată plîngerea în conformitate cu prevederile pct. 47 sau de membrul Consiliului care a înaintat nota de autosesizare.
    35. Procesul-verbal cu privire la contravenţie se aprobă cu votul a 3 membri ai Consiliului şi se semnează de membrii care au participat la aprobarea acestuia.
    36. La şedinţa de judecare a cauzei contravenţionale participă membrul Consiliului care a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie sau un alt membru desemnat de preşedintele Consiliului.
Secţiunea a 5-a
Examinarea plîngerilor şi a autosesizărilor
    37. Plîngerea întocmită în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii poate fi depusă prin orice mijloc legal (poştă, fax, e-mail) sau expusă verbal în cadrul audienţei. În cazul sesizărilor verbale se întocmeşte o notă care conţine elementele plîngerii.
    38. Plîngerea se depune în nume propriu, în interesul altei persoane doar cu acordul acesteia, în interesul unui grup de persoane sau al unei comunităţi. Plîngerea se depune personal ori prin reprezentant. 
    39. Orice membru al Consiliului căruia i-a devenit cunoscută o informaţie, o situaţie, un anunţ sau un eveniment care conţine indicii despre existenţa unor fapte aparent discriminatorii poate depune o notă de autosesizare a Consiliului. Nota de autosesizare se motivează, se datează şi se semnează de membrul Consiliului care a depus-o.
    40. Plîngerile adresate Consiliului şi notele de autosesizare se înregistrează de către secretariat în ordinea primirii, aplicîndu-se numărul şi data de înregistrare. Plîngerile primite în timpul audienţei se înregistrează în aceeaşi ordine.
    41. Informaţia referitoare la plîngerile primite şi la notele de autosesizare înregistrate se introduce într-un registru special.
    42. Se declară inadmisibile plîngerile care:
    a) cad sub incidenţa art. 14 din Legea cu privire la asigurarea egalităţii;
    b) au fost depuse cu încălcarea termenului de prescripţie;
    c) nu ţin de competenţa Consiliului;
    d) au un obiect nefondat, prin raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la asigurarea egalităţii.
    43. Dacă examinarea plîngerii nu ţine de competenţa Consiliului, petiţionarul sau persoana interesată este informată despre dreptul de a se adresa autorităţii competente, cu indicarea, după caz, a acesteia.
    44. Pînă la începerea audierilor, petiţionarul sau persoana interesată care a depus plîngerea poate solicita completarea acesteia cu noi date.
    45. Petiţionarul sau persoana interesată care a depus plîngerea poate renunţa la ea pînă la încheierea audierilor. Renunţarea la plîngere se întocmeşte în formă scrisă sau se expune verbal în cadrul şedinţei Consiliului, acest fapt consemnîndu-se în procesul-verbal al şedinţei.
    46. Plîngerile înregistrate se transmit preşedintelui Consiliului în ziua în care au fost primite.
    47. Preşedintele Consiliului desemnează din rîndul membrilor, prin rotaţie, în ordine alfabetică, cîte un raportor pentru fiecare plîngere. Excepţie constituie nota de autosesizare, care este susţinută de membrul Consiliului care a înregistrat-o.
    48. Secretariatul transmite în aceeaşi zi sau în ziua imediat următoare plîngerea spre soluţionare membrului raportor desemnat.
    49. În caz de conflict de interese sau din alte motive care impiedică soluţionarea plîngerii de către membrul raportor desemnat, acesta informează preşedintele Consiliului în termen de 3 zile de la primirea plîngerii, prezentînd în scris motivele sale. În acest caz, plîngerea se repartizează conform pct. 47.
    50. În procesul de soluţionare a plîngerii, membrul raportor este asistat de un funcţionar din cadrul aparatului administrativ al Consiliului, desemnat de preşedinte.
    51. Termenul de soluţionare a plîngerii de către membrul raportor este de 15 zile, care poate fi prelungit pînă la 45 de zile, informînd în scris preşedintele despre circumstanţele care impun prelungirea termenului.
    52. Membrul raportor întocmeşte un raport asupra plîngerii, pe care îl prezintă spre examinare celorlalţi membri ai Consiliului cu cel puţin 5 zile pînă la data stabilită pentru şedinţa de examinare a plîngerii de către Consiliu. Raportul conţine opinia membrului raportor atît asupra admisibilităţii, cît şi a fondului plîngerii.
    53. Plîngerile şi autosesizările privind faptele de discriminare sînt examinate cu respectarea următoarelor principii:
    a) transparenţă a procedurii;
    b) celeritate;
    c) contradictorialitate;
    d) inversare a sarcinii probaţiunii;
    e) asigurare a dreptului la apărare;
    f) protecţie a datelor cu caracter personal.
    54. La examinarea plîngerii se invită părţile (petiţionarul, reclamatul şi, după caz, persoana interesată). Data şi ora invitaţiei se coordonează cu membrul raportor. Neprezentarea părţilor nu împiedică examinarea plîngerii.
    55. În cadrul audierii, Consiliul propune părţilor concilierea sau soluţionarea prin mediere a conflictelor apărute în urma săvîrşirii faptelor discriminatorii. Refuzul părţilor de a găsi o soluţie reciproc acceptabilă se consemnează în procesul-verbal al şedinţei Consiliului.
    56. Petiţionarul sau, după caz, persoana interesată trebuie să prezinte fapte şi eventuale probe care susţin plîngerea, iar reclamatului îi revine sarcina de a proba că faptele nu constituie discriminare.
    57. Reclamatul este invitat, în termen de 10 zile de la expedierea plîngerii, să  prezinte opinia şi probele care ar dovedi că fapta invocată în plîngere sau autosesizare nu constituie discriminare. Neprezentarea nejustificată a informaţiilor solicitate de Consiliu se sancţionează conform legislaţiei în vigoare şi este interpretată de Consiliu în defavoarea reclamatului.
    58. În şedinţă atît petiţionarul, cît şi reclamatul au dreptul să fie asistaţi de un avocat sau de un reprezentant.
    59. Părţile implicate în soluţionarea plîngerii care nu posedă limba de stat sînt în drept să beneficieze de serviciile unui interpret achitate de Consiliu.
    60. Consiliului îi pot fi prezentate, pînă la încheierea audierilor, orice mijloace de probă, inclusiv înregistrări audio, video sau date statistice. Dacă proba se face prin înscrisuri, se anexează copii ale acestora. La solicitare pot fi invitaţi martori, specialişti sau experţi.
    61. Decizia este actul prin care Consiliul soluţionează plîngerea şi constată existenţa sau lipsa faptei discriminatorii. Decizia trebuie să cuprindă: data şi locul adoptării; denumirea organului care a adoptat-o; numele şi prenumele membrilor participanţi la şedinţă; menţiunea despre caracterul public sau închis al şedinţei; numele, prenumele şi alte date de identificare ale petiţionarului, reclamatului sau, după caz, ale persoanei interesate, explicaţiile şi obiecţiile acestora; dovezile prezentate; numele, prenumele persoanelor care reprezintă petiţionarul sau reclamatul, explicaţiile şi obiecţiile acestora; descrierea faptelor constatate; concluzia Consiliului cu privire la existenţa sau lipsa faptei discriminatorii şi argumentele ce stau la baza acesteia; recomandările formulate în vederea asigurării repunerii în drepturi a victimei discriminării şi a prevenirii faptelor similare pe viitor.
    62. În urma audierilor şi examinării tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor legate de acţiunile sau comportamentul discriminatoriu la care se referă plîngerea sau autosesizarea, membrul raportor întocmeşte un proiect de decizie, pe care îl prezintă Consiliului spre aprobare.
    63. Consiliul deliberează în şedinţă închisă. Şedinţa de deliberare poate avea loc în aceeaşi zi sau la o dată ulterioară, stabilită de Consiliu, dar nu mai tîrziu de  5 zile de la data şedinţei.
    64. Decizia se adoptă cu votul a 3 membri ai Consiliului şi este semnată de membrii care au participat la adoptarea acesteia. În caz de paritate a voturilor, se consideră că decizia nu a fost adoptată, iar examinarea cauzei se amînă.
    65. Decizia Consiliului poate fi contestată în instanţa de contencios administrativ. Decizia rămasă definitivă este un act oficial, executoriu pentru subiecţii vizaţi.
    66. Decizia Consiliului se comunică părţilor în termen de 10 zile de la adoptare şi produce efecte de la data comunicării.
Capitolul  V
APARATUL ADMINISTRATIV
    67. Aparatul administrativ al Consiliului este compus din funcţionari publici şi din personal contractual care desfăşoară activităţi auxiliare. Personalul aparatului administrativ dispune de legitimaţii de serviciu.
    68. Regulamentul aparatului administrativ al Consiliului şi structura acestuia se aprobă de Consiliu.
    69. Ocuparea funcţiei publice în aparatul administrativ al Consiliului are loc în condiţiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
    70. Salarizarea funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul aparatului administrativ al Consiliului se efectuează în condițiile legislației în vigoare.
     [Pct.70 în redacția LP271 din 23.11.18, MO441-447/30.11.18 art.717; în vigoare 01.12.18]
    71. Personalul aparatului administrativ al Consiliului acordă membrilor Consiliului asistenţă organizatorică, informaţională, ştiinţifico-analitică şi asistenţă de altă natură necesară activităţii Consiliului.