IMEM2205/2015
ID intern unic:  361773
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL EDUCAŢIEI
INSTRUCŢIUNE Nr. 2205
din  06.11.2015
cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director
al instituției de învățămînt general
și profesional tehnic
Publicat : 06.11.2015 în Monitorul Oficial Nr. 302-305     art Nr : 2205

    Titlul modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16

Aprobată
prin Ordinul Ministerului Educaţiei
nr. 1044 din 29 octombrie 2015


I. DISPOZIŢII GENERALE

    1. Instrucțiunea cu privire la evaluarea candidaților la funcția de director al instituției de învățămînt general și profesional tehnic (în cele ce urmează – Instrucțiune) reglementează procedura de evaluare a competenţelor profesionale și manageriale ale persoanelor la funcția de director al instituției de învățămînt general.
    [Pct.1 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    2. Evaluarea este realizată de către organul local de specialitate în domeniul învățămîntului pentru instituțiile de învățămînt general și ministerul de resort – pentru instituțiile de învățămînt profesional tehnic (în continuare - organizatorul testării) și coordonată cu Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație (în continuare CTICE).
    [Pct.2 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    3. Evaluarea competenţelor manageriale ale candidaților la funcția de director se realizează prin intermediul testului. Itemii pentru test se formulează de către o comisie constituită de către Ministerul Educației. Comisia reînnoiește itemii cel puțin o dată la 3 luni.
    [Pct.3 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    4. La elaborarea itemilor, se ține cont, în mod obligatoriu, de bibliografia, publicată pe pagina web oficială a Ministerului Educației.
    5. Itemii pentru test corespund următoarelor domenii:
    1) managementul sistemului educațional;
    2) managementul strategic;
    3) managementul curriculumului;
    4) managementul resurselor umane;
    5) managementul resurselor financiare;
    6) managementul organizațional.
    6. Pentru fiecare item se propun cîteva variante de răspuns, astfel încît candidatul trebuie să aleagă unul (cel corect) dintre variantele de răspunsuri propuse.
    7. Itemii formulați de către comisie se transmit către CTICE care asigură introducerea lor în sistemul informatic creat pentru testare. Membrii comisiei, cît și angajații CTICE care au acces la întrebările și răspunsurile pentru testare, au obligația de a nu le divulga.
    8. Candidații oferă răspunsuri la întrebările generate aleatoriu de sistemul informatic. Testul se consideră susținut pentru candidații care au obținut cel puțin 50%+1 din punctajul stabilit. Rezultatele testării pentru tipul instituției respective de învățămînt sînt valabile timp de doi ani din data testării.
    [Pct.8 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
II. ORGANIZAREA PROCESULUI DE TESTARE.
ÎNSCRIEREA LA TESTARE
    9. Coordonator al evaluării candidaților la funcția de director este numit directorul CTICE. Pentru fiecare testare organizatorul testării va delega prin ordin 2-3 observatori.
    [Pct.9 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    10. Lista candidaților admiși pentru susținerea testului se prezintă CTICE de către organizatorul testării, cu cel puțin 24 ore înainte de testare.
    [Pct.10 în redacția OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    11. Fiecărui candidat i se alocă automat un cod de identificare unic în sistemul de testare. CTICE asigură crearea conturilor pentru candidații admiși la testare.
    [Pct.11 în redacția OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    12. CTICE aduce la cunoștință coordonatorilor locali, desemnați de către organizatorul testării lista participanților și parametrii de acces (URL, nume de utilizator, parolă) a acestora la sistemul de testare, nemijlocit înainte de sesiunea de testare respectivă.
    [Pct.12 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    13. Fiecare sală pentru testare trebuie să fie amenajată cu calculatoare cu soft-ul de sistem și de oficiu, acces la Internet și mijloace de supraveghere video. Testarea se înregistrează video.
    14. Lista sălilor pentru testare, capacitatea acestora și orarul testării va fi coordonată cu CTICE și aprobată de către organizatorul testării.
    [Pct.14 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
III. DESFĂȘURAREA TESTĂRII
    15. La data și ora programată, candidatul se prezintă la sala de testare la care s-a înregistrat, cu cel puțin 15 minute înainte de ora începerii testării.
    [Pct.15 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    16. În mod obligatoriu la susținerea testului candidatul trebuie să dețină actul de identitate în original sau copie certificată.
    17. După verificarea identității, coordonatorul local transmite candidatului parametri de acces la sistemul de evaluare.
    18. Candidatul este repartizat la un calculator și, după autentificarea în sistem, poate începe rezolvarea testului.
    19. Coordonatorul local va informa imediat coordonatorul CTICE despre apariția unor probleme tehnice.
    20. Interfața sistemului de evaluare și itemii testului sînt prezentate în limba română.
    21. Din întrebările elaborate de către comisia specială, sistemul informatic alege aleatoriu, pentru fiecare candidat, 20 de întrebări după cum urmează:
    1) managementul sistemului educațional – 2 întrebări;
    2) managementul strategic – 2 întrebări;
    3) managementul curriculumului – 4 întrebări;
    4) managementul resurselor umane – 4 întrebări;
    5) managementul resurselor financiare – 5 întrebări;
    6) managementul organizațional – 3 întrebări.
    22. Întrebările se afișează cîte una pe ecranul calculatorului candidatului. Posibilitatea de a accesa repetat o întrebare este disponibilă în funcție de compartimentul cărui aparține itemul.
    23. Timpul total acordat pentru rezolvarea testului este de 1 oră.
    24. Testarea propriu-zisă este precedată de un test de acomodare alcătuit din 3 întrebări. Pentru testul de acomodare nu se acordă punctaj.
    25. Punctajul total pentru test este de 20 de puncte. Pentru răspunsul corect la fiecare item se acordă un punct.
    [Pct.25 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    26. Testul se consideră nesusținut dacă candidatul nu obține în timpul alocat cel puțin 50%+1 din punctajul stabilit sau dacă părăsește sala fără a aproba finalizarea testului.
    [Pct.26 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    27. Punctajul pentru fiecare întrebare se aduce la cunoştinţa candidatului în mod direct, prin afişarea în timp real pe ecranul de examinare a acestuia. Pe ecran este afişat şi contorul de timp.
    28. Sesiunea testării întreruptă din cauza unor defecțiuni tehnice se transferă la data stabilită de organizatorul testării și coordonată cu CTICE cu cel puțin o zi înainte de testare.
    [Pct.28 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    29. La testarea candidaţilor nu este permis:
    1) să deţină materiale de tipul: tabele, manuale, dicţionare, notiţe, calculatoare de buzunar, telefoane mobile, staţii de emisie-recepţie a informaţiei, alte dispozitive electronice sau alte surse de informare, indiferent dacă acestea sînt sau nu folosite;
    2) să faciliteze rezolvarea testului de către alţi candidaţi sau/şi să fraudeze testarea sub orice formă;
    3) să poarte discuţii cu alţi candidaţi;
    4) să se prezinte la testare sub influenţa băuturilor alcoolice, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
    5) să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi.
    30. Observatorii au obligația:
    1) să stabilească identitatea candidatului pe baza actului de identitate valabil şi datelor de înregistrare;
    2) să interzică accesul în sală a altor persoane decît candidații înregistrați în sesiunea respectivă;
    3) să nu permită accesul în sala de testare a candidaţilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice ori sub influenţa produselor sau substanţelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora sau al candidaţilor care prin comportamentul lor perturbă examinarea celorlalţi candidaţi;
    4) să elibereze candidatului parametrii de acces în sistemul de testare;
    5) să informeze candidaţii despre interdicţiile şi obligaţiile prevăzute la pct.29;
    6) să-i ofere candidatului un loc de lucru funcţional;
    7) să nu comunice candidaţilor răspunsurile la întrebările din testare;
    8) să consemneze într-un proces-verbal orice incident de întrerupere a examinării intervenit înainte de finalizarea testării;
    9) să întrerupă examinarea atunci cînd intervin defecţiuni tehnice şi să transfere desfășurarea testării candidaților la data și ora coordonată cu organizatorul testării și CTICE;
    [Pct.30 subpct.9) modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    10) să nu părăsească sala de examinare pînă la finalizarea testării decît dacă este înlocuit de un alt examinator;
    [Pct.30 subpct.10) modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    11) să nu deţină, din momentul repartizării în sala unde are loc testarea şi pînă la sfîrşitul acesteia, cărţi, ziare, telefoane mobile şi alte dispozitive electronice sau alte surse de informare;
    12) să nu disemineze informația referitoare la conținutul testului.
    [Pct.30 subpct.12) modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    31. Este interzisă desfășurarea testării în afara locului și a timpului stabilit.
    [Pct.31 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    32. Încălcările comise de către candidaţi conduc la sancțiuni după cum urmează:
    1) candidaţii care au fraudat sau care nu au respectat prevederile de la pct.29 sînt eliminaţi de la testare şi sînt declaraţi „eliminaţi din testare”, acest fapt fiind consemnat în procesul-verbal;
    2) candidații eliminați din testare sunt excluși din concurs și pot participa la un nou concurs doar după expirarea a 5 ani de la comiterea fraudei;
    [Pct.32 subpct.2) în redacția OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    3) în cazul în care frauda, comisă de către candidat, este constatată după încheierea testării, organizatorul testării modifică rezultatele declarînd candidatul respectiv „eliminat din testare”.
    [Pct.32 subpct.3) modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]

IV. PUNCTAJUL FINAL, COMUNICAREA
REZULTATELOR

    33. La expirarea timpului alocat testării sau la finalizarea rezolvării testului, pe ecran se afișează numărul de puncte acumulat de către fiecare candidat pentru răspunsurile la întrebări.
   34.  Participanţii la testare sînt obligaţi să comunice din timp organizatorului testării motivul imposibilităţii de a se prezenta la testare şi să prezinte probele care dovedesc motivul. Testarea poate fi amînată doar o singură dată. Pentru candidații care nu s-au prezentat la testare din motive ce nu depind de voința lor se organizează, în termen rezonabil, o nouă testare.
    [Pct.34 în redacția OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    35. Coordonatorul local al testării completează toate procesele-verbale și le expediază la CTICE în format electronic. Versiunile tipărite, semnate și aprobate a acestora se păstrează de  organizatorul testării.
    [Pct.35 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]
    36. Organele care dețin competența legală de numire în funcție a directorilor de instituții de învățămînt pot verifica, prin introducerea într-un motor de căutare on-line configurat de către CTICE, în baza IDNP-ului, punctajul acumulat de un anumit candidat. Accesarea bazei de date se realizează cu respectarea legislației în materie de protecție a datelor cu caracter personal.
    [Pct.36 modificat prin OME598 din 24.06.16, MO256-264/12.08.16 art.1284; în vigoare 12.08.16]