HGM481/2011
ID intern unic:  339172
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 481
din  04.07.2011
cu privire la crearea Comisiei Naţionale Antidrog
Publicat : 08.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 110-112     art Nr : 547
    MODIFICAT
   
HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG1087 din 18.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1219
    HG952 din 07.11.17, MO390-385/10.11.17 art.1061
    HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733
    HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258
    HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816
    HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340


    NOTĂ:
    În tot cuprinsul hotărîrii şi anexei nr. 2, sintagma „Planul naţional de acţiuni antidrog pentru anii 2011-2013”, la orice caz gramatical, se substituie cu sintagma „planurile naţionale de acţiuni antidrog”, la cazul gramatical corespunzător prin HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816


    În temeiul articolului 22 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern, în scopul realizării Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018 şi planurile naţionale de acţiuni antidrog, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010, precum şi îndeplinirii angajamentelor asumate de Republica Moldova privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se creează Comisia Naţională Antidrog.
    2. Se aprobă:
    Componenţa Comisiei Naţionale Antidrog, conform anexei nr.1;
    Regulamentul Comisiei Naţionale Antidrog, conform anexei nr.2;
    Componența Comitetului executiv al Comisiei Naționale Antidrog, conform anexei nr. 3;  
    Regulamentul Comitetului executiv al Comisiei Naționale Antidrog, conform anexei nr. 4.
    [Pct.2 modificat prin HG1087 din 18.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1219]
    [Pct.2 modificat prin HG952 din 07.11.17, MO390-385/10.11.17 art.1061]
    [Pct.3 abrogat prin HG1087 din 18.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1219]
    4. În Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010 “Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.1-4, art.1), sintagma “Comitetul Naţional Antidrog” se substituie cu sintagma “Comisia Naţională Antidrog”, iar în cazul trimiterii la denumirea prescurtată a acesteia, cuvîntul “Comitetul” se substituie cu sintagma “Comisia Naţională”.

    PRIM-MINISTRU                                              Vladimir FILAT


    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                Mihail Moldovanu
    Ministrul afacerilor interne                                 Alexei Roibu
    Ministrul sănătăţii                                                Andrei Usatîi

    Nr. 481. Chişinău, 4 iulie 2011.

Anexa nr. 1 
la Hotărîrea Guvernului nr. 481
din 4 iulie 2011 

COMPONENŢA
 Comisiei Naţionale Antidrog

    Ministru al afacerilor interne, preşedinte al Comisiei

    Secretar de stat al Ministerului Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale, vicepreședinte al Comisiei

    Șef al Direcţiei nr. 4 a Inspectoratului naţional de investigaţii, Inspectoratul General al Poliţiei, Ministerul Afacerilor Interne, secretar al Comisiei 

    Secretar de stat al Ministerului Justiţiei
    Secretar de stat al Ministerului Apărării
    Secretar de stat al Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării
    Secretar de stat al Ministerului Finanţelor

    Secretar de stat al Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene

    Șef al Inspectoratului General al Poliţiei
    Șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră
    Director general al Serviciului Vamal, Ministerul Finanţelor
    Director al Serviciului de Informaţii şi Securitate

    Director general al Instituţiei medico-sanitare publice „Dispensarul Republican de Narcologie”, 

    Preşedinte al Comitetului permanent de control asupra drogurilor, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale

    Șef al Observatorului Naţional pentru Droguri din cadrul Centrului Naţional de Management în Sănătate, Ministerul Sănătăţii, Muncii și Protecției Sociale

    Reprezentant al Fundaţiei „Soros-Moldova”
    Preşedinte al Uniunii Organizaţiilor pentru Reducerea Riscurilor

    Reprezentant al Agenţiei Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii în Republica Moldova

    Vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova

    Director al Administrației Naționale a Penitenciarelor

    Reprezentant al Organizației „Inițiativă pozitivă”
    Reprezentant al administrației publice locale
    Vicepreședinte al Comitetului executiv al Găgăuziei

    Reprezentant al Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate

    [Anexa nr.1 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]

    [Anexa nr.1 în redacţia HG1087 din 18.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1219]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG641 din 17.09.15, MO262-266/25.09.15 art.733]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG229 din 04.05.15, MO110-114/08.05.15 art.258]
    [Anexa nr.1 în redacția HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]

Anexa nr. 2
la Hotărîrea Guvernului nr.481
din 4 iulie 2011
REGULAMENTUL
Comisiei Naţionale Antidrog
I. Dispoziţii generale
    1. Comisia Naţională Antidrog (în continuare – Comisia Naţională) este un organ interdepartamental, creat în scopul promovării politicii statului în domeniul circulaţiei substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor.
    [Pct.1 modificat prin HG1087 din 18.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1219]
    2. Comisia Naţională se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare,  de tratatele şi convenţiile internaţionale la care Republica Moldova este parte, precum şi de prezentul Regulament.
II. Atribuţiile Comisiei Naţionale
    3. Comisia Naţională:
    a) implementează cerinţele stipulate în convenţiile internaţionale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite: Convenţia unică asupra stupefiantelor (1961), Convenţia asupra substanţelor psihotrope (1971) şi Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope (1988), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 252-XIII din 2 noiembrie 1994;
    b) creează platforma pentru comunicarea continuă cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, entităţi care contribuie la implementarea politicii în domeniul drogurilor, în scopul realizării acţiunilor din planurile naţionale de acţiuni antidrog, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010;
    c) elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul antidrog;
    d) asigură coordonarea între instituţiile de specialitate şi organizaţiile necomerciale în derularea activităţilor orientate spre reducerea cererii şi ofertei de droguri, implementarea şi realizarea măsurilor prevăzute în planurile naţionale de acţiuni antidrog, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010;
    e) conlucrează cu instituţiile necomerciale, parteneri externi, alte organe în scopul susţinerii tehnice şi financiare a instituţiilor statului implicate în realizarea obiectivelor stipulate în Strategia naţională antidrog pe anii 2011-2018 şi planurile naţionale de acţiuni antidrog, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 1208 din 27 decembrie 2010;
    f ) în comun cu Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, elaborează programe naţionale de organizare a asistenţei integrate medico-sociale (asistenţă medicală, socială, de reabilitare, pentru reducerea riscurilor etc.)  pentru consumatorii de droguri;
    g) în comun cu instituţiile interesate, organizează cercetări ştiinţifice privind fenomenul consumului de droguri;
    h) în comun cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai organizaţiilor necomerciale, elaborează programe de pregătire şi instruire a cadrelor la compartimentul antidrog;
    i) asigură o colaborare permanentă cu reprezentanţii mass-media pentru promovarea modului sănătos de viaţă şi informarea societăţii privind rezultatele activităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a organizaţiilor necomerciale în reducerea ofertei şi cererii de droguri;
    j) instituie mecanisme de realizare a proiectelor şi programelor de combatere a traficului ilicit de droguri, precum şi elaborează, în baza experienţei internaţionale, noi metode în acest domeniu.
    4. Secretarul Comisiei Naţionale centralizează şi analizează toate datele furnizate, în limitele legii, de autorităţile publice centrale, instituţiile şi organizaţiile implicate în reducerea cererii şi ofertei de droguri, în scopul actualizării datelor cu privire la producerea, consumul şi traficul ilicit de droguri şi spălarea banilor rezultaţi din traficul ilicit de droguri şi susţine Observatorul naţional pentru droguri din cadrul Centrului Naţional de Management în Sănătate al Ministerului Sănătăţii, care va întocmi Raportul anual privind evoluţia şi nivelul fenomenului drogurilor şi îl va prezenta Comisiei Naţionale şi organismelor internaţionale conform tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
    [Pct.4 modificat prin HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816]
    [Capitolul III abrogat prin HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816]

    [Capitolul III modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
IV. Organizarea activităţii Comisiei Naţionale
    7. Preşedintele Comisiei Naţionale:
    a) asigură îndeplinirea funcţiilor Comisiei Naţionale;
    b) aprobă agenda şi graficul şedinţelor;
    c) convoacă şi prezidează şedinţele Comisiei Naţionale;
    d) semnează hotărîrile Comisiei Naţionale;
    e) semnează invitaţii pentru reprezentanţii organizaţiilor necomerciale şi internaţionale pentru participare la şedinţele Comisiei Naţionale;
    f) convoacă întruniri cu organizaţii necomerciale, parteneri străini, alte instituţii ce au ca scop monitorizarea activităţii în domeniul drogurilor;
    g) reprezintă Comisia Naţională în raporturile sale cu autorităţile administraţiei publice din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale.
    8. Secretarul îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) organizează şi monitorizează implementarea prezentului Regulament;
    b) organizează interacţiunea dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi organizaţiile necomerciale implicate în activităţi de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
    c) cu consimţămîntul preşedintelui Comisiei Naţionale, convoacă întruniri cu participarea organizaţiilor necomerciale, partenerilor străini, altor instituţii ce au ca scop monitorizarea activităţii şi acordarea asistenţei în domeniul drogurilor;
    d) în caz de necesitate, atrage în activitatea Comisiei Naţionale experţi din diferite domenii;
    e) asigură promovarea imaginii publice a Comisiei Naţionale pe plan intern şi internaţional;
    f) asigură corespondenţa în problemele ce intră în competenţa Comisiei Naţionale, prin intermediul preşedintelui acesteia;
    g) îndeplineşte şi alte atribuţii conform funcţiilor ce îi revin.
    9. Şedinţele ordinare ale Comisiei Naţionale se desfăşoară conform orarului întocmit în prealabil. În caz de necesitate pot fi convocate şedinţe extraordinare.
    10. Şedinţele Comisiei Naţionale sînt conduse de preşedintele acesteia.
    11. Comisia Naţională poate forma grupuri permanente sau temporare de experţi, în scopul examinării problemelor ce ţin de domeniile specifice ale activităţii sale. În componenţa grupurilor de experţi se includ membrii Comisiei Naţionale, experţi naţionali în domeniile vizate din ministere şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor necomerciale şi internaţionale ce desfăşoară activităţi în domeniu.
    12. Prezentarea chestiunilor pentru examinare Comisiei Naţionale se efectuează de către membrii Comisiei Naţionale, precum şi de autorităţile administrative centrale, alte organe interesate. Agenda şedinţei se distribuie de către secretar membrilor Comisiei Naţionale cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţei.
    13. Şedinţele Comisiei Naţionale se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedinte şi secretar.
    14. Hotărîrile se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi, cu condiţia participării la şedinţă a cel puţin 2/3 din membrii Comisiei Naţionale.
    15. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale, autorităţile administraţiei publice locale şi/sau alte autorităţi publice şi organizaţiile necomerciale cu responsabilităţi în domeniul circulaţiei substanțelor stupefiante, psihotrope şi a precursorilor, precum şi furnizorii privaţi de servicii în domeniul drogurilor vor prezenta secretarului Comisiei Naţionale anual, pînă la data de 15 ianuarie, raportul de realizare a prevederile planului naţional de acţiuni antidrog privind situaţia internă şi tendinţele în domeniul drogurilor, cu determinarea ulterioară a priorităţilor de activitate în scopul îmbunătăţirii situaţiei în domeniul drogurilor. Secretarul Comisiei Naţionale, ca urmare a generalizării informaţiei, va prezenta Guvernului anual, pînă la data de 25 ianuarie, un raport consolidat de activitate.
    [Pct.15 modificat prin HG1087 din 18.12.17, MO441-450/22.12.17 art.1219]
    [Pct.15 în redacția HG764 din 18.09.14, MO282-289/26.09.14 art.816]

Anexa nr. 3
la Hotărîrea Guvernului nr. 481
din 4 iulie 2011
COMPONENŢA
Comitetului executiv al Comisiei Naționale Antidrog
    Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne responsabil de domeniul ordinii și securității publice, prevenirii și combaterii criminalității – președinte
    Reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale – vicepreședinte
    Reprezentantul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne – secretar
    Reprezentantul Ministerului Justiției
    Reprezentantul Ministerului Finanțelor
    Reprezentantul Ministerului Apărării
    Reprezentantul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
    [Anexa nr.3 introdusă prin HG952 din 07.11.17, MO390-385/10.11.17 art.1061]

Anexa nr. 4
la Hotărîrea Guvernului nr. 481
din 4 iulie 2011
REGULAMENTUL
Comitetului executiv al Comisiei Naționale Antidrog
I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. În cadrul Comisiei Naționale Antidrog (în continuare – Comisie Națională) se constituie Comitetul executiv, ca structură de coordonare permanentă a acesteia, în scopul asigurării unei colaborări eficiente între autorităţile administraţiei publice centrale, membre ale Comisiei Naționale (în continuare – Comitet executiv).
    2. Președinția Comitetului executiv este asigurată de către Ministerul Afacerilor Interne.
II. ATRIBUŢIILE COMITETULUI EXECUTIV
    3. Comitetul executiv are următoarele atribuții:
    1) examinează proiectul ordinii de zi a ședințelor;
    2) abordează problemele care solicită decizii urgente în domeniul combaterii consumului și traficului ilicit de droguri;
    3) gestionează activitățile organizatorice pentru îndeplinirea obiectivelor și atribuțiilor Comisiei Naționale;
    4) aprobă componența grupului de experți, după caz, care urmează a fi invitați la ședințele Comisiei Naționale;
    5) realizează coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a consumului și traficului ilicit de droguri, precum şi cooperarea în domeniul respectiv cu membrii Comisiei Naționale, autorităţile publice și cu reprezentanţii societăţii civile;
    6) asigură crearea și activitatea grupurilor de lucru pentru elaborarea planurilor naționale de acțiuni antidrog, în scopul implementării prevederilor Strategiei naționale antidrog pe anii 2011-2018;
    7) înaintează spre aprobare Comisiei Naționale propuneri privind principiile politicii de stat în domeniul combaterii consumului și traficului ilicit de droguri şi recomandări orientate spre perfecţionarea activităţii de depistare şi lichidare a cauzelor şi condiţiilor care contribuie la realizarea activităţilor criminale cu droguri;
    8) coordonează realizarea de către membrii Comisiei Naționale a acţiunilor prevăzute în planurile naționale de acţiuni antidrog cu privire la implementarea Strategiei naţionale antidrog pe anii 2011-2018;
    9) monitorizează realizarea acţiunilor prevăzute în planurile naționale de acţiuni antidrog;
    10) realizează schimbul de date şi informaţii cu membrii Comisiei Naționale;
    11) asigură coordonarea şi interacţiunea dintre organele cu abilităţi de reprimare a traficului și consumului ilicit de droguri;
    12) implementează deciziile Comisiei Naționale;
    13) asigură crearea unei platforme de comunicare continuă cu actorii implicați în reprimarea fenomenului drogurilor;
    14) organizează interacţiunea autorităţilor administraţiei publice centrale şi organizaţiile necomerciale implicate în activităţile de reducere a cererii şi ofertei de droguri;
    15) elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul drogurilor.
III. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COMITETULUI
EXECUTIV

    4. Preşedintele Comitetului executiv:
    1) asigură îndeplinirea funcţiilor Comitetului executiv;
    2) aprobă agenda şi orarul şedinţelor;
    3) convoacă şi prezidează şedinţele Comitetului executiv;
    4) semnează deciziile Comitetului executiv;
    5) semnează invitaţii pentru reprezentanţii organizaţiilor necomerciale de participare la şedinţele Comitetului executiv;
    6) convoacă întruniri cu organizaţii necomerciale, cu alte instituţii ce au ca scop monitorizarea activităţii în domeniul drogurilor;
    7) informează membrii Comisiei Naționale despre deciziile adoptate de Comitetul executiv și remite, cel tîrziu pînă la ședința următoare a acesteia, copii ale documentelor aprobate.
    5. În lipsa preşedintelui, activitatea este condusă de vicepreşedintele Comitetului executiv.
    Comitetul executiv se întrunește în ședințe ordinare și, în caz de necesitate, în ședințe extraordinare.
    6. Şedinţele ordinare ale Comitetului executiv se desfăşoară lunar, conform orarului întocmit în prealabil. În caz de necesitate, pot fi convocate şedinţe extraordinare.
    7. Şedinţele Comitetului executiv se consemnează în procese-verbale, semnate de către preşedintele Comitetului și secretarul acestuia.
    8. Prezentarea subiectelor pentru examinare în cadrul Comitetului executiv se efectuează de către membrii acestuia.
    Agenda şedinţelor ordinare se distribuie de către secretar cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea şedinţei.
    Membrii Comitetului executiv participă la ședință personal.
    9. Deciziile se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi, cu condiţia participării la şedinţă a cel puţin 2/3 din membrii Comitetului executiv.
    10. În cazul imposibilităţii participării la şedinţă a unui membru al Comitetului executiv din motive întemeiate, acesta poate înainta în scris preşedintelui Comitetului executiv opinia sa asupra problemelor examinate.
    11. Activitatea organizatorică a Comitetului executiv este asigurată de către secretarul acestuia.
    12. Secretarul Comitetului executiv îndeplineşte următoarele atribuţii:
    1) organizează şi monitorizează implementarea prezentului Regulament;
    2) organizează interacţiunea dintre membrii Comitetului executiv şi instituţiile pe care aceştia le reprezintă;
    3) convoacă, cu aprobarea preşedintelui Comitetului executiv, întruniri cu participarea reprezentanţilor din cadrul autorităţilor publice, societăţii civile, iar în caz de necesitate, atrage în activitatea Comitetului executiv experţi din diferite domenii;
    4) execută dispoziţiile preşedintelui Comitetului executiv;
    5) asigură corespondenţa în problemele ce intră în competenţa Comitetului executiv;
    6) îndeplineşte şi alte atribuţii conform funcţiilor ce îi revin.
    [Anexa nr.4 introdusă prin HG952 din 07.11.17, MO390-385/10.11.17 art.1061]