HGM998/2003
ID intern unic:  305934
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 998
din  20.08.2003
privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor
şi taxelor locale din cadrul primăriei
Publicat : 05.09.2003 în Monitorul Oficial Nr. 191-195     art Nr : 1059

    MODIFICAT
   
HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461
    HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616
    HG865 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.971
    HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515
    HG21 din 05.01.06, MO16-19/27.01.06 art.88


    NOTĂ:
   
în tot textul hotărîrii, cuvintele „organul fiscal”, „organul fiscal teritorial” se substituie prin cuvintele „subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat”, iar cuvintele „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie prin cuvintele „Serviciul Fiscal de Stat”, la forma gramaticală corespunzătoare prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616În scopul executării prevederilor art.158 şi 160 din Titlul V al Codului fiscal şi ţinînd cont de faptul că autorităţile administraţiei publice locale (primăriile), prin intermediul serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul acestora, sînt obligate să ţină evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale calculate de respectivele servicii, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă:
Regulamentul-tip privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (anexa nr.1);
Instrucţiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (anexa nr.2).
2. În baza Regulamentului-tip privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, autorităţile executive ale satelor (comunelor), oraşelor şi municipiilor vor elabora în termen de 30 de zile regulamentele serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor respective şi le vor prezenta consiliilor locale, care urmează să le adopte în termen de 10 zile şi să le prezinte subdiviziunii teritorială a Serviciului Fiscal de Stat.
   
21. Începînd cu data de 1 iunie 2018, perceptorii fiscali din cadrul primăriilor vor utiliza în mod obligatoriu Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul Serviciului de colectare a impozitelor și taxelor locale” (SIA SCITL).
    [Pct.21 introdus prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
    22. Achitările impozitelor și taxelor locale se vor efectua de către perceptorii fiscali prin diferite instrumente de plată, puse la dispoziție de Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay), reglementat prin Hotărîrea Guvernului nr. 280 din 24 aprile 2013 „Cu privire la unele acțiuni de implementare a Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice (MPay)”.
    [Pct.22 introdus prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
   
23. Organul de specialitate al administrației în domeniul tehnologiilor informaționale (Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe) va asigura accesul gratuit al utilizatorilor la SIA SCITL în baza scrisorilor Serviciului Fiscal de Stat transmise pe adresa electronică postmaster@sfs.md, precum și monitorizarea, consultarea tehnică de exploatare, revizuirea și actualizarea funcționalității SIA SCITL.
    [Pct.23 introdus prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
    24. Pentru autentificarea (prin intermediul serviciului electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass)) în cadrul SIA SCITL, semnarea (prin intermediul serviciului electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)) a notelor de plată și generarea ulterioară a extrasului notei de plată, perceptorii fiscali vor utiliza semnătura electronică avansată calificată eliberată de către unul din prestatorii de servicii de certificare din Republica Moldova acreditați în domeniu conform legislației în vigoare sau semnătura electronică eliberată funcționarilor publici în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 673 din 28 august 2017 „Pentru implementarea Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
    [Pct.24 introdus prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
3. Evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora, calculate de serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale, se va ţine de către aceste servicii în modul şi forma stabilite în Regulamentul-tip privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei şi în Instrucţiunea privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei.
4. Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura din contul bugetelor proprii serviciile cu baza tehnico-materială, resurse umane, formulare de strictă evidenţă şi alte documente, necesare pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale, calculate de ele.
5. Ministerul Finanţelor va aduce actele sale normative în concordanţă cu prevederile prezentei hotărîri.
6. Ministerul Finanţelor şi Serviciul Fiscal de Stat vor da explicaţiile de rigoare referitor la aplicarea Instrucţiunii privind modul de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei.

PRIM-MINISTRU
AL REPUBLICII MOLDOVA                                              Vasile TARLEV
Contrasemnată:
Ministrul finanţelor                                                                 Zinaida Grecianîi
Ministrul justiţiei                                                                    Vasile Dolghieru

Chişinău, 20 august 2003.
Nr. 998.

Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr. 998
din 20 august 2003
REGULAMENTUL - TIP
privind serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale
din cadrul primăriei
I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament-tip este elaborat în temeiul prevederilor art. 133 alin. (1) pct. 3), art. 156-158, art.160 al Titlului V, Titlului VI şi Titlului VII ale Codului fiscal, Legii nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea  în aplicare a Titlului VI al Codului fiscal, Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv, Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi  Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.
   
[Pct.1 modificat prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
    [Pct.1 modificat prin HG865 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.971]
2. Noţiunile utilizate corespund noţiunilor definite prin  actele normative în baza cărora a fost elaborat prezentul Regulament-tip.
3. Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (în continuare - SCITL) este un organ cu atribuţii de administrare fiscală. Funcţiile SCITL sînt exercitate prin intermediul perceptorilor fiscali. Ca excepţie, aceste funcţii pot  fi exercitate  de secretarul sau de un alt funcţionar al primăriei, care nu este învestit cu dreptul de a semna documente de casă.
4. SCITL, în cazul în care este abilitat, va administra următoarele impozite şi taxe locale, stabilite prin  actele legislative specificate la pct. 1 al  prezentului Regulament:
impozitul funciar de la persoanele fizice (cetăţeni) şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
impozitul pe bunurile imobiliare de la persoanele fizice (cetăţeni);
taxa pentru amenajarea  teritoriului, percepută de la  gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
taxa de la posesorii de cîini; 
contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii de la persoanele fizice.
    [Pct.4 modificat prin HG865 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.971]
5. Asigurarea  SCITL cu documentele necesare pentru ţinerea evidenţei obligaţiilor fiscale, cu blanchete ale dărilor de seamă fiscale, cu avize de plată şi chitanţe de recepţie a plăţilor fiscale, precum şi cu alte documente pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale, specificate la pct.4 al prezentului Regulament, este pusă în sarcina autorităţilor administraţiei  publice locale. Blanchetele  de strictă evidenţă se vor utiliza în modul stabilit.
6. Serviciul Fiscal de Stat exercită controlul asupra  respectării de către SCITL a legislaţiei fiscale.
7. Reviziile de casă la primării  privind exercitarea funcţiilor SCITL de percepere şi transferare a mijloacelor băneşti în buget se efectuează de către Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor – odată cu efectuarea reviziilor asupra executării bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, cu întocmirea actelor respective. 
La încetarea raportului de serviciu al perceptorului fiscal sau al persoanei care exercită funcţiile acestuia, prin dispoziţia autorităţii executive, se creează o comisie care va efectua, în mod obligatoriu, revizia casei de încasări a impozitelor, taxelor şi a altor plăţi şi transmiterea la contabilitatea primăriei a chitanţelor şi a altor documente de care persoanele menţionate poartă răspundere. În componenţa comisiei se includ primarul sau viceprimarul unităţii administrativ-teritoriale, contabilul-şef al primăriei, precum şi un consilier din cadrul consiliului local al unităţii administrativ-teritoriale. La constatarea unor nereguli, comisia va informa imediat Inspecţia financiară din subordinea Ministerului Finanţelor.   
La încadrarea altor persoane în funcţia de perceptor fiscal sau  la delegarea acestor funcţii altei persoane din cadrul primăriei, contabilitatea acesteia urmează să le transmită chitanţierele şi alte documente necesare pentru exercitarea funcţiilor respective, cu întocmirea actului de transmitere.
În lipsa temporară a perceptorilor fiscali, reviziile de casă la primării privind exercitarea funcţiilor SCITL de percepere şi transferare a mijloacelor băneşti în buget le efectuează contabilitatea primăriei.
   
[Pct.7 modificat prin HG865 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.971]
   
[Pct.7 modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
II. Organizarea şi funcţionarea SCITL
    8. Organizarea şi funcţionarea SCITL sînt stabilite printr-un regulament, aprobat de consiliul local. Regulamentul se elaborează în baza prezentului Regulament-tip. În termen de 30 de zile după publicarea prezentului  Regulament-tip, autorităţile executive ale satelor (comunelor), oraşelor şi municipiilor vor elabora proiectul regulamentului de  funcţionare a SCITL şi îl vor înainta consiliilor locale, care urmează să-l adopte în termen de 10 zile din data prezentării. 
    După adoptarea de către consiliul local, regulamentul se prezintă, în termen de 10 zile,
subdiviziunii teritorială a Serviciului Fiscal de Stat.
    9. SCITL este o structură publică locală condusă de primarul localităţii respective. Perceptorul fiscal activează în baza contractului de răspundere materială şi este încadrat în SCITL de primarul localităţii respective,
în conformitate cu legislaţia în vigoare. În cazul încadrării în bază de concurs, în cadrul comisiei de concurs participă, în mod obligatoriu, un reprezentant al subdiviziunii teritorială a Serviciului Fiscal de Stat, iar în cazul încadrării prin alte modalităţi prevăzute de lege – numirea se face după obţinerea avizului favorabil din partea subdiviziunii teritorială a Serviciului Fiscal de Stat.
    [Pct.9 modificat prin HG865 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.971]
    [Pct.9 modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
10. subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat este obligat să asigure testarea perceptorului fiscal pînă la angajare, cu excepţia situaţiei în care se organizează concurs de recrutare, să asigure instruirea lui şi să-i acorde asistenţă în exercitarea atribuţiilor.
Evaluarea performanţelor profesionale a perceptorilor fiscali se efectuează potrivit prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
      [Pct.10 modificat prin HG451 din 16.06.11, MO103-106/24.06.11 art.515]
11. SCITL, în procesul exercitării atribuţiilor sale, conlucrează cu celelalte organe cu atribuţii de administrare fiscală şi colaborează cu alte autorităţi ale administraţiei publice. El are dreptul să colaboreze cu organe competente din alte ţări şi să fie membru al organizaţiilor internaţionale de specialitate în baza acordurilor (convenţiilor) internaţionale. În cazul desfăşurării unor acţiuni în baza înţelegerilor reciproce cu alte organe de administrare fiscală, SCITL  informează şi este informat despre măsurile întreprinse şi rezultatele lor,  face schimb de informaţii în scopul exercitării atribuţiilor ce îi revin.
1. Atribuţiile SCITL
12. SCITL exercită, corespunzător domeniului de activitate, următoarele atribuţii:
a) asigură evidenţa integrală şi conformă a contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL şi evidenţa  acestor obligaţii, cu excepţia celor administrate de alte organe;
b) întreprinde măsuri pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale;
c) popularizează legislaţia  fiscală şi examinează  scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor;
d) efectuează controale fiscale, în limitele competenţei sale. Metodele şi operaţiunile concrete utilizate la organizarea şi exercitarea controlului fiscal sînt determinate în baza Codului fiscal şi instrucţiunilor cu caracter intern ale Serviciului Fiscal de Stat;
e) în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, compensează sau restituie sumele plătite în plus şi sumele care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;
   
[Pct.12 lit.e) modificată prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
[Pct.12 lit.f) abrogată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
g) contribuie la tragerea la răspundere pentru încălcări fiscale;
h) exercită alte atribuţii prevăzute expres de legislaţia fiscală.
[Pct.13 abrogat prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
2.  Drepturile SCITL
14. SCITL este învestit cu următoarele drepturi privind plăţile administrate:
a) să efectueze controale  asupra  modului în  care  contribuabilul respectă legislaţia fiscală;
b) să ceară explicaţiile şi informaţiile de rigoare asupra problemelor identificate în timpul controlului;
c) să încaseze în numerar impozite, taxe, majorări de  întîrziere (penalităţi) şi/sau amenzi;
d) să solicite în procesul controalelor fiscale şi să obţină gratuit de la orice persoană informaţii, date, documente, necesare în executarea atribuţiilor sale, cu excepţia informaţiilor care constituie secret de stat,  precum  şi copii de pe ele, dacă acestea se anexează la actul  de control;
e) să deschidă şi să examineze, să sigileze, după caz, indiferent de locul aflării lor, încăperile de producţie, depozitele, spaţiile comerciale şi alte locuri, cu excepţia  domiciliului şi reşedinţei, folosite pentru obţinerea de venituri sau pentru întreţinerea obiectelor impozabile, altor obiecte şi documentelor;
f) să controleze autenticitatea datelor din documentele de evidenţă şi din dările de seamă fiscale ale contribuabilului;
g) să aibă acces la sistemul electronic de evidenţă contabilă  al contribuabilului;
h) să utilizeze dări de seamă fiscale, date cuprinse în corespondenţa cu contribuabilii şi informaţii ale  autorităţilor administraţiei publice pe  suporţi electronici şi de alt fel, perfectaţi şi protejaţi conform  legislaţiei în domeniu;
i) cu alte drepturi prevăzute expres în legislaţia fiscală.
15. Suplimentar la drepturile specificate în pct. 14 al prezentului Regulament,  SCITL, în comun cu organul fiscal, este în drept:
a) să ridice de la contribuabil documente în cazurile şi în modul prevăzut de Titlul V al Codului fiscal;
b) să constate încălcările legislaţiei fiscale şi să aplice măsurile prevăzute de legislaţie;
c) să intenteze în  instanţele judecătoreşti competente acţiuni contra contribuabililor privind:
- anularea unor tranzacţii şi  încasarea la buget a mijloacelor obţinute din aceste tranzacţii;
- anularea înregistrării întreprinderii  sau organizaţiei în cazul încălcării modului stabilit de fondare a acestora sau al necorespunderii actelor de constituire prevederilor legislaţiei şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;
- lichidarea întreprinderii sau organizaţiei în temeiurile stabilite de legislaţie şi încasarea veniturilor obţinute de acestea;
- alte acţiuni în conformitate cu legislaţia;
d) să ceară şi să verifice lichidarea  încălcării legislaţiei fiscale, să aplice, după caz, măsuri de constrîngere;
e) la estimarea obiectelor impozabile şi la calcularea  impozitelor şi taxelor, să utilizeze metode şi surse directe şi indirecte;
[Pct.15 lit.f) abrogată prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
   
[Pct.15 lit.g) exclusă prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
h) să citeze la organul fiscal contribuabilul, persoana presupusă a fi subiectul impozitării, persoana cu funcţie de răspundere a contribuabilului, inclusiv responsabilul de evidenţa documentelor referitoare la persoana presupusă a fi subiectul impozitării pentru a depune mărturii, a prezenta documente şi informaţii în problema de interes  pentru autoritatea fiscală, cu excepţia documentelor şi informaţiilor care, potrivit legii, constituie secret de stat;
i) să prezinte organelor competente din alte state informaţii despre relaţiile contribuabililor străini cu cei autohtoni fără acordul sau înştiinţarea acestora din urmă.
3. Obligaţiile SCITL
16. În  corespundere  cu domeniul  său de  activitate, SCITL este obligat:
a) să acţioneze în strictă conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul fiscal şi alte acte normative;
b) să trateze cu respect şi corect contribuabilul, reprezentantul acestuia, alţi participanţi la raporturile fiscale;
c) să popularizeze legislaţia fiscală;
d) să informeze contribuabilul, în cazurile prevăzute de legislaţia fiscală  sau la solicitarea acestuia, despre drepturile şi  obligaţiile lui;
e) să informeze contribuabilul,  la cerere, despre impozitele şi taxele  în vigoare, despre modul şi termenele lor de achitare şi  despre actele normative respective;
f) să primească şi să  înregistreze cereri, comunicări şi alte informaţii despre încălcările fiscale şi să le verifice, după caz;
g) să examineze petiţiile, cererile şi reclamaţiile, în modul stabilit de legislaţie;
h) să efectueze controale fiscale şi să întocmească actele de rigoare;
i) să verifice, în timpul controalelor fiscale, documentele de evidenţă şi dările de seamă fiscale ale contribuabilului;
j) la cererea scrisă a contribuabilului, în care se indică destinaţia certificatului, să elibereze certificate ce atestă  lipsa sau existenţa restanţelor faţă de  buget  la plăţile administrate;
l) să ţină evidenţa contribuabililor ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL, precum şi evidenţa acestor obligaţii fiscale, inclusiv a restanţelor, să transfere la buget sumele  încasate ca impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi), amenzi, conform legislaţiei fiscale şi în modul  stabilit de Guvern;
m) să întocmească, cu concursul organului fiscal, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, să distribuie gratuit contribuabililor formularele tipizate de dări de seamă fiscale;
n) să remită contribuabililor, conform legislaţiei fiscale, avizele de plată a obligaţiilor fiscale, precum şi deciziile emise;
[Pct.16 lit.o) exclusă prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
p) să efectueze, la cererea contribuabilului, compensarea sau perfectarea materialelor pentru restituirea sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite;
r) în cazul depistării unei încălcări  fiscale şi neîndeplinirii cerinţelor legale ale funcţionarului fiscal şi/sau perceptorului fiscal, să emită decizii privind aplicarea de sancţiuni;
s) să exercite alte obligaţii prevăzute expres de legislaţia fiscală.
17. Obligaţiile prevăzute la lit.p) şi r) din pct.16 al prezentului Regulament sînt executate de SCITL în comun cu organul fiscal. Deciziile  privind aplicarea de sancţiuni în cazurile prevăzute la lit. r) a  pct.16 se adoptă  de conducerea organului  fiscal după coordonarea prealabilă cu primarul (pretorul).
4. Actele SCITL
18. Decizia privind executarea atribuţiilor SCITL este emisă prin dispoziţia primarului (pretorului). Prin derogare de la prevederile Titlului V al Codului fiscal, dispoziţiile primarului (pretorului) şi acţiunile perceptorului pot fi contestate în modul stabilit de lege.
19. În cazul  atribuţiilor exercitate în comun cu  organul  fiscal, decizia  este emisă de conducerea organului fiscal după ce a  fost coordonată cu primarul (pretorul).
Dacă primarul (pretorul) refuză să semneze decizia, aceasta capătă putere juridică din  momentul semnării de către  conducerea organului fiscal, care face înscrierea despre refuzul primarului (pretorului) de a o semna.

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.998
din 20 august 2003
Instrucţiunea privind modul
de calculare, evidenţă şi achitare a impozitelor şi taxelor locale
 administrate de serviciul de colectarea impozitelor şi taxelor
locale din cadrul primăriei
În conformitate cu  prevederile  alin.(2) al art.156  şi  lit.b)  a art.158  din Titlul  V al Codului fiscal, serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (în continuare - SCITL) este obligat să ţină evidenţa contribuabililor, ale căror obligaţii fiscale sînt calculate de SCITL, a obligaţiunilor lor fiscale, inclusiv a restanţelor, să transfere la buget sumele  încasate ca impozite, taxe, majorări de întîrziere (penalităţi), amenzi.
Pentru a supraveghea modul de utilizare şi păstrare a documentelor de strictă evidenţă, ce ţin de administrarea fiscală, autorităţile administraţiei publice locale, după asigurarea SCITL cu documentele în cauză, trebuie să informeze, în mod obligatoriu, organul fiscal despre cantitatea, numărul şi seria acestora.
I. Evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora
la plata impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare
1. SCITL ţine evidenţa impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare pentru fiecare contribuabil în parte în Registrul de evidenţă a contribuabililor la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare, în care se reflectă datele ce ţin de impozitele menţionate atît pentru persoanele fizice (cetăţeni), cît şi pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier) (anexa nr.1 la prezenta Instrucţiune). Evidenţa contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora la plata impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare poate fi asigurată şi electronic, în modul stabilit de către Serviciul Fiscal de Stat.
1. Registrul de evidenţă a contribuabililor la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare
2. Evidenţa contribuabililor în Registrul de evidenţă a contribuabililor la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare (în continuare - Registru) începe cu atribuirea numărului de rînd fiecărui contribuabil din unitatea administrativ-teritorială (primărie) în cauză. Numerotarea se efectuează în creştere şi trebuie să coincidă cu numerotarea conturilor personale din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1446 din  19 decembrie 2006 „Cu privire la punerea în aplicare a noilor registre de evidenţă a gospodăriilor populaţiei). Registrul se completează în modul următor:
   
[Pct.2 alineat modificat prin HG865 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.971]
"Nr. din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei" şi adresa contribuabilului - se completează din Registrul de evidenţă a gospodăriilor populaţiei din localitatea respectivă.
La "Nr. din Registrul cadastrului funciar" se înscrie numărul corespunzător din Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri, care se ţine de către primăria respectivă.
În cazul în care persoana se manifestă şi în calitate de subiect al impunerii cu impozitul funciar ca fondator al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), se completează şi partea dreaptă din partea de sus a Registrului, utilizînd informaţia din fişa de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (de fermier) - forma nr.1 din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 14 septembrie 2001.
Indicatorul "Suprafaţa terenului  (ha)" se completează astfel:
- la poziţia "suprafaţa lotului de pe lîngă casă" se înscrie suprafaţa terenului indicată în Registrul de evidenţă a gospodăriilor la pct. 2 "Terenurile gospodăriei", care în prealabil se verifică cu suprafaţa terenului menţionată în Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri;
- la poziţiile "suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă altele decît cele ale GŢ", " suprafaţa terenurilor cu o altă destinaţie altele decît cele ale GŢ" şi "suprafaţa terenului privatizat din întovărăşirea pomicolă" se înscriu suprafeţele respective ale terenurilor indicate în Registrul cadastral al deţinătorilor de terenuri atribuite contribuabilului în cauză. Indicele "suprafaţa terenului privatizat din întovărăşirea pomicolă" se completează numai în cazurile în care contribuabilul a privatizat lotul pomicol şi este înregistrat în registrul menţionat din primăria respectivă ca proprietar al lotului respectiv;
- la poziţiile "suprafaţa terenurilor cu destinaţie agricolă ale GŢ" şi "suprafaţa terenurilor cu o altă destinaţie ale GŢ" se indică suprafeţele acestor terenuri din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier).
Indicatorii din rubricile "Valoarea bunurilor imobiliare" şi "Suprafaţa bunurilor imobiliare" se completează cu datele privind aceşti indicatori, conform situaţiei de la 1 ianuarie a anului gestionar, iar în lipsa lor - conform situaţiei de la o altă dată, indicată în documentele de care dispune primăria privind valoarea şi suprafaţa acestor bunuri. Este vorba de informaţiile şi documentele organelor cadastrale, iar în lipsa lor - de registrele vechi de evidenţă a contribuabililor - persoane fizice privind impozitul funciar şi impozitul pe bunurile imobiliare transmise primăriei de către organele fiscale teritoriale, precum şi de actele de evaluare provizorie a clădirilor, întocmite de comisia în componenţa căreia sînt incluşi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, organului fiscal şi organului cadastral teritorial.
3. După completarea indicatorilor privind subiectul şi obiectul impunerii, se efectuează calcularea impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare.
Impozitul funciar se calculează prin înmulţirea cotelor concrete, stabilite la acest impozit de către autorităţile reprezentative ale administraţiei publice locale la aprobarea bugetului pe anul respectiv, la suprafaţa terenului. La calcularea impozitului funciar pentru terenurile cu destinaţie agricolă este necesar de a ţine cont de faptul că unele din aceste terenuri au indici cadastrali. Pentru terenurile menţionate impozitul funciar se calculează ca produsul dintre cota concretă, suprafaţă şi indicele cadastral, modul de determinare al căruia este menţionat în partea de jos a Registrului.
Rezultatul se  indică în rubrica "Calculat impozit funciar (lei)", inclusiv pentru fiecare categorie de teren în parte.
La poziţia "Suma înlesnirilor la impozitul funciar  (lei)" se indică suma înlesnirilor de care beneficiază contribuabilul în conformitate cu legislaţia în vigoare. Suma indicatorului în cauză va coincide cu suma calculată a impozitului, în cazul în care contribuabilul întruneşte cerinţele pentru a beneficia de scutire integrală la plata impozitului.
Suma impozitului funciar către plată se evoluează ca diferenţa dintre suma impozitului calculată şi a sumei înlesnirilor acordate. În cazul în care suma înlesnirii acordate coincide cu suma impozitului calculată în rubrica "Suma impozitului funciar către plată (lei)" se indică cratimă (" _ ").
Indicatorul "Calculat impozit pe bunurile imobiliare (lei)" se completează cu suma impozitului care se obţine ca produsul dintre valoarea bunului imobiliar şi cota concretă la impozitul respectiv, stabilită de către autoritatea administraţiei publice locale. Modul de completare a indicatorilor "Suma înlesnirii la impozitul pe bunurile imobiliare (lei)" şi "Suma impozitului pe bunurile imobiliare către plată (lei)" este analogic celui stabilit pentru completarea  indicatorilor la impozitul funciar.
4. În rubrica "Date de care urmează să se ţină cont la acordarea înlesnirilor la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare" se fac înscrieri referitor la numărul şi data documentului care confirmă dreptul la scutire şi altor documente care sînt utilizate la determinarea subiecţilor şi obiectelor impozitării.
5. După calcularea impozitelor pentru toţi contribuabilii, pe ultima foaie a Registrului se înscrie suma totală a impozitelor calculate, a înlesnirilor acordate şi a sumei impozitelor către plată, precum şi numele, prenumele perceptorului fiscal care a efectuat calcularea impozitelor.
6. Sumele calculate ale impozitelor se trec în Registrul conturilor personale la impozitele şi taxele locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei, separat pentru fiecare contribuabil.
2. Registrul conturilor personale la impozitele şi taxele locale administrate de SCITL
7. Registrul conturilor personale la impozitele şi taxele locale administrate de serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriei (anexa nr. 2 la prezenta Instrucţiune) se ţine în baza datelor din Registrul de evidenţă a contribuabililor la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare.
În Registrul conturilor personale evidenţa  încasării  plăţilor se ţine separat pentru fiecare contribuabil.
Pînă la deschiderea conturilor personale perceptorul fiscal este obligat să verifice conturile personale ale plătitorilor  pe  anul  precedent  şi  să evidenţieze restanţa sau plata în plus.
8. Conturile  personale trebuie să fie numerotate în modul în care sînt înregistraţi contribuabilii în Registrul conturilor gospodăriilor din cadrul primăriei. Conturile personale pentru aceste impozite se deschid de către perceptorul fiscal, iar controlul  asupra completării  şi  sigilării lor  se efectuează de către organul fiscal teritorial.
9. La indicarea numărului contului care urmează a fi înregistrat în Registrul conturilor personale se utilizează numărul atribuit contribuabilului persoană fizică-cetăţean în Registrul de evidenţa a gospodăriilor populaţiei din primăria respectivă.
La numărul din Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) (în cazul în care ea este înregistrată ca astfel de gospodărie) se indică numărul atribuit în registrul respectiv.
10. În cazul în care în aceeaşi familie numele şi prenumele contribuabilului - deţinător al terenului de pe lîngă casă şi ale bunurilor imobiliare nu coincide cu numele şi prenumele conducătorului gospodăriei ţărăneşti (de fermier) în Registru, se înscriu şi  numele şi prenumele conducătorului gospodăriei ţărăneşti (de fermier).
11. Dacă, pe parcursul anului fiscal, apar unele modificări ce ţin de calcularea obligaţiei fiscale la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare, recalcularea, în funcţie de caz,  se efectuează în baza deciziei adoptate de primărie, altor documente ce confirmă apariţia sau stingerea obligaţiei fiscale (de exemplu: certificatul de moştenire, contractul de vînzare-cumpărare etc.).
12. În  cazul completării tuturor rîndurilor prevăzute pentru înscrierea sumelor plăţilor, contul personal se trece pe o altă pagină, la sfîrşitul aceluiaşi Registru, cu păstrarea numărului contului. Totodată, pe pagină nouă se trec sumele plăţilor rămase de la  ultima  înscriere.  Pe pagina precedentă se face inscripţia: "Trecut pe pagina nr.01(",  iar  pe  noua pagină se face inscripţia "Trecut de pe pagina nr. ...".
13. La expirarea anului calendaristic perceptorul fiscal trebuie să închidă conturile personale la care a fost stinsă obligaţia fiscală, au fost achitate sau restituite plăţile în plus după efectuarea ultimei verificări şi să verifice înscrierile în conturile  personale pe care se enumeră restanţe sau plăţi în plus.
14. Conturile personale se închid la finele anului gestionar, inclusiv în cazurile în care contribuabilul beneficiază de reducere în mărime de 15 la sută pentru achitarea anticipată a impozitelor funciar şi pe bunurile imobiliare, deoarece pe parcursul anului, şi anume după 30 iunie a anului în curs, pot surveni careva modificări care ar genera apariţia obligaţiei fiscale.
15. Închiderea  conturilor  personale, la care sînt achitate toate plăţile calculate şi restanţele, se efectuează de către perceptorul fiscal.
La închiderea conturilor personale,  în cont se efectuează următoarea înscriere:  "Contul închis, perceptorul fiscal (familia)  şi data înscrierii".
Conturile personale la care, la sfîrşitul anului calendaristic, se enumeră restanţă se închid doar după deschiderea noilor conturi  personale şi trecerea restanţelor pe anii precedenţi în conturile nou deschise. În cazul în care se deschid noi registre de conturi personale, închiderea conturilor personale în registrele vechi se efectuează doar după trecerea restanţelor din aceste registre în conturile nou deschise.
Închiderea conturilor se perfectează cu înscrierea "Contul închis. Restanţa e trecută în contul personal Nr. ... pe anul 200__:, după care urmează semnătura  perceptorului  fiscal,  care  a  închis  contul personal şi data înscrierii.
16. Toate conturile  personale  închise  se controlează de către funcţionarii fiscali şi rezultatele se  confirmă  prin  întocmirea actului respectiv.
17. În cazul în care contribuabilul achită obligaţiile fiscale pe părţi, în rubrica din coloana "Denumirea operaţiei", în rîndurile libere, se înscrie cuvîntul "achitat", iar în coloanele respective categoriei de plată "Data achitării" şi "Nr. chitanţei" - data şi numărul chitanţei.
3. Avizele de plată
18. După trecerea din Registrul de evidenţă a contribuabililor la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare în contul personal al contribuabililor  a sumelor calculate pentru anul fiscal în curs, se completează avizele de plată, în care se indică datele despre contribuabil, sumele restanţei pentru anii precedenţi, majorarea de întîrziere (penalitatea) la aceste restanţe, plăţile anului în curs, cu divizarea lor în două părţi egale, precum şi suma plăţii - în cazul achitării anticipate.
19. La perfectarea avizelor de plată pentru persoanele fizice-cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) este necesar de a se ţine cont de reducerea la plata impozitelor de care beneficiază acestea în conformitate cu prevederile alineatelor (6) şi (7) ale art.4 din Legea nr. 1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal.
20. Avizele de plată urmează a fi înmînate cît mai devreme posibil, pentru a crea condiţii contribuabililor să beneficieze de reducerea menţionată, dar nu mai tîrziu de 60 de zile pînă la expirarea primului termen de plată a impozitului.
21. Înmînarea avizelor de plată se confirmă prin semnătura contribuabilului şi data înmînării avizului.
În cazul în care contribuabilul refuză să primească avizul de plată, perceptorul notează acest fapt pe aviz, indicînd data, şi semnează, solicitînd şi semnătura contribuabilului. Dacă contribuabilul nu confirmă prin semnătură refuzul, el urmează a fi chemat la sediul autorităţii administraţiei publice locale în termenul stabilit pentru înmînarea avizului de plată, pentru a depune lămurire referitoare la refuz.
22. Dacă avizul de plată nu a fost înmînat contribuabilului în termen, majorarea de întîrziere (penalitatea) şi/sau amenda pentru nestingerea în termen a obligaţiei fiscale se aplică după expirarea a 10 zile calendaristice de la data la care contribuabilul a primit avizul de plată.
4.  Dările de seamă privind sumele calculate şi încasate la impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare
23. Informația cu privire la sumele impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare calculate pentru perioada fiscală, se prezintă de către SCITL subdiviziunii teritoriale a Serviciului Fiscal de Stat anual, pînă la data de  25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune, conform modelului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.
[Pct.23 în redacția HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
[Pct.24 abrogat prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
II. Modul de calculare și achitare la buget a taxei de la
 posesorii de cîini, a taxei pentru parcaj, a taxei pentru salubrizare
și evidența contribuabililor și a obligațiilor fiscale aferente acestor taxe
[Capitolul II denumirea în redacția HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
25. SCITL ţine evidenţa obligaţiilor fiscale aferente taxei de la posesorii de cîini, taxei pentru parcaj și taxei pentru salubrizare în modul stabilit de autoritatea administrației publice locale.
[Pct.25 în redacția HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
    [Pct.25 modificat prin HG865 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.971]
III. Stingerea obligaţiei fiscale şi restituirea sumei plătite în plus
şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită
26. Stingerea obligaţiei  fiscale se face prin achitare, anulare, prescripţie, scădere sau executare silită.
27. Stingerea obligaţiei fiscale prin achitare se efectuează în monedă naţională. Perceperea mijloacelor băneşti în contul stingerii obligaţiei fiscale a contribuabililor se efectuează de către perceptorul fiscal sau aceste mijloace pot fi achitate de contribuabili prin intermediul instituţiilor financiare. În anumite cazuri, pentru perceperea mijloacelor băneşti pot fi antrenaţi şi alţi funcţionari ai primăriilor, care nu sînt învestiţi cu dreptul de a semna documente de casă.
Autorităţile administraţiei publice locale pot stabili încasarea impozitelor şi taxelor locale şi prin intermediul altor persoane.
[Pct.28 abrogat prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
29. În cazul neachitării, în termenele stabilite, a impozitelor, perceptorul fiscal este obligat să se deplaseze nemijlocit la contribuabili pentru  a încasa mijloacele băneşti în  contul  stingerii restanţelor.
30. SCITL stabileşte regimul de primire a plăţilor de la populaţie în localul primăriei.
31. La încasarea plăţilor în baza avizului de plată şi înscrierilor în contul  personal al plătitorului, se efectuează distribuirea sumei încasate pentru restanţă, penalitate şi plăţile curente în următoarea ordine:
a) restanţa anilor precedenţi;
b) penalitatea la restanţa în cauză;
c) restanţa pe primul termen de plată al anului curent;
d) penalitatea la restanţa în cauză etc.
După aceasta se sting plăţile curente.
Calculul efectuat urmează a fi adus la cunoştinţa plătitorului.
32. În cazul depăşirii termenului de plată, perceptorul  fiscal calculează  penalitatea în mărimea stabilită de legislaţie  pentru perioada respectivă.
Penalitatea se calculează pentru fiecare zi de întîrziere, începînd cu ziua următoare de la expirarea termenului de plată,  inclusiv  ziua achitării plăţilor.
33. Dacă termenul stabilit pentru plată cade în zi de odihnă (de sărbătoare), penalitatea se calculează începînd cu ziua care urmează după ziua de odihnă (de sărbătoare).
34. Pentru confirmarea primirii banilor în contul achitării impozitelor şi taxelor administrate, plătitorilor li se eliberează chitanţe de Forma 2SF.
Pentru perceperea  plăţilor fiscale, fiecărui tip de plată i se distribuie diferite seturi de chitanţe.
35. Se interzice perceperea plăţilor fără eliberarea chitanţelor de strictă  evidenţă, eliberarea unor chitanţe de altă forma decît cea  în vigoare, precum şi eliberarea unei singure chitanţe pentru  perceperea plăţilor la diferite impozite şi taxe.
36. Înscrierile în chitanţe, în două exemplare, urmează a fi efectuate cu pix, fără corectări. Primul exemplar al chitanţei se înmînează plătitorului, iar al doilea (copia) rămîne în setul de chitanţe ca document justificativ.
Completarea separată a originalului de chitanţă şi a copiei acesteia se interzice.
37. Chitanţa  şi  copia acesteia sînt semnate de perceptorul fiscal şi de plătitor la momentul achitării.
38. Înscrierile în chitanţe se efectuează cu  acurateţe, clar, cu indicarea tuturor datelor prevăzute în formular, iar amprentele pe copiile chitanţelor trebuie să fie clare.
Pe chitanţă, în rîndul  "Plata în contul ____", se înscrie denumirea impozitului sau taxei achitate.
În rîndul prevăzut  pentru  înscrierea cu litere a  sumei  percepute locurile rămase libere după înscriere se completează cu inscripţia "Z".
39. Chitanţele îndeplinite incorect se consideră nevalabile şi, în acest caz, se eliberează alte chitanţe. Chitanţele deteriorate şi copiile acestora se anulează, cu aplicarea pe ele a menţiunii "Deteriorat" şi cu semnătura persoanei care a eliberat chitanţa.
Chitanţele deteriorate  şi copiile acestora trebuie sa rămînă în setul de chitanţe.
40. În caz de pierdere sau furt al chitanţelor, cel tîrziu în ziua următoare, perceptorul fiscal este obligat să comunice despre aceasta în scris consiliului unităţii administrativ-teritoriale şi autorităţii fiscale, cu indicarea cantităţii, seriilor şi  numerelor chitanţelor pierdute sau furate, precum şi a explicaţiilor de rigoare asupra acestui fapt. Persoanele vinovate urmează a fi trase la răspundere conform  legislaţiei în vigoare.
41. Stingerea obligaţiei  fiscale prin anulare se efectuează  prin acte cu caracter general sau individual, adoptate conform legislaţiei în vigoare.
42. Stingerea obligaţiei fiscale prin scădere are loc în temeiul unei decizii a consiliului local, inclusiv în cazul în care stingerea ei prin executare silită este imposibilă. Situaţiile de stingere a obligaţiei fiscale prin scădere sînt specificate la art. 174 al Titlului V din Codul fiscal.
43. Stingerea obligaţiei fiscale prin compensare se efectuează prin trecerea  în contul restanţei a sumei plătite în plus sau a sumei  care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită.
Compensarea se face din iniţiativa autorităţilor administraţiei publice locale, organului fiscal sau la cererea contribuabilului, dacă legislaţia nu prevede altfel.
[Pct.44 abrogat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
45. Data stingerii obligaţiei  fiscale  în funcţie de modul de stingere este specificată la art.178 al Titlului V din Codul fiscal.
IV. Restituirea sumelor achitate în plus şi eliberarea certificatului
privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget la impozitele
şi taxele administrate de SCITL
46. Restituirea sumelor achitate în plus se efectuează în comun cu subdiviziunea teritorială a Serviciului Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind stingerea obligaţiei fiscale prin compensare şi/sau restituire a mijloacelor băneşti, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017. Sumele achitate în plus pot fi restituite în cazul în care cererea de restituire a fost depusă de contribuabil în termen de cel mult 6 ani de la ziua achitării lor, iar cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă. 
[Pct.46 în redacția HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
    47. Restituirea se face cu condiţia că contribuabilul nu are restanţe faţă de bugetul public naţional. În cazul în care contribuabilul are obligaţii faţă de buget, se asigură în mod prioritar stingerea acestora.
    În cazurile în care plata în plus nu se trece în contul altor plăţi (toate impozitele calculate au fost achitate de către plătitor), aceasta, conform cererii înaintate, trebuie să fie restituită plătitorului din încasările la tipul de plată la care s-a constituit plata în plus.
    Restituirea plăților achitate în plus se efectuează în termenele stabilite de prevederile art. 176 din Codul fiscal.
    Pentru efectuarea restituirii sumei achitate în plus, perceptorul fiscal întocmește, în 2 exemplare, calculul pentru restituirea plăţilor în plus (anexa nr.3), care se aprobă de către primar.
    Ulterior, cererea contribuabilului, precum și calculul întocmit de perceptorul fiscal și aprobat de către primar (suplimentar se menționează că anterior suma în cauză nu a fost restituită), se expediază la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat pentru a fi întreprinse acțiunile ce se impun în scopul restituirii/compensării sumelor achitate în plus sau eronat la buget de către contribuabili.
    Subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat va întocmi ordinul de plată aferent restituirii/compensării plăților achitate în plus,  în care se va indica codul fiscal al contribuabilului beneficiar de restituire/compensare, iar la formarea codului  IBAN  se va ține cont de  codul localității unde a fost înregistrată plata achitată în plus.
    Perceptorul fiscal va monitoriza zilnic situația achitărilor la buget,  a restituirilor din buget în temeiul extrasului primit de la Trezoreria de Stat, corespunzător clasificațiilor economice, pe localitate.
    În cazul efectuării compensării plăților achitate în plus  de la plata de bază la penalitate și invers (în cadrul unui impozit, localitate și contribuabil), perceptorul fiscal va efectua înscrierile corespunzătoare în contul personal al contribuabilului din evidența primăriei prin notă internă (fără executarea de casă).

[Pct.47 în redacția HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
    [Pct.47 modificat prin HG865 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.971]
48. La cererea scrisă a contribuabilului, SCITL este obligat să-i elibereze un certificat privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de buget la impozitele  şi taxele administrate de el.
49. Formularul-tip al certificatului este specificat în anexa nr.4  la prezenta Instrucţiune.
50. Pentru eliberarea certificatului, contribuabilul depune  o cerere, pe numele primarului, cu indicarea obligatorie a codului fiscal şi a informaţiei solicitate (privind existenţa sau lipsa restanţelor).
51. Certificatul va fi eliberat în termen de cel mult două zile. Data eliberării certificatului va corespunde  cu  data  la  care au  fost analizate conturile personale  ale solicitantului. În funcţie de solicitarea  expusă în cerere, se va examina faptul existenţei restanţei la data eliberării certificatului. În corespundere cu art.129 pct. 13 al Titlului V din Codul fiscal nr.407-XV din 26 iulie 2001, restanţa reprezintă suma pe care contribuabilul era obligat să o plătească la buget ca impozit, taxă, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă, dar pe care nu a plătit-o în termen. În scopul eliberării certificatului, se va lua în considerare restanţa aferentă tuturor plăţilor la buget, administrate  de SCITL.
În cazul în care  solicitantul  nu  are restanţă, în  certificat  se subliniază textul de la lit.a).
În cazul în care solicitantul are restanţă, în certificat se subliniază textul de la lit.b), cu indicarea în cifre a mărimii restanţei şi descifrarea ei (impozite, taxe, majorare de întîrziere (penalitate) şi/sau amendă).
52. Certificatul va fi emis în două exemplare: primul - pentru solicitant, al doilea - pentru a fi cusut în dosarul contribuabilului sau în alt dosar conform nomenclatorului dosarelor lucrărilor de secretariat din primărie. La exemplarul cusut în dosar se va anexa cererea depusă de solicitant. Certificatele eliberate se vor înscrie în registrul de ieşire a corespondenţei al primăriei. Primul exemplar va fi eliberat solicitantului contra semnătură în registrul indicat. Numărul certificatului  eliberat  va  fi  cel de  înscriere a  acestuia  în registrul menţionat. Data certificatului este data eliberării lui.
V. Evidenţa încasărilor şi transferarea sumelor băneşti
53. Evidenţa încasărilor zilnice şi predarea sumelor impozitelor şi taxelor primite se ţine în Registrul de evidenţă a  încasărilor impozitelor şi taxelor locale şi de predare a  mijloacelor  băneşti  în buget, de modelul specificat în anexa nr.5 la prezenta Instrucţiune.
Pentru fiecare tip de  impozite şi taxe în  registru se atribuie numărul necesar de foi, cu indicarea plăţii respective.
54. Înscrierile încasărilor se efectuează în baza calculelor, conform copiilor chitanţelor de recepţionare a sumelor timp de o zi. Nu se permite înscrierea în registru a încasărilor pentru cîteva zile într-o singură sumă.
Pentru fiecare tip de plată se calculează la început suma totală a încasărilor pe o zi, apoi, separat, suma încasărilor restanţelor din anii precedenţi, a plăţilor pe anul curent şi a penalităţilor. După aceasta se verifică faptul dacă numitele calcule au fost efectuate corect.
După verificarea corectitudinii calculării, totalurile obţinute se înscriu în registru.
55. După transferul mijloacelor bănești la buget în baza notei de plată, în Registrul de evidenţă a încasărilor impozitelor şi taxelor locale şi de predare a mijloacelor băneşti în buget se înscrie suma transferată, cu indicarea datei, numărului notei de plată și a chitanței prin intermediul căreia a fost efectuat transferul.   
[Pct.55 în redacția HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
56. În ultima zi a fiecărei luni, în baza înscrierilor încasărilor zilnice, în registru se face totalul încasărilor şi transferurilor lunare ale mijloacelor băneşti în buget şi totalul cumulativ de la începutul anului. Concomitent, în registru se evidenţiază soldul de bani în casă.
57. Restituirea sumei plătite în plus şi a sumei care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituită contribuabilului se face în modul şi în termenele stabilite la Titlul V al Codului fiscal.
VI. Modul de predare a sumelor încasate în buget
58. Pînă la transferarea  în buget, mijloacele băneşti  se păstrează în safeuri (neinflamabile) sau lăzi pentru bani.
59. SCITL care a încasat bani în numerar de la contribuabil este obligat să verse la buget, în numele acestuia, în aceeaşi zi  sau în următoarea zi lucrătoare sumele încasate. Autorităţile administraţiei publice locale din satele şi comunele în care nu există instituţii financiare sau subdiviziuni ale acestora pot stabili pentru SCITL o altă periodicitate de vărsare la buget a sumelor încasate, dar nu mai rar de o dată pe săptămînă.
60. Pentru fiecare operaţiune de transferare a banilor în buget se întocmesc borderouri de însoţire de forma stabilită, separat pentru fiecare impozit şi taxă, de modelul specificat în anexa nr.6 la prezenta Instrucţiune.
61. Borderourile de însoţire trebuie să fie completate clar, fără corectări, ştersături, în trei exemplare, cu pix şi prin indigo. După înscrierea sumei predate, locurile libere în rîndul respectiv al borderoului de însoţire se completează cu inscripţia "Z".
62. Borderourile de  însoţire  se numerotează pe  parcursul  anului, începînd cu numărul 1.
63. Borderourile de însoţire se întocmesc în baza înscrierilor din Registrul de evidenţă a încasărilor impozitelor şi taxelor locale şi de predare a lor în buget şi se semnează de primar (în lipsa lui - de persoana care îl înlocuieşte) şi de perceptorul fiscal.
64. La predarea sumelor încasate prin intermediul instituţiilor financiare sau al oficiilor poştale, borderourile de însoţire se întocmesc în trei exemplare, dintre care două exemplare se predau împreună cu banii, iar al treilea rămîne la SCITL.
65. Drept document de justificare a predării mijloacelor băneşti serveşte chitanţa, care, împreună cu exemplarul trei al borderoului  de însoţire, trebuie să se păstreze în dosarele SCITL ca  document financiar.
VII. Modul de păstrare a documentelor de percepere
şi transferare a mijloacelor băneşti
66. Toate documentele de percepere şi transferare a mijloacelor băneşti provenite din impozite şi taxe urmează a  fi  îndeplinite  cu acurateţe şi păstrate cu stricteţe.
67. Documentele privind predarea mijloacelor băneşti în buget (copiile borderourilor de însoţire, chitanţele instituţiilor prin intermediul cărora se efectuează transferul) separat pentru fiecare impozit şi taxă, precum şi chitanţierele neutilizate se păstrează în safeuri (dulapuri neinflamabile).
68. Toate registrele de evidenţă a contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora, registrele de evidenţă a încasărilor şi de transferare a mijloacelor băneşti, copiile chitanţelor eliberate, precum şi alte documente ce ţin de administrarea fiscală se păstrează  în dulapuri încuiate.
69. Scindarea (descoaserea) seturilor de chitanţe nu se permite.
70. Registrele de evidenţă a contribuabililor şi a obligaţiilor fiscale ale acestora, registrele de evidenţă a încasărilor şi de transferare a mijloacelor băneşti, precum şi alte registre utilizate în activitatea SCITL trebuie să fie numerotate, şnuruite, semnate de perceptor, primar şiconducerea autorităţii fiscale şi confirmate prin aplicarea ştampilei cu stema Republicii Moldova.
    [Pct.70 modificat prin HG522 din 06.07.17, MO244-251/14.07.17 art.616]
71. Registrele conturilor personale îndeplinite, documentele pentru sumele calculate în plus sau anulate, încasarea şi restituirea plăţilor în plus, documentele privind transferarea mijloacelor băneşti, precum şi copiile de pe chitanţele de recepţie a impozitelor şi taxelor locale se păstrează pe parcursul a 5 ani, apoi se nimicesc în baza actului, întocmit de comisia de experţi a primăriei, în modul stabilit de organul de arhivă respectiv.

    anexa nr.1
   
[Anexa nr.1 în redacţia HG21 din 05.01.06, MO16-19/27.01.06 art.88]

    anexa nr.2
    [Anexa nr.2 în redacţia HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]
    [Anexa nr.2 în redacţia HG21 din 05.01.06, MO16-19/27.01.06 art.88]


    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5
   
[Anexa nr.5 în redacţia HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]

    [Anexa nr.6 abrogată prin HG412 din 08.05.18, MO150-155/11.05.18 art.461]


   
[Anexa nr.7 abrogată  prin HG865 din 01.11.13, MO252-257/08.11.13 art.971]