LPM412/1999
ID intern unic:  311663
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 412
din  27.05.1999
zootehniei
Publicat : 15.07.1999 în Monitorul Oficial Nr. 73-77     art Nr : 347     Data intrarii in vigoare : 22.06.2001

     
NOTĂ:
   
În textul Legii sintagma „Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului” la forma gramaticală corespunzătoare prin LP79 din 24.05.18, MO195-209/15.06.18 art.338
În cuprinsul legii, cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Prelucrătoare" se înlocuiesc cu cuvintele "Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare" prin LP143 din 10.05.01, MO64-66/22.06.01Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi economice de organizare a zootehniei, reglementează relaţiile dintre stat şi deţinătorii de animale.
Scopul prezentei legi îl constituie crearea condiţiilor pentru sporirea calităţii şi creşterea producţiei zootehnice.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. - Prin noţiunea de zootehnie se  înţelege o ramură a agriculturii, care are drept obiect cunoaşterea, creşterea, reproducerea, alimentarea, ameliorarea raselor şi exploatarea animalelor agricole, denumite în continuare animale.
Art.2. - (1) Creşterea şi ameliorarea raselor de animale sînt activităţi de interes naţional, care au ca scop asigurarea populaţiei cu produse animaliere, a industriei alimentare şi uşoare cu materii prime, a agriculturii cu îngrăşăminte organice şi cu forţă de tracţiune, precum şi contribuirea la dezvoltarea sportului.
(2) Prin pîrghii economice, statul stimulează dezvoltarea zootehniei.
Art.3. - Patrimoniul zootehnic al Republicii Moldova este constituit din efective de animale, bănci genetice, grene, resurse furajere, păşuni şi fîneţe naturale, bălţi, lacuri, iazuri şi bazine acvatice amenajate pentru piscicultură.
Art.4. - (1) Prin noţiunea de animal, în sensul prezentei legi, se înţelege orice organism viu care aparţine uneia din următoarele specii: taurine, porcine, cabaline, ovine, caprine, animale de blană, păsări, iepuri de casă, peşti, albine şi viermi de mătase.
    
[Art.4 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Sînt considerate păşuni toate terenurile acoperite cu vegetaţie ierboasă naturală, arborescentă, precum şi terenurile semănate cu culturi furajere, care sînt utilizate pentru păşunat sau cosit.
    Art. 5. - (1) Creşterea şi întreţinerea animalelor în scopuri de producţie poate fi practicată de persoane fizice sau juridice care deţin animale cu drept de proprietate, posesiune sau folosinţă.
      [Art.5 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Art.6. - Activităţile de creştere şi ameliorare a raselor de animale, producerea furajelor sînt coordonate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi subdiviziunile lui, care elaborează concepţii ale dezvoltării zootehniei şi producerii furajelor, determină direcţiile cercetărilor ştiinţifice şi ale implementării realizărilor ştiinţei şi tehnicii, modul de exercitare a controlului de stat în zootehnie şi producerea furajelor, elaborează proiecte de legi şi alte acte normative în domeniul dat.
Art. 7. - Construcţia şi darea în exploatare a fermelor zootehnice se efectuează conform cerinţelor stabilite prin lege.
      [Art.7 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
Capitolul II
PRINCIPALELE DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
ALE DEŢINĂTORILOR DE ANIMALE,
PĂŞUNI, BAZINE ACVATICE
Art.8. - (1) Prin noţiunea de deţinător de animale se înţelege persoana fizică sau juridică care are în posesie permanentă animale în calitate de proprietar de animale şi/sau deţinător de exploataţie, sau de îngrijitor temporar al animalelor. Această categorie include, fără excepţie, conducătorii grupurilor de animale, ai mijloacelor de transport în care se află animalele, precum şi administratorii exploataţiilor de tipul: tîrguri sau expoziţii de animale, tabere de vară, ferme de animale, centre de colectare a animalelor şi unităţi de sacrificare.
      [Art.8 al.(1) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Deţinătorii de animale, păşuni şi bazine acvatice au dreptul:
a) să aleagă liber, pentru creştere, specia, rasa, tipul, populaţia, linia, crosul şi hibrizii de animale, conform Nomenclatorului raselor, tipurilor şi crossurilor de animale omologate (raionate) în Moldova;
     
[Art.8 al.(2), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
b) să aleagă  modul de alimentare şi întreţinere a  animalelor, de utilizare a resurselor furajere, păşunilor naturale şi bazinelor acvatice;
c) să aplice soluţiile manageriale şi economice pe care le consideră mai acceptabile;
d) să comercializeze animale şi produse animaliere de sine stătător sau prin intermediul asociaţiilor de profil, fondate pe principii benevole;
     
[Art.8 al.(2), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
e) să intre în diferite  asociaţii  (societăţi) al căror scop  îl constituie producerea şi comercializarea produselor animaliere etc;
f) să obţină  credite bancare şi să le folosească pentru construcţia şi reparaţia fermelor animaliere şi punctelor de însămînţare artificială a animalelor, pentru procurarea animalelor de prăsilă, îmbunătăţirea păşunilor şi bazinelor acvatice;
g) să folosească păşunile obşteşti pentru păşunatul animalelor în baza contractelor încheiate cu autorităţile administraţiei publice locale.
Art.9. - (1) Deţinătorii de animale sînt obligaţi:
a) să respecte cerinţele zooveterinare avansate de întreţinere şi creştere a animalelor;
   
  [Art.9 al.(1), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
b) să utilizeze în activitatea lor de producţie stimulatori de creştere, preparate biologice şi veterinare, substanţe dezinfectante, inofensive pentru populaţie şi animale, care să nu polueze mediul şi să fie înregistrate în Republica Moldova;
c) să prezinte, conform Legii nr.412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială, rganelor de statistică şi autorităţilor administraţiei publice locale informaţii privind numărul de animale pe specii;
    
[Art.9 al.(1), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
d) să folosească, pentru  reproducerea animalelor, însămînţarea artificială sau monta dirijată cu reproducători autorizaţi conform art.13 din Legea nr.371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie;
     
[Art.9 al.(1), lit.d) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
e) să beneficieze de dreptul de asigurare a animalelor de prăsilă şi a celor productive din cireada de bază;
f) să efectueze numerotarea individuală a animalelor şi să ţină evidenţa individuală a producţiei sale;
g) să susţină fondul de selecţie şi reproducţie în zootehnie;
h) să nu admită păşunatul animalelor pe terenuri ce nu sînt destinate pentru păşunat.
(2) Deţinătorii de păşuni şi bazine acvatice sînt obligaţi:
a) să întreţină păşunile şi bazinele acvatice în stare corespunzătoare, să asigure paza lor, să sporească sistematic fertilitatea solului şi productivitatea păşunilor şi bazinelor acvatice în scopul satisfacerii necesarului de furaje pentru animale şi al protecţiei solului;
b) să respecte prevederile amenajamentelor pastorale şi planurilor anuale privind lucrările de întreţinere, ameliorare şi exploatare a păşunilor;
      [Art.9 al.(1), lit.b) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
c) să nu permită  folosirea în alte scopuri a terenurilor destinate păşunatului, cositului, creşterii  nutreţului verde sau  producerii seminţelor de plante furajere.
Capitolul III
AMELIOAREA RASELOR ŞI REPRODUCEREA ANIMALELOR
Art.10. - Ameliorarea raselor şi  reproducerea animalelor se efectuează conform legislaţiei Legii nr. 371-XIII din 15 februarie 1995 privind selecţia şi reproducţia în zootehnie şi prezentei legi.
     
[Art.10 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Art.11. - (1) Ameliorarea raselor de animale se realizează prin lucrări de cercetări ştiinţifice, prin selecţie a animalelor, efectuată în baza datelor de evidenţă oficială a performanţelor zootehnice, şi prin reproducţie dirijată.
(2) Controlul oficial al performanţelor animale îl exercită Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.

[Art.11 al.(2) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]

[Art.11 al.(2) modificat prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]

     [Art.11 al.(2) în redacţia LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
    
[Art.11 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
  [Art.12 abrogat prin LP50-XVI din 07.03.08, MO117-119/04.07.08 art.455; în vigoare 04.10.08]
    [Art.13 abrogat prin LP50-XVI din 07.03.08, MO117-119/04.07.08 art.455; în vigoare 04.10.08]
Art.14. - În scopul utilizării raţionale a animalelor de prăsilă, se întocmesc registre genealogice de stat pe specii şi rase de animale.
     [Art.14 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
Art.15. - Pentru amelioarea potenţialului genetic şi sporirea productivităţii raselor de animale omologate, în localităţi se organizează oficii (puncte) de selecţie şi reproducţie a animalelor, a căror activitate este coordonată de către centrele zonale pentru ameliorarea şi reproducţia animalelor.
   
[Art.15 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Art. 16. - (1) Reproducătorii tuturor speciilor de animale pentru însămînţare artificială şi montă dirijată sînt utilizaţi în baza autorizaţiei eliberate de Inspectoratul Zootehnic de Stat al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    (2) Autorizaţia se eliberează gratuit, pe un termen de 2 ani, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) provenienţa genealogică bine definită şi confirmată prin certificat de rasă;
    b) testarea şi aprecierea reproducătorului conform instrucţiunilor în vigoare;
    c) corespunderea animalului cu cerinţele standardului de rasă.
    Art. 17. - Importul şi exportul resurselor de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, ouă de păsări, viermi de mătase şi icre de peşte destinate reproducerii) se efectuează în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementată de lege.
     [Art.(16)-(17) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
Art.18. - (1) Dreptul de a efectua însămînţarea artificială a animalelor îl au specialiştii sau persoanele pregătite să activeze în acest domeniu, a căror pregătire este confirmată în modul stabilit prin urmarea unor cursuri speciale organizate de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    
[Art.18 al.(1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
(2) Persoanele care efectuează  însămînţarea artificială  poartă răspundere faţă de deţinătorii de animale pentru rezultatele obţinute.
Art. 19. - Materialul seminal congelat este produs de către instituţiile licenţiate pentru acest gen de activitate în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementate de lege.
     Art. 20. - Transplantarea embrionilor se efectuează de către instituţiile de cercetări ştiinţifice şi alte instituţii licenţiate în acest domeniu, în conformitate cu condiţiile şi procedura reglementate de lege.
    [Art.(19)-(20) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349, în vigoare 01.01.09]
Art.21. - Iazurile ce aparţin gospodăriilor piscicole pentru reproducerea  şi creşterea peştelui nu pot fi transmise în posesia altor unităţi nespecializate în acest domeniu.
Capitolul IV
RESURSELE FURAJERE
Art.22. - (1) Prin noţiunea de resurse furajere se înţelege totalitatea furajelor de origine vegetală, animală, minerală, produselor industriale de sinteză, care pot fi folosite direct ori după prelucrare în alimentarea animalelor.
(2) Se consideră culturi furajere: lucerna, trifoiul, sparceta, borceagul, rapiţa, sulfina, facelia, porumbul pentru nutreţ verde şi siloz, iarba de Sudan, mazărea furajeră, sorgul, sfecla furajeră, amestecurile de leguminoase şi graminee perene, precum şi alte plante utilizate în scopuri furajere; plantele de cîmp, de pădure, de livadă, legumicole şi medicinale utilizate în apicultură; plantaţiile de duzi utilizate pentru viermii de mătase.
   
[Art.22 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
Art. 23. - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului elaborează strategia de organizare şi exploatare a păşunilor, parametrii tehnici şi metodologia recomandată deţinătorilor de terenuri agricole folosite pentru furajarea animalelor, care vor fi prevăzute în normele metodologice.
   
[Art.23 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
Art.24. - Primăriile satelor (comunelor), oraşelor (municipiilor) repartizează deţinătorilor de animale în folosinţă păşuni pe termen de pînă la cinci ani, aceştia fiind obligaţi să execute anual lucrări de întreţinere şi ameliorare a păşunilor, de sporire a potenţialului lor productiv, precum şi lucrări de profilaxie, tratare şi combatere a parazitozelor la animale.
Art.25. - (1) Termenele de scoatere a animalelor la păşunat sînt stabilite de către autorităţile administraţiei publice locale şi se anunţă cu 10  zile înainte de termenul fixat, respectarea lui fiind obligatorie pentru toţi deţinătorii de animale.
(2) Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc amenajamente pastorale şi planuri privind lucrările de întreţinere, ameliorare şi exploatare raţională a păşunilor publice.
    [Art.25 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
(3) Se interzice folosirea păşunilor în primul an de însămînţare sau reînsămînţare.
(4) Deţinătorii de animale au dreptul să  folosească  păşunile obşteşti în bază de contract cu autorităţile administraţiei publice locale.
   
[Art.25 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
Art.26. - (1) Baza furajeră a pisciculturii o constituie bazinele acvatice aflate în proprietatea statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a altor persoane juridice, precum şi a persoanelor fizice.
(2) Utilizarea apei din bazinele acvatice ale gospodăriilor piscicole se efectuează conform Codului apelor nr.1532-XII din 22 iunie 1993.
     
[Art.26 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
 (3) Gospodăriile piscicole pot deversa apa utilizată pentru creşterea peştelui în bazinele acvatice naturale cu condiţia corespunderii parametrilor calitativi iniţiali ai acesteia.
   
  [Art.26 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
(4) Apa din bazinele acvatice utilizată la creşterea peştelui a cărei parametri  nu corespund în deplină măsură normelor în vigoare se deversează  în bazinele acvatice cu parametri nu mai joşi decît cei iniţiali.
Art. 27. - Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, prin organele de specialitate, elaborează strategia de ameliorare şi exploatare a fondului piscicol.
     
[Art.27 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
Art.28. - Folosirea îngrăşămintelor minerale şi organice în scopul ameliorării  bazei furajere se admite cu respectarea normelor piscicol-biologice.
      [Art.28 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
Art.29. - Polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se efectuează în bază de contract.
Capitolul V
ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ. PERFECŢIONAREA CADRELOR
Art. 30. – Cercetările ştiinţifice în domeniul zootehniei şi producerii nutreţurilor se efectuează în conformitate cu Programul național în domeniile cercetării și inovării.
    [Art.30 în redacția LP36 din 16.03.18, MO126-132/20.04.18 art.251]
   
[Art.30 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
Art.32.
     
[Art.32 al.(1) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
     (2) Specialiştii din zootehnie şi deţinătorii de animale pot fonda asociaţii obşteşti profesionale care contribuie la dezvoltarea ştiinţei, ameliorarea deservirii zootehniei, perfecţionarea specialiştilor din sectorul zootehnic, asigurarea protecţiei lor juridice şi sociale, acordă burse.
[Art.32 al.(3) exclus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VI
FINANŢAREA SECTORULUI ZOOTEHNIC
Art. 33. – Dezvoltarea sectorului zootehnic este susținută de către stat prin politica de subvenționare.
    [Art.33 în redacția LP172 din 27.07.18, MO321-332/27.08.18 art.529; în vigoare 24.08.18]
    [Art.33 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349; în vigoare 01.01.09]
   
[Art.33 în redacţia LP1231 din 21.09.00, MO11-13/01.02.01]
Capitolul VII
RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA LEGII
ŞI CONTROLUL DE STAT ÎN ZOOTEHNIE

Art. 34. - (1) Încălcarea prezentei legi atrage după sine răspunderea prevăzută de legislaţia în vigoare.
(2) Controlul de stat în zootehnie îl exercită Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor şi subdiviziunile teritoriale ale acesteia în limitele şi în conformitate cu atribuţiile stabilite de lege.

[Art.34 al.(2) modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]

[Art.34 al.(2) modificat prin LP226-XVI din 30.10.08, MO204-205/14.11.08 art.750]

      [Art.34 al.(2) în redacţia LP187-XVI din 10.07.08, MO138-139/29.07.08 art.567]
      [Art.34 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
    
(3) Sînt supuşi controlului de stat, în conformitate cu condiţiile şi procedurile reglementate de lege, agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi persoanele fizice care practică unul din următoarele genuri de activitate:
     a) creşterea şi/sau exploatarea animalelor;
     b) achiziţia şi/sau comercializarea animalelor vii şi materiei prime animaliere;
     c) producerea şi/sau comercializarea furajelor pentru alimentaţia animalelor.
     (4) La depistarea încălcărilor prezentei legi, contravenienţilor li se pot aplica sancţiuni administrative conform
Codului contravenţional al Republicii Moldova.
    
[Art.34 al.(4)modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
     (5) Sancţiunile administrative sînt aplicate doar în cadrul controalelor repetate, pentru neexecutarea prescripţiilor anterioare privind încălcările depistate, emise persoanelor fizice sau juridice de către inspectori.
     [Art.34 al.(3)-(5) introduse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO 94-96/30.05.08 art.349]
    [Capitolul VII  în redacţia LP143 din 10.05.01, MO64-66/22.06.01]
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE
Art.35. - Guvernul, în termen de 3 luni:
va prezenta Parlamentului  propuneri pentru aducerea legislaţiei  în vigoare în corespundere cu prezenta lege;
va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege;
va asigura revizuirea şi abrogarea de către ministere şi departamente a actelor lor normative care contravin prezentei legi.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                   Dumitru DIACOV

Chişinău, 27 mai 1999.
Nr. 412-XIV.