LPA136/1998
ID intern unic:  311812
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 136
din  17.09.1998
cu privire la gaze
Publicat : 17.12.1998 în Monitorul Oficial Nr. 111-113     art Nr : 679     Data intrarii in vigoare : 17.12.1998

    Abrogată prin LP123-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.31

    MODIFICAT
   
LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP107-XVIII din 17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648
    LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

    NOTĂ:
    1. În cuprinsul legii, cuvîntul “contor” şi cuvintele “contor de gaze” se înlocuiesc cu cuvintele “echipament de măsurare” la forma corespunzătoare.
    2. În cuprinsul legii, cuvintele “acordarea de licenţe” se înlocuiesc cu cuvintele “eliberarea de licenţe” prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349

     Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Prezenta lege stabileşte principiile fundamentale de organizare şi reglementare a activităţilor ce ţin de producerea, stocarea, transportul, distribuţia, furnizarea şi consumul de gaze, precum şi sistemul de protecţie a intereselor consumatorilor.
Legea are ca  scop stabilirea cadrului legal pentru asigurarea unei competiţii largi pe piaţa de gaze  în vederea sporirii eficienţei sistemului de gaze.
Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Domeniul de acţiune a prezentei legi
(1) Efectul prezentei legi se extinde asupra:
a) producerii şi stocării de gaze combustibile, denumite  în continuare gaze;
b) transportului şi distribuţiei de gaze;
c) furnizării de gaze, inclusiv prin import, export şi tranzit;
d) preţurilor la gaze şi pieţei de gaze;
e) acordării de licenţe;
f) protecţiei drepturilor consumatorilor.
     
[Art.1 al.(1), lit.f) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Prezenta lege reglementează raporturile juridice dintre participanţii  la piaţa de gaze: întreprinderile de gaze, furnizori şi consumatori.
(3) Acţiunea  prezentei legi nu se extinde asupra utilizării gazului îmbuteliat, utilizarea acestuia fiind reglementată de documentele normative stabilite prin leg.
     
[Art.1 al.(3) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 2. Condiţii generale
Gazele se produc, se stochează, se transportă, se distribuie şi se furnizează în cel mai eficient mod, respectîndu-se actele legislative cu privire la proprietate, protecţia mediului, protecţia muncii, alte acte legislative, în conformitate cu interesele economiei naţionale şi cu drepturile consumatorilor.
    
[Art.2 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 3. Noţiuni generale
În sensul prezentei  legi, prin noţiunile  înscrise mai jos, se înţelege:
sistem de gaze  - totalitate a  întreprinderilor producătoare, a rezervoarelor de gaze, a reţelelor de transport şi de distribuţie, a instalaţiilor de utilizare;
întreprindere de gaze - persoană juridică angajată în  producerea, stocarea, transportarea sau distribuţia de gaze;
producător - persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru extragerea gazului ca zăcămînt natural pe teritoriul Republicii Moldova sau pentru producerea lui artificială;
stocare - activitate de acumulare a gazelor;
unitate transportatoare  - persoană juridică deţinătoare de  licenţă pentru transportul de gaze;
unitate de distribuţie  -  persoană juridică deţinătoare de  licenţă pentru distribuţie de gaze;
reţea de distribuţie - sistem format din conducte de gaze de presiune înaltă, medie şi joasă, cu puncte de distribuţie şi alte instalaţii aflate în aval de punctul de racordare la reţeaua de transport şi de  punctul de delimitare, care servesc în ansamblu  la distribuţia şi furnizarea gazelor pînă la punctul de delimitare;
reţea de transport - sistem format din conducte de gaz de presiune înaltă, cu staţii de compresare, de distribuţie şi de măsurare, care servesc în ansamblu la transportul de gaze;
reţea de gaze - reţea de transport sau de distribuţie;
staţie de distribuţie  - instalaţie a reţelei de transport destinată transferului gazului în conducte cu presiune înaltă, medie sau joasă;
punct de distribuţie - instalaţie a reţelei de distribuţie destinată transferului gazului din conducte cu presiune înaltă sau medie  în conducte cu presiune medie sau joasă;
punct de delimitare  - loc în care instalaţiile de utilizare se racordează la reţeaua de gaze şi în care imobilul consumatorului şi imobilul  întreprinderii de gaze sau al furnizorului se delimitează după dreptul de proprietate;
furnizare - achiziţionare şi vînzare de gaze;
furnizor - persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru furnizare de gaze;
consumator -  persoană fizică sau persoană juridică utilizatoare de gaze în calitate de combustibil sau de materie primă, ale cărei instalaţii de utilizare sînt racordate la reţeaua de gaze;
instalaţie de  utilizare  - ansamblu de instalaţii  şi  reţele ale consumatorului, destinate utilizării  gazelor şi situate în aval  de punctul de delimitare;
echipament de măsurare - aparat sau sistem destinat pentru măsurarea volumului de gaze furnizat consumatorului şi, după caz, a debitului de gaze în scopul facturării;
     [Art.3 noţiunea în redacţie prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
costul serviciilor - cheltuieli efective, necesare şi  rezonabile, suportate în cadrul efectuării oricărei activităţi din sfera producerii, stocării, transportului, distribuţiei şi furnizării de gaze;
monopol natural - situaţie dominantă a unuia sau a cîtorva agenţi economici în producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea de gaze, cauzată de împrejurări de ordin natural,  economic sau tehnologic;
plată pentru racordare - sumă de bani achitată de consumator întreprinderii de gaze pentru acoperirea cheltuielilor necesare racordării instalaţiei de utilizare a consumatorului la reţeaua de gaze, pentru procurarea de instalaţii, dispozitive, conducte necesare racordării instalaţiei de gaze a consumatorului la reţeaua de gaze şi pentru efectuarea lucrărilor de instalare a acestora la consumator;
    [Art.3 noţiunea în redacţie prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
calitatea gazelor - caracteristicile fizico-chimice ale gazelor stabilite în standardul naţional GOST 5542;
    extinderea reţelei de distribuţie - majorarea capacităţii reţelei existente de distribuţie a gazelor sau construcţia unor noi porţiuni de astfel de reţele pentru satisfacerea cerinţelor de gaze ale solicitanţilor din noile localităţi, cartiere microraioane sau din cele existente;
    piaţa gazelor - sfera de vînzare-cumpărare a gazelor de către participanţii pieţei în scopul aprovizionării continue şi fiabile a consumatorilor cu gaze în cadrul sistemului de gaze al Republicii Moldova;
    racordare - realizarea legăturii permanente dintre instalaţia de utilizare a consumatorului şi reţeaua de gaze;
    servicii auxiliare - servicii adiţionale furnizării gazelor, acordate consumatorilor şi unor terţe părţi de către furnizor şi unitatea de distribuţie/transport;
    sistem pauşal - metodă de determinare, prin calcul, a volumului de gaze consumat în funcţie de debitul nominal de gaze al aparatelor de utilizare şi numărul orelor de utilizare a acestora sau în funcţie de suprafaţa încălzită;
    consumator casnic - orice persoană fizică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze şi care utilizează gaze pentru necesităţi casnice nelegate de activitatea de întreprinzător sau cea profesională;
    consumator noncasnic - orice persoană fizică sau juridică a cărei instalaţie de utilizare este racordată la reţeaua de gaze şi care utilizează gaze în alte scopuri decît necesităţile casnice.
    [Art.3 noţiuni introduse prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul II
COMPETENŢA ADMINISTRATIVĂ
Articolul 4. Competenţa Guvernului
Pentru a asigura  funcţionarea  şi dezvoltarea sistemului de gaze, Guvernul:
a) asigură securitatea energetică a statului, determină politica de explorare şi utilizare a zăcămintelor de gaze aflate pe teritoriul ţării, precum şi strategia dezvoltării conductelor de gaze magistrale, inclusiv în comun cu alte state;
b) stabileşte condiţiile generale de import, export şi tranzit al gazelor;
c) aprobă construcţia conductelor de gaze magistrale;
d) ia decizii cu privire la construcţia rezervoarelor artificiale de gaze  cu capacitatea de peste 0,1 milioane metri cubi, precum şi  în vederea adaptării în aceste scopuri a rezervoarelor naturale (subterane).
Articolul 5. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică
(1) Sistemul de gaze este reglementat de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, denumită în continuare Agenţie.
(2) Agenţia este o autoritate publică centrală de reglementare permanentă, cu statut de persoană juridică, ce nu se subordonează nici unei alte autorităţi  publice sau private, cu excepţia cazurilor stipulate la alin.(3) al prezentului articol, la art.8 alin.(3), (4), (5), (8) şi la art.9 alin.(4).
     
[Art.5 al.2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Regulamentul Agenţiei se elaborează în conformitate cu prezenta lege şi se aprobă de către Parlament.
    
[Art.5 al.(3) modificat prin LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
Articolul 6. Funcţiile de bază ale Agenţiei
                   în domeniul sistemului de gaze
(1) Agenţia:
a) eliberează licenţe pentru producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea de gaze, precum şi pentru alte activităţi care asigură sporirea eficienţei sistemului de gaze şi promovarea competiţiei pe piaţa de gaze;
     
[Art.6 al.(1), lit.a) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
b) în cazurile prevăzute de prezenta lege, modifică, suspendă  sau retrage licenţele eliberate;
c) exercită, în limitele şi modul stabilite de lege, controlul asupra modului de satisfacere a cerinţelor consumatorilor şi asupra calităţii serviciilor prestate;
      [Art.6 al.(1), lit.c) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
d) elaborează şi aprobă, în modul stabilit, metodologia de calculare a tarifelor reglementate la gaze, aprobă aceste tarife;
e) supraveghează corectitudinea calculării de către  titularul de licenţă  a tarifelor reglementate la gaze conform condiţiilor stipulate în licenţă;
f) supraveghează activitatea comercială a participanţilor la  piaţa de gaze;
g) determină informaţia de ordin economic şi tehnic referitoare la funcţionarea sistemului de gaze în ansamblu, ce urmează a fi dată publicităţii de către titularul de  licenţă, respectînd confidenţialitatea acesteia;
h) promovează competiţia pe piaţa de gaze;
i) stabileşte, în conformitate cu Standardele naţionale de contabilitate, metodele de ţinere a contabilităţii în sistemul de gaze, precum şi sistemul de informaţii în baza cărora titularul de licenţă va prezenta rapoarte Agenţiei.
   
(2) În vederea îndeplinirii prevederilor prezentei legi, Agenţia colaborează cu organul central de specialitate, cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei, în special prin furnizarea reciprocă de informaţii necesare aplicării atît a prevederilor legislaţiei cu privire la concurenţă, cît şi a prevederilor legislaţiei din domeniile energeticii, cu Serviciul Standardizare şi Metrologie, cu ministerele şi cu alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale interesate, cu societatea civilă.
      [Art.6 al.(2) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 7. Drepturile Agenţiei
(1) În scopul  îndeplinirii eficiente a funcţiilor sale prevăzute de prezenta lege, Agenţia este în drept:
a) să controleze dacă titularul de  licenţă respectă condiţiile stipulate în licenţă;
b) să controleze dacă titularul  de licenţă aplică în mod  corect tarifele reglementate;
c) să aibă acces la  documentele aferente activităţilor practicate conform  licenţei, inclusiv la cele care conţin informaţii ce constituie secret de stat sau de serviciu;
d) să obţină de la titularii de licenţe copii, extrase din documentele  menţionate  la lit.c), precum şi informaţiile  suplimentare necesare;
e) să pună în aplicare principiul cheltuielilor minime la transportul, distribuţia şi furnizarea de gaze;
f) să emită regulamente în domeniul gazelor şi reglementării relaţiilor dintre furnizor, unitate de distribuţie, unitate transportatoare şi consumatori. Agenţia soluţionează în procedură necontencioasă neînţelegerile dintre consumator şi furnizor survenite în legătură cu procedura racordării la reţea, precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare.
      [Art.7 al.(1), lit.f) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
g) să constate contravenţii şi să încheie procese-verbale conform prevederilor Codului contravenţional al Republicii Moldova;
     [Art.7 al.(1), lit.g) în redacţia LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]
     [Art.7 al.(1), lit.g) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
     
h) să adopte hotărîri şi decizii în limitele competenţei prevăzute de lege.
      [Art.7 al.(1), lit.h) introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Agenţia poate avea şi alte drepturi prevăzute de lege.
     
[Art.7 al.(2) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
     Articolul 8. Administrarea Agenţiei
     Agenţia este condusă de Consiliul de administraţie conform principiilor prevăzute în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.

[Art.8 în redacţia LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648
     Articolul 9. Bugetul Agenţiei
     Agenţia îşi formează bugetul în modul stabilit în Legea nr.1525-XIII din 19 februarie 1998 cu privire la energetică.
[Art. 9 în redacţia LP107-XVIII din17.12.09, MO197-200/31.12.09 art.648]
Articolul 10. Raportul financiar
În fiecare an, către data de 1 martie, Agenţia pregăteşte un raport financiar, care include informaţii privind plăţile regulatorii vărsate pe contul curent al Agenţiei şi privind cheltuielile efectuate de Agenţie de pe acest cont pe parcursul anului precedent. În raportul financiar se indică de asemenea toate împrumuturile bancare contractate şi toate mijloacele utilizate de Agenţie pe parcursul anului precedent. Raportul financiar se publică în presa centrală.
Articolul 11. Protecţia consumatorilor
(1) În scopul protecţiei consumatorilor, Agenţia:
a) ţine permanent  în  centrul  atenţiei problemele care  afectează interesele consumatorilor;
b) elaborează regulamente privind apărarea intereselor consumatorilor;
c) examinează sesizările consumatorilor;
d) colaborează cu organizaţiile care reprezintă interesele consumatorilor;
e) asigură organizaţiile care apără interesele consumatorilor, precum şi consumatorii, cu informaţia necesară referitoare la activitatea titularilor de licenţe, excepţie făcînd cazurile cînd această informaţie este confidenţială;
f) soluţionează în procedură necontencioasă neînţelegerile dintre consumator şi furnizor survenite în legătură cu procedura racordării la reţea, precum şi cele referitoare la încheierea contractelor de furnizare.
     
[Art.11 al.(1), lit.f) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Consumatorii sînt  în drept să solicite concursul Agenţiei în vederea soluţionării oricăror probleme ce ţin de competenţa acesteia, inclusiv în cazul furnizării de gaze necalitative şi  prestării de servicii  necalitative. Agenţia examinează sesizările menţionate şi le soluţionează în limitele competenţei sale.
Articolul 12. Transparenţa activităţii Agenţiei.
                            Deciziile şi hotărîrile Agenţiei
    (1) Transparenţa activităţii, a deciziilor şi hotărîrilor Agenţiei este asigurată de către Consiliul de administraţie, care, în acest scop:
    a) face publice şedinţele consiliului de administraţie;
    b) anunţă din timp părţilor interesate ordinea de zi a şedinţei consiliului de administraţie şi asigură accesul liber al persoanelor interesate, precum şi al publicului larg, la examinarea chestiunilor incluse pe ordinea de zi. La şedinţele în cadrul cărora vor fi discutate informaţii cu caracter confidenţial, vor fi invitate numai persoanele vizate. De asemenea, ordinea de zi a şedinţelor de lucru va fi publicată pe site-ul Agenţiei, www. anre. md;
    c) în cazul în care Consiliul de administraţie intenţionează să adopte hotărîri ce pot avea impact asupra pieţelor relevante şi a prestării serviciilor publice, Agenţia va respecta procedura de consultare, publicînd pe site-ul său proiectul actului ce urmează a fi aprobat prin hotărîre; la solicitarea părţilor interesate, proiectul actului va fi remis prin poşta electronică. Proiectul va fi comunicat publicului larg cu cel puţin 30 de zile calendaristice mai înainte, termen în care părţile interesate vor avea posibilitatea de a formula propuneri, comentarii sau obiecţii. În cadrul şedinţelor publice vor fi prezentate propunerile, comentariile şi obiecţiile formulate, care vor fi discutate cu părţile care le-au înaintat.
    Se stabileşte un termen de 15 zile calendaristice pentru prezentarea avizelor şi propunerilor şi un termen de 15 zile calendaristice - pentru discutarea lor.
    Toate persoanele care au solicitat înscrierea adresei lor de poştă electronică pe lista de corespondenţă creată de Agenţie vor fi informate referitor la începerea consultărilor.
    În cazul în care protejarea concurenţei sau a intereselor şi drepturilor consumatorilor impune adoptarea de urgenţă a unui act, termenul de 30 de zile specificat la lit. c) poate fi redus de Agenţie, dar nu va fi mai mic de 10 zile.
    Agenţia face accesibile publicului rezultatele consultărilor, inclusiv motivele pentru care a respins obiecţiile şi/sau propunerile prezentate de părţile interesate, cu excepţia cazurilor în care informaţia este protejată de Legea cu privire la secretul comercial.
    (2) Dacă neînţelegerile dintre titularii de licenţă în probleme ce ţin de competenţa Agenţiei nu pot fi soluţionate de către aceştia de sine stătător, ele sînt examinate de Agenţie, care, la sesizarea oricăreia dintre părţi, va emite o decizie în vederea soluţionării litigiului în termen de 30 de zile calendaristice de la data sesizării. În caz de necesitate, Agenţia poate prelungi termenul stabilit cu cel mult o lună, comunicînd acest fapt părţilor interesate.
    (3) Agenţia, în termen de 3 zile lucrătoare din data adoptării deciziei asupra litigiului, o remite spre executare părţilor implicate în litigiu, cu expunerea motivelor pe care se întemeiază decizia respectivă. Deciziile Agenţiei sînt obligatorii pentru părţi şi vor fi executate de acestea.
    (4) Deciziile şi hotărîrile Agenţiei emise în temeiul prezentei legi pot fi atacate în instanţa de judecată competentă.
    (5) Deciziile şi hotărîrile Agenţiei care prezintă interes public, precum şi menţiunile cu privire la licenţele eliberate de autoritatea de reglementare, vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în condiţiile şi în conformitate cu prevederile Legii privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale, ale Legii privind procedura publicării şi republicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a actelor normative şi a rectificărilor operate în ele şi ale Legii privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.
    (6) La cererea persoanelor fizice sau juridice, Agenţia furnizează orice alt tip de informaţie solicitată, cu excepţia celei cu caracter confidenţial. Informaţia care se conţine în registrele de licenţiere este transparentă.
   
[Art.12 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul III
REGIMUL DE ELIBERARE , MODIFICARE, SUSPENDARE
ŞI RETRAGERE A LICENŢELOR
[Titlul cap.III în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 13. Activităţi pentru care se acordă licenţe
(1) Producerea, stocarea, transportul, distribuţia şi furnizarea de gaze sînt activităţi pentru care se acordă licenţe. Se acordă licenţe şi pentru alte activităţi ce ţin de piaţa de gaze dacă prin aceasta se asigură promovarea competiţiei pe piaţa în cauză.
(2) Activitatea legată de stocarea gazelor în rezervoare cu un volum mai  mic de 0,1 milioane metri cubi nu constituie obiect pentru acordare de licenţă.
Articolul 14. Condiţiile şi procedura de licenţiere
      [Art.14 titlul în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(1) Licenţele pentru activităţile prevăzute la art.13 alin.(1) se acordă agenţilor economici persoane juridice în cazul în care aceştia:
a) sînt înregistraţi în Republica Moldova;
b) prezintă raportul financiar (pentru persoana juridică care activează) sau extrasul de cont bancar în cazul iniţierii afacerii, documentele ce confirmă că dispune de mijloace tehnice şi personal calificat în vederea desfăşurării activităţii pentru care se solicită licenţă (avizul eliberat de organul abilitat în domeniul securităţii industriale privind dispunerea de reţele de gaze, instalaţii de producere şi stocare, după caz, şi prezenţa unui personal calificat)
      [Art.14  al.1), lit.b) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Managerul întreprinderii care solicită  licenţă  trebuie  să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă capacitate de exerciţiu;
b) să aibă reşedinţă permanentă în Republica Moldova;
c) să aibă studii superioare, să demonstreze cunoştinţe  în activitatea pentru care se solicită licenţă şi să aibă o experienţă  în domeniul energetic de cel puţin 5 ani;
    
[Art.14  al.1), lit.c) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
d) să nu aibă antecedente penale legate de activitatea reglementată de prezenta lege şi nici antecedente penale pentru crime săvîrşite cu premeditare, prevăzute de Codul penal.
(3) Eliberarea, reperfectarea licenţei şi eliberarea duplicatului acesteia pentru activităţile prevăzute la art.13 se efectuează conform procedurii stabilite de Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.
     [Art.14  al.3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
    Articolul 15. Tipurile de licenţiere şi sfera de acţiune
                          a licenţei
    (1) Agenţia este în drept să elibereze următoarele tipuri de licenţe:
    a) licenţă pentru producerea şi/sau stocarea de gaze naturale;
    b) licenţă pentru transportul de gaze naturale;
    c) licenţă pentru distribuţia de gaze naturale;
    d) licenţă pentru furnizarea de gaze naturale la tarife reglementate sau la tarife nereglementate.
    (2) Licenţa este însoţită, în mod obligatoriu, de condiţiile de desfăşurare a activităţii licenţiate, care corespund prevederilor legilor şi sînt parte integrantă a licenţei.
    (3) Licenţele eliberate de către Agenţie sînt valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Licenţele obţinute în Republica Moldova sînt valabile şi peste hotarele ei, în corespundere cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte. Licenţa se consideră reperfectată dacă Agenţia nu răspunde solicitantului în termenul indicat.
[Art.15 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 16. Obligaţiile şi drepturile titularului de licenţă
(1) Titularul de licenţă este obligat:
a) să îndeplinească condiţiile stipulate în licenţă;
b) să se conducă de principiul cheltuielilor minime, prezentînd, în acest sens, Agenţiei calcule argumentate ale cheltuielilor suportate în cazul cînd Agenţia a stabilit că piaţa de gaze este necompetitivă;
c) să nu admită  discriminări faţă de participanţii la piaţa de gaze în procesul îndeplinirii condiţiilor stipulate în licenţă;
d) să nu întrerupă  prestarea de servicii, excepţie făcînd  cazurile de  neplată, motivele tehnice şi de siguranţă stipulate în licenţă şi în contract;
e) să prezinte Agenţiei rapoarte anuale în forma şi în termenele prestabilite de ea, precum şi altă informaţie solicitată de Agenţie, necesară acesteia în exercitarea atribuţiilor, conform legislaţiei;
f) să achite regulat plăţile regulatorii.
(2) Nici o autoritate publică şi nici o organizaţie privată nu poate obliga  titularul de licenţă să continue prestarea de servicii persoanei fizice sau persoanei juridice care nu-şi onorează obligaţiile de  plată prevăzute de contract sau nu respectă condiţiile aprobate  în  vederea prestării acestor servicii.
(3) Titularul de licenţă are drept de acces liber la echipamentele de măsurare de pe teritoriul consumatorului cu care a încheiat contract de furnizare a gazelor.
(4) Titularul de licenţă nu are dreptul să procure acţiuni ale altor titulari de licenţe fără acordul scris al Agenţiei. Agenţia informează în scris titularul de licenţă privind acordul respectiv în termen de o lună de la depunerea cererii de către acesta. Avizul scris se consideră acordat dacă Agenţia nu răspunde titularului în termenul stabilit.
     [Art.16 al.4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(5) Dreptul de a deţine mai mult de o licenţă este reglementat de Agenţie.
    Articolul 17. Modificarea, suspendarea şi reluarea
                          valabilităţii licenţei
    (1) Licenţa poate fi modificată atît din iniţiativa titularului, cît şi din iniţiativa Agenţiei, cu acordul ambelor părţi, în cazul intervenirii unor circumstanţe esenţiale.
    (2) Licenţa poate fi suspendată prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei.
    (3) În cazurile în care se constată neîndeplinirea de către titularul de licenţă a obligaţiilor sale şi, ca urmare, întreruperea furnizării gazelor către consumatori pe o perioadă mai mare decît cea stabilită pentru înlăturarea cauzelor motivate, fiind pusă în pericol securitatea naţională, viaţa şi sănătatea oamenilor, sau dacă acţiunile ori inacţiunile titularului de licenţă duc la încălcarea ordinii publice şi impun remedierea imediată a consecinţelor survenite, licenţa poate fi suspendată, cu adresarea ulterioară a Agenţiei în instanţa de judecată. Adresarea în instanţă trebuie să se facă în termen de 3 zile lucrătoare. În caz de nerespectare a acestui termen, suspendarea licenţei se anulează.
    (4) Agenţia va suspenda licenţa, conform procedurii prevăzute la alin.(3), dacă deficienţele identificate nu au fost remediate în termen de 7 zile de la emiterea prescripţiei în condiţiile prezentei legi.
    (5) Drept temei pentru suspendarea licenţei servesc:
    a) nerespectarea de către titularul de licenţă a prescripţiei privind lichidarea încălcării condiţiilor activităţii licenţiate în termenul stabilit, în cazul în care încălcările sînt imputabile titularului de licenţă, inclusiv cele privind neinformarea, în termenul stabilit, asupra modificării datelor indicate în documentele anexate la declaraţia pentru eliberarea licenţei;
    b) incapacitatea parţială sau provizorie a titularului de licenţă de a desfăşura genul de activitate licenţiat conform prevederilor legii.
    (6) Decizia privind suspendarea licenţei se adoptă de Agenţie în termen de 3 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii instanţei de judecată şi este adusă la cunoştinţa titularului de licenţă în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii. În decizia Agenţiei privind suspendarea licenţei se indică termenul concret de suspendare, care nu poate depăşi 6 luni.
    (7) Titularul de licenţă este obligat să informeze în scris Agenţia despre lichidarea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei.
    (8) Termenul de valabilitate a licenţei nu se prelungeşte pe perioada de suspendare a acesteia.
    (9) Reluarea activităţii licenţiate se efectuează în temeiul deciziei Agenţiei, după remedierea circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei, sau în temeiul hotărîrii instanţei de judecată care a emis hotărîrea de suspendare a licenţei, sau al hotărîrii instanţei ierarhic superioare, în conformitate cu legea.
[Art.17 în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
Articolul 171. Retragerea licenţei
    (1) Licenţa poate fi retrasă prin hotărîre judecătorească, adoptată în temeiul legii, la cererea Agenţiei, cu excepţia retragerii licenţei conform temeiurilor prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b), care se efectuează direct de către Agenţie.
    (2) Drept temei pentru retragerea licenţei servesc:
    a) cererea titularului de licenţă privind retragerea acesteia;
    b) decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licenţă;
    c) neachitarea plăţii regulatorii în termenul stabilit de Agenţie;
    d) depistarea unor date neautentice în documentele prezentate Agenţiei, dacă acestea nu au fost remediate sau nu pot fi remediate în termenul stabilit;
    e) stabilirea faptului de transmitere a licenţei sau a copiei de pe aceasta altei persoane în scopul desfăşurării activităţii licenţiate;
    f) neînlăturarea în termenul stabilit a circumstanţelor care au condus la suspendarea licenţei;
    g) nerespectarea repetată a prescripţiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile activităţii licenţiate, în cazul în care încălcările sînt imputabile titularului de licenţă.
    (3) Agenţia adoptă decizia privind retragerea licenţei în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii instanţei de judecată şi o aduce la cunoştinţa titularului de licenţă, cu indicarea temeiurilor retragerii, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei.
    (4) În cazul retragerii licenţei, taxa pentru licenţă nu se restituie.
    (5) Titularul de licenţă căruia i s-a retras licenţa poate să depună o nouă declaraţie pentru eliberarea licenţei pentru acelaşi gen de activitate după înlăturarea cauzelor care au condus la retragerea licenţei.
    (6) Titularul de licenţă este obligat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de retragere a licenţei, să depună la Agenţie licenţa retrasă.
    [Art.171 introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 18. Fuziunea, asocierea, separarea sau divizarea    
                      întreprinderilor de gaze şi a furnizorilor
Fuziunea întreprinderilor de gaze şi a furnizorilor între ei, precum şi cu alţi agenţi economici, asocierea, separarea sau divizarea întreprinderilor de gaze şi a furnizorilor de gaze, în cazul în care aceste transformări pot influenţa tarifele reglementate, se efectuează doar cu acordul Agenţiei. În cazul respectiv, Agenţia este obligată să-şi prezinte acordul în termen de o lună şi este în drept să modifice condiţiile stipulate în licenţă. Acordul se consideră exprimat dacă Agenţia nu răspunde titularului în termenul stabilit
    [Art.18 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul IV
DREPTUL DE FOLOSINŢĂ A PROPRIETĂŢII
UNOR ALTE PERSOANE
Articolul 19. Principii generale
(1) Titularul  de licenţă pentru transportul sau pentru  distribuţia de gaze este în drept să folosească proprietatea altor persoane în cazul:
a) efectuării de lucrări preliminare;
b) pozării reţelelor;
c) construcţiei şi exploatării obiectivelor sistemului de gaze;
d) exercitării altor acţiuni.
(2) Titularul de licenţă este obligat să repare proprietarului de teren sau de un alt imobil ori beneficiarului dreptului de folosinţă asupra acestor imobile prejudiciul cauzat prin efectuarea de lucrări prevăzute la alin.(1) lit.a)-d), inclusiv prin lichidarea consecinţelor unor avarii, şi să readucă terenurile ocupate temporar la starea lor iniţială.
(3) În scopul  preîntîmpinării de avarii în reţelele de gaze sau lichidării consecinţelor lor, proprietarul de teren sau de un alt imobil ori beneficiarul dreptului de folosinţă asupra acestor imobile este obligat să permită  întreprinderii de gaze să  le  folosească  după necesităţi.
(4) În zonele de protecţie a naturii, activitatea  prevăzută  la alin.(1)  lit.a)-d)  nu  poate fi exercitată fără acordul  prealabil  al autorităţilor de protecţie a mediului.
Articolul 20. Efectuarea de lucrări prealabile
Lucrările prealabile aferente construcţiei unor obiective ale sistemului de gaze pot fi începute de titularul de licenţă doar în cazul încheierii unui acord cu proprietarul sau cu beneficiarul dreptului de folosinţă  asupra terenului pe care urmează să se  efectueze lucrările prealabile.
Articolul 21. Pozarea reţelelor de gaze
(1) Pozarea include lucrările de construcţie, montare, reparare, reconstrucţie a conductelor de gaze, a staţiilor de compresiune şi de distribuţie, a punctelor de distribuţie şi se efectuează de către titularul de licenţă doar în cazul încheierii unui acord cu proprietarul sau cu beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului pe care urmează să se efectueze aceste lucrări.
(2) Acordul stipulat  la alin.(1) se anulează în cazul în care nu se realizează în termen de 5 ani de la data încheierii lui.
Articolul 22. Folosirea imobilului
(1) Orice obiective ale întreprinderilor transportatoare şi de distribuţie pot fi amplasate şi exploatate pe terenurile aflate în proprietatea sau în folosinţa unor alte persoane în baza dreptului  de folosinţă.
(2) Dreptul de folosinţă  se atribuie  în baza unui  acord cu proprietarul de imobil.
(3) În cazul în care nu se ajunge la un acord cu proprietarul de imobil  în ceea ce priveşte atribuirea dreptului de folosinţă, titularul de licenţă poate solicita sprijinul autorităţilor administraţiei publice competente în soluţionarea problemei în cauză.
(4) Dreptul de  folosinţă încetează în cazul în care nu se exercită în decursul a 5 ani de la data atribuirii lui.
Articolul 23. Exproprierea
(1) În cazul în care titularul de licenţă nu a reuşit să obţină dreptul de folosinţă asupra terenului necesar pentru construcţia staţiilor de compresiune şi de distribuţie, punctelor de distribuţie, altor obiective de uz public, el este în drept să iniţieze procedura de expropriere a terenului în conformitate cu legislaţia.
(2) În cazul construcţiei şi exploatării reţelelor de gaze, exproprierea poate avea loc doar dacă titularul de licenţă demonstrează că lucrările, prevăzute la art.21, vor împiedica substanţial ori chiar vor exclude folosirea de către proprietar a imobilului său.
(3) Imobilul expropriat în conformitate cu prevederile alin.(1) şi (2)  trece  în proprietatea statului şi este dat cu drept de folosinţă titularului de licenţă.
Capitolul V
PRODUCEREA, STOCAREA, TRANSPORTAREA,
DISTRIBUŢIA ŞI FURNIZAREA DE GAZE
Articolul 24. Coordonarea activităţilor în sistemul de gaze
(1) Întreprinderile de gaze funcţionează  într-un sistem  unic.
Unităţile transportatoare, de distribuţie şi furnizorii colaborează  pe principiile economiei de piaţă şi ale dirijării operative unice.
(2) Conform condiţiilor stipulate  în licenţă şi  în regulamentele aprobate de Agenţie, întreprinderile de gaze, împreună cu furnizorii, elaborează:
a) regulile de colaborare în sistemul de gaze;
b) condiţiile de aplicare a restricţiilor în relaţiile dintre părţi.
(3) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa de gaze se stabilesc în bază de contract, conform condiţiilor stipulate în licenţă şi în regulamentele aprobate de Agenţie.
Articolul 25. Producerea şi stocarea gazelor
(1) Toţi agenţii economici care activează în vederea producerii şi stocării de gaze sînt  în drept să participe la piaţa de gaze dacă cerinţele tehnice de racordare la reţea sînt îndeplinite, iar calitatea gazelor furnizate corespunde standardului naţional GOST 5542.
    (2) Licenţele pentru producerea şi/sau stocarea gazelor se eliberează pe un termen de 25 de ani. Licenţele pentru producerea şi/sau stocarea gazelor se retrag de către Agenţie în conformitate cu art. 171
[Art.25 modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 26. Transportul şi distribuţia de gaze
(1) Titularii de licenţe şi consumatorii au drept de acces  la reţeaua de transport şi la cea de distribuţie fără nici o discriminare.
(2) Unitatea transportatoare sau de distribuţie este obligată să transporte gaze la destinaţie conform clauzelor contractului încheiat între părţi, condiţiilor stipulate în licenţă şi regulamentelor aprobate de Agenţie.
(3) Atît unitatea  transportatoare, cît şi cea de distribuţie  poate fi furnizor.
(4) Atît unitatea transportatoare, cît şi cea de distribuţie, îndeplineşte funcţiile de dispecerat în vederea gestionării volumului de gaze prevăzut în contractele încheiate între participanţii la piaţa  de gaze.
(5) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt obligate să răspundă la orice solicitare de serviciu în termen de 15 zile de  la data înregistrării acesteia.
(6) Licenţele pentru transportul şi pentru distribuţia de gaze se eliberează pe un termen de 25 de ani. Licenţele pentru transportul şi pentru distribuţia de gaze se retrag de către Agenţie în conformitate cu art. 171.
     [Art.26 al.(6) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(7) Titularii de licenţe pentru transportul şi pentru distribuţia de gaze exploatează reţelele de transport şi de distribuţie în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi în documentele normative obligatorii stabilite prin lege.
     [Art.26 al.(7) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 27. Furnizarea de gaze
(1) Furnizorul este obligat să livreze consumatorului  gaze  în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu prevederile expuse la cap.VI.
(2) Dacă Agenţia stabileşte că piaţa de gaze este necompetitivă, titularul de licenţă pentru furnizare de gaze la tarife reglementate cumpără gazele la cel mai mic preţ, asigurînd, totodată, fiabilitatea procesului de aprovizionare cu gaze. În aceste cazuri, contractele privind achiziţionarea gazelor de către furnizor sînt  aprobate de Agenţie.
(3) Furnizorul poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat prin nerespectarea standardului naţional GOST 5542 privind calitatea gazelor.
     [Art.27 al.(3) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
   
(4) Licenţa pentru furnizarea gazelor la tarife reglementate sau la tarife nereglementate se eliberează pe un termen de pînă la 25 de ani.
     [Art.27 al.(4) introdus prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Articolul 28. Extinderea reţelelor de gaze
(1) Unităţile  transportatoare şi cele de distribuţie sînt responsabile de extinderea  reţelelor lor în legătură cu creşterea cererii la gaze.
(2) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie, beneficiind de dreptul stipulat la alin.(5) al prezentului articol, sînt responsabile de racordarea  la reţelele lor a altor titulari de licenţă sau consumatori care au depus cererea respectivă.
(3) Cheltuielile de extindere a reţelelor de transport le suportă unitatea transportatoare. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru transportul de gaze în cazul  în care cheltuielile date s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie.
(4) Cheltuielile de extindere a reţelelor de distribuţie le suportă unitatea de distribuţie. Aceste cheltuieli se iau în considerare la stabilirea tarifelor pentru distribuţia de gaze în cazul în care cheltuielile date s-au efectuat în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie.
(5) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt în drept să ceară altor titulari de licenţe sau consumatori, care  intenţionează să-şi extindă  reţelele de transport ori de distribuţie în vederea îndestulării unor necesităţi aparte, să proiecteze şi să construiască reţele sau să le acopere financiar în cazul în care aceasta se face în conformitate cu condiţiile stipulate în licenţă şi cu regulamentele aprobate de Agenţie.
(6) Orice persoană juridică deţinătoare de licenţă pentru transportul, furnizarea sau pentru distribuţia de gaze este  în drept să-şi desfăşoare activitatea, prevăzută de licenţă, pe orice teritoriu delimitat de Agenţie, dacă pe acel teritoriu nu-şi desfăşoară activitatea un alt titular de licenţă de acelaşi tip. Agenţia este obligată să evite eventualele conflicte între titularii de licenţe, stabilind reguli speciale.
   
[Art.28 al.(6) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VI
RAPORTURILE JURIDICE DINTRE PARTICIPANŢII
LA PIAŢA DE GAZE
Articolul 29. Raporturile juridice
(1) Raporturile juridice dintre participanţii la piaţa de gaze, stabilită de Agenţie ca fiind necompetitivă, se reglementează prin regulamente elaborate şi aprobate de Agenţie.
(2) Raporturile juridice dintre furnizori şi cumpărători pe piaţa de gaze, stabilită de Agenţie ca fiind competitivă, se reglementează prin clauzele contractului încheiat între părţi.
Articolul 30. Contractul de furnizare a gazelor
(1) Furnizarea de gaze se efectuează numai în bază de contract încheiat între furnizor şi consumator. Contractul stipulează termenele de valabilitate, cazurile de suspendare sau delimitare a efectului contractului, precum şi responsabilităţile furnizorului  şi consumatorului de gaze.
     
[Art.30 al.1) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(2) Clauzele contractuale pot fi detaliate şi completate în anexe şi în alte acte adiţionale.
(3) Consumatorul poate încheia contract individual de furnizare  a gazului cu oricare furnizor, inclusiv din străinătate.
 (4) Cererile consumatorilor privind achiziţionarea de gaze şi modificarea contractelor deja încheiate se examinează şi se satisfac de titularul de licenţă în măsura posibilităţilor sale tehnice.
Articolul 31. Efectele încheierii contractului
                      privind furnizarea de gaze
(1) Furnizorul este obligat să asigure continuitatea aprovizionării cu gaze la parametrii prevăzuţi de standarde şi în conformitate cu clauzele contractuale.
(2) Instalaţiile de utilizare nu trebuie să pună în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, să prejudicieze proprietatea, să provoace deranjamente în funcţionarea normală a reţelei de gaze, precum şi destabilizări în aprovizionarea cu gaze a altor consumatori.
Articolul 32. Suspendări şi limitări în aprovizionarea
                           cu g
aze
(1) Întreprinderea de gaze este în drept să suspende aprovizionarea cu gaze pentru o perioadă de timp cît mai scurtă în cazul cînd sînt puse în pericol viaţa şi sănătatea oamenilor, cînd apare pericolul prejudicierii proprietăţii, cînd nu se respectă regimurile de consum stabilite, cînd se încalcă regimul de funcţionare a reţelelor de gaze, precum şi în legătură cu efectuarea de racordări, în legătură cu alte operaţiuni care nu pot fi executate în alt mod sau în legătură cu unele avarii ori cu lichidarea consecinţelor lor.
(2) Întreprinderea de gaze avizează din timp consumatorul despre data şi durata suspendării aprovizionării cu  gaze, excepţie făcînd situaţiile excepţionale.
(3) Întreprinderea de gaze este în drept să limiteze sau să suspende aprovizionarea cu gaze în caz de criză de combustibil, survenită la scară  naţională, sau în legătură cu unele interese ce ţin de apărarea naţională.
(4) Întreprinderea de gaze nu repară prejudiciile cauzate de ea prin limitarea  şi suspendarea aprovizionării cu gaze în condiţiile prevăzute la alin.(3), dacă acţiunile sale s-au conformat prevederilor alin.(1) şi (2).
(5) Unităţile transportatoare şi cele de distribuţie sînt în drept să limiteze sau să suspende furnizarea de gaze dacă consumatorul  sau titularul de licenţă nu respectă clauzele contractuale.
Articolul 33. Evidenţa consumului de gaze şi plata
                           pentru gaze
(1) Titularii de licenţe pentru transport şi pentru distribuţie de gaze sînt responsabili de instalarea, exploatarea, deservirea şi verificarea periodică a echipamentelor de măsurare ale consumatorilor racordaţi la reţelele lor.
(2) Titularii de licenţe pentru transport şi pentru distribuţia de gaze sînt responsabili de procurarea, instalarea, verificarea, exploatarea, deservirea şi verificarea primară şi periodică a echipamentelor de măsurare a consumului de gaze al consumatorilor racordaţi la reţelele lor. La fel, titularii de licenţe pentru transportul şi pentru distribuţia de gaze ţin evidenţa lor, utilizînd numai echipamente de măsurare verificate metrologic, ale căror tipuri sînt incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova.
     [Art.33 al.(2) în redacţia LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(3) Consumatorul:
a) suportă cheltuielile pentru racordare şi pentru reconectare;
    
[Art.33 al.(3), lit.a) modificată prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
 b) achită, în corespundere cu indicaţiile echipamentului de măsurare şi  clauzele contractuale, costul gazelor consumate.
   
c) achită consumul de gaze, calculat prin aplicarea sistemului pauşal, în cazul constatării încălcării de către consumator a clauzelor contractuale care au dus la neînregistrarea sau înregistrarea incompletă a consumului de gaze. Calculul consumului de gaze în aceste circumstanţe se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor
    [Art.33 al.(3), lit.c) introdusă prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(4) Părţile care au încheiat contractul de furnizare a gazului pot iniţia verificarea metrologică de expertiză a echipamentelor de măsurare în cazul în care una dintre părţi are reclamaţii. Dacă reclamaţia se confirmă, se fac recalculări, iar dacă  nu se confirmă, cheltuielile de verificare le suportă reclamantul.
   
[Art.33 al.(4) modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VII
REGLEMENTAREA TARIFELOR LA GAZE
Articolul 34. Tarifele la gaze şi pentru prestarea
                            serviciilor auxiliare
    [Art.34 tiitlul modificat prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
(1) Tarifele  reglementate la gaze se calculează şi se aplică de către titularii de licenţe  respective conform unei  metodologii prestabilite.
(2) Metodologia calculării şi aplicării tarifelor reglementate la gaze se elaborează şi se aprobă de către Agenţie, în  modul  stabilit, pentru anumite perioade de timp.
(3) Metodologia calculării şi aplicării tarifelor reglementate la gaze include modul de calculare:
a) a costului serviciilor;
b) a cheltuielilor aferente exploatării eficiente şi dezvoltării întreprinderilor de gaze;
c) a cheltuielilor aferente îndeplinirii cerinţelor de protecţie  a mediului;
d) a mărimii profitului  necesar titularului de licenţă pentru continuarea activităţii sale.
(4) Metodologia calculării şi aplicării tarifelor reglementate la gaze trebuie să ţină cont de politica statului în domeniul energetic, inclusiv de politica privind importul, exportul şi tranzitul de gaze, şi să asigure aprovizionarea fiabilă a consumatorilor cu gaze la cheltuieli minime şi utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie.
(5) Titularii de licenţe sînt obligaţi să prezinte Agenţiei informaţiile necesare acesteia  în activitatea de supraveghere a corectitudinii evidenţei cheltuielilor efective şi a calculării tarifelor reglementate.
     
(6) Stabilirea, aprobarea şi revizuirea preţurilor la serviciile auxiliare prestate de către titularii de licenţe se efectuează conform metodologiei aprobate de Agenţie.
      [Art.34 al.(6) introdus  prin LP280-XVI din 14.12.07, MO94-96/30.05.08 art.349]
Capitolul VIII
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Articolul 35. Soluţionarea litigiilor
Litigiile dintre  participanţii la piaţa de gaze se soluţionează  îninstanţă de judecată, excepţie făcînd cazurile stipulate la art.12alin.(2).
Articolul 36. Dispoziţii finale
(1) Agenţia este în drept, în decursul unui an de la data intrăriiîn vigoare a prezentei legi, să facă modificări în licenţă fără acordultitularului ei dacă modificările se fac pentru apărarea intereselor consumatorilor.
(2) Guvernul, în termen de două luni:
a) va prezenta  Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţieiîn vigoare în concordanţă cu prezenta lege;
b) va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta lege.

PREŞEDINTELE
PARLAMENTULUI                                  Dumitru DIACOV

Chişinău, 17 septembrie 1998.
Nr. 136-XIV.