HGM1259/2008
ID intern unic:  329700
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1259
din  12.11.2008

cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu

studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi

în cоmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)

Publicat : 18.11.2008 în Monitorul Oficial Nr. 206-207     art Nr : 1271

    MODIFICAT

    HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369

    HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177

    HG845 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.923

    HG499 din 14.08.09,MO127-130/21.08.09 art.560

    Erata MO45-46/27.02.09 pag.22


    NOTĂ:

    În tot textul anexei nr.1, sintagmele „oficiul cadastral teritorial” şi„organul cadastral teritorial”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG327 din 17.04.18, MO126-132/20.04.18 art.369
    În scopul realizării Programului de acţiuni consacrate Anului Tineretului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 333 din 20 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 61-62, art.399), pentru facilitarea încadrării absolvenţilor instituţiilor de nvăţămînt în cîmpul muncii, precum şi în temeiul Legii nr.279-XIV din 11 februarie 1999 cu privire la tineret (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.39-41, art.169), cu modificările ulterioare, Legii învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692), cu modificările şi completările ulterioare, Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă:

    Regulamentul cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune), conform anexei nr.1;

    componenţa nominală a Comitetului de coordonare a activităţii de asigurare cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cоmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune), conform anexei nr.2;

    Regulamentul Comitetului de coordonare a activităţii de asigurare cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune), conform anexei nr.3;

    modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

    2. Se stabileşte că, în caz de eliberare din funcţiile publice deţinute a membrilor Comitetului de coordonare, atribuţiile lor vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în posturile respective, fără emiterea unei noi hotărîri de Guvern.

    3. Ministerul Finanţelor va identifica mijloacele financiare necesare pentru implementarea prezentei hotărîri.

    4. Ministerul Administraţiei Publice Locale:

    se numeşte ordonatorul principal al mijloacelor financiare pentru procurarea, în limita resurselor financiare alocate din bugetul de stat pe anul respectiv, a locuinţelor destinate pentru tinerii specialişti, fără cofinanţare din partea acestora;

    va acorda în comodat locuinţele procurate şi ulterior le va transmite cu titlu gratuit în proprietate tinerilor specialişti, conform modului stabilit de Regulamentul cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune);

    va prezenta Ministerului Finanţelor anual, pînă la 1 martie, în baza informaţiei prezentate conform punctului 5 al prezentei hotărîri, calculele privind necesarul de mijloace financiare pentru procurarea locuinţelor pe anul următor şi prognoza respectivă pe un termen de 2 ani.

    5. Ministerul Educaţiei şi Tineretului, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Culturii şi Turismului vor prezenta anual Ministerului Administraţiei Publice Locale, pînă la 15 februarie, informaţia referitoare la numărul de absolvenţi care vor fi repartizaţi în cîmpul muncii în anul următor, în funcţie de necesităţile de personal ale sectorului rural, precum şi prognoza respectivă pe un termen de 2 ani, în scopul executării prezentei hotărîri.

    [Pct.5 modificat prin HG130 din 22.02.10, MO30-31/26.02.10 art.177]

    6. Prevederile prezentei hotărîri nu vor aduce atingere drepturilor tinerilor specialişti de a beneficia şi de alte înlesniri prevăzute de legislaţie, cu excepţia înlesnirilor din partea statului sau a autorităţilor administraţiei publice locale la procurarea (construcţia) spaţiului locativ, conform legislaţiei în vigoare.

    7. Prevederile prezentei hotărîri se pun în aplicare pentru tinerii specialişti, absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior şi ai studiilor postuniversitare de rezidenţiat în învăţămîntul medical şi farmaceutic, care au fost repartizaţi şi activează în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune), începînd cu 1 ianuarie 2008.

    8. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina domnului Victor Stepaniuc, viceprim-ministru, şi a Ministerului Administraţiei Publice Locale.


    PRIM-MINISTRU                                              Zinaida GRECEANÎI


    Contrasemnează:

    Prim-viceprim-ministru,

    ministrul economiei şi comerţului                       Igor Dodon

    Viceprim-ministru                                                Victor Stepaniuc

    Ministrul finanţelor                                              Mariana Durleşteanu

    Ministrul administraţiei publice locale                Valentin Guznac


    Nr. 1259. Chişinău, 12 noiembrie 2008.

Anexă nr. 1

la Hotărîrea Guvernului nr.1259

din 12 noiembrie 2008


REGULAMENTUL

cu privire la asigurarea cu locuinţă gratuită a tinerilor specialişti cu

studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în

cоmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)

I. Dispoziţii generale

    1. Scopul prezentului Regulament este atragerea în localităţile rurale a tinerilor specialişti cu studii superioare în domeniul pedagogic, asistenţei sociale, culturii şi cu studii postuniversitare medicale şi farmaceutice, prin acordarea de către stat acestora a locuinţelor gratuite în cazul repartizării şi angajării lor în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune), inclusiv în cele amplasate în satele (comunele) din componenţa municipiilor, precum şi acoperirea necesităţilor de personal ale instituţiilor respective.
    2. Prezentul Regulament stabileşte modul de procurare de către stat a locuinţelor, acordare în comodat şi transmiterea acestora cu titlu gratuit în proprietate tinerilor specialişti repartizaţi şi angajaţi în instituţiile bugetare (publice) din sate (comune).
    3. Se stabileşte că locuinţele se procură şi se acordă în limita mijloacelor financiare alocate în acest scop şi în limitele ofertei de locuinţe.
    4. În sensul prezentului Regulament se definesc următoarele noţiuni:
    locuinţă oferită gratuit – casă individuală cu terenul şi obiectele aferente/ apartament sau altă încăpere de locuit separată, amplasată în sate (comune) şi acordată gratuit în baza unui contract de comodat tinerilor specialişti care activează în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
    tînăr specialist – absolvent al instituţiei de învăţămînt superior şi/sau al studiilor postuniversitare de rezidenţiat în învăţămîntul medical şi farmaceutic, angajat în cîmpul muncii conform repartizării în decurs de 3 luni după absolvirea instituţiei de învăţămînt, care activează pe parcursul primilor cinci ani consecutivi în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune), inclusiv în cele din componenţa municipiilor.

II. Categoriile de tineri specialişti care beneficiază
de locuinţă gratuită

    5. De locuinţă gratuită beneficiază următoarele categorii de tineri specialişti:
    a) cadrele didactice;
    b) medicii şi farmaciştii;
    c) asistenţii sociali;
    d) specialiştii din domeniul culturii.

III. Condiţiile privind acordarea locuinţei gratuite

    6. Pentru a beneficia de locuinţă gratuită, tînărul specialist (în continuare – beneficiar) trebuie să întrunească următoarele cerinţe:
    a) este angajat şi activează în raza unităţii administrativ-teritoriale conform repartizării în instituţiile publice (bugetare) din sat (comună);
    b) nu deţine în proprietate locuinţă în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi în care este angajat în cîmpul muncii sau suprafaţa locativă care revine fiecărui membru al familiei beneficiarului în localitatea respectivă este sub norma minimă stabilită de 6 m²;
    c) nu a înstrăinat locuinţă în ultimii 5 ani pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în care este angajat în cîmpul muncii;
    d) nu a beneficiat de susţinere din partea statului, autorităţilor administraţiei publice locale sau prin intermediul proiectelor realizate de stat, autorităţile administraţiei publice locale la procurarea (construcţia) locuinţei, conform legislaţiei în vigoare.
    7. Cheltuielile de întreţinere a locuinţei (serviciile comunale, apa, energia electrică, gazele sau alt combustibil, asigurarea imobilului) se acoperă de către beneficiar.
    8. După expirarea termenului de cinci ani de activitate în instituţia publică (bugetară), locuinţa utilizată de către beneficiar, la solicitarea lui, se transmite gratuit în proprietatea acestuia, în corespundere cu modul stabilit de prezentul Regulament.
    9. În cazul în care beneficiarul încetează activitatea în instituţia publică (bugetară) în care a fost angajat pînă la expirarea termenului de cinci ani, cu excepţia circumstanţelor ce nu au depins de voinţa lui, în corespundere cu art.82 din Codul muncii, acesta se obligă să elibereze locuinţa respectivă în termenul stabilit de contractul de comodat.
    10. În cazul în care beneficiarul încetează activitatea în instituţia publică (bugetară) pînă la expirarea termenului de cinci ani în circumstanţe ce nu au depins de voinţa lui, conform art.82 lit.a) din Codul muncii, locuinţa utilizată de către beneficiar, în funcţie de starea civilă, se transmite gratuit în proprietatea familiei beneficiarului (soţului/soţiei, copiilor lor minori).
    11. În cazul în care beneficiarul încetează activitatea în instituţia publică (bugetară) pînă la expirarea termenului de cinci ani în circumstanţe ce nu au depins de voinţa lui, conform art.82 (cu excepţia lit.a) din Codul muncii, acesta utilizează în continuare locuinţa, care îi va fi transmisă ulterior gratuit în proprietate în cazul în care beneficiarul se va angaja, în decursul a 2 luni, într-o altă instituţie publică (bugetară) din satul (comuna) din aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi va activa cinci ani cumulativi în această unitate administrativ-teritorială, cu respectarea cerinţelor expuse în prezentul Regulament.
    12. Beneficiarul este obligat să comunice în scris Ministerului Administraţiei Publice Locale, în termen de 3 zile, despre schimbarea condiţiilor stipulate în pct.6 din prezentul Regulament.
    13. În cazul încetării contractului individual de muncă cu beneficiarul, angajatorul şi/sau autoritatea respectivă a administraţiei publice, în termen de 3 zile, va informa în scris Ministerul Administraţiei Publice Locale.
    14. Integritatea imobilului după evacuarea beneficiarului în corespundere cu pct. 9 va fi asigurată de către autoritatea administraţiei publice locale din teritoriul respectiv.
    15. Dacă solicitantul are dreptul la susţinere din partea statului, autorităţilor administraţiei publice locale la procurarea (construcţia) locuinţei în temeiul mai multor acte normative, acesta va alege una din posibilităţile oferite.
    16. Beneficiarul nu poate folosi contrar destinaţiei locuinţa oferită gratuit de către stat.

IV. Modul de procurare a locuinţei

    17. Locuinţa pasibilă procurării, amplasată în sate (comune), reieşind din mijloacele bugetare existente şi oferta disponibilă, se procură de către Ministerul Administraţiei Publice Locale în termenele stabilite şi conform prevederilor legale cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Modelul contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil este expus în anexa nr.1 la prezentul Regulament.
    18. În cazul lipsei ofertei privind vînzarea caselor în satul (comuna) în care a fost repartizat şi angajat tînărul specialist, se va examina, la dorinţa tînărului specialist, oferta din satele (comunele) vecine din aceeaşi unitate administrativ-teritorială. În cazul în care nu va exista ofertă nici în satele (comunele) vecine, decizia privind modul de asigurare a tînărului specialist cu locuinţă va fi luată de către Comitetul de coordonare. În acest caz direcţia teritorială control administrativ a Ministerului Administraţiei Publice Locale (în continuare – direcţia teritorială), pe a cărei rază de activitate se află localitatea rurală (sat/comună), va alcătui o listă de aşteptare pentru solicitanţii de locuinţă în baza cererii depuse, satisfacerea ulterioară a cererilor solicitărilor fiind efectuată în ordinea înregistrării lor.
    19. Nu se permite procurarea locuinţei în încăperile de locuit eliberate din casele avariate şi din alte clădiri neadaptate pentru domiciliere, care urmează să fie demolate ori trecute în categoria celor nelocuibile.
    20. Preţul locuinţei inclus în contractul de vînzare-cumpărare nu va depăşi 100 mii lei, cu includerea taxelor şi a altor plăţi obligatorii.
    21. Proiectele contractelor de vînzare-cumpărare se perfectează prin intermediul direcţiilor teritoriale şi se prezintă spre examinare Ministerului Administraţiei Publice Locale.
    22. După caz, Ministerul Administraţiei Publice Locale, în baza deciziei Comitetului de coordonare, este în drept să determine o altă modalitate de procurare a locuinţelor pentru beneficiar, neinterzisă de legislaţia în vigoare.

V. Modul de acordare de către stat a locuinţelor gratuite
tinerilor specialişti din sate (comune)

    23. Locuinţele gratuite se acordă în baza cererilor tinerilor specialişti depuse de către aceştia la direcţia teritorială, pe a cărei rază de activitate se află localitatea rurală (sat/comună), după modelul aprobat de Ministerul Administraţiei Publice Locale.
    24. La cerere trebuie să fie anexate următoarele documente:
    a) copia buletinului de identitate;
    b) copia diplomei de studii superioare sau postuniversitare de rezidenţiat;
    c) copia adeverinţei privind repartizarea în cîmpul muncii, eliberate de către ministerul de resort;
    d) certificatul de la locul de muncă de bază ce confirmă faptul că beneficiarul este angajat conform repartizării în instituţia publică (bugetară);
    e) informaţia privind existenţa sau lipsa bunurilor imobile cu drept de proprietate în unitatea administrativ-teritorială nivelul întîi în care tînărul specialist este repartizat în cîmpul muncii, eliberat de către subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice. Informaţia oferită de subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice va conţine menţiuni privind ultimă înregistrare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil, dacă această a avut loc.
    f) certificatul eliberat de către primăria unităţii administrativ-teritoriale prin care se confirmă că suprafaţa locativă care revine fiecărui membru al familiei beneficiarului este sub norma minimă stabilită de 6 m², în cazul în care tînărul specialist este repartizat în cîmpul muncii în satul (comună) unde îşi are domiciliul;
    g) confirmarea eliberată de autorităţile administraţiei publice locale unde solicitantul îşi are domiciliul, că acesta nu a beneficiat de susţinere din partea statului, autorităţilor publice locale sau prin intermediul proiectelor realizate de stat, autorităţile publice locale la procurarea (construcţia) locuinţei, conform legislaţiei în vigoare.
    25. Direcţia teritorială, în termen de 10 zile lucrătoare, va examina cererile însoţite de documentele specificate în pct.24 din prezentul Regulament, depuse de solicitanţi, şi le va prezenta spre examinare Ministerului Administraţiei Publice Locale.
    26. Direcţia teritorială va ţine separat într-un registru evidenţa cererilor, însoţite de documentele specificate în pct.24, înregistrarea fiind efectuată în ordinea depunerii cererilor. Cererile depuse vor fi satisfăcute în ordinea în care au fost înregistrate.
    27. Ministerul Administraţiei Publice Locale va examina lunar propunerile direcţiilor teritoriale şi va iniţia procedura de achiziţionare a spaţiului locativ.
    28. Ministerul Administraţiei Publice Locale va înainta lunar spre aprobare Comitetului de coordonare lista locuinţelor pasibile procurării şi lista tinerilor specialişti cărora le vor fi acordate în comodat locuinţele procurate.
    29. Comitetul de coordonare va adopta decizia privind aprobarea listei locuinţelor ce vor fi procurate şi transmise în comodat tinerilor specialişti şi o va remite Ministerului Administraţiei Publice Locale spre executare.
   30. Decizia Comitetului de coordonare privind procurarea locuinţelor şi transmiterea acestora în comodat tinerilor specialişti se plasează pe pagina web a Ministerului Administraţiei Publice Locale: www.mapl.gov.md.
    31. Ministerul Administraţiei Publice Locale transferă mijloacele financiare destinate procurării locuinţelor pentru tinerii specialişti de la contul trezorerial al Ministerului Administraţiei Publice Locale, în baza contractelor de vînzare-cumpărare, pe contul bancar al vînzătorului, după adoptarea deciziei Comitetului de coordonare.
    32. Ministerul Administraţiei Publice Locale acordă locuinţa beneficiarului în baza contractului de comodat, al cărui model este expus în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

    321. În cazul refuzului tînărului specialist de a încheia contractul de comodat, Comitetul de coordonare, la şedinţa următoare, va hotărî excluderea acestuia din lista beneficiarilor.

    [Pct.321 introdus prin HG499 din 14.08.09, MO127-130/21.08.09 art. 560]

VI. Modul de atribuire în proprietate privată a locuinţelor

    33. Lista beneficiarilor ce solicită să primească cu titlu gratuit în proprietate locuinţa utilizată se aprobă prin decizia Comitetului de coordonare în corespundere cu suprafaţa de cel puţin de 9 m2 pentru fiecare persoană.
    34. Atribuirea în proprietate privată a locuinţelor se efectuează în baza unei cereri scrise, depuse de către tînărul specialist la direcţia teritorială control administrativ, care va fi examinată, conform procedurii stabilite în pct. 23-25 din prezentul Regulament.
    35. Transmiterea în proprietate se va efectua în baza unui contract de donaţie a locuinţei, aprobat de Comitetul de coordonare.
    36. Contractul de donaţie a locuinţei se elaborează de Ministerul Administraţiei Publice Locale şi se semnează de către beneficiar şi proprietar (Ministerul Administraţiei Publice Locale).
    37. Contractul de donaţie a locuinţei va servi drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate la subdiviziunile competente ale Agenţiei Servicii Publice.
    38. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament şi viciile imobilelor (inclusiv cele ascunse) nu pot fi solicitate despăgubiri.

VII. Monitorizarea şi evaluarea activităţii de acordare a
locuinţelor gratuite tinerilor specialişti

    39. Ministerul Administraţiei Publice Locale va elabora rapoarte anuale privind procurarea de către stat a locuinţelor şi acordarea gratuită a acestora tinerilor specialişti.
    40. Raportul va fi examinat în şedinţele Comitetului de coordonare şi va fi prezentat Guvernului spre aprobare.
    41. Raportul anual privind procurarea de către stat a locuinţelor şi acordarea gratuită a acestora tinerilor specialişti, cu indicarea beneficiarilor, va fi plasat pe pagina web a Ministerului Administraţiei Publice Locale: www.mapl.gov.md.
    42. Ministerul Administraţiei Publice Locale va prezenta trimestrial Ministerului Finanţelor rapoarte privind utilizarea mijloacelor alocate pentru procurarea de către stat a locuinţelor şi acordarea gratuită a acestora tinerilor specialişti.

    anexa nr.1


    anexa nr.2

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.1259
din 12 noiembrie 2008
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comitetului de coordonare a activităţii de asigurare cu locuinţă
gratuită a tinerilor
specialişti cu studii superioare şi postuniversitare
 de rezidenţiat, repartizaţi
şi angajaţi în cîmpul muncii în
instituţiile publice (bugetare) din sate (comune)
    Stepaniuc Victor         - viceprim-ministru,
                                        preşedinte al Comitetului de coordonare
    Guznac Valentin         - ministru al administraţiei publice locale,
                                        vicepreşedinte al Comitetului de coordonare
    Ciur Dmitrii                - şef al Direcţiei juridice şi control administrativ,
                                        Ministerul Administraţiei Publice Locale,
                                        secretar al Comitetului de coordonare
    Lupan Nina                - viceministru al finanţelor
    Sainciuc Sergiu          - viceministru al economiei şi comerţului
    Eşanu Nicolae           - viceministru al justiţiei
    Bulat Galina               - viceministru al educaţiei şi tineretului
    Golovin Boris            - viceministru al sănătăţii
    Bucinschi Iurii            - viceministru al protecţiei sociale,
                                       familiei şi copilului
    Ţurcan Anatol          - viceministru al construcţiilor
                                       şi dezvoltării teritoriului
    Munteanu Ion          - viceministru al culturii şi turismului
    Bannicov Alexandr  - director general al Agenţiei
                                      Relaţii Funciare şi Cadastru
    Sîrbu Iurie               - vicepreşedinte al Organizaţiei de Tineret
                                     din cadrul Confederaţiei Naţionale
                                      a Sindicatelor din Moldova
    Axentii Adrian         - director executiv al Confederaţiei
                                      Naţionale a Patronatelor din Republica Moldova
Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr.1259
din 12 noiembrie 2008


REGULAMENTUL
Comitetului de coordonare a activităţii de asigurare cu locuinţă
gratuită a tinerilor specialişti
cu studii superioare şi postuniversitare
 de rezidenţiat, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii
în instituţiile
publice (bugetare) din sate (comune)

I. Dispoziţii generale
    1. Prezentul Regulament stabileşte statutul juridic, modul de organizare şi funcţionare a Comitetului de coordonare a activităţii de procurare de către stat a locuinţelor şi de acordare a acestora cu titlu gratuit tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat în învăţămîntul medical şi farmaceutic, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune) (în continuare - Comitet).
    2. Comitetul este un organ coordonator, creat pe lîngă Guvern, în scopul coordonării şi supravegherii activităţii de procurare de către stat a locuinţelor şi de acordare a acestora cu titlu gratuit tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat în învăţămîntul medical şi farmaceutic, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune).
II. Atribuţiile şi drepturile Comitetului
    3. Comitetul are următoarele atribuţii de bază:
    a) adoptarea deciziei privind aprobarea listelor locuinţelor care urmează a fi procurate în corespundere cu contractele de vînzare-cumpărare şi a listelor tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat în învăţămîntul medical şi farmaceutic care vor fi asiguraţi cu locuinţe şi prezentarea acestora Ministerului Administraţiei Publice Locale;
    b) coordonarea şi supravegherea procesului de examinare a contractelor de vînzare-cumpărare, a cererilor de adoptare a deciziilor şi de acordare gratuită a locuinţelor tinerilor specialişti cu studii superioare şi postuniversitare de rezidenţiat în învăţămîntul medical şi farmaceutic, repartizaţi şi angajaţi în cîmpul muncii în instituţiile publice (bugetare) din sate (comune);
    c) soluţionarea problemelor ce ţin de procesul examinării, calculării şi acordării gratuite a locuinţelor tinerilor specialişti, inclusiv stabilirea modelului cererii.
    4. Comitetul are următoarele drepturi:
    a) să antreneze în activitatea sa conducători şi specialişti din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi din autorităţile administraţiei publice locale;
    b) să solicite şi să primească din partea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţilor administraţiei publice locale informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.
III. Preşedintele Comitetului
    5. Funcţia de preşedinte al Comitetului este exercitată de unul dintre viceprim-miniştri.
    6. Preşedintele Comitetului are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi dirijează activitatea Comitetului;
    b) prezidează şedinţele Comitetului;
    c) invită, dacă este necesar, conducători şi specialişti din organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, din autorităţile administraţiei publice locale pentru participare la activităţile Comitetului.
IV. Vicepreşedintele Comitetului
    7. Funcţia de vicepreşedinte al Comitetului este exercitată de ministrul administraţiei publice locale.
    8. Vicepreşedintele Comitetului are următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea în domeniul respectiv;
    b) în absenţa preşedintelui Comitetului, prezidează şedinţele acestuia, în baza deciziei preşedintelui;
    c) exercită alte atribuţii, în limitele competenţei şi în condiţiile legii.
V. Secretarul Comitetului
    9. Secretarul Comitetului asigură funcţionarea Comitetului.
    10. Secretarul Comitetului exercită următoarele atribuţii:
    a) efectuează sintetizarea în procese-verbale a dezbaterilor din cadrul şedinţelor Comitetului, precum şi ţine alte lucrări de secretariat;
    b) pregăteşte şedinţele Comitetului;
    c) execută dispoziţiile preşedintelui Comitetului;
    d) întreţine relaţiile Comitetului cu organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, cu autorităţile administraţiei publice locale şi direcţiile teritoriale;
    e) informează Comitetul despre executarea hotărîrilor anterioare.
VI. Organizarea activităţii Comitetului
    11. Şedinţele Comitetului se convoacă în conformitate cu planul de lucru, dar nu mai rar decît o dată în trimestru.
    12. Decizia de convocare a şedinţei Comitetului este luată de către preşedinte.
    13. Proiectul ordinii de zi a şedinţei Comitetului şi materialele privind chestiunile vizate se expediază membrilor Comitetului de către secretarul acestuia, cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei.
    14. Pentru validarea deliberărilor şedinţei Comitetului este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din membrii acestuia.
    15. Comitetul adoptă hotărîri în limitele competenţei sale. Hotărîrile privind chestiunile examinate se adoptă cu 3/4 din voturile membrilor Comitetului prezenţi la şedinţă.
    16. Membrii Comitetului care nu sînt de acord cu hotărîrea adoptată au dreptul la opinie separată, care se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
    17. Membrii Comitetului îşi exercită funcţiile fără a fi remuneraţi.
    18. Procesul-verbal al şedinţei Comitetului se întocmeşte de către secretarul Comitetului şi se certifică de către preşedintele acestuia.
Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr.1259
din 12 noiembrie 2008
MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE
ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
    1. Hotărîrea Guvernului nr.728 din 27 iunie 2006 „Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei Publice Locale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.102-105, art.768), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    la punctul 2, cifra „32” se substituie cu cifra „47”;
    la punctul 5 din anexa nr.1, după alineatul şapte se introduce un alineat nou, cu următorul cuprins:
    „asigură procesul de procurare, acordare şi monitorizare a locuinţelor pentru tinerii specialişti cu studii superioare, în modul stabilit de Guvern”;
    anexa nr.2 va avea următorul cuprins:
„Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.728
din 27 iunie 2006
Structura aparatului central al
Ministerului Administraţiei Publice Locale
    Conducerea Ministerului
    Direcţia relaţii cu autorităţile administraţiei publice locale
    Direcţia juridică şi control administrativ
    Secţia control administrativ
    Secţia avizare şi elaborare a actelor normative
    Direcţia dezvoltare regională
    Direcţia administrativ-financiară
    Secţia administrativă
    Secţia financiară
    Direcţia relaţii internaţionale şi comunicare
    [Poziţia modificată prin Erata MO45-46/27.02.09 pag.22]
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Serviciul resurse umane
    Serviciul secretariat
    [Pct.2 abrogat prin HG845 din 18.12.09, MO189-190/22.12.09 art.923]
    3. La anexa nr.2 din Hotărîrea Guvernului nr.735 din 16 iunie 2003 „Cu privire la structura şi efectivul-limită ale serviciilor publice desconcentrate ale ministerelor, departamentelor şi altor autorităţi administrative centrale (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.123-125, art.770), cu modificările şi completările ulterioare, în coloana „Ministerul Administraţiei Publice Locale”, cifrele „8, 8, 8, 10, 10, 10, 8, 7, 16, 13, 98, 98” se substituie cu cifrele „9, 9, 9, 11, 11, 11, 9, 8, 17, 14, 108, 108”.