HGM507/2018
ID intern unic:  375725
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 507
din  30.05.2018
pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile și procedura
de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din
Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural
Publicat : 01.06.2018 în Monitorul Oficial Nr. 176-180     art Nr : 558
    MODIFICAT
   
HG87 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124; în vigoare 22.03.19


    În temeiul art. 23 alin. (6) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71, art. 93), Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (se anexează).
    2. Subvențiile acordate în baza prezentei hotărîri nu constituie ajutor de stat și nu cad sub incidența prevederilor Legii nr. 139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat și Regulamentului privind ajutorul de minimis, aprobat prin Hotărîrea Plenului Consiliului Concurenței nr. 2 din 30 august 2013.
    3. Alocațiile anuale din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru finanțarea proiectelor start-up vor constitui, în conformitate cu art. 23 alin. (3) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli, nu mai puțin de 5% din valoarea totală a Fondului.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

    PRIM-MINISTRU                                                        Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii,
    dezvoltării regionale
    şi mediului                                                                      Liviu Volconovici
    Ministrul finanţelor                                                        Octavian Armaşu

    Nr. 507. Chişinău, 30 mai 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 507
din 30 mai 2018


REGULAMENT
privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans
pentru proiectele start-up
din Fondul național de dezvoltare
a agriculturii și mediului rural
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
    1. În sensul Regulamentului privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele start-up din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (în continuare – Regulament) se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli și Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural, aprobat prin  Hotărîrea Guvernului nr. 455 din 21 iunie 2017.
    De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noțiuni:
    1) cont escrow – cont bancar deschis la o bancă comercială din Republica Moldova în lei moldoveneşti în urma semnării contractului tripartit dintre bancă, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (în continuare – Agenție) și beneficiar, prin intermediul căruia vor fi administrate toate mijloacele financiare aferente proiectului investițional, după aprobarea acestuia;
    2) cofinanțare – asigurare din partea solicitantului a surselor proprii (costuri eligibile și neeligibile) necesare realizării proiectului start-up și accesarea subvenției în avans. Cofinanțarea poate fi asigurată prin: mijloace bănești proprii, credite bancare, împrumuturi, garanții bancare, credite tehnice, contracte de fidejusiune;
    3) credit tehnic – acord privind asigurarea cofinanțării costurilor, oferit producătorului agricol debutant de către antreprenor/furnizor de bunuri/servicii obiect al proiectului start-up conform contractelor de furnizare/execuție, care urmează a fi achitate de către producătorul agricol debutant în termenele stabilite;
    4) investiție eligibilă – ansamblul costurilor eligibile efectuate la realizarea investițiilor în materiale de construcție, material săditor, echipamente și utilaje, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament, realizate începînd cu anul curent de subvenționare;
    5) submăsuri compatibile – submăsuri de sprijin care țin de același domeniu de activitate sau prin îmbinarea cărora pot fi dezvoltate proiecte investiționale integrate cu valoare adăugată;
    6) producător agricol debutant – întreprindere micro sau întreprindere mică, nou-înregistrată în modul stabilit, fondată și condusă de tineri fermieri sau femei fermieri care desfășoară pentru prima dată activitate economică;
    7) producător agricol nou-înregistrat – producător agricol a cărui înregistrare ca subiect al activității de întreprinzător nu depășește termenul de un an precedent datei depunerii cererii de solicitare a subvenției în avans;
    8) proiect investițional – totalitatea investițiilor eligibile și neeligibile necesare a fi realizate pentru a aduce o idee de afaceri la nivelul unei afaceri generatoare de profit;
    9) proiect investițional integrat – proiect investițional care cuprinde două sau mai multe submăsuri compatibile;
    10) proiect start-up – afacere inițiată de un producător agricol debutant în vederea practicării unei activități agricole aferente submăsurilor de sprijin, pentru care se acordă subvenții în avans;
    11) „principiul celor 4 ochi” – separarea atribuţiilor, verificarea încrucişată, control dublu al actelor,
semnătura dublă;
    12) garanţie bancară – document prin care o bancă (bancă garantă) se angajează în mod irevocabil, în cazul în care beneficiarul sau, după caz, antreprenorul nu-și va executa corespunzător obligațiile conform contractului de acordare a subvenției în avans semnat, să plătească valoarea subvenției către autoritatea contractantă în cazul neexecutării de către beneficiar sau, după caz, de către antreprenor a obligaţiilor asumate în scrisoarea de garanţie bancară;
    13) sector prioritar – ramură a agriculturii  cu valoare adăugată, eligibilă în cadrul prezentului Regulament, declarată prioritară pentru sprijin financiar de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (în continuare – Minister) la începutul fiecărui apel de depunere a dosarelor de acordare a subvenției în avans;
    14) subvenție în avans – sprijin financiar nerambursabil şi neimpozabil, acordat din Fondul naţional de dezvoltare a agriculturii şi mediului rural producătorilor agricoli debutanți pentru susţinerea lansării și dezvoltării proiectelor start-up.
    2. Prezentul Regulament stabileşte submăsurile de sprijin, precum şi condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a subvențiilor în avans în vederea lansării și dezvoltării  proiectelor start-up realizate de tineri fermieri și femei fermieri.
    3. Repartizarea alocațiilor se va efectua anual de către Minister, în limitele stabilite, ținînd cont de mărimea anuală a Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    4. Prezentul Regulament se aplică pînă în anul 2021 inclusiv.
Capitolul II
SFERA DE APLICARE
    5. Alocarea subvenției în avans în temeiul prezentului Regulament urmărește încurajarea creării întreprinderilor mici de către tineri fermieri și femei fermieri, îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea locurilor de muncă noi, creșterea investițiilor în tehnologii inovative.
    6. Alocarea subvenţiilor în avans este determinată de:
    1) accesul limitat al întreprinderilor mici la sursele de creditare, la resursele informaţionale privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în Republica Moldova;
    2) insuficienţa pîrghiilor de susţinere a iniţierii unei afaceri;
    3) nivelul scăzut al atractivității activităților economice, inclusiv nivelul scăzut de dezvoltare al întreprinderilor mici din zonele rurale;
    4) insuficiența abilităţilor antreprenoriale ale potenţialilor tineri fermieri și femei fermieri;
    5) insuficiența mijloacelor financiare pentru iniţierea unei afaceri;
    6) necesitatea sporirii competitivității produselor agroalimentare autohtone pe pieţele de desfacere.
Capitolul III
SUBMĂSURILE DE SPRIJIN
    7. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra proiectelor start-up, conform art. 23 alin. (1) din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli.
Submăsura nr. 1. Stimularea investițiilor pentru producerea legumelor
şi a fructelor pe teren protejat (sere, solarii, tuneluri)

    8. Domeniul de acţiune: subvenția în avans este acordată pentru cofinanțarea costului modulelor noi de sere, solarii, tuneluri, al echipamentului, utilajului, materialului de construcţie şi de acoperire pentru sere, solarii şi tuneluri, al materialului neţesut de tip AGRYL, precum şi al materialului săditor, inclusiv al răsadului de legume şi al seminţelor de legume certificate, procurat de la întreprinderile specializate şi autorizate de Agenţia Națională pentru Siguranța Alimentelor, în cadrul unui proiect investițional.
    9. Subvenția în avans este acordată în următoarele condiții:
    1) suprafaţa minimă eligibilă în cadrul prezentei submăsuri constituie cel puțin 0,1 ha, înfiinţată de un singur solicitant;
    2) materialul de acoperire pentru construcţii de sere, solarii şi tuneluri are grosimea de cel puţin 150 de microni;
    3) proiectul sau schița proiectului (planul) pentru investiția planificată este elaborat(ă) de proiectant sau furnizor autorizat;
    4) procurarea bunurilor (activelor) eligibile este confirmată prin certificate de calitate.
    10. Lista costurilor eligibile în cadrul prezentei submăsuri (echipament, utilaj și materiale de construcție pentru sere, solarii și tuneluri) este prezentată în anexa nr. 2 la Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    11. Pînă la transferarea plății finale a subvenției în avans, solicitantul va asigura întocmirea și prezentarea următoarelor documente:
    1) copia procesului-verbal de executare a lucrărilor, cu anexarea devizului de cheltuieli descifrat pentru materialele utilizate, serviciile de montare şi instalare;
    2) copia certificatului de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului;
    3) copia poliței de asigurare a proiectului investițional supus subvenționării în avans pentru perioada anului în curs și contractul de intenție cu asiguratorul pentru asigurarea proiectului investițional pentru următorii doi ani;
    4) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale, invoice-urilor);
    5) dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 35% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional.
Submăsura nr. 2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea,
modernizarea și defrișarea plantaţiilor multianuale, inclusiv
a plantaţiilor viticole
şi a plantaţiilor pomicole
    12. Domeniul de acţiune: înfiinţarea și modernizarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole conform proiectului de înființare a plantaţiilor multianuale cu soiuri înscrise în Catalogul soiurilor de plante al Republicii Moldova, cu material săditor  autohton sau de import, procurat conform prevederilor articolului 11 alineatul (4) litera c) din Legea nr. 68 din 5 aprilie 2013 despre seminţe, și nesubvenționate anterior. Suprafața minimă indivizibilă a plantaţiei multianuale în cadrul proiectului investițional este de 0,5 ha. Sînt admise categoriile de plantații multianuale prevăzute la punctul 27 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    13. Sînt eligibile în cadrul prezentei submăsuri următoarele costuri:
    1) înființarea plantaţiilor pomicole, viticole, plantaţiilor-mamă pomicole şi viticole, plantaţiilor nucifere, de arbuşti fructiferi şi de căpşun, plantaţiilor de culturi etero-oleaginoase (proiectarea plantației, procurarea materialului săditor, lucrările de pregătire a terenului şi solului, de plantare şi îngrijire a plantaţiilor tinere);
    2) instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor moderne de suporturi;
    3) instalarea în plantaţiile multianuale a sistemelor de irigare;
    4) instalarea în plantaţiile multianuale a echipamentului antigrindină și antiploaie;
    5) procurarea tehnicii/utilajelor agricole necesare înfiinţării şi îngrijirii plantaţiilor multianuale, ținînd cont de capacitatea unității agricole (cai putere), raportată la suprafața plantației multianuale, parte a proiectului investițional.
    14. Lista bunurilor ce pot constitui costuri eligibile în cadrul prezentei submăsuri este indicată în anexa nr. 1 la prezentul Regulament.
    15. Pînă la transferarea plății finale a subvenției în avans, solicitantul va asigura întocmirea și prezentarea următoarelor documente:
    1) actul privind înființarea plantației multianuale şi actul privind recepţionarea plantaţiei multianuale în primul an de vegetaţie, conform cadrului normativ în vigoare;
    2) certificatul de valoare biologică sau, după caz, de calitate a materialului săditor, eliberat de producător;  
    3) actul privind darea în exploatare a sistemului de suporturi, de antigrindină/de antiploaie, precum și a sistemului de irigare în plantațiile viticole/pomicole tinere;
    4) copia contractului de asigurare a riscurilor de producție în agricultură și a contractului de intenție cu asiguratorul pentru asigurarea proiectului investiţional pentru următorii doi ani, conform Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură;
    5) actele primare contabile (copiile ordinului de plată, facturilor fiscale/ declarațiilor vamale, invoice-urilor);
    6) dovezi de înmatriculare a tehnicii/utilajului supus înregistrării de stat;
    7) dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 35% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional.
Submăsura nr. 3. Stimularea investiţiilor pentru utilarea
și renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

    16. Domeniul de acţiune: în cadrul prezentei submăsuri poate fi acordată subvenția în avans pentru cofinanțarea costurilor eligibile în proiectele start-up la construcția/reconstrucția, utilarea și modernizarea fermelor zootehnice de diverse specii de animale (inclusiv lucrările de proiectare a fermelor, pînă la 10% din costul proiectului).
    17. Lista cheltuielilor eligibile în cadrul prezentei submăsuri (echipament, utilaj tehnologic și materiale de construcție) este prezentată în anexa nr. 6 la Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    18. Pînă la transferarea plății finale a subvenției în avans, solicitantul va asigura prezentarea următoarelor documente:
    1)  autorizarea sanitar-veterinară de funcționare, pentru fermă zootehnică;
    2) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a procesului-verbal de recepţie finală, însoţite de acordul de mediu sau de avizul expertizei ecologice de stat, eliberat în modul stabilit, proiectul tehnic și devizul de cheltuieli în cazul extinderii construcțiilor noi, reconstrucţiilor fermelor zootehnice;
    3) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale, invoice-urilor);
    4) actul de punere în funcțiune a mijlocului fix în modul stabilit, pentru utilajele, echipamentele și alte bunuri eligibile pentru care este necesară instalarea;
    5) copia poliței de asigurare a proiectului investițional supus subvenționării în avans pentru perioada anului în curs și contractul de intenție cu asiguratorul pentru asigurarea proiectului investițional pentru următorii doi ani;
    6) dovezi de înmatriculare a tehnicii/utilajului supus înregistrării de stat;
    7) dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 35% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional.
Submăsura nr. 4. Stimularea procurării animalelor
de prăsilă și menținerii fondului
genetic al acestora
    19. Domeniul de acţiune: în cadrul prezentei submăsuri pot fi acordate subvenții în avans pentru cofinanțarea costurilor eligibile în proiecte start-up la procurarea animalelor de prăsilă de la ferme atestate în categoria de prăsilă, inclusiv din import.
    20. Sînt eligibile pentru obținerea subvenției în avans costurile pentru procurarea următoarelor tipuri de animale:
    1) vaci primipare, junci și juninci cu vîrsta de cel puțin 12 luni;
    2) vieri cu vîrsta de 4-8 luni (de rasă pură și birasiali) și scrofiţe neînsămînțate cu vîrsta de 5-8 luni (de rasă pură și birasiale);
    3) mioare/căprițe și berbeci/țapi cu vîrsta de 6-20 de luni;
    4) iepuri de casă de reproducție;
    5) mătci de albine și/sau roiuri de albine cu mătci cu vîrsta de cel mult 3 luni.
    21. Vîrsta animalelor se va calcula de la data nașterii pînă la data facturării, conform certificatelor de rasă.
    22. Efectivul minim de capete de animale eligibil în cadrul unui proiect investițional este prevăzut la punctul 47 din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    23. Pînă la transferarea plății finale a subvenției în avans, solicitantul va asigura prezentarea următoarelor documente:
    1) autorizarea sanitar-veterinară de funcționare, pentru fermă zootehnică;
    2) copia poliței de asigurare a animalelor împotriva riscurilor de producție, conform Legii nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenționată a riscurilor de producție în agricultură, cu excepţia procurării mătcilor de albine/roiurilor de albine;
    3) copia actelor de punere şi scoatere de sub carantină profilactică a animalelor de prăsilă importate, eliberate de subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor;
    4) copia certificatului de înregistrare (identificare, mişcare) a animalelor, pentru animalele care sînt supuse înregistrării conform Legii nr. 231-XVI din 20 iulie 2006 privind identificarea şi înregistrarea animalelor;
    5) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale, invoice-urilor);
    6) dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 35% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional.
Submăsura nr. 5. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea
infrastructurii postrecoltare
şi procesare
    24. Domeniul de acţiune: în cadrul prezentei submăsuri poate fi acordată subvenția în avans pentru cofinanțarea costurilor eligibile în proiecte start-up pentru domeniile prezentate în punctul 57 subpunctele 1)-4) din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    25. Pînă la transferarea plății finale a subvenției în avans, solicitantul va asigura întocmirea și prezentarea următoarelor documente:
    1) copia procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a procesului-verbal de recepţie finală, însoţite de acordul de mediu sau de avizul expertizei ecologice de stat eliberat în modul stabilit, proiectul tehnic și devizul de cheltuieli în cazul extinderii construcțiilor noi și/sau reconstrucţiilor obiectivelor existente, care sînt modernizate cu instalații, utilaj și echipament eligibil destinat prelucrării/procesării și ambalării produselor de origine animală și vegetală;
    2) copia certificatului de înmatriculare sau provizoriu al tehnicii sau utilajului;
    3) copia poliței de asigurare a proiectului investițional supus subvenționării în avans pentru perioada anului în curs și a contractului de intenție cu asiguratorul pentru asigurarea proiectului investițional pentru următorii doi ani;
    4) actele primare contabile (copiile facturilor fiscale/declarațiilor vamale, invoice-urilor);
    5) actul de punere în funcțiune a mijlocului fix în modul stabilit – pentru utilajele, echipamentele și alte bunuri eligibile pentru care este necesară instalarea;
    6) dovada capacității de cofinanțare în proporție de cel puțin 35% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional.
    26. Lista costurilor eligibile în cadrul acestei submăsuri este inclusă în anexa nr. 7 la Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
Capitolul IV
CONDIȚII FINANCIARE
    27. În cadrul prezentului Regulament, valoarea maximă a subvenției în avans acordată unui producător agricol debutant va constitui 65%, inclusiv valoarea subvenției majorate, din valoarea costurilor eligibile.
    28. Subvenția în avans va fi acordată în baza contractului de acordare a subvenției în avans, semnat între Agenție și beneficiar, după aprobarea proiectului de către Comisia de evaluare și selecție.
    29. Producătorul va asigura cofinanțarea celeilalte porțiuni a valorii proiectului investițional în termen de 60 de zile lucrătoare de la aprobarea proiectului investițional.
    30. Furnizorii/producătorii de bunuri și/sau servicii eligibile în cadrul proiectului trebuie să fie înregistrați în activitatea de prestare/producere/ comercializare a acestora.
    31. Beneficiarii care au semnat contractul de acordare a subvenției în avans au obligativitatea să achiziționeze utilaje și echipamente în condiții de piață, respectiv să întocmească un dosar de achiziție care să cuprindă: minimum 3 cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei cîștigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și, după caz, documentul din care să rezulte autorizarea activității de producție/servicii/comerț a furnizorului.
    32. Subvenția în avans va fi debursată în două tranșe, în avans și finală. Subvenția în avans va fi transferată în contul escrow la momentul semnării contractului de acordare a subvenției în avans. Subvenția finală va fi efectuată la momentul finalizării investiției și darea în exploatare.
    33. Se interzic decontările efectuate de către beneficiar pentru alte bunuri, lucrări sau servicii decît cele acceptate în cadrul proiectului investițional.
Capitolul V
COSTURI ELIGIBILE
    34. Costurile eligibile în baza prezentului Regulament se limitează la:
    1) construcția sau îmbunătățirea bunurilor imobile destinate creșterii și întreținerii animalelor, dezvoltării infrastructurii postrecoltare și procesare;
    2) achiziționarea de sisteme, mașini, echipamente și utilaje agricole noi, inclusiv software, utilizate la cultivarea produselor agricole în teren protejat, culturilor multianuale în teren deschis (horticole, viticole, etero-oleaginoase), precum și la utilarea fermelor zootehnice;
    3) investițiile în proiectarea, achiziționarea materialului săditor și înființarea plantațiilor multianuale, conform proiectului de înființare;
    4) achiziționarea animalelor de prăsilă;
    5) costurile generale legate de onorariile arhitecților și inginerilor, proiectanților de plantații multianuale, taxele pentru consultanță și studii de fezabilitate, proiectare, serviciile de instalare, de montaj, lucrările mecanizate, serviciile de transport, care nu pot depăși 10% din cheltuielile eligibile totale ale investițiilor.
    35. Sînt considerate eligibile doar costurile care sînt suportate după ce proiectul solicitantului este aprobat.
    36. Costurile şi bunurile neeligibile sînt expuse în articolul 26 din Legea nr. 276 din 16 decembrie 2016 cu privire la principiile de subvenționare a producătorilor agricoli.
Capitolul VI
CRITERII DE ELIGIBILITATE PENTRU OBȚINEREA
SUBVENȚIEI ÎN AVANS
    37. Prevederile prezentului Regulament se extind asupra producătorilor agricoli debutanți care sînt înregistrați și doresc să efectueze o investiție în conformitate cu domeniile de acțiuni aferente submăsurilor de sprijin, cu respectarea următoarelor condiții:
    1) au la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea și eficiența proiectului investițional;
    2) au sediul și investiția amplasate într-o localitate rurală;
    3) valoarea investiției solicitate conform proiectului/proiectului investiţional integrat nu depășeşte 1 000 000 lei din valoarea totală a investiției, cu o perioadă de implementare de cel mult 24 de luni;
    4) dispun de pregătire și formare profesională în domeniul antreprenoriatului (diplome de studii agrare, economice sau juridice) sau, după caz, certificate de instruiri de minimum 40 de ore, eliberate de companii de consultanță selectate de Minister;
    5) sînt deținători legali ai bunurilor imobile (terenuri/spații) pentru care se realizează investiția. Pentru bunurile deținute în arendă/comodat, termenul va constitui cel puțin 15 ani, iar pentru înfiinţarea plantaţiilor de căpşun și pentru construcţia serelor, solariilor, tunelurilor – 5 ani, calculat cu anul anterior depunerii cererii de solicitare a subvenției în avans;
    6) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenției în avans, nu au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
    7) fondatorul/fondatorii solicitantului nu sînt afiliați unui alt producător agricol, fapt confirmat prin asumarea răspunderii privind veridicitatea datelor respective, precum și prin verificarea/contrapunerea datelor eliberate de organele înregistrării de stat;
    8) vor asigura pe parcursul implementării proiectului investițional cel puțin două locuri de muncă permanente sau crearea unui loc de muncă permanent și contractarea anuală a cel puțin trei zilieri, cu obligația menținerii pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, începînd cu anul următor plății ultimei tranșe a subvenției autorizate, cu excepţia gospodăriilor țărăneşti, care vor asigura crearea unui loc de muncă permanent. În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă creat(e), pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri, devin(e) vacant(e) din diverse motive, beneficiarul va fi obligat, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare, să suplinească locul/locurile de muncă vacant(e), păstrînd numărul și tipul acestora.
    38. Proiectul investițional poate integra activități care cad sub incidența a două submăsuri și mai multe, în cazul în care acestea sînt compatibile.
    39. La etapa implementării, proiectul investițional nu poate constitui obiect de finanțare nerambursabilă  în cadrul altor programe finanțate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare. În cazul extinderii activității agricole, după achitarea integrală a subvenției conform proiectului start-up, producătorul agricol va putea solicita subvenții în condiții generale, cu respectarea angajamentelor în baza contractului de acordare a subvenției în avans conform prezentului Regulament, precum și finanțare adițională din alte surse disponibile.
    40. La momentul depunerii cererii de solicitare a subvenției în avans, producătorul agricol este obligat să asigure disponibilitatea cofinanțării proiectului în proporție de minimum 10% din valoarea investiţiei eligibile, prezentate în proiectul investiţional, sub formă de mijloace financiare disponibile în contul bancar.
    41. Solicitanții vor putea beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul programului o singură dată.
Capitolul VII
DOCUMENTE OBLIGATORII PENTRU OBȚINEREA
SUBVENȚIILOR ÎN AVANS
    42. Dosarul de aplicare pentru proiectele start-up va include următoarele documente:
    1) cererea-tip de solicitare a subvenției în avans;
    2) planul de afaceri pentru o perioadă de 5 ani, care să demonstreze fezabilitatea proiectului investițional;
    3) în cazul gospodăriilor țărănești (de fermieri), copia certificatului de înregistrare, cu anexarea declarației de constituire;
    4) copia diplomei de studii/certificatului care confirmă instruirea producătorului agricol în domeniu, cu durată totală a cursului de minimum 40 de ore;
    5) declarația pe proprie răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate;
    6) cel puțin 3 oferte pentru utilajul/echipamentul ce urmează a fi achiziţionat în cadrul proiectului investiţional;
    7) documente justificative care demonstrează disponibilitatea cofinanțării a cel puțin 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investiţional;
    8) declarația privind asumarea obligației de a achita restul sumei pentru cofinanțare în scopul implementării proiectului în cazul în care proiectul va fi selectat.
    43. Modelul cererii de solicitare a subvenției în avans, al planului de afaceri și al declarației pe propria răspundere privind veridicitatea informațiilor și a documentelor prezentate vor fi aprobate de Minister și publicate.
Capitolul VIII
PROCESUL DE ACORDARE ȘI  IMPLEMENTARE
A SUBVENȚIILOR ÎN AVANS
Secțiunea 1
Procedura de anunțare a apelului de depunere
a cererilor
    44. Depunerea dosarelor de solicitare a subvenției în avans are loc în cadrul apelurilor anunțate de către Minister, în baza ordinului ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului.
    45. Ordinul privind apelul de depunere a cererilor va include submăsurile care fac obiectul apelului și termenul-limită pentru depunerea cererilor. Perioada de aplicare în baza fiecărui apel de depunere a cererilor nu poate fi mai mică de 45 de zile lucrătoare.
    46. Ordinul privind apelul de depunere a cererilor este publicat pe paginile web ale Ministerului și Agenției.
Secțiunea a 2-a
Procedura de depunere a cererilor de solicitare a
subvenției în avans

    47. Dosarul de solicitare a subvenției în avans este depus de solicitant (administrator) la oficiul teritorial al Agenției din aria în care producătorul agricol își are sediul juridic și în care a efectuat investiția.
    48. Dosarul va include cererea de solicitare a subvenției în avans, planul de afaceri și documentele obligatorii aferente submăsurilor pentru care se planifică a fi efectuată investiția. Dosarul se înregistrează sigilat și paginat pentru a nu permite separarea/înlocuirea documentelor. Fiecare pagină va conține semnătura și ștampila oficiului teritorial al Agenției, iar documentele prezentate în copii vor fi contrapuse cu originalul cu aplicarea ștampilei „conform originalului”.
    49. La depunerea dosarului de solicitare a subvenției în avans, solicitantul va primi confirmarea care atestă recepționarea dosarului de oficiul teritorial.
    50. În termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării dosarelor, oficiile teritoriale vor asigura examinarea dosarelor depuse conform următoarelor etape:
    1) controlul administrativ al dosarului, care va include verificarea completitudinii și veridicității datelor prezentate, prin contrapunerea cu bazele de date la care Agenția are acces;
    2) verificarea fizică, cu deplasarea angajatului oficiului teritorial la locul unde va fi efectuată investiția, pentru a confirma datele prezente în dosar.
    51. Dacă la momentul examinării dosarului se constată abateri ce conduc la imposibilitatea examinării preliminare a cererii de finanțare reprezentantul secţiei/serviciului teritorial va întocmi o notificare, ce va fi adusă la cunoştinţa solicitantului nu mai tîrziu de 5 zile lucrătoare de la adresarea acestuia, în care va indica motivele pentru care cererea respectivă nu poate fi examinată. Producătorul agricol va avea la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a se conforma.
    52. În cazul în care solicitantul de subvenție nu se conformează cerințelor din notificare în termenele stabilite, specialistul oficiului teritorial întocmește un proces-verbal de constatare a iregularităților (conform modelului aprobat prin ordin al directorului Agenţiei), cu informarea, prin scrisoare recomandată, a solicitantului de subvenție nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal.
    53. O cerere nouă poate fi depusă de către solicitant într-un alt apel de depunere.
    54. Procedura detaliată privind verificarea preliminară a dosarelor va fi descrisă în manualele de proceduri aprobate de Minister.
    55. În termen de 20 de zile lucrătoare de la data încheierii apelului de depunere a cererilor, dosarele de aplicare se transmit, de către oficiile teritoriale ale Agenţiei, subdiviziunii responsabile de administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul Agenţiei, în baza unui act de predare-primire.
Secțiunea a 3-a
Procedura de aprobare a proiectelor
    56.  În termen de 20 de zile lucrătoare, subdiviziunea responsabilă de administrarea și aprobarea proiectelor din cadrul Agenţiei va efectua un control administrativ, care presupune verificarea corectitudinii şi completitudinii datelor din dosarele fizice și corespunderea acestora cu baza de date a Agenţiei, inclusiv verificarea conform „principiului celor 4 ochi”.
    57. În cazul necesității stabilirii unor concretizări, excluderii unor inexactități etc., pot fi solicitate informații suplimentare prin emiterea unei notificări în care vor fi consemnate datele ce urmează a fi prezentate. Solicitantul este obligat să se conformeze notificării și să prezinte documentele solicitate în termen de 5 zile lucrătoare. Neconformarea la solicitările înaintate de Agenție va conduce la imposibilitatea examinării dosarului și declarării acestuia neeligibil.
    58. Ulterior verificării administrative, dosarul de acordare a subvenției în avans va fi supus evaluării de către Comisia de evaluare și selecție din punctul de vedere al atingerii indicatorilor de performanță potrivit obiectivelor proiectului investițional, prin atribuirea punctajului (minimum 70 de puncte și maximum 160 de puncte) în conformitate cu criteriile stabilite în anexa nr. 2  la prezentul Regulament.
Secțiunea a 4-a
Procedura de evaluare a dosarelor
    59. Evaluarea și selecția finală a proiectelor investiționale care au îndeplinit criteriile de eligibilitate vor fi realizate, în termen de 10 zile lucrătoare, de către Comisia de evaluare și selecție, formată din 5 membri – 2 reprezentați ai Agenției, 2 reprezentanți ai Ministerului şi un reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii.
    60. Componența nominală și regulamentul de funcționare ale Comisiei de evaluare și selecție vor fi aprobate de Minister.
    61. Selecția proiectelor se va efectua în ordinea descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul mijloacelor financiare disponibile.
    62. În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va efectua în ordinea următoarelor priorități:
    1) sector prioritar;
    2) proiect investițional integrat;
    3) localizarea investiției într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întîi (sat/comună);
    4) numărul mai mare de locuri de muncă create;
    5) valoarea totală a investiției eligibile;
    6) termenul redus de implementare a investiției;
    7) nivelul de calificare în domeniul antreprenoriatului.
    63. După evaluarea de către Comisia de evaluare și selecție, dosarele cu cel mai mare număr de puncte, în limitele fondului disponibil, vor putea fi transmise spre examinare ulterioară.
    64. Procesul-verbal al Comisiei de evaluare și selecție va fi elaborat şi semnat în termen de 5 zile lucrătoare de la data organizării procesului de selectare a proiectelor eligibile pentru finanţare.
    65. Dosarele care au acumulat un număr mare de puncte, dar nu pot fi examinate ca urmare a lipsei de disponibilități vor fi reevaluate la următorul apel în baza acelorași reguli ca proiectele prezentate pentru prima dată.
    66. Dosarele pot fi supuse reevaluării o singură dată.
Secțiunea a 5-a
Procedura de încheiere a contractului de finanțare
și solicitare a subvenției
    67. În termen de 60 de zile lucrătoare de la primirea notificării privind selectarea dosarului de finanțare, solicitantul trebuie să asigure prezentarea documentelor confirmative privind capacitatea de cofinanțare.
    68. Drept documente confirmative care dovedesc capacitatea de cofinanțare în proporție de cel puțin 35% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului investițional pot servi:
    1) copii ale contractelor de credit, împrumut încheiate cu instituții bancare și/sau nebancare;
    [Pct.68 subpct.1) modificat prin HG87 din 11.02.19, MO59-65/22.02.19 art.124; în vigoare 22.03.19]
    2) documente confirmative acceptabile (certificate bancare privind existența resurselor financiare proprii, depozite scadente înainte de lansarea proiectului investițional, garanții bancare, credite tehnice oferite de antreprenori).
    69. Confirmarea capacității de cofinanțare va servi drept bază pentru semnarea contractului de acordare a sprijinului financiar. Neprezentarea documentelor confirmative ale capacității de cofinanțare în termenul indicat la punctul 67 are drept efect respingerea cererii de acordare a sprijinului financiar.
    70. Contractul de acordare a subvenției în avans se semnează cu condiția confirmării cofinanțării de 35%, prin prezentarea următoarelor documente:
    1) confirmare prin care banca justifică disponibilitatea mijloacelor financiare în contul beneficiarului sau, după caz, al antreprenorului, precum și angajamentul său de a emite o scrisoare de garanție bancară în vederea efectuării debursărilor;
    2) în cazul creditului tehnic, contractul de antrepriză semnat, cu scrisoare de garanție bancară.
Secțiunea a 6-a
Procedura de autorizare a subvenției
    71. Plata subvenției în avans va fi efectuată prin intermediul contului escrow în modul următor:
    1) I tranșă – 75% din valoarea subvenției, cu condiția prezentării dovezilor cofinanţării din partea beneficiarului a 35% din valoarea costurilor eligibile;
    2) a II-a tranșă – 25% din valoarea subvenției, în baza cererii de debursare la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentării actelor confirmative  conform domeniului în care este efectuată investiția.
    72. Durata de implementare a proiectului investiţional constituie maximum 24 de luni de la data semnării contractului de acordare a subvenției în avans. Durata de valabilitate a contractului de acordare a subvenției în avans va fi stabilită în contract, în funcție de domeniul în care se realizează investiția și perioada de monitorizare  postachitare specifică fiecărei submăsuri de sprijin. 
Secțiunea a 7-a
Procedura de monitorizare a implementării
proiectului investițional

    73. Beneficiarul de subvenții este obligat să implementeze proiectul investițional în strictă conformitate cu termenele stabilite în contractul de finanțare.
    74. În cazul în care termenul va fi depășit din motive ce nu țin de voința beneficiarului, acesta este obligat să anunțe  Agenția printr-o scrisoare, în care să fie consemnate cauzele care au condus la nerespectarea termenului.
    75. Beneficiarul este obligat să prezinte trimestrial un raport de progres, în care să consemneze progresul înregistrat în implementarea proiectului.
Secțiunea a 8-a
Procedura de verificare pe teren
    76. Pe parcursul perioadei de implementare, angajații din cadrul Agenției vor efectua vizite pe teren pentru a monitoriza progresul înregistrat de beneficiari.
    77. Beneficiarii de subvenții sînt obligați să prezinte, în termen de 5 zile lucrătoare, informația și documentele solicitate în cadrul verificărilor privind obiectul investiției pentru care a fost acordată subvenția. Neprezentarea nemotivată a informației și a documentelor solicitate servesc drept temei de reziliere a contractului de finanțare.
    78. Procedura de verificare pe teren va fi efectuată în conformitate cu secțiunea a 3-a din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.
    79. Iregularitățile constatate în cadrul verificărilor efectuate de către subdiviziunea responsabilă a Agenției servesc drept temei de inițiere a procesului de rambursare a sprijinului acordat și de reziliere a contractului de finanțare.
    80. Activitățile legate de monitorizarea postachitare a subvențiilor în avans sînt efectuate în corespundere cu procedurile și principiile aplicabile pentru toți beneficiarii de subvenții din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, conform manualelor de proceduri aprobate de Minister.

Anexa nr. 1
la Regulamentul privind condițiile
și procedura de acordare a subvențiilor
în avans pentru proiectele start-up din
Fondul național de dezvoltare a agriculturii
și mediului rural

LISTA
bunurilor, echipamentului, utilajului pentru înfiinţarea și modernizarea
plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor
pomicole

    1. Material săditor.
    2. Sisteme de suport, irigare, antigrindină, antiploaie, antiîngheț.
    3. Tehnică și utilaj agricol pentru întreținerea plantațiilor:
    3.1.  Autopropulsate:
    a) tractoare agricole:
    - tractor cu roţi;
    - tractor pe şenile cu capacitate maximă 95 c/p;
    b) combine:
    - combină pentru recoltarea fructelor;
    - combină pentru recoltarea culturilor aromatice, medicinale și etero-oleaginoase;
    c) alte maşini autopropulsate:
    - stropitoare pentru protecţia plantelor;
    - platforme autopropulsate.
    3.2. Maşini şi utilaje agricole:
    a) tractate:
    - grapă;
    - grapă cu cadru flexibil;
    - combinator de pregătire a solului;
    - tocătoare de resturi;
    - cultivator pentru lucrarea solului în rînduri;
    - cultivator pentru lucrarea solului în livadă;
    - cultivator pentru lucrarea solului în vii;
    - maşină de plantat răsaduri;
    - maşină pentru administrarea îngrăşămintelor solide (organice, minerale);
    - maşină pentru administrarea îngrăşămintelor lichide (organice, minerale);
    - stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale;
    - stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă;
    - pulverizator viţă-de-vie;
    - combină pentru recoltarea fructelor;
    - combină pentru recoltarea nucilor;
    - cositoare;
    - platforme de recoltare, remorci de diferite tipuri utilizate la recoltare;
    - tăvălug;
    - maşini şi echipament tehnic împotriva îngheţului;
    - combină/mașină pentru recoltarea culturilor aromatice, medicinale și etero-oleaginoase;
    b) purtate:
    - grapă;
    - cultivator pentru lucrarea solului în livadă;
    - cultivator pentru lucrarea solului în vii;
    - freză pentru vie;
    - freză pentru livadă;
    - maşină pentru plivitul lăstarilor viței-de-vie;
    - maşină pentru cîrnitul lăstarilor viței-de-vie;
    - mașină pentru legatul în verde a lăstarilor viței-de-vie;
    - mașină pentru defolierea lăstarilor viței-de-vie;
    - mașină pentru tăierea butucilor de viță-de-vie;
    - maşină pentru tăierile pe contur ale coroanei;
    - tăvălug;
    - maşină pentru administrarea îngrăşămintelor solide (organice, minerale);
    - maşină pentru administrarea îngrăşămintelor lichide (organice, minerale);
    - stropitoare pentru protecţia plantelor multianuale;
    - stropitoare pentru protecţia plantelor cu rampă;
    - pulverizator pentru livezi și vii;
    - maşină pentru recoltarea nucilor;
    - maşină sau utilaj pentru plantarea materialului săditor viticol și pomicol;
    - cositoare;
    - agregat pentru recoltarea (scoaterea) materialului săditor şi de înmulţire;
    - mașină pentru bilonat, combinată cu instalarea liniilor de picurare şi a peliculei;
    - maşină sau utilaj pentru recoltarea (săpatul) materialului săditor de culturi multianuale;
    - utilaj pentru recoltarea fructelor;
    - utilaj pentru tăiatul rădăcinilor în plantațiile pomicole și viticole;
    - utilaj pentru recoltarea culturilor aromatice, medicinale și etero-oleaginoase.
    4. Utilaje pentru plantații multianuale, pepinierele viticole, pomicole și agricultura de precizie:
    - instalații şi dispozitive pentru altoirea la masă;
    - instalaţii pentru parafinarea butaşilor altoiţi;
    - utilaj pentru tratarea termică a materialului de înmulţire şi săditor viticol și pomicol;
    - echipament pentru agricultura de precizie, care include sistemul de navigare, ghidare automată, la automatizarea controlului mașinii și utilajului agricol (GPS);
    - instalație de protecție antiîngheț cu elice pentru plantațiile multianuale;
    - secător electric şi pneumatic pentru lucrările de tăiere în uscat în plantaţiile pomicole şi viticole.

    anexa nr.2