LPM1245/2002
ID intern unic:  312749
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1245
din  18.07.2002
cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei
Publicat : 10.10.2002 în Monitorul Oficial Nr. 137-138     art Nr : 1054
    LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708
    LP153-XV din 14.05.04, MO88-90/04.06.04 art.465
    LP438-XV din 06.11.03, MO239/05.12.03 art.960
    LP250-XV din 09.07.04, MO125-129/30.07.04  art.659

    NOTĂ:
    În cuprinsul legii, cu modificările ulterioare, textul „reprezentantul Departamentului trupelor de carabinieri” se substituie cu textul „reprezentantul Inspectoratului General de Carabinieri” prin LP220 din 08.11.18, MO462-466/12.12.18 art.772; în vigoare 12.12.18    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul reglementării şi sfera de aplicare a legii
    (1) Prezenta lege stabileşte formele, condiţiile şi modul de pregătire a cetăţenilor Republicii Moldova pentru apărarea Patriei.
    (2) Acţiunea prezentei legi se extinde asupra recruţilor, militarilor care îndeplinesc serviciul militar în cadrul Forţelor Armate şi a rezerviştilor luaţi în evidenţa militară.
    (3) Prezenta lege stabileşte atribuţiile autorităţilor publice, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici în ce priveşte pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei.
    Articolul 2. Obligaţiunea militară
    (1) Obligaţiunea militară este o datorie constituţională a cetăţenilor Republicii Moldova.
    (2) Obligaţiunea militară prevede:
    a) aflarea în evidenţa militară;
    b) îndeplinirea serviciului militar;
    c) participarea la alte forme de pregătire pentru apărarea Patriei.
    (3) Cetăţenii care, din motive de conştiinţă, se eliberează de la îndeplinirea obligaţiunii militare (a serviciului militar sub arme) execută serviciul civil, ce înlocuieşte serviciul militar, în modul stabilit de lege. Serviciul civil poate fi executat şi de alţi cetăţeni, în conformitate cu legislaţia.
    Articolul 3. Evidenţa militară
    (1) Evidenţa militară a cetăţenilor este o parte componentă a sistemului general de stat de evidenţă şi analiză a resurselor umane şi materiale necesare pentru apărarea Patriei.
    (2) Bărbaţii sînt luaţi în evidenţa militară la atingerea vîrstei de 16 ani şi excluşi din evidenţa militară la atingerea vîrstei-limită de aflare în rezervă sau în alte cazuri prevăzute de prezenta lege.
    (3) Femeile sînt luate în evidenţa militară  numai în cazul trecerii lor în rezervă după îndeplinirea serviciului militar prin contract şi excluse din evidenţa militară la atingerea vîrstei-limită de aflare în rezervă sau în alte cazuri prevăzute de prezenta Lege.
    Articolul 4. Serviciul militar
   (1) Serviciul militar este o formă specială a serviciului public ce rezidă în îndeplinirea de către cetăţeni a datoriei constituţionale privind pregătirea pentru apărare şi apărarea Patriei exclusiv în cadrul Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
    (2) Serviciul militar este obligatoriu pentru toţi bărbaţii, cetăţeni ai Republicii Moldova, şi se îndeplineşte în următoarele forme:
    a)  serviciul militar prin contract;
    b)  serviciul militar în termen;
    c)  serviciul militar cu termen redus;
    d)  serviciul militar ca rezervişti concentraţi sau mobilizaţi.
   
(3) Sînt consideraţi în serviciul militar şi studenţii instituțiilor de învățămînt din domeniul milităriei.
    [Art.4 al.(3) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    (4) Femeile cu pregătire specială necesară pot îndeplini serviciul militar prin contract.
    Articolul 5. Alte forme de pregătire pentru apărarea Patriei
    Prin alte forme de pregătire a cetăţenilor pentru apărarea Patriei se înţelege pregătirea premilitară a tineretului, instruirea la catedre militare, pregătirea cetăţenilor în cadrul formaţiunilor de protecţie civilă şi al formaţiunilor sanitare voluntare ale Crucii Roşii , pregătirea în cadrul centrelor de instruire a rezervei Forţelor Armate.
    [Art.5 modificat prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
    Articolul 6. Comisiile de recrutare şi încorporare în serviciul militar
                       şi în cel civil
    (1) Pentru organizarea recrutării cetăţenilor şi încorporării lor în serviciul militar şi în cel civil, în unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi în unităţile teritoriale autonome cu statut special se instituie comisii teritoriale de recrutare şi încorporare în serviciul militar şi în cel civil (denumite în continuare comisii de recrutare-încorporare). În caz de necesitate, pot fi create comisii de recrutare-încorporare de sector.
    (2) În scopul coordonării activităţii comisiilor de recrutare-încorporare se creează Comisia de Stat pentru Încorporare.
    Articolul 7. Recruţii. Militarii. Rezerviştii
    (1) Cetăţenii luaţi în evidenţa militară pînă la încorporarea lor în serviciul militar ori în cel civil sau pînă la trecerea lor în rezervă se numesc recruţi.
    (2) Cetăţenii care îndeplinesc serviciul militar se numesc militari.
    (3) Cetăţenii trecuţi în rezervă se numesc rezervişti.

    Articolul 8. Examenul medical
    În cazul luării în evidenţa militară, al încorporării în serviciul militar în termen sau cu termen redus, al încadrării în serviciul militar prin contract, al chemării recruţilor şi rezerviştilor la centrele militare pentru clarificarea situaţiei medico-militare, cetăţenii sînt supuşi examenului medical din contul bugetului local, conform cerinţelor Regulamentului cu privire la expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii Moldova, aprobat de Guvern.
   
[Art.8 modificat prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
    Articolul 9. Protecţia socială şi juridică
    Cetăţenii care îndeplinesc serviciul militar ori execută serviciul civil beneficiază de protecţie socială şi juridică din partea statului în condiţiile legii.
    Articolul 10. Cadrul juridic al pregătirii cetăţenilor pentru apărarea Patriei
    Reglementările privind pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei se întemeiază pe respectarea prevederilor Constituţiei Republicii Moldova, ale prezentei legi, ale altor acte normative cu privire la apărare, precum şi ale acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Capitolul II
EVIDENŢA MILITARĂ A CETĂŢENILOR
    Articolul 11. Organizarea evidenţei militare
    (1) Organele specializate în ţinerea evidenţei militare sînt centrele militare şi punctele de recrutare, încorporare şi completare.
    (2) Pe plan local, evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor se organizează şi se ţine de către primării (preturi), instituţii publice şi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate, în conformitate cu prezenta lege.
    (3) Evidenţa militară a cetăţenilor include:
    a) evidenţa militară a recruţilor;
    b) evidenţa militară a rezerviştilor.
    (4) Evidenţă militară a cetăţenilor este coordonată cu sistemul de documentare a populaţiei.
    (5) Evidenţa militară a recruţilor şi rezerviştilor se ţine conform domiciliului.
    (6) Documentul de evidenţă militară aflat asupra recruţilor este adeverinţa de recrutare, iar asupra rezerviştilor – livretul militar.
    (7) Pierderea livretului militar se anunţă la punctul de recrutare, încorporare şi completare în termen de 5 zile şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 10 zile de la data constatării pierderii.
    (8) Centrele militare pot chema recruţii şi rezerviştii pentru clarificarea situaţiei militare de cel mult 3 ori pe an.
    (9) Asigurarea financiară a măsurilor de organizare a evidenţei militare în centrele militare şi în primării (preturi) se efectuează din contul bugetului local, iar la instituţii publice şi agenţi economici, indiferent de tipul de proprietate – din mijloacele acestora.
    (10) Controlul asupra organizării şi ţinerii evidenţei militare se pune în sarcina
Marelui Stat Major al Armatei Naţionale.
    [Art.11 al.(10) modificat prin LP234-XVI din 08.11.07, MO184-187/30.11.07 art.715]
    Articolul 12. Evidenţa militară a recruţilor
    (1) Tinerii care în anul curent ating vîrsta de 16 ani sînt obligaţi să se prezinte, în termenele stabilite, la centrul militar pentru a fi luaţi în evidenţa militară.
    (2) În procesul luării în evidenţa militară a cetăţenilor, comisia de recrutare-încorporare:
     a) organizează şi efectuează examenul medical, testarea psihologică şi selectarea profesională a cetăţenilor în vederea determinării gradului aptitudinii lor pentru serviciul militar şi repartizării preliminare pe genuri de arme şi componente ale Forţelor Armate;
     b) adoptă hotărîrea privind luarea cetăţeanului în evidenţa militară.
   (3) Cetăţenilor luaţi în evidenţa militară li se înmînează adeverinţa de recrutare şi li se explică drepturile şi obligaţiile, regulile de evidenţă militară şi de îndeplinire a serviciului militar.
    (4) Nu sînt luaţi în evidenţa militară cetăţenii care sînt recunoscuţi de către comisia medico-militară inapţi pentru serviciul militar din motive de sănătate, cu excludere din evidenţa militară.
    (5) Evidenţa militară a recruţilor care beneficiază de dreptul de amînare a încorporării în legătură cu necesitatea continuării studiilor se ţine conform domiciliului acestora.
    (6) Recruţii se află în evidenţa militară pînă la încorporarea în serviciul militar sau în serviciul civil ori pînă la trecerea în rezerva Forţelor Armate
sau în rezerva serviciului civil.
   
[Art.12 al.(6) modificat prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
    Articolul 13. Evidenţa militară a rezerviştilor
    (1) În evidenţa militară, în calitate de rezervişti, sînt luaţi cetăţenii:
    a) care au îndeplinit serviciul militar;
   
[Art.13 al.(1), lit.a) modificată prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
    b) care au absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară;
    c) apţi pentru serviciul militar care nu au îndeplinit această obligaţiune pînă la atingerea vîrstei de 27 de ani.
    (2) Rezerviştii sînt luaţi în evidenţa militară de către centrele militare.
    (3) Evidenţa militară a ofiţerilor
şi a subofiţerilor care au îndeplinit serviciul în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate este ţinută de către serviciul în cauză, conform legislaţiei.
 
   [Art.13 al.(3) modificat prin  LP65 din 07.04.11, MO110-112/08.07.11 art.297]
    Articolul 14. Scoaterea şi excluderea din evidenţa militară
    (1) Sînt scoşi din evidenţa militară cetăţenii care:
    a) îndeplinesc serviciul militar sau un alt serviciu asimilat, potrivit legislaţiei, cu serviciul militar – pe perioada îndeplinirii acestui serviciu;
   
[Art.14 al.(1), lit.a) modificată prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
    b) sînt condamnaţi la privaţiune de libertate – pînă la expirarea termenului de privaţiune;
    c) pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de peste 30 zile - pînă la revenirea în ţară.
    (2) Sînt excluşi din evidenţa militară cetăţenii care:
    a) sînt recunoscuţi de către comisiile medico-militare inapţi, conform stării de sănătate, pentru serviciul militar pe timp de pace şi de război;
    b) au atins vîrsta-limită de aflare în rezervă;
    c) au pierdut cetăţenia Republicii Moldova;
    d) domiciliază permanent peste hotarele Republicii Moldova;
    e) au rang religios;
   
e1) au executat serviciul civil;
    [Art.14 al.(2), lit.e1) introdusă  prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
    f) au decedat.
    (3) Evidenţa circulaţiei recruţilor şi rezerviştilor, în caz de schimbare a domiciliului, se efectuează de către primării (preturi).
Capitolul III
SERVICIUL MILITAR
    Articolul 15. Îndeplinirea serviciului militar
    (1) Cetăţenii Republicii Moldova îndeplinesc serviciul militar în conformitate cu prezenta lege şi cu alte acte normative cu privire la asigurarea securităţii militare.
    (2) Cetăţenii care îndeplinesc serviciul militar au statut special, stabilit de lege.
    (3) Militarilor li se conferă grade militare. Ei sînt numiţi în funcţii militare, poartă uniformă militară şi beneficiază de drepturile şi libertăţile acordate cetăţenilor Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia.
    [Art.15 al.(4) exclus prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
    Articolul 16. Jurămîntul militar
    (1) Cetăţenii care îndeplinesc serviciul militar depun jurămîntul militar.
    (2) Se stabileşte următorul text al jurămîntului militar: “Eu, (numele, prenumele), cetăţean al Republicii Moldova, jur credinţă Republicii Moldova şi poporului ei. Jur să-mi apăr Patria chiar şi cu preţul propriei vieţi, să respect legile Republicii Moldova şi regulamentele militare”.
    (3) Procedura depunerii jurămîntului militar se stabileşte în regulamentele militare.
    Articolul 17. Îndeplinirea obligaţiilor serviciului militar
    (1) Prin îndeplinirea de către militar a obligaţiilor serviciului militar se are în vedere:
    a) participarea la acţiuni militare;
    b) exercitarea funcţiilor de serviciu;
    c) executarea serviciului de alarmă;
    d) participarea la exerciţii şi antrenamente militare;
    e) aflarea pe teritoriul unităţii militare pe durata stabilită de orarul zilnic sau în orice timp, dacă aceasta este în interes de serviciu;
    f) aflarea în misiune, participarea la operaţiuni de menţinere a păcii sau aflarea la tratament;
    g) deplasarea la şi de la locul de serviciu, de tratament sau locul misiunii;
    h) participarea la concentrări militare;
    i) apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei şi demnităţii persoanei;
    j) acordarea de ajutor organelor de drept pentru asigurarea legalităţii şi ordinii de drept;
    k) participarea la acţiunile de prevenire şi lichidare a consecinţelor calamităţilor naturale, ale avariilor tehnogene şi ale catastrofelor;
    l) alte acţiuni ale militarului, calificate de instanţa de judecată ca fiind săvîrşite în interesul persoanei, societăţii şi statului;
    m) aflarea în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă), în situaţia de ostatic sau de persoană internată;
    n) dispariţia militarului pînă la declararea dispariţiei sau morţii sale, în modul stabilit de lege.
    [Art.17 al.(2) exclus prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
   
[Art.17 al.(3) abrogat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    [Art.17 al.(3) modificat prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
   
[Art.17 al.(4) abrogat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    [Art.17 al.(4) modificat prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
    Articolul 18. Durata serviciului militar
    (1) Durata serviciului militar este:
    a) pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar în termen - 12 luni;
    b) pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar cu termen redus – 3 luni;
    c) pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar prin contract - perioada indicată în contract;
    d) pentru rezerviştii concentraţi – durata concentrărilor.
    (2) În caz de mobilizare, durata serviciului militar nu se stabileşte.
    (3) Durata serviciului militar se socoteşte:
    a) pentru cetăţenii încorporaţi în serviciul militar în termen sau în serviciul cu termen redus – din ziua includerii în tabelul nominal al unităţii militare;
    b) pentru cetăţenii încadraţi în serviciul militar prin contract – din momentul intrării în vigoare a contractului;
   
c) pentru cetăţenii înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei – din ziua înmatriculării;
    [Art.18 al.(3), lit.c) modificată prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    d) pentru rezerviştii concentraţi sau mobilizaţi – din ziua încorporării de către centrul militar.
    (4) Perioada aflării cetăţeanului în serviciul militar se socoteşte din ziua în care acesta, prin ordinul comandantului centrului militar, este încorporat sau încadrat în serviciul militar şi trimis în unitatea militară şi pînă în ziua în care militarul, prin ordinul comandantului unităţii militare, este exclus din tabelul nominal al unităţii militare în legătură cu trecerea în rezervă sau în retragere. Pe durata aflării în serviciul militar, toţi militarii dispun de legitimaţie de serviciu, eliberată de comandantul unităţii militare sau serviciul personal al organelor centrale ale componentelor Forţelor Armate.
    (5) Militarul nu este exclus din tabelul nominal al unităţii militare în cazul cînd:
    a) se află la tratament într-o instituţie medicală;
    b) se află în concediu;
    c) este detaşat în interes de serviciu;
    d) este eliberat din funcţie pentru a urma diferite forme de instruire, perfecţionare sau pentru a desfăşura activitate ştiinţifică în interes de serviciu;
    e) se află în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă), în situaţia de ostatic sau de persoană internată;
    [Art.18 al.(5), lit. f)-g) excluse prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
    (6) Perioada aflării cetăţeanului în serviciul militar se include în vechimea lui de muncă generală şi specială neîntreruptă.
    (7) Militarul care a părăsit fără voie unitatea militară sau locul de serviciu militar este radiat din tabelul nominal al unităţii militare în modul stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor.
    (8) Perioada în care militarul lipseşte, fără motive întemeiate, din unitatea militară sau de la locul de serviciu militar sau nu se prezintă la serviciu mai mult de 10 zile,
termenul de executare de către militarul în termen sau militarul cu termen redus a pedepsei penale munca neremunerată în folosul comunităţii, precum şi termenul de executare a sancţiunii disciplinare sub forma ţinerii în arest, nu se includ în durata serviciului militar.
   
[Art.18 al.(8) modificat prin LP53-XVI din 13.03.08, MO84-85/13.05.08 art.290]
    [Art.18 al.8) modificat prin LP224-XVI din 25.10.07, MO184-187/30.11.07 art.715]
    Articolul 19. Gradele militare
   
(1) În Forţele Armate se stabilesc următoarele grade militare:
    a) pentru efectivul de soldaţi:
    – soldat clasa III;
    – soldat clasa II;
    – soldat clasa I;
    b) pentru efectivul de sergenţi:
    – caporal;
    – sergent clasa III;
    – sergent clasa II;
    – sergent clasa I;
    – sergent-major;
    – sergent principal;
    c) pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare:
    – locotenent;
    – locotenent-major;
    – căpitan;
    d) pentru corpul de ofiţeri cu grade superioare:
    – maior;
    – locotenent-colonel;
    – colonel;
    e) pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme:
    – general de brigadă;
    – general de divizie;
    – general de corp de armată.
    [Art.19 al.(1) în redacția LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    (2) Gradele militare supreme – “general de corp de armată”, “general de divizie” şi “general de brigadă” – se conferă prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova. Specimenul legitimaţiei pentru ofiţerii cu grade militare supreme ai Forţelor Armate şi Regulamentul cu privire la legitimaţia pentru ofiţerii cu grade militare supreme ai Forţelor Armate se aprobă de către Preşedintele Republicii Moldova.
    [Art.19 al.(2) modificat prin LP438 din 06.11.03, MO239/05.12.03 art.960]
    (3) Modul de conferire a gradelor militare altele decît cele supreme, de retrogradare şi de restabilire în grad a militarilor se stabileşte de Legea cu privire la statutul militarilor.
    (4) Gradele militare ale ofiţerilor pot fi retrase numai în temeiul hotărîrii instanţei de judecată rămase definitive.
    (5) La gradele militare ale cetăţenilor aflaţi în rezervă se adaugă cuvintele “în rezervă”, iar ale celor aflaţi în retragere – cuvintele “în retragere”.
   
[Art.19 al.(6)-(7) excluse prin LP222 din 17.09.10, MO210/26.10.10 art.696]
    Articolul 20. Funcţiile militare
   
(1) Funcţiile militare sînt prevăzute în statele de personal ale organelor de conducere militare, ale unităţilor şi instituţiilor militare şi ale instituţiilor de învăţămînt din domeniul milităriei.
    [Art.20 al.(1) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    (2) Funcţiile care urmează să fie suplinite de militari, conform statelor de personal, se aprobă de către conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar.
    (3) Militarii pot fi transferaţi pentru continuarea serviciului în cadrul altei structuri de stat în care este prevăzut serviciul militar sau cel special.
    (4) Militarii pot fi detaşaţi, cu menţinerea lor în serviciul militar, în organizaţii internaţionale, în autorităţile publice, în instituţii publice, pentru executarea unor funcţii în interesul statului şi al Forţelor Armate, beneficiind de toate drepturile şi înlesnirile prevăzute de legislaţie pentru militari.
    (5) Modul de numire în şi eliberare din funcţie a militarilor se stabileşte prin Legea cu privire la statutul militarilor.
    Articolul 21. Uniforma militară şi însemnele militarilor
    (1) Militarii poartă uniformă militară cu însemnele gradului militar, ale genului de arme şi ale apartenenţei departamentale.
    (2) Uniforma militară, regulile de purtare a acesteia şi însemnele militarilor se stabilesc prin decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
   (3) Se interzice introducerea uniformei şi însemnelor similare celor ale militarilor pentru lucrătorii instituţiilor publice şi ale agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate şi apartenenţa departamentală.
    Articolul 22. Vîrsta-limită de aflare în serviciul militar
    (1) Vîrsta-limită de aflare în serviciul militar prin contract se stabileşte după cum urmează:
   
a) pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi - 50 de ani;
   
[Art.22 al.(1), lit.a) modificată prin LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    [Art.22 al.(1), lit.a) modificată prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
   
b) pentru corpul de ofiţeri cu grade inferioare şi superioare - 55 de ani;
    [Art.22 al.(1), lit.b) modificată prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
   
c) pentru corpul de ofiţeri cu grade supreme – 60 de ani.
    [Art.22 al.(1), lit.c) în redacția LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    (2) La atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar prin contract, termenul serviciului militar poate fi prelungit în modul stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor.
    (3) În caz de mobilizare, vîrsta-limită de aflare în serviciul militar este echivalentă cu vîrsta-limită de aflare în rezervă.
    Articolul 23. Eliberarea din serviciul militar
    (1) Eliberarea militarilor din serviciul militar în termen sau din cel cu termen redus se efectuează în temeiul decretului Preşedintelui Republicii Moldova prin hotărîre de Guvern şi prin ordinul conducătorilor autorităţilor administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar. Eliberarea din alte forme ale serviciului militar se efectuează în modul stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor.
    (2) Eliberarea militarului din serviciul militar se efectuează în legătură cu:
    a) expirarea duratei serviciului militar;
    b) starea sănătăţii, în temeiul deciziei comisiei medico-militare privind inaptitudinea militarului pentru serviciul militar;
    c) atingerea vîrstei-limită de aflare în serviciul militar;
    d) condamnarea, prin hotărîre a instanţei de judecată rămasă definitivă, la privaţiune de libertate;
    e) rezilierea contractului din motive prevăzute de Legea cu privire la statutul militarilor.
    (3) Eliberarea înainte de termen a militarilor din serviciul militar în termen sau din cel cu termen redus poate fi efectuată în cazul în care, în timpul îndeplinirii de către ei a serviciului militar, a apărut una din situaţiile prevăzute la
art.31 alin.(2) şi art.32 lit.a) şi d).
rin
    [Art.23 al.(3) modificat prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
    (4) Cetăţenii care, la momentul eliberării din serviciul militar prin contract, nu au îndeplinit integral durata prevăzută pentru serviciul militar în termen sau pentru cel cu termen redus sînt trimişi pentru continuarea serviciului militar pînă la expirarea, respectiv, a 12 sau a 3 luni, în condiţiile prezentei legi.
    (5) Cetăţenii eliberaţi din serviciul militar sînt trecuţi în rezerva Forţelor Armate, iar cetăţenii care, la momentul eliberării, au atins vîrsta-limită de aflare în cadrul rezervei sau au fost recunoscuţi de către comisia medico-militară inapţi pentru serviciul militar sînt trecuţi în retragere, cu excluderea din evidenţa militară.
    (6) La declararea mobilizării, toţi militarii se consideră mobilizaţi şi eliberarea lor se efectuează în conformitate cu prevederile art.39 alin.(2).
    [Art.23 al.(2) modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
Capitolul IV
SERVICIUL MILITAR PRIN CONTRACT
    Articolul 24. Organizarea încadrării în serviciul militar prin contract
    (1) Încadrarea cetăţenilor în serviciul militar prin contract se efectuează de către centrele militare în baza extraselor din ordinele pe efectiv cu privire la numirea în funcţie, parvenite:
   
a) pentru soldaţi și sergenţi – de la comandanţii unităţilor militare;
    [Art.24 al.(1), lit.a) în redacția LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    b) pentru ofiţeri – de la autorităţile administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar.
   (2) Cetăţenii Republicii Moldova care solicită încadrarea în serviciul militar prin contract trebuie să corespundă cerinţelor medicale şi profesional-psihologice ale serviciului militar pentru o specialitate militară concretă, precum şi nivelului de pregătire fizică, determinate de Ministerul Apărării şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar.
    (3) Selectarea cetăţenilor pentru încadrarea în serviciul militar prin contract se efectuează de centrele militare şi de către comandanţii unităţilor şi marilor unităţi militare, în modul stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor.
    Articolul 25. Contractul de îndeplinire a serviciului militar
    (1) Contractul de îndeplinire a serviciului militar reprezintă un acord între cetăţean şi autoritatea administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar, acord p
care părţile contractante stabilesc termenul încadrării şi condiţiile îndeplinirii serviciului militar, obligaţiile şi responsabilitatea părţilor.
    (2) Contractul de îndeplinire a serviciului militar se încheie în formă scrisă.
    (3) Contractul de îndeplinire a serviciului militar nu poate fi încheiat de cetăţenii:
    a) care au antecedente penale nestinse sau care nu au fost reabilitaţi, în modul stabilit de lege;
    b) care se află sub urmărire penală.
    (4) Drept temei pentru refuzul încadrării în serviciul militar prin contract pot servi:
    a) lipsa în Forţele Armate a locurilor vacante conform profilului de pregătire a candidatului într-o specialitate de evidenţă militară;
    b) necorespunderea persoanei care solicită încadrarea în serviciul militar prin contract cerinţelor prevăzute de prezenta lege şi de Legea cu privire la statutul militarilor.
    (5) Contractul de îndeplinire a serviciului militar poate fi încheiat pe o durată de:
    a) 3 sau 5 ani - pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi;
    b) 5 sau 10 ani - pentru corpul de ofiţeri.
   
[Art.25 al.(5), lit.b) modificată prin LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    (6) Contractul intră în vigoare la data semnării şi îşi încetează acţiunea la data radierii militarului din tabelul nominal al unităţii militare.
    (7) Modul de încheiere a contractului de îndeplinire a serviciului militar, încetarea acţiunii lui, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractante, sînt reglementate de prezenta lege, de Legea cu privire la statutul militarilor, de alte acte normative.
    Articolul 26. Vîrsta-limită de încadrare în serviciul militar prin contract
   
(1) Vîrsta-limită pînă la care cetăţenii pot fi încadraţi în serviciul militar prin contract este de 45 de ani.
    [Art.26 al.(1) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    (2) În scopul completării Forţelor Armate cu cetăţeni cu specialităţi deficitare, vîrsta-limită de încadrare în serviciul militar prin contract poate fi majorată în modul stabilit de Legea cu privire la statutul militarilor, dar nu poate depăşi vîrsta-limită de aflare în serviciul militar prin contract.
   
Articolul 27. Instruirea în instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei
    [Art.27 modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
   
(1) Condiţiile de admitere în instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei se stabilesc de către ministerele în a căror subordine se găsesc instituţiile respective.
    [Art.27 al.(1) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
   
(2) Tinerii admişi în instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei se numesc studenţi, iar cei admişi în liceele militare - elevi.
    [Art.27 al.(2) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    (3) Tinerii înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei, cu excepţia celor din liceele militare, se consideră încadraţi şi încheie contractul de îndeplinire a serviciului militar din momentul înmatriculării, pe un termen care cuprinde durata studiilor în această instituţie şi 5 ani de serviciu militar după absolvirea ei.
    [Art.27 al.(3) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    (4) Tinerii înmatriculaţi în instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei care refuză să încheie contractul de îndeplinire a serviciului militar în conformitate cu alin.(3) sînt exmatriculaţi din aceste instituţii.
    [Art.27 al.(4) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
   
(5) Studenţii exmatriculaţi din instituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei pentru restanţe academice, încălcarea disciplinei sau refuzul de a-şi continua studiile sînt trimişi în unităţi militare pentru a continua îndeplinirea serviciului militar în termen pînă la expirarea a 12 luni. Studenţii care la momentul exmatriculării au îndeplinit integral durata prevăzută pentru serviciul militar în termen sînt trecuţi în rezervă.
    [Art.27 al.(5) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    (6) Militarii eliberaţi din serviciul militar care, după încheierea tuturor tipurilor de instruire, au îndeplinit serviciul militar în Forţele Armate mai puţin de 5 ani achită cheltuielile pentru instruire, independent de sursa de finanţare, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la statutul militarilor.
    [Art.27 al.(6) sintagma "achită cheltuielile pentru instruire", se subînţelege ca acoperirea cheltuielilor, calculate în mod proporţional, ce cuprind mijloace băneşti achitate personalului(militar şi civil) implicat în procesul de instruire, cheltuielile pentru cazare, echipament, alimentaţie şi asigurare medicală prin LP250-XV din 09.07.04, MO125-129/30.07.04 art.659]
Capitolul V
SERVICIUL MILITAR ÎN TERMEN
    Articolul 28. Organizarea încorporării
    (1) Bărbaţii, cetăţeni ai Republicii Moldova, care au împlinit vîrsta de 18 ani sînt încorporaţi în serviciul militar în termen.
   
[Art.28 al.(1) modificat prin  LP45 din 24.03.11, MO54-57/08.04.11 art.125]
    (2) Încorporarea în serviciul militar în termen se efectuează de două ori pe an: în aprilie-iulie şi în octombrie-ianuarie (anul următor).
   
[Art.28 al.(2) modificat prin  LP45 din 24.03.11, MO54-57/08.04.11 art.125]
    (3) Încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu centrele militare, în temeiul decretului Preşedintelui Republicii Moldova şi hotărîrii Guvernului.
   (4) Asigurarea financiară a activităţilor ce ţin de pregătirea cetăţenilor pentru încorporare şi încorporarea propriu-zisă, de funcţionarea punctelor de recrutare, încorporare şi completare, precum şi de selectarea şi transportarea recruţilor la centrele militare, se efectuează din contul bugetului local.
    (5) Cetăţeanul se consideră încorporat în serviciul militar în termen din momentul prezentării la centrul militar pentru a fi trimis în unitatea militară.
    (6) Selectarea recruţilor pentru serviciul militar în termen, repartizarea lor pe genuri de arme şi componente ale Forţelor Armate se efectuează de către comisiile de recrutare-încorporare.
    (7) Criteriile de selectare şi repartizare sînt stabilite de Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus, aprobat de Guvern.
    Articolul 29. Comisia de recrutare-încorporare
    (1) Comisia de recrutare-încorporare se creează prin decizia consiliului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, a organului executiv al unităţii teritoriale autonome cu statut special.
    (2) Comisia de recrutare-încorporare este compusă din:
    a) preşedinte- locţiitorul conducătorului autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, locţiitorul guvernatorului unităţii teritoriale autonome cu statut special;
    b) locţiitori ai preşedintelui:
    - comandantul centrului militar;
    - reprezentantul serviciului civil;
   
c) membri:
    - reprezentantul organelor afacerilor interne,
    - reprezentantul Inspectoratului General de Carabinieri,
    - preşedintele comisiei medico-militare;
    [Art.29 lit.c) modificată prin LP283 din 28.12.11, MO76-80/20.04.12 art.245; în vigoare 01.07.12]
    d) secretar – reprezentantul centrului militar.
     În componenţa comisiei de recrutare-încorporare pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice, instituţii şi organizaţii.
    (3) Funcţionarea comisiei de recrutare-încorporare este asigurată de consiliul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul al doilea, de organul executiv al unităţii teritoriale autonome cu statut special şi este finanţată din contul bugetului local.
    (4) Comisia de recrutare-încorporare are următoarele sarcini:
    a) pregătirea şi realizarea activităţilor de organizare a recrutării şi încorporării;
    b) efectuarea examenului medical al tinerilor pentru recrutare şi al recruţilor pentru încorporare;
    c) adoptarea hotărîrii privind încorporarea pentru fiecare recrut în parte;
    d) informarea recruţilor asupra hotărîrilor luate;
    e) selectarea şi repartizarea recruţilor pe genuri de arme şi pe componente ale Forţelor Armate, pe locuri de îndeplinire a serviciului militar sau de executare a serviciului civil;
    f) încorporarea şi prezentarea recruţilor reprezentanţilor unităţilor militare, care le asigură deplasarea la locul de îndeplinire a serviciului militar;
   
g) selectarea candidaţilor pentru înmatriculare îninstituţiile de învăţămînt din domeniul milităriei;
    [Art.29 lit.c) modificată prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    h) adoptarea deciziilor de trimitere în organele de urmărire penală a materialelor privind recruţii care se eschivează de la încorporare.
    (5) Comisia de recrutare-încorporare examinează rezultatele examenului medical, aptitudinile profesionale şi calităţile morale ale recruţilor, nivelul de studii şi starea familială a acestora şi adoptă, referitor la fiecare recrut, una din următoarele hotărîri:
    a) încorporarea în serviciul militar în termen, în cel cu termen redus sau în cel civil şi repartizarea la locurile de îndeplinire a serviciului;
    b) amînarea încorporării în serviciul militar în termen, în cel cu termen redus sau în cel civil;
    c) scutirea de serviciul militar sau de cel civil;
    d) excluderea din evidenţa militară.
    (6) Cetăţenii pot contesta hotărîrea comisiei de recrutare-încorporare în Comisia de Stat pentru Încorporare sau o pot ataca în instanţa de judecată, în modul stabilit de lege, în termen de 10 zile de la data comunicării ei. Executarea hotărîrii contestate sau atacate se suspendă.
    Articolul 30. Comisia de Stat pentru Încorporare
   (1) Comisia de Stat pentru Încorporare se instituie, prin hotărîre de Guvern, în scopul coordonării activităţii comisiilor de recrutare-încorporare, exercitării controlului asupra desfăşurării încorporării şi examinării contestărilor înaintate de cetăţeni.
    (2) Comisia de Stat pentru Încorporare se constituie din:
    a) preşedinte - viceprim-ministru;
    b) vicepreşedinţi:
   
- şeful Marelui Stat Major al Armatei Naţionale;
    - conducătorul serviciului civil;
    [Art.30 al.(2), lit.b) modificată prin LP234-XVI din 08.11.07, MO184-187/30.11.07 art.715]
   
c) membri:
    - reprezentantul Ministerului Apărării,
    - reprezentantul Inspectoratului General de Carabinieri,
    - reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;
    [Art.30 al.(2), lit.c) modificată prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338]
    [Art.30 al.(2), lit.c) modificată prin LP283 din 28.12.11, MO76-80/20.04.12 art.245; în vigoare 01.07.12]
    d) secretar.
    (3) În componenţa Comisiei de Stat pentru Încorporare pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice, instituţii şi organizaţii.
    Articolul 31. Amînarea încorporării
în serviciul militar în termen
    [Art.31 titlul modificat prin LP199-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.666]
    (1) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen se acordă recruţilor de către comisiile de recrutare-încorporare din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, desfăşurării activităţii de deputat în Parlament sau consilier al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea, precum şi în cazurile prevăzute la alin.(6).
     (2) Amînarea încorporării
în serviciul militar în termen din motive familiale se acordă recrutului care:
    a) are la întreţinere părinţi (foşti tutori, curatori) inapţi pentru muncă, dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nu există alte persoane care locuiesc împreună cu ei şi care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină. În sensul prezentei legi, părinţii (foştii tutori, curatori) sînt consideraţi inapţi pentru muncă dacă sînt invalizi de gradul I sau II ori au atins limita de vîrstă care le acordă dreptul la pensionare;
    b) are soţie invalid de gradul I sau II;
    c) are la întreţinere unul sau mai mulţi copii pînă la 8 ani;
    d) are la întreţinere fraţi, surori care nu au atins vîrsta de 18 ani sau mai în vîrstă, dar care sînt invalizi de gradul I sau II, dacă aceştia nu sînt întreţinuţi de stat şi nici de alte persoane care, conform legii, sînt obligate să-i întreţină;
    e) are un singur părinte cu doi sau mai mulţi copii pînă la 8 ani.
    (3) Amînarea încorporării
în serviciul militar în termen din motive de sănătate se acordă recruţilor care, în baza examenului medical, sînt recunoscuţi temporar inapţi pentru îndeplinirea serviciului militar. Comisia medico-militară trimite persoana care necesită o examinare medicală suplimentară sau tratament în instituţia medicală de la locul de trai, iar în caz de necesitate - într-o instituţie curativă specializată. Tratamentul medical al recruţilor care suferă de boli ce îi fac temporar inapţi pentru serviciul militar se asigură în mod gratuit.
  
(4) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen, dictată de necesitatea continuării studiilor, se acordă recruţilor care îşi fac studiile în instituţii de învăţămînt secundar, ciclul I – gimnazii și ciclul II – licee, în instituții de învăţămînt profesional tehnic secundar – școli profesionale, în instituții de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar – colegii ori în instituţii de învăţămînt superior – universități, academii de studii, institute, şcoli superioare, şcoli de înalte studii etc., cu orice formă de instruire, pe termenul stabilit de programele de studii.
    [Art.31 al.(4) în redacția LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    [Art.31 al.(4) modificat prin LP153-XV din 14.05.04, MO88/04.06.04 art.465]
    (5) Amînarea încorporării în serviciul militar în termen dictată de necesitatea desfăşurării activităţii de deputat în Parlament sau de consilier al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea se acordă pînă la expirarea mandatului.
    (6) Amînarea încorporării
în serviciul militar în termen se acordă şi cetăţenilor supuşi urmăririi penale ori a căror cauză penală se examinează în instanţa de judecată pînă la încetarea urmăririi penale sau pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată.
   
[Art.31 modificat prin LP199-XVI din 02.10.08, MO187-188/17.10.08 art.666]
    Articolul 32. Scutirea de serviciul militar în termen
    Este scutit de serviciul militar în termen cetăţeanul care:
    a) a fost recunoscut, conform stării de sănătate, inapt pentru serviciul militar pe timp de pace;
    b) a absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară;
    c) este eliberat de la îndeplinirea serviciului militar din motive de conştiinţă;
    d) şi-a pierdut tatăl (mama), fratele (sora) care au decedat în timpul îndeplinirii serviciului militar. Recrutul poate să nu se folosească de acest drept;
    e) are antecedente penale nestinse sau nu a fost reabilitat, în modul stabilit de lege.
    Articolul 33. Vîrsta-limită de încorporare în serviciul militar în termen
    (1) Vîrsta-limită pînă la care cetăţenii pot fi încorporaţi în serviciul militar în termen este de 27 de ani.
    (2) Cetăţenii care nu au fost încorporaţi în serviciul militar în termen pînă la atingerea vîrstei de 27 de ani sînt trecuţi în rezerva Forţelor Armate.
Capitolul VI
SERVICIUL MILITAR CU TERMEN REDUS
    Articolul 34. Organizarea încorporării
   
(1) Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior care nu şi-au îndeplinit obligaţiunea militară pînă la finalizarea studiilor îndeplinesc serviciul militar cu termen redus în centrele de instruire ale Forţelor Armate sau la concentrări speciale organizate de centrele militare dacă nu au atins vîrsta de 27 de ani.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP262-XV din 15.07.04, MO132-137/06.08.04 art.708]
    (2) Încorporarea în serviciul militar cu termen redus se efectuează în conformitate cu prevederile capitolului V aplicate în mod corespunzător.
    (3) Persoanele care frecventează cursurile celei de a doua facultăţi şi au absolvit cel puţin un an al acesteia beneficiază de amînarea încorporării. Amînarea respectivă se acordă numai pînă la absolvirea cursurilor celei de a doua facultăţi.

   
(4) Absolvenţii instituţiilor de învăţămînt superior pot opta pentru serviciul civil cu durata de 6 luni, în condiţiile legii.
   
[Art.34 al.(4) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    [Art.34 al.(4) modificat prin LP199-XVI din 02.10.08,MO187-188/17.10.08 art.666]
   
Articolul 35. Acordarea gradelor militare

    După îndeplinirea serviciului militar cu termen redus, în funcţie de necesităţile Forţelor Armate şi de rezultatele obţinute în pregătirea militară, absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior li se pot acorda grade de ofiţer sau sergent în rezervă în condiţiile stabilite de Legea cu privire la statutul militarilor.
   
[Art.35 modificat prin LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    [Art.35 modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
Capitolul VII
SERVICIUL MILITAR CA REZERVIŞTI
CONCENTRAŢI SAU MOBILIZAŢI
    Articolul 36. Încorporarea rezerviştilor chemaţi la concentrări
    (1) Rezerviştii pot fi chemaţi pentru instrucţie la concentrări militare la data şi pe durata stabilită prin hotărîre de Guvern în temeiul Legii cu privire la rezerva Forţelor Armate.
    (2) Chemarea rezerviştilor la concentrări militare se efectuează de către centrele militare prin ordine de chemare.
    (3) La declararea mobilizării, toţi rezerviştii concentraţi se consideră mobilizaţi şi rămîn în continuare în unităţile militare.
    Articolul 37. Încorporarea rezerviştilor la mobilizare
    (1) Încorporarea rezerviştilor la mobilizare se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu centrele militare, conform Planului de completare a Forţelor Armate aprobat de către ministrul apărării.
    (2) La declararea mobilizării, toţi rezerviştii sînt obligaţi să se afle la domiciliu sau la locul de muncă, asigurînd, astfel, primirea ordinului de chemare al centrului militar.
    (3) Pe timp de pace, rezerviştii repartizaţi în funcţii în unităţile militare primesc şi păstrează asupra lor ordinul de repartizare la mobilizare, în care se stabilesc funcţia şi unitatea militară unde este repartizat rezervistul.
    Articolul 38. Amînarea încorporării în serviciul militar la mobilizare
    (1) Amînarea încorporării în serviciul militar la mobilizare se acordă cetăţenilor:
    a) recunoscuţi temporar inapţi pentru îndeplinirea serviciului militar din motive de sănătate – pe termen de 6 luni;
    b) mobilizaţi la locul de muncă în modul stabilit de Guvern;
    c) în a căror întreţinere se află tatăl, mama, soţia (soţul), fratele, sora, bunicul sau bunica, care, conform stării lor de sănătate, potrivit concluziilor consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, necesită îngrijiri permanente sau sînt invalizi de gradul I, precum şi alţi membri ai familiei care nu au atins vîrsta de 18 ani, în cazul în care nu există alte persoane obligate prin lege să întreţină aceste categorii de cetăţeni;
    d) supuşi urmăririi penale sau a căror cauză penală se examinează în instanţa de judecată – pînă la încetarea urmăririi penale sau pînă la rămînerea definitivă a hotărîrii instanţei de judecată.
    (2) Amînarea încorporării în serviciul militar în caz de mobilizare poate fi acordată şi altor categorii de cetăţeni în temeiul decretului Preşedintelui Republicii Moldova.
    Articolul 39. Eliberarea din serviciul militar a rezerviştilor concentraţi
                          sau mobilizaţi
    (1) Eliberarea din serviciul militar a rezerviştilor concentraţi se efectuează în legătură cu:
    a) expirarea termenului de concentrare;
    b) condamnarea, prin hotărîre a instanţei de judecată rămasă definitivă, la privaţiune de libertate.
    (2) Eliberarea din serviciul militar a rezerviştilor mobilizaţi se efectuează în legătură cu:
    a) declararea demobilizării;
    b) atingerea vîrstei-limită de aflare în rezervă;
    c) inaptitudinea militarului pentru serviciul militar pe timp de război conform stării de sănătate;
    d) condamnarea, prin hotărîre a instanţei de judecată rămasă definitivă, la privaţiune de libertate.
    (3) Eliberarea din serviciul militar în legătură cu declararea demobilizării se efectuează în temeiul decretului Preşedintelui Republicii Moldova.
Capitolul VIII
ALTE FORME DE PREGĂTIRE PENTRU
APĂRAREA PATRIEI

    Articolul 40. Pregătirea premilitară a tineretului
    (1) Pregătirea premilitară se organizează, pe bază de voluntariat, cu recruţii apţi din punct de vedere medical, în scopul însuşirii cunoştinţelor şi formării deprinderilor militare şi tehnico-aplicative, dezvoltării sentimentelor patriotice şi formării principiilor morale, precum şi în scopul educării lor civice.
    (2) Organizarea centrelor de pregătire premilitară, a cercurilor tehnico-aplicative, conţinutul programelor de instruire, numărul de ore necesare şi alte chestiuni privind participarea recruţilor la pregătirea premilitară sînt prevăzute în regulamentele elaborate de Ministerul Apărării în comun cu alte autorităţi ale administraţiei publice centrale.
    (3) Pregătirea cetăţenilor în specialităţi tehnice militare se efectuează în şcolile tehnice militare specializate ale Ministerului Apărării şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar. Programele de instruire în aceste şcoli sînt elaborate de Ministerul Apărării, iar numărul recruţilor selectaţi pentru pregătire este coordonat cu structurile de stat respective. Selectarea recruţilor pentru pregătirea în specialităţi tehnice militare se efectuează de către centrele militare. Pregătirea specialiştilor este finanţată din contul Ministerului Apărării şi al altor autorităţi ale administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar.
    (4) Educaţia civică a tineretului se organizează în procesul de instruire a generaţiei în creştere şi include activitatea multilaterală, sistematică şi coordonată a autorităţilor administraţiei publice, a persoanelor cu funcţie de răspundere ale instituţiilor publice şi agenţilor economici, în comun cu Ministerul Apărării şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale în care este prevăzut serviciul militar, în scopul formării unei înalte conştiinţe patriotice, a unui sentiment de devotament profund faţă de Patrie.
    Articolul 41. Pregătirea la catedrele militare
   
(1) Îninstituţiile publice de învăţămînt superior pot fi create catedre militare. Programele de instruire ale catedrelor militare sînt aprobate de Ministerul Apărării. Asigurarea tehnico-materială şi financiară a catedrelor militare se efectuează din contul instituţiei de învăţămînt.
    [Art.41 al.(1) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    (2) Studenţii audiază cursul de instruire la catedra militară în mod benevol.
   
(3) După absolvirea cursului deplin de instruire la catedra militară, în funcţie de necesităţile Forţelor Armate şi de rezultatele obţinute în pregătirea militară, absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior li se pot acorda grade de ofiţer sau sergent în rezervă în condiţiile Legii cu privire la statutul militarilor.
   
[Art.41 al.(3) modificat prin LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    [Art.41 al.(3) modificat prin LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
   
(4) Cetăţenilor care au absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară, dar nu au absolvit instituţia de învăţămînt, li se poate acorda gradul de sergent în rezervă.
    [Art.41 al.(4) modificat prin LP232 din 08.11.18, MO448-460/07.12.18 art.729]
    Articolul 42. Pregătirea în cadrul formaţiunilor de protecţie civilă
    (1) Cetăţenii au obligaţia de a participa la activitatea de pregătire pentru protecţia civilă în vederea cunoaşterii şi aplicării regulilor şi măsurilor de protecţie civilă.
    (2) Formaţiunile de protecţie civilă se constituie, conform legii, în cadrul autorităţilor publice şi instituţiilor publice, precum şi al agenţilor economici, indiferent de tipul de proprietate.
    Articolul 43. Pregătirea în cadrul formaţiunilor sanitare voluntare
                          ale Crucii Roşii
    (1) Organizarea, completarea şi funcţionarea formaţiunilor sanitare voluntare şi pregătirea surorilor medicale ale Crucii Roşii sînt realizate de Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova.
    (2) Înzestrarea formaţiunilor sanitare voluntare ale Crucii Roşii cu materialele necesare instruirii şi acordării de prim ajutor este asigurată, în condiţiile legii, de primării (preturi), de instituţiile publice şi agenţii economici, pe lîngă care acestea funcţionează.
    Articolul 431. Pregătirea în cadrul centrelor de instruire a rezervei
                           Forţelor Armate
    (1) În cadrul Centrului de pregătire a specialiştilor pentru Armata Naţională pot fi create centre de instruire a rezervei Forţelor Armate. Pregătirea rezervei Forţelor Armate se efectuează conform regulamentului şi programelor de instruire ale centrelor de instruire aprobate de Ministerul Apărării, din contul bugetului de stat, în baza comenzii Marelui Stat Major al Armatei Naţionale la specialităţile de profil necesare.
    (2) În vederea însuşirii şi formării deprinderilor militare, educaţiei militaro-patriotice, recruţii care au atins vîrsta de 23 de ani şi care, din diferite motive, nu au îndeplinit serviciul militar, precum şi rezerviştii din rezerva neinstruită, pot frecventa în mod benevol cursurile de pregătire a rezerviştilor în cadrul centrelor de instruire, în dependenţă de necesităţile de completare a rezervei active a Forţelor Armate. Asigurarea tehnico-materială şi financiară a cursurilor de pregătire a rezerviştilor se efectuează din contul
veniturilor colectate provenite din plata pentru instruire achitată de persoanele menţionate.
   
[Art.431 al.(2) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
   (3) După absolvirea cursurilor de pregătire a rezerviştilor, în funcţie de necesităţile Forţelor Armate şi de rezultatele obţinute în pregătirea militară, absolvenţii cursurilor respective sînt trecuţi în rezerva instruită a Forţelor Armate.
    [Art.431 introdus prin LP104 din 20.04.07, MO90-93/29.06.07 art.397]
Capitolul IX
OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢILOR PUBLICE,
ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ALE AGENŢILOR ECONOMICI,
OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE CETĂŢENILOR CARE PARTICIPĂ
LA PREGĂTIREA PENTRU APĂRAREA PATRIEI
    Articolul 44. Obligaţiile autorităţilor publice, ale instituţiilor publice
                         
şi ale agenţilor economici
    (1) Autorităţile publice, instituţiile publice şi agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate, în privinţa salariaţilor proprii, sînt obligaţi:
    a) să ţină evidenţa la zi şi să comunice lunar centrelor militare datele privind încadrările şi eliberările din serviciu. Instituţiile de învăţămînt sînt obligate, de asemenea, să comunice centrelor militare, în termen de 10 zile de la data începerii studiilor, numele studenţilor şi elevilor care nu au îndeplinit serviciul militar şi audiază cursurile anului I de învăţămînt pe facultăţi şi specializări, în termen de 30 zile – numele studenţilor şi elevilor (recruţilor) care şi-au întrerupt studiile, au fost exmatriculaţi sau au rămas repetenţi, să întocmească anual tabelele nominale ale studenţilor şi elevilor din ultimul an de studii şi să le prezinte, la cerere, centrelor militare;
    b) să încadreze în serviciu recruţi şi rezervişti numai dacă aceştia au fost luaţi în evidenţă de centrul militar;
    c) să întocmească anual tabelele nominale ale tinerilor care urmează să fie recrutaţi şi să le prezinte, la cerere, centrelor militare.
    d) să verifice dacă recruţii şi rezerviştii respectă regulile de evidenţă militară şi să ia măsurile necesare în acest sens;
    e) să acorde, la solicitarea recruţilor chemaţi pentru încorporare, un concediu plătit de 5 zile, în scopul rezolvării problemelor personale şi familiale;
    f) să acorde recruţilor şi rezerviştilor, chemaţi la centrele militare pentru clarificarea situaţiei militare, un concediu plătit de cel mult 3 zile;
    g) să înmîneze cetăţenilor ordinele de chemare ale centrelor militare şi să asigure prezentarea lor la data, ora şi locul prevăzut în ordin.
    (2) Primăriile (preturile) sînt obligate:
    a) să ţină evidenţa nominală a recruţilor şi rezerviştilor;
    b) să facă în documentele de evidenţă ale recruţilor şi rezerviştilor menţiunea privind luarea în şi scoaterea din evidenţă;
    c) să comunice lunar centrelor militare numele recruţilor şi rezerviştilor luaţi în sau scoşi din evidenţă;
    d) să verifice anual tinerii care urmează a fi recrutaţi, să întocmească tabelele nominale ale acestora şi, la termenele stabilite, să le expedieze centrelor militare respective;
    e) să înmîneze tinerilor ordinele de chemare la recrutare pentru luarea lor în evidenţa militară (însoţirea şi prezentarea recruţilor comisiei de recrutare-încorporare se va efectua de către şeful punctului de recrutare, încorporare şi completare);
    f) să înmîneze ordinele de chemare la încorporare, la concentrare sau la mobilizare ori pentru clarificarea situaţiei militare, organizînd expedierea recruţilor şi rezerviştilor la data, ora şi locul stabilit de centrele militare.
   (3) Pentru îndeplinirea obligaţiilor menţionate la alin.(2), în cadrul fiecărei primării (preturi) se instituie puncte de recrutare, încorporare şi completare, în care vor fi încadraţi salariaţi cu statut de funcţionar public. Structura şi componenţa acestor puncte, în funcţie de numărul populaţiei din teritoriu, se stabilesc de Regulamentul privind activitatea administrativ-militară, aprobat de Guvern. Punctele de recrutare, încorporare şi completare pot avea şi alte atribuţii pe lîngă cele prevăzute în prezentul articol.
   
(4) Ministerul Afacerilor Interne are obligația:
    a) să acorde ajutor autorităţilor administraţiei publice locale şi centrelor militare privind luarea în evidenţă militară a cetăţenilor, încorporarea acestora în serviciul militar în termen, în cel cu termen redus sau în serviciul civil, privind prezentarea rezerviştilor la exerciţii și antrenamente militare, la concentrări militare şi să exercite controlul asupra respectării de către cetăţeni a regulilor de evidenţă militară;
    b) să-i caute şi să-i reţină pe rezerviştii şi recruţii care nu s-au prezentat, conform ordinului de chemare, la centrele militare, precum şi pe militarii care au părăsit fără permisiune unitatea militară sau locul serviciului.

   
[Art.44 al.(4) în redacția LP148 din 14.07.17, MO277-288/04.08.17 art.479; în vigoare 01.01.18]
    [Art.44 al.(5) abrogat prin LP187 din 11.07.12, MO186-189/07.09.12 art.625; în vigoare 07.09.12]
    (6) În termen de 7 zile, organele menţionate mai jos vor comunica centrelor militare:
    a) organele de înregistrare a actelor de stare civilă – despre schimbarea datelor privind starea civilă şi cazurile de înregistrare a decesului recruţilor şi rezerviştilor;
    b) consiliile de expertiză medicală a vitalităţii – numele recruţilor şi rezerviştilor recunoscuţi invalizi;
    c) organele de urmărire penală – despre intentarea sau clasarea dosarelor penale deschise recruţilor şi rezerviştilor;
    d) instanţele de judecată – despre rămînerea definitivă a hotărîrilor pronunţate recruţilor şi rezerviştilor.
    Articolul 45. Obligaţiile tinerilor, recruţilor şi rezerviştilor
    (1) Tinerii chemaţi la recrutare, recruţii şi rezerviştii sînt obligaţi să se prezinte, la primirea ordinelor de chemare emise de centrele militare, la data, ora şi locul menţionat de acestea.
    (2) Recruţii şi rezerviştii sînt obligaţi să se prezinte la punctul de recrutare, încorporare şi completare pentru:
    a) scoaterea din sau luarea în evidenţă la schimbarea domiciliului;
    b) anunţarea pierderii sau deteriorării adeverinţei de recrutare, a livretului militar sau a ordinului de chemare la mobilizare;
    c) predarea, înainte de a pleca în străinătate, a adeverinţei de recrutare, a livretului militar şi a ordinului de repartizare la mobilizare, precum şi ridicarea lor la revenirea în ţară;
    d) anunţarea absenţei de la domiciliu pe timp de pace pe o durată de peste 45 de zile;
    e) anunţarea modificărilor privind locul de muncă sau de studii, calificarea, starea sănătăţii, starea civilă şi schimbarea numelui.
    (3) Militarii, la trecerea în rezervă, sînt obligaţi să se prezinte la centrul militar pentru luarea în evidenţă.
    (4) În cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la alin.(2) şi (3), termenul de prezentare la organul de evidenţă militară este de 5 zile pe timp de pace şi de 2 zile – la mobilizare ori pe timp de război.
    (5) Tinerii şi recruţii care, din diferite motive, nu au primit ordinul de chemare sînt obligaţi să se prezinte la centrele militare nu mai tîrziu de sfîrşitul anului în care împlinesc vîrsta de recrutare sau încorporare.
    (6) Drept motive întemeiate ale neprezentării cetăţeanului la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare ori pentru clarificarea situaţiei militare, la data fixată prin ordinul de chemare, pot servi:
    a) starea gravă a sănătăţii, confirmată prin certificatul medical eliberat de instituţia medicală competentă;
    b) decesul unui membru al familiei (părinte, soţie, copil, frate sau soră, unul dintre socri), confirmat prin certificatul de deces;
    c) evenimentele de forţă majoră, confirmate prin actele doveditoare eliberate de autorităţile administraţiei publice locale.
    (7) Cetăţenii chemaţi la recrutare, încorporare, concentrare sau mobilizare ori pentru clarificarea situaţiei militare, iar în caz de necesitate, şi membrii familiilor lor, precum şi autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici, ai căror salariaţi sînt persoanele respective, au obligaţia de a anunţa de îndată centrele militare despre motivele neprezentării la data, ora şi locul prevăzut în ordinele de chemare, urmînd ca, în termen de 3 zile, să prezinte actele doveditoare de rigoare.
    (8) La mobilizare şi pe timp de război, recruţilor şi rezerviştilor li se interzice deplasarea de la locul de trai fără permisiunea comandantului centrului militar.
    Articolul 46. Drepturile cetăţenilor care participă la pregătirea pentru
                         apărarea Patriei
    (1) Drepturile militarilor şi ale membrilor familiilor lor sînt stabilite în Legea cu privire la statutul militarilor.
    (2) Recruţii şi rezerviştii internaţi în instituţii medicale pentru stabilirea situaţiei medico-militare au dreptul la asistenţă medicală, medicamente şi întreţinere gratuită.
    (3) Cetăţenilor pregătiţi în perioada îndeplinirii serviciului militar în termen pentru anumite specialităţi echivalente celor civile li se recunoaşte calificarea obţinută în baza actelor de atestare, eliberate de unităţile militare.
    (4) Tinerii chemaţi la recrutare, recruţii şi rezerviştii salariaţi, chemaţi la centrele militare pentru clarificarea situaţiei militare, au dreptul la concediu plătit de cel mult 3 zile, acordat de autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice şi agenţii economici în care sînt încadraţi.
    (5) Salariaţilor chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau al celui cu termen redus ori pentru executarea serviciului civil, precum şi salariaţilor concentraţi, li se păstrează locul de muncă în condiţiile prevăzute de lege. Contractele de muncă nu pot fi desfăcute decît în urma desfiinţării instituţiilor publice ori a lichidării agenţilor economici. Funcţiile deţinute de persoanele menţionate pot fi ocupate numai pe durata îndeplinirii serviciului militar sau a executării celui civil.
    (6) Rezerviştii care, la momentul concentrării, erau încadraţi în muncă cu titlu permanent beneficiază de concediu de odihnă integral plătit sau de compensaţia în bani a acestuia.
CAPITOLUL X
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA PREZENTEI LEGI
    Articolul 47. Responsabilitatea recruţilor, rezerviştilor şi militarilor
    (1) Recruţii şi rezerviştii care nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art.45, precum şi alte prevederi ale prezentei legi, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
    (2) Responsabilitatea cetăţenilor care îndeplinesc serviciul militar se stabileşte de regulamentele militare, precum şi de alte acte normative.
    Articolul 48. Responsabilitatea persoanelor cu funcţie de răspundere
    Medicii specialişti care participă la examinarea medicală a cetăţenilor în cazurile prevăzute de prezenta lege, membrii comisiei de recrutare-încorporare, persoanele cu funcţie de răspundere ale autorităţilor administraţiei publice, ale instituţiilor publice şi ale agenţilor economici, conducătorii organizaţiilor obşteşti, care nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute de prezenta lege, favorizînd prin acţiunile sau inacţiunile lor sustragerea cetăţenilor de la îndeplinirea obligaţiilor militare, încorporarea sau eliberarea nelegitimă a cetăţenilor de la încorporare în serviciul militar sau în cel civil, poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
Capitolul XI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 49. Acţiunea legii asupra militarilor în termen
    (1) Militarii încorporaţi în serviciul militar în termen, în conformitate cu Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova, care, la momentul intrării în vigoare a prezentei legi, au îndeplinit 12 luni de serviciu militar sînt trecuţi în rezervă la prima încorporare în serviciul militar.
    (2) Militarii încorporaţi în serviciul militar în termen în noiembrie-decembrie 2001 sînt trecuţi în rezervă începînd cu data de 20 decembrie 2002.
    Articolul 50. Amînarea încorporării şi scutirea de serviciul militar
    Persoanele care, conform Legii despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova, au beneficiat de amînare a încorporării sau de scutire de serviciul militar în termen continuă să beneficieze de aceste drepturi pînă la expirarea acţiunii lor.
    Articolul 51. Acţiunea contractelor privind îndeplinirea serviciului militar
    Contractele privind îndeplinirea serviciului militar încheiate pînă la adoptarea prezentei legi acţionează pe durata termenelor indicate în aceste contracte.
    Articolul 52. Gradele militare care nu sînt prevăzute de prezenta lege
    Cetăţenilor aflaţi în rezervă sau în retragere li se păstrează gradele militare care nu sînt prevăzute de prezenta lege, conferite anterior.
    Articolul 53. Aducerea legislaţiei în concordanţă cu prezenta lege
    (1) Guvernul, în termen de 6 luni:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în corespundere cu prezenta lege.
    (2) Pînă la aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege, actele normative se vor aplica în partea ce nu contravine acestei legi.
   (3) Pînă la intrarea în vigoare a Legii cu privire la statutul militarilor, se va aplica Regulamentul cu privire la îndeplinirea serviciului militar de către corpul soldaţilor, sergenţilor şi ofiţerilor Forţelor Armate în partea ce nu contravine prezentei legi.
    Articolul 54. Abrogarea şi modificarea unor acte legislative
    (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă următoarele acte legislative:
    Legea nr.968-XII din 17 martie 1992 despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1992, nr.3, art.691);
    Hotărîrea Prezidiului Parlamentului nr.1009-XIII din 8 aprilie 1992 cu privire la jurămîntul militar al cetăţenilor Republicii Moldova.
    (2) La articolul 4 din Legea serviciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.106-108, art.765), cu modificările ulterioare, alineatul (5) se exclude.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                Eugenia OSTAPCIUC

    Chişinău, 18 iulie 2002.
    Nr. 1245-XV.