LPM132/2016
ID intern unic:  366044
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 132
din  17.06.2016
cu privire la Autoritatea Naţională de Integritate
Publicat : 30.07.2016 în Monitorul Oficial Nr. 245-246     art Nr : 511
    MODIFICAT
   
LP265 din 23.11.18, MO1-5/04.01.19 art.8; în vigoare 04.01.19
    LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709
    LP172 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18
    LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368
    LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18
    HCC6 din 10.04.18, MO157-166/18.05.18 art.76; în vigoare 10.04.18

    LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66

    LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537


    NOTĂ:
   
În cuprinsul legii, textul „al incompatibilităților și al restricțiilor” și textul „al incompatibilităților sau al restricțiilor” se substituie cu textul „al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor” prin  LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18
    În textul Legii cuvintele „organ fiscal”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP178 din 21.07.17, MO301-315/18.08.17 art.537
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII  GENERALE
    Articolul 1. Domeniul de reglementare
    (1) Prezenta lege reglementează:
    a) misiunea, funcțiile, atribuţiile, precum şi modul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Integritate;
    b) procedura de control al averilor și al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor și al restricțiilor.
    (2) Noțiunile utilizate de prezenta lege urmează a fi aplicate în sensul atribuit acestora de Legea nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale și de Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017.
    [Art.1 al.(2) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 2. Statutul Autorității Naţionale de Integritate
    (1) Autoritatea Naţională de Integritate (denumită în continuare Autoritate) este o autoritate publică independentă faţă de alte organizații publice, faţă de alte persoane juridice de drept public sau privat și față de persoanele fizice, ce funcţionează la nivel naţional ca structură unică.
    (2) Autoritatea este persoană juridică de drept public și dispune de o ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova.
    (3) Sediul Autorității se află în municipiul Chişinău.
    (4) Entitățile deținătoare de registre de stat, de alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Autorității, indiferent de forma lor juridică de organizare, acordă Autorității acces gratuit la acestea prin intermediul platformei de interoperabilitate instituită de Guvern, cu stabilirea condițiilor de acces și utilizare a acestor registre și informații pentru a păstra integritatea și confidențialitatea lor. Cheltuielile legate de asigurarea conexiunii on-line la bazele de date ale entităților menționate vor fi suportate din mijloacele bugetului de stat.
    Articolul 3. Principiile fundamentale ale activităţii Autorității
    Activitatea Autorității se bazează pe următoarele principii:
    a) legalitate;
    b) independenţă;
    c) imparţialitate;
    d) transparență;
    e) confidențialitate;
    f) celeritate;
    g) integritate;
    h) egalitate;
    i) dreptul la apărare;
    j) bună administrare.
    Articolul 4. Finanţarea activităţii Autorității
    (1) Autoritatea este finanţată de la bugetul de stat.
    [Art.4 al.(1) modificat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.4 al.(2) abrogat prin LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (3) Autoritatea elaborează, aprobă și administrează bugetul conform principiilor, regulilor și procedurilor prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014.
    [Art.4 al.(3) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    (4) Activitatea Autorității este supusă anual auditului Curții de Conturi.
Capitolul II
MISIUNEA, FUNCȚIILE ȘI ATRIBUŢIILE AUTORITĂȚII
    Articolul 5. Misiunea Autorității
    Autoritatea asigură integritatea în exercitarea funcției publice sau funcției de demnitate publică și prevenirea corupției prin realizarea controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
    Articolul 6. Funcțiile Autorității
    În vederea realizării misiunii sale, Autoritatea are următoarele funcţii:
    a) exercitarea controlului averii şi al intereselor personale;
    b) exercitarea controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor și al restricţiilor;
    c) constatarea și sancționarea încălcărilor regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    [Art.6 lit.c) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    d) cooperarea cu alte instituții, atît la nivel național cît și internațional;
    e) asigurarea bunei organizări a Autorității și administrarea activității de promovare a integrității subiecților declarării;
    f) alte funcții stabilite prin lege.
    Articolul 7. Atribuțiile Autorității
    (1) În domeniul asigurării controlului averii şi al intereselor personale, Autoritatea:
    a) colectează, depozitează și publică toate declaraţiile de avere și de interese personale pe pagina sa web oficială şi asigură accesibilitatea lor permanentă, cu excepția informaţiilor și categoriilor de declarații specificate la art. 9 alin. (2) şi (3) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale;
    b) efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale;
    c) efectuează controlul averii deținute de subiecții declarării, constată dacă există o diferenţă substanţială între veniturile realizate pe parcursul exercitării mandatelor sau a funcțiilor publice ori de demnitate publică şi averea dobîndită în aceeaşi perioadă şi nejustificată şi adresează instanței de judecată cereri în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate;
    [Art.7 al.(1), lit.c) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    d) constată existența unor erori sau lipsa unor date în declarațiile de avere și interese personale și sesizează organul de urmărire penală și/sau Serviciul Fiscal de Stat în vederea determinării existenței elementelor unei infracțiuni și/sau verificării respectării regimului fiscal;
    e) constată contravenţiile referitoare la încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, date în competența sa, conform Codului contravențional al Republicii Moldova;
    [Art.7 al.(1), lit.e) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    f) ține Registrul electronic al subiecţilor declarării averii şi intereselor personale.
    (2) În domeniul exercitării controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor și al restricţiilor, Autoritatea:
    a) constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor și al restricţiilor;
    b) solicită conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării tragerea la răspundere disciplinară  a persoanei care a încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor ori, după caz, dispunerea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia;
    c) solicită conducerii organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării suspendarea din funcție a subiectului declarării pe perioada examinării în instanță a actului de constatare, în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu pentru încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor sau al restricţiilor;
    d) soluționează conflictele de interese date în competența sa;
    e) supraveghează modul de soluționare a conflictelor de interese de către conducătorii organizațiilor publice;
    f) adresează instanţei de judecată cereri privind constatarea nulităţii absolute a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe, sau a deciziei luate cu încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, stabilită printr-un act de constatare definitiv;
    g) adresează o cerere instanței de judecată de îndată ce a fost constatat conflictul de interese în vederea aplicării, ca măsură de asigurare, a suspendării, pe durata procesului, a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe, sau a deciziei luate;
    h) constată și examinează cauzele contravenționale privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor și al restricțiilor, date în competența sa, și, după caz, aplică sancțiuni conform Codului contravențional al Republicii Moldova;
    i) ține Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică.
    (3) În domeniul cooperării cu instituțiile naționale și internaționale, precum și în domeniul asigurării bunei organizări a Autorității și administrării activității de promovare a integrității subiecților declarării, Autoritatea:
    a) prezintă în plenul Parlamentului anual, pînă în data de 31 martie, raportul său de activitate pentru anul precedent;
    b) elaborează și aprobă Regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică;
    c) elaborează, aprobă și difuzează îndrumări metodologice privind modul de declarare a averilor și a intereselor personale, modul de soluționare a conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate, întocmind propriile materiale în acest sens, avînd în vedere practica organelor judiciare;
    d) elaborează studii și analize, întocmește statistici anuale în domeniul său de activitate;
    e) încheie acorduri de colaborare cu instituţiile interesate din ţară şi din străinătate;
    f) asigură instruirea specialiștilor din cadrul organizațiilor publice în domeniul declarării averii și a intereselor personale;
    g) oferă consultanță organizațiilor publice și subiecților declarării în domeniul său de activitate;
    h) stabilește metodologia de efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    i) eliberează certificate de integritate, în termen de 15 zile, la solicitarea conducătorilor entităților publice sau a persoanelor fizice care candidează pentru ocuparea unor funcții publice eligibile.
    [Art.7 al.(3), lit.i) introdusă prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (4) Raportul anual de activitate al Autorității, întocmit conform alin. (3) lit. a), se publică pe pagina web oficială a Autorității.
Capitolul III
ORGANIZAREA AUTORITĂȚII
Secțiunea 1
Structura și conducerea Autorității
    Articolul 8. Structura Autorității
    (1) Autoritatea este constituită din conducere şi aparat.
    (2) Efectivul-limită al Autorității și structura organizatorică a acesteia sînt stabilite printr-o hotărîre a Parlamentului.
    Articolul 9. Conducerea Autorității
    (1) Autoritatea este condusă de un președinte, asistat de un vicepreședinte, care sînt numiți în funcții de Președintele Republicii Moldova la propunerea Consiliului de Integritate.
    (2) Durata mandatului președintelui și a vicepreședintelui Autorității este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat.
    Articolul 10. Condiții pentru a candida la funcțiile de președinte
                          și vicepreședinte al Autorității
    (1) Poate candida la funcțiile de președinte și vicepreședinte al Autorității persoana care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    [Art.10 al.(1), lit.b) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    c) are studii superioare în domeniul dreptului, al economiei, al administraţiei publice sau al managementului;
    d) are o vechime în muncă de cel puţin 7 ani, în cazul președintelui, și de cel puțin 5 ani, în cazul vicepreședintelui, în domeniile menționate la lit. c);
    e) are o reputaţie ireproșabilă;
    f) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani pînă la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic;
    g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
    h) cunoaşte limba de stat;
    i) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.
    [Art.10 al.(1), lit.i) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Se consideră că nu are o reputaţie ireproșabilă în sensul alin. (1) şi nu poate candida la funcţia de președinte sau de vicepreședinte al Autorității persoana:
    a) care are antecedente penale, inclusiv stinse, sau cea care a fost absolvită de răspundere ori pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
    b) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    c) în privința căreia s-a constatat, printr-un act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    d) în privința căreia există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate.
    e) care are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrității instituționale;
    [Art.10 al.(2), lit.e) introdusă prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
   
f) care are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.10 al.(2), lit.f) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (3) Dovada îndeplinirii cerinţelor specificate la alin. (1) lit. f) și i) se face în baza unei declaraţii pe propria răspundere.
    Articolul 11. Concursul pentru suplinirea funcțiilor de
                          președinte și vicepreședinte al Autorității
    (1) Condițiile și procedura de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității se stabilesc printr-un regulament aprobat de Consiliul de Integritate, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    (2) Anunțul privind data şi locul organizării concursului se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Autorității cu cel puţin 30 de zile înainte de data concursului.
    (3) Cererea de participare la concurs, însoțită de actele doveditoare, se depune la Autoritate în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului.
    (31) În momentul depunerii actelor, candidații sînt informați despre inițierea unei verificări conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre testarea conform Legii nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidații semnează declarația de verificare și își prezintă acordul scris pentru  testarea la poligraf.
    [Art.11 al.(31) introdus prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    [Art.11 al.(4) abrogat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (5) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a cererilor de concurs, Consiliul de Integritate verifică respectarea condiţiilor prevăzute la art.10 alin. (1) şi stabilește lista candidaților admiși la concursul pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității.
    [Art.11 al.(5) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la stabilirea listei candidaţilor admiși se organizează concursul pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității.
    (7) Concursul pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității constă dintr-o probă scrisă şi un interviu, cu acordarea unui punctaj pentru fiecare probă.
    (8) Subiectele de concurs la proba scrisă se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel încît să determine atît cunoştinţele de specialitate ale candidaţilor, cît şi calităţile manageriale ale acestora.
    (9) Rezultatele probei scrise pot fi contestate în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea acestora pe pagina web oficială a Autorității şi se soluţionează de către Consiliul de Integritate în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
    (10) Candidații care au promovat proba scrisă susţin un interviu în faţa Consiliului de Integritate, în termen de 5 zile de la data la care a expirat termenul de soluţionare a contestaţiilor, după care sînt testaţi la detectorul comportamentului simulat (poligraf).
    (11) Rezultatele concursului sînt validate de Consiliul de Integritate în termen de 15 zile de la efectuarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Rezultatele testării la poligraf reprezintă unul dintre criteriile de evaluare a candidaților pentru care se acordă punctaj conform regulamentului de concurs, aprobat de către Consiliul de Integritate.
    [Art.11 al.(11) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (12) Cîștigător va fi desemnat candidatul cu cel mai mare punctaj obținut ca urmare a probelor de concurs.
    [Art.11 al.(12) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    [Art.11 al.(12) textul „și care a susținut proba detectorului comportamentului simulat (poligraf)” declarat neconstituțional prin HCC6 din 10.04.18, MO157-166/18.05.18 art.76; în vigoare 10.04.18]
    Articolul 12. Consiliul de Integritate
    (1) Consiliul de Integritate (denumit în cuprinsul prezentei secțiuni Consiliu) este constituit din 7 membri, dintre care:
    a) un reprezentant desemnat de Parlament;
    b) un reprezentant desemnat de Guvern;
    c) un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii;
    d) un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Procurorilor;
    e) un reprezentant desemnat de Congresul Autorităților Locale din Moldova;
    f) doi reprezentanți ai societății civile.
    (2) Reprezentanţii societăţii civile sînt selectați de către Ministerul Justiţiei prin concurs, în baza unui regulament aprobat de Guvern.
    (3) Poate fi numită în funcţia de membru al Consiliului persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    [Art.12 al.(3), lit.b) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    c) are studii superioare;
    d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
    e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.12 al.(3), lit.e1) introdusă prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    g) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
    i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
    j) cunoaşte limba de stat;
    k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.
    k) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.
    [Art.12 al.(3), lit.k) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.01.19]
   
l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
    [Art.12 al.(3), lit.l) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (4) Mandatul de membru al Consiliului este de 5 ani, fără posibilitatea numirii pentru un alt mandat consecutiv, și încetează odată cu expirarea acestuia sau prin revocarea persoanei de către entitatea care a desemnat-o, sau prin demisie, sau prin pensionare, sau în caz de deces al persoanei. În cazul încetării mandatului înainte de termen, entitățile vizate desemnează, în termen de 20 de zile lucrătoare, un nou membru al Consiliului în condițiile alin. (1). În cazul în care nu a fost numit un nou membru al Consiliului pînă la expirarea mandatului celui actual, ultimul îşi exercită atribuţiile pînă la numirea unui nou membru.
    (5) Revocarea mandatului membrului Consiliului se face în cazul în care:
    a) acesta nu-și depune declaraţia de avere şi interese personale sau refuză să o depună;
    b) rămîne definitivă o sentinţă de condamnare a acestuia;
    c) survin circumstanțe care fac ca acesta să nu mai corespundă cerinţelor stabilite la alin. (3);
    d) acesta este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile, din motive de sănătate, o perioadă mai mare de 3 luni consecutive;
    e) acesta absentează nemotivat de la 3 ședințe consecutive sau de la oricare 6 ședințe ale Consiliului în cursul unui an;
    f) acesta încalcă restricția prevăzută la alin. (6).
    (6) Membrii Consiliului au obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea publică a convingerilor lor politice privind activitatea Consiliului sau a Autorității şi să nu favorizeze vreun partid politic.
    (7) Consiliul are următoarele atribuții:
    a) aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea  funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorității, aprobă tematica de concurs şi componenţa comisiilor de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor, adoptînd hotărîri în acest sens;
    b) organizează concursul pentru suplinirea funcțiilor de preşedinte și vicepreşedinte al Autorității;
    c) validează rezultatele concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității și le publică pe pagina web oficială a Autorității în termen de 24 de ore de la validare;
    d) aprobă strategia și planul de activitate al Autorității;
    e) analizează și aprobă rapoartele anuale ale Autorității;
    f) propune Președintelui Republicii Moldova numirea şi revocarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorității;
    g) solicită Președintelui Republicii Moldova suspendarea din funcţii a preşedintelui şi vicepreşedintelui Autorității;
    h) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului şi Colegiului disciplinar, precum şi normele interne de conduită și etică din cadrul Autorității;
    i) efectuează controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;
    j) efectuează controlul averilor președintelui și vicepreședintelui Autorității;
    j) efectuează controlul averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate;
    [Art.12 al.(7), lit.j) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.01.19]
    k) examinează sesizările şi plîngerile în care sînt vizaţi președintele și vicepreședintele Autorității;
    l) examinează și soluționează conflictele de interese ale președintelui și vicepreședintelui Autorității și ale inspectorilor de integritate, precum și sesizările ce țin de încălcarea de către aceștia a regimului juridic al incompatibilităților;
    m) constată contravențiile ce țin de încălcarea de către preşedintele și vicepreşedintele Autorității a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale, al conflictelor de interese sau al incompatibilităților și încheie procese-verbale cu privire la acestea. Procesele-verbale cu privire la contravenţii se trimit spre examinare în fond instanţei de judecată competente în conformitate cu Codul contravențional al Republicii Moldova;
    [Art.12 al.(7), lit.m) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    n) are alte atribuții prevăzute de prezenta lege.
   
[Art.12 al.(7), lit.n) abrogată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.01.19]
    (8) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (7) lit. i)–l), membrii Consiliului au acces la registrele de stat și la alte informații necesare pentru îndeplinirea eficientă a funcțiilor Consiliului, prin accesul gratuit la platforma de interoperabilitate instituită de Guvern, și au dreptul de a procesa date cu caracter personal în condiţiile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (9) Ședințele Consiliului sînt publice și sînt prezidate, pe durata unei ședințe, de un președinte de şedinţă ales cu majoritatea voturilor membrilor desemnați. Ședințele sînt deliberative dacă la acestea participă 5 dintre membrii desemnați. Hotărîrile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor desemnaţi și sînt semnate de președintele ședinței. Prima şedinţă a Consiliului este convocată de către preşedintele Autorității în cel mult o lună de la numirea celui de-al cincilea membru al Consiliului.
    (10) Lucrările de secretariat ale Consiliului sînt asigurate de către  Autoritate.
    (11) Lucrările Consiliului se desfăşoară, de regulă, la sediul Autorității.
    (12) Membrii Consiliului din rîndul reprezentanților societății civile beneficiază, pentru fiecare ședință la care participă, de o indemnizație echivalentă cu a douăzecea parte (1/20) din salariul președintelui Autorității, dar nu mai mult decît pentru 4 ședințe pe lună.
    [Art.12 al.(12) introdus prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.01.19]
    Articolul 13. Numirea în funcția de președinte sau
                          de vicepreședinte al Autorității
    (1) Numirea candidaților selectați de Consiliu în funcția de președinte sau de vicepreședinte al Autorității se dispune prin decretul Președintelui Republicii Moldova în termen de 15 zile de la recepţionarea propunerii de numire în funcție.
    (2) Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de Consiliu şi numai în cazul existenţei unor probe incontestabile de incompatibilitate a candidatului cu funcţia respectivă sau de încălcare de către candidat a legislaţiei, sau de încălcare a procedurilor legale de selectare a candidatului.
    (3) Refuzul Preşedintelui Republicii Moldova de a numi persoana în funcţia de președinte sau de vicepreședinte al Autorității trebuie să fie motivat şi se face în termen de 15 zile de la data recepționării propunerii de numire. În cazul apariţiei unor circumstanţe care necesită o examinare suplimentară, Preşedintele Republicii Moldova anunţă Consiliul despre prelungirea cu 15 zile a termenului prevăzut.
    (4) În cazul în care Preşedintele Republicii Moldova respinge candidatura propusă, Consiliul poate propune, cu votul a 4 membri, aceeaşi candidatură pentru funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al Autorității sau poate propune o altă candidatură, selectată după organizarea unui nou concurs conform prevederilor art. 11.
    (5) În cazul în care Consiliul propune în mod repetat aceeași candidatură, Preşedintele Republicii Moldova emite un decret privind numirea acesteia în funcţia de președinte sau de vicepreședinte al Autorității în termen de 5 zile de la data recepţionării propunerii repetate.
    [Art.13 al.(5) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (6) În termen de 5 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a decretului privind numirea sa în funcție, președintele sau vicepreședintele Autorității depune, în fața Președintelui Republicii Moldova, următorul jurămînt:
    „Jur să-mi exercit obligaţiile funcţionale cu credinţă şi integritate, în serviciul Republicii Moldova, să respect Constituţia şi legile Republicii Moldova, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să protejez proprietatea publică, democraţia şi bunăstarea poporului.”
    Refuzul persoanei de a depune jurămîntul atrage nulitatea numirii sale în funcţie.
    (7) Funcţiile de preşedinte și vicepreşedinte al Autorității sînt funcţii de demnitate publică și sînt incompatibile cu orice altă funcţie sau activitate remunerată, cu excepţia activităţilor didactice, ştiinţifice şi de creație.
    Articolul 14. Atribuțiile președintelui și vicepreședintelui
                         Autorității
    (1) Preşedintele Autorității exercită următoarele atribuţii:
    a) conduce, organizează şi controlează, în limitele legii, activitatea  Autorității;
    b) numeşte în funcţii inspectorii de integritate și funcţionarii publici din aparatul Autorității, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu ale acestora în condiţiile legii, angajează, pe bază de contract, personalul contractual din cadrul Autorității, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de muncă ale membrilor acestuia;
    [Art.14 al.(1), lit.b) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    c) soluţionează, conform legislaţiei, problemele ce ţin de stabilirea sporurilor la salariu şi de acordare a primelor;
    d) aprobă regulamentul intern al Autorității;
    e) aprobă schema de încadrare a aparatului Autorității în conformitate cu structura aprobată de Parlament;
    f) prezintă spre aprobare Consiliului strategia și planul de activitate al Autorității;
    g) aprobă metodologia de efectuare a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor şi al restricţiilor;
    h) aprobă regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică;
    i) aprobă îndrumările metodologice privind modul de declarare a averilor și a intereselor personale, de soluționare a conflictelor de interese și a stărilor de incompatibilitate;
    j) aprobă modelul legitimaţiei de serviciu;
    k) aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare inspectorilor de integritate, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul Autorității;
    l) asigură organizarea unui proces sistematic şi planificat de perfecţionare profesională continuă a inspectorilor de integritate și a funcţionarilor publici ai aparatului Autorității;
    m) prezintă Consiliului anual, pînă în data de 1 martie, și prezintă în plenul Parlamentului anual, pînă în data de 31 martie, raportul de activitate al Autorității pentru anul precedent și asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității;
    n) prezintă Consiliului, trimestrial sau la cerere, informaţii referitoare la activitatea Autorității;
    o) prezintă Consiliului raportul anual de audit, în termen de maximum 5 zile de la primire, şi asigură publicarea acestuia pe pagina web oficială a Autorității;
    p) organizează și implementează sistemul de management financiar și control intern și poartă răspundere managerială pentru administrarea bugetului Autorității și a patrimoniului public aflat în gestiune;
    [Art.14 al.(1), lit.p) în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    q) reprezintă Autoritatea în relaţiile cu alte organizații publice din ţară şi cu instituții  similare din alte state;
    r) inițiază şi semnează, în condiţiile legii, acorduri de cooperare cu instituţii similare din alte state.
     (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), preşedintele Autorității emite ordine și dispoziții.
    (3) Vicepreşedintele Autorității exercită atribuţiile ce îi sînt încredinţate de preşedintele Autorității. În cazul absenţei preşedintelui Autorității, al vacanței funcției acestuia sau al suspendării mandatului acestuia, atribuţiile de preşedinte al Autorității sînt exercitate de vicepreşedintele ei.
    (4) Preşedintele şi vicepreşedintele Autorității nu exercită atribuţii privind controlul averilor și al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
    Articolul 15. Încetarea și suspendarea mandatelor de
                         președinte și vicepreședinte al Autorității
    (1) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui Autorității încetează în cazul:
    a) demisiei acestuia;
    b) revocării acestuia;
    c) expirării mandatului său;
    d) atingerii de către acesta a vîrstei de pensionare;
    e) decesului acestuia.
    (2) Revocarea președintelui sau a vicepreședintelui Autorității se face în cazul în care:
    a) acesta nu și-a depus declaraţia de avere și interese personale ori a refuzat să o depună;
    b) acesta a obţinut calitatea de membru al unui partid politic;
    c) rămîne definitivă o sentinţă de condamnare a acestuia;
    d) survin circumstanțe care fac ca acesta să nu mai corespundă cerinţelor stabilite la art. 10;
    e) acesta, din motive de sănătate, este în imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutiv;
    f) acesta este declarat dispărut fără veste, conform legii.
    (3) În cazul expirării mandatului de președinte sau de vicepreședinte al Autorității, concursul pentru numirea unui nou președinte sau vicepreședinte se organizează cu cel mult 60 de zile înaintea expirării mandatului actualului președinte sau vicepreședinte.
    (4) În cazul intervenirii vacanţei funcţiei de preşedinte sau vicepreşedinte al Autorității, aceasta este suplinită urmînd procedura prevăzută la art. 11. În acest caz, persoana nou-numită în funcția de președinte sau vicepreședinte va exercita un mandat de 5 ani.
    (5) Mandatul președintelui sau al vicepreședintelui Autorității se suspendă în cazul în care:
    a) este trimis în instanţa de judecată un dosar penal în care acesta este învinuit de comiterea unei infracţiuni incompatibile cu funcția deținută – pînă la o hotărîre judecătorească definitivă;
    b) acesta este înregistrat în calitate de candidat pentru o funcţie electivă;
    c) acestuia i s-a acordat concediu de maternitate/paternitate sau pentru îngrijirea copilului.
    (6) Încetarea şi suspendarea mandatelor de președinte și vicepreședinte al Autorității se dispune prin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului. Decretele privind încetarea și suspendarea mandatelor președintelui și vicepreședintelui Autorității se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
   (7) Dacă și președintele și vicepreședintele Autorității sînt suspendați din funcții sau intervine vacanța ambelor funcții, Consiliul deleagă atribuțiile de conducere unui șef al subdiviziunii structurale din cadrul aparatului Autorității. Interimatul încetează la data revenirii în funcții a titularilor sau la data numirii unui nou președinte sau vicepreședinte al Autorității.
    [Art.15 al.(7) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
Secțiunea a 2-a
Aparatul Autorității
    Articolul 16. Aparatul Autorității
    (1) Aparatul Autorității este compus din inspectori de integritate, funcționari publici și personal contractual.
    (2) Atribuțiile și sarcinile personalului aparatului Autorității se stabilesc prin regulamentul intern aprobat prin ordinul președintelui Autorității.
    Articolul 17.  Inspectorul de integritate
    (1) Inspectorul de integritate este persoana angajată în această funcţie prin concurs și care este responsabil de efectuarea controlului averii și al intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
    (2) Funcţia de inspector de integritate este o funcţie publică cu statut special, fiind exercitată în modul stabilit de prezenta lege și Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public în măsura în care prezenta lege nu prevede altfel.
    (3) Inspectorul de integritate primeşte legitimaţie de serviciu în modul stabilit de Autoritate.
    Articolul 18. Numirea în funcția de inspector de integritate
    (1) Poate candida la funcţia de inspector de integritate persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) are domiciliul pe teritoriul Republicii Moldova;
    c) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    [Art.18 al.(1), lit.c) în redacția LP238 din 08.11.18, MO441-447/30.11.18 art.709]
    d) are studii superioare juridice sau economice;
    e) în ultimii 4 ani de activitate a avut cel puțin 2 ani de experiență de muncă în domeniul studiilor superioare deținute;
    f) are o reputaţie ireproşabilă;
    f1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;
    [Art.18 al.(1), lit.f1) introdusă prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    g) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani pînă la anunţarea concursului membru al vreunui partid politic, nici nu a desfăşurat activitate politică în cadrul unui partid politic sau al unei organizații social-politice;
    h) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
    i) cunoaşte limba de stat.
    (2) Se consideră că nu are o reputaţie ireproşabilă în sensul alin. (1) şi nu poate candida la funcţia de inspector de integritate persoana:
    a) care are antecedente penale, inclusiv stinse, ori a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere;
    b) care a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    c) în privința căreia s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al  conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    d) în privința căreia s-a dispus confiscarea averii nejustificate printr-o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată;
    e) în privința căreia există interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.
     [Art.18 al.(2), lit.e) introdusă prin LP74 din 26.04.18, MO235-244/29.06.18 art.368]
    (21) În momentul depunerii actelor, candidații sînt informați despre inițierea unei verificări conform Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice și despre testarea conform Legii nr. 269/2008 privind aplicarea testării la detectorul comportamentului simulat (poligraf). Candidații semnează declarația de verificare și își prezintă acordul scris pentru testarea la poligraf.
    [Art.18 al.(21) introdus prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (3) Concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate este organizat de către Autoritate conform unui regulament aprobat prin hotărîre a Consiliului de Integritate şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Autorității. Desfăşurarea probelor din cadrul concursului se monitorizează şi se înregistrează video.
    (4) Candidatul care a promovat concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate este angajat în funcție numai după prezentarea unei declarații de integritate pe propria răspundere conform modelului aprobat de Consiliul de Integritate.
    [Art.18 al.(4) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    [Art.18 al.(5) abrogat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 19. Activitățile desfășurate de inspectorii
                         de integritate
    Inspectorii de integritate desfăşoară următoarele activităţi:
    a) primesc, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averilor deținute de persoane în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice și de demnitate publică, de asemenea cu privire la incompatibilităţile şi conflictele de interese ale persoanelor care ocupă o funcţie publică sau de demnitate publică;
    [Art.19 lit.a) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    b) efectuează controlul averilor și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    c) efectuează controlul privind depunerea în termen a declaraţiilor de avere și interese personale de către subiecții declarării;
    d) constată diferenţele substanţiale, ținînd cont de modificările intervenite în averea subiectului declarării în timpul exercitării mandatului, a funcției publice sau de demnitate publică şi în veniturile obținute de acesta în aceeaşi perioadă;
    [Art.19 lit.d) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    e) examinează și soluționează conflictele de interese ale persoanelor prevăzute de Legea privind declararea averii și a intereselor personale;
    f) sesizează organizația publică în care activează subiectul declarării sau autoritatea responsabilă de numirea în funcție a acestuia în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu ale acestuia în cazul constatării unei stări de incompatibilitate sau a unui conflict de interese;
    [Art.19 lit.f) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    g) întocmesc acte de constatare în condițiile legii;
    h) constată contravenţii, examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni contravenționale.
    Articolul 20. Drepturile și obligațiile inspectorului
                         de integritate
    (1) Inspectorul de integritate are următoarele drepturi:
    a) să solicite informații și explicații de la persoanele supuse controlului;
    b) să solicite informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor de control al averilor şi intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor şi al restricţiilor de la alte persoane fizice şi juridice;
    c) să acceseze on-line, gratuit, registrele de stat ale organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare a acestora, în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea averilor și a intereselor personale a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    [Art.20 lit.c) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    d) să prelucreze date cu caracter personal în exercitarea atribuțiilor ce țin de verificarea averilor și intereselor personale, a conflictelor de interese, incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor și să asigure confidențialitatea și securitatea acestora, inclusiv după încetarea activității de control.
    [Art.20 lit.d) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Inspectorul de integritate are următoarele obligații:
    a) să-şi îndeplinească atribuţiile cu obiectivitate, respectînd principiile legalităţii, independenţei, imparţialităţii, transparenței, confidențialității, celerităţii, integrității, egalității, al dreptului la apărare şi al bunei administrări;
    b) să comunice imediat, în scris, conducătorului ierarhic superior orice situaţie de conflict de interese în care se află;
    c) să depună, în condițiile legii, declarația de avere și interese personale;
    [Art.20 lit.c) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    d) să protejeze informațiile cu acces limitat care i-au devenit cunoscute în exercitarea atribuţiilor de serviciu și să nu le divulge persoanelor terțe decît în condițiile stabilite de lege;
    e) să se abţină de la orice activitate sau manifestare ce contravine funcţiei deţinute;
    f) să respecte prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 325/2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale.
    [Art.20 al.(2), lit.f) introdusă prin LP305 din 21.12.17, MO7-17/12.01.18 art.66]
    (3) Inspectorul de integritate nu solicită și nu primește dispoziţii, inclusiv de la președintele sau vicepreședintele Autoritatii, referitoare la controalele privind averea și interesele personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
    (4) Orice tentativă de influență din partea președintelui sau a vicepreședintelui Autorității ori din partea unor persoane terțe este comunicată de către inspector imediat Consiliului de Integritate.
    Articolul 21. Incompatibilitățile și interdicțiile aplicabile
                          inspectorilor de integritate
    (1) Funcția de inspector de integritate este incompatibilă cu:
    a) orice altă funcție sau activitate remunerată, cu excepţia activităţilor didactice, ştiinţifice și de creaţie;
    b) activitatea de întreprinzător, desfășurată personal;
    [Art.21 lit.b) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    c) calitatea de membru al unui partid sau participarea la orice activitate cu caracter politic.
    (2) Pe perioada serviciului în cadrul Autorității, inspectorul de integritate este obligat să transmită în administrare fiduciară unei alte persoane cota sa parte din capitalul social al societăţii comerciale, în modul stabilit de lege.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, inspectorul de integritate nu are dreptul:
    a) să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea unui partid politic, să acorde sprijin candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
    b) să primească ori să acorde recompense băneşti sau alte avantaje necuvenite;
    c) să-și exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Autorității.
    (4) În cazul în care a încălcat prevederile alin. (1) și (2), inspectorul de integritate este eliberat din funcție indiferent de durata stării de incompatibilitate.
    Articolul 22. Răspunderea inspectorilor de integritate
    (1) Inspectorul de integritate este direct responsabil de calitatea controalelor efectuate și a actelor întocmite conform criteriilor stabilite prin regulamentul aprobat de Consiliul de Integritate.
    (2) Inspectorul de integritate poartă răspundere disciplinară, contravențională, civilă sau penală în conformitate cu legislația.
    Articolul 23. Răspunderea disciplinară
    (1) Constituie abatere disciplinară, care se examinează de către Colegiul disciplinar, următoarele fapte ale inspectorului de integritate:
    a) îndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;
    b) nerespectarea programului de muncă, inclusiv absența sau întîrzierea nemotivată la serviciu ori plecarea înainte de termenul stabilit în program, admisă în mod repetat;
    c) nerespectarea cerințelor privind păstrarea secretului de stat sau a confidențialității informațiilor de care inspectorul de integritate ia cunoștință în exercițiul funcției;
    d) imixtiunea în activitatea unui alt inspector de integritate sau admiterea oricăror influențe necorespunzătoare asupra unei autorități, instituții sau a unor funcționari pentru soluționarea oricărei probleme;
    e) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (3);
    f) atitudinea nedemnă, manifestările sau modul de viață care aduc atingere onoarei, integrității, probității profesionale, prestigiului Autorității sau care încalcă normele de conduită și de etică.
    [Art.23 al.(1) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Colegiul disciplinar este alcătuit din:
    a) un reprezentant al subdiviziunii resurse umane din cadrul Autorității;
    b) un reprezentant al societății civile;
    c) un reprezentant al mediului academic;
    d) un reprezentant al serviciului juridic al Autorității;
    d1) un reprezentant al subdiviziunii cu atribuții de audit din cadrul Autorității;
    [Art.23 al.(2), lit.d1) introdusă prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    e) doi reprezentanţi ai Consiliului de Integritate.
    (3) Colegiul disciplinar își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Consiliul de Integritate. Colegiul disciplinar raportează semestrial Consiliului despre activitatea sa.
    (4) La examinarea unei cauze disciplinare, participarea inspectorului de integritate în privinţa căruia s-a intentat procedura disciplinară este obligatorie. Dacă inspectorul de integritate lipseşte în mod nejustificat, Colegiul disciplinar poate decide examinarea cauzei disciplinare în lipsa lui.
    (5) Inspectorul de integritate în privinţa căruia s-a intentat o procedură disciplinară are obligația să dea explicaţii, personal sau asistat de un avocat, în faţa Colegiului disciplinar.
    (6) Sancțiunea disciplinară se aplică prin ordin al președintelui Autorității, în baza deciziei majorității membrilor desemnați ai Colegiului disciplinar, în termen de 6 luni de la constatarea faptei, dar nu mai tîrziu de un an de la comiterea ei.
    (7) Încălcarea de către inspectorul de integritate a obligațiilor profesionale, a disciplinei de serviciu, a conduitei profesionale atrage următoarele sancțiuni:
    a) avertisment;
    b) mustrare;
    c) eliberarea din funcție.
    (8) Membrii reprezentanți ai societății civile și ai mediului academic vor fi selectați de către Consiliul de integritate în conformitate cu regulamentul aprobat de către aceștia.
    [Art.23 al.(8) introdus prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 24. Temeiurile încetării funcției de inspector
                          de integritate
    (1) Funcția de inspector de integritate încetează ca urmare a eliberării din funcție ori în caz de deces.
    (2) Inspectorul de integritate este eliberat din funcție în următoarele cazuri:
    a) în cazul lichidării subdiviziunii Autorității sau al reducerii statelor de funcție;
    b) în cazul incapacității de a-și îndeplini atribuțiile, constatată prin examen medical de specialitate;
    c) în cazul nedepunerii declaraţiei de avere și interese personale sau al refuzului de a o depune;
    d) în cazul încălcării grave sau încălcării sistematice a disciplinei, fapt constatat de Colegiul disciplinar;
    e) în legătură cu tăinuirea unor fapte ce împiedică angajarea în serviciu;
    f) în cazul comiterii unei infracțiuni şi al condamnării printr-o sentință judecătorească definitivă;
    g) în cazul în care rămîne definitiv actul de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către inspectorul de integritate a unui act administrativ sau încheierea directă ori prin intermediul unei persoane terțe a unui act juridic cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, incompatibilitățile, restricțiile și limitările;
    [Art.24 al.(2), lit.g) introdusă prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    h) în cazul retragerii cetățeniei Republicii Moldova.
    Articolul 25. Statutul altor angajați ai Autorității
    (1) Funcționarii publici care activează în cadrul Autorității cad sub incidenţa Legii cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public.
    (2) Personalul contractual din cadrul Autorității cade sub incidența prevederilor Codului muncii al Republicii Moldova.
Capitolul  IV
PROCEDURA DE CONTROL AL AVERII ȘI AL INTERESELOR
PERSONALE ŞI PRIVIND RESPECTAREA REGIMULUI JURIDIC
AL CONFLICTELOR DE INTERESE, AL INCOMPATIBILITĂŢILOR
ŞI AL RESTRICȚIILOR

Secțiunea 1
Controlul averilor și al intereselor personale
    Articolul 26. Conținutul controlului averii și intereselor
                          personale
    Controlul averii şi al intereselor personale constă în verificarea declaraţiilor de avere și interese personale, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcţiilor publice și de demnitate publică.
    Articolul 27. Controlul declarațiilor de avere și interese
                         personale
    (1) Controlul declarațiilor de avere și interese personale constă în verificarea depunerii în termen a declarațiilor de către subiecții declarării, precum și verificarea respectării cerințelor de formă a declarațiilor de avere și interese personale.
    (2) Controlul declarațiilor de avere și interese personale este inițiat după expirarea termenului de depunere a declarațiilor de avere și interese personale.
    (3) Cel puțin 40% dintre controalele declarațiilor de avere și interese personale efectuate în decursul unui an calendaristic vor viza persoanele cu funcții de demnitate publică, care vor fi selectate în mod aleatoriu pentru controlul din oficiu al acestora.
    [Art.27 al.(3) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (4) Declaraţiile de avere şi interese personale supuse controlului se repartizează aleatoriu, prin sistemul electronic de distribuire.
    (5) Redistribuirea declaraţiilor de avere şi interese personale, repartizate inspectorilor de integritate în condiţiile alin. (4), se face în următoarele cazuri:
    a) imposibilitatea inspectorului de a-și exercita atribuţiile timp de cel puțin 30 de zile din motive de boală, delegare, detaşare, transfer;
    [Art.27 al.(5), lit.a) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    b) solicitarea motivată a inspectorului de integritate căruia i-a fost repartizat dosarul de control;
    c) suspendarea din funcţie a inspectorului de integritate în condiţiile legii;
    d) starea de incompatibilitate a inspectorului de integritate;
    e) conflictul de interese al inspectorului de integritate;
    f) neexaminarea declaraţiei de avere şi interese personale, din motive imputabile inspectorului de integritate, pe o durată mai mare de 30 de zile;
    g) eliberarea din funcție a inspectorului de integritate.
    [Art.27 al.(5), lit.g) introdusă prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (6) Dacă în urma controlului declarațiilor de avere și interese personale se constată că subiectul declarării nu a depus sau a depus tardiv declarația de avere și interese personale, inspectorul de integritate îi aplică acestuia o sancțiune contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova. Depunerea declaraţiei de avere şi interese personale după expirarea termenului de depunere, în intervalul de timp cuprins între termenul de depunere şi data iniţierii controlului, se califică ca depunere tardivă a declaraţiei.
    [Art.27 al.(6) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (7) În cazul nedepunerii declarației de avere și interese personale, inspectorul de integritate transmite organizației publice în care activează subiectul declarării cu statut de funcționar public sau transmite pe numele subiectului declarării, în cazul în care acesta exercită o funcție de demnitate publică, un demers pentru depunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile.
    [Art.27 al.(7) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (8) Nedepunerea declarației de avere și interese personale în termen de 30 de zile de la recepţionarea demersului inspectorului de integritate sau refuzul de a o depune constituie temei de încetare a mandatului, a raporturilor de muncă ori de serviciu. Inspectorul de integritate notifică imediat despre aceasta conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării în vederea declanșării procedurii de încetare a mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale subiectului vizat de demers. Conducătorul organizației publice sau al autorității responsabile de numirea în funcție a subiectului declarării este obligat să informeze Autoritatea cu privire la măsurile întreprinse în termen de o lună de la data recepționării notificării inspectorului de integritate.
    [Art.27 al.(8) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 28. Temeiurile de inițiere a controlului averii
                          și al intereselor personale
    (1) Autoritatea efectuează controlul averii și al intereselor personale din oficiu ori la sesizarea unor persoane fizice sau juridice, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale metodologiei de efectuare a controlului averii și al intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor. Sesizarea făcută de persoane fizice sau juridice cu rea-credinţă atrage după sine răspunderea juridică a celui care a făcut sesizarea.
    (2) Controlul din oficiu se inițiază la sesizarea președintelui ori a  vicepreşedintelui Autorității sau a inspectorului de integritate. Controlul din oficiu este inițiat în cazul prevăzut la alin. (3), precum și în baza unor informații publice.
    (3) Dacă se constată lipsa unor date din declarația de avere și interese personale, precum și în cazul nedepunerii sau al depunerii tardive a declarației, inspectorul de integritate inițiază controlul averii și al intereselor personale.
    Articolul 29. Condițiile de depunere a sesizărilor
    Sesizarea formulată de o persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat trebuie să întrunească condițiile de formă și conținut stabilite de Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiționare.
    Articolul 30. Distribuirea aleatorie a sesizărilor
    (1) Sesizările depuse de persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau de drept privat, precum şi cele din oficiu se înregistrează imediat și se repartizează aleatoriu prin sistemul electronic de distribuire a sesizărilor.
    (2) Redistribuirea sesizărilor repartizate inspectorilor de integritate se poate face în condițiile alin. (1) în următoarele cazuri:
    a) imposibilitatea inspectorului de a-și exercita atribuțiile timp de cel puțin 30 de zile din motive de boală, delegare, detașare, transfer sau eliberare din funcție;
    [Art.30 al.(2), lit.a) modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    b) la solicitarea motivată a inspectorului căruia i-a fost repartizat dosarul de control;
    c) suspendarea din funcție a inspectorului în condițiile legii;
    d) starea de incompatibilitate a inspectorului;
    e) conflictul de interese în care se află inspectorul;
    f) neexaminarea sesizării, din motive imputabile inspectorului, pe o durată mai mare de 30 de zile.
    Articolul 31. Verificarea prealabilă
    [Art.31 denumirea modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
   (1) În termen de 15 zile de la data repartizării sesizărilor, inspectorul de integritate efectuează verificarea prealabilă a acestora. În cadrul verificării prealabile, inspectorul de integritate verifică respectarea condițiilor de formă și conținut ale sesizărilor și existența bănuielii rezonabile privind încălcarea regimului juridic de declarare a averii și a intereselor personale. Verificarea prealabilă include validarea datelor din declarațiile de avere și interese personale prin intermediul sistemului informațional e-Integritate. Verificarea prealabilă se finalizează cu emiterea unui proces-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii controlului.
    [Art.31 al.(1) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Procesul-verbal de inițiere a controlului sau de refuz al inițierii acestuia va cuprinde:
    a) anul, luna şi ziua întocmirii lui;
    b) numele, prenumele şi funcţia celui care l-a întocmit;
    c) numele, prenumele şi domiciliul subiectului controlului;
    d) temeiurile şi motivele iniţierii controlului sau ale refuzului de inițiere a acestuia;
    e) semnătura celui care a întocmit  procesul-verbal.
    [Art.31 al.(3) abrogată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    [Art.31 al.(4) abrogată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 32. Procedura de control al averii şi al intereselor
                          personale
    (1) În procesul de control al averii și al intereselor personale, inspectorul de integritate verifică datele şi informaţiile privind averea existentă a persoanei supuse controlului, precum şi  modificările patrimoniale intervenite pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică. Controlul poate fi efectuat pe durata exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică şi în decursul a 3 ani după încetarea acesteia.
    [Art.32 al.(1) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Dacă persoana supusă controlului este căsătorită ori se află în concubinaj sau dacă are persoane la întreţinere și/sau copii minori, verificarea se va extinde şi asupra averii membrilor de familie sau concubinului/concubinei acesteia.
    (3) În procesul de control al averii și intereselor personale, inspectorul de integritate are dreptul să solicite oricăror persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, inclusiv instituțiilor financiare, documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului.
    (4) La solicitarea inspectorului de integritate, subiecţii menţionaţi la alin. (3) sînt obligaţi să prezinte Autorității, în termen de 15 zile de la recepţionarea solicitării, pe suport de hîrtie sau în format electronic, datele, informaţiile, înscrisurile şi documentele justificative solicitate.
    (5) Inspectorul de integritate poate solicita informațiile necesare pentru desfășurarea activității sale și de la organizațiile și asociațiile internaţionale în conformitate cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte.
    (6) În cazul în care se constată că persoana supusă controlului deţine şi alte bunuri decît cele înscrise în declaraţia de avere şi interese personale ori se constată diferenţe substanţiale între veniturile declarate şi averea deținută, inspectorul de integritate îi solicită informaţii şi dovezi privind justificarea acestei diferențe şi are obligaţia de a o invita pentru a prezenta un punct de vedere. Invitarea se face prin scrisoare recomandată şi cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc ce confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere urmează a fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației.
    (7) Pentru clarificarea tuturor neconcordanțelor dintre valoarea declarată și valoarea reală a bunurilor menționate în declarație, inspectorul de integritate  poate dispune efectuarea unei expertize, potrivit legii. Această expertiză se efectuează din contul Autorității.
    (8) Persoana supusă controlului are dreptul să efectueze expertize pe cont propriu.
    (9) Expertul poartă răspundere conform legislației pentru nerespectarea confidențialității informațiilor obținute în timpul efectuării expertizei și pentru prezentarea unor concluzii false.
    Articolul 33. Drepturile persoanei supuse controlului
                          averii și al intereselor personale
    Persoana supusă controlului averii și al intereselor personale are dreptul:
    a) să ia cunoştinţă de actele şi de materialele dosarului, inclusiv sesizarea depersonalizată;
    a1) să fie informată despre inițierea controlului;
    [Art.33 lit.a1) introdusă prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    b) să fie asistată de un avocat sau de un reprezentant pe bază de mandat sau procură;
    c) să prezinte datele şi informaţiile pe care le consideră necesare;
    d) să fie informată cu privire la drepturile şi obligaţiile sale;
    e) să conteste, în condițiile legii, actul de constatare emis de către inspectorul de integritate.
    [Art.33 lit.e) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 34. Rezultatele controlului averii și al intereselor
                          personale
    (1) Dacă după exprimarea verbală sau în scris a punctului de vedere al persoanei supuse controlului se constată că între averea dobîndită în timpul exercitării mandatelor, a funcțiilor publice sau de demnitate publică şi veniturile obţinute în aceeaşi perioadă este o diferență substanţială şi deţinerea averii are caracter nejustificat sau dacă persoana supusă controlului nu se prezintă, în termen de 15 zile de la confirmarea recepționării invitației, să-și prezinte punctul de vedere, inspectorul de integritate întocmește un act de constatare, cauza fiind transmisă în instanţa de judecată competentă spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Dacă recepţionarea invitaţiei nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmeşte actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitaţii repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepţionarea invitaţiei repetate, cauza fiind transmisă instanţei de judecată competente spre examinare în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate. Confiscarea se poate referi la întreaga valoare a averii deținute de subiectul declarării, la valoarea unei părți din aceasta sau a unui bun/unor bunuri determinate.
    [Art.34 al.(1) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) În cazul în care constată existenţa unei bănuieli rezonabile privind săvîrşirea unei infracţiuni sau încălcarea legislației fiscale, inspectorul de integritate sesizează organele de urmărire penală sau, după caz, Serviciile Fiscale de Stat în vederea stabilirii obligaţiilor fiscale potrivit legii.
    (3) În cazurile menționate la alin. (2), inspectorul de integritate continuă procedura de control. Organele de urmărire penală și Serviciile Fiscale de Stat au obligația să informeze inspectorul de integritate cu privire la decizia luată.
    (4) Dacă nu constată una dintre situațiile prevăzute la alin. (1) sau (2), inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.
    (5) Acţiunile şi actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului averii nu sînt publice, cu excepția actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (6) În cazul în care inspectorul de integritate constată că membrii de familie sau concubinul/concubina persoanei supuse controlului ori subiecţii menţionaţi la art. 32 alin. (3) nu i-au furnizat în termen informația privind averea și veniturile persoanei în cauză, acesta le va aplica sancțiunea contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.
    Articolul 35. Actul de constatare
    (1) Actul de constatare va cuprinde următoarele:
    a) partea introductivă, în care se indică data și locul întocmirii actului, numele și prenumele inspectorului de integritate, funcția și datele privind persoana supusă controlului, motivul controlului;
    b) partea descriptivă, care cuprinde: punctul de vedere al persoanei supuse controlului, dacă acesta a fost exprimat; constatarea diferenţelor substanţiale, cu stabilirea existenţei averii nejustificate sau a părţii nejustificate din avere;  rezultatele expertizelor, după caz;
    c) concluzii şi decizii.
    (2) Inspectorul de integritate, în termen de 5 zile de la întocmirea actului de constatare, îl transmite în scris persoanei verificate. După caz, acesta este transmis şi organelor de urmărire penală sau Serviciilor Fiscale de Stat.
    (3) Actul de constatare transmis organelor de urmărire penală sau Serviciilor Fiscale de Stat este examinat în mod obligatoriu de către aceste instituţii. Ele urmează să întreprindă de urgență măsurile care se impun potrivit competenţelor lor legale și să informeze inspectorul de integritate cu privire la măsurile întreprinse.
   (4) În cazul în care prin actul de constatare s-a stabilit existența unei averi nejustificate, cererea privind confiscarea averii nejustificate sau a contravalorii acesteia se depune la judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul persoana supusă controlului. Autoritatea solicită aplicarea unor măsuri de asigurare pe perioada examinării cauzei civile.
    [Art.35 al.(4) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (5) În cazul în care persoana vizată în actul de constatare este Preşedintele Republicii Moldova, Preşedintele Parlamentului, Prim-ministrul, Procurorul General, un judecător al Curţii Constituţionale, președintele Consiliului Superior al Magistraturii sau președintele Consiliului Superior al Procurorilor, competenţa de examinare a cererii menționate la alin. (4) revine Curții Supreme de Justiție, care judecă cauza în complet de 3 judecători.
    [Art.35 al.(5) modificat prin LP265 din 23.11.18, MO1-5/04.01.19 art.8; în vigoare 04.01.19]
    Articolul 36. Contestarea actului de constatare
    (1) Persoana care a fost supusă controlului poate contesta actul de constatare în termen de 15 zile de la primirea acestuia, în instanța de contencios administrativ.
    (2) Dacă actul de constatare nu a fost contestat în termenul prevăzut la alin. (1), actul de constatare rămîne definitiv, iar inspectorul de integritate îl expediază, în termen de 15 zile, organelor competente în vederea executării actului de constatare și luării altor măsuri legale care se impun.
    [Art.36 al.(2) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
   
(3) Conducătorul organizației publice, sesizat în temeiul alin. (2), este obligat să informeze Autoritatea despre măsurile întreprinse în termen de o lună de la data recepționării sesizării.
    [Art.36 al.(3) introdus prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
Secțiunea a 2-a
Controlul privind respectarea regimului juridic al conflictelor
de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor
    Articolul 37. Controlul privind respectarea regimului juridic
                         al conflictelor de interese, al incompatibilităților,
                         restricțiilor și limitărilor
    (1) După repartizarea aleatorie a sesizării de efectuare a controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va dispune începerea controlului.
    (2) Prevederile art. 31, art. 32 alin. (3)–(5), art. 33, art. 34 alin. (2), art. 35 şi 36 se aplică în mod corespunzător și în cadrul procedurii de inițiere a controlului și de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese,al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor.
    [Art.37 al.(2) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (3) În cadrul procedurii de control privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate are obligaţia de a invita persoana supusă controlului să-şi prezinte punctul de vedere printr-o scrisoare recomandată cu aviz de primire sau prin orice alt mijloc care confirmă informarea (telegramă, fax, e-mail etc.). Punctul de vedere al persoanei supuse controlului poate fi prezentat în termen de 15 zile de la recepționarea invitației. Dacă recepţionarea invitaţiei pentru a prezenta un punct de vedere nu este confirmată mai mult de 30 de zile de la expedierea acesteia, inspectorul de integritate întocmeşte actul de constatare numai după expirarea a 15 zile de la expedierea unei invitaţii repetate, indiferent de faptul dacă a fost sau nu confirmată recepţionarea acesteia.
    (4) Acţiunile şi actele efectuate de inspectorul de integritate în cadrul controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor nu sînt publice, cu excepţia actului de constatare, care se publică pe pagina web oficială a Autorității cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.
    (5) În cazul în care nu se constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate va înceta procedura de control prin emiterea unui act de constatare.
    [Art.37 al.(5) introdus prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    Articolul 38. Rezultatele controlului privind respectarea
                         regimului juridic al conflictelor de interese,
                         al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor
    (1) În urma controlului privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate emite un act de constatare în cazul în care stabileşte că:
    a) persoana supusă controlului nu a declarat și nu a soluționat conflictul de interese sau a emis/adoptat un act administrativ, sau a încheiat direct ori prin intermediul unei persoane terțe un act juridic, sau a luat personal o decizie ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese;
    b) persoana supusă controlului s-a aflat ori se află în stare de incompatibilitate;
    c) persoana supusă controlului a încălcat restricţiile prevăzute de lege.
    (2) Actul de constatare privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţii sau al restricţiilor se întocmește în conformitate cu prevederile art. 35 și se aduce la cunoștința persoanei vizate de acesta în termen de 5 zile lucrătoare de la data întocmirii.
    (3) Persoana poate contesta actul de constatare în condițiile stabilite la art. 36.
    (4) Actul de constatare privind încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilității sau al restricțiilor rămîne definitiv după expirarea termenului specificat la art. 36 alin. (1).
    Articolul 39. Efectele constatării încălcării regimului
                          juridic al conflictelor de interese
    (1) În cazul în care se constată nedeclararea sau nesoluționarea unui conflict de interese, inspectorul de integritate încheie un proces-verbal cu privire la contravenție și îl trimite instanței judecătorești spre examinare conform procedurii stabilite de Codul contravențional al Republicii Moldova.
    (2) Din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al conflictului de interese rămîne definitiv, Autoritatea sesizează, în termen de cel mult 5 zile, conducerea organizației publice sau a autorității responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării în vederea declanșării procedurii disciplinare sau, după caz, în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei care a emis/adoptat actul administrativ sau a încheiat, direct ori prin persoane terțe, actul juridic, sau a luat ori a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese.
    [Art.39 al.(2) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (3) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunea disciplinară este aplicată în termen de 6 luni de la data la care rămîne definitiv actul de constatare sau de la data la care expiră termenul de contestare, în cazul în care actul de constatare al inspectorului de integritate nu a fost contestat.
    (4) Din moment ce actul de constatare a încălcării regimului juridic al conflictelor de interese rămîne definitiv, Autoritatea, în termen de 3 luni, adresează instanței de judecată o cerere de chemare în judecată privind declararea nulității absolute a actului administrativ emis/adoptat sau a actului juridic încheiat direct ori prin persoane terțe, sau a deciziei luate cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, cu excepția cazurilor în care anularea actelor menționate ar aduce daune interesului public.
    (5) Cererea de chemare în judecată se depune de către Autoritate din oficiu sau la cererea persoanei care consideră că i s-a lezat un drept, libertatea ori un interes legitim ca urmare a unui conflict de interese.
    (6) Cererea de chemare în judecată se depune în instanţă şi în cazul în care persoana care a emis/a adoptat un act administrativ sau a încheiat un act juridic direct ori prin intermediul unei persoane terțe, sau a luat o decizie cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese nu mai deţine funcţia respectivă.
    (7) Instanţa de judecată poate dispune motivat, suplimentar față de constatarea nulităţii absolute a actului administrativ emis/adoptat, a actului juridic încheiat direct sau prin intermediul unei persoane terțe ori a deciziei luate cu încălcarea dispozițiilor legale privind conflictul de interese, și repunerea părţilor în situaţia anterioară.
    (8) Sînt exceptate de la prevederile alin. (4)–(7) actele normative şi actele judiciare.
    Articolul 40. Efectele constatării încălcării regimului
                         juridic al incompatibilităților
    (1)  Din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al incompatibilităților rămîne definitiv, Autoritatea sesizează, în termen de 15 zile, conducerea organizaţiei publice sau a autorităţii responsabile de numirea în funcţie a subiectului declarării în vederea încetării mandatului acestuia, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale acestuia.
    [Art.40 al.(1) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată într-un termen de 6 luni de la data la care rămîne definitiv actul de constatare sau de la data la care expiră termenul de contestare în cazul în care actul de constatare al inspectorului de integritate nu a fost contestat.
    (3) La solicitarea Autorității, persoana în privința căreia s-a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților este suspendată din funcţie pînă în momentul în care actul de constatare rămîne definitiv. Suspendarea se solicitată doar în cazul în care dispozitivul actului de constatare prevede încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei vizate de actul de constatare.
    Articolul 41. Efectele constatării încălcării regimului
                         juridic al restricțiilor și limitărilor
    [Art.41 denumirea modificată prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (1) În cazul în care se constată încălcarea regimului juridic al restricțiilor și limitărilor, inspectorul de integritate aplică o sancțiune contravențională conform Codului contravențional al Republicii Moldova.
    [Art.41 al.(1) modificat prin LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
    (2) Din momentul în care actul de constatare a încălcării regimului juridic al restricțiilor și limitărilor rămîne definitiv, Autoritatea, în termen de 15 zile, sesizează organele competente în vederea încetării mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu ale persoanei supuse controlului.
    [Art.41 al.(2) în redacția LP66 din 24.05.18, MO181/01.06.18 art.327; în vigoare 01.06.18]
Capitolul V
EXECUTAREA HOTĂRÎRILOR PRIVIND CONFISCAREA
AVERII NEJUSTIFICATE ÎN FOLOSUL STATULUI
    Articolul 42. Procedura de executare a hotărîrilor privind
                         confiscarea averii nejustificate în folosul statului
    (1) Hotărîrea judecătorească rămasă definitivă, prin care se constată caracterul nejustificat al averii, se transmite Autorității spre informare și Ministerului Finanțelor spre executare.
    (2) În cazul în care se dispune confiscarea valorii averii nejustificate, a unei părți din avere sau a unor bunuri determinate, acestea vor fi valorificate prin vînzare la licitaţie, în conformitate cu procedura stabilită de Guvern, sau, după caz, vor fi transmise în proprietatea statului.
    (3) În cazul licitaţiei, preţul de pornire nu poate fi mai mic decît valoarea bunului stabilită în baza expertizei.
    (4) Procedura începută privind executarea hotărîrii judecătorești de confiscare a averii continuă şi împotriva moştenitorilor.
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 43. Dispoziții finale
    Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 august 2016, cu excepția art. 9–13, 18 și art. 44 alin. (2), care intră în vigoare din momentul publicării legii.
    Articolul 44. Dispoziții tranzitorii
    (1) Autoritatea este creată prin reorganizarea Comisiei Naţionale de Integritate, fiind succesorul în drepturi al acesteia.
    (2) În termen de o lună de la publicarea prezentei legi, Parlamentul, Guvernul, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, Congresul Autorităților Locale din Moldova și Ministerul Justiției asigură desemnarea sau, după caz, selecția reprezentanților în Consiliul de Integritate.
    (3) Consiliul de Integritate este convocat în prima ședință de către preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate, în termen de 15 zile de la desemnarea a cel puțin 5 membri ai Consiliului. Pînă la crearea Autorității, lucrările de secretariat ale Consiliului de Integritate vor fi asigurate de Comisia Națională de Integritate, iar prima ședință va fi desfășurată la sediul acesteia.
    (4) În termen de 2 luni de la data primei sale ședințe, Consiliul de Integritate va organiza concursul pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al Autorității.
    (5) Persoanele desemnate în funcțiile de președinte și vicepreședinte al Autorității își vor începe mandatul de la data numirii lor în funcţie.
    (6) Membrii Comisiei Naționale de Integritate își încetează mandatul la data numirii în funcție a președintelui Autorității.
    (7) În cazul în care mandatul membrilor actuali ai Comisiei Naționale de Integritate încetează, din orice motiv, după intrarea în vigoare a prezentei legi, în locul acestora nu vor fi numiți noi membri.
    (8) Personalul Comisiei Naționale de Integritate este transferat în funcţiile corespunzătoare din cadrul Autorității, cu excepţia funcţiilor de inspectori de integritate, conform schemei de încadrare a personalului, respectîndu-se prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi ale legislaţiei muncii.
    (9) Toate materialele aflate în gestiunea Comisiei Naţionale de Integritate se transmit în gestiunea Autorității în baza unui act de predare-primire.
    (10) Controalele privind averea, conflictele de interese, incompatibilitățile și restricțiile, începute de Comisia Naţională de Integritate pînă la data intrării în vigoare a prezentei legi, continuă potrivit procedurii prevăzute de prezenta lege.
    (11) Actele și acțiunile efectuate în cadrul Comisiei Naţionale de Integritate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi rămîn valabile.
    (12) Declarațiile cu privire la venituri și proprietate și declaraţiile de interese personale, depuse pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi, rămîn valabile și vor putea fi utilizate de către Autoritate în cadrul procedurilor sale de control pentru realizarea atribuțiilor specifice prevăzute de lege.
    (13) Entitățile menționate la art. 2 alin. (4), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor oferi acces la registrele de stat, sistemele informaționale și la alte forme de ținere și administrare a datelor.
    (14) În termen de o lună de la numirea președintelui Autorității, Autoritatea va organiza concursul pentru suplinirea funcțiilor de inspector de integritate şi un concurs pentru noile funcţii din cadrul aparatului Autorității.
    (15) Guvernul, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi:
    a) va pune în concordanţă actele sale normative cu prezenta lege;
    b) va prezenta Parlamentului propuneri vizînd punerea în concordanță a legislației în vigoare cu prevederile prezentei legi.
    (16) Autoritatea, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi:
    a) va aproba toate actele necesare pentru realizarea atribuțiilor sale prevăzute de prezenta lege;
    b) va elabora și va pune în aplicare sistemul electronic de repartizare aleatorie a dosarelor de control;
    c) va elabora și va aproba Regulamentul privind modul de completare a declarațiilor de avere și interese personale în formă electronică și Ghidul privind sistemul de depunere în formă electronică a declarațiilor de avere și interese personale.
    (17) Pînă la crearea sistemului electronic de repartizare aleatorie a dosarelor, Autoritatea va asigura repartizarea aleatorie manuală a sesizărilor.
    (18) Ministerul Finanţelor va prevedea şi va aloca resursele financiare necesare pentru implementarea prevederilor prezentei legi.
    (19) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 180 din 19 decembrie 2011 cu privire la Comisia Națională de Integritate (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 1–6, art. 2), cu modificările ulterioare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 132. Chişinău, 17 iunie 2016
.


Anexă

Declarație de integritate

    Prin prezenta declarație de integritate, asumată de subsemnatul/subsemnata _________________________, confirm faptul că:
    a) niciuna dintre persoanele apropiate mie nu sînt angajate, nici nu au fost angajate pe parcursul ultimilor 2 ani în cadrul Autorității Naționale de Integritate;
    b) nu cunosc existenţa vreunui conflict de interese apărut între interesele mele personale şi obligaţiile de membru al Consiliului de Integritate;
    c) voi notifica imediat Consiliul de Integritate în cazul în care voi avea cunoştință de faptul că o persoană apropiată mie a depus cerere de angajare sau este angajată în cadrul Autorității Naționale de Integritate;
    d) voi notifica imediat Consiliul de Integritate în cazul în care voi avea cunoştință despre orice conflict de interese, actual sau potenţial, apărut între interesele mele personale şi obligaţiile de membru al Consiliului de Integritate.

    Data _______________________     Semnătura__________________________