HGO529/2014
ID intern unic:  353752
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 529
din  03.07.2014
cu privire la aprobarea standardelor minime de calitate
pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii
în situaţie de risc”
Publicat : 11.07.2014 în Monitorul Oficial Nr. 178-184     art Nr : 573
    În temeiul prevederilor art.10 alin.(3) din Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.42-44, art.249), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă standardele minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc” (se anexează).
    2. Implementarea standardelor minime de calitate pentru Serviciul social „Casă comunitară pentru copii în situaţie de risc” se efectuează de către prestatorul de serviciu, în limita alocaţiilor prevăzute anual în bugetele respective, precum şi a mijloacelor provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

    PRIM-MINISTRU                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                      Valentina Buliga
    Ministrul educaţiei                                                   Maia Sandu
    Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu

    Nr. 529. Chişinău, 3 iulie 2014.


Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 529
din 3 iulie 2014
Standarde minime de calitate
pentru Serviciul social „Casă comunitară
pentru copii în situaţie de risc”
Capitolul I. SERVICIU PRIETENOS COPILULUI
    Accesibilitatea Serviciului – standardul 1
    1. Prestatorul de serviciu garantează acces egal la Serviciu pentru toţi copiii care sînt eligibili.
    2. Rezultatul scontat: Orice copil eligibil poate beneficia de serviciul respectiv.
    3. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu are criterii de eligibilitate a beneficiarilor clar determinate.
    2) Prestatorul de serviciu respectă criteriile de eligibilitate a beneficiarilor.
Informare şi sensibilizare – standardul 2
    4. Prestatorul de serviciu asigură informarea comunităţii, a copiilor şi familiilor acestora despre scopul, obiectivele, principiile şi activităţile Serviciului.
    5. Rezultatul scontat: Copilul, familia, comunitatea cunosc scopul, obiectivele Serviciului.
    6. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu dispune de materiale informaţionale despre Serviciu, care sînt prezentate într-un limbaj accesibil şi care sînt revizuite în caz de necesitate.
    2) Prestatorul de serviciu informează comunitatea despre Serviciu prin diferite metode.
    3) Directorul dispune de un plan informaţional privind sensibilizarea comunităţilor.
    4) Prestatorul de serviciu dispune de un ghid  privind organizarea şi funcţionarea Serviciului, metodologia Serviciului, precum şi drepturile şi responsabilităţile personalului Serviciului.
    5) Prestatorul de serviciu dispune de un ghid pentru copii, care descrie serviciile oferite acestora pe perioada plasamentului şi drepturile copiilor din plasament.
Abordarea individualizată – standardul  3
    7. Prestatorul de serviciu asigură copilului aflat în plasament îngrijire, întreţinere şi educaţie, conform necesităţilor individuale ale acestuia.
    8. Rezultatul scontat: Îngrijirea oferită copilului plasat în Serviciu corespunde necesităţilor individuale ale acestuia.
    9. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu adaptează sistematic măsurile de îngrijire la necesităţile individuale ale copilului, în funcţie de vîrstă, de nivelul de dezvoltare şi de particularităţile culturale, etnice şi religioase ale acestuia, respectîndu-i opinia.
    2) Personalul Serviciului asigură copilului cu dizabilităţi accesul la servicii specifice de sprijin şi recuperare în vederea maximizării potenţialului său de dezvoltare, pentru o mai bună incluziune socială.
Abordarea multidisciplinară – standardul 4
    10. Prestatorul de serviciu asigură o abordare comprehensivă în îngrijirea copilului, implicînd specialişti relevanţi la toate etapele de prestare a serviciului.
    11. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de asistenţă multidisciplinară, în funcţie de necesităţile lui specifice.
    12. Indicatori de realizare:
    1) Managerul de caz implică specialişti relevanţi la toate etapele de lucru cu copilul şi familia.
    2) Sarcinile stabilite şi asumate de specialişti sînt înregistrate în planul individual de asistenţă a copilului.
    3) Participarea specialiştilor la şedinţele echipei multidisciplinare se fixează în scris, iar informaţia respectivă se anexează la dosarul copilului.
Participarea beneficiarului – standardul 5
    13. Prestatorul de serviciu asigură participarea copilului şi, după caz, a părinţilor în procesul de planificare a activităţilor şi de evaluare a calităţii serviciului.
    14. Rezultatul scontat: Participarea copiilor şi, după caz, a părinţilor contribuie la îmbunătăţirea calităţii îngrijirii oferite.
    15. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu utilizează proceduri clare privind exprimarea opiniei şi participarea copilului la luarea deciziilor care îl vizează la toate etapele prestării serviciului, acestea fiind ajustate la particularităţile de vîrstă şi la abilităţile de comunicare ale copilului.
    2) Prestatorul de serviciu creează copilului şi părinţilor acestuia condiţii pentru exprimarea opiniei despre calitatea îngrijirii prin diferite modalităţi (prin telefon, discuţii individuale, în scris etc.).
    3) Persoana-cheie asigură informarea copilului şi părinţilor acestuia despre acţiunile întreprinse ca urmare a consultării opiniei lor, precum şi despre motivele neglijării propunerilor oferite de către copil sau părinţi, în cazurile în care acestea contravin interesului superior al copilului sau nu sînt relevante scopului şi obiectivelor serviciului.
Confidenţialitatea informaţiei – standardul 6
    16. Prestatorul de serviciu creează condiţii pentru asigurarea confidenţialităţii informaţiei cu privire la datele cu caracter personal ale copilului, familiei şi personalului din cadrul Serviciului.
    17. Rezultatul scontat: Confidenţialitatea datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu prevederile legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    18. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu dispune de reguli interne cu privire la păstrarea confidenţialităţii informaţiei cu caracter personal, care sînt aduse la cunoştinţa copilului şi familiei acestuia la momentul plasării copilului în Serviciu.
    2) Personalul Serviciului cunoaşte regulile de operare cu informaţia cu caracter personal.
Capitolul II. INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI
Identitatea copilului – standardul 7
    19. Prestatorul de serviciu asigură respectarea identităţii copilului şi contribuie la formarea acesteia.
    20. Rezultatul scontat: Îngrijirea copilului contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii şi la formarea identităţii de sine, bazîndu-se pe respectul faţă de copil, de familia acestuia, cultura, etnia, religia, precum şi de dizabilitatea lui.
    21. Indicatori de realizare:
    1) Personalul Serviciului creează condiţii şi aplică, în procesul de comunicare cu copilul, metode care contribuie la formarea autoaprecierii, a încrederii şi a respectului de sine.
    2) Prestatorul de serviciu facilitează şi încurajează menţinerea contactului copilului cu familia lui, cu prietenii şi cu alte persoane importante, asigurînd accesul acestuia la informaţiile despre provenienţa şi unele aspecte din viaţa sa.
    3) Copilul este încurajat să înţeleagă şi să preţuiască patrimoniul său cultural, etnic şi religios.
    4) Personalul Serviciului asigură păstrarea obiectelor personale din trecutul copilului (scrisori, fotografii, cărţi etc.), care sînt importante pentru menţinerea identităţii copilului.
    5)  Personalul Serviciului împreună cu copilul lucrează asupra „Cărţii vieţii”, care este transmisă copilului la încetarea plasamentului. În procesul de acumulare a informaţiilor privind identitatea copilului sînt consultaţi părinţii, membrii familiei extinse şi alte persoane importante pentru copil.
Nondiscriminarea – standardul 8
    22. Prestatorul de serviciu asigură respectarea principiului nondiscriminării la toate etapele de prestare a serviciului.
    23. Rezultatul scontat: Prestarea serviciului este realizată fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de altă natură, de cetăţenie, apartenenţa etnică sau originea socială, de statutul obţinut prin naştere, de situaţia materială, de gradul şi tipul de dizabilitate, de aspectele specifice de creştere şi educaţie a copiilor, a părinţilor lor ori a altor reprezentanţi legali ai acestora, de locul aflării lor (familie, instituţie educaţională, serviciu social, instituţie medicală, comunitate etc.)
    24. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu informează personalul Serviciului privind prevederile legale în domeniul nondiscriminării.
    2) Personalul Serviciului cunoaşte prevederile legale în domeniul nondiscriminării şi aplică metode şi practici nondiscriminatorii în procesul de prestare a serviciului.
Respectarea demnităţii şi dreptul la
viaţa privată – standardul 9

    25. Personalul Serviciului încurajează independenţa copilului şi respectă dreptul copilului la viaţa privată.
    26. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază de îngrijire şi educaţie, care contribuie la formarea demnităţii personale, a autoaprecierii şi a încrederii în sine.
    27. Indicatori de realizare:
    1) Personalul Serviciului creează condiţii şi aplică metode de comunicare care contribuie la formarea demnităţii personale, a autoaprecierii, a încrederii şi a respectului de sine la copil.
    2) Personalul Serviciului abordează cu atenţie dorinţa/nedorinţa copilului plasat în serviciu de a oferi informaţii cu privire la viaţa personală şi la familia sa.
    3) Personalul Serviciului oferă copilului spaţiu privat şi intimitate, precum şi posibilitatea de a păstra în siguranţă bunurile personale.
Menţinerea, dezvoltarea relaţiilor cu membrii
familiei şi cu alte persoane apropiate copilului – standardul 10

    28. Personalul Serviciului asigură condiţii şi încurajează menţinerea relaţiei copilului cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate lui.
    29. Rezultatul scontat: Copilul se află în relaţii bune cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate lui.
    30. Indicatori de realizare:
    1) În funcţie de rezultatele evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului, planul individual de servicii conţine măsuri pentru menţinerea şi/sau dezvoltarea relaţiei copilului cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate lui, precum şi măsuri de stimulare a membrilor familiei şi a altor persoane apropiate copilului în vederea menţinerii şi/sau dezvoltării relaţiilor cu acesta.
    2) Managerul de caz împreună cu persoana-cheie vor contribui la implementarea activităţilor practice pentru susţinerea şi/sau asistenţa copilului, în vederea menţinerii şi/sau dezvoltării relaţiei copilului cu membrii familiei şi cu alte persoane apropiate.
    3) În cazul în care fraţii şi surorile nu sînt plasaţi împreună, prestatorul de serviciu asigură aranjamente pentru relaţionarea lor cu regularitate, inclusiv petrecerea vacanţelor împreună.
    4) În cazul în care unul sau ambii părinţi se află în instituţii penitenciare sau medicale (curative), prestatorul de serviciu asigură organizarea vizitelor, nu mai rar de o dată la trei luni, şi transportarea copilului pentru vizitarea membrilor familiei, dacă aceste vizite nu contravin interesului superior al copilului.
    5) Vizitarea copilului de către membrii familiei şi de către alte persoane apropiate acestuia, precum şi vizitarea acestora de către copil sînt înscrise de către persoana-cheie în registrul vizitelor.
    6) Rezultatele vizitelor copilului sînt analizate în procesul de revizuire a planului individual de servicii.
Capitolul III. DEZVOLTAREA COPILULUI
Sănătatea copilului – standardul 11
    31. Prestatorul de serviciu asigură condiţii şi abilităţi adecvate pentru menţinerea sănătăţii fizice şi emoţionale a copilului, precum şi pentru formarea unui mod sănătos de viaţă.
    32. Rezultatul scontat: Copiii cresc şi se dezvoltă într-un mediu sănătos.
    33. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu asigură evaluarea necesităţilor de sănătate ale copilului, care este parte a raportului de evaluare a necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului (istoria medicală, înregistrările examinărilor de dezvoltare, tratamentele şi intervenţiile medicale anterioare, alergiile sau reacţiile adverse la medicamente).
    2) Persoana-cheie plasează copilul în evidenţa medicului de familie în cel mult trei zile din momentul admiterii acestuia în Serviciu.
    3) Persoana-cheie asigură prezenţa copilului la examenul medical, în conformitate cu recomandările medicului de familie/medicilor specialişti.
    4) Personalul Serviciului cunoaşte şi respectă recomandările medicilor şi specialiştilor de profil, administrează cu stricteţe tratamentul copilului şi realizează măsurile de prevenţie.
    5) Personalul Serviciului aplică metode educative adecvate atît nivelului de vîrstă, cît şi tipului de probleme pentru a stimula copiii să adopte un stil de viaţă sănătos, să respecte igiena personală, alimentaţia sănătoasă şi să practice exerciţiul fizic.
    6) Personalul Serviciului asigură derularea programelor de educaţie sexuală, educaţie împotriva fumatului, a consumului de droguri şi a băuturilor alcoolice. Se încurajează cunoaşterea de către fiecare copil, în funcţie de gradul de înţelegere, a riscurilor de îmbolnăvire.
    7) Copiilor li se oferă oportunitatea să discute deschis şi onest cu personalul Serviciului şi cu colegii lor despre problemele apărute (consum de alcool, droguri, substanţe stupefiante, fumat, sănătate sexuală etc.).
    8) Casa comunitară deţine un registru de evidenţă a administrării tratamentelor medicamentoase, a primului ajutor acordat copilului.
    9) Casa comunitară dispune în mod obligatoriu de trusă medicală pentru stările de urgenţă, care este păstrată în siguranţă.
    10) Personalul Casei comunitare este instruit în acordarea primului ajutor.
    11) În biroul personalului serviciului se afişează lista cu numerele de telefoane ale persoanelor şi serviciilor de contact pentru cazurile de urgenţă.
    12) Fiecare angajat al Casei comunitare oferă copiilor un exemplu personal de stil de viaţă sănătos şi de comportament adecvat în comunitate.
Igiena copilului – standardul  12
    34. Prestatorul de serviciu asigură copilului condiţii pentru igiena personală, precum şi îl asistă în formarea deprinderilor de autoîngrijire.
    35. Rezultatul scontat: Copilul are deprinderi pentru menţinerea igienei personale, a curăţeniei hainelor, a obiectelor personale şi a spaţiului locativ.
    36. Indicatori de realizare:
    1) Copilului îi sînt formate deprinderi de autoîngrijire, fiind învăţat să păstreze obiectele personale şi să le menţină în curăţenie.
    2) Prestatorul de serviciu asigură copilului obiecte pentru igienă personală: periuţă şi pastă de dinţi, şampon, pieptăn, prosop personal, lenjerie de pat şi de corp, care sînt menţinute în curăţenie.
    3) Locuinţa, mobilierul şi comodităţile (baie, toaletă etc.) din cadrul Casei comunitare sînt menţinute în curăţenie şi igienizate corespunzător.
Aspectul exterior. Lucrurile personale.
Banii de buzunar – standardul  13
    37. Copiilor li se oferă posibilitatea şi sînt încurajaţi să-şi cumpere îmbrăcăminte, încălţăminte, precum şi alte lucruri personale.
    38. Rezultatul scontat: Copiii sînt asiguraţi cu îmbrăcăminte, încălţăminte şi cu alte lucruri personale, conform necesităţilor şi propriilor preferinţe, precum şi cu bani de buzunar.
    39. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu procură îmbrăcăminte şi încălţăminte în corespundere cu normele aprobate de către Guvern.
    2) Personalul Serviciului asigură copilul cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, ţinînd cont de necesităţile şi particularităţile individuale ale copilului, de opinia copilului, implicînd, după caz, copilul în procesul de alegere şi procurare a îmbrăcămintei şi încălţămintei sau oferindu-i posibilitatea de a alege şi de a procura de sine stătător bunurile respective.
    3) Personalul Serviciului oferă copilului bani de buzunar, în corespundere cu normele aprobate de către Guvern, ghidîndu-l să-şi planifice şi să gestioneze eficient cheltuielile.
Alimentaţia şi pregătirea meselor – standardul 14
    40. Prestatorul de serviciu asigură copilului alimentaţie sănătoasă, în corespundere cu particularităţile de vîrstă şi necesităţile fiziologice ale acestuia, precum şi cu preferinţele lui.
    41. Rezultatul scontat: Copilul beneficiază  de nutriţie sănătoasă, adaptată necesităţilor şi dorinţelor lui, avînd oportunitatea să participe la planificarea meniului, procurarea alimentelor şi, după caz, la pregătirea hranei.
    42. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu asigură copiii cu produse alimentare de calitate şi nutritive, în cantităţi suficiente, care corespund necesităţilor fiziologice şi individuale ale copilului.
    2) Personalul Serviciului oferă posibilitate copilului, dacă acesta doreşte, să participe la întocmirea meniului, procurarea alimentelor şi la prepararea hranei.
    3) Întocmirea meniului este asigurată de bucătar, care ia în considerare preferinţele alimentare ale copiilor, specificul cultural şi religios, precum şi tipul de dietă al acestora.
    4) Personalul Serviciului organizează alimentaţia copiilor conform vîrstei, dar nu mai puţin de 4 ori pe zi, în baza normelor alimentare stabilite de legislaţia în vigoare.
    5) În zilele de odihnă (sîmbăta, duminica) hrana este preparată de către personalul Serviciului împreună cu copiii din Casa comunitară.
    6) Bucătarul completează zilnic registrul meniurilor.
    7) Casa comunitară dispune de spaţiu pentru prepararea hranei – bucătărie şi spaţiu pentru servirea mesei – sufragerie.
    8) Spaţiile amenajate pentru prepararea hranei şi servirea mesei corespund normelor sanitaro-igienice în vigoare, sînt  curate, confortabile, funcţionale şi special amenajate în aceste scopuri.
    9) Bucătăria şi sufrageria sînt amplasate într-un loc sigur şi accesibil pentru copii, fiind asigurat accesul direct din bucătărie în sufragerie.
    10) Bucătăria este dotată corespunzător pentru gătit, păstrarea alimentelor şi pentru spălarea veselei.
    11) Sufrageria şi mobilierul din ea corespund numărului de copii şi al personalului care ia masa cu ei, precum şi necesităţilor individuale ale copiilor.
    12) În apropierea spaţiului destinat servirii hranei sînt amplasate spaţii igienico-sanitare (lavoar, toaletă).
    13) Copiii au acces la acest spaţiu şi pot să-şi pregătească oricînd gustări şi băuturi în perioada dintre mese.
Educaţia – standardul 15
    43. Prestatorul de serviciu facilitează încadrarea copilului în programe şi/sau instituţii educaţionale conform necesităţilor de dezvoltare şi educaţionale ale acestuia.
    44. Rezultatul scontat: Copilul este încadrat în programe şi instituţii educaţionale conform vîrstei şi/sau necesităţilor educaţionale.
    45. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu facilitează accesul copilului la instruire şi educaţie în instituţiile de învăţămînt din comunitate.
    2) Personalul Serviciului oferă copiilor suport la pregătirea temelor, activităţi destinate să dezvolte capacitatea de a fi independent în viaţa cotidiană, precum şi susţinere în dezvoltarea cognitivă şi afectivă.
    3) Personalul serviciului vizitează cu regularitate instituţia de învăţămînt, participă la adunările de părinţi şi la alte evenimente şcolare.
    4) În cazul copiilor cu necesităţi speciale, dosarul conţine o copie a planului educaţional individual al copilului, elaborat de cadrul didactic de sprijin. În dosar sînt păstrate şi alte documente relevante, inclusiv înregistrări ale istoriei educaţionale şi descrierea necesităţilor educaţionale speciale.
    5) Rezultatele obţinute de copil în procesul educaţional sînt înregistrate în dosarul copilului.
Timpul liber şi activităţile – standardul 16
    46. Prestatorul de serviciu asigură timp şi condiţii adecvate pentru petrecerea timpului liber şi implicarea copilului în activităţi sportive, culturale şi artistice în corespundere cu interesele acestuia.
    47. Rezultatul scontat: Implicarea copilului în diverse activităţi sportive, culturale şi artistice contribuie la dezvoltarea intelectuală şi fizică a copilului, precum şi la integrarea socială a acestuia.
    48. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu şi personalul Serviciului creează oportunităţi copilului pentru a participa într-o gamă de activităţi de petrecere a timpului liber, care ţin cont de vîrsta, cultura, limba, religia, interesele şi abilităţile acestuia, care sînt parte componentă a planului individual de servicii al copilului.
    2) Personalul Serviciului asigură respectarea unui echilibru între activităţile de învăţare şi recreere pentru restabilirea potenţialului fizic şi psihic al copilului şi pentru evitarea situaţiilor de surmenaj şi extenuare.
    3) Personalul Serviciului oferă copilului un mediu stimulator şi oportunităţi de a alege cărţi, jucării, jocuri, emisiuni TV şi radio, filme potrivite vîrstei şi nivelului de dezvoltare a acestuia, facilitează participarea lui la activităţi educaţionale, sportive, artistice şi de recreere din comunitate.
    4) Personalul Serviciului încurajează copilul să stabilească relaţii de prietenie cu copiii de aceeaşi vîrstă, acceptînd vizite reciproce la domiciliu.
Capitolul IV. PROTECŢIA COPILULUI
Protecţia împotriva violenţei, neglijării
şi exploatării – standardul 17
    49. Prestatorul de serviciu asigură copilului protecţie de orice formă de violenţă, neglijare, exploatare, aplicînd un sistem de reguli şi proceduri de prevenire şi reacţionare la astfel de cazuri.
    50. Rezultatul scontat: Copilul este protejat de violenţă, neglijare, exploatare.
    51. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu deţine un set de reguli şi proceduri de protecţie a copilului împotriva violenţei, neglijării şi exploatării.
    2) Personalul Serviciului, copiii şi familia acestuia sînt informaţi, într-un limbaj accesibil, despre regulile şi procedurile de protecţie a copilului împotriva violenţei, neglijării şi exploatării.
    3) Prestatorul de serviciu asigură instruirea personalului Serviciului privind unele aspecte ale procesului de protecţie a copilului împotriva violenţei, neglijării şi exploatării, depistarea semnelor şi raportarea cazurilor de violenţă, neglijare şi exploatare, înţelegerea şi controlul comportamentului provocator al copilului, aplicarea măsurilor nonviolente de disciplinare a copilului.
    4) Dacă au parvenit sesizări referitoare la cazurile suspecte de violenţă, neglijare, exploatare, trafic al copilului, personalul Serviciului acţionează conform prevederilor mecanismului intersectorial de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării sau a traficului.
    5) Personalul Serviciului în comun cu autoritatea tutelară locală şi/sau teritorială asigură protecţia şi asistenţa copilului victimă a violenţei, neglijării şi exploatării, evitînd victimizarea repetată a acestuia.
Condiţii sigure de viaţă – standardul 18
    52. Prestatorul de serviciu asigură copilului condiţii sigure de viaţă.
    53. Rezultatul scontat: Copiii locuiesc într-un mediu fizic securizat, corespunzător vîrstei şi necesităţilor individuale.
    54. Indicatori de realizare:
    1) Casa comunitară se află într-o zonă favorabilă pentru creşterea şi educarea copiilor, respectîndu-se următoarele criterii:
    a) sectorul în care este amplasată are o infrastructură bine dezvoltată;
    b) serviciile din comunitate (instituţiile de învăţămînt, medicale, administrative, sociale, culturale) sînt proxime Casei comunitare;
    c) este amplasată la o distanţă de cel puţin 1 km de zonele cu trafic auto intens;
    d) este amplasată pe un teren separat, care corespunde normelor sanitare şi este autorizat de centrul de sănătate publică teritorial;
    e) are conexiune la sistemele de apeduct, canalizare, electricitate, gaze naturale şi telecomunicaţii.
    2) Casa comunitară este amenajată într-un mod care asigură accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi, fiind dotată cu căi de acces, instalate cu respectarea actelor normative în vigoare.
    3) Personalul Serviciului asigură supravegherea copilului în cazul oricăror activităţi care presupun un anumit risc pentru viaţa şi sănătatea copilului.
    4) Personalul Serviciului trebuie să cunoască locul aflării, ocupaţiile şi prietenii copilului, întreprinzînd măsuri pentru a evita aflarea copilului fără supraveghere în locuri care prezintă risc pentru viaţa şi sănătatea acestuia.
    5) Personalul Serviciului trebuie să prevină implicarea copilului în activităţi care pun în pericol viaţa şi sănătatea acestuia, precum şi să evite relaţionarea copilului cu persoane care demonstrează comportament antisocial.
    6) Medicamentele, substanţele chimice folosite pentru igienizarea încăperilor şi prelucrarea solului se păstrează în locuri inaccesibile copilului.
    7) Copilul este informat despre ameninţările şi pericolele utilizării echipamentului şi utilajului din Casa comunitară, iar, în funcţie de vîrstă, are acces limitat sau este învăţat să utilizeze echipamentul şi utilajele respective.
    8) Directorul Casei comunitare afişează la un loc vizibil telefoanele de contact ale asistenţei medicale urgente, poliţiei, serviciilor antiincendiare, gaze, precum şi ale autorităţii tutelare locale şi teritoriale, copiii fiind învăţaţi să apeleze în cazuri de urgenţă la instituţiile respective.
    9) Copiii şi personalul Serviciului cunosc procedurile de evacuare urgentă în caz de incendiu sau cutremur.
Mediul intern al Casei comunitare – standardul 19
    55. Prestatorul de serviciu asigură copiilor un mediu intern sigur şi adaptat necesităţilor individuale ale acestora.
    56. Rezultatul scontat: Spaţiile interne ale Casei comunitare sînt sigure, accesibile şi adaptate la necesităţile copiilor.
    57. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu asigură amenajarea incintei Casei comunitare cît mai aproape de modelul mediului familial.
    2) Toate spaţiile sînt asigurate cu sisteme de ventilare şi de iluminat natural şi artificial. Pentru copiii care au deficienţe de vedere, culorile şi iluminarea sînt alese. Conform necesităţilor individuale ale acestora.
    3) Prestatorul de serviciu şi personalul Serviciului asigură corespunderea odăilor pentru copii la următoarele cerinţe:
    a) fiecare copil dispune de un dormitor propriu, mărimea căruia nu este mai mică de 6 m2;
    b) cazarea copiilor se face conform preferinţelor acestora, precum şi în funcţie de necesităţile lor individuale;
    c) sînt dotate cu pat, noptieră, dulap pentru haine, scaun, masă;
    d) mobilierul este adecvat vîrstei copiilor şi asigură condiţii pentru odihnă, păstrarea obiectelor personale şi pentru pregătirea temelor;
    e) unele elemente separate ale mobilierului se pot încuia pentru securizarea păstrării de către copil a obiectelor personale;
    f) în odaie este suficientă lumină pentru citit şi pentru lucrul manual, în corespundere cu normele sanitare;
    g) copiii pot individualiza odăile lor, decorîndu-le după bunul lor plac, în limitele normelor morale acceptate;
    h) lenjeria de pat se schimbă în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar de o dată la 10 zile;
    i) odăile sînt menţinute într-o stare corespunzătoare şi igienizate zilnic.
    4) În unele cazuri este permisă amplasarea într-o singură odaie a 2 copii, cu condiţia că au fost evaluate riscurile, compatibilitatea acestora şi a fost consultată opinia copiilor.
    5) Odăile copiilor cu dizabilităţi au spaţiu suficient pentru a permite manevrabilitatea uşoară a scaunului cu rotile, fiind dotate cu echipamente şi dispozitive corespunzătoare necesităţilor individuale ale copiilor.
    6) Prestatorul de serviciu urmăreşte ca spaţiile sanitaro-igienice să întrunească următoarele condiţii:
    a) fiecare spaţiu igienico-sanitar este constituit din: toaletă, duş/cadă de baie, lavoar;
    b) există cel puţin un spaţiu igienico-sanitar la fiecare 4-5 copii;
    c) spaţiile igienico-sanitare sînt amplasate în apropierea dormitoarelor;
    d) duşurile şi toaleta sînt accesibile şi adaptate nevoilor copiilor cu dizabilităţi locomotorii;
    e) în grupurile sanitare există apă rece şi caldă, instalaţiile electrice sînt izolate, materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sînt alese astfel încît să permită întreţinerea şi igienizarea acestora;
    f) grupurile sanitare sînt curăţate şi igienizate zilnic.
    7) Personalul Serviciului dispune de spaţii igienico-sanitare separate.
    8) Personalul Serviciului este în drept să deschidă din exterior, în caz de urgenţă, uşile spaţiilor igienico-sanitare.
    9) Casa comunitară dispune de spaţii comune formate din: camera pentru recreere şi camera pentru pregătirea temelor.
    10) Camera pentru recreere este dotată cu mobilier şi echipament pentru odihnă, jocuri, activităţi de socializare şi discuţii tematice în grup: fotolii, masă pentru reviste, masă comună, scaune, dulap pentru materiale educative, jocuri, jucării, echipament audiovideo.
    11) Camera pentru pregătirea temelor este dotată cu: masă, scaune, dulap pentru cărţi, materiale didactice, computer.
    12) La fiecare etaj sau nivel de modul (4-5 dormitoare) este o debara pentru păstrarea lenjeriei de pat, a prosoapelor şi a feţelor de masă.
    13) Casa comunitară dispune de spaţiu separat pentru personal.
    14) Biroul pentru personal este dotat cu masă de birou, scaune, computer, safeu, dulap pentru cărţi.
Depunerea şi examinarea plîngerilor – standardul 20
    58. Prestatorul de serviciu asigură copilului şi familiei acestuia posibilitatea de a depune plîngeri cu privire la calitatea serviciului prestat, inclusiv cu privire la cazurile de violenţă, neglijare şi exploatare suportate pe parcursul prestării serviciului.
    59. Rezultatul scontat: Aplicarea procedurilor de depunere şi examinare a plîngerilor contribuie la creşterea calităţii serviciilor prestate copilului.
    60. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu dispune de o procedură de depunere şi examinare a plîngerilor.
    2) Prestatorul de serviciu asigură informarea copilului şi familiei acestuia, precum şi a personalului Serviciului despre procedura de depunere şi examinare a plîngerilor.
    3) Prestatorul de serviciu dispune de un registru de înregistrare a plîngerilor, care conţine inclusiv informaţii privind modul de examinare a plîngerilor şi măsurile întreprinse.
Capitolul V. MANAGEMENTUL SERVICIULUI
Secţiunea 1. PLASAMENTUL COPILULUI
Pregătirea copilului pentru plasament – standardul 21
    61. Prestatorul de serviciu asigură pregătirea copilului pentru plasarea în Casa comunitară.
    62. Rezultatul scontat: Copii sînt plasaţi în Serviciu ca rezultat al pregătirii acestora.
    63. Indicatori de realizare:
    1) Pregătirea copilului pentru plasament se realizează de către specialistul din cadrul personalului specializat, numit de către directorul Casei comunitare, în colaborare cu:
    a) psihologul şi asistentul social din instituţia rezidenţială, în cazul copiilor transferaţi din instituţii rezidenţiale;
    b) asistentul social comunitar de la domiciliul copilului, în cazul copiilor plasaţi prin separare de familie.
    2) În procesul de pregătire a copilului pentru plasament, copilului şi, după caz, familiei acestuia i se oferă, într-un limbaj accesibil, informaţii cu privire la modul de organizare şi funcţionare a Serviciului. 
Plasarea copilului – standardul 22
    64. Prestatorul de serviciu asigură respectarea procedurii de plasare a copilului în Serviciu.
    65. Rezultatul scontat: Copiii sînt plasaţi în serviciu ca rezultat al asigurării alegerii formei optimale pentru asistenţa şi protecţia acestora.
    66. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu plasează copilul în Serviciu numai în baza dispoziţiei autorităţii tutelare teritoriale, care se emite conform avizului pozitiv al Comisiei raionale/municipale pentru protecţia copilului aflat în dificultate (în continuare – Comisie).
    2) În cazul plasării de urgenţă, copilul poate fi plasat în Serviciu fără avizul Comisiei, cu acordul directorului Casei comunitare, care, în decurs de 24 de ore, este obligat să informeze în scris autoritatea tutelară teritorială.
    3) Managerul de caz, în termen de 7 zile de la plasarea copilului, asigură realizarea evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului de către persoana-cheie, pedagogul social din cadrul Casei comunitare, asistentul social comunitar sau alţi specialişti şi, după caz, de către familia copilului.
    4) La plasarea copilului în Casa comunitară se încheie un acord de plasament între autoritatea tutelară locală de la domiciliul copilului, reprezentantul legal al copilului (după caz) şi directorul Casei comunitare.
    5) Directorul Casei comunitare desemnează, după plasarea copilului în Serviciu, o persoană-cheie pentru copil.
    6) Dacă copilul a fost admis în regim de urgenţă, se iniţiază evaluarea necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare a acestuia şi, în timp de 72 de ore, cazul este prezentat Comisiei spre examinare.
Planul individual de servicii – standardul 23
    67. Prestatorul de serviciu asigură elaborarea planului individual de servicii pentru fiecare copil, plasat în baza evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului.
    68. Rezultatul scontat: Fiecare copil plasat în Casa comunitară are un plan individual de servicii, racordat la necesităţile sale de asistenţă şi dezvoltare.
    69. Indicatori de realizare:
    1) Managerul de caz, în termen de 7 zile calendaristice de la data plasării copilului, asigură elaborarea planului individual de servicii de către persoana-cheie, pedagogul social din cadrul Casei comunitare, asistentul social comunitar sau alţi specialişti şi, după caz, de către familia copilului, în baza rezultatelor evaluării necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare ale copilului.
    2) Persona-cheie în comun cu alţi membri ai personalului din Casa comunitară elaborează, în baza planului individual de servicii, planul săptămînal de activităţi.
    3) Directorul Casei comunitare monitorizează zilnic procesul de implementare a activităţilor, conform planului săptămînal de activităţi.
Monitorizarea copilului şi revizuirea planului
 individual de servicii a copilului  – standardul 24

    70. Prestatorul de serviciu asigură monitorizarea plasării copilului şi revizuirea planului individual de servicii a acestuia.
    71. Rezultatul scontat: Monitorizarea copilului şi revizuirea planului individual de servicii contribuie la asigurarea asistenţei şi dezvoltării copilului conform necesităţilor acestuia.
    72. Indicatori de realizare:
    1) Managerul de caz efectuează vizite de monitorizare a copilului plasat în Casa comunitară cel puţin o dată în lună sau în funcţie de necesitate.
    2) În cadrul vizitelor de monitorizare, managerul de caz trebuie să discute individual cu copilul şi, în funcţie de necesitate, cu alte persoane sau specialişti relevanţi.
    3) Managerul de caz înregistrează rezultatele vizitelor de monitorizare şi întocmeşte rapoartele de monitorizare, care se anexează la dosarul copilului.
    4) Managerul de caz asigură periodic revizuirea planului individual de servicii după prima lună de plasament, la trei luni de plasament, o dată la şase luni, precum şi în caz de necesitate.
    5) Revizuirea planului individual de servicii se realizează în şedinţe, cu participarea managerului de caz, a persoanei-cheie şi a pedagogului social din cadrul Casei comunitare, a asistentului social comunitar, a altor specialişti relevanţi, a copilului şi a reprezentantului lui legal, după caz.
    6) Managerul de caz întocmeşte procesul-verbal al şedinţei de revizuire, în care include concluziile şi recomandările privind modificarea şi completarea planului individual de servicii. În funcţie de rezultate:
    a) întocmeşte planul individual de servicii, în care se reflectă modificările şi completările respective;
    b) prelungeşte termenul de implementare a planului individual de servicii existent, informînd prestatorul de serviciu;
    c) rezultatele revizuirii planului individual de asistenţă se aduc la cunoştinţa copilului, familiei şi a specialiştilor responsabili de implementarea activităţilor din plan.
Pregătirea copilului pentru ieşirea din Serviciu
şi încetarea plasamentului – standardul 25
    73. Prestatorul de serviciu asigură pregătirea copilului şi, după caz, a familiei acestuia pentru ieşirea copilului din Serviciu.
    74. Rezultatul scontat: Fiecare copil este pregătit pentru ieşirea din Serviciu conform necesităţilor individuale de asistenţă şi dezvoltare ale copilului.
    75. Indicatori de realizare:
    1) Managerul de caz în comun cu persoana-cheie cooperează cu autoritatea tutelară teritorială şi alţi specialişti relevanţi în procesul de pregătire a ieşirii copilului din Serviciu, prin asigurarea realizării activităţilor corespunzătoare din planul individual de asistenţă şi pune la dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale raportul privind oportunitatea încetării plasamentului şi alte informaţii relevante pentru emiterea dispoziţiei privind încetarea plasamentului copilului.
    2) În cazul tinerilor plasaţi în Serviciu, începînd cu doi ani înainte de atingerea vîrstei de 18 ani sau de finalizarea studiilor liceale, managerul de caz de comun cu persoana-cheie asigură că planul individual de servicii al copilului care se pregăteşte pentru ieşire din Serviciu conţine activităţi de pregătire a acestuia pentru viaţa independentă. Totodată, copilul este informat despre suportul de care va beneficia după ieşirea din Serviciu.
    3) Autoritatea tutelară teritorială, la solicitarea managerului serviciului, examinează raportul privind oportunitatea încetării plasamentului şi solicită avizul Comisiei, care se anexează la dosarul copilului. Prezenţa managerului de caz, a persoanei-cheie şi a prestatorului de serviciu la şedinţa Comisiei este obligatorie.
    4) Dispoziţia de încetare a plasamentului copilului în Serviciu este emisă de către autoritatea tutelară teritorială numai în baza avizului pozitiv al Comisiei.
    5) În perioada postplasament, situaţia copilului este monitorizată periodic de către managerul de caz, pe parcursul unui an (primele 6 luni – lunar, după 6 luni – trimestrial).
    6) Rapoartele elaborate în procesul monitorizării postplasament se anexează la dosarul copilului.
Dosarul copilului plasat în Serviciu – standardul 26
    76. Autoritatea tutelară teritorială asigură întocmirea şi păstrarea dosarelor copiilor plasaţi în Serviciu.
    77. Rezultatul scontat: Fiecare copil plasat în Serviciu deţine un dosar personal, care conţine documente relevante situaţiei actuale a copilului.
    78. Indicatori de realizare:
    1) Managerul de caz asigură completarea permanentă a dosarului copilului din momentul plasării în serviciu.
    2) Dosarul copilului plasat în serviciu conţine:
    a) copia certificatului de naştere al copilului;
    b) copia certificatului de botez sau altă informaţie privind apartenenţa religioasă a copilului;
    c) raportul de evaluare a necesităţilor de asistenţă şi dezvoltare a copilului;
    d) extrasul-trimitere (formular nr. 027/e) din carnetul de dezvoltare a copilului (formular nr. 112/e) care conţine informaţia privind starea sănătăţii copilului, inclusiv dezvoltarea acestuia, maladiile suportate, tratamentele administrate, imunizările etc.;
    e) evaluarea iniţială şi complexă a situaţiei copilului, cu anexarea diferitelor documente complementare;
    f) acordul copilului, în cazul în care acesta a împlinit vîrsta de 10 ani, de a fi plasat în Casa comunitară, de a fi vizitat de autoritatea tutelară teritorială;
    g) acordul de plasare;
    h) dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale de atribuire a statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească şi actele care confirmă circumstanţele care au dus la atribuirea respectivului statut;
    i) caracteristica psihopedagogică a copilului, eliberată de către instituţia în care s-a aflat anterior copilul;
    j) copia carnetului de note;
    k) informaţiile privind patrimoniul copilului şi autorităţile/persoanele care poartă răspundere pentru administrarea acestuia;
    l) copia actelor ce atestă dreptul copilului la prestaţii sociale;
    m) planul individual de asistenţă a copilului;
    n) planul individual de servicii al copilului/planurile individuale de servicii revizuite;
    o) planurile săptămînale de activităţi;
    p) procesele-verbale ale şedinţelor de revizuire a planului individual de servicii al copilului;
    q) copia planului educaţional individual, în cazul copilului cu necesităţi speciale;
    r) rapoartele de monitorizare, care includ rezultatele vizitelor de monitorizare a copilului;
    s) raportul privind oportunitatea încetării plasamentului şi avizul Comisiei;
    t) dispoziţia autorităţii tutelare teritoriale de încetare a plasamentului;
    u) rapoartele de monitorizare postplasament a situaţiei copilului.
Secţiunea a 2-a. RESURSE UMANE
Angajarea şi promovarea personalului – standardul 27
    79. Prestatorul de serviciu respectă procedura de angajare şi promovare a personalului.
    80. Rezultatul scontat: Calităţile personale, nivelul de pregătire, starea de sănătate, statutul juridic al personalului Casei comunitare îndeplinesc cerinţele profesionale stabilite.
    81. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu efectuează selectarea, angajarea şi promovarea personalului Serviciului în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    2) Angajarea personalului Serviciului se face prin concurs.
    3) Directorul Casei comunitare face parte din comisia de concurs pentru angajarea personalului specializat şi auxiliar.
    4) Personalul Serviciului este obligat să efectueze la momentul angajării examenul medical profilactic, iar ulterior, o dată la şase luni, conform actelor normative în vigoare.
    5) Contractul individual de muncă se încheie între prestatorul de serviciu şi personalul Casei comunitare.
Formarea profesională a personalului – standardul 28
    82. Prestatorul de serviciu asigură formarea iniţială şi continuă a personalului din cadrul Serviciului.
    83. Rezultatul scontat: Formarea personalului Serviciului contribuie la prestarea calitativă a serviciului.
    84. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu asigură formarea iniţială şi continuă a personalului Serviciului.
    2) La angajare, personalul Serviciului beneficiază de un program de formare iniţială cu o durată de 50 de ore, conform Curriculumului de formare iniţială, aprobat de Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei.
    3) Directorul Casei comunitare identifică necesităţile de formare a personalului pentru creşterea competenţei acestuia în procesul de prestare a serviciilor şi elaborează planul anual de formare continuă a personalului.
    4) Prestatorul de serviciu organizează, anual, pentru personalul Casei comunitare cursuri de formare profesională continuă, cu durata de minimum 20 de ore.
Documentele Serviciului referitoare la resursele umane
– standardul 29

    85. Prestatorul de Serviciu asigură întocmirea şi păstrarea documentelor Serviciului referitoare la resursele umane.
    86. Rezultatul scontat: Documentele referitoare la resursele umane contribuie la eficientizarea activităţilor desfăşurate, a obiectivelor asumate, rezultatele aşteptate în cadrul serviciului.
    87. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu deţine următoarele documente cu privire la resursele umane:
    a) fişele de post ale personalului angajat;
    b) dosarele personale ale personalului angajat;
    c) rapoartele şedinţelor de supervizare şi de revizuire a competenţelor personalului angajat;
    d) alte documente, în caz de necesitate.
    2) Dosarele personale ale personalului angajat sînt păstrate în conformitate cu prevederile legale.
    3) Personalul Serviciului are acces la informaţia din dosarul său.
Secţiunea a 3-a. MANAGEMENTUL RESURSELOR
 UMANE ŞI PLANIFICAREA ATIVITĂŢII SERVIICULUI

Supervizarea personalului – standardul 30
    88. Prestatorul de serviciu asigură supervizarea profesională sistematică a personalului Serviciului.
    89. Rezultatul scontat: Angajaţii Serviciului beneficiază de supervizare profesională, care contribuie la îmbunătăţirea calităţii serviciului prin consolidarea competenţelor profesionale, gestionarea eficientă a sarcinilor şi a timpului de lucru. 
    90. Indicatori de realizare:
    1) Prestatorul de serviciu organizează procesul de supervizare profesională.
    2) Şedinţele de supervizare se desfăşoară lunar, în grup sau individual, şi se protocolează.
    3) Conţinutul şedinţelor de supervizare se referă la:
    a) metodele şi tehnicele aplicate;
    b) discutarea cazurilor dificile şi identificarea soluţiilor;
    c) schimbul de experienţă;
    d) starea emoţională a personalului;
    e) consolidarea spiritului de echipă.
    4) Rezultatele supervizării specialiştilor sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.
Evaluarea performanţei personalului – standardul 31
    91. Prestatorul de serviciu asigură evaluarea anuală a competenţelor profesionale ale personalului Serviciului.
    92. Rezultatul scontat: Evaluarea anuală a competenţelor profesionale contribuie la creşterea calităţii serviciului prestat.
    93. Indicatori de realizare:
    1) Evaluarea personalului se realizează anual.
    2) Procesul de evaluare se efectuează conform grilei de evaluare, elaborată în baza unor criterii clare de către prestatorul de serviciu, care se axează pe:
    a) rezultatele activităţii personalului în prestarea serviciului;
    b) rezultatele participării la cursuri de formare profesională.
    3) Rezultatele evaluării personalului sînt utilizate în procesul de evaluare a necesităţilor de formare a personalului.
Evaluarea şi planificarea activităţii
Serviciului – standardul 32

    94. Prestatorul de serviciu asigură planificarea activităţii serviciului, astfel încît scopul acestuia să corespundă necesităţilor beneficiarilor, schimbărilor produse în politica de protecţie a copiilor, abordărilor strategice şi metodologice noi.
    95. Rezultatul scontat: Conţinutul serviciului corespunde necesităţilor beneficiarilor.
    96. Indicatori de realizare:
    1) Directorul Casei comunitare asigură monitorizarea şi evaluarea anuală a serviciului, întocmeşte raportul anual de activitate a Serviciului, pe care îl prezintă prestatorului de serviciu.
    2) Directorul Casei comunitare, în procesul de monitorizare şi evaluare anuală a serviciului, acumulează informaţii cu privire la calitatea serviciului şi corespunderea la necesităţile beneficiarilor, la schimbările produse în politica de protecţie a copiilor, la abordările strategice şi metodologice noi, în baza cărora elaborează anual planul de activitate a Serviciului, definind, totodată, politica şi obiectivele concrete pentru o perioadă de 3-5 ani, în vederea realizării unui plan strategic de dezvoltare a Serviciului.
    3) Prestatorul de serviciu, la începutul fiecărui an, aprobă planul de activitate a Serviciului.
    4) Directorul Casei comunitare întocmeşte rapoarte de activitate lunare, trimestriale, semestriale şi anuale, care sînt prezentate autorităţii tutelare teritoriale, prestatorului de serviciu, precum şi altor structuri abilitate, în condiţiile legii.
    5) Prestatorii privaţi ai Serviciului Casa comunitară prezintă autorităţii tutelare teritoriale rapoarte periodice, conform cerinţelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale.