LP112/1994*
ID intern unic:  313325
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 112
din  20.05.1994
cu privire la susţinerea şi protecţia micului business*
Publicat : 30.05.2002 în Monitorul Oficial Nr. 69-70     art Nr : 553
    Abrogată prin LP206-XVI din 07.07.06, MO126-130/11.08.06 art.605

    MODIFICAT
    LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70

    Republicată în MO69/30.05.2002 art.553
    *Republicată în temeiul Hotărîrii Parlamentului nr. 1546-XIII din 25.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 26-27, art. 170.
    Modificată prin legile Republicii Moldova:
    1) nr. 418-XIII din 29.03.95 - Monitorul Oficial, 1995, nr. 24, art. 286;
    2) nr. 629-XIII din 03.11.95 - Monitorul Oficial, 1996, nr. 1, art. 4;
    3) nr. 1167-XIII din 30.04.97 - Monitorul Oficial, 1997, nr. 63, art. 526;
    4) nr. 1322-XIII din 25.09.97 - Monitorul Oficial, 1997, nr. 69-70, art. 585;
    5) nr. 1592-XIII din 27.02.98 - Monitorul Oficial, 1998, nr. 44-46, art. 326;
    6) nr. 417-XV din 26.07.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 108-109, art. 824;
    7) nr. 619-XV din 08.11.01 - Monitorul Oficial, 2001, nr. 150-151, art. 1191.

    Parlamentul Republicii Moldova adoptă prezenta lege.
    Legea de faţă stabileşte temeiurile juridice, economice şi organizatorice ale dezvoltării, susţinerii şi protecţiei microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, bazate pe proprietate nestatală.
Capitolul 1
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Micul business
    (1) Micul business înseamnă activitatea de întreprinzător, desfăşurată de microîntreprinderi şi de întreprinderi mici (numite în cele ce urmează agenţi ai micului business).
    (2) În calitate de criterii de raportare a agenţilor micului business la microîntreprinderi şi întreprinderi mici servesc numărul mediu anual de salariaţi şi suma anuală a vînzărilor nete ale întreprinderii.
    (3) Se consideră microîntreprindere - întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi nu depăşeşte 9 persoane, iar suma anuală a vînzărilor nete este de pînă la 3 milioane lei.
    (4) Se consideră întreprindere mică - întreprinderea al cărei număr mediu anual de salariaţi este cuprins între 10 şi 50 de persoane inclusiv, iar suma anuală a vînzărilor nete este de pînă la 10 milioane lei.
    (5) Acţiunea prezentei legi nu se extinde asupra următoarelor întreprinderi:
    a) întreprinderile care deţin o poziţie dominantă pe piaţă;
    b) întreprinderile în al căror capital social cota acţionarilor (fondatorilor) care nu sînt agenţi ai micului business depăşeşte 35%;
    c) întreprinderile producătoare şi importatoare de mărfuri supuse accizelor;
    d) companiile fiduciare şi de asigurare;
    e) fondurile de investiţii;
    f) băncile şi alte instituţii financiare;
    g) întreprinderile de schimb valutar şi lombardurile;
    h) întreprinderile din domeniul jocurilor de noroc.
    6) Microîntreprinderile şi întreprinderile mici se înfiinţează şi îşi încetează activitatea în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    Articolul 2. Subiecţii şi obiectele susţinerii şi protecţiei
                       micului business
    (1) Susţinerea şi protecţia micului business sînt efectuate de organele de stat şi de organizaţii nestatale.
    (2) Subiecţi ai susţinerii şi protecţiei de stat a micului business sînt autorităţile publice, organele administraţiei publice locale, alte organe autorizate de acestea.
    (3) Subiecţi ai susţinerii şi protecţiei nestatale a micului business sînt persoane fizice şi juridice, inclusiv străine.
    (4) Obiecte ale susţinerii şi protecţiei micului business sînt microîntreprinderile şi întreprinderile mici, alte persoane fizice şi juridice care le prestează diverse tipuri de servicii pentru dezvoltarea, susţinerea şi protecţia lor.
Capitolul 2
SUSŢINEREA DE STAT A MICULUI BUSINESS
    Articolul 3. Direcţiile susţinerii de stat a micului business
    (1) Agenţii micului business care îşi desfăşoară activitatea de întreprinzător în ramurile prioritare ale economiei, aprobate de Parlament, beneficiază de susţinerea statului.
    (2) Direcţiile principale ale susţinerii de stat a agenţilor micului business sînt:
    a) susţinerea diferenţiată a unor unităţi economice în dependenţă de genul de activitate, de perioada funcţionării şi de dimensiunile lor;
    b) utilizarea diferitor forme, metode de susţinere şi surse de finanţare;
    c) interacţiunea măsurilor de susţinere luate de organele de stat şi organizaţiile nestatale;
    d) stabilitatea în îndeplinirea obligaţiilor asumate de organele de stat şi de organizaţiile nestatale faţă de unităţile economice pînă la realizarea lor deplină;
    e) publicitatea în acordarea şi utilizarea tuturor felurilor de înlesniri.
    (3) Direcţiile susţinerii de către stat a micului business sînt determinate potrivit programelor naţionale şi locale de susţinere a micului business.
    Articolul 4. Fondul pentru susţinerea antreprenoriatului
                       şi dezvoltarea micului business
    (1) Fondul pentru susţinerea antreprenoriatului şi dezvoltarea micului business, denumit în continuare Fond, este o organizaţie necomercială al cărei mod de creare şi de funcţionare se stabileşte de Guvern.
    (2) Fondul asigură finanţarea programelor naţionale de susţinere de către stat a micului business, a proiectelor şi măsurilor de dezvoltare a acestuia, participă la finanţarea programelor locale de susţinere a micului business.
    (3) Fondul susţine, în primul rînd, agenţii micului business care activează în domeniul producţiei, avînd dreptul să le stabilească suplimentar şi alte genuri prioritare de activitate şi să-i stimuleze în limitele mijloacelor disponibile.
    (4) Sursele de formare a mijloacelor Fondului sînt:
    a) pînă la 0,5% din veniturile bugetului de stat (cuantumul se stabileşte în fiecare an la adoptarea legii bugetului);
    b) venitul obţinut din propria activitate;
    c) mijloacele alocate în cadrul asistenţei tehnice şi financiare internaţionale;
    d) vărsămintele benevole şi donaţiile persoanelor fizice şi juridice, inclusiv ale celor străine;
    e) alte surse ce nu contravin legislaţiei în vigoare.
    (5) Fondul colaborează activ cu asociaţiile neguvernamentale ale agenţilor micului business şi le acordă asistenţă juridică.
    Articolul 5. Principalele tipuri de susţinere statală
    Principalele tipuri de susţinere statală a agenţilor micului business sînt:
    a) sprijinul financiar şi economic, acordat sub formă de credite preferenţiale şi subvenţii, de înlesniri fiscale, înlesniri la asigurarea agenţilor micului business, de privilegii vamale;
    b) sprijinul tehnico-material în fabricarea producţiei pentru necesităţile statului;
    c) sprijinul în comercializarea producţiei efectuat prin încheierea contractelor de livrare a acesteia pentru necesităţile statului cu garanţii privind comercializarea ei;
    d) ajutorul organizatoric, ce cuprinde simplificarea procedurii de înregistrare a agenţilor micului business, la pregătirea şi perfecţionarea specialiştilor, inclusiv peste hotare, servicii de informaţii şi consultanţe pentru aceşti agenţi.
    Articolul 6. Programele de susţinere de către stat a
                       micului business
    (1) Programele naţionale de susţinere de către stat a micului business se aprobă de Guvern şi constituie un complex de măsuri orientate spre realizarea politicii statului în domeniul dezvoltării micului business.
    (2) Programele locale de susţinere a micului business se aprobă de autorităţile administraţiei publice locale şi se finanţează de la bugetele locale şi din alte surse ce nu contravin legislaţiei.
    Art. 7 exclus prin Legea nr. 1592-XIII din 27.02.98
    Articolul 8. Acordarea de credite şi subvenţii
    (1) Fondul acordă prin concurs credite preferenţiale cu o rată a dobînzii mai mică decît rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la împrumuturile pe termen scurt şi mediu şi subvenţii agenţilor micului business care:
    a) practică activităţi prioritare;
    b) produc, pe bază de contract, mărfuri pentru necesităţile statului;
    c) se află în prag de faliment din cauza partenerilor faliţi sau în virtutea unor forţe majore;
    d) nu au fost privatizaţi prin licitaţie sau concurs contra bonuri patrimoniale, cu scopul achiziţionării patrimoniului lor contra mijloace băneşti de către cetăţenii republicii;
    e) procură tehnologii avansate, tehnică modernă şi materii prime;
    f) activează primii 3 ani.
    (2) Agenţii micului business care au primit subvenţii nu beneficiază pe durata folosirii lor, de credite preferenţiale.
    Articolul 9. Asigurarea contra riscuri
    Asigurarea contra riscuri patrimoniale a agenţilor micului business se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    Art. 10 exclus prin Legea nr. 1592-XIII din 27.02.98
    Articolul 11. Privilegiile vamale la import şi export
    Agenţii micului business sînt impuşi, pe un termen de 3 ani de la data înregistrării lor, la o taxă vamală în proporţie de 50% faţă de taxele de bază stabilite la materia primă, materialele, utilajul, tehnologiile importate pentru propria producţie, precum si la exportul de mărfuri fabricate de ei.
    Articolul 12. Înregistrarea de stat
    (1) Agentul micului business se înscrie la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale în baza unei fişe de înregistrare de model stabilit, prezentată personal sau expediată prin poştă.
    [Art.12 al.(1) modificat prin LP372-XVI din 29.12.05, MO16-19/27.01.06 art.70]
    (2) Fişa de înregistrare trebuie să conţină următoarele date: firma, sediul, forma organizatorico-juridică, principalul gen de activitate, capitalul social, dar cel puţin în mărimea prevăzută de legislaţie, firmele (numele de familie, prenumele, după caz patronimicul), sediul (domiciliul) şi semnătura fondatorilor.
    (3) Dacă fondatorii sînt persoane juridice fişa o semnează conducătorii unităţilor economice, iar semnăturile se autentifică cu ştampile.
    (4) Dacă fondatorii sînt persoane fizice, semnăturile se autentifică notarial (în cazul în care fişa este expediată prin postă) sau prezentîndu-se paşaportul ori un alt act de identitate (în cazul în care fişa este prezentată personal).
    Articolul 13. Asistenţa informaţională şi de consultanţă
    (1) Fondul şi unităţile lui teritoriale, în comun cu autorităţile administraţiei publice locale, creează servicii de informaţii şi consultanţă, precum şi centre de pregătire a cadrelor pentru agenţii micului business, coordonează activitatea acestor servicii şi centre.
    (2) Finanţarea serviciilor şi centrelor nominalizate se face şi din mijloacele Fondului şi ale autorităţilor administraţiei publice locale.
    Articolul 14. Organele administraţiei publice locale şi micul business
    (1) Organele administraţiei publice locale susţin micul business prin:
    a) coordonarea, în comun cu unităţile teritoriale ale Fondului, a activităţii agenţilor micului business din teritoriul subordonat, acordîndu-le asistenţa informaţională şi de consultanţă;
    b) contribuţia la realizarea programelor de stat de susţinere a antreprenoriatului şi a micului business în teritoriul din subordine;
    c) participarea la organizarea expoziţiilor şi iarmaroacelor de producţie fabricată de agenţii micului business, inclusiv prin repartizarea unor terenuri şi localuri din proprietatea lor.
    (2) Organele administraţiei publice locale sînt în drept:
    a) să elaboreze şi să aprobe programe locale de susţinere a antreprenoriatului şi a micului business;
    b) să stabilească suplimentar, în teritoriul din subordine, activităţile prioritare pentru agenţii micului business şi să le acorde sprijin din cont propriu, luînd în considerare interesele zonei;
    c) să-i scutească de impozite locale pe unii agenţi ai micului business a căror producţie şi servicii sînt solicitate în zonă;
    d) să adune comenzi pentru agenţii micului business de fabricare şi furnizare a producţiei.
Capitolul 3
SUSŢINEREA NESTATALĂ A MICULUI BUSINESS
    Articolul 15. Stimularea formelor nestatale de susţinere
                        a micului business
    Pentru crearea de structuri nestatale menite să susţină micul business şi pentru atragerea de capital privat în această sferă statul stimulează:
    a) activitatea persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma organizatorico-juridică, care investesc capital în micul business, efectuează operaţiuni financiare, de asigurare, de mediaţie comercială şi leasing, care prestează servicii de informaţii şi consultanţă. Stimularea rezidă în acordarea din mijloacele Fondului a unor credite preferenţiale şi subvenţii, în arendarea pe termen lung, prin concurs, a terenurilor şi localurilor, în contribuirea la asigurarea cu resurse tehnico-materiale, precum şi în organizarea comercializării producţiei;
    b) producerea de utilaj special, de dimensiuni mici şi cu moduli pentru agenţii micului business, incluzînd tipurile de utilaj indicate în lista de producţie necesară statului.
    Articolul 16. Susţinerea agenţilor micului business
                         de către întreprinderile mari şi mijlocii
    Statul stimulează încheierea de contracte pe termen lung între întreprinderile mari şi mijlocii, bazate pe proprietate privată, şi agenţii micului business, care stipulează, pe lingă alte condiţii, şi dreptul agenţilor de a obţine licenţe pentru fabricarea producţiei şi vînzarea ei cu marca de comerţ a acestor întreprinderi.
Capitolul 4
PROTECŢIA MICULUI BUSINESS
    Articolul 17. Garanţiile apărării agenţilor micului business
    (1) Statul garantează tuturor agenţilor micului business apărarea drepturilor şi intereselor legitime, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (2) Se interzice autorităţilor publice să adopte acte normative care ar discrimina activitatea agenţilor micului business.
    (3) Organele de stat şi persoanele oficiale poartă răspundere, în condiţiile legislaţiei în vigoare, pentru încălcare a modului de înregistrare, impunere fiscală neîntemeiată, divulgare a secretului comercial şi pentru alte feluri de încălcare a dreptului agenţilor micului business.
    Articolul 18. Protecţia drepturilor şi a intereselor legitime
                         ale întreprinzătorilor antrenaţi în micul business
    Protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale întreprinzătorilor antrenaţi în micul business se efectuează prin:
    a) asigurarea realizării oricărui gen de activitate de întreprinzător neinterzise de legislaţie şi care nu necesită licenţe, independent de prevederile documentelor de constituire;
    b) simplificarea procedurii de înregistrare a agenţilor micului business;
    c) efectuarea controalelor planificate asupra activităţii agenţilor micului business de către reprezentanţii organelor controlului de stat cel mult o dată pe an, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege, cu înscrierea menţiunilor de rigoare în condica de înregistrare a controalelor. Modul de ţinere de către agenţii micului business a condicii de înregistrare a controalelor este aprobat de Guvern;
    d) atacarea în instanţele judecătoreşti a acţiunilor organelor de stat şi ale persoanelor oficiale care încalcă drepturile şi interesele lor legitime;
    e) asigurarea protecţiei juridice egale, indiferent de genul şi formele activităţii lor.
Capitolul 5
DISPOZIŢII FINALE
    Articolul 19. Controlul asupra activităţii agenţilor
                         micului business
    (1) Organele de stat exercită controlul asupra activităţii agenţilor micului business în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (2) Controlul asupra folosirii creditelor preferenţiale şi a subvenţiilor acordate agenţilor micului business este exercitat de către Fond, în modul stabilit.
    (3) Controlul asupra folosirii creditelor şi subvenţiilor nestatale precum şi a altor tipuri de înlesniri, este exercitat de organizaţiile şi persoanele particulare care le-au acordat, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    (4) Controlul asupra activităţii agenţilor micului business nu trebuie să împiedice activităţii lor de întreprinzător.
    Articolul 20. Limitarea activităţii agenţilor micului business
    Agenţii micului business nu au dreptul să practice activităţi ce ţin de competenţa exclusivă a statului.
    Articolul 21. Răspunderea agenţilor micului business
    Agenţii micului business care folosesc impropriu:
    a) creditele preferenţiale şi subvenţiile plătesc dobînda bancară stabilită de banca ce deserveşte Fondul;
    b) materia primă, materialele, utilajul, tehnologiile importate pentru producţia proprie, la care au fost stabilite înlesniri vamale conform art.11, plătesc o taxă dublă.

    PREŞEDINTELE
    REPUBLICII MOLDOVA                               Mircea SNEGUR

    Chişinău, 20 mai 1994.
    Nr. 112-XIII.