HGM919/2008
ID intern unic:  328788
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 919
din  30.07.2008
cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor
comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice
Publicat : 05.08.2008 în Monitorul Oficial Nr. 143-144     art Nr : 924
    MODIFICAT
   
HG1269 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1358; în vigoare 28.12.18
  
  HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    HG1009 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1117
    HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351
    HG648 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.696
   
HG188 din 17.03.14, MO66-71/21.03.14 art.211
   
HG424 din 27.06.13, MO140/28.06.13 art.511
   
HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180
    HG237 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.302

    NOTĂ:
   
anexa nr.1: pe tot parcursul textului, sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei”, la cazul gramatical corespunzător prin HG188 din 17.03.14, MO66-71/21.03.14 art.211
    În temeiul art. 41 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice, conform anexei nr.1;
    componenţa Comisiei  pentru  desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice, conform anexei nr.2.  
    [Pct.1 modificat prin HG1009 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1117]
    2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.3.

    PRIM-MINISTRU                                                  Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                           Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                  Mariana Durleşteanu

    Nr. 919. Chişinău, 30 iulie 2008.

Anexa nr. 1
la Hotărîrea Guvernului
nr.919 din 30 iulie 2008

REGULAMENTUL
concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare
a proprietăţii publice

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu prevederile art. 41 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.90-93, art.401) şi alte acte legislative şi normative în vigoare.
    2. Prevederile prezentului Regulament se aplică în procesul privatizării prin concurs comercial sau investiţional (în continuare - concurs) a proprietăţii publice incluse în lista bunurilor supuse privatizării sub formă de pachete de acţiuni sau părţi sociale, care constituie mai mult de 50% din capitalul social al societăţii comerciale, întreprinderi de stat/municipale ca complexe patrimoniale unice (în continuare-întreprinderi), precum şi complexe de bunuri imobile.
    3. Prezentul Regulament stabileşte:
    a) modul de pregătire a bunurilor pentru privatizare prin concurs;
    b) modul de organizare, desfăşurare şi totalizare a concursurilor de privatizare;
    c) modul de încheiere a contractelor de vînzare-cumpărare şi de achitare a contravalorii bunurilor privatizate;
    d) activităţile postprivatizare.
    4. La concurs pot participa:
    a) persoane  fizice şi juridice din Republica Moldova;
    b) persoane fizice şi juridice străine cu capital integral privat, apatrizi, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
    c) asociaţii ale persoanelor specificate la lit. a) şi b) ale prezentului punct.
    5. Vînzător al proprietăţii publice a statului este Agenţia Proprietăţii Publice, iar al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia - autorităţile administraţiei publice ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi de nivelul al doilea, inclusiv ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (în continuare - autorităţile administraţiei publice locale).
    Pregătirea bunurilor proprietate publică pentru privatizare prin concurs se efectuează în colaborare cu autorităţile centrale de specialitate ale administraţiei publice (în continuare – autorităţi centrale de specialitate).
    [Pct.5 modificat prin HG902 din 06.11.17, MO390-395/10.11.17 art.1011]
    [Pct.5 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    6. În cadrul pregătirii bunurilor pentru privatizare prin concurs, vînzătorul are următoarele atribuţii:
    a) perfectarea dosarului bunului supus privatizării;
    b) determinarea, în modul stabilit de Guvern, a preţului iniţial de vînzare, în cazurile de expunere la concurs a valorilor mobiliare;
    [Pct.6 lit.b) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    c) organizarea evaluării părţilor sociale, întreprinderilor de stat/municipale - complexelor patrimoniale unice, complexelor de bunuri imobile;
    d) stabilirea termenelor şi condiţiilor de desfăşurare a concursului;
    e) stabilirea condiţiilor suplimentare  de privatizare;
    [Pct.6 lit.e) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    f) elaborarea şi publicarea comunicatului informativ privind organizarea şi desfăşurarea concursului;
    g) recepţionarea, înregistrarea şi păstrarea documentelor depuse de către persoanele fizice şi/sau juridice la concurs (în continuare - ofertanţi);
    h) familiarizarea ofertanţilor cu documentele privind bunul expus la concurs şi asigurarea accesului la întreprinderea, bunurile căreia sînt expuse la privatizare, sau la complexul de bunuri imobile;
    i) anunţarea participanţilor la concurs despre deciziile Comisiei;
    j) perfectarea şi publicarea comunicatului informativ privind rezultatele concursului;
    k) elaborarea proiectului contractului de vînzare-cumpărare;
    [Pct.6 lit.k) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    l) monitorizarea îndeplinirii obligaţiilor stabilite în contractele de vînzare-cumpărare.
    7. Pentru desfăşurarea concursului de privatizare a bunurilor proprietate publică a statului, Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei, instituie Comisia de concurs (în continuare - Comisia), în componenţa căreia se includ trei reprezentanţi ai Agenţiei Proprietăţii Publice şi cîte un reprezentant al Agenției Proprietății Publice, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei şi altor autorităţi centrale de specialitate.
    Reprezentanţii Ministerului Economiei și Infrastructurii, Ministerului Finanţelor, Ministerului Justiţiei şi Agenţiei Proprietăţii Publice participă şi au drept de vot la toate şedinţele Comisiei, iar reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale participă şi au drept de vot numai în cazurile de privatizare a bunurilor aflate în administrarea acestor autorităţi.
    Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Comisiei sînt desemnaţi din reprezentanţi ai Ministerului Economiei și Infrastructurii şi Agenţiei Proprietăţii Publice. Secretarul este membru al Comisiei, fără drept de vot.
    [Pct.7 modificat prin HG1269 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1358; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.7 modificat prin HG1009 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1117]
    
[Pct.7 modificat prin HG188 din 17.03.14, MO66-71/21.03.14 art.211]
    8. Pentru desfăşurarea concursului de privatizare a bunurilor proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale supuse privatizării, autorităţile administraţiei publice locale, prin decizie, desemnează Comisia de concurs, care va fi constituită din cel puţin 7 membri, în componenţa căreia se includ reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale. În componenţa Comisiei, pot fi incluşi reprezentanţi ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat, ai Serviciului Fiscal de Stat, subdiviziunilor competente ale Agenţiei Servicii Publice, precum şi experţi independenţi. După constituire, Comisia va alege preşedintele şi secretarul.
    [Pct.8 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    [Pct.8 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
    [Pct.8 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    9. Şedinţele Comisiei sînt deliberative dacă la ele participă cel puţin două treimi din membri, ţinîndu-se cont de prevederile punctelor 7 şi 8 ale prezentului Regulament, iar deciziile ei se adoptă prin vot deschis, cu simpla majoritate de voturi. Deciziile Comisiei se consemnează în procese-verbale, semnate de toţi membrii prezenţi la şedinţă.
    În cazul în care unul din membrii Comisiei refuză să semneze procesul - verbal, acesta va depune opinie separată în scris, care se va anexa la procesul – verbal. În lipsa președintelui Comisiei, atribuțiile acestuia sînt exercitate de către vicepreședinte.
    [Pct.9 modificat prin HG1009 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1117]
   
[Pct.9 modificat prin HG188 din 17.03.14, MO66-71/21.03.14 art.211]
    10. Şedinţa Comisiei  se  convoacă  în cel mult 10 zile de la data finalizării  termenului-limită de recepţionare a ofertelor.
    Comisia este în drept să examineze ofertele depuse în cadrul uneia sau mai multor şedinţe.
    11. Comisia are următoarele atribuţii de bază:
    a) stabilirea preţului iniţial de vînzare;
    a1) reducerea preţului iniţial de vînzare cu 5 la sută după expunerea bunului la vînzare de 2 ori, dar nu mai mic decît preţul de piaţă indicat în actul de evaluare;
    [Pct.11 lit.a1) introdusă prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    b) aprobarea comunicatului informativ şi, după caz, a caietului de sarcini;
    c) desfăşurarea concursului;
    d) determinarea cîştigătorului;
    e) totalizarea rezultatelor  concursului;
    f) monitorizarea executării obligaţiilor contractuale de către cumpărătorii bunurilor proprietate publică la concurs investiţional;
    [Pct.11 lit.f) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
   
f1) examinarea investiţiilor efectuate înainte de termen;
    [Pct.11 lit.f1) introdusă prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    g) întocmirea proceselor-verbale privind desfăşurarea, rezultatele concursului, precum şi rezultatele onorării obligaţiilor contractuale, cu prezentarea şi păstrarea acestora la vînzător.
II. MODUL DE PREGĂTIRE A BUNURILOR PENTRU
PRIVATIZARE ŞI DE PREZENTARE A DOCUMENTELOR
DE PARTICIPARE LA CONCURS
    12. Prezentarea informaţiilor şi a documentelor vizînd bunurile supuse privatizării prin concurs este asigurată de organele executive ale societăţilor comerciale, de administrator sau de alte persoane cu funcţii de răspundere ale întreprinderii de stat/municipale; de administratorul bunului sau de autoritatea publică.
    13. În dosarul bunului supus privatizării se  includ următoarele documente, autentificate de organul executiv sau administrator, cu aplicarea ştampilei întreprinderii:
    a) copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice şi copia statutului, copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice a valorilor mobiliare (pentru societăţile pe acţiuni);
    [Pct.13 lit.a) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    b) copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice;
    c) fişa informativă în care se includ indicii de bază ai activităţii economice din ultimii doi ani pînă la punerea bunului în vînzare, conform modelului prezentat de vînzător;
    [Pct.13 lit.c) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    d) copia actului privind dreptul de folosinţă a terenului aferent;
    e) copia situaţiilor financiare pentru perioada  de gestiune precedentă, autentificată de organul statistic teritorial, mărimea datoriilor, inclusiv suma amenzilor şi penalităţilor de întîrziere, cu indicarea termenului de formare a lor;
    [Pct.13 lit.e) în redacția HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    f) documentele care certifică înregistrarea cadastrală a bunurilor imobile;
    g) raportul privind starea ecologică şi restricţiile stabilite  de către autorităţile de mediu, după caz;
    h) după caz, caietul de sarcini, elaborat de autoritatea în gestiunea căreia se află bunul supus privatizării prin concurs, în care vor fi stabilite cerinţe minime postprivatizare cu caracter economic, investiţional, social şi de altă natură.
    În dosar se include şi raportul de evaluare a întreprinderilor de stat/municipale, bunurilor imobile, mobile şi complexelor de bunuri, întocmit în modul stabilit de Legea 989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare, care va conţine lista de inventariere (procesul verbal), întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29 mai 2012.
    [Pct.13 alineat modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    14. La privatizarea prin concurs a întreprinderilor de stat/municipale ca complexe patrimoniale unice, a părţilor sociale şi a bunurilor imobile, mobile şi complexelor de bunuri, dosarul bunului supus privatizării va include raportul de evaluare întocmit de către experţi licenţiaţi în domeniu şi extrase din Registrul bunurilor imobile.
    [Pct.14 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    15. Vînzătorul va asigura păstrarea şi prezentarea la Comisie a dosarului bunului supus privatizării.
    16. Comunicatul informativ privind desfăşurarea concursului va fi semnat de vînzător şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, după caz, în presa locală.
    17. Comunicatul informativ privind expunerea la  concurs va include:
    a) denumirea  şi adresa juridică;
    b) modalitatea privatizării;
    c) numărul de acţiuni (partea socială) expuse la privatizare şi cota acestora în capitalul social;
    d) principalele genuri de activitate;
    e) preţul iniţial de vînzare;
    f) după caz, cerinţele specifice de privatizare;
    g) modul desfăşurării concursului;
    h) modul şi termenele de familiarizare a ofertanţilor cu bunul expus la vînzare;
    i) termenul de prezentare a ofertelor;
    j) criteriile de selectare a cîştigătorului;
    k) cuantumul mijloacelor băneşti, stabilite drept garanţie de participare la concurs, precum şi datele bancare pentru transferul acestor mijloace.
    [Pct.17 lit.k) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    În comunicatul  informativ, la decizia vînzătorului, pot fi incluse şi alte informaţii.
    Termenul de recepţionare a ofertelor pentru participare la concurs nu va fi mai mic de 30 zile de la data publicării comunicatului informativ.
    [Pct.17 alineat modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    18. Ofertanţii/participanţii au dreptul:
    [Pct.18 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    a) să ia act de dosarul bunului expus la privatizare;
    b) să viziteze întreprinderea, bunurile căreia sînt expuse la privatizare, sau complexul de bunuri imobile;
    c) să participe la concurs nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor mandataţi în modul stabilit.
    [Pct.18 lit.c) introdusă prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    19. Administratorul întreprinderii, bunurile căreia sînt expuse spre privatizare, sau al bunului imobil, mobilului sau complexului de bunuri, la solicitarea vînzătorului, asigură potenţialilor cumpărători accesul la bunul expus la privatizare, în caz de necesitate, prezintă documente suplimentare privind starea economică, fizică, juridică şi de altă natură, cu excepţia celor confidenţiale, şi poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiilor şi documentaţiei prezentate.
    [Pct.19 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    20. Persoanele cu funcţie de răspundere ale întreprinderii (bunului) supuse privatizării prin concurs poartă răspundere pentru prezentarea informaţiei neveridice, pentru prezentarea tardivă a documentelor sau pentru neprezentarea lor.
    21. În termenele stabilite în comunicatul informativ, fiecare ofertant prezintă:
    a) în cazul persoanelor  juridice  autohtone - copia deciziei privind înregistrarea persoanei juridice şi copia statutului, autentificate de conducătorii lor, extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;   
    în cazul persoanelor juridice străine - copia certificatului de înregistrare, eliberat  de organul împuternicit, şi  copia statutului, autentificate în modul stabilit de legislaţie;
    în cazul persoanelor fizice - copia buletinului de identitate şi a anexei la el;
    [Pct.21 lit.a) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    b) situaţiile financiare pentru perioada de gestiune precedentă, autentificate de organul statistic teritorial şi de conducătorul persoanei juridice a Republicii Moldova (persoana juridică străină prezintă aceste documente, autentificate în modul stabilit de legislaţie);
    [Pct.21 lit.b) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    c) cererea de participare la concurs, în care se indică  preţul oferit pentru bunul expus la privatizare, condiţiile şi termenele de plată, angajamentul de a îndeplini celelalte condiţii, enunţate în comunicatul informativ; ofertanţii concursului investiţional prezintă, suplimentar la cerere, un program investiţional detaliat, cu indicarea valorii investiţiilor, a termenelor de realizare şi a destinaţiei lor; modelul cererii de participare la concurs se stabileşte de vînzător;
    d) documentul de plată privind depunerea garanţiei de participare pe contul bancar, indicat în comunicatul informativ;
    e) garanţia bancară pentru cel puţin 50 la sută din obligaţiile de preţ asumate. În cazul în care ofertantul se obligă să achite preţul integral al bunului pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare, prezentarea garanţiei bancare nu este obligatorie;
    f) documentul bancar care certifică capacitatea ofertantului de a efectua cel puţin 25 la sută din volumul total al investiţiilor asumate;
    g) certificatul privind datoriile faţă de bugetul public naţional - pentru investitorii autohtoni.
    22. Pentru participare la concurs se stabileşte cuantumul garanţiei de participare în mărime de 200 mii lei, care se transferă la bugetul de stat, în cazul privatizării bunurilor proprietate publică a statului, sau la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, în cazul în care se privatizează bunuri proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale.
    23. În cazul în care ofertantul doreşte să înregistreze participarea sa la achiziţionarea mai multor bunuri expuse în cadrul aceluiaşi concurs, el este obligat să prezinte oferte şi să depună garanţia de participare pentru fiecare bun în parte.
    24. Documentele pentru  participare  la concurs, specificate la pct. 21 al prezentului Regulament, se înmînează persoanei împuternicite de vînzător, întocmite în limba de stat a Republicii Moldova (sau într-o altă limbă, dar  cu traducerea obligatorie în limba de stat), într-un plic sigilat, la care se anexează documentul care certifică plata garanţiei de participare la  concurs.
    25. Ofertantul care a prezentat documentele în  plic sigilat şi documentul ce confirmă  plata garanţiei de participare se  înscrie  în registrul ofertanţilor, eliberîndu-i-se certificatul respectiv.
    251. După prezentarea documentelor de participare la concurs, ofertanţii nu vor înainta reclamaţii referitor la caracteristicile bunului ofertat şi vor semna o declaraţie, în formă liberă, în acest sens.
    [Pct.251 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
III. MODUL DE DESĂŞURARE ŞI TOTALIZARE
A CONCURSULUI
    26. Concursul se desfăşoară în două etape. La prima etapă, în baza examinării documentelor şi ofertelor prezentate, Comisia califică ofertanţii participanţi la concurs, iar la etapa a doua, drept rezultat al desfăşurării concursului de majorare a preţului şi de îmbunătăţire a celorlalte propuneri, Comisia determină cîştigătorul concursului.
    27. La data stabilită, Comisia se întruneşte în prima şedinţă, în cadrul căreia preşedintele Comisiei deschide cutia sigilată cu plicuri şi membrii Comisiei se conving de integritatea plicurilor. Apoi se deschide fiecare plic, în ordinea depunerii, fiind verificată completitudinea documentelor şi informaţiilor prevăzute de condiţiile concursului. Comisia ia act de documentele depuse, fapt care se fixează în procesul-verbal al şedinţei.
    28. Comisia examinează şi evaluează  ofertele propuse, estimînd corespunderea  lor condiţiilor enunţate, şi adoptă decizia privind admiterea ofertanţilor la concurs. Pot fi recunoscuţi participanţi la concurs numai ofertanţii care nu au datorii  faţă de bugetul public naţional, au prezentat toate documentele, întocmite în modul stabilit, au propus un preţ nu mai mic decît preţul iniţial de vînzare şi ale căror oferte corespund condiţiilor concursului, fapt ce se consemnează în procesul-verbal.
    29. Comisia este în drept să respingă ofertele unor pretendenţi sau ale tuturora, dacă ei nu au prezentat toate documentele  necesare, dacă acestea nu au fost întocmite în modul stabilit sau ofertele  lor  nu corespund condiţiilor concursului.
    30. În cazul  în care nici un ofertant nu este admis pentru participare la concurs, acesta se declară nul.
    31. În cazul în care la  concurs participă  un  singur  ofertant, Comisia  este în drept să iniţieze concursul de majorare a preţului bunului expus şi de îmbunătăţire a celorlalte propuneri, sau să declare concursul nul.
    32. Comisia aduce la cunoştinţa ofertanţilor, printr-un aviz, decizia adoptată şi îi invită să participe la etapa ulterioară a concursului, comunicîndu-le data şi ora desfăşurării şedinţei Comisiei, la care sînt invitaţi să asiste participanţii sau reprezentanţii lor,  mandataţi  în modul stabilit să ia decizii  şi  să semneze documente.
    33. Ofertanţilor care nu au fost declaraţi participanţi la concurs sau care în cadrul acestuia s-au retras de la concursul de majorare a preţului, li se restituie garanţia de participare depusă.
    34. În ziua desfăşurării şedinţei ordinare a Comisiei, participanţii (reprezentanţii  lor) sînt obligaţi să se înregistreze  la  secretarul Comisiei. Ofertanţii care nu s-au înregistrat nu sînt admişi la concurs, iar garanţia de participare nu li se restituie.
    35. Concursul se desfăşoară în prezenţa tuturor ofertanţilor,  preşedintele Comisiei acordîndu-i cuvîntul fiecăruia dintre ei, iar secretarul Comisiei consemnează propunerile în procesul-verbal.
    36. La desfăşurarea concursului, cel mai mare preţ  indicat în cererile participanţilor este declarat drept preţ iniţial.
    37. În şedinţa Comisiei, ofertanţii fac propuneri de îmbunătăţire a preţului iniţial, începînd cu participantul care a  indicat în cerere cel mai mic preţ. În cazul în care participanţii au oferit acelaşi preţ, primul pas al concursului începe cu participantul care a prezentat ultimul documentele. Această ordine  se  păstrează  pe  întreaga  perioadă  de desfăşurare a concursului.
    38. La orice etapă a concursului, Comisia este în drept să adopte decizia privind finalizarea acestuia, fără a determina cîştigătorul, cu restituirea garanţiilor de participare depuse, fixînd această decizie în procesul-verbal.
    39. Criteriile de bază la determinarea cîştigătorului concursului comercial sînt:
    a) preţul propus şi termenele de plată;
    b) obligaţiile privind stingerea datoriilor;
    c) obligaţiile privind protecţia mediului înconjurător;
    d) obligaţia privind menţinerea numărului locurilor de muncă şi/sau crearea de noi locuri de muncă.
    40. Suplimentar la cele specificate la punctul 39 al prezentului Regulament, criteriile de determinare a cîştigătorului concursului investiţional, sînt:
    a) volumul, structura şi termenele de realizare a angajamentelor investiţionale, preponderent capitale;
    b) obligaţiile privind dezvoltarea întreprinderii, după caz, păstrarea  profilului;
    c) alte obligaţii asumate de participant.
    41. Comisia desemnează drept cîştigător al concursului participantul care a propus cel mai mare preţ şi şi-a asumat cele mai avantajoase obligaţii în sensul satisfacerii condiţiilor concursului.
    42. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei va conţine informaţii privind:
    a) bunul supus privatizării şi modalitatea privatizării acestuia;
    b) ofertanţii, cu descrierea succintă a ofertelor lor;
    c) ofertantul-cîştigător şi propunerile lui definitive;
    d) condiţiile şi termenul de încheiere a contractului de vînzare-cumpărare.
    43. Vînzătorul, în termen de 7 zile din data adoptării deciziei Comisiei privind rezultatele concursului, înştiinţează ofertanţii despre decizia adoptată şi invită ofertantul-cîştigător să încheie contractul de vînzare-cumpărare.
    44. În termen de 10 zile de la data finalizării concursului, la solicitarea ofertanţilor, vînzătorul va restitui garanţia de participare, cu excepţia ofertantului-cîştigător. Garanţia de participare a ofertantului-cîştigător este inclusă în contul plăţii  pentru bunul privatizat.
    45. La şedinţele Comisiei, pot asista experţi  independenţi, reprezentanţi ai presei şi alţi invitaţi.
IV. MODUL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI DE
VÎNZARE-CUMPĂRARE A BUNULUI PRIVATIZAT

ŞI DE ACHITARE A PREŢULUI ACESTUIA
    46. În termen de 30 de zile calendaristice din data adoptării de Comisie a deciziei de privatizare, vînzătorul încheie cu ofertantul - cîştigător al concursului contractul de vînzare-cumpărare. În caz de necesitate, la decizia Comisiei, termenul de încheiere a contractului poate fi prelungit.
    [Pct.46 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    47. Contractul  de vînzare-cumpărare este semnat de cumpărător (sau reprezentantul lui) şi de:
    a) directorul general al Agenţiei Proprietăţii Publice -  la privatizarea proprietăţii publice de stat;
    [Pct.47 lit.a) modificată prin HG1269 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1358; în vigoare 28.12.18]
    [Pct.47 lit.a) modificată prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    b) primar – la privatizarea proprietăţii publice a satului (comunei), oraşului (municipiului), conform deciziei consiliului local privind rezultatele concursului;
    c) preşedintele raionului – la privatizarea proprietăţii publice a raionului, conform deciziei consiliului raional privind rezultatele concursului;
    d) reprezentantul împuternicit al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.
    În cazurile prevăzute de lege, contractul urmează a fi autentificat notarial şi înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice.
    [Pct.47 modificat prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369]
    48. În contractul de vînzare-cumpărare se  includ drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor; preţul şi termenele de achitare a bunului; termenele de prezentare şi actualizare a garanţiilor bancare pentru realizarea angajamentelor investiţionale în mărime de cel puţin 25 la sută din volumul investiţiilor asumate pentru fiecare an, precum şi alte prevederi legate de executarea contractului.
    49. Pînă la semnarea  contractului de vînzare-cumpărare, cumpărătorul  achită  impozitul privat, alte impozite şi taxe, prevăzute de lege.
    În cazul achitării contravalorii bunului printr-o singură tranşă, suma va fi achitată pînă la semnarea contractului.
    În cazul achitării în rate a contravalorii bunului privatizat, prima tranşă va fi de cel puţin 50% din preţul de vînzare şi plata va fi efectuată, în mod obligatoriu, pînă la data încheierii contractului de vînzare - cumpărare.
    Tranşele ulterioare ale plăţii bunului privatizat pot fi eşalonate pe o perioadă de pînă la trei ani şi se vor efectua trimestrial, în sume egale, cu indexarea lor în funcţie de nivelul inflaţiei calculat de la data încheierii contractului pînă la data efectuării plăţii.
    Persoanele fizice şi juridice străine, apatrizii achită prin plată unică costul bunurilor privatizate pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare.
    Mijloacele băneşti obţinute în urma privatizării prin concurs a proprietăţii publice a statului se varsă la bugetul de stat.
    Mijloacele băneşti obţinute din privatizarea proprietăţii publice a unităţilor administrativ-teritoriale se varsă la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale respective.
    50. Pentru reţinerea  plăţilor curente la achitarea bunului privatizat, vînzătorul va calcula, iar cumpărătorul va achita penalităţi de întîrziere în mărime de 0,1 % din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întîrziere, cu indexarea în funcţie de nivelul inflaţiei pentru perioada de întîrziere a acestor plăţi. în cazul  reţinerii plăţilor mai mult de 60 de zile, vînzătorul va depune în instanţa de judecată o cerere de încasare a sumei restante şi a penalităţilor sau, după caz, de rezoluţiune a contractului şi de  compensare a prejudiciilor.
    51. La privatizarea valorilor mobiliare, vînzătorul întocmeşte dispoziţia de transmitere  către cumpărător a acţiunilor achitate:
    a) în cazul achitării printr-o singură tranşă - în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii;
    b) în cazul achitării în rate - după fiecare plată  scadentă,  în termen de 5 zile de la data efectuării plăţii.
    52. Dreptul de proprietate asupra complexului de bunuri imobile, întreprinderilor de stat/municipale, părţilor sociale trece la cumpărător după achitarea integrală a preţului şi înregistrarea de stat a acestuia. Predarea-primirea bunurilor privatizate se efectuează în modul stabilit de Guvern.
    Temei pentru înregistrarea dreptului deproprietate asupra complexului de bunuri imobile, întreprinderii de stat/municipale serveşte contractul autentificat notarial şi actul de predare-primire. Drept act de predare-primire se consideră lista de inventariere (procesul-verbal), întocmită în conformitate cu prevederile Regulamentului privind inventarierea, aprobat prin ordinul ministrului finanţelor nr.60 din 29 mai 2012, care constituie parte integră a raportului de evaluare.
    Temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra părţii sociale serveşte contractul autentificat notarial.
    [Pct.52 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    53. În termen de 10 zile de la data semnării contractului, vînzătorul publică comunicatul informativ privind rezultatele concursului.
V. ACTIVITĂŢI POSTPRIVATIZATE
    54. Vînzătorul, în comun cu autorităţile centrale de specialitate, efectuează  monitorizarea îndeplinirii de către cumpărători a obligaţiilor investiţionale stabilite în contractele de vînzare-cumpărare.
    Pentru efectuarea controalelor postprivatizare, vînzătorul instituie grupuri de lucru cu participarea specialiştilor din ramurile respective.
    Cumpărătorii prezintă vînzătorului documente şi informaţii, confirmate prin acte de audit, întocmite de instituţii specializate, coordonate în prealabil cu vînzătorul, privind îndeplinirea obligaţiilor investiţionale stabilite în contractele de vînzare-cumpărare şi poartă răspundere pentru veridicitatea informaţiei furnizate.
    [Pct.54 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    55. În cazul în care cumpărătorul, în virtutea unor motive obiective, nu îndeplineşte în totalitate anumite obligaţii contractuale, Comisia, în baza fundamentării economice, este în drept să adopte o decizie privind structura şi termenul de realizare a acestora, în temeiul căreia vînzătorul încheie cu cumpărătorul un acord adiţional la contractul de vînzare - cumpărare.
    Această  prevedere  nu are efect asupra îndeplinirii obligaţiilor privind:
    a) achitarea preţului obiectului contractului;
    b) stingerea datoriilor asumate;
    c) volumul total al investiţiilor;
    d) termenul final de realizare a programului investiţional.
    56. În cazul asumării de către cumpărători a obligaţiilor privind procurarea mijloacelor fixe, acestea vor fi calificate drept aport investiţional doar în baza documentelor privind punerea în funcţiune a lor.
    57. Pînă la onorarea obligaţiilor privind achitarea integrală a preţului bunului şi efectuarea integrală a investiţiilor, stabilite în contract, cumpărătorul nu este în drept să gajeze, să transmită, să vîndă sau să greveze cu obligaţii în orice alt mod bunul care constituie obiectul contractului, nu poate, fără acordul vînzătorului, să gajeze sau să înstrăineze în orice  alt mod bunurile întreprinderii, precum şi să efectueze emisii suplimentare de acţiuni; să transfere, integral sau parţial, obligaţiile sale contractuale; să modifice capitalul social al societăţii comerciale cumpărate ori să decidă asupra reorganizării ei.
    În cazul vînzării bunurilor în complex cu terenul aferent, acesta nu poate fi înstrăinat, gajat sau parcelat pînă la îndeplinirea tuturor obligaţiilor contractuale.
    Pentru  încălcarea acestor condiţii  cumpărătorul  poartă  răspundere conform contractului şi legislaţiei în vigoare.
    [Pct.57 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    58. În cazul în care cumpărătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract şi  Comisia nu a luat o decizie potrivit prevederilor pct. 55 al prezentului Regulament, vînzătorul iniţiază procedura rezoluţiunii, în  modul stabilit de contract, şi înaintează concomitent o cerere de recuperare a daunelor cauzate. În asemenea situaţii, cumpărătorului nu i se restituie garanţia de participare la concurs.
    59. După îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute în contract şi confirmarea lor de Comisie, vînzătorul eliberează cumpărătorului un certificat în care se atestă că acesta din urmă a îndeplinit toate obligaţiile contractuale, ceea ce are ca efect încetarea monitorizării contractului de vînzare-cumpărare.
    [Pct.59 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
   
591. Interdicţiile aplicate asupra bunurilor ce constituie obiectul contractului de vînzare-cumpărare la concurs investiţional (pachete de acţiuni sau complexe patrimoniale unice) vor fi ridicate, la cererea vînzătorului, după eliberarea certificatului privind îndeplinirea integrală a obligaţiilor contractuale şi confirmarea de către cumpărător a capitalizării investiţiilor.
    [Pct.591 introdus prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
VI. DISPOZIŢII FINALE
    60. În cazul  în care Comisia a încălcat procedura de desfăşurare a concursului, stabilită de prezentul Regulament sau  de alte acte normative, sau a admis înrăutăţirea condiţiilor stabilite în comunicatul informativ, vînzătorul este în drept să refuze încheierea contractului de vînzare-cumpărare.
    61. În cazul în care cîştigătorul concursului a refuzat să semneze contractul, în termen de 15 zile, Comisia este în drept să-şi anuleze decizia şi să invite la concurs ceilalţi participanţi, fără a publica un alt comunicat informativ.
    Cîştigătorului concursului care a refuzat să încheie contractul de vînzare-cumpărare sau care, după semnarea contractului, nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate, în cazul rezilierii contractului, nu i se restituie garanţia de participare şi, pe viitor, nu este admis pentru participare la privatizarea bunului dat.
    [Pct.61 modificat prin HG299 din 18.03.16, MO69-77/25.03.16 art.351]
    62. Litigiile de privatizare pot fi soluţionate pe cale amiabilă, în arbitraj sau pe cale judiciară.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului
nr. 919 din 30 iulie 2008
COMPONENŢA
Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor comerciale
şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice
    Director general al Agenţiei Proprietăţii Publice, preşedinte al Comisiei
    Secretar de stat al Ministerului Economiei şi Infrastructurii, vicepreşedinte al Comisiei
    Șef al Direcţiei privatizare și postprivatizare, Agenţia Proprietăţii Publice, secretar al Comisiei
    Director general adjunct al Agenţiei Proprietăţii Publice
    Secretar general adjunct al Guvernului
    Secretar de stat al Ministerului Finanţelor
    Secretar de stat al Ministerului Justiţiei
    Secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
    Secretar de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării
    Secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
    [Anexa nr.2 modificată prin HG1269 din 26.12.18, MO513-525/28.12.18 art.1358; în vigoare 28.12.18]
    [Anexa nr.2 în redacția HG1009 din 21.11.17, MO411-420/24.11.17 art.1117]
    [Anexa nr.2 în redacția HG648 din 13.08.14, MO238-246/15.08.14 art.696]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG188 din 17.03.14, MO66-71/21.03.14 art.211]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG424 din 27.06.13, MO136-139/28.06.13 art.511]
    [Anexa nr.2 modificată prin HG149 din 14.03.11, MO40-42/18.03.11 art.180]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG237 din 07.04.10, MO52-53/14.04.10 art.302]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului
nr.919 din 30 iulie 2008
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr. 998 din 29 septembrie 2000 „Pentru aprobarea Regulamentului concursurilor investiţionale şi comerciale şi negocierilor directe privind privatizarea patrimoniului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.124-126, art.1100).
    2. Punctul II din Hotărîrea Guvernului nr.1174 din 20 noiembrie 2000 „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.147-148, art.1284).
    3. Hotărîrea Guvernului nr. 1644 din 19 decembrie 2002 „Pentru modificarea şi completarea Regulamentului concursurilor investiţionale şi comerciale şi negocierilor directe privind privatizarea patrimoniului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.178-181, art.1796).
    4. Punctul 3 din Modificările şi completările operate în unele hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 626 din 23 mai 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.97-98, art.667).
    5. Punctele 3 şi 5 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1112 din 11 septembrie 2003 „Privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.200-203, art.1158).
    6. Hotărîrea Guvernului nr.1523 din 26 noiembrie 2003 „Privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei pentru desfăşurarea concursurilor şi negocierilor directe la privatizarea patrimoniului public” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.162-165, art.1667).
    7. Punctul 1 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 994 din 7 septembrie 2004 „Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.171-174, art.1176).
    8. Punctul I din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.705 din 15 iulie 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.101-103, art.782).
    9. Punctul 3 din Modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.367 din 11 aprilie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.63-65, art.417).