HCNPF54/7/2018
ID intern unic:  378567
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRÎRE Nr. 54/7
din  10.12.2018
pentru aprobarea Procedurii de transmitere
a registrelor deținătorilor de valori mobiliare
și a documentației aferente către Depozitarul
central unic al valorilor mobiliare
Publicat : 21.12.2018 în Monitorul Oficial Nr. 499-503     art Nr : 1799     Data intrarii in vigoare : 21.12.2018
ÎNREGISTRAT
Ministerul Justiţiei
al Republicii Moldova
nr.1391 din 13.12.2018
Ministru _______Victoria IFTODI

    În temeiul art.46 alin.(4) din Legea nr.234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 343-346, art.711) și al art.147 alin.(65) din Legea nr.171/2012 privind piața de capital (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.193-197, art.665),
COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE
HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Procedura de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și a documentației aferente către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare, conform anexei.
    2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

    PREŞEDINTELE COMISIEI
    NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE                   Valeriu CHIȚAN

    Nr. 54/7. Chişinău, 10 decembrie 2018.


Anexă
la Hotărârea CNPF
nr.54/7 din 10.12.2018

Procedura
de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și a documentației aferente
către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare

Capitolul I. Dispoziții generale
    1. Prezenta Procedură stabilește mecanismul optim de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și a documentației aferente de la persoanele juridice care dețin autorizație de societate de registru, inclusiv pentru ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător, eliberată în condițiile Legii nr.171/2012 privind piața de capital (în continuare – societăți de registru), către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare (în continuare – Depozitarul central), creat în conformitate cu dispozițiile Legii nr.234/2016.
    2. Societățile de registru sunt obligate să transmită Depozitarului central registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic și pe suport de hârtie, conform prevederilor prezentei Proceduri, în termen de până la:
    1) 1 mai 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale băncilor și societăților de asigurare;
    2) 15 decembrie 2019 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților admise spre tranzacționare pe piața reglementată și în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, altele decât cele menționate la sbp.1);
    3) 15 decembrie 2020 – în cazul valorilor mobiliare ale entităților, altele decât cele menționate la sbp.1) și 2).
    3. Transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente (în continuare – procedura de transmitere) se va efectua cu respectarea următoarelor principii:
    1) acuratețe și corectitudine – toate datele și documentele transmise vor purta un caracter integru;
    2) caracter complet - datele transmise vor include registrele deținătorilor de valori mobiliare și documentația aferentă completă, inclusiv istoricul, în format electronic şi pe suport de hârtie;
    3) securitate și confidențialitate – în procesul de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente va fi asigurată confidențialitatea datelor și vor fi excluse dezvăluirile și/sau accesul neautorizat la date;
    4) eficiență și promptitudine - transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente se va efectua în termenele stabilite și în condiţiile unor costuri minime;
    5) continuitate – societățile de registru vor realiza activitățile de pregătire necesare până la transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente și vor asigura conlucrarea după transmiterea acestora, pentru a asigura continuitatea activității de evidență a valorilor mobiliare și a nu perturba activitatea deținătorilor de valori mobiliare, emitenților, societăților de registru și altor participanți la piața de capital.
    4. Transmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente se efectuează în perioada indicată în programul de transmitere, stabilit de Comisia Naționale a Pieței Financiare (în continuare - CNPF).
    5. Perioada exactă (ziua, ora) de transmitere a registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente se stabilește în cadrul unui plan de transmitere, încheiat de comun acord între Depozitarul central și fiecare dintre societățile de registru. Perioada de transmitere se va încadra în limitele perioadei de timp indicate în programul prevăzut la pct.4.
    6. Planul de transmitere va fi prezentat CNPF și Băncii Naționale a Moldovei (în continuare - BNM) de către Depozitarul central în termen de cel târziu 5 zile lucrătoare înainte de data inițierii procedurii de transmitere.
    7. Societatea de registru, în termen de cel târziu:
    1) 15 zile lucrătoare înainte de data inițierii procedurii de transmitere, informează emitenții de valori mobiliare ale căror registre urmează a fi transmise, operatorul de piață/sistem, în cazul în care valorile mobiliare ale emitentului sunt înregistrate la operatorul de piață/sistem, și societățile de investiții, dacă acestea sunt custozi înregistrați în registrul transmis, despre inițierea procedurii de transmitere;
    2)  3 zile lucrătoare înainte de data inițierii procedurii de transmitere, încetează recepţionarea cererilor privind efectuarea înscrierilor în sistemul de ținere a registrului deținătorilor de valori mobiliare.
    8. Emitentul trebuie să achite în prealabil societății de registru toate cheltuielile legate de procedura de transmitere. Existența obligațiilor de plată ale emitentului faţă de societatea de registru și/sau existența unor litigii între aceștia nu poate servi drept temei pentru reţinerea transmiterii sau netransmiterea registrelor deținătorilor de valori mobiliare și documentației aferente către Depozitarul central.
Capitolul II. Transmiterea datelor
în format electronic
    9. Datele electronice care conțin registrele deținătorilor de valori mobiliare vor fi transmise în formatul și structura în care sunt prezente în sistemele informaționale ale societăților de registru.
    10. La transmiterea în format electronic a datelor care conțin registrele deţinătorilor de valori mobiliare, societatea de registru este obligată să completeze și să prezinte Depozitarului central Declaraţia pe propria răspundere privind integritatea, corectitudinea şi autenticitatea datelor, conform modelului stabilit în anexa la prezenta Procedură.
    11. Transmiterea în format electronic a datelor care conțin registrele deținătorilor de valori mobiliare se va efectua în următorul mod:
    1) datele în format electronic vor fi transcrise pe suport durabil, în două exemplare identice, care se prezintă Depozitarului central la sediul societății de registru, în ziua și ora stabilită în planul de transmitere;
    2) datele în format electronic se verifică de către Depozitarul central la momentul recepționării, în prezența reprezentantului societății de registru;
    3) transmiterea în format electronic a datelor care conțin registrele deținătorilor de valori mobiliare se va confirma prin semnarea actelor de predare-primire  prevăzute la pct.15 sbp.8);
    4) după semnarea actului de predare-primire, o copie a suportului durabil va rămâne la Depozitarul central, iar a doua copie se prezintă la CNPF.
    12. Registrele deținătorilor de valori mobiliare, transmise în format electronic în condițiile stabilite de prezentul capitol, vor conține în mod obligatoriu următoarele date și informații:
    1) datele principale privind societatea emitentă;
    2) balanţa valorilor mobiliare ale societăţii emitente;
    3) conturile personale ale persoanelor înregistrate în registru (proprietari sau custozi ai valorilor mobiliare ale societăţii), cu indicarea claselor şi numărului de valori mobiliare care le aparţin;
    4) istoricul operațiunilor efectuate pe conturile personale ale deținătorilor de valori mobiliare din data formării inițiale a registrului, inclusiv pe contul emitentului, care va conține:
    a) data efectuării operațiunii în registru;
    b) tipul operațiunii efectuate în registru;
    c) în cazul tranzacțiilor:
    - tipul tranzacției;
    - numărul de valori mobiliare care se modifică pe contul persoanei înregistrate;
    - preţul;
    - părțile tranzacției;
    5) alte date și informații stabilite de legislație în privința registrelor deținătorilor de valori mobiliare.
    13. În vederea asigurării integrității datelor, societățile de registru sunt obligate să transmită Depozitarului central mostre (modele) ale datelor electronice care conțin registrul deținătorilor de valori mobiliare.
    14. Societățile de registru nu vor opera modificări sau completări la formatul și structura datelor sistemelor informaționale ale societăților de registru după transmiterea mostrelor de date conform pct.13.
Capitolul III. Transmiterea datelor pe suport
de hârtie
    15. La finisarea tuturor acţiunilor prevăzute la pct.7, societatea de registru va prezenta Depozitarului central, pe suport de hârtie, următoarele informații, fără a se limita la acestea:
    1) un exemplar al versiunii imprimate a listei deţinătorilor de valori mobiliare înregistrați în registru, cu data de evidență – data transmiterii registrului deținătorilor de valori mobiliare, care conține datele specificate la pct.12  sbp.3);
    2) un exemplar al extrasului operațional, incluzând operațiunea de plasare a acțiunilor la înființarea societății și lista tuturor restricțiilor existente asupra valorilor mobiliare la data transmiterii, care conține datele specificate la pct.12  sbp.4). Operațiunile de plasare a acțiunilor la înființarea societății în procesul privatizării nu se vor include în extrasul operațional, dacă în setul de acte, care se transmite la Depozitarul central, va exista, pe suport de hârtie, originalul bazei inițiale  de date a registrului acționarilor societăților pe acțiuni fondate în procesul privatizării;
    3) copiile autentificate ale documentelor de constituire ale emitentului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu privire la înregistrările în Registrul de stat al valorilor mobiliare;
    4) documentaţia completă care a constituit temei pentru formarea și efectuarea înscrierilor în registrul deținătorilor de valori mobiliare;
    5) informaţia succintă despre toate conflictele nesoluţionate privind emitentul sau deţinătorii de valori mobiliare ale acestuia;
    6) în cazul persoanelor fizice - copiile actelor (buletine de identitate, pașapoarte etc.), ce au servit drept bază pentru introducerea modificărilor datelor personale în cont (adresa, datele documentului de identitate etc.), se vor transmite pentru modificările operate în ultimii 3 ani înainte de data procedurii de transmitere;
    7) confirmarea faptului că toată informaţia prezentată este completă şi veridică, în formatul specificat în anexa la prezenta Procedură;
    8) 2 exemplare ale actului de predare-primire, în care se enumeră categoriile informaţiei prezentate, se indică denumirea mapelor cu documente şi numărul de pagini în fiecare din ele. Toate exemplarele actelor de predare-primire vor fi semnate de către reprezentantul societății de registru și reprezentantul Depozitarului central în momentul recepţionării registrului.
    16. Toate documentele supuse transmiterii către Depozitarul central vor fi  sistematizate în mape cu file şnuruite, numerotate şi certificate prin ştampila şi semnătura persoanei cu funcţii de răspundere a societății de registru care transmite registrul respectiv.
    17. Transmiterea pe suport de hârtie a informațiilor prevăzute la pct.15 se va efectua la sediul societății de registru, în ziua/zilele și ora/orele stabilite în planul de transmitere.
Capitolul IV. Informarea și răspunderea
    18. Depozitarul central va informa în scris, în termen de o zi lucrătoare, CNPF, BNM, operatorii de piață și societățile de investiții cu privire la încheierea operaţiunilor de transfer a registrelor deținătorilor de valori mobiliare, precum şi cu privire la data de la care pot fi reluate operațiunile cu valorile mobiliare.
    19. Depozitarul central, societățile de registru, emitenții de valori mobiliare vor notifica în scris imediat CNPF și BNM despre neconcordanțele constatate în procesul de transmitere și preluare a registrelor, precum și despre orice situaţie care ar conduce la nerespectarea prevederilor prezentei Proceduri.
    20. La transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare conform prezentei Proceduri, societăţile de registru poartă răspundere în condițiile legislației pentru pierderea integrităţii şi/sau pentru acurateţea datelor şi documentaţiei transmise Depozitarului central, inclusiv pentru nerespectarea prevederilor prezentei Proceduri.

    anexă