LPA1136/2000
ID intern unic:  311544
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 1136
din  13.07.2000
privind conservarea energiei
Publicat : 21.12.2000 în Monitorul Oficial Nr. 157-159     art Nr : 1183
    LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702
    LP1440 -XV din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354

    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Prezenta lege stabileşte principiile de bază privind organizarea şi reglementarea activităţii în domeniul conservării energiei în scopul creării condiţiilor organizatorice şi economice adecvate pentru utilizarea eficientă a resurselor energetice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transportare, distribuire şi consum al acestora.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni:
    conservare a energiei - activitate organizatorică, ştiinţifică, practică, tehnică, economică şi informaţională, orientată spre utilizarea raţională a resurselor energetice în procesul de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transportare, distribuire şi consum al acestora şi spre atragerea în circuitul economic a surselor renovabile de energie;
    politică de stat în domeniul conservării energiei - reglementare administrativă şi juridică, organizatorică şi economico-financiară a activităţii în domeniul conservării energiei;
    indice al eficienţei energetice - mărime specifică sau absolută a consumului sau a pierderilor de resurse energetice, stabilită de actele normative;
    resurse energetice - totalitate a tipurilor de combustibil şi de energie primare şi transformate, utilizate în activităţi de producţie şi menajere;
    resurse energetice secundare - purtători de energie obţinuţi sub formă de produse secundare ale producţiei de bază;
    utilizare eficientă a resurselor energetice - obţinere a unei eficienţe maxime ale utilizării resurselor energetice, justificată din punct de vedere economic şi al nivelului actual al tehnicii şi tehnologiilor, cu respectarea cerinţelor de protecţie a mediului;
    surse renovabile de energie - energie solară, eoliană, geotermală, a cursurilor de apă, a biomasei etc.
    Articolul 2. Domeniile de reglementare a prezentei legi
    Prezenta lege reglementează:
    a) monitorizarea şi stimularea utilizării eficiente a resurselor energetice în procesul extragerii, producerii, prelucrării, depozitării, transportării, distribuirii şi consumului acestora;
    b) elaborarea şi implementarea unor tehnologii eficiente de extragere, producere, prelucrare, depozitare, transportare, distribuţie şi consum a resurselor energetice, precum şi a utilajelor şi instalaţiilor performante consumatoare de combustibil şi energie, a dispozitivelor de evidenţă, control şi reglare a consumului energetic;
    c) corelarea activităţii în domeniul conservării energiei cu cea de protecţie a mediului;
    d) asigurarea financiară şi realizarea mecanismului economic de conservare a energiei;
    e) asigurarea informaţională a activităţii în domeniul conservării energiei, pregătirii şi reciclării cadrelor;
    f) certificarea utilajului de consevare a energiei şi diagnostic, a materialelor, construcţiilor, mijloacelor de transport, a altor produse şi obiective consumatoare de energie, precum şi a resurselor energetice;
    g) stimularea investiţiilor în vederea elaborării şi implementării de tehnologii şi utilaje cu consum minim de energie;
    h) colaborarea internaţională în domeniul conservării energiei.
    Articolul 3. Principiile de bază ale politicii de stat
                        în domeniul conservării energiei
    Politica de stat în domeniul conservării energiei se întemeiază pe următoarele principii:
    a) prioritatea realizării programelor privind conservarea energiei;
    b) efectuarea obligatorie a măsurilor privind conservarea energiei de către toate persoanele juridice;
    c) efectuarea, în limitele şi în modul stabilite în lege, a controlului de stat privind eficienţa utilizării resurselor energetice;
   
[Art.3 lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    d) includerea indicilor de eficienţă energetică în standardele naţionale ale utilajelor, materialelor şi construcţiilor, ale mijloacelor de transport, ale maşinilor şi aparatelor de uz casnic, precum şi ale altor tipuri de produse şi servicii cu consum energetic;
    e) efectuarea obligatorie, în limitele şi în modul stabilite în lege, a expertizei energetice a proiectelor de construcţie şi de reconstrucţie a obiectivelor, de construcţie a maşinilor şi dispozitivelor;
   
[Art.3 lit.e) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    f) îmbinarea intereselor consumatorilor, furnizorilor şi producătorilor de resurse energetice, cointeresarea economică în utilizarea lor eficientă;
    g) asigurarea ştiinţifică a lucrărilor de conservare a energiei;
    h) asigurarea informaţională a activităţii de conservare a energiei, de pregătire şi reciclare a cadrelor în domeniu.
Capitolul II
ADMINISTRAREA DE STAT A ACTIVITĂŢII
ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII ENERGIEI
    Articolul 4. Atribuţiile Guvernului
    Guvernul:
    a) determină direcţiile prioritare ale politicii de stat în domeniul conservării energiei;
    b) aprobă programele naţionale privind conservarea energiei, efectuează controlul asupra realizării acestora, organizează cercetări ştiinţifice în domeniu;
    c) asigură elaborarea, examinarea şi adoptarea actelor normative privind conservarea energiei şi elaborarea proiectelor de acte legislative în domeniu pe care le prezintă, spre examinare, Parlamentului;
    d) examinează şi aprobă mecanismele economico-financiare ale activităţii în domeniul conservării energiei;
    e) stabileşte modul de organizare şi activitate a autorităţii abilitate cu administrarea activităţii în domeniul conservării energiei şi supraveghează activitatea acesteia;
    f) efectuează controlul asupra gestionării surselor Fondului naţional pentru conservarea energiei.
    Articolul 5. Atribuţiile autorităţii abilitate cu
     administrarea activităţii în domeniul
     conservării energiei
    (1) Statul promovează o politică unică în ce priveşte problemele tehnice, economice, ştiinţifice şi investiţionale în domeniul conservării energiei prin intermediul autorităţii abilitate cu administrarea activităţii în domeniul conservării energiei, denumită în continuare Autoritate abilitată, de pe lîngă autoritatea publică centrală de specialitate.
    (2) Autoritatea abilitată are statut de persoană juridică şi funcţionează pe principii de autogestiune economică.
    (3) Autoritatea abilitată este administrată de un director numit, prin concurs, de către autoritatea publică centrală de specialitate.
    (4) Activitatea Autorităţii abilitate se finanţează din mijloacele obţinute de la prestarea serviciilor şi din cele ale Fondului naţional pentru conservarea energiei, precum şi din alte surse, bugetul ei anual fiind aprobat de către autoritatea publică centrală de specialitate.
    (5) Autoritatea abilitată îşi îndeplineşte atribuţiile în corespundere cu legislaţia şi cu regulamentul aprobat de Guvern.
    (6) Autoritatea abilitată:
    a) elaborează proiectele programelor naţionale privind conservarea energiei, asigură realizarea lor, monitorizează activitatea în domeniu;
    b) exercită, în limitele şi în modul stabilite în lege, controlul asupra utilizării eficiente a resurselor energetice;
   
[Art.5 al.(6), lit.b) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    c) efectuează expertiza de stat şi audite energetice în domeniu;
    d) desfăşoară, împreună cu agenţii economici, activitatea practică de executare a măsurilor privind conservarea energiei;
    e) coordonează activitatea de standardizare şi certificare în domeniu;
    f) coordonează efectuarea cercetărilor ştiinţifice, a lucrărilor experimentale tehnice şi tehnologice în domeniul conservării energiei;
    g) asigură şi efectuează activitatea informaţională în domeniu;
    h) coordonează activitatea de pregătire a cadrelor în domeniul conservării energiei şi efectuează activităţi privind reciclarea lor;
    i) efectuează colaborarea internaţională în domeniu;
    j) îndeplineşte alte funcţii prevăzute de regulamentul său.
    (7) În activitatea sa, Autoritatea abilitată garantează confidenţialitatea informaţiei comerciale obţinute de la agenţii economici.
    Articolul 6. Programele privind conservarea energiei
    (1) Promovarea politicii de stat în domeniul conservării energiei se efectuează în baza realizării programelor naţionale, locale şi de ramură privind conservarea energiei de către agenţii economici şi instituţiile de stat.
    (2) În programele privind conservarea energiei se stabilesc măsuri concrete de ordin organizatoric, economic, tehnic şi de altă natură, orientate spre asigurarea utilizării eficiente şi economisirii resurselor energetice.
    Articolul 7. Standardizarea, certificarea şi supravegherea
                       metrologică în domeniul conservării energiei
    (1) Standardizarea în domeniul conservării energiei se efectuează prin:
    a) includerea de indici ai eficienţei energetice în standardele naţionale, precum şi în documentele normative privind utilajele şi instalaţiile producătoare şi consumatoare de energie, aparatele de evidenţă şi control, materialele de construcţie, mijloacele de transport, maşinile şi aparatele de uz casnic, precum şi alte tipuri de produse cu consum de energie;
    b) elaborarea şi punerea în aplicare a unor standarde şi condiţii tehnice, ce determină bazele metodologice, organizatorice şi tehnice privind consumul energetic şi conservarea energiei;
    c) stabilirea cerinţelor faţă de tehnologiile şi utilajele consumatoare de energie, a normelor privind consumul de energie şi combustibil, a altor cerinţe şi indici;
    d) includerea în standardele naţionale a parametrilor de calitate a energiei electrice, a celei termice şi a gazelor naturale.
    (2) Produsele cu consum de energie de orice destinaţie, precum şi resursele energetice, sînt supuse certificării obligatorii privind corespunderea lor cu indicii de eficienţă energetică. Corespunderea produselor menţionate cu cerinţele documentelor normative în ceea ce priveşte indicatorii consumului de energie se confirmă prin marcare obligatorie.
    (3) La extragerea, producerea, prelucrarea, depozitarea, transportul, distribuirea şi consumul resurselor energetice, precum şi la certificarea acestora se efectuează, în limitele şi în modul stabilite în lege, controlul şi supravegherea lor metrologică sub aspectul conservării energiei.
   
  [Art.7 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 8. Expertiza de stat şi auditul în domeniul
                        conservării energiei
    (1) Expertiza de stat şi auditul în domeniul conservării energiei sînt obligatorii pentru toţi agenţii economici şi instituţiile de stat şi se efectuează în limitele şi în modul stabilite în lege.
   
  [Art.8 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Instituţiile de stat şi agenţii economici cu un consum anual de peste 0,5 mii tone combustibil convenţional, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, se supun, o dată la 5 ani, auditului energetic obligatoriu.
    (3) În caz de depistare, în urma auditelor energetice, a unor rezerve de majorare a eficienţei energetice la agenţii economici şi instituţiile de stat, aceştia sînt obligaţi să elaboreze şi să execute, în termene concrete, programe privind conservarea energiei, monitorizate de către Autoritatea abilitată.
    (4) Sînt supuse expertizei de stat în domeniul conservării energiei:
    a) proiectele de dezvoltare a ramurilor economiei naţionale;
    b) proiectele de alimentare cu energie electrică, termică, gaze naturale, apă şi cu alte resurse a teritoriilor şi localităţilor;
    c) proiectele de construcţie şi reconstrucţie a obiectivelor;
    d) proiectele de creare şi producere a unor noi materiale, maşini, mecanisme şi tehnologii;
    e) proiectele normelor şi regulilor în construcţii, ale altor documente tehnice şi normative ce reglementează activitatea în domeniul conservării energiei.
    (5) În baza expertizei energetice de stat în domeniul conservării energiei, Autoritatea abilitată întocmeşte, în conformitate cu procedura şi cu cerinţele stabilite în lege, un aviz.
   
[Art.8 al.(5) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (6) Dispoziţiile avizului Autorităţii abilitate sînt obligatorii pentru executare.
    Articolul 9. Asigurarea ştiinţifică a activităţii în
                        domeniul conservării energiei
    Autoritatea abilitată, în comun cu instituţiile şi organizaţiile din domeniu, determină tematica şi coordonează cercetările ştiinţifice şi lucrările experimentale şi de construcţie în domeniul conservării energiei, care, cu susţinerea financiară, pe bază de concurs, din partea Fondului Naţional pentru Conservarea Energiei şi din alte surse, vor fi orientate spre:
    a) elaborarea de programe naţionale, locale şi de ramură privind conservarea energiei;
    b) colectarea şi implementarea de realizări ştiinţifice şi inovaţii în domeniul conservării energiei;
    c) includerea în balanţa energetică şi extinderea domeniului de aplicare a surselor energetice renovabile şi a resurselor energetice secundare;
    d) crearea de noi materiale, tehnici şi tehnologii în domeniul conservării energiei;
    e) reducerea cheltuielilor materiale, tehnice, de muncă, financiare şi de altă natură la utilizarea resurselor energetice.
    Articolul 10. Asigurarea informaţională a activităţii în
                          domeniul conservării energiei
    Asigurarea informaţională a activităţii în domeniul conservării energiei se efectuează prin:
    a) acordarea de informaţii tehnice şi economice privind utilizarea eficientă a resurselor energetice producătorilor şi consumatorilor de resurse energetice;
    b) organizarea de cursuri, seminare şi conferinţe;  
    c) organizarea de expoziţii, concursuri cu demonstrarea de instalaţii şi echipamente de înaltă eficienţă energetică;
    d) introducerea în instituţiile de învăţămînt cu profil tehnic a programelor didactice obligatorii privind utilizarea eficientă a resurselor energetice la întreprinderi, instituţii şi organizaţii.
  Capitolul III
ASIGURAREA FINANCIARĂ ŞI MECANISMUL
ECONOMIC DE SUSŢINERE A ACTIVITĂŢII
ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII ENERGIEI
    Articolul 11. Susţinerea financiară din partea statului
    În scopul realizării celor mai eficiente programe şi proiecte de conservare a energiei, pot fi alocate mijloace de la bugetul de stat.
    [Art.11 în redacţia LP268 -XVI din 28.07.06, MO142-145/08.09.06 art.702]
    Articolul 12. Utilizarea surplusului de energie electrică
    [Art.12 denumirea introdusă prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]
    Agenţii economici, producători de energie electrică, la care puterea electrică instalată nu depăşeşte 20 MW au dreptul la libera comercializare a surplusului de energie electrică la preţuri de piaţă.
    [Art.11 al.(1); (2) excluse prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354; al.(3) dvine unic]
    (1) Producătorii autohtoni de utilaje, tehnologii energoeficiente şi aparate cu eficienţă energetică, aparate de evidenţă, control şi reglare a consumului de resurse energetice, precum şi de piese de schimb pentru acestea, beneficiază de înlesniri la impozitul pe venitul obţinut în urma vînzării utilajelor, tehnologiilor şi aparatelor nominalizate, în mărime de 50 la sută, pe un termen de cel puţin 5 ani şi sînt scutiţi de plata T.V.A. pe această perioadă de timp.
    (2) Lista utilajelor, tehnologiilor şi aparatelor cu eficienţă energetică, a aparatelor de evidenţă, control şi reglare a consumului de resurse energetice, inclusiv cele de import, este prevăzută în legea bugetului pe anul respectiv.
    [Art.11 al.(4) exclus prin LP1440 din 08.11.02, MO178/27.12.02 art.1354]
    (4) Agenţilor economici care exercită măsuri de conservare a energiei li se pot acorda şi alte înlesniri, care se stabilesc în legea bugetului pe anul respectiv.
Capitolul IV
COLABORAREA INTERNAŢIONALĂ
ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII ENERGIEI
    Articolul 13. Colaborarea internaţională
    (1) Colaborarea Republicii Moldova cu alte ţări în domeniul conservării energiei se efectuează în conformitate cu legislaţia naţională şi normele dreptului internaţional.
    (2) Direcţiile principale ale colaborării internaţionale în domeniul conservării energiei sînt:
    a) participarea Republicii Moldova la proiectele internaţionale respective;
    b) schimbul reciproc avantajos de informaţii şi tehnologii energetice eficiente cu organizaţiile şi instituţiile similare din alte ţări şi cu organizaţiile internaţionale;
    c) participarea la seminare, simpozioane şi conferinţe internaţionale în domeniu;
    d) pregătirea şi reciclarea cadrelor;
    e) corelarea indicilor de eficienţă energetică prevăzute de standardele naţionale cu cerinţele standardelor internaţionale;
    f) recunoaşterea mutuală a rezultatelor certificării produselor şi resurselor energetice privind indicii de eficienţă energetică.
Capitolul V
CONTROLUL ŞI SUPRAVEGHEREA.
RĂSPUNDEREA ÎN DOMENIUL CONSERVĂRII ENERGIEI
    Articolul 14. Controlul şi supravegherea de stat
    (1) Informaţia privind indicii şi structura consumului de resurse energetice, precum şi indicii de eficienţă energetică se supune statisticii de stat.
    (2) Controlului şi supravegherii de stat în domeniul conservării energiei este supusă respectarea normelor şi cerinţelor actelor normative, ale documentelor tehnice şi normative privind conservarea energiei şi eficienţa utilizării resurselor energetice de către toţi producătorii, transportatorii, distribuitorii şi consumatorii acestor resurse pe teritoriul Republicii Moldova.
    (3) Controlul şi supravegherea de stat în domeniul conservării energiei sînt efectuate de către Autoritatea abilitată în limitele, în modul şi conform procedurii stabilite în lege.
   
[Art.14 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (4) Dispoziţiile privind rezultatele controlului şi supravegherii în domeniul conservării energiei sînt obligatorii pentru executare.
    Articolul 15. Răspunderea pentru încălcarea prevederilor
                         prezentei legi
    (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea în conformitate cu legea.
   
[Art.15 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    (2) Pentru consumul neraţional şi pierderile directe de resurse energetice, Autoritatea abilitată aplică întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor sancţiuni în corespundere cu legea.
   
[Art.15 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VI
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
    Articolul 16
    Guvernul:
    a) în termen de 3 luni:
    va aproba regulamentul autorităţii abilitate cu administrarea activităţii în domeniul conservării energiei şi va soluţiona chestiunile de organizare a activităţii acesteia;
    va asigura elaborarea şi va aproba programele naţionale în domeniul conservării energiei;
    va elabora şi va adopta actele normative privind executarea prezentei legi;
    va aproba costul serviciilor privind efectuarea expertizei de stat şi auditului în domeniul conservării energiei;
    b) în termen de 6 luni, va prezenta Parlamentului propuneri privind:
    aducerea legislaţiei în vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
    stabilirea răspunderii persoanelor fizice şi juridice pentru încălcarea prevederilor prezentei legi.

    PREŞEDINTELE
    PARLAMENTULUI                                                Dumitru DIACOV

    Chişinău, 13 iulie 2000.
    Nr. 1136-XIV.