HGM481/2011
ID intern unic:  339172
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 481
din  04.07.2011
cu privire la crearea Comisiei Naţionale Antidrog
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 547
    MODIFICAT
   
HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733
    HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258
    HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816
    HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340


    NOTĂ:
    În tot cuprinsul hotărîrii şi anexei nr. 2, sintagma „Planul naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2011-2013”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „planurile naţionale de acţiuni antidrog”, la cazul gramatical corespunzător prin HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816    În temeiul articolului 22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, în scopul realizării Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018 şi planurile naţionale de acţiuni antidrog, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010, precum şi îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Comisia Naţională Antidrog.
    2. Se aprobă:
    Componenţa nominală a Comisiei Naţionale Antidrog, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comisiei Naţionale Antidrog, conform anexei nr.2.
    3. Se stabileşte că, în caz de eliberare a membrilor Comisiei Naţionale Antidrog din funcţiile publice deţinute, atribuţiile lor în cadrul acesteia vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea altei hotărîri de Guvern.
    4. În Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010 “Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.1-4, art.1), sintagma “Comitetul Naţional Antidrog” se substituie cu sintagma “Comisia Naţională Antidrog”, iar în cazul trimiterii la denumirea prescurtată a acesteia, cuvîntul “Comitetul” se substituie cu sintagma “Comisia Naţională”.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT


    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                Mihail Moldovanu
    Ministrul afacerilor interne                                 Alexei Roibu
    Ministrul sănătăţii                                                Andrei Usatîi

    Nr. 481. Chişinău, 4 iulie 2011.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.481
din 4 iulie 2011
COMPONENŢA NOMINALĂ
a Comisiei Naţionale Antidrog
    Brega Gheorghe                             –    viceprim-ministru, preşedinte al Comisiei
    Balan Oleg                                     –     ministru al afacerilor interne, vicepreşedinte
                                                                al Comisiei
    Cioban Vladimir                             –     şef al Direcţiei nr.4 a Inspectoratului
                                                                 Naţional de Investigaţii, Inspectoratul
                                                                 General al Poliţiei, Ministerul
                                                                 Afacerilor Interne, secretar al Comisiei
    Țurcanu Gheorghe                         –     viceministru al sănătăţii
    Serbenco Eduard                           –     viceministru al justiţiei
    Galbura Gheorghe                          –     viceministru al apărării
    Șișcanu Ion                                    –     viceministru al educaţiei
    Hîncu Dragoș                                 –     viceministru al tineretului şi sportului
    Gîlca Boris                                     –     viceministru al muncii, protecţiei
                                                                 sociale şi familiei
    Cărăuş Maria                                 –     viceministru al finanţelor
    Cujbă Daniela                                –     viceministru al afacerilor externe
                                                                 şi integrării europene
    Cavcaliuc Gheorghe                       –     şef adjunct al Inspectoratului General
                                                                 al Poliţiei
    Purice Dorin                                  –      şef al Departamentului Poliţiei de Frontieră,
                                                                 Ministerul Afacerilor Interne
    Baliţchi Tudor                                –     director general al Serviciului Vamal,
                                                                 Ministerul Finanţelor
    Vrabie Vadim                                –     director adjunct al Serviciului de Informaţii
                                                                 şi Securitate
    Oprea Mihai                                  –     director general al instituţiei medico-sanitare
                                                                 publice „Dispensarul Republican de Narcologie”,
                                                                 Ministerul Sănătăţii
    Josan Cristina                                –     preşedinte al Comitetului permanent de
                                                                control asupra drogurilor, Ministerul Sănătăţii
    Vacarciuc Olga                              –     şef al Observatorului naţional pentru droguri
                                                                 din cadrul Centrului Naţional de Management
                                                                 în Sănătate al Ministerului Sănătăţii
    Slobozian Vitalie                            –     reprezentant al Fundaţiei „Soros-Moldova”
    Iaţco Ala                                       –     preşedinte al Uniunii Organizaţiilor pentru
                                                                Reducerea Riscurilor
    Tcaci Ina                                       –     reprezentant al Agenţiei Naţiunilor Unite
                                                                pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii
                                                                în Republica Moldova
    Chiriac Petru                                  –    vicepreședinte al Confederației Naționale a
                                                                Sindicatelor din Moldova
    [Anexa nr.1 în redacţia HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]
    [Anexa nr.1 în redacția HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.481
din 4 iulie 2011
REGULAMENTUL
Comisiei Naţionale Antidrog
I. Dispoziţii generale
    1. Comisia Naţională Antidrog (în continuare – Comisia Naţională) este un organ interdepartamental, creat în scopul promovării politicii statului în domeniul circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor.
    2. Comisia Naţională se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare,  de tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
II. Atribuţiile Comisiei Naţionale
    3. Comisia Naţională:
    a) implementează cerinţele stipulate în convenţiile internaţionale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite: Convenţia unică asupra stupefiantelor (1961), Convenţia asupra substanţelor psihotrope (1971) şi Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (1988), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 252-XIII din 2 noiembrie 1994;
    b) creează platforma pentru comunicarea continuă cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, entităţi care contribuie la implementarea politicii în domeniul drogurilor, în scopul realizării acţiunilor din planurile naţionale de acţiuni antidrog, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010;
    c) elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul antidrog;
    d) asigură coordonarea între instituţiile de specialitate şi organizaţiile necomerciale în derularea activităţilor orientate spre reducerea cererii şi ofertei de droguri, implementarea şi realizarea măsurilor prevăzute în planurile naţionale de acţiuni antidrog, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010;
    e) conlucrează cu instituţiile necomerciale, parteneri externi, alte organe în scopul susţinerii tehnice şi financiare a instituţiilor statului implicate în realizarea obiectivelor stipulate în Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018 şi planurile naţionale de acţiuni antidrog, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010;
    f ) în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, elaborează programe naţionale de organizare a asistenţei integrate medico-sociale (asistenţă medicală, socială, de reabilitare, pentru reducerea riscurilor etc.)  pentru consumatorii de droguri;
    g) în comun cu instituţiile interesate, organizează cercetări ştiinţifice privind fenomenul consumului de droguri;
    h) în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai organizaţiilor necomerciale, elaborează programe de pregătire şi instruire a cadrelor la compartimentul antidrog;
    i) asigură o colaborare permanentă cu reprezentanţii mass-media pentru promovarea modului sănătos de viaţă şi informarea societăţii privind rezultatele activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a organizaţiilor necomerciale în reducerea ofertei şi cererii de droguri;
    j) instituie mecanisme de realizare a proiectelor şi programelor de combatere a traficului ilicit de droguri, precum şi elaborează, în baza experienţei internaţionale, noi metode în acest domeniu.
    4. Secretarul Comisiei Naţionale centralizează şi analizează toate datele furnizate, în limitele legii, de autorităţile publice centrale, instituţiile şi organizaţiile implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri, în scopul actualizării datelor cu privire la producerea, consumul şi traficul ilicit de droguri şi spălarea banilor rezultaţi din traficul ilicit de droguri şi susţine Observatorul naţional pentru droguri din cadrul Centrului Naţional de Management în Sănătate al Ministerului Sănătăţii, care va întocmi Raportul anual privind evoluţia şi nivelul fenomenului drogurilor şi îl va prezenta Comisiei Naţionale şi organismelor internaţionale conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Pct.4 modificat prin HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816]
    [Capitolul III abrogat prin HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816]

    [Capitolul III modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
IV. Organizarea activităţii Comisiei Naţionale
    7. Preşedintele Comisiei Naţionale:
    a) asigură îndeplinirea funcţiilor Comisiei Naţionale;
    b) aprobă agenda şi graficul şedinţelor;
    c) convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei Naţionale;
    d) semnează hotărîrile Comisiei Naţionale;
    e) semnează invitaţii pentru reprezentanţii organizaţiilor necomerciale şi internaţionale pentru participare la şedinţele Comisiei Naţionale;
    f) convoacă întruniri cu organizaţii necomerciale, parteneri străini, alte instituţii ce au ca scop monitorizarea activităţii în domeniul drogurilor;
    g) reprezintă Comisia Naţională în raporturile sale cu autorităţile administraţiei publice din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale.
    8. Secretarul îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) organizează şi monitorizează implementarea prezentului Regulament;
    b) organizează interacţiunea dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi organizaţiile necomerciale implicate în activităţi de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
    c) cu consimţămîntul preşedintelui Comisiei Naţionale, convoacă întruniri cu participarea organizaţiilor necomerciale, partenerilor străini, altor instituţii ce au ca scop monitorizarea activităţii şi acordarea asistenţei în domeniul drogurilor;
    d) în caz de necesitate, atrage în activitatea Comisiei Naţionale experţi din diferite domenii;
    e) asigură promovarea imaginii publice a Comisiei Naţionale pe plan intern şi internaţional;
    f) asigură corespondenţa în problemele ce intră în competenţa Comisiei Naţionale, prin intermediul preşedintelui acesteia;
    g) îndeplineşte şi alte atribuţii conform funcţiilor ce îi revin.
    9. Şedinţele ordinare ale Comisiei Naţionale se desfăşoară conform orarului întocmit în prealabil. În caz de necesitate pot fi convocate şedinţe extraordinare.
    10. Şedinţele Comisiei Naţionale sînt conduse de preşedintele acesteia.
    11. Comisia Naţională poate forma grupuri permanente sau temporare de experţi, în scopul examinării problemelor ce ţin de domeniile specifice ale activităţii sale. În componenţa grupurilor de experţi se includ membrii Comisiei Naţionale, experţi naţionali în domeniile vizate din ministere şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale şi internaţionale ce desfăşoară activităţi în domeniu.
    12. Prezentarea chestiunilor pentru examinare Comisiei Naţionale se efectuează de către membrii Comisiei Naţionale, precum şi de autorităţile administrative centrale, alte organe interesate. Agenda şedinţei se distribuie de către secretar membrilor Comisiei Naţionale cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei.
    13. Şedinţele Comisiei Naţionale se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedinte şi secretar.
    14. Hotărîrile se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi, cu condiţia participării la şedinţă a cel puţin 2/3 din membrii Comisiei Naţionale.
    15. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi/sau alte autorităţi publice şi organizaţiile necomerciale cu responsabilităţi în domeniul circulaţiei substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor, precum şi furnizorii privaţi de servicii în domeniul drogurilor vor prezenta secretarului Comisiei Naţionale anual, pînă la data de 15 ianuarie, raportul de realizare a prevederile planului naţional de acţiuni antidrog privind situaţia internă şi tendinţele în domeniul drogurilor, cu determinarea ulterioară a priorităţilor de activitate în scopul îmbunătăţirii situaţiei în domeniul drogurilor. Secretarul Comisiei Naţionale, ca urmare a generalizării informaţiei, va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 25 ianuarie, un raport consolidat de activitate.
    [Pct.15 în redacția HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816]