LPM136/2016
ID intern unic:  366632
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  17.06.2016
privind statutul municipiului Chişinău
Publicat : 06.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 306-313     art Nr : 645
    MODIFICAT
   
LP310 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.30
    LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535
    LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul de reglementare
    (1) Prezenta lege reglementează particularitățile specifice ale organizării și funcționării autorităților administrației publice ale municipiului Chișinău.
    (2) Modul de organizare și funcționare a autorităților administrației publice ale municipiului Chișinău se reglementează în baza prevederilor Cartei Europene a Autonomiei Locale, ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală, ale prezentei legi și ale altor acte legislative și normative.
    Articolul 2. Organizarea administrativ-teritorială
                       a municipiului Chișinău
    (1) Orașul Chișinău este capitala Republicii Moldova, cu statut de municipiu. Fiind persoană juridică de drept public, dispune de patrimoniu și beneficiază, în condițiile legii, de autonomie decizională, organizațională, gestionară și financiară.
    (2) Municipiul Chişinău este o unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea, care include în componența sa unități administrativ-teritoriale de nivelul întîi, stabilite în Legea nr. 764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
    Articolul 3. Autoritățile administraţiei publice ale
                        municipiului Chişinău
    (1) Administrarea publică a municipiului Chişinău se realizează de către Consiliul municipal Chișinău (în continuare – consiliu municipal), consiliile orășenești şi sătești (comunale), ca autorități reprezentative și deliberative ale populației municipiului Chișinău, şi de către Primarul general al municipiului Chişinău (în continuare – primar general), primarii orașelor, satelor (comunelor), ca autorități reprezentative și executive.
    (2) Consiliul municipal și primarul general exercită competențe și atribuții specifice autorităților publice locale de nivelul întîi în teritoriul orașului Chișinău și de nivelul al doilea – în raporturile cu orașele, satele (comunele) din componența municipiului.
    Articolul 4. Autonomia şi raporturile dintre autoritățile
                       administrației publice ale municipiului
                       Chișinău
    (1) În realizarea competențelor sale, autoritățile administraţiei publice ale municipiului Chișinău dispun de autonomie, consfințită și garantată prin Constituția Republicii Moldova și prin alte acte legislative.
    (2) Raporturile dintre autoritățile administraţiei publice municipale şi cele ale orașelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chișinău se întemeiază pe principiile autonomiei, subsidiarității, legalității, transparenței şi colaborării în vederea soluționării problemelor de interes municipal.
    (3) Între autoritățile administrației publice municipale și cele ale orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului Chișinău nu există raporturi de subordonare, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.
Capitolul II
CONSILIUL MUNICIPAL
    Articolul 5. Componența, constituirea și funcționarea
                        consiliului municipal
    (1) Consiliul municipal este compus din 51 de consilieri aleși în condițiile Codului electoral.
    (2) Consiliul municipal este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puțin două treimi din numărul total de consilieri. Consiliul municipal se întrunește în prima ședință (de constituire) în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Convocarea consilierilor în prima ședință (de constituire) a consiliului municipal se face prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale.
    (3) Formarea organelor de lucru (fracțiuni, alianțe, blocuri, după caz, și comisii consultative de specialitate) și funcționarea consiliului municipal sînt reglementate de prezenta lege, Legea privind administrația publică locală și alte acte legislative.
    Articolul 6. Competențele consiliului municipal
    (1) Consiliul municipal are drept de inițiativă și decide, în condițiile legii, în toate problemele de interes local în teritoriul orașului Chișinău și în cele de interes municipal – în teritoriul municipiului, cu excepția problemelor ce țin de competența altor autorități publice.
    (2) Consiliul municipal exercită următoarele competențe de bază:
    1) în domeniul organizării activității administrației publice municipale:
    a) aprobă, la propunerea primarului general, efectivul-limită de personal şi organigrama primăriei municipiului, ale subdiviziunilor administrației publice municipale, ale preturilor de sector, schema de salarizare a personalului acestora, suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activității lor în conformitate cu prevederile bugetului municipal, precum și pentru înființarea, reorganizarea sau lichidarea subdiviziunilor;
    b) aprobă Regulamentul privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, în condițiile prezentei legi; aprobă alte regulamente și reguli prevăzute de lege;
    c) aprobă, la propunerea primarului general, Regulamentul de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Chișinău, regulamentele de organizare şi funcționare a subdiviziunilor administrației publice municipale și preturilor de sector; în cazul în care, la 2 şedinţe consecutive, consiliul municipal exclude de pe ordinea de zi proiectele de decizie privind aprobarea acestor regulamente sau le respinge, primarul general emite dispoziţia cu privire la aplicarea provizorie a acestora pînă la aprobarea de către consiliul municipal, în temeiul prezentei legi, a regulamentelor respective;
    d) alege, la propunerea primarului general, viceprimarii, precum şi îi eliberează din funcţie, în condițiile prezentei legi;
    e) numește, în bază de concurs desfășurat în condițiile Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică şi statutul funcționarului public, secretarul consiliului municipal, modifică, suspendă şi încetează, în condițiile legii, raporturile de serviciu ale secretarului; deleagă primarului general competența evaluării performanțelor profesionale ale secretarului consiliului municipal;
    f) desemnează reprezentanții săi în instanțele de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorități publice;
    2) în domeniul managementului strategic al municipiului:
    a) decide, în condiţiile legii şi în limitele competenţei sale, organizarea serviciilor publice de interes local și/sau municipal, asigură buna lor funcţionare şi aprobă tarifele la serviciile cu plată prestate de acestea;
    b) decide înfiinţarea, reorganizarea sau lichidarea instituţiilor publice (inclusiv a instituţiilor social-culturale și instituţiilor de binefacere) de interes local și/sau municipal, a întreprinderilor municipale; decide fondarea sau participarea la fondarea societăţilor comerciale, determină suportul financiar pentru acestea în cazul cheltuielilor bugetare;
    c) decide cu privire la măsurile de protecție socială şi la acordarea de ajutor unor categorii de populație;
    d) decide asocierea cu alte autorități ale administrației publice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităților administrației publice municipale, precum şi stabilirea legăturilor de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate, colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun;
    e) aprobă simbolica municipiului, atribuie sau schimbă denumirile de străzi, pieţe, parcuri şi de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data celebrării hramului orașului Chișinău, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al municipiului Chișinău, în condiţiile legii;
    f) aprobă, în condiţiile legii, strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a municipiului, programe de refacere şi protecție a mediului, planuri urbanistice, precum și planuri de amenajare a teritoriului;
    g) aprobă, în condițiile legii, regulamentul privind desfășurarea activităților de comerț în teritoriul orașului Chișinău, privind funcționarea întreprinderilor care desfășoară activități de comercializare a produselor/mărfurilor sau de prestare a serviciilor comerciale, inclusiv de alimentație publică, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și privind activitatea persoanelor fizice care practică comerțul;
    h) colaborează cu consiliile orășenești şi sătești (comunale) din componenţa municipiului în vederea soluționării problemelor comune și funcționării serviciilor publice de interes municipal;
    3) în domeniul administrării patrimoniului și a finanțelor publice municipale:
    a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenței sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilități pe parcursul anului bugetar;
    b) decide cu privire la administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale municipiului;
    c) decide, în condițiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locațiune a bunurilor domeniului public al municipiului, precum şi a serviciilor publice de interes local și/sau municipal, după caz;
    d) decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă, în comodat ori în locaţiune a bunurilor domeniului privat al municipiului;
     [Art.6 pct.3), lit.d) modificată prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    e) decide, în condiţiile legii, atribuirea şi schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a municipiului din teritoriul orașului Chișinău;
    f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ, în condiţiile legii, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale, medicale şi de agrement de interes local și/sau municipal, după caz;
    [Art.6 pct.3), lit.f) modificată prin LP191 din 27.07.18, MO321-332/24.08.18 art.535]
    g) decide asupra atribuirii terenurilor pentru amplasarea stupinelor în teritoriul orașului Chișinău;
    h) aprobă bugetul municipal, împrumuturile şi contul de încheiere a exercițiului bugetar, operează modificări în bugetul municipal; aprobă, în mod nediscriminatoriu, conform criteriului pe cap de locuitor, transferurile de la bugetul municipal către bugetele orașelor, satelor (comunelor) din componența municipiului;
    i) aprobă cuantumul chiriei imobilelor de locuit din fondul locativ municipal, plățile pentru deservirea blocului locativ şi întreținerea rețelelor inginerești interne, precum şi pentru serviciile comunale, în condițiile legii;
    j) aprobă, în condițiile legii, limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes municipal din teritoriul orașului Chișinău;
    4) în alte domenii:
    a) examinează informaţiile prezentate de consilieri, ia decizii pe marginea acestora;
    b) audiază dările de seamă şi informaţiile primarului general, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi municipale şi instituţii publice municipale;
    c) ridică mandatul consilierilor în condiţiile legii;
    d) iniţiază, după caz, şi decide desfăşurarea referendumului local;
    e) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes municipal care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia municipiului;
    f) asigură, susține și dezvoltă serviciile de bibliotecă pe teritoriul administrat prin realizarea competențelor atribuite de Legea nr. 160/2017 cu privire la biblioteci.
    [Art.6 al.(2), pct.4) lit.f) introdusă prin LP310 din 30.11.18, MO1-5/04.01.19 art.30]
    (3) Consiliul municipal realizează şi alte competenţe stabilite prin lege.
    (4) Consiliul municipal nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de acoperire a costului realizării deciziilor respective.
    (5) În scopul organizării și administrării în comun a domeniilor de activitate, conform atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, consiliul municipal și primarul general formează împreună, pe bază paritară, următoarele comisii: comisia pentru administrarea fondului de rezervă, comisia pentru organizarea licitațiilor funciare, comisia pentru privatizarea imobilelor (locative și nelocative), comisia pentru desemnarea reprezentanților și a membrilor consiliilor de administrare în societățile pe acțiuni etc. Deciziile comisiilor se iau cu votul majorității din numărul total al membrilor.
    Articolul 7. Convocarea consiliului municipal în ședințe
    (1) Consiliul municipal se întrunește în ședință ordinară, cu ordinea de zi propusă, de regulă, o dată în lună, dar nu mai rar de o dată în 3 luni, la convocarea primarului general, cu excepţia primei şedinţe.
    (2) Consiliul municipal se poate întruni în ședință extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la iniţiativa primarului general sau la cererea scrisă a cel puțin o treime din numărul consilierilor aleși.
    (3) Convocarea consiliului municipal se face, prin dispoziție a primarului general, cu cel puțin 10 zile înaintea ședințelor ordinare şi cu cel puțin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziției de convocare a ședinței, fiecare consilier este înștiințat cu privire la ședință de către secretarul consiliului municipal.
    (4) În cazuri de maximă urgenţă (calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare), determinată de interesele locuitorilor municipiului, consiliul municipal poate fi convocat de îndată.
    (5) În cazul în care primarul general refuză convocarea ședinței extraordinare a consiliului municipal, cerută de cel puțin o treime din numărul consilierilor aleși, aceștia sînt în drept să convoace ședința consiliului municipal de sine stătător, în condițiile legii.
     (6) Durata unei ședințe, de la deschidere pînă la închiderea acesteia, inclusiv cu întreruperi, nu poate depăși o lună. La expirarea acestui termen, ședința se consideră închisă de drept, iar proiectele de decizii neexaminate se consideră de drept introduse pe ordinea de zi a ședinței următoare și se examinează cu prioritate.
    Articolul 8.  Alegerea președintelui de ședință
                        al consiliului municipal
    (1) La începutul fiecărei ședințe convocate, consiliul municipal alege din rîndul consilierilor prezenți, prin vot deschis, un președinte de ședință.
    (2) Președintele de ședință se alege cu votul majorităţii consilierilor prezenți la ședință.
    Articolul 9. Atribuțiile președintelui de ședință al consiliului
                       municipal
    Președintele de ședință are următoarele atribuții:
    a) conduce lucrările consiliului municipal pe întreaga durată a şedinţei pentru care a fost ales;
    b) asigură respectarea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Chișinău, asigură menținerea ordinii în timpul ședinței, precum și respectarea regulamentului de lucru al ședinței, dacă un asemenea regulament a fost adoptat la începutul ședinței;
    c) supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării deciziilor consiliului municipal, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi a abţinerilor;
    d) semnează deciziile adoptate de consiliul municipal și procesul-verbal al şedinţei; 
    e) îndeplinește şi alte atribuții în condițiile legii.
    Articolul 10. Examinarea proiectelor de decizii și adoptarea
                         deciziilor de către consiliul municipal
    (1) Proiectele de decizii sînt propuse spre examinare consiliului municipal de către consilieri şi/sau de către primarul general și se examinează dacă sînt avizate conform alin. (2) și însoțite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului municipal.
    (2) Proiectul de decizie, semnat pe versoul fiecărei file a actului de către autor sau conducătorul subdiviziunii-autor, se avizează obligatoriu conform prevederilor Legii privind administrația publică locală și Legii nr. 317-XV din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului și ale altor autorități ale administrației publice centrale și locale. Avizarea proiectului de decizie se confirmă prin depunerea semnăturilor pe versoul fiecărei file a actului de către conducătorul subdiviziunii de resort responsabile de domeniul la care se referă proiectul de decizie, de către conducătorul subdiviziunii sau entității vizate de proiect, conducătorul subdiviziunii juridice și viceprimarul de ramură sau primarul general, dacă viceprimarul de ramură lipsește sau dacă acesta nu are competențe delegate de primarul general. Proiectele de decizii care implică cheltuieli financiare se avizează în mod obligatoriu și de către conducătorul subdiviziunii responsabile de finanțe.
    (3) Consiliul municipal adoptă decizii cu votul majorității consilierilor prezenți la ședință, cu excepția cazurilor în care legea prevede un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nicio decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare.
    (4) Deciziile privind aprobarea bugetului municipal, administrarea bunurilor proprietate a municipiului, stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării municipiului şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorității consilierilor aleși.
    (5) Deciziile privind iniţierea revocării primarului general se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi.
    (6) Consiliul municipal poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot nominal.
    (7) Deciziile consiliului municipal se semnează de președintele ședinței în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei consiliului şi se contrasemnează de secretarul consiliului municipal. Pentru fiecare ședință, consiliul municipal desemnează un consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care președintele ședinței se va afla în imposibilitatea de a o semna.
    (8) Dacă secretarul consiliului municipal consideră motivat că decizia consiliului este ilegală, el are dreptul să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acesteia. Decizia respectivă va fi inclusă de drept în ordinea de zi a ședinței următoare, fiind examinată cu prioritate. În cazul în care consiliul municipal își menține decizia, secretarul este obligat să o contrasemneze.
    (9) Consiliul municipal dispune de ștampilă, care este păstrată de secretarul consiliului municipal și se aplică pe deciziile adoptate de consiliul municipal.
    Articolul 11. Dizolvarea consiliului municipal
    Consiliul municipal poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului în condițiile art. 13 alin. (3), art. 25 și 48 din Legea privind administrația publică locală, care se aplică în modul corespunzător.
    Articolul 12. Secretarul consiliului municipal
    (1) Funcția de secretar al consiliului municipal se ocupă prin concurs în condițiile legii. Persoana numită în funcția de secretar trebuie să fie licențiată a unei facultăți de drept sau de administrare publică.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică numai în cazul în care funcția de secretar este vacantă. Vacanța funcției intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale persoanei în temeiul şi în modul stabilit de legislaţia muncii şi Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    (3) Secretarul consiliului municipal se bucură de stabilitate în funcție şi cade sub incidența Legii privind funcția publică şi statutul funcționarului public.
    (4) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se efectuează, în temeiul legii, de către consiliul municipal, la propunerea primarului general sau a unei treimi din numărul consilierilor aleși, prin decizie adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleși.
    (5) Pe durata lipsei îndelungate, pe motive întemeiate, a secretarului, consiliul municipal poate împuternici un alt funcționar public din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuțiile secretarului sau doar unele dintre acestea, în condițiile legii.
    (6) Secretarului consiliului municipal i se acordă concediu în temeiul dispoziţiei primarului general. Pe perioada concediului, primarul general desemnează un funcționar public din cadrul primăriei pentru exercitarea atribuțiilor de secretar.
    Articolul 13. Atribuțiile secretarului consiliului municipal
    (1) Secretarul consiliului municipal exercită următoarele atribuții de bază:
    a) asigură înștiințarea convocării consiliului municipal;
    b) participă la ședințele consiliului municipal și asistă președintele de ședință;
    c) contrasemnează deciziile consiliului municipal, cu excepţia deciziei de numire în funcţie a secretarului consiliului;
    d) asigură buna funcționare a consiliului municipal;
    e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
    f) comunică şi remite autorităților şi persoanelor interesate, în termen de 5 zile de la data adoptării sau emiterii, actele adoptate de consiliul municipal sau emise de primarul general;
    g) aduce la cunoștință publică deciziile adoptate de consiliul municipal și dispozițiile emise de primarul general;
    h) păstrează şi aplică ștampila consiliului municipal pe deciziile adoptate de către acesta;
    i) acordă ajutor consilierilor și comisiilor de specialitate ale consiliului municipal;
    j) acordă asistență metodologică consiliilor locale din teritoriul municipiului privind problemele organizării şi funcționării consiliilor.
    (2) Secretarul îndeplinește şi alte atribuții prevăzute de lege sau delegate/ încredințate de către consiliul municipal ori de către primarul general.
Capitolul III
PRIMARUL GENERAL ŞI VICEPRIMARII
MUNICIPIULUI CHIŞINĂU
    Articolul 14. Primarul general
    (1) Primarul general este autoritate reprezentativă a populației municipiului Chişinău şi executivă a consiliului municipal, ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
    (2) Primarul general este șef al administrației publice municipale. Primarul general poate participa la şedinţele consiliului municipal şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii.
    (3) Primarul general cade sub incidența Legii nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local.
    Articolul 15. Atribuțiile primarului general
    (1) Primarul general exercită următoarele atribuții de bază:
    1) în domeniul conducerii activității executive:
    a) asigură executarea deciziilor adoptate de consiliul municipal; în cazul în care consideră motivat că decizia consiliului municipal este ilegală, primarul general sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ;
    b) numește, modifică, suspendă şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă, în condițiile legii, cu personalul primăriei, pretorii, vicepretorii şi secretarii preturilor de sector, conducătorii subdiviziunilor administrației publice municipale (direcții generale, direcții, servicii etc.), conducătorii de servicii publice, conducătorii instituțiilor publice municipale, conducătorii întreprinderilor municipale; stabilește atribuțiile de bază ale acestora; conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea profesională continuă;
    c) stabileşte și deleagă atribuţii viceprimarilor;
    d) propune consiliului municipal schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective;
    e) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice municipale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare; coordonează şi controlează activitatea entităților economice fondate prin decizia consiliului municipal, a instituțiilor publice municipale; audiază rapoartele şi informaţiile conducătorilor acestora şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii lor;
    f) exercită, în numele consiliului municipal, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;
    g) coordonează activitatea de asistenţă socială și contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social privind copiii, persoanele în etate, persoanele cu dizabilități, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă intrafamilială, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti cu statut de utilitate publică;
    h) deleagă în deplasări în interes de serviciu angajații primăriei, pretorii, conducătorii subdiviziunilor, conducătorii întreprinderilor municipale și entităților economice fondate prin decizia consiliului municipal;
    i) exercită controlul de oportunitate privind realizarea competențelor pe care le deleagă/încredințează, în condițiile legii;
    2) în domeniul asigurării suportului tehnic și administrativ pentru activitatea consiliului municipal:
    a) convoacă ședințele ordinare, extraordinare și de îndată ale consiliului municipal, propune consiliului municipal pentru examinare chestiuni ce țin de administrarea municipiului, care se includ în ordinea de zi cu prioritate;
    b) asigură suportul tehnic, informațional și administrativ pentru funcționarea consiliului municipal;
    c) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor de interes public municipal pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat; asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice municipale participă în calitate de partener public;
    d) asigură elaborarea strategiilor, a prognozelor, a planurilor și a programelor de dezvoltare social-economică a municipiului, a programelor de refacere și de protecție a mediului;
    e) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului municipal, în condiţiile legii;
    3) în domeniul reglementării administrative și normative a activității persoanelor fizice și juridice de pe teritoriul municipiului Chișinău:
    a) eliberează autorizaţii și alte acte permisive prevăzute de lege, avînd dreptul de a le suspenda sau revoca din motive temeinic justificate;
    b) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului general;
    c) constată și dispune demontarea și evacuarea, inclusiv forțată, a panourilor publicitare instalate în mod neautorizat, a unităților comerciale staționare provizorii și unităților mobile de orice tip, a obiectelor și instalațiilor de orice tip, amplasate ilegal pe domeniul public; dispune, în limitele competenței sale, contracararea activității de comerț, inclusiv a comerțului ambulant, desfășurate cu încălcarea legislației;
    d) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;
    e) aprobă procesele-verbale de recepție a lucrărilor de construcţie pe teritoriul orașului Chișinău sau al municipiului, după caz, în calitate de președinte al comisiei respective;
    f) aprobă regulamente ale comisiilor și grupurilor de lucru instituite prin dispoziție, pe diferite domenii de activitate; asigură controlul respectării acestora;
    4) în domeniul administrării patrimoniului municipal:
    a) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale municipiului, în limitele competenţei sale;
    b) asigură organizarea și exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;
    c) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
    d) asigură înregistrarea şi evidenţa troleibuzelor, a ciclomotoarelor, a maşinilor şi a utilajelor autopropulsate utilizate la lucrările de construcţii sau agricole, care nu se supun înmatriculării, precum şi a vehiculelor cu tracţiune animală, în corespundere cu regulamentul-tip aprobat de Guvern;
    e) asigură atribuirea și repartizarea spațiului locativ disponibil și eliberează bonuri de repartiție din fondul public de locuințe municipal, precum şi din fondul locativ eliberat şi avariat (pentru restabilirea acestuia); asigură controlul asupra întreţinerii şi gestionării fondului locativ în municipiu;
    f) coordonează și asigură controlul lucrărilor de proiectare, construcție, întreținere și modernizare a drumurilor, a podurilor, a instalaţiilor şi reţelelor tehnico-edilitare, a fondului locativ (inclusiv gradul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, numărul locurilor de parcare, pașaportul coloristic etc.), precum și a altor obiective din domeniul economic, social, comunal și de agrement de interes municipal;
    g) dispune, în teritoriul orașului Chișinău, asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a municipiului şi/sau asupra strămutării lor, în coordonare cu Agenția Ecologică Chișinău;
    5) în domeniul cooperării cu administrația publică centrală:
    a) reprezintă municipiul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorități publice, cu persoane fizice sau juridice din țară sau din străinătate, precum şi în instanțele judecătorești; semnează, în numele municipiului sau al consiliului municipal, actele şi contractele încheiate în temeiul deciziei consiliului municipal;
    b) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes municipal; este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul municipiului, exercitînd atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale, și ia, în această calitate, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din municipiu;
    c) avizează demersurile instituțiilor publice privind decorarea locuitorilor municipiului cu distincții de stat; înaintează demersuri privind acordarea distincțiilor de stat funcționarilor sau altor angajați ai administrației publice municipale și angajaților entităților economice fondate prin decizia consiliului municipal;
    6) în domeniul cooperării cu alte autorități ale administrației publice locale:
    a) colaborează cu primarii orașelor şi satelor (comunelor) din componenţa municipiului în vederea soluționării problemelor comune și funcționării serviciilor publice de interes municipal;
    b) inițiază, promovează, asigură și sprijină colaborarea municipiului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări; contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea; colaborează cu agenți economici şi asociații obștești din țară şi din străinătate în scopul realizării unor acțiuni sau lucrări de interes comun;
    7) în domeniul cooperării cu societatea civilă:
    a) asigură organizarea și desfășurarea activităţilor culturale, artistice, de tineret, sportive şi de agrement de interes municipal;
    [Art.15 al.(1), pct.7) lit.b) abrogată prin LP31 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.247]
    c) propune consiliului municipal consultarea populaţiei prin referendum în probleme municipale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;
    8) în domeniul elaborării și gestionării bugetului municipal Chișinău:
    a) asigură elaborarea proiectului bugetului municipal pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului municipal; asigură elaborarea proiectelor de modificare a bugetului municipal;
    b) exercită funcţia de ordonator principal de credite; verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul municipal şi cheltuielile, informînd consiliul municipal despre situaţia existentă;
    c) prezintă, din proprie inițiativă sau la cererea consiliului municipal, rapoarte și informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliul municipal, alte informaţii despre exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii; prezintă consiliului municipal, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a municipiului;
    d) dispune efectuarea auditului intern în conformitate cu Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern.
    (2) Primarul general, în calitatea sa de autoritate publică executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau delegate/încredințate de consiliul municipal.
    (3) Primarul general dispune de ștampilă, pe care o păstrează și o aplică pe actele emise de acesta.
    Articolul 16. Actele primarului general
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, primarul general emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.
    (2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică.
    (3) Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoștință persoanelor vizate.
    Articolul 17. Viceprimarii municipiului
    (1) Municipiul Chişinău are 4 viceprimari. Numărul de viceprimari poate fi mărit prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși.
    (2) Viceprimarul este ales la propunerea primarului general prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care proiectul de decizie privind alegerea în funcția de viceprimar a candidaturii propuse este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliul municipal sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul general numește viceprimarul prin dispoziție, care se aduce la cunoștința consiliului municipal.
    (3) Viceprimarul este eliberat din funcție la propunerea primarului general prin decizia consiliului municipal, adoptată cu votul majorității consilierilor aleși. În cazul în care proiectul de decizie privind eliberarea din funcția de viceprimar este exclus de pe ordinea de zi la 2 şedinţe consecutive de către consiliul municipal sau nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul general eliberează viceprimarul din funcție prin dispoziție, care se aduce la cunoștință consiliului municipal.
    (4) Viceprimarul exercită atribuţiile stabilite de către primarul general şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. Viceprimarului i se pot aplica sancțiuni disciplinare prin dispoziția primarului general.
    (5) Viceprimarii cad sub incidența Legii privind statutul alesului local.
    Articolul 18. Primăria municipiului
    (1) Primăria municipiului Chișinău (în continuare – primărie) este structura funcțională care asistă primarul general în exercitarea atribuţiilor sale.
    (2) Primăria îndeplinește atribuțiile stabilite conform Legii privind administrația publică locală și este organizată și funcționează în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Chișinău.
    Articolul 19. Cabinetul primarului general
    (1) Cabinetul primarului general este o subdiviziune din cadrul primăriei, care desfăşoară activităţi specifice de secretariat, consiliere şi monitorizare și este condusă de șeful cabinetului.
    (2) Persoanele angajate în cadrul cabinetului primarului general au statut de personal din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică, sînt numite şi eliberate din funcţie de către primarul general și cad sub incidența Legii nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică.
    (3) Cabinetul primarului general exercită următoarele atribuții:
    a) asigură consilierea primarului general pe probleme specifice domeniilor de activitate ale administraţiei publice municipale;
    b) reprezintă primarul general în relațiile cu cetățenii, administrația publică centrală și locală, alte instituții și organizații, persoane fizice și juridice din țară și străinătate, în baza atribuțiilor stabilite de primarul general;
    c) acordă sprijin, îndrumă şi asigură colaborarea dintre subdiviziuni, precum și între acestea și autorități, instituții și servicii ale administrației publice;
    d) exercită şi alte atribuții stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, aprobat prin dispoziţia primarului general.
Capitolul IV
PRETORUL
    Articolul 20. Pretorul
    (1) Pretorul este persoană cu funcție de demnitate publică, numit şi eliberat din funcție de către primarul general, în condițiile Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    (2) Pretorul este reprezentant al primarului general în sector şi se conduce în activitatea sa de legislaţia în vigoare, dispozițiile primarului general şi regulamentul de organizare și funcționare a preturii.
    (3) Pretorul este asistat de către vicepretori, care sînt persoane cu funcții de demnitate publică, numiți şi eliberați din funcție de către primarul general la propunerea pretorului.
    (4) Încetarea înainte de termen a mandatului pretorului și vicepretorului are loc în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.
    Articolul 21. Atribuțiile pretorului
    (1) În teritoriul administrat, pretorul exercită următoarele atribuții de bază:
    a) conduce activitatea preturii, exercită conducerea operativă a treburilor publice din sector, în limitele competenței sale;
    b) asigură executarea dispozițiilor primarului general;
    c) asigură, în limitele competenței sale, buna funcționare a serviciilor publice din sector;
    d) audiază rapoartele şi informaţiile conducătorilor serviciilor publice, ai instituțiilor publice municipale din sector și ai întreprinderilor municipale care prestează în sector servicii sau lucrări de interes municipal; propune soluţii pentru îmbunătăţirea activității acestora;
    e) numește şi eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul preturii, cu excepția vicepretorului și secretarului preturii;
    f) propune primarului general, spre înaintare consiliului municipal pentru aprobare, organigrama și efectivul-limită de personal, statele de personal și schema de salarizare a personalului preturii;
    g) constituie și conduce grupuri de lucru şi comisii pentru elucidarea anumitor cazuri şi situații (probleme) la nivel de sector; propune formarea comisiei administrative;
    h) stabilește atribuțiile personalului preturii; poate delega exercitarea atribuţiilor sale vicepretorului, secretarului preturii, în condițiile legii şi regulamentului de organizare și funcționare a preturii;
    i) asigură evidenţa persoanelor socialmente vulnerabile din sector care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative, în conformitate cu Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuinţe;
    j) participă la întocmirea proiectului bugetului municipal şi a contului de încheiere a exercițiului bugetar în partea ce ține de sectorul administrat;
    k) coordonează, în limita competențelor sale, activitățile ce țin de dezvoltarea social-economică a sectorului, avizează amplasarea obiectivelor de menire socioculturală;
    l) asigură ordinea publică în sector prin intermediul și în conlucrare cu colaboratorii inspectoratului de poliție, serviciului protecției civile și situațiilor excepționale, care sînt obligați să reacționeze cu promptitudine la solicitările pretorului;
    m) coordonează, în condițiile legii, activitatea punctului de recrutare, încorporare şi completare;
    n) sesizează primarul general și organele de resort pentru luarea de măsuri în scopul înlăturării sau curmării încălcărilor legislației în vigoare, comise de persoane fizice sau juridice în teritoriul administrat;
    o) întreprinde măsuri, în condițiile legii, menite să asigure protecția mediului;
    p) exercită, în numele primarului general, funcțiile de tutelă şi curatelă, supraveghează activitatea tutorilor şi curatorilor din cadrul subdiviziunii pentru protecția drepturilor copilului, conduce comisia pentru minori, coordonează, în condițiile legii, activitatea de asistență socială;
    q) asigură colectarea taxelor și impozitelor locale de la contribuabilii din sector;
    r) contribuie la exercitarea controlului legalității construcțiilor din sector, informează primarul general și sesizează Inspecția de Stat în Construcții privitor la încălcările depistate în sector;
    s) constată și dispune, în sector, demontarea și evacuarea, inclusiv forțată, a panourilor publicitare instalate în mod neautorizat, a obiectelor și instalațiilor de orice tip amplasate ilegal pe domeniul public;
    t) constată și dispune, în sector, în limitele competenței sale, demontarea și evacuarea, inclusiv forțată, a unităților comerciale staționare provizorii și unităților mobile de orice tip; dispune contracararea activității de comerț, inclusiv a comerțului ambulant, desfășurate cu încălcarea legislației;
    u) prezintă, din proprie inițiativă sau la cererea primarului general, rapoarte și informaţii despre executarea dispozițiilor primarului general, informaţii despre activitatea administrativă, economică şi socială din sector, alte informaţii privind exercitarea atribuţiilor sale ce îi revin potrivit legii;
    v) asigură, în sector, evidența locuințelor de stat şi municipale, departamentale, cooperatiste, a asociațiilor proprietarilor de locuințe privatizate, asociațiilor de coproprietari în condominiu, cooperativelor de construcție a garajelor, cooperativelor de construcție a locuințelor și altor asociații similare, sprijină crearea lor și asistă la adunările generale de constituire ale acestora;
    w) coordonează repartizarea terenurilor în sector pentru construirea şi/sau amplasarea garajelor, inclusiv temporare;
    x) coordonează amplasarea parcărilor auto cu plată;
    y) asigură acțiunile necesare pentru buna desfășurare a proceselor electorale;
    z) semnează actele şi contractele încheiate în numele preturii.
    (2) Pretorul exercită şi alte atribuții prevăzute de prezenta lege, regulamentul de organizare și funcționare a preturii și cele delegate/încredințate de către primarul general.
    Articolul 22. Actele pretorului
    (1) În exercitarea atribuțiilor, pretorul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.
    (2) Dispozițiile pretorului sînt supuse controlului administrativ şi pot fi atacate, în modul stabilit de lege, în instanța de judecată de către persoanele care se consideră vătămate într-un drept al lor prin dispoziția respectivă.
Capitolul V
PRETURA
    Articolul 23. Pretura
    (1) Pretura este structura funcțională care asistă pretorul în exercitarea atribuţiilor sale, stabilite în temeiul prezentei legi, și îşi desfășoară activitatea în baza regulamentului de organizare și funcționare a preturii.
    (2) Pretura are statut de persoană juridică, este condusă de pretor și dispune de ștampilă, care este păstrată la secretarul preturii.
    (3) Personalul preturii este compus din persoane cu funcții de demnitate publică, supuse reglementărilor Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi din personal contractual care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii.
    Articolul 24. Secretarul preturii
    (1) Funcția de secretar al preturii este o funcție publică şi se ocupă prin concurs organizat de primarul general, în condițiile Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public.
    (2) Secretarul preturii face parte din personalul preturii şi exercită următoarele atribuții:
    a) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
    b) pregătește și elaborează proiectele de dispoziții ale pretorului;
    c) comunică şi remite, în termen de 5 zile, autorităților şi persoanelor interesate actele emise de pretor;
    d) asigură aducerea la cunoștință publică a dispozițiilor pretorului;
    e) primește, distribuie şi întreține corespondența;
    f) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva preturii, cu excepția celor care conțin informații secrete stabilite prin lege;
    g) păstrează şi aplică ștampila preturii;
    h) administrează sediul preturii şi bunurile acesteia.
    (3) În activitatea sa, secretarul preturii exercită şi alte atribuții prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare a preturii sau delegate/încredințate de către pretor.
Capitolul VI
SERVICIILE PUBLICE MUNICIPALE
    Articolul 25. Organizarea serviciilor publice
    (1) Consiliul municipal are dreptul, la propunerea primarului general, să organizeze servicii publice în teritoriul municipiului în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelurile întîi și al doilea, potrivit specificului și necesităților, în condițiile legii și în limita mijloacelor financiare disponibile.
    (2) Conducătorii serviciilor publice de interes municipal sînt responsabili în fața primarului general şi a consiliului municipal de executarea atribuțiilor ce le revin.
    (3) Personalul serviciilor publice este angajat şi eliberat din funcție de către conducătorii acestora şi beneficiază de drepturi şi obligații în condițiile legii.
    (4) Consiliul municipal poate decide, la propunerea primarului general, contractarea anumitor servicii publice de la persoane fizice şi juridice de drept privat în condițiile legii.
    Articolul 26. Patrimoniul municipal
    (1) Patrimoniul municipal constituie baza economică a municipiului şi servește drept sursă de obținere a veniturilor şi de satisfacere a necesităților social-economice ale populației.
    (2) Patrimoniul municipiului Chişinău este format din bunurile domeniului public și bunurile domeniului privat ce aparțin municipiului și unităților administrativ-teritoriale din componenţa sa.
    (3) Patrimoniul municipal se delimitează şi se separă clar de patrimoniul statului, precum şi de patrimoniul unităților administrativ-teritoriale din componenţa municipiului, în condițiile legii.
    (4) Patrimoniul municipiului Chişinău şi al unităților administrativ-teritoriale din componenţa municipiului se administrează în exclusivitate de consiliul municipal și consiliile locale în condițiile legii.
    Articolul 27. Formarea bugetului municipal
    (1) Veniturile bugetului municipal Chișinău se constituie din impozite, taxe și alte venituri prevăzute de Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale.
    (2) Bugetul municipiului Chişinău este constituit din bugetul municipal și bugetele locale – bugetele satelor (comunelor) și ale oraşelor din componenţa municipiului Chişinău.
    (3) Bugetul municipal Chişinău se formează şi se gestionează în condițiile Legii privind finanțele publice locale, Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014.
    Articolul 28. Controlul administrativ
    Controlul administrativ al activității consiliului municipal, primarului general şi a pretorului se exercită în conformitate cu prevederile Legii privind administrația publică locală.
Capitolul VII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 29
    La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 431-XIII din 19 aprilie 1995 privind statutul municipiului Chişinău (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 31–32, art. 340), cu modificările și completările ulterioare.
    Articolul 30
    Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:
    a) va prezenta Parlamentului propuneri pentru aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta lege;
    b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                        Andrian CANDU

    Nr. 136. Chişinău, 17 iunie 2016.