HGM646/2018
ID intern unic:  376380
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 646
din  10.07.2018
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ
funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne
Publicat : 13.07.2018 în Monitorul Oficial Nr. 256-265     art Nr : 706
    MODIFICAT
    HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19


    În conformitate cu art. 46 alin. (4) din Legea nr. 288 din 16 decembrie 2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova, 2017, nr.40-49, art.85), cu completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:
    1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de achitare a indemnizației  pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.

     PRIM-MINISTRU                                                             Pavel FILIP

    Contrasemnează:
    Ministrul finanțelor                                                             Octavian Armașu
    Ministrul afacerilor interne                                                Alexandru Jizdan

    Nr. 646. Chişinău, 10 iulie 2018.


Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr. 646
din 10 iulie 2018

REGULAMENT
cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru
închirierea
spațiului locativ funcționarilor publici cu statut
special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
I. DISPOZIȚII GENERALE
    1. Prezentul Regulament are drept scop stabilirea modalității de compensare a cheltuielilor pentru închirierea spațiului locativ de către funcționarii publici cu statut special angajați în Ministeriul Afacerilor Interne pe perioada de îndeplinire a serviciului.
II. COMISIA DE PROFIL
    2. Pentru examinarea solicitării privind acordarea indemnizației pentru închirierea spațiului locativ, atît în Ministerul Afacerilor Interne, cît și în fiecare autoritate administrativă și instituție din subordinea acestuia, prin ordin al conducătorului sau al persoanei care exercită atribuţiile conducătorului, se instituie comisii de profil, constituite din 5 membri, funcționari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    [Pct.2 în redacția HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
   
21. Conducătorii autorităților administrative și ai instituțiilor din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pot să delege, prin act administrativ, subdiviziunilor subordonate și specializate cu statut de persoană juridică dreptul de a-și constitui comisii de profil în ordinea și modalitatea prevăzută de prezentul Regulament.
    [Pct.21 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    3. Funcția de președinte al comisiei de profil este exercitată de către șeful adjunct al instituției sau de către altă persoană, desemnată de conducător, care este și membru de drept al acesteia.
    4. Activitatea comisiei de profil este asigurată de secretar, desemnat prin ordin al conducătorului, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, fără a avea drept de vot.
    5. În cazul în care unul dintre membrii comisiei de profil lipsește, acesta va fi substituit cu un alt angajat din cadrul aceleiași autorități administrative/ instituții, cu acceptul președintelui comisiei, cu drept de vot. Faptul substituirii unui membru al comisiei de profil se va consemna obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.
    6. Comisiile de profil examinează actele depuse de angajatul solicitant conform prevederilor prezentului Regulament și emit decizii de acordare/refuz acordării indemnizației și închiriere a spațiului locativ.
    [Pct.6 modificat prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
   
61. Președintele comisiei de profil exercită următoarele atribuții:
    1) convoacă membrii comisiei de profil în ședință, inclusiv în şedinţe preparatorii, fără întocmirea procesului-verbal;
    2) aprobă ordinea de zi a ședinței și asigură buna desfășurare a acesteia;
    3) semnează procesul-verbal și deciziile comisiei de profil.
    [Pct.61 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    62. Membrii comisiei de profil au următoarele atribuții:
    1) participă la ședințele convocate de către președintele comisiei de profil;
    2) participă la aprobarea deciziilor de acordare/refuz al acordării indemnizației pentru închirierea spațiului locativ beneficiarilor;
    3) semnează procesul-verbal și deciziile comisiei de profil;
    4) invită angajatul solicitant în cazul în care apare necesitatea elucidării unor circumstanțe sau neclarități referitor la setul de acte depuse, cu consemnarea acestui fapt în procesul-verbal al ședinței.
    [Pct.62 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    63. Conducătorul instituției emite ordinul de acordare a indemnizațiilor, în termen de 2 zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței, avînd la bază procesul-verbal și deciziile semnate de toți membrii comisiei de profil.
    [Pct.63 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    7. Comisiile de profil se întrunesc lunar, iar ședințele sînt deliberative dacă la ele participă toți membrii.
    71. Comisia de profil se poate întruni suplimentar în ședințe preparatorii, la indicația președintelui acesteia, fără întocmirea procesului-verbal.
    [Pct.71 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    8. Deciziile comisiei de profil se aprobă cu majoritatea de voturi ale membrilor și se semnează de către președintele și secretarul comisiei.
    81. Decizia de refuz al acordării indemnizației pentru închirierea spațiului locativ se motivează avînd la bază temeiurile de drept și de fapt care au determinat refuzul comisiei de profil, menționîndu-se posibilitatea adresării repetate în cazul înlăturării neajunsurilor sau dispariţiei impedimentelor constatate, precum și modalitatea contestării deciziei.
    [Pct.81 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    82. Decizia de refuz al acordării indemnizației pentru închirierea spațiului locativ se comunică angajatului solicitant prin scrisoare recomandată în decurs de 3 zile lucrătoare de la data aprobării acesteia.
    [Pct.82 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    9. Deciziile de refuz al acordării indemnizației pentru închirierea spațiului locativ pot fi contestate la comisia de profil al organului ierarhic superior, cu excepția celor emise de comisia aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, care vor fi examinate de către o subdiviziune cu funcții de control, la decizia ministrului afacerilor interne.
    [Pct.9 modificat prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    10. Secretarul comisiei de profil exercită următoarele atribuții:
    1) recepționează și acumulează cererile angajaților solicitanți;
    2) întocmește proiectul ordinii de zi a ședinței;
    3) întocmește procesul-verbal al ședinței și îl transmite membrilor comisiei de profil pentru contrasemnare;
    4) întocmește proiectele de decizii și asigură contrasemnarea acestora de către membrii comisiei de profil și aprobarea lor de către conducătorul instituției;
    5) asigură informarea angajaților solicitanți de indemnizație despre refuzul în acordarea indemnizației, în termenele și modalitatea prevăzută de prezentul Regulament;
    6) întocmește proiectul de ordin privind acordarea indemnizației pentru închirierea spațiului locativ și asigură contrasemnarea acestuia de către conducătorul instituției;
    7) remite pe adresa serviciilor competente de executare decizia și ordinul privind acordarea indemnizației;
    8) asigură sistematizarea informației în dosare separate pentru fiecare angajat solicitant de indemnizație;
    9) asigură monitorizarea termenelor de valabilitate a documentelor care necesită a fi înlocuite sau actualizate și anunță în mod oportun solicitantul despre acest fapt;
    10) anunță președintele comisiei de profil despre necesitatea convocării ședinței extraordinare în cazul apariției circumstanțelor prevăzute la punctul 124, care denotă modificarea, anularea sau suspendarea unor decizii anterioare ale comisiei;
    11) asigură invitarea angajatului solicitant la ședința comisiei de profil, în cazul în care apare necesitatea elucidării unor circumstanțe sau neclarități referitoare la setul de acte depuse.
    [Pct.10 în redacția HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
III. MODUL DE STABILIRE A INDEMNIZAȚIEI
PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI LOCATIV
    11. Funcţionarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia care, împreună cu membrii familiei lor, nu deţin în proprietate o locuinţă sau nu beneficiază de spaţiu locativ de serviciu (inclusiv cămin), sau dețin în proprietate o locuinţă situată în afara razei de 30 km de la locul de muncă, beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru închirierea spaţiului locativ în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (locaţiune), dar care nu depăşeşte valoarea de referinţă pentru calcularea salariilor angajaţilor din sectorul bugetar, pentru anul în curs. Valoarea de referinţă menţionată se stabileşte anual în legea bugetului de stat.
    [Pct.11 în redacția HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
   
111. Locul de muncă al angajatului se va considera locul (sediul) instituției în care activează, indicat în fișa postului deținută, semnată și aprobată în conformitate cu legislația.
    [Pct.111 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    12. Formularul cererii privind acordarea indemnizaţiei se completează conform anexei nr.2 și se depune la secretariatul/cancelaria instituției în care este instituită comisia de profil.
    [Pct.12 în redacția HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    121. La cerere, angajatul solicitant anexează următoarele acte/înscrisuri:
    1) un exemplar al contractului de închiriere (locațiune) a spațiului locativ, înregistrat în modul stabilit la organul fiscal teritorial;
    2) certificatul eliberat de organul cadastral teritorial cu privire la bunurile imobile aflate în proprietatea/coproprietatea angajatului solicitant;
    3) în cazul în care angajatul solicitant este căsătorit, prezintă certificatul eliberat de organul cadastral teritorial, prin care se confirmă că soțul/soția nu are în proprietate bun imobil cu destinație locativă;
    4) în cazul în care angajatul solicitant are la întreținere copii minori, prezintă certificatul eliberat de organul cadastral teritorial, prin care se confirmă că ei nu au în proprietate bun imobil cu destinație locativă;
    5) copia certificatului de căsătorie și a certificatelor de naștere ale copiilor minori;
    6) în cazul în care soțul/soția angajatului solicitant al indemnizației pentru închirierea spațiului locativ este angajat al Ministerului Afacerilor Interne sau al unei autorități administrative ori instituții din subordinea acestuia, precum și în cadrul altei autorități în care se acordă indemnizație pentru închirierea spațiului locativ, prezintă un certificat de la locul de muncă al soțului/soției prin care să se confirme dacă soțul/soția beneficiază sau nu de indemnizație pentru închirierea spaţiului locativ și care este cuantumul acesteia;
    7) declarația pe proprie răspundere, completată conform anexei nr.3;
    8) copia buletinului de identitate al angajatului solicitant.
    [Pct.121 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    122. Drept bază a deciziei de acordare a indemnizaţiei pentru închirierea spaţiului locativ poate servi şi contractul de locaţiune încheiat între angajatul solicitant și persoana juridică, și înregistrat în conformitate cu legislația.
    [Pct.122 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    123. Actele/înscrisurile prevăzute la pct.121 se prezintă în original cu excepția actului/înscrisului prevăzut la subpct.5) şi 8).
    [Pct.123 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    124. Comisia de profil refuză acordarea indemnizației pentru închirierea spațiului locativ, dacă:
    1) angajatul solicitant sau unul dintre membrii familiei deține în proprietate bun imobil locativ în raza a 30 km de la locul de muncă al angajatului solicitant;
    2) la cererea angajatului solicitant nu sînt anexate unul sau mai multe din actele/înscrisurile menționate la pct. 121.
    [Pct.124 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    125. Faptul refuzului acordării indemnizației pentru închirierea spațiului locativ nu împiedică adresarea repetată, după înlăturarea neajunsurilor sau dispariţia impedimentelor constatate de către comisa de profil prin decizia sa.
    [Pct.125 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    126. Achitarea indemnizației pentru închirierea spațiului locativ se întrerupe în cazul:
    1) încetării raportului de serviciu al angajatului solicitant în cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau autorităților administrative și instituțiilor din subordinea acestuia. Achitarea indemnizației este sistată din ziua încetării raportului de serviciu, potrivit actului administrativ emis de angajator sau persoana împuternicită în acest sens;
    2) expirării termenului contractului de închiriere (locaţiune) în cazul în care acesta nu conține clauze speciale privind prelungirea tacită;
    3) cererii angajatului solicitant;
    4) expirării anului calendaristic dacă angajatul solicitant nu a depus cererea și actele/înscrisurile prevăzute de prezentul Regulament, pînă la data-limită indicată de comisia de profil;
    5) detașării în misiune peste hotarele țării sau într-o altă autoritate centrală decît Ministerul Afacerilor Interne sau autoritate administrativă ori instituție din subordinea Ministerului Afacerilor Interne;
    6) suspendării din funcție a beneficiarului de indemnizație în temeiul art. 76 lit. g) și art. 78 alin. (1) lit. c) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 și art.35 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 288/2016 privind funcționarul public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    7) în alte cazuri de încetare a contractului de locaţiune.
    [Pct.126 introdus prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    13. Ministerul Afacerilor Interne, pînă la data de 25 a lunii următoare a anului calendaristic, transmite Serviciului Fiscal de Stat informația privind contractele de închiriere în modul și în forma stabilite de comun acord.
    14. Pentru fiecare angajat cu statut special care beneficiază de indemnizația bănească se deschide un dosar, la care se anexează toate documentele care servesc drept bază pentru stabilirea indemnizației.
    15. Contractul de închiriere a spațiului locativ nu poate servi ca bază pentru acordarea indemnizației dacă chiriașul a participat la privatizarea acestui obiect locativ.
   16. În cazul în care ambii soţi îşi satisfac serviciul în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordinea acestuia, precum și în cadrul altei autorități publice în care se acordă indemnizație pentru închirierea spațiului locativ, indemnizaţia se achită ambilor soţi de la locul de muncă în cuantum deplin, dar cumulativ nu mai mare decît cuantumul prevăzut de contract.
    [Pct.16 în redacția HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    [Pct.17 abrogat prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    18. Funcționarul public cu statut special care la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri are încheiat contract de locațiune este în drept să solicite indemnizația în termen de cel mult 2 luni de la data intrării în vigoare.
    [Pct.19 abrogat prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    [Pct.20 abrogat prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    21. În cazul în care contractul de locațiune este încheiat pe un termen mai mare de un an, în luna ianuarie a fiecărui an se va asigura o reexaminare a dosarelor, cu anexarea certificatului eliberat/certificatelor eliberate de organul cadastral teritorial și prelungirea deciziei de acordare pentru încă un an calendaristic.
    [Pct.21 modificat prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    22. În cazul transferului în altă instituție  sau autoritate administrativă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în cadrul aceleiași localități, comisia va elibera o copie autentificată a dosarului, inclusiv a deciziei de acordare a indemnizației, care va servi ca temei pentru achitare la locul nou de muncă.
    [Pct.23 abrogat prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
IV. MODUL DE ACHITARE A INDEMNIZAȚIEI
PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI LOCATIV
    24. Serviciile financiare ale Ministerului Afacerilor Interne, autorităților administrative și ale instituțiilor din subordine vor efectua plata indemnizației în baza și a ordinului conducătorului instituției.
    [Pct.24 modificat prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
    25. Indemnizația se va calcula de la data încheierii contractului de locațiune, cu excepția celor prevăzute la punctul 18, ca urmare a recepționării deciziei de acordare.
    26. Pentru cazurile prevăzute la punctul 18, achitarea se va efectua de la data intrării în vigoare a actului normativ, ca urmare a recepționării deciziei de acordare.
    27. Achitarea se va efectua lunar, concomitent cu plata salariului.
    [Pct.28 abrogat prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]
V. CONTROLUL ȘI RĂSPUNDEREA
    29. Conducătorul instituției sau persoana împuternicită de acesta este în drept de a organiza controale privind executarea de facto a contractului de închiriere a spațiului locativ. În cazul constatării unor neconformări cu/abateri de la prevederile regulamentului în cauză, instituția va stopa plata indemnizației, iar  funcționarul public cu statut special va restitui suma integrală a indemnizației primite pentru perioada scursă de la începutul contractului, indiferent de data la  care a avut loc constatarea încălcării, și va fi sancționat conform prevederilor legale existente.
    30.  Angajații cu statut special ai Ministerului Afacerilor Interne sînt responsabili de corectitudinea și legalitatea informației indicate în documentele prezentate în vederea stabilirii indemnizației pentru închirierea spațiului locativ.

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]

   
anexa nr.2
    [Anexa nr.2 introdusă prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195, anexa devine an.1; în vigoare 15.03.19]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG155 din 07.03.19, MO94-99/15.03.19 art.195; în vigoare 15.03.19]