OIFPSM396/2015
ID intern unic:  359335
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 396
din  06.05.2015
despre aprobarea Regulamentului cu privire la
stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti
Publicat : 19.06.2015 în Monitorul Oficial Nr. 150-159     art Nr : 1058     Data intrarii in vigoare : 19.06.2015
    MODIFICAT
    OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17


    NOTĂ:
    în tot textul Regulamentului, sintagmele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, „IFPS” la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagmele „Serviciul Fiscal de Stat”, „SFS” la forma gramaticală corespunzătoare;
     în tot textul Regulamentului, sintagma „IFS teritoriale” se substituie cu sintagma „Direcțiile generale administrare fiscală”, iar sintagmele „Direcţia generală administrarea marilor contribuabili”, „DGAMC” se substituie cu sintagmele „Direcția generală administrare contribuabili mari”, „DGACM” la forma gramaticală corespunzătoare prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17 Întru continuarea bunei tradiţii de stabilire şi menţinere a unor relaţii de încredere cu contribuabilii, în scopul stimulării contribuabililor care îşi achită integral şi în termen obligaţiile fiscale, în temeiul art. 133 alin (1) lit. c) din Codul fiscal,
ORDON:
    1. A aproba Regulamentul cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti (în continuare Regulament), în redacţia expusă conform anexei la prezentul ordin.
    2. Direcţia achiziţii publice şi gestionarea patrimoniului să întreprindă măsurile necesare de asigurare cu Certificate de credibilitate şi Diplome de merit.
    3. Cheltuielile ce ţin de confecţionarea certificatelor şi diplomelor prevăzute pentru contribuabilii/ contabilii desemnaţi să fie incluse în devizul de cheltuieli al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul bugetar respectiv.
    [Pct.3 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]
   
4. Şefilor Direcției generale administrare fiscală şi Direcția generală administrare contribuabili mari din cadrul SFS să asigure executarea în termen a cerinţelor prevăzute de Regulament.
    [Pct.4 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]
    5. Generalizarea şi analiza listei candidaţilor propuşi pentru stimulare morală, perfectarea listei celor mai oneşti contribuabili şi profesionişti contabili, prezentarea conducerii SFS la semnat a certificatelor şi diplomelor respective, evidenţa acestora şi transmiterea pentru înmînare, se pune în responsabilitatea Direcția generală managementul riscurilor.
    [Pct.5 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]
    6. A abroga:
    a) Ordinul IFPS nr.1373 din 17 august 2013 despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti;
    b) Ordinul IFPS nr.186 din 27 februarie 2014 cu privire la modificările şi completarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti.
    7. Direcţia generală conformare fiscală să asigure publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    8. Direcţia generală conformare fiscală să aducă prezentul ordin la cunoştinţă tuturor IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale din cadrul IFPS.
    9. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                      Ion PRISĂCARU

    Nr. 396. Chişinău, 6 mai 2015.
Anexă
la Ordinul IFPS
nr. 396 din 6 mai 2015

REGULAMENT
cu privire la stimularea morală (nonfinanciară)
a contribuabililor oneşti

I. DISPOZIŢII GENERALE
    1. Regulamentul cu privire la stimularea morală (non-financiară) a contribuabililor oneşti (în continuare - Regulament) stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a acţiunii de stimulare cu certificate de credibilitate şi diplome de merit a celor mai oneşti contribuabili, precum şi a celor mai profesionişti contabili ai contribuabililor oneşti, care au asigurat un înalt grad de conformare fiscală voluntară, prin calcularea corectă, raportarea şi vărsarea deplină şi la timp la Bugetul Public Naţional a obligaţiei fiscale aferente activităţii de întreprinzător, demonstrînd un nivel înalt al transparenţei evidenţei contabile a activităţii desfăşurate, conform reglementărilor în vigoare.
    2. Prezentul Regulament îşi extinde acţiunea asupra contribuabililor - persoane juridice şi fizice, care:
    a) practică activitatea de întreprinzător;
    b) sînt înscrişi în Registrul Fiscal de Stat, administrat de Serviciul Fiscal de Stat;
    c) întrunesc indicatorii enumeraţi la pct. 9 al Regulamentului;
    d) nu întrunesc riscuri de conformare fiscală.
    De asemenea, prevederile Regulamentului se extind asupra contabililor-şefi ai contribuabililor decernaţi cu certificate de credibilitate, care au manifestat un înalt profesionalism şi dedicare la conformarea fiscală voluntară, precum şi la ţinerea evidenţei contabile conform reglementărilor în vigoare.
II. NOŢIUNI UTILIZATE
    3. În sensul prezentului Regulament, sunt utilizate următoarele noţiuni:
    contribuabil, subiect al impunerii – persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să calculeze şi/sau să achite la buget orice impozite şi taxe, penalităţile şi amenzile respective; persoană care, conform legislaţiei fiscale, este obligată să reţină sau să perceapă de la altă persoană şi să achite la buget plăţile indicate;
    contribuabil onest (credibil) – contribuabil, care a demonstrat un înalt grad de conformare fiscală voluntară şi onorare a obligaţiilor fiscale;
    obligaţie fiscală - obligaţie a contribuabilului de a plăti la buget o anumită sumă ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă;
    conformare fiscală - calcularea corectă, raportarea şi vărsarea deplină şi la timp la BPN a obligaţiei fiscale de către contribuabil;
    conformare fiscală voluntară - respectarea legislaţiei fiscale de către contribuabil în mod benevol fără aplicarea de către autorităţile competente a măsurilor de constrîngere;
    risc de conformare fiscală – posibilitatea cauzării de daune financiare Bugetului Public Naţional, ca rezultat al activităţii desfăşurate de către persoanele fizice şi juridice prin evitarea achitării impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii;
    prag de semnificaţie - calculări în urma controalelor fiscale efectuate, ale plăţilor de bază, în sumă ce nu depăşeşte plafonul prevăzut de art. 244 din Codul penal;
    certificat de credibilitate – document stimulatoriu înmînat de către Serviciul Fiscal de Stat contribuabilului, ce atestă calificarea acestuia la categoria de contribuabil onest şi îi acordă dreptul la unele avantaje fiscale;
    diplomă de merit – document stimulatoriu înmînat de către Serviciul Fiscal de Stat contabilului contribuabilului deţinător de certificat de credibilitate, ce recunoaşte profesionalismul şi calificarea înaltă a acestuia în domeniul financiar, contabil şi fiscal;
    civism fiscal – atitudine responsabilă şi de echitate de care dă dovadă un contribuabil privind conformarea voluntară la plata impozitelor;
    avantaj fiscal – scutire, în condiţiile respectării unor cerinţe, de la efectuarea controalelor fiscale prin metoda verificării totale şi tematice pe o perioadă determinată de timp.
III. SCOPUL ACŢIUNII
    4. Acţiunea de oferire a certificatelor şi diplomelor se desfăşoară în cadrul acţiunilor prevăzute la compartimentul ”Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabililor” din programul de conformare şi are ca scop manifestarea aprecierii din partea autorităţii fiscale faţă de contribuabilii care au promovat civismul fiscal şi s-au antrenat într-un dialog de parteneriat cu reprezentanţii statului, onorîndu-şi obligaţiile fiscale faţă de stat.
    La fel, scopul acţiunii rezidă în eficientizarea administrării fiscale cu stabilirea priorităţilor de chemare a contribuabililor la conformarea voluntară spre onorarea obligaţiilor fiscale, prin stimulare morală (nonfinanciară) cu acordarea certificatelor de credibilitate contribuabililor oneşti, care le asigură un avantaj fiscal, scutindu-i în următorii 2 ani de controale fiscale prin metoda verificării totale şi tematice, iniţiate de organele fiscale, cu condiţia că, contribuabilul nu îşi schimbă comportamentul fiscal.
IV. DOMENIUL DE APLICARE
    5. Prevederile prezentului Regulament se aplică în procesul de analiză a activităţii agenţilor economici cu scopul de a selecta contribuabilii/contabilii care merită a fi menţionaţi cu certificate de credibilitate şi diplome de merit.
    6. Prevederile Regulamentului nu se aplică dacă contribuabilul întruneşte unul din următorii indicatori:
    a) a fost modificat termenul de stingere a obligaţiilor fiscale prin amînare sau eşalonare;
    b) a fost efectuat control fiscal prin utilizarea metodelor şi surselor indirecte de estimare a obligaţiei fiscale;
    c) au fost aplicate măsuri de executare silită a obligaţiei fiscale;
    d) a contestat decizia asupra cazului de încălcare fiscală.
V. PERIODICITATEA ACŢIUNII
    7. Acţiunea de stimulare morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti şi contabililor-şefi profesionişti este organizată de către Serviciul Fiscal de Stat.
    8. Acţiunea de conferire a certificatelor de credibilitate contribuabililor oneşti şi a diplomelor de merit contabililor - şefi profesionişti se desfăşoară „anual” către data de „01 iulie”.
VI. SELECTAREA ŞI MENŢIONAREA CONTRIBUABILILOR
ONEŞTI ŞI CONTABILILOR PROFESIONIŞTI

    9. Dreptul de a fi menţionat cu certificat de credibilitate se atribuie contribuabilului care pe parcursul activităţii desfăşurate, cumulativ, întruneşte următorii indicatori:
    1) în urma controalelor efectuate în ultimul an de gestiune nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate conform deciziilor emise nu depăşesc pragul de semnificaţie;
    2) nu a admis restanţă la BPN la situaţia din ultima zi a ultimului an de gestiune;
    3) în ultimul an de gestiune nu i s-au aplicat măsuri de executare silită a obligaţiilor fiscale;
    4) pe parcursul activităţii desfăşurate în ultimii 3 ani consecutivi:
    a) a obţinut venit impozabil în fiecare an;
    b) suma obligaţiilor fiscale anuale calculate pe parcursul perioadelor examinate constituie cel puţin 10% din suma totală a venitului declarat (rîndul 0101 din declaraţia cu privire la impozitul pe venit ( Forma VEN12/UNIF14), rîndul 1 din darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO));
    c) salariul mediu al angajaţilor depăşeşte salariul mediu lunar pe economie;
    d) nu a admis cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, rapoartelor privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.
    10. Deţinătorii de certificate sînt scutiţi, în următorii 2 ani de la înmînare, cu posibilitatea prelungirii acestora cu încă 2 ani, de controale fiscale prin metoda verificării totale şi tematice, iniţiate de organele fiscale, cu condiţia că, contribuabilul nu îşi schimbă comportamentul fiscal (corespunderea indicatorilor din pct. 9 al Regulamentului).
    Totodată, această dispoziţie nu se aplică dacă contribuabilul întruneşte unul din următorii indicatori:
    a) s-au efectuat controale fiscale prin metoda de verificare operativă sau prin metoda de verificare prin contrapunere, în urma cărora au fost depistate încălcări şi sumele calculate conform deciziilor emise depăşesc pragul de semnificaţie;
    b) există demersuri ale organelor de drept şi de control din R.M., în vederea efectuării controlului fiscal;
    c) există demersuri din partea angajaţilor, examinarea cărora necesită efectuarea controalelor fiscale;
    d) există demersuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internationale de colaborare privind evitarea dublei impuneri, în vederea efectuării controlului fiscal;
    e) au parvenit petiţii de la cetăţeni, examinarea cărora necesită efectuarea controalelor fiscale;
    f) contribuabilul a depus cereri de restituire a sumelor din buget.
    11. Selectarea candidaţilor pentru conferirea certificatelor de credibilitate şi diplomelor de merit se efectuează de către Direcțiile generale administrare fiscală/Direcția generală administrare contribuabili mari, fără ca pretendenţii să depună cereri de participare la acţiune.
    12. Direcțiile generale administrare fiscală/Direcția generală administrare contribuabili mari analizează indicatorii descrişi la pct. 9 al Regulamentului, întocmesc lista candidaţilor pentru stimulare morală (nonfinanciară) şi o prezintă SFS, Direcția generală managementul riscurilor către data de 1 iunie.
    [Pct.12 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]
    13. Modelul listei candidaţilor propuşi pentru stimulare morală (nonfinanciară) este prevăzută în anexa nr. 1 la Regulament.
    14. Serviciul Fiscal de Stat (Direcția generală managementul riscurilor) generalizează şi analizează lista candidaţilor propuşi de către Direcțiile generale administrare fiscală/Direcția generală administrare contribuabili mari, perfectează lista celor mai oneşti contribuabili, şi a celor mai profesionişti contabili-şefi şi pînă la data de 15 iunie o prezintă directorului Serviciului Fiscal de Stat pentru desemnarea acestora la conferirea certificatelor de credibilitate şi diplomelor de merit.
    [Pct.14 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]
    15. Directorul Serviciului Fiscal de Stat  aprobă lista candidaţilor prezentaţi, semnează certificatele de credibilitate şi diplomele de merit, care de comun cu lista candidaţilor acceptaţi se înregistrează în Registrul de evidenţă de către Direcția generală managementul riscurilor.
    [Pct.15 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]
    16. Direcția generală managementul riscurilor datează cronologic certificatele de credibilitate şi diplomele de merit şi asigură înregistrarea acestora în Registrul de evidenţă, cu indicarea:
    a) denumirea şi codul fiscal a contribuabilului decernat cu certificat de credibilitate;
    b) adresa juridică a contribuabilului decernat cu certificat de credibilitate;
    c) numele, prenumele conducătorului contribuabilului decernat cu certificat de credibilitate;
    d) numele, prenumele contabilului-şef a contribuabilului decernat cu certificat de credibilitate.
    [Pct.16 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]
    17. Lista contribuabililor/contabililor acceptaţi pentru stimulare morală (non-financiară) se prezintă Secției comunicare și protocol, care o plasează pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.17 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]
    18. Certificatele de credibilitate, conform anexei nr.2, şi diplomele de merit, conform anexei nr.3, se înmînează din partea Serviciului Fiscal de Stat.
    19. Pentru înmînarea certificatelor de credibilitate şi diplomelor de merit, deţinătorii acestora pot fi invitaţi oficial la Serviciul Fiscal de Stat sau la Direcția generală administrare fiscală în raza căruia se deservesc.
    Certificatele de credibilitate şi diplomele de merit se înmănează, după caz, de către directorul Serviciului Fiscal de Stat sau de către şeful Direcției generale administrare fiscală/ DGAMC respectiv.
    [Pct.19 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]
VIII. DISPOZIŢII FINALE
    20. În cazul în care pe durata acţiunii certificatului de credibilitate la contribuabilul menţionat au fost constatate încălcări ale legislaţiei fiscale, Serviciul Fiscal de Stat este în drept a anula certificatul de credibilitate acordat.
    În astfel de cazuri, Direcțiile generale administrare fiscală/Direcția generală administrare contribuabili mari vor informa Serviciul Fiscal de Stat (Direcția generală managementul riscurilor), care prin implicarea Direcţiei securitate internă şi anticorupţie, va întreprinde măsurile de retragere a certificatului de credibilitate, iar Secția comunicare și protocol va plasa informaţia respectivă pe pagina web a Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.20 modificat prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 modificată prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin OIFPS406 din 20.03.17, MO92-102/31.03.17 art.677; în vigoare 01.04.17]