HGM754/2014
ID intern unic:  354718
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 754
din  12.09.2014
cu privire la aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii
informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, a structurii şi efectivului-limită ale acestuia
Publicat : 19.09.2014 în Monitorul Oficial Nr. 275-281     art Nr : 804
    MODIFICAT
   
HG120 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.165; în vigoare 08.03.19


    În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) al Legii nr. 98 din 4 mai 2012 privind administraţia publică centrală de specialitate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art.537), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr. 1;
    structura Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, conform anexei nr. 2.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în număr de 114 de unităţi.
    [Pct.2 modificat prin HG120 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.165; în vigoare 08.03.19]
    3. Ministerul Afacerilor Interne va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul afacerilor interne                                       Dorin Recean
    Ministrul tehnologiei
    informaţiei şi comunicaţiilor                                     Pavel Filip
    Ministrul finanţelor                                                  Anatol Arapu

    Nr. 754. Chişinău, 12 septembrie 2014.


Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului nr. 754
din 12 septembrie 2014
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului tehnologii
informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale, drepturile generale ale Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Serviciu), precum şi modul de organizare a activităţii acestuia.
    2. Serviciul este o autoritate administrativă, constituită pentru prestarea serviciilor publice ce ţin de eliberarea actelor din domeniile sale de competenţă şi abilitată cu atribuţia de coordonare a implementării cadrului strategic şi a politicii de dezvoltare a domeniului aferent tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne (în continuare – Minister), al autorităţilor administrative şi al instituţiilor din subordinea acestuia.
    3. Serviciul dispune de autonomie administrativă şi decizională în realizarea propriei misiuni.
    4. Serviciul dispune de denumire, ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova, conturi trezoreriale, precum şi de alte atribute specifice autorităţii administrative din subordinea Ministerului, stabilite de legislaţie. Sediul Serviciului se află în municipiul Chişinău.
    5. Finanţarea şi asigurarea tehnico-materială a activităţii Serviciului se efectuează din contul mijloacelor prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv şi din alte surse neinterzise de lege.
    6. Serviciul îşi desfăşoară activitatea în baza Constituţiei Republicii Moldova, a decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, a legilor, a hotărîrilor Parlamentului şi Guvernului, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, a actelor normative ale Ministerului, precum şi în baza prezentului Regulament.
II. Misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale
şi drepturile generale ale Serviciului

    7. Serviciul are misiunea de a acorda suport Ministerului în realizarea obiectivelor strategice şi prestarea serviciilor publice şi guvernamentale gestionate prin aplicarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor, contribuind la creşterea performanţei operaţionale şi a calităţii serviciilor oferite cetăţenilor de către Minister.
    8. În scopul realizării misiunii sale, Serviciul urmăreşte consecvent în activitate următoarele obiective:
    1) alinierea strategică – strategia în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor este aliniată la şi susţine strategia generală a Ministerului, contribuind la realizarea obiectivelor Strategiei naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020”;
    2) crearea de plusvaloare – tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor este integrată în activităţile şi procesele Ministerului, corespunde necesităţilor acestuia, este flexibilă la noile cerinţe şi aduce plusvaloare activităţii Ministrului;
    3) conformitatea şi gestiunea riscurilor – riscurile aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sînt conştientizate şi gestionate optim în cadrul Ministerului, iar conformitatea cu legislaţia şi reglementările aplicabile este asigurată;
    4) optimizarea utilizării resurselor – beneficiile obţinute de Minister din investiţiile şi costurile legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor sînt maximizate, resursele şi capabilităţile tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor sînt utilizate optim şi transparent.
    9. În scopul realizării misiunii sale şi atingerii obiectivelor stabilite, Serviciul exercită următoarele funcţii de bază:
    1) prestarea serviciilor publice şi guvernamentale, altele decît serviciile de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, către beneficiarii din cadrul Ministerului şi din afara acestuia;
    2) prestarea serviciilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor aferente Ministerului;
    3) coordonarea procesului de planificare strategică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister;
    4) coordonarea arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de scară largă în cadrul Ministerului;
    5) coordonarea cadrului normativ în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister.
    10. Atribuţiile principale ale Serviciului aferente funcţiei de prestare a serviciilor publice şi guvernamentale sînt următoarele:
    1) prestarea serviciilor publice către persoane fizice şi juridice, conform legislaţiei în vigoare;
    2) prestarea serviciilor informaţionale şi tranzacţionale către alte autorităţi publice, conform legislaţiei în vigoare;
    3) gestiunea fondului de arhivă al Ministerului.
    11. Atribuţiile principale ale Serviciului aferente funcţiei de prestare a serviciilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor aferente Ministerului sînt următoarele:
    1) acţionarea în calitate de furnizor implicit pentru toate serviciile noi legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, destinate a fi utilizate în cadrul Ministerului;
    2) proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de tip aplicaţii la cerere (Software as a Service);
    3) proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de tip platformă la cerere (Platform as a Service);
    4) proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor de tip infrastructură la cerere (Infrastructure as a Service);
    5) proiectarea, dezvoltarea / achiziţionarea, implementarea, operarea şi îmbunătăţirea continuă a serviciilor legate de telecomunicaţii (date, voce, video);
    6) oferirea suportului la accesarea şi utilizarea serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor furnizate;
    7) gestiunea relaţiilor cu furnizorii externi ai serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister.
    12. Atribuţiile principale ale Serviciului aferente funcţiei de coordonare a procesului de planificare strategică în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister sînt următoarele:
    1) identificarea necesităţilor strategice ale Ministerului;
    2) identificarea oportunităţilor de satisfacere a necesităţilor strategice prin aplicarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
    3) propunerea strategiei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister, consultînd toate părţile implicate;
    4) integrarea strategiei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului cu iniţiativele strategice relevante din afara Ministerului;
    5) coordonarea implementării strategiei tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului, monitorizarea şi raportarea progresului.
    13. Atribuţiile principale ale Serviciului aferente funcţiei de coordonare a arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de scară largă în cadrul Ministerului sînt următoarele:
    1) definirea, coordonarea şi monitorizarea implementării arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de scară largă în cadrul Ministerului; alinierea arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului la arhitectura de business a acestuia;
    2) coordonarea arhitecturii de date pentru Minister;
    3) coordonarea arhitecturii de aplicaţii pentru Minister;
    4) coordonarea arhitecturii tehnologice pentru Minister;
    5) asigurarea integrării arhitecturii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului în arhitectura tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor guvernamentală;
    6) asigurarea mentenanţei sistemelor informaţionale din cadrul Ministerului, al autorităţilor administrative şi al instituţiilor din subordinea acestuia.
    14. Atribuţiile principale ale Serviciului aferente funcţiei de coordonare a cadrului normativ în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pentru Minister sînt următoarele:
    1) propunerea spre aprobare a politicilor interne, a standardelor şi a normelor în domeniul gestiunii tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Ministerului;
    2) alinierea cadrului normativ intern în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la cadrul legal şi de reglementare la nivel guvernamental şi naţional;
    3) asigurarea cunoaşterii cadrului normativ intern al Ministerului în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către toate părţile implicate;
    4) coordonarea implementării cadrului normativ intern al Ministerului în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
    15. În vederea exercitării atribuţiilor sale principale, Serviciul este învestit cu următoarele drepturi generale:
    1) să propună spre aprobare, în limitele competenţelor deţinute, acte normative în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor la nivelul Ministerului;
    2) să elaboreze acte normative interne pentru organizarea şi controlul activităţii sale;
    3) să presteze contra plată servicii către autorităţile publice, conform legislaţiei în vigoare sau acordurilor bilaterale încheiate;
    4) să perceapă taxe pentru serviciile publice prestate, conform nomenclatorului aprobat de Guvern;
    5) să solicite de la instituţiile subordonate Ministerului şi de la alte instituţii ce beneficiază de servicii informaţia relevantă pentru exercitarea funcţiilor şi atingerea obiectivelor sale;
    6) să solicite şi să recepţioneze de la autorităţile publice informaţii şi să obţină accesul la acestea pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor sale, inclusiv la datele cu caracter personal conţinute în sistemele informaţionale ai căror posesor şi deţinător este Ministerul;
    7) să formeze la nivelul Ministerului grupuri de lucru specializate pe subiecte ce ţin de aplicarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor în cadrul Ministerului şi să coordoneze activitatea acestora;
    8) să participe din partea Ministerului în cadrul grupurilor de lucru interministeriale pe subiecte ce ţin de aplicarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
    9) să elaboreze şi să implementeze reglementări interne pentru organizarea activităţii Serviciului, conform legislaţiei în vigoare şi celor mai bune practici în domeniu;
    10) să aplice la programe finanţate de organizaţiile internaţionale şi să obţină asistenţă tehnică şi financiară în cadrul acestora;
    11) să formeze, să menţină şi să dezvolte continuu capabilităţile sale interne în scopul exercitării funcţiilor atribuite;
    12) să încheie parteneriate cu organizaţii similare din alte ţări, făcînd schimb de informaţii şi experienţă, în limitele politicilor de stat aplicabile;
    13) să exercite şi alte drepturi corespunzător cu funcţiile atribuite Serviciului, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate încredinţate Ministerului.
III. Organizarea activităţii şi funcţionarea Serviciului
    16. Serviciul este condus de un director.
    17. Directorul Serviciului este numit în funcţie şi eliberat din funcţie, în condiţiile legii, de către ministrul afacerilor interne.
    18. Directorul Serviciului, în limitele legislaţiei aplicabile, are următoarele atribuţii:
    1) organizează şi coordonează activitatea Serviciului şi este principalul responsabil pentru realizarea obiectivelor Serviciului;
    2) asigură executarea atribuţiilor ce revin Serviciului conform legislaţiei în vigoare, precum şi acordurilor la care Serviciul este parte;
    3) organizează sistemul de management financiar şi control, precum şi funcţia de audit intern în cadrul Serviciului;
    4) coordonează cu ministrul afacerilor interne statul de personal şi schema de încadrare;
    5) aprobă regulamentul intern, regulamentele de organizare şi funcţionare ale subdiviziunilor structurale, fişele de post şi alte documente relevante activităţii Serviciului;
    6) semnează corespondenţa şi actele ce ţin de competenţa Serviciului, abilitează prin ordin cu dreptul de semnare a acesteia adjunctul său şi alte persoane cu funcţii de răspundere;
    7) emite ordine şi dispoziţii executorii pentru personalul Serviciului şi controlează executarea lor;
    8) numeşte, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu/de muncă ale personalului Serviciului, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    9) acordă stimulări şi aplică sancţiuni disciplinare personalului Serviciului;
    10) asigură utilizarea raţională a alocaţiilor bugetare, a mijloacelor financiare şi a bunurilor materiale ale Serviciului;
    11) raportează ministrului afacerilor interne privind activitatea Serviciului, inclusiv performanţa acestuia;
    12) poartă răspundere personală, în faţa ministrului afacerilor interne, pentru realizarea misiunii şi îndeplinirea funcţiilor Serviciului;
    13) reprezintă Serviciul în relaţiile cu părţile terţe;
    14) asigură implementarea măsurilor organizatorice şi tehnice necesare pentru asigurarea regimului de confidenţialitate şi securitate a datelor cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal şi Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate de Guvern;
    15) exercită alte atribuţii corespunzător cu funcţiile atribuite autorităţii administrative pe care o conduce, în conformitate cu prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în subdomeniile sau în sferele de activitate încredinţate Serviciului.
    19. În activitatea sa de conducere şi reprezentare a Serviciului, directorul Serviciului este asistat de un director adjunct.
    20. Directorul adjunct al Serviciului este numit în funcţie şi eliberat din funcţie de către ministrul afacerilor interne, la propunerea directorului Serviciului. În lipsa directorului Serviciului, atribuţiile acestuia sînt exercitate de  directorul adjunct.
    21. Structura Serviciului este aprobată de Guvern.
    22. Structura subdiviziunilor Serviciului este aprobată de directorul Serviciului.
    23. Personalul Serviciului se compune din funcţionari publici, funcţionari publici cu statut special, personal de deservire tehnică şi auxiliar.
    24. Subdiviziunile structurale ale Serviciului sînt direcţia generală, direcţia, secţia şi serviciul.
    25. Corespondenţa Serviciului este semnată de directorul Serviciului, directorul adjunct al Serviciului sau de persoane cu funcţii de răspundere învestite cu acest drept.
    26. Semnăturile pe actele oficiale ale Serviciului sînt aplicate de directorul Serviciului, directorul adjunct al Serviciului sau persoanele împuternicite, sub forma semnăturii personale în formă scrisă sau, în conformitate cu legislaţia, poate avea alte forme (digitală).
    27. Lucrările de secretariat se efectuează în conformitate cu actele legislative şi normative în vigoare.
    28. Persoanele învestite cu dreptul de semnătură poartă răspundere personală pentru legalitatea, veridicitatea şi corectitudinea documentului semnat.
    29. Serviciul colaborează cu aparatul central al Ministerului, cu autorităţile administrative şi instituţiile din subordinea acestuia, cu întreprinderile de stat monitorizate de Minister, cu instituţiile publice, cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în executarea sarcinilor comune sau a celor ce ţin de competenţa Serviciului.
    30. În cadrul Serviciului pot fi create comisii şi grupuri de lucru pentru examinarea şi soluţionarea unor probleme specifice. În lucrările comisiilor şi grupurilor de lucru pot fi antrenaţi şi specialişti din afara Serviciului.

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr. 754
din 12 septembrie 2014
STRUCTURA
Serviciului tehnologii informaţionale din subordinea
Ministerului Afacerilor Interne
    Conducerea
    Direcţia generală monitorizare şi control trafic
    Direcţia servicii publice şi guvernamentale
    Direcţia economico-financiară
    Direcţia juridică
    Direcţia dezvoltare şi e-guvernare
    Direcţia continuitate, securitate şi protecţie a informaţiei
    Direcţia management servicii de tehnologia informaţiei
    Direcţia prestări servicii de tehnologia informaţiei
    Direcţia radiocomunicaţii
    Secţia resurse umane
    Serviciul audit intern
    Serviciul certificare, omologare şi înregistrare
    Secretariat (cu statut de direcţie)