HGC1075/2013
ID intern unic:  350989
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1075
din  30.12.2013
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce
se operează în anexele nr.1-6 la Hotărîrea Guvernului
nr. 928 din 13 august 2007
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 315-319     art Nr : 1181
    În temeiul prevederilor alin. (3) art. 12 al Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Anexele nr.1-6 la Hotărîrea Guvernului nr. 928 din 13 august 2007 „Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.141-145, art. 1011), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    anexa nr.1:
    la punctul 1, sintagma „Hotărîrii Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele serviciilor medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 124-125, art. 1253), Hotărîrii Guvernului nr. 777 din 27 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 173, art. 855)” se substituie cu sintagma „Hotărîrii Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 7-12, art. 25), Hotărîrii Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 95, art. 458)”;
    la punctul 11, sintagma „articolul 41 al Legii nr. 1513-XII din 16 iunie 1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 60-61, art. 259), cu modificările şi completările ulterioare;” se substituie cu sintagma „articolul 72 alineatul (4) al Legii nr. 10-XVI din 3 februarie 2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183);”;
    la punctul 12, sintagma „Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de instituţiile medico-sanitare publice republicane municipale şi raionale, aprobat în modul stabilit” se substituie cu sintagma „Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 şi Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 118-121, art. 606)”;
    la punctul 13, sintagma „Hotărîrii Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” se substituie cu sintagma „Hotărîrii Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”;
    punctele 16 şi 17 vor avea următorul cuprins:
    „16. Cuantumul retribuirii angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice, inclusiv plata sporurilor, suplimentelor, premierea curentă şi acordarea ajutorului material, din contul mijloacelor componentei de bază şi mijloacelor speciale se efectuează conform actelor legislative şi normative în vigoare, şi nu va depăşi nivelul retribuirii muncii stabilit pentru categoriile respective de salariaţi.
    17. Plăţile salariale cu caracter stimulator pot fi acordate numai după acoperirea integrală a obligaţiilor contractuale faţă de prestatorii de servicii, lucrări, alţi contractori. Cuantumul plăţilor cu caracter stimulator din contul mijloacelor speciale plătite lunar unui angajat nu va depăşi salariul lui de funcţie, ţinîndu-se cont de sporul pentru vechime în muncă.”;
la punctul 20, sintagma „Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de instituţiile medico-sanitare publice republicane municipale şi raionale, aprobat în modul stabilit” se substituie cu sintagma „Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011”;
    capitolul VII va avea următorul cuprins:
„VII. Venituri de la prestarea serviciilor de producere a
preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine

    31. Constituirea mijloacelor speciale obţinute de la prestarea serviciilor de producere a preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine este reglementată de:
    Legea nr.241 din 20 noiembrie 2008 privind donarea de sînge şi transfuzia sanguină (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.1-2, art.2), cu modificările şi completările ulterioare;
    Regulamentul cu privire la acordarea serviciilor de producere a componentelor, preparatelor diagnostice şi biomedicale din sînge instituţiilor medico-sanitare private şi departamentale fără finanţare de la bugetul de stat, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii;
    Costurile serviciilor de producere a preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine, aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    32. Serviciile de recoltare a sîngelui şi de producere a componentelor sanguine se prestează gratuit instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi instituţiilor medico-sanitare private, se asigură în mod gratuit.
    Serviciile de producere a preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine sînt prestate contra plată instituţiilor medico-sanitare private şi celor departamentale fără finanţare de la bugetul de stat.
    33. Mijloacele speciale acumulate de la prestarea serviciilor de producere a preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine se varsă integral la bugetul de stat.”
    anexa nr.2:
    în coloana 4 poziţiile 3 şi 123, sintagma „Catalogului unificat de tarife pentru serviciile medico-sanitare acordate de instituţiile medico-sanitare publice republicane municipale şi raionale, aprobat în modul stabilit” se substituie cu sintagma „Conform Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private şi Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice”;
    în coloana:
    5 poziţia 3, sintagma „Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele serviciilor medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” se substituie cu sintagma „Hotărîrea Guvernului nr. 1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” şi Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice”;
    poziţiile 4, 5 şi 123, sintagma „Hotărîrea Guvernului nr. 1128 din 28 august 2002 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la tarifele serviciilor medico-sanitare şi Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare” se substituie cu sintagma „Hotărîrea Guvernului  nr. 1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare”;
    poziţia 8 va avea următorul cuprins:
„8.

Prestarea serviciilor de producere a preparatelor biomedicale şi diagnostice sanguine

 
Conform nomenclatorului şi
costurilor
Aprobat de Ministerul Sănătăţii”

    anexa nr.3:
    la punctul 6, după sintagma „ pentru evidenţa executării de casă” se completează cu sintagma „cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară”, iar în finalul propoziţiei se completează cu sintagma „cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară”;
    la punctul 7, în final se completează cu sintagma „ , cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară”;
    la punctul 8, după sintagma „care reglementează retribuirea muncii angajaţilor din sfera bugetară” se completează cu sintagma „cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară;”;
    titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
„III. Venituri ale instituţiilor de învăţămînt de la admiterea
şi studiile pe bază de contract”;
    la punctul 10, în final se completează cu o nouă propoziţie cu următorul cuprins: „La fel se acumulează taxele de înscriere percepute de la candidaţii pentru participarea la concursul de admitere la studii în învăţămîntul mediu de specialitate, universitare şi postuniversitare cu finanţare bugetară şi pe bază de contract.”:
    la punctul 17, după sintagma „reflectate în planul secundar de finanţare” se completează cu sintagma „cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară, ”, iar sintagma „la poziţia „sold la sfîrşitul anului”” se completează cu sintagma „ , cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară.”:
    punctul 19 se exclude;
    la punctul 20, după sintagma „în conformitate cu planurile de finanţare aprobate” se completează cu sintagma „ , cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară”;
    se completează cu un nou punct, 202, cu următorul cuprins:
    „202. Mijloacele speciale acumulate la admiterea în învăţămîntul mediu de specialitate, superior şi postuniversitar se utilizează pentru perfectarea dosarelor depuse de către candidaţi pentru participarea la concursul de înmatriculare la studii în învăţămîntul mediu de specialitate, superior şi postuniversitar cu finanţare bugetară şi pe bază de contract.”;
    la punctul 23, după sintagma „şi se aprobă de Guvern” se completează cu sintagma „ ,cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară”;
    la punctul 25, sintagma „şi se utilizează în conformitate cu planurile de finanţare aprobate” se completează cu sintagma „ sau devizul de venituri şi cheltuieli”;
    la punctul 28, sintagma „, iar planul de finanţare pentru suma respectivă nu se precizează” se exclude;
    la punctul 64, în final se completează cu sintagma „ , cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară.”;
    la punctul 70, după sintagma „(soldul la începutul anului şi veniturile calculate pe anul curent)” se completează cu sintagma „ , cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară.”;
    la punctul 726, în final se completează cu sintagma „cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară.”;
    la punctul 7210, în final se completează cu sintagma „cu excepţia instituţiilor de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară.”;
    punctul 75 va avea următorul cuprins:
    „75. Executorii de mijloace speciale sînt obligaţi să prezinte organelor de resort rapoarte despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor şi în modul stabilit de legislaţia în vigoare.”
    anexa nr.4 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.4

    anexa nr.5:
    punctele 6, 7, 8, 16, 18 şi 34 se exclud;
    la punctul 19. sintagma „în conformitate cu planurile de finanţare aprobate” se exclude;
    punctul 35 va avea următorul cuprins:
    „35. Executorii de mijloace speciale sînt obligaţi să prezinte organelor de resort rapoarte despre încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, potrivit formularelor şi în modul stabilit de legislaţia în vigoare.”;
    anexa nr.6 va avea următorul cuprins:

    anexa nr.6

    PRIM-MINISTRU                                                           Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                         Valeriu Lazăr
    Ministrul sănătăţii                                                           Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                         Anatol Arapu

    Nr. 1075. Chişinău, 30 decembrie 2013.