HGM380/2014
ID intern unic:  353187
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 380
din  27.05.2014
cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare
a controlului de stat asupra activităţii de  întreprinzător
în baza analizei criteriilor de risc a Companiei Naţionale
de Asigurări în Medicină
Publicat : 03.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 142-146     art Nr : 429
    MODIFICAT
    HG488 din 07.08.15, MO213-222/14.08.15 art.557

    În vederea executării prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1.  Se aprobă Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activităţii de  întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                   Valeriu Lazăr

    Nr. 380. Chişinău, 27 mai 2014.

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.380
din 27 mai 2014

METODOLOGIA
de planificare a controlului de stat asupra activităţii de
întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
I. Dispoziţii generale
    1. Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (în continuare – Metodologie), este elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală şi Legii nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Esenţa metodologică a analizei în baza criteriilor de risc constă în distribuirea după cele mai importante criterii de risc, relevante domeniului de control al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (în continuare – Companie), şi acordarea punctajului corespunzător după o scară prestabilită, acesta fiind raportat la ponderea fiecărui criteriu în funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general de risc. Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu este efectuată pentru fiecare agent economic supus controlului şi este urmată de elaborarea clasamentului acestuia în funcţie de punctajul obţinut, conform nivelului individual de risc estimat.
    3. Nivelul de risc estimat determină nivelul frecvenţei şi intensităţii necesare acţiunilor de control ce privesc prestatorul în cauză.
II. Stabilirea criteriilor de risc
    4. Criteriul de risc sumează un set de circumstanţe sau de însuşiri ale subiectului şi/sau obiectului pasibil controlului, şi/sau raporturilor anterioare ale agentului economic cu organul de control, a căror existenţă şi intensitate indică probabilitatea de a prejudicia mijloacele financiare provenite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, precum şi de a prejudicia sănătatea persoanei asigurate ca rezultat al asistenţei medicale, prevăzute de Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, acordate necalitativ sau insuficient.
    5. Criteriile de risc sînt grupate în funcţie de subiectul controlului, de obiectul controlului şi de raporturile anterioare cu organul de control:
    1) criterii de risc în funcţie de subiect:
    a) perioada de timp în care persoana controlată a fost contractată de Companie şi perioada în care desfăşoară activitate;
    b) suma contractată pe tipuri de asistenţă medicală;
    c) numărul angajaţilor incluşi în listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate (în continuare – liste nominale).
    2) în funcţie de raporturile anterioare:
    a) data efectuării ultimului control;
    b) încălcările anterioare;
    c) confirmarea reclamaţiilor şi informaţiilor publice privind anumite nereguli.
III. Gradarea intensităţii riscului
    6. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/niveluri de intensitate, punctate conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 şi 5, unde 1 reprezintă gradul minim şi 5 – gradul maxim de risc.
    7. Pentru criteriile de risc indicate în pct. 5, prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice şi agenţilor economici ce prezintă listele nominale li se acordă punctaje în felul următor:
    1) Perioada în care agentul economic desfăşoară activitate şi perioada care a fost contractată de Companie
    Raţionamentul general: cu cît mai mare este perioada în care agentul economic activează pe piaţă, avînd relaţii contractuale cu Compania, cu atît mai bine cunoaşte regulile (clauzele contractuale), este mai atentă faţă de reputaţia sa, şi, de cele mai dese ori, îşi implementează sisteme interne de control.
    a) Pentru prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice, perioada în care a fost contractată de Companie.

Perioada în care prestatorul controlat a fost contractat de Companie

Gradul de risc
Mai mult de 10 ani
1
8-10 ani
2
4-8 ani
3
2-4 ani
4
Pînă la 2 ani
5
    b) Pentru agenţii economici ce prezintă listele nominale, perioada în care desfăşoară activitate.

Perioada în care agentul economic desfăşoară activitate

Gradul de risc
Mai mult de 15 ani
1
10-15 ani
2
5-10 ani
3
3-5 ani
4
Pînă la 3 ani
5
    2) Încălcări care au influențat calitatea serviciilor medicale
    Raţionamentul general: urmărirea raportului dintre valoarea sumelor dezafectate/ serviciilor nevalidate şi suma contractată, însoţită de încălcările stabilite, relevă lipsa încălcărilor și/sau încălcări minore care indică predispunerea persoanei juridice la respectarea legii şi, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia. Acest fapt poate exonera persoana juridică de următorul control. Cu cît raportul dintre elementele acestuia va avea o valoare mai ridicată agentului economic i se va atribui un grad înalt de risc.
    K= {Încălcări minore, medii, majore

Valoarea sumelor dezafectate/serviciilor nevalidate (X)

Suma contractată(Y)

Y ≤ 200000 lei

200000 lei ≤ Y ≤ 400000 lei
400000 lei ≤ Y ≤
X ≤10000 lei / Încălcări minore
3
2
1
10000 ≤ X ≤ 40000 lei / Încălcări medii
4
3
2

40000 ≤ X ≤ / Încălcări majore

5
4
3
    [Pct.7 subpct.2) în redacţia HG488 din 07.08.15, MO213-222/14.08.15 art.557]
    3) Data efectuării ultimului control
    Raţionamentul general: cu cît mai mare este perioada în care persoana juridică pasibilă controlului nu a fost controlată, cu atît mai mare este incertitudinea legată de conformarea acesteia cu prevederile normative. Astfel, se atribuie riscul minim celor controlaţi recent şi riscul maxim care nu au fost supuşi de curînd controlului de stat.
    Pentru prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice, precum şi pentru agenţii economici ce prezintă listele nominale.
Durata de la data efectuării ultimului control
Gradul de risc
Pînă la 12 luni
1
Pînă la 1,5 ani
2
Pînă la 2 ani
3
Pînă la 3 ani
4
Mai mult de 3 ani
5
    4) Executarea prescripțiilor înaintate în urma controalelor
    Raţionamentul general: executarea integrală a prescripțiilor înaintate în urma controalelor indică conformarea prestatorului cu cerințele înaintate, predispunerea la o colaborare mai eficientă cu Compania. În timp ce neexecutarea prescripțiilor înaintate, impune intensificarea măsurilor de control și monitorizarea acestuia în continuare, atribuindu-se un grad sporit de risc.
    Pentru prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice şi agenţii economici ce prezintă listele nominale.

Executarea prescripțiilor înaintate în urma controalelor

Gradul de risc

Executate integral
1

Executate cu nerespectarea termenelor stabilite

2
Executate parțial (în proporție mai mult de 50%)
3
Executate parțial (în proporție mai puțin de 50%)
4
Neexecutate
5
    [Pct.7 subpct.4) în redacţia HG488 din 07.08.15, MO213-222/14.08.15 art.557]
    5) Asigurarea accesului persoanelor încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (SAOAM) la preparate medicamentoase
    Raţionamentul general: asigurarea şi accesul la preparate medicamentoase a persoanelor încadrate în SAOAM, garantează calitatea şi volumul serviciului medical prevăzute de standardele medicale şi protocoalele clinice. În timp ce în cazul neasigurării cu medicamente şi/sau accesul limitat la preparatele medicamentoase, afectează calitatea serviciului medical şi influenţează gradul de satisfacţie a beneficiarilor.
    Pentru prestatorii de servicii medicale și farmaceutice

Asigurarea accesului persoanelor încadrate în SAOAM la preparate medicamentoase

Gradul de risc

Asigurarea integrală/acces deplin
1
Asigurarea parţială/acces parţial (în proporţie mai mult de 90%)
2
Asigurarea parţială/acces parţial (în proporţie mai mult de 80%)
3
Asigurarea parţială/acces parţial (în proporţie mai mult de 75%)
4
Asigurarea parţială/acces parţial (în proporţie mai puţin de 75%)
5
    [Pct.7 subpct.5) în redacţia HG488 din 07.08.15, MO213-222/14.08.15 art.557]
IV. Ponderarea criteriilor
    8. Pentru fiecare criteriu se stabileşte ponderea în raport cu toate criteriile selectate.
    9. Se determină ponderea pentru fiecare criteriu de risc, în subunități, astfel încît ponderea sumară a tuturor criteriilor să constituie o unitate.
Criterii
Ponderea
Criteriul nr.1
0,15
Criteriul nr.2
0,25
Criteriul nr.3
0,15
Criteriul nr.4
0,25
Criteriul nr.5
0,20
TOTAL
1,0
    [Pct.9 în redacţia HG488 din 07.08.15, MO213-222/14.08.15 art.557]
V. Aplicarea criteriilor în raport cu persoanele juridice
    10. Se stabileşte media ponderată a gradelor specifice de risc în baza următoarei formule:

    sau

    unde:
    Rg – gradul de risc global asociat cu subiectul potenţial al controlului;
    1, 2, n – criteriile de risc;
    w – ponderea fiecărui criteriu de risc, unde suma ponderilor individuale este egală cu unitatea;
    R – gradul de risc pentru fiecare criteriu.
    11. În urma aplicării formulei stabilite la punctul 10, riscul global ia valori între 200 şi 1000 de unităţi, unde agenţii economici care obţin 200 de unităţi sînt asociaţi cu cel mai mic risc.
    12. În funcţie de punctajul obţinut în urma aplicării formulei, sînt listaţi subiecţii controlului, în vîrful clasamentului fiind plasaţi agenţii economici care au obţinut punctajul maxim (1000 de unităţi). Agenţii economici din vîrful clasamentului sînt asociaţi cu un risc mai înalt şi sînt supuşi controlului în mod prioritar.
    13. În baza clasamentului, Compania întocmeşte proiectul graficului controalelor trimestriale planificate, pe care îl expediază spre înregistrare Cancelariei de Stat, în modul şi termenul stabilit de Guvern.
    14. Clasamentul se utilizează de Companie pentru stabilirea frecvenţei de control recomandate pentru fiecare persoană juridică. Frecvenţa recomandată se utilizează pentru prioritizarea controalelor în cazul în care în acelaşi timp mai multe persoane juridice cad sub incidenţa temeiurilor şi condiţiilor stabilite de prevederile Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.
    15. La sfîrşitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Compania elaborează un raport prin care se determină ponderea agenţilor economici supuşi controlului din numărul total şi modifică, după caz, punctajele acordate anterior în baza informaţiei acumulate în urma controlului, a schimbării situaţiei în raport cu data ultimului control efectuat, a actualizării profilului fiecărei persoane juridice.
VI. Crearea şi menţinerea sistemului de date necesar
aplicării criteriilor de risc
    16. Pentru elaborarea şi menţinerea clasamentului agenţilor economici conform riscului prezentat, Compania menţine baza de date care reflectă:
    1) lista tuturor agenţilor economici pasibili controlului, cu datele individuale de identificare;
    2) istoria activităţii de control;
    3) profilul fiecărui agent economic, cu informaţia relevantă pentru criteriile de risc utilizate pentru clasificarea agentului în cauză etc.
    17. Compania reexaminează şi actualizează informaţia necesară pentru aplicarea criteriilor de risc cel puţin o dată pe an.