*ECSM422/2013 Versiunea originala
ID intern unic:  374047
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
EXTRAS Nr. 422
din  12.04.2013
din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturiinr. 211/8
din 5 martie 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului
cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare
a judecătorilor
Publicat : 12.04.2013 în Monitorul Oficial Nr. 75-81     art Nr : 422
    Consiliul Superior al Magistraturii
H O T Ă R Ă Ş T E:
    1. A aproba Regulamentul cu privire la criteriile de selecţie, promovare şi transferare a judecătorilor, conform anexei la prezenta hotărîre.
    2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    SUPERIOR AL MAGISTRATURII                         Nichifor COROCHII

APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului
Superior al Magistraturii
nr. 211/8 din 05.03.2013
REGULAMENT
cu privire la criteriile de selecţie, promovare
şi transferare a judecătorilor

     Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea nr. 947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legea nr. 154 din 5 iulie 2012 privind selecţia, evaluarea performanţelor şi cariera judecătorilor, Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1997 cu privire la statutul judecătorului, Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 cu privire la organizarea judecătorească, în scopul asigurării unui proces de selecţie obiectiv, imparţial şi transparent care să garanteze selectarea celor mai buni candidaţi pentru funcţia respectivă.
I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile obligatorii, criteriile şi procedura de selecţie, promovare şi transferare faţă de:
    a) candidaţii la funcţia de judecător;
    b) judecătorii care solicită promovarea la o instanţă judecătorească superioară;
    c) judecătorii care solicită numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă judecătorească;
    d) judecătorii care solicită transferul într-o altă instanţă judecătorească de acelaşi  nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară.
    2. Selecţia candidaţilor pentru funcţia de judecător, promovarea în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească superioară, numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, precum şi transferul judecătorului la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se efectuează de către Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor (în continuare – colegiul pentru selecţie), în baza unor criterii clare, transparente, obiective şi bazate pe merit.
    3. În cadrul proceselor de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de judecător, de promovare în funcţia de judecător la o instanţă judecătorească superioară, de numire în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte de instanţă judecătorească şi de transfer al judecătorului la o instanţă judecătorească de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se va ţine cont de următoarele criterii de bază:
    a) nivelul de cunoştinţe şi aptitudinile profesionale;
    b) capacitatea de aplicare în practică a cunoştinţelor;
    c) vechimea în funcţia de judecător sau în alte funcţii de specialitate juridică;
    d) indicatorii calitativi şi cantitativi ai activităţii desfăşurate în funcţia de judecător sau, după caz, în alte funcţii de specialitate juridică;
    e) respectarea standardelor etice;
    f) activitatea didactică şi ştiinţifică.
    4. Gradul de corespundere criteriilor a fiecărei categorii de candidaţi este evaluată de Colegiul de selecţie prin stabilirea punctajului de corespundere pentru fiecare criteriu în mod separat.
    5. Candidaţii la funcţia de judecător şi judecătorii care solicită promovarea la o instanţă superioară pot acumula un punctaj maximum de 100 puncte. Judecătorii care solicită numirea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă, precum şi judecătorii care solicită transferul într-o altă instanţă de judecată pot acumula maximum 125 puncte.
    6.  Pentru admiterea la concurs candidaţii la funcţia de judecător, trebuie să acumuleze cel puţin 75 de puncte.
    7. După evaluarea fiecărui candidat, indiferent de categoria solicitărilor, conform punctului 1 al prezentului Regulament, Consiliul Superior al Magistraturii va publica pe pagina web lista acestora  în ordinea descrescătoare punctajului acumulat.
    8.  Candidatului la funcţia de judecător admis în concurs, însă care a refuzat să accepte locul vacant propus de către CSM, i se va păstra dreptul de participare la concurs în termen de 3 ani.
II. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie
a candidaţilor la funcţia de judecător
    9. Candidatul la funcţia de judecător urmează să corespundă următoarelor condiţii  obligatorii, prevăzute la articolul 6 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1997 cu privire la statutul judecătorului:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova şi are domiciliul  în ţară, confirmate prin actele de identitate;
    b) are capacitate de exerciţiu;
    c) are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia;
    d) nu are antecedente penale;
    e) are reputaţie ireproşabilă:
    f) cunoaşte limba de stat;
    g) este apt medical pentru exercitarea funcţiei, conform certificatului medical de sănătate;
    h) a absolvit Institutul Naţional al Justiţiei (în continuare – INJ) sau, după caz, pentru persoanele care cad sub incidenţa alineatului (2) articolul 6 din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1997 cu privire la statutul judecătorului,  a  susţinut examenul în faţa Comisiei de absolvire a INJ.
    10. Fiecare candidat la funcţia de judecător este evaluat privind corespunderea condiţiilor menţionate la punctul 9 cu acordarea punctajului şi potrivit criteriilor de mai jos, după cum urmează:
    a) rezultatele instruirii iniţiale în cadrul INJ, precum şi rezultatele examenului susţinut în faţa Comisiei de absolvire a INJ a candidaţilor se apreciază cu 30 de puncte, respectiv:
    • pentru nota 10 - 30 puncte;
    • pentru nota 9 - 20 puncte;
    • pentru nota 8 - 10 puncte;
    • pentru nota 7-  5  puncte.
    Dacă nota conţine  zecimi şi  sutimi numărul de puncte va corespunde acesteia. De ex. pentru nota 9,13 se  vor acorda 21 puncte, pentru 9,16 – 22 puncte, pentru 9,2 – 22 puncte, pentru 9,25 – 22 puncte etc.;
    b) vechimea în funcţiile de specialitate juridică, confirmată prin carnetul de muncă sau alte documente relevante se apreciază cu maxim 10 puncte. Fiecare an  de vechime în muncă echivalează cu 0,5 puncte, însă valoarea totală a punctajului nu poate depăşi plafonul de 10 puncte;
    c) caracterul activităţii în funcţiile de specialitate juridică se apreciază cu maximum 10 puncte. Activitatea în funcţia de judecător se evaluează cu 2 puncte pentru fiecare an de activitate, iar în funcţiile prevăzute la alin. (2) al articolului 6 din Legea cu privire la statutul judecătorului cu 1 punct pentru fiecare an de activitate. Activitatea în alte funcţii de specialitate juridică oferă candidaţilor 0,5 puncte pentru fiecare an. Valoarea totală a punctajului acumulat de un candidat nu poate depăşi plafonul de 10 puncte;
    d) cunoştinţele în domeniul tehnologiilor informaţionale (MS WORD, Excel, capacitatea de a naviga pe Internet şi de a utiliza poşta electronică), confirmate printr-un certificat corespunzător, prin testarea persoanei sau prin declaraţia pe proprie răspundere a candidatului, se apreciază cu maxim 5 puncte;
    e) cunoaşterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a Drepturilor Omului  se confirmă prin certificatele sau documentele corespunzătoare, sau prin declaraţia pe proprie răspundere a candidatului se apreciază cu maxim 5 puncte;
    f) gradul ştiinţific, experienţa didactică, publicaţiile şi articolele tematice reflectate în dosarul personal şi confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, publicaţii şi articole, se oferă pînă la 10 puncte;
    g) caracteristicile  de personalitate şi abilităţile adecvate funcţiei de judecător (integritate, corectitudine, capacitate de a gestiona stresul, capacitate analitică etc.), se confirmă prin referinţe de la locul de muncă sau studii, de la personalităţi  notorii în ţară şi peste hotare,  prin interviul pe care îl are candidatul la colegiul de selecţie şi  prin avizul organului de verificare, oferindu-se pînă la 15 puncte;
    h) motivarea candidatului la funcţia  de judecător, expusă în scris  şi susţinută verbal în faţa Colegiului pentru selecţie, se apreciază cu maxim 15 puncte.
III. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie pentru
promovarea judecătorilor la o instanţă judecătorească
superioară

    11.  Judecătorii pot fi promovaţi la o instanţă superioară ţinînd cont de:
    a) vechimea în muncă în funcţia de judecător, corespunzător: minim 6 ani pentru funcţia de judecător la curtea de apel şi 10 ani pentru funcţia de judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an, confirmat prin datele  din dosarul personal;
    c) susţinerea evaluării pentru promovarea la o instanţă superioară, confirmată prin hotărîrea Colegiului de evaluare a performanţelor judecătorilor;
    d) declaraţia de verificare.
    12. Fiecare judecător care solicită promovarea la o instanţă superioară este evaluat privind corespunderea condiţiilor menţionate la punctul 11 şi criteriilor de mai jos, cu acordarea punctajului după cum urmează:
    a) vechimea în funcţia de judecător, confirmată prin carnetul de muncă. Fiecare an  de vechime în muncă echivalează cu 2 puncte, însă valoarea totală nu poate depăşi plafonul de 20 puncte;
    b) calitatea, eficienţa şi integritatea în funcţia de judecător. Se apreciază conform calificativului acordat prin hotărîrea Colegiului de evaluare. Calificativul „excelent” oferă candidaţilor - 40 puncte, calificativul „foarte bine” – 30 puncte, calificativul „bine” – 20 puncte;
    c) experienţa de muncă relevantă, care depăşeşte pragul minim impus de lege, confirmată prin carnetul de muncă. Pentru fiecare an suplimentar se oferă cîte  1 punct, însă suma totală nu poate depăşi 15 puncte;
    d) cunoaşterea limbilor de lucru ale Curţii Europene a Drepturilor Omului,  confirmată prin certificatele sau documentele corespunzătoare, se estimează cu maxim 5 puncte;
    e) gradul ştiinţific, experienţa didactică, publicaţiile şi articolele tematice, se reflectă în dosarul personal şi se confirmă prin diplome, carnet de muncă, certificate, publicaţii şi articole se estimează cu maxim 5 puncte;
    f) participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor la actele normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naţionale sau internaţionale confirmate prin certificate de participare sau alte acte relevante, se estimează cu maxim 5 puncte;
    g) motivarea candidatului de a fi promovat la o instanţă ierarhic superioară se perfectează în scris şi se susţine verbal în faţa Colegiului pentru selecţie, şi se estimează cu maxim 10 puncte.
IV.  Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie pentru
promovarea judecătorilor la funcţia
de preşedinte sau
vicepreşedinte de instanţă

    13. Judecătorii pot fi promovaţi în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă ţinînd cont de:
    ) numirea în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani;
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an;
    c) susţinerea evaluării performanţelor pentru promovarea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte, confirmată prin  Hotărîrea colegiului de evaluare a performanţelor;
    d) declaraţia de verificare, în condiţiile alin. (7) art. 9 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    14. Selecţia candidaţilor la  funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă se efectuează potrivit criteriilor stabilite la punctul 12 al prezentului Regulament.
    15. Candidaţii la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte de instanţă urmează să prezinte hotărîrea Colegiului de evaluare a performanţelor prin care au fost apreciate capacităţile de control; de conducere şi de comunicare; oferite candidaţilor, în conformitate cu p. 19 - 21 din Regulamentul cu privire la criteriile, indicatorii şi procedura de evaluare a performanţelor judecătorilor.
    16. Hotărîrea Colegiului de evaluare a performanţelor privind evaluarea capacităţilor menţionate la p. 15 din prezentul Regulament oferă candidaţilor pentru calificativul „bine” – 15 puncte,  pentru calificativul „foarte bine” – 20 puncte şi pentru calificativul „excelent” - 25 puncte.
V. Condiţiile obligatorii şi criteriile de selecţie
pentru transferul judecătorilor la o instanţă judecătorească
de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară
    17.  Judecătorii pot fi transferaţi la o altă instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară ţinînd cont de:
    a) numirea în funcţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani, confirmată prin Decretul Preşedintelui privind numirea în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă;
    b) lipsa sancţiunilor disciplinare pe parcursul ultimului an;
    c) susţinerea evaluării performanţelor pentru promovarea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte, confirmată prin  hotărîrea Colegiului de evaluare a performanţelor;
    d) declaraţia de verificare, în condiţiile alin. (7) art. 9 din Legea cu privire la statutul judecătorului.
    18. Selecţia judecătorilor care solicită transferul într-o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă inferioară se realizează  potrivit criteriilor prevăzute la punctul 12 al prezentului Regulament.
    19. Prin derogare de la prevederile punctului 12 al Regulamentului, în cazul selecţiei candidaţilor pentru transferul la o instanţă de acelaşi nivel sau la o instanţă judecătorească inferioară, criteriul „motivarea judecătorului” se apreciază cu maximum 25 de puncte, aceştia motivînd solicitarea lor de a fi transferaţi (specificînd vîrsta, locul de trai, starea sănătăţii, locul de muncă şi de trai al soţului sau soţiei, situaţia familială şi alte circumstanţe relevante), prezentînd certificate, adeverinţe sau alte acte relevante în scopul susţinerii motivării sale. 
VI. Dispoziţii finale
    20.  Prezentul Regulament se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii.

    anexa