ECSMM422/2013
ID intern unic:  347412
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 422
din  12.04.2013
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturiinr. 211/8
din 5 martie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare
a judecătorilor
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 422
    MODIFICAT
   
ECSM1628 din 02.11.18, MO410-415/02.11.18 art.1628
   
ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618
    HCSM42 din 12.01.18, MO7-17/12.01.18 art.42
    HCSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733    Consiliul Superior al Magistraturii
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. A aproba Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, conform anexei la prezenta hotărîre.
    2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                         Nichifor COROCHII

APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului
Superior al Magistraturii
nr. 211/8 din 05.03.2013
REGULAMENT
cu privire la criteriile de selecţie, promovare
şi transferare a judecătorilor

     Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1997 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 cu privire la organizarea judecătorească, în scopul asigurării unui proces de selecţie obiectiv, imparţial şi transparent care să garanteze selectarea celor mai buni candidaţi pentru funcţia respectivă.
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile obligatorii, criteriile şi procedura de selecţie, promovare şi transferare faţă de:
    a) candidaţii la funcţia de judecător;
    b) judecătorii care solicită promovarea la o instanţă judecătorească superioară;
    c) judecătorii care solicită numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă judecătorească;
    d) judecătorii care solicită transferul într-o altă instanţă judecătorească de acelaşi  nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară.
    2. Selecţia candidaţilor pentru funcţia de judecător, promovarea în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, precum şi transferul judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se efectuează de către Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor (în continuare – colegiul pentru selecţie), în baza unor criterii clare, transparente, obiective şi bazate pe merit.
    Colegiul pentru selecție examinează materialele în privința candidaților în ordinea în care au fost remise Colegiului conform hotărârilor CSM, ținându-se cont și de prezentarea în termen a actelor solicitate.
    După adoptarea de CSM a hotărîrilor de remitere a materialelor la selecție, solicitanții la funcția de judecător vor prezenta Secretariatului Consiliului, în termenele stabilite, actele relevante conform prevederilor Regulamentului.
    Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor va examina doar candidaturile persoanelor care sunt considerate apte din punct de vedere medical, nu sunt vizate în Registrul informației criminalistice și criminologice din Republica Moldova și au prezentat în termen toate actele relevante.
    [Pct.2 modificat prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    3. În cadrul proceselor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de judecător, de promovare în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească superioară, de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească şi de transfer al judecătorului la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se va ţine cont de următoarele criterii de bază:
    a) nivelul de cunoştinţe şi aptitudinile profesionale;
    b) capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor;
    c) vechimea în funcţia de judecător sau în alte funcţii de specialitate juridică;
    d) indicatorii calitativi şi cantitativi ai activităţii desfăşurate în funcţia de judecător sau, după caz, în alte funcţii de specialitate juridică;
    e) respectarea standardelor etice;
    f) activitatea didactică şi ştiinţifică.
    și de criteriul facultativ:
    a) activitatea extrajudiciară, confirmată prin certificate, diplome, hotărâri, decizii, ordine etc.
    [Pct.3 modificat prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    4. Gradul de corespundere criteriilor a fiecărei categorii de candidaţi este evaluată de Colegiul de selecţie prin stabilirea punctajului de corespundere pentru fiecare criteriu în mod separat.
    5. Candidaţii la funcţia de judecător pot acumula un punctaj maxim de 49 de puncte. Judecătorii care solicită promovarea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă pot acumula maximum 62 de puncte. Judecătorii care solicită promovarea într-o instanţă ierarhic superioară sau transferul într-o instanţă ierarhic inferioară sau de acelaşi nivel pot acumula maximum 50 de puncte.
    [Pct.5 modificat prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
   
[Pct.5 în redacția ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    6.  Pentru admiterea la concurs candidaţii la funcţia de judecător, trebuie să acumuleze cel puţin 26 de puncte.
    [Pct.6 modificat prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
   
[Pct.6 modificat prin ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    61. În cazul în care candidatul la funcția de judecător, fiind supus procedurii de selecție, nu a acumulat minimul de 26 de puncte, acesta poate fi supus repetat procedurii de selecție nu mai devreme decât peste un an și numai în cazul apariției unor noi temeiuri referitor la candidatura sa.
    Candidatul la funcția de judecător nu poate solicita expedierea materialelor în privința sa Colegiului de selecție, dacă a fost supus procesului de selecție în același an.
    Cererea depusă pînă la expirarea termenului de un an va fi restituită candidatului.
    [Pct.61 introdus prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    7. După evaluarea fiecărui candidat, indiferent de categoria solicitărilor, conform punctului 1 al prezentului Regulament, Consiliul Superior al Magistraturii va publica pe pagina web lista acestora  în ordinea descrescătoare punctajului acumulat.
    8.  Candidatului la funcţia de judecător admis în concurs, însă care a refuzat să accepte locul vacant propus de către CSM, i se va păstra dreptul de participare la concurs în termen de 3 ani.
II. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie
a candidaţilor la funcţia de judecător
    9. Candidatul la funcţia de judecător urmează să corespundă următoarelor condiţii  obligatorii, prevăzute la articolul 6 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1997 cu privire la statutul judecătorului:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul  în ţară, confirmate prin actele de identitate;
    b) are capacitate de exerciţiu;
    c) are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia;
    d) nu are antecedente penale;
    e) are reputaţie ireproşabilă:
    f) cunoaşte limba de stat;
    g) este apt medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
    h) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei (în continuare – INJ) sau, după caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa alineatului (2) articolul 6 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1997 cu privire la statutul judecătorului,  a  susţinut examenul în faţa Comisiei de absolvire a INJ.
    După depunerea setului de acte, Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor solicită Centrului Național Anticorupție și/sau Serviciului de Informații și Securitate certificatul de cazier privind integritatea profesională a candidatului la funcțiile de judecător, de vicepreşedinte şi de preşedinte al instanţei judecătoreşti.
    [Pct.9 modificat prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    10. Fiecare candidat la funcţia de judecător este evaluat privind corespunderea condiţiilor menţionate la punctul 9 cu acordarea punctajului şi potrivit criteriilor de mai jos, conform anexei nr.1, după cum urmează:
    [Pct.10 modificat prin ECSM1628 din 02.11.18, MO410-415/02.11.18 art.1628]
    a) rezultatele instruirii iniţiale în cadrul INJ, precum şi rezultatele examenului susţinut în faţa Comisiei de absolvire a INJ ale candidaţilor se apreciază cu maximum 30 de puncte şi minimum 5 puncte după cum urmează:
    pentru nota 10 - 30 de puncte;
    pentru nota 9 - 25 de puncte;
    pentru nota 8 - 20 de puncte;
    pentru nota 7- 15 puncte;
    pentru nota 6 - 10 puncte;
    pentru nota 5 - 5 puncte.
    Dacă nota va conţine zecimi, valoarea punctelor acordate va creşte cu 2,5 unitate  la fiecare 0,5 zecimi din notă. De exemplu: pentru nota 9,00 – 25 puncte; pentru nota 9,6 – 27,5 puncte.  
    [Pct.10 lit.a) modificată prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
   
[Pct.10 lit.a) modificată prin ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    b) vechimea în funcţiile de specialitate juridică, confirmată prin carnetul de muncă sau alte documente relevante se apreciază cu maxim 5 puncte. Fiecare an  de vechime în muncă echivalează cu 0,5 puncte, însă valoarea totală a punctajului nu poate depăşi plafonul de 5 puncte;
    [Pct.10 lit.b) modificată prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
   
[Pct.10 lit.b) modificată prin ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    c) caracterul activităţii în funcţiile de specialitate juridică se apreciază cu maximum 5 puncte. Activitatea în funcţia de judecător se evaluează cu 1 puncte pentru fiecare an de activitate, iar în funcţiile prevăzute la alin. (2) al articolului 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului cu 0,5 puncte pentru fiecare an de activitate. Activitatea în alte funcţii de specialitate juridică oferă candidaţilor 0,3 puncte pentru fiecare an. Valoarea totală a punctajului acumulat de un candidat nu poate depăşi plafonul de 5 puncte;
    [Pct.10 lit.c) modificată prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Pct.10 lit.d) exclusă prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Pct.10 lit.e) exclusă prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    f) activitatea didactică și științifică, cercetările, analizele tematice reflectate în dosarul personal şi confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, reviste, se evaluează cu maximum 1 punct, iar gradul ştiinţific va fi apreciat separat cu un punct;
    [Pct.10 lit.f) în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
   
[Pct.10 lit.f) modificată prin ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    g) caracteristicile de personalitate şi abilităţile adecvate funcţiei de judecător (integritate, corectitudine, capacitate de a gestiona stresul, capacitate analitică etc.), se confirmă prin maximum 3 referinţe de la locul de muncă sau studii, de la personalităţi  notorii în ţară şi peste hotare,  prin interviul pe care îl are candidatul la colegiul de selecţie şi  prin avizul organului de verificare, oferindu-se maxim 1 punct;
    [Pct.10 lit.g) modificată prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    h) motivarea perfectată în scris şi interviul candidatului la funcţia de judecător sînt susţinute verbal în faţa Colegiului pentru selecţie şi se apreciază cu maximum 5 de puncte.
    [Pct.10 lit.h) modificată prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
   
[Pct.10 lit.h) în redacția ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    i) alte activități extrajudiciare, confirmate prin certificate, diplome, hotărîri, decizii, ordine se conferă pînă la 1 punct.
   
[Pct.10 lit.i) introdusă prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]    
III. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie pentru
promovarea judecătorilor la o instanţă judecătorească
superioară

    11.  Judecătorii pot fi promovaţi la o instanţă superioară ţinînd cont de:
    a) vechimea în muncă în funcţia de judecător, corespunzător: minim 6 ani pentru funcţia de judecător la curtea de apel şi 10 ani pentru funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
    [Pct.11 lit.b) în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    c) susţinerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    [Pct.11 lit.c) în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Pct.11 lit.d) exclusă prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    12. Fiecare judecător care solicită promovarea la o instanţă superioară este evaluat privind corespunderea condiţiilor menţionate la punctul 11 şi criteriilor de mai jos, cu acordarea punctajului după cum urmează:
    a) vechimea în funcţia de judecător, confirmată prin carnetul de muncă. Pentru fiecare an de vechime în muncă ce depăşeşte pragul minim impus de lege se va oferi 2 puncte, însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 20 de puncte;
    [Pct.12 lit.a) în redacția ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
   b) calitatea, eficienţa şi integritatea în funcţia de judecător. Se evaluează conform calificativului acordat prin hotărîrea Colegiului de evaluare. Calificativul „excelent” oferă candidaţilor -  20 puncte, calificativul „ foarte bine” – 15 puncte, calificativul „bine” – 10 puncte;
    [Pct.12 lit.b) în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Pct.12 lit.c) exclusă prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
   
[Pct.12 lit.c) în redacția ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    d) activitatea didactică și științifică, gradul ştiinţific, cercetările, analizele tematice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor asupra actelor normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naţionale sau internaţionale reflectate în dosarul personal şi confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, reviste, se apreciază cu 5 puncte;
    [Pct.12 lit.d) în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Pct.12 lit.d) în redacția ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    e) motivarea candidatului de a fi promovat la o instanţă ierarhic superioară se perfectează în scris şi se susţine verbal în faţa Colegiului pentru selecţie şi se estimează cu maximum 5 de puncte;
    [Pct.12 lit.e) modificată prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Pct.12 lit.e) în redacția ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    [Pct.12 lit.f) exclusă prin ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    [Pct.12 lit.g) exclusă prin ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
IV.  Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie pentru
promovarea judecătorilor la funcţia
de preşedinte sau
vicepreşedinte de instanţă

    13. Judecătorii pot fi promovaţi în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă ţinînd cont de
    [Pct.13 lit.a) exclusă prin HCSM42 din 12.01.18, MO7-17/12.01.18 art.42]
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
    [Pct.13 lit.b) în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    c) susţinerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    [Pct.13 lit.c) în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Pct.13 lit.d) exclusă prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    14. Selecţia candidaţilor la  funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă se efectuează potrivit criteriilor stabilite la punctul 12 al prezentului Regulament.
    15. Candidaţii la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă urmează a fi apreciaţi sub aspectul capacităţilor manageriale, de control şi conducere conform următoarelor criterii:
    a) elaborarea de către candidat a unui plan sau stabilirea unei strategii de activitate a instanţei pentru următorii 4 ani, conform anexei nr. 2, se va aprecia cu pînă la 5 puncte;
    [Pct.15 lit.a) modificată prin ECSM1628 din 02.11.18, MO410-415/02.11.18 art.1628]
    [Pct.15 lit.a) modificată prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    b) participarea la activităţi ce ţin de administrarea instanţelor (comisii, activităţi decizionale, de concurs, comisii de evaluare a performanţelor colectivului, grup de lucru pentru achiziţii, grupuri de lucru în cadrul instanţei ş.a.) se va aprecia cu pînă la 5 puncte;
    [Pct.15 lit.c) exclusă prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    d) activitatea (anterioară) în funcţii administrative (inclusiv exercitarea interimatului de post administrativ) se va aprecia cu pînă la 2 puncte;
    [Pct.15 lit.d) modificată prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Pct.15 în redacția ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
    [Pct.16 exclus prin ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
V. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie
pentru transferul judecătorilor la o instanţă judecătorească
de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară
    17.  Judecătorii pot fi transferaţi la o altă instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară ţinînd cont de:
    a) numirea în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani, confirmată prin Decretul Preşedintelui privind numirea în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă;
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare nestinse;
    [Pct.17 lit.b) în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    c) susţinerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    [Pct.17 lit.c) în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Pct.17 lit.d) exclusă prin ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    18. Selecţia judecătorilor care solicită transferul într-o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se realizează  potrivit criteriilor prevăzute la punctul 12 al prezentului Regulament.
    [Pct.19 exclus prin ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]
VI. Dispoziţii finale
    20.  Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

Anexa nr.1
la Regulamentul cu privire la
criteriile de selecţie, promovare
şi transferare a judecătorilor

I. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selectare a candidaţilor

pentru funcţia de judecător

1.1 Condiţii obligatorii           

Sursa de verificare

Cetăţenia Republicii Moldova şi domiciliul în ţară

Buletinul de identitate naţional (codul personal)
Licenţiat în drept

Diploma de licenţă în drept

Lipsa antecedentelor penale şi buna reputaţie
Cazier judiciar;

Referinţe de la locul de muncă sau studii, de la personalităţi notorii din ţară şi de peste hotare;

Interviul pe care îl susține candidatul la Colegiul pentru selecţie.

Cunoaşterea limbii de stat

Interviul pe care îl susține candidatul la Colegiul pentru selecţie

Aptitudini pentru exercitarea funcţiei
Certificatul medical de sănătate
Absolvirea Institutului Naţional al Justiţiei:

evaluarea cu cel puţin 7,5 puncte la examenul de capacitate şi minimum 5 ani de experienţă pentru candidaţii care corespund art. 6, al.2 din Legea nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.

Atestatul de absolvire al Institutului Naţional al Justiţiei

 
Hotărârea Colegiului de evaluare a judecătorilor
 
Carnetul de muncă sau alte acte ce confirmă experienţa
Lipsa conflictului de interese
Declaraţia cu privire la conflictul de interese

1.2 Criterii de evaluare a performanţelor candidaţilor la funcţia de judecător

Sursa de verificare
Numărul maxim de puncte
Rezultatele instruirii profesionale iniţiale în cadrul INJ

Nota din atestatul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei sau nota obţinută la Comisia INJ

30
 
 
Vechimea în funcţiile de specialitate juridică
 
Carnetul de muncă
Alte documente relevante
 
5

Caracterul activităţii în funcţiile de specialitate juridică

5

Gradul ştiinţific, experienţa didactică, publicaţiile şi articolele tematice

Diplome, carnet de muncă, certificate, publicaţii şi articole

2

Caracteristicile de personalitate şi abilităţile adecvate funcţiei de judecător (integritate, corectitudine, capacitate de a gestiona stresul, capacitate analitică etc.)

Referinţe de la locul de muncă sau studii, de la personalităţi notorii în ţară şi peste hotare

Interviul susținut de candidat la Colegiul de selecție
1
Motivarea
Motivarea scrisă
5
Alte activități extrajudiciare
Certificate, diplome, hotărîri, decizii, ordine
1

 


   
[Anexa devine anexa nr.1 prin ECSM1628 din 02.11.18, MO410-415/02.11.18 art.1628]
    [Anexa în redacția ESCM618 din 04.05.18, MO142-148/04.05.18 art.618]
    [Anexa modificată prin ECSM1733 din 22.11.13, MO262-267/22.11.13 art.1733]

Anexa nr.2
la Regulamentul cu privire la

criteriile de selecţie, promovare 

şi transferare a judecătorilor
 

Planul-tip/strategie-tip de activitate a inastanței judecătorești

pentru perioada de (4 ani)


Nr.
d/o
Acțiuni
Subacțiuni
Termen de realizare
Rezultat scontat
1
2
3
4
5

Obiectivul nr.1

Organizarea și asigurarea desfășurării eficiente a activității instanței de judecată

 
1.1
 
 
 
 
1.2
 
 
 
 
1.3
 
 
 
Obiectivul nr.2
 Înfăptuirea actului de justiție
 
2.1
 
 
 
 
2.2
 
 
 
 
2.3
 
 
 
Obiectivul nr.3

Generalizarea practicii judiciare

 
3.1
 
 
 
 
3.2
 
 
 
 
3.3
 
 
 
 

Obiectivul nr.4

Formarea și instruirea continuă a personalului instanței judecătorești
 
4.1
 
 
 
 
4.2
 
 
 
 
4.3
 
 
 
Obiectivul nr.5

Gestionarea și monitorizarea implementării cadrului normativ privind

politicile de cadre sau procedurilor de personal

 
5.1
 
 
 
 
5.2
 
 
 
 
5.3
 
 
 
Obiectivul nr.6

Gestionarea și monitorizarea procesului de asigurare tehnico-materială

și financiară a instanței
 
6.1
 
 
 
 
6.2
 
 
 
 
6.3
 
 
 

    Notă: Numărul de acțiuni și subacțiuni din Planul-tip/strategie-tip de activitate a instanței judecătorești rămîne la discreția fiecărui candidat.

    [Anexa nr.2 introdusă prin ECSM1628 din 02.11.18, MO410-415/02.11.18 art.1628]