HGM352/1992
ID intern unic:  296178
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 352
din  27.05.1992
Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului arhivistic de stat
Publicat : 27.05.1992 în Nepublicat Nr. 000
MODIFICAT
HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177
HG1269/20.12.2000, MO163/29.12.2000
Hot. Guv. nr.731 din 05.08.97
Hot. Guv. nr.286 din 23.05.96
Notă
În textul Regulamentului cuvintele "alte  depozite  de stat", "depozitele de stat" se substituie prin cuvintele  "depozite speciale de stat" prin Hot. Guv. nr.286 din 23.05.96
Întru executarea  hotărîrii Parlamentului Republicii Moldova din  22 ianuarie  1992  nr.  881-XII  "Pentru punerea în aplicare a Legii  "Cu privire  la Fondul Arhivistic al Republicii Moldova" Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă Regulamentul Fondului arhivistic de stat (se anexează).
2. Primăria or.  Chişinău  să  fundeze în anul 1992 arhiva  de  stat orăşenească şi să rezolve problema amplasării ei.
3. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale,  întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile de stat, emitente  de  documente ce urmează a fi incluse în  componenţa  Fondului arhivistic de stat:
să creeze în anii 1992-1993 în structurile lor arhive departamentale, punîndu-le la dispoziţie încăperi  speciale  pentru păstrarea temporară a documentelor Fondului arhivistic de stat;
să asigure sistematizarea anuală a documentelor, elaborate în procesul activităţii lor, şi să le transmită arhivelor de stat în termenele prevăzute  în Regulamentul cu privire la Fondul  arhivele  de stat.
[Pct.3 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
[Pct.3 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
3. Ministerele, departamentele de stat, serviciile şi inspectoratele,  întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile de stat, emitente  de  documente ce urmează a fi incluse în  componenţa  Fondului arhivistic de stat:
să creeze în anii 1992-1993 în structurile lor arhive departamentale, punîndu-le la dispoziţie încăperi  speciale  pentru păstrarea temporară a documentelor Fondului arhivistic de stat;
să asigure sistematizarea anuală a documentelor, elaborate în procesul activităţii lor, şi să le transmită arhivelor de stat în termenele prevăzute  în Regulamentul cu privire la Fondul  arhivele  de stat.
        Prim-ministru
        al Republicii Moldova          Valeriu Muravschi
Aprobat
prin hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
din 27 mai 1992 nr. 352
REGULAMENTUL
Fondului arhivistic de stat
                        I. Dispoziţii generale
1. Fondul arhivistic de stat (în continuare - Fondul) este o  parte componentă  a  Fondului  Arhivistic al  Republicii Moldova, constituie proprietatea  republicii  şi  reprezintă  un ansamblu  de  documente  cu valoare istorică, ştiinţifică, culturală etc.
2. Prin documente cu valoare istorică, ştiinţifică, culturală etc. se concep actele legislative şi alte acte normative, documentele organelor procuraturii, instanţelor judecătoreşti şi ale autorităţilor administraţiei publice, documentaţia  statistică, ştiinţifică, tehnologică, tehnică, normativă, de proiect şi construcţii, de patentă, cartografică, geologică, telemetrică, comercială şi documentele lizibile cu ajutorul mijloacelor tehnice, cine, fono şi fotodocumentele, imprimările video, manuscrisele ştiinţifice, literar-artistice, muzicale etc., desenele, jurnalele, memoriile, corespondenţa şi alte documente.
Valoarea istorică,  ştiinţifică,  culturală etc., a documentelor  ce determină în procesul expertizei lor, efectuarea în baza principiilor şi criteriilor, stabilite de Serviciul de Stat de Arhivă.
[Pct.2 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
[Pct.2 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
2. Prin documente cu valoare istorică, ştiinţifică, culturală  etc. se  concep actele legislative, materialele procuraturii, judecătoriei şi arbitrajului,  documentaţia  organelor de administrare, cea  statistică, ştiinţifică, tehnologică, tehnică, normativă, de proiect şi construcţii, de patentă, cartografică, geologică, telemetrică,  comercială şi documentele lizibile  cu  ajutorul mijloacelor tehnice, cine,  fono  şi fotodocumentele, imprimările    video, manuscrisele ştiinţifice, literar-artistice, muzicale etc., desenele, jurnalele, memoriile, corespondenţa şi alte documente.
Valoarea istorică,  ştiinţifică,  culturală etc., a documentelor  ce determină în procesul expertizei lor, efectuarea în baza principiilor şi criteriilor, stabilite de Serviciul de Stat de Arhivă.
3. Fondul se  află în competenţa Serviciului de Stat de Arhivă,  ale cărui  funcţii  sînt  stabilite  în  regulamentul  aprobat  de  Guvernul Republicii Moldova.
II. Componenţa Fondului
4. Fondul se constituie din:
documente, care  se păstrează în arhivele de stat ale republicii  şi copiile lor de asigurare;
documentele care se păstrează permanent în depozitele speciale de stat ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciului Standardizare şi Metrologie (standarde şi condiţii tehnice), Academiei de Ştiinţe a Moldovei, muzeelor şi bibliotecilor de stat ale Ministerului Culturii şi Turismului, Fondului republican de informaţii privind subsolul al Agenţiei de Stat pentru Geologie "AGeoM", Fondului de stat de date privind starea mediului ambiant al Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Moldova, Fondului cartografo-geodezic al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru;
[Pct.4 al.1 subal.2 în redacţia HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]"
[Pct.4 al.1 subal.2 în redacţia HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
documente care se păstrează permanent în depozitele speciale de stat ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii  şi Securitate al Republicii Moldova, Departamentului Standarde,  Metrologie  şi  Supraveghere Tehnică (standarde şi  condiţii tehnice),  Academiei de Ştiinţe a Moldovei, muzeelor şi bibliotecilor de stat  ale Ministerului Culturii, fondului de stat de informaţii  privind subsolul  al Asociaţiei de Stat  de Producţie pentru Explorări  Geologice "AGeoM",  Serviciului "Hidrometeo"  al Departamentului Protecţia Mediului Înconjurător,Agenţiei Naţionale  penttu Geodezie, Cartografie şi Cadastru;
[Pct.4 al.3 modificat prin HG1269/20.12.2000, MO163/29.12.2000]
[Pct.4 al.3 modificat prin HG1269/20.12.2000, MO163/29.12.2000]
documente care  se  păstrează  permanent în arhivele  şi  depozitele Ministerului  Afacerilor  Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Academiei  de  Ştiinţe, în muzeele de Stat şi bibliotecile  Ministerului Culturii  şi  Cultelor, la Fondul geologic din Moldova al Asociaţiei  de producţie  şi prospecţiuni geologice din Moldova, Fondul de stat de date privind   starea  mediului  ambiant  al  Direcţiei  republicane   pentru Hidrometeorologie,   la  Departamentul  de  Stat  pentru  Standarde   şi Metrologie (standarde şi condiţii tehnice);
[Alin.3 completat prin Hot. Guv. nr.731 din 05.08.97]
[Alin. 3 în redacţia Hot. Guv. nr.286 din 23.05.96]
documente aflate la păstrare temporară în arhivele departamentale ale ministerelor, altor autorităţi administrative centrale,  instituţiilor,  organizaţiilor şi întreprinderilor  de stat din Republica Moldova;
[Pct.4 al.1 subal.3 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
[Pct.4 al.1 subal.3 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
documente aflate  la  păstrare temporară în arhivele  departamentale ale    ministerelor,    departamentelor   de   stat,  serviciilor    şi inspectoratelor,  instituţiilor,  organizaţiilor şi întreprinderilor  de stat din Republica Moldova;
documente ale  Fondului  arhivistic obştesc, primite în arhivele  şi depozitele speciale de stat în modul stabilit de lege;
documente ale  persoanelor fizice, primite în arhivele şi depozitele speciale de stat în modul stabilit de lege.
5. Fondul se  completează  cu  documente provenite  de  la  organele puterii  legislative şi executive, administraţiei publice locale, de  la Curtea  Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie,  Procuratura  Generală, Curtea de Conturi, Curtea de Apel Economică, de la ministere, alte autorităţi administrative centrale, precum şi de la alte instituţii, organizaţii şi întreprinderi de stat de pe teritoriul Republicii Moldova. Lista organizaţiilor-surse de completare a Fondului este aprobată de Serviciul de Stat de Arhivă.
[Pct.5 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
[Pct.5 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
5. Fondul se  completează  cu  documente provenite  de  la  organele puterii  legislative şi executive, administraţiei publice locale, de  la Curtea   Constituţională,  Judecătoria  Supremă,  Procuratura  Generală, Curtea de Conturi, Arbitraj, de la m inistere, departamente şi servicii, precum şi de la alte instituţii, organizaţii şi întreprinderi de stat de pe   teritoriul   Republicii  Moldova.  Lista  organizaţiilor-surse   de completare a Fondului este aprobată de Serviciul de Stat de Arhivă.
[Pct. 5 în redacţia Hot. Guv. nr.286 din 23.05.96]
6. Prin convenţia Serviciului de Stat de Arhivă, pe de o parte, şi a persoanelor  juridice,  emitente  de  documente  de  resortul Fondului arhivistic   obştesc  (partidele  politice,  mişcările  şi  formaţiunile social-politice   ale  cetăţenilor,  organizaţiile  sindicale,  publice, cooperatiste,  reuniunile  confesionale, întreprinderile pe  acţiuni  şi alte  întreprinderi,  altele decît cele de stat, uniunile de creaţie  şi societăţile  ştiinţifice  din Republica Moldova) şi persoanelor  fizice, pe  de  altă parte, documentele lor pot deveni, prin  transmiterea  spre păstrare  permanentă în arhivele de stat, prin donare, vînzare sau  prin testament, proprietate a republicii şi incluse în componenţa Fondului.
Documentele persoanelor  juridice şi fizice sus-menţionate se includ în competenţa Fondului şi în baza deciziei organelor judecătoreşti.
Documentele,  transmise  de  persoanele juridice şi cele  fizice  la arhivele  şi  depozitele speciale de stat spre păstrare  depozitară,  nu constituie patrimoniului Fondului.
7. În cazul în  care persoana fizică vinde fondul documentar, ce  îi aparţine legitim, dreptul preferenţial la cumpărare îl de ţine republica în persoana Serviciului de Stat de Arhivă.
8. În componenţa Fondului se includ:
în ordinea primirii,  documentele  şi  arhivele  (sau copiile  lor), scoase în trecut din Moldova;
documentele de   valoare   istorică  deosebită,  categoriste   drept monumente   documentare.  Raportarea  documentelor  Fondului  la această categorie  şi organizarea păstrării lor se realizează în modul  stabilit de Seviciul de Stat de Arhivă.
    9. Arhivele de   stat, depozitele  speciale  de  stat,   în   care documentele  Fondului se păstrează permanent, crează fondul de copii  de asigurare ale monumentelor documentare.
        III. Organizarea completării, păstrăriii şi evidenţei
                 documentelor care fac parte din Fond
10. Documentele  ce constituie patrimoniul fondului se păstrează  în clădiri  construite  şi  înzestrate special pentru arhivele de stat cu structură permanentă şi variabilă a documentelor, a  căror  reţea  se aprobă de Guvernul Republicii Moldova, precum şi în depozitele speciale de stat ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, Serviciului Standardizare şi Metrologie (standarde şi  condiţii  tehnice), Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  muzeelor  şi bibliotecilor  de  stat ale Ministerului Culturii şi Turismului, Fondului republican de informaţii privind subsolul al Agenţiei de Stat pentru Geologie "AGeoM", Fondului de stat de date privind starea mediului ambiant al Serviciului Hidrometeorologic de Stat din Moldova, Fondului cartografo-geodezic al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.
[Pct.10 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
[Pct.10 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
10. Documentele  ce constituie patrimoniul fondului se păstrează  în clădiri  construite  şi  înzestrate special pentru arhivele de  stat  cu structură  permanentă  şi  variabilă a documentelor, a  căror  reţea  se aprobă de Guvernul Republicii Moldo va, precum şi în depozitele speciale de  stat  ale  Ministerului Apărării, Ministerului  Afacerilor  Externe, Ministerului  Afacerilor  Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova Departamentului Standarde, Metrologie şi Supraveghere Tehnică (standarde şi  c  ondiţii  tehnice), Academiei de Ştiinţe a Moldovei,  muzeelor  şi bibliotecilor  de  stat ale Ministerului Culturii, fondului de  stat  de informaţii  privind subsolul al Asociaţiei de Stat de Producţie  pentru Explorări Geologice "AGeoM", Serviciului   "Hidrome teo" al Departamentului Protecţia Mediului Înconjurător, Agenţiei Naţionale penttu Geodezie, Cartografie şi Cadastru.
[Pct.10 al.1 modificat prin HG1269/20.12.2000, MO163/29.12.2000]
[Pct.10 completat prin Hot. Guv. nr.731 din 05.08.97]
[Pct. 10 în redacţia Hot. Guv. nr.286 din 23.05.96]
11. Pentru păstrarea provizorie a documentelor Fondului ministerele, alte autorităţi administrative centrale, instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile de stat fundează arhive departamentale ori atribuie aceste funcţii altor subdiviziuni inferioare.
[Pct.11 al.1 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
[Pct.11 al.1 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
Pentru păstrarea provizorie a documentelor Fondului ministerele, departamentele  de  stat,  serviciile şi  inspectoratele,  instituţiile, organizaţiile  şi întreprinderile de stat fundează arhive departamentale ori atribuie aceste funcţii altor subdiviziuni inferioare.
Conducătorii instituţiilor vizate poartă răspundere personală pentru integritatea  documentelor Fondului, aflate în arhivele departamentale, prin intermediul comisiilor de expetiză determină valoarea documentelor păstrate,  organizează sistematizarea şi transmiterea lor spre  păstrare arhivelor de stat.
Ordonarea documentelor  şi transmiterea lor spre păstrare  arhivelor de stat e realizează din contul mijloacelor depunătorului.
12. Pentru păstrarea provizorie a documentelor, care fac parte din Fond,  în arhivele departamentele se stabilesc următoarele termene-limită:
pentru documentele emise de organele puterii legislative şi executive, de Curtea Constituţională, Curtea Supremă de Justiţie,  Procuratura Generală,  Curtea  de  Conturi,  Curtea de Apel Economică,  ministere, alte autorităţi administrative centrale,  precum şi de instituţiile, org anizaţiile şi  întreprinderile de stat de subordonare republicană - 15 ani;
[Pct.12 al.1 subal.1 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
[Pct.12 al.1 subal.1 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
pentru documentele emise de organele puterii legislative şi executive, de Curtea Constituţională, Judecătoria Supremă,  Procuratura Generală,  Curtea  de  Conturi,  Arbitraj,  ministere,  departamente  şi servicii,  precum şi de instituţiile, org anizaţiile şi  întreprinderile de stat de subordonare republicană - 15 ani;
pentru documentele  care  provin de la autorităţile  administraţiei publice ale municipiilor şi raioanelor - 10 ani;
pentru documentele  care  provin de la autorităţile  administraţiei publice  ale satelor, comunelor şi oraşelor şi pentru documentele de  la instituţiile,  organizaţiile  şi întreprinderile de stat de  subordonare municipală, orăşenească şi raion ală - 5 ani.
[Alin. 2-5 în redacţia Hot. Guv. nr.286 din 23.05.96]
pentru documentaţia   tehnico-ştiinţifică   -  pînă   la   expirarea necesităţii practice, însă mai mult de 25 ani;
pentru filme, jurnale cinematografice, fotografii, imprimate fono şi video, documentele lizibile cu ajutorul mijloacelor tehnice - 3 ani;
pentru registrele actelor de stare civilă - 100 ani, pentru documentele efectivului personal, actele de notariat şi dosarele judiciare - 75 ani.
[Pct.12 al.1 subal.6 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
[Pct.12 al.1 subal.6 modificat prin HG136/06.02.06, MO28-30/17.02.06 art.177]
pentru înregistrările actelor de stare civilă, documentele efectivului personal, actele de notariat şi dosarele judiciare - 75 ani.
Termenele fixate  se  calculează din anul  elaborării  documentului. După  expirarea  termenelor-limită  de păstrare provizorie  în  arhivele departamentale  documentele  Fondului , sistematizate corespunzător,  se transmit  spre păstrare permanentă în arhivele de stat în modul stabilit de Serviciul de Stat de Arhivă.
Termenele de păstrare provizorie a documentelor Fondului în arhivele departamentale  pot  fi  prelungite de Serviciul de Stat  de  Arhivă  în temeiul demersului organizaţiilor interesate.
    13. Conform înţelegerii  dintre  Serviciul  de  Stat  de  Arhivă  şi persoanele  juridice, deţinătoare de documente ale Fondului   arhivistic obştesc,  privind  includerea acestor documente în  componenţa  Fondului termenele de transmitere a documentelor în arhivele de stat se stabilesc pentru fiecare caz aparte.
    14. Arhivele  de  stat, depozitele speciale de stat, care  păstrează documente   ale  Fondului  prezintă  anual  pentru  Catalogul   Fondului Arhivistic al Republicii Moldova date privind fondurile şi colecţiile de documente   noi,   precum  şi  informaţii  cu  privire  la   schimbările intervenite în componenţa şi conţinutul documentelor aflate la păstrare.
    Arhivele departamentale,  în care documentele Fondului se  păstrează provizoriu,  prezintă anual date privind volumul şi limitele cronologice ale documentelor aflate la păstrare.
    Termenele şi   ordinea  prezentării  documentelor  de  evidenţă   se stabilesc de Serviciul de Stat de Arhivă.
                 IV. Utilizarea documentelor Fondului
    15. Documentele Fondului sînt utilizate întru asigurarea exercitării drepturilor  şi intereselor legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova, precum şi în scopuri ştiinţifice, culturale, sociale, economice etc.
    16. Arhivele    de   stat   şi depozitele speciale de stat, arhivele departamentale,  care  păstrează  documente ce fac parte  din  Fond,  în scopul organizării utilizării documentelor de arhivă:
    informează organele puterii şi administraţiei de stat, organizaţiile  de  stat şi cele publice interesate  asupra  documentelor Fondului,  în care se abordează probleme politice, economice şi  sociale actuale,  chestiuni de ştiinţă şi cultură, execută, inclusiv pe bază  de contract, solicitările lor;
    pun la dispoziţia cetăţenilor Republicii Moldova, persoanelor juridice şi fizice documentele Fondului sau  copiile lor pentru investigaţii ştiinţifice;
    publică documentele   Fondului,   autonom  sau  în  comun  cu   alte organizaţii, conform modului stabilit;
    organizează expoziţii  de  documente, prezintă informaţii în  presă, la radio şi televiziune despre documentele Fondului;
    elibereaza persoanelor  juridice şi fizice certificate de arhivă  şi copii  ale  documentelor  în  modul stabilit de  Serviciul  de  Stat  de Arhiivă.
    editează călăuze  de  arhivă  privitor la componenţa  şi  conţinutul documentelor Fondului.
    17. Dreptul de utilizare a documentelor Fondului îl deţin persoanele juridice, cetăţenii Republicii Moldova, precum şi ai alor state.
    Modul de utilizare  a documentelor Fondului, precum şi  restricţiile de  utilizare  a lor sînt determinate în articolele 30-34, 36 şi 37  ale Legii  Republicii  Moldova  "Privind  Fondul  Arhivistic  al  Republicii Moldova".  Regimul  de lucru pentru cercetătorii documentelor  Fondului, precum  şi  modul de utilizare a documentelor Fondului, care se află  la păstrare  temporară  în arhivele departamentale, se stabilesc  de  către Serviciul de Stat de Arhivă.
    18. Persoanele juridice, deţinătoare de documente care fac parte din  Fondul  arhivistic  obştesc,  precum şi persoanele  fizice  în  procesul transmiterii  documentelor spre păstrare permanentă în arhivele de  stat pot stabili restricţii de utilizare a documentelor în limitele stabilite în articolul 34 din Legea Republicii Moldova "Privind Fondul Arhivistiic  al Republicii Moldova".
    În cazul în care  persoanele  juridice şi fizice  sus-menţionate  nu impun restricţii, documentele se utilizează pe baze generale.
    19. Informaţia  ce  se conţine în documentaţia  Fondului  constituie proprietatea  intelectuală a republicii, întru apărarea căruia  arhivele şi  depozitele  speciale de stat, precum şi arhivele  departamentale  au dreptul, la eliberarea copiilor de pe documente, de a stabili condiţiile utilizării lor.
    20. În cazul în care arhivele şi depozitele speciale de stat, precum şi  arhivele  departamentale  încalcă  modul  stabilit  de  utilizare  a documentelor,  persoanele  juridice şi fizice au dreptul de  a  contesta aceste  acţiuni în Serviciul de Stat de Arhivă, organele respective  ale puterii şi administraţiei de stat sau în instanţele judecătoreşti.