HGM1402/2007
ID intern unic:  326413
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1402
din  13.12.2007
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
“Fructe, bace şi legume congelate rapid”
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 1479
    MODIFICAT
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541


    În temeiul Legii nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Reglementarea tehnică “Fructe, bace şi legume congelate rapid” (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.
   
[Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                                   Vasile TARLEV


    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                          Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei  şi comerţului                                           Igor  Dodon
    Ministrul sănătăţii                                                                     Ion Ababii

    Nr. 1402. Chişinău, 13 decembrie 2007.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1402
din 13 decembrie 2007
REGLEMENTAREA TEHNICĂ
“Fructe, bace şi legume congelate rapid”
I. DOMENIUL DE APLICARE
    1. Reglementarea tehnică “Fructe, bace şi legume congelate rapid” (în continuare - Reglementare tehnică) stabileşte cerinţele minime de calitate, siguranţă alimentară, de prezentare şi etichetare, care urmează a fi respectate la fabricarea şi/sau comercializarea fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid, provenite atît din producţia internă, cît şi din import.
    2. Cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică nu se aplică fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid, fabricate în gospodării individuale pentru consumul propriu.
II. TERMINOLOGIE
    3. În sensul Reglementării tehnice, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    congelare - prelucrarea materiei prime la temperaturi joase, cu utilizarea diferiţilor agenţi frigorifici, care conduce la anabioza microorganismelor şi reducerea vitezei decurgerii proceselor biochimice, ceea ce permite asigurarea unui timp mai îndelungat de păstrare a produselor alimentare de bună calitate;
   produse congelate rapid - fructe, bace, legume sau porţiuni ale acestora cu consistenţă dură, avînd temperatura în mijlocul produsului nu mai înaltă de (minus 20±2)°C, pe lîngă aceasta, formarea cristalelor structurii produsului rapid congelat are loc la temperatura mediului frigorific nu mai înaltă de (minus 33±2)°C.
III. GRUPELE DE
PRODUSE DIN DOMENIUL REGLEMENTAT

    4. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe minime de calitate, siguranţă alimentară, cărora trebuie să se conformeze fructele, bacele şi legumele congelate rapid, prezentate în tabelul de mai jos:

Poziţia tarifară conform Nomenclatorului mărfurilor al  Republicii Moldova

Denumirea produsului
0710
Legume pregătite sau nu prin fierbere în apă sau în aburi, congelate
0811

Fructe, fierte sau nu în apă sau în vapori de apă, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)

Din 0814 00 000
Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi) congelate
Din 1212

Roşcove, alge, sfeclă de zahăr şi trestie de zahăr, refrigerate, congelate

Din 2004
Alte legume congelate

IV. CERINŢE ESENŢIALE
    5. Producătorii de fructe, bace şi legume congelate rapid sînt obligaţi să utilizeze bunele practici, să întreprindă măsuri performante pentru asigurarea calităţii, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi etichetare, conform reglementărilor orizontale în vigoare în Republica Moldova privind produsele alimentare.
    6. Calitatea şi inofensivitatea alimentară a produselor presupune asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise, pe toată durata procesului de producţie, de la materia primă pînă la consumator.
    7. Calitatea şi inofensivitatea alimentară a produselor trebuie obţinute şi monitorizate prin sisteme de management al calităţii producţiei şi prin metode care să asigure prevenirea sistematică a riscurilor şi înregistrarea informaţiilor, ce ar permite trasabilitatea întreprinderii, echipei de producţie, datei fabricării, lotului, cantităţii, tipului şi calităţii produselor.
    8. Producătorii de fructe, bace şi legume congelate rapid trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor care permit trasabilitatea şi identificarea materiilor prime utilizate, metodelor şi condiţiilor de producţie, furnizorilor de materii prime, echipelor de producţie, loturilor şi tipurilor de produse timp de 5 ani şi, după caz, oferirea de dovezi documentare privind respectarea cerinţelor de calitate şi siguranţă, stabilite în prezenta Reglementare tehnică.
    9. Managerii şi personalul tehnico-administrativ trebuie să cunoască destul de bine cerinţele prescrise cărora trebuie să le corespundă produsele finite, să aibă o viziune clară despre potenţialele riscuri şi să poată lua măsurile respective de prevenire, să asigure monitorizarea şi supravegherea pe tot lanţul procesului tehnologic, de păstrare, transportare şi comercializare a produselor.
   10. Amplasarea, construcţia şi reamenajarea clădirilor şi anexelor unităţilor de procesare a fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid trebuie efectuate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
   11. Echipamentul tehnologic şi recipientele întreprinderilor de producere a fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid, care vin în contact cu materiile prime şi produsele finite, trebuie să fie confecţionate din materiale aprobate de Organul administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    12. Întreprinderile de producere a fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid trebuie să dispună de spaţii de depozitare pentru materiile prime şi produsele fabricate astfel încît acestea să fie direct legate cu sălile de producţie, livrate în flux tehnologic continuu, cu trasee scurte.
    13. Personalul din întreprinderile de producere a fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid, care vine în contact direct cu produsele fabricate, trebuie să respecte regulile stabilite de Organul administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    14. Activităţile desfăşurate în cadrul întreprinderilor de congelare şi de fabricare a fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid nu trebuie să conducă la poluarea mediului înconjurător.
    15. Materiile prime utilizate la fabricarea fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid se achiziţionează numai în baza actelor, în formă scrisă, care confirmă originea,  calitatea şi siguranţa alimentară.
    16. Fructele, bacele şi legumele congelate rapid trebuie să fie fabricate în baza reţetelor şi/sau instrucţiunilor tehnologice elaborate şi aprobate în modul stabilit.
    17. Fabricarea fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid, cu aplicarea tratării prealabile, utilizînd aditivi alimentari, se admite numai cu condiţia respectării cerinţelor stabilite de Organul administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    18. În funcţie de specia materiei prime care se utilizează la fabricare, fructele, bacele şi legumele congelate rapid se clasifică după cum urmează:
    a) fructe sămînţoase;
    b) fructe sîmburoase;
    c) bacele;
    d) struguri;
    e) amestecuri de fructe şi bacele.
    19. În funcţie de starea lor, fructele sămînţoase congelate rapid se clasifică după cum urmează:
    a) întregi;
    b) în felii.
    20. În funcţie de starea lor, fructele sîmburoase congelate rapid se clasifică după cum urmează:
    a) cu sîmbure;
    b) fără sîmbure;
    c) tăiate în jumătăţi sau felii.
    21. În funcţie de starea lor, bacele congelate rapid se clasifică după cum urmează:
    a) întregi fără petale şi ciorchini;
    b) întregi cu petale şi ciorchini.
    22. Strugurii congelaţi rapid se fabrică numai din struguri cu ciorchini.
    23. La fabricarea amestecurilor din fructe şi bace congelate rapid se admite utilizarea bacelor întregi, fără petale şi ciorchini.
    24. În funcţie de starea lor, legumele congelate rapid se clasifică după cum urmează:
    a) întregi;
    b) mărunţite;
    c) tăiate rizocarpi;
    d) foioase.
    Notă: Se admite fabricarea amestecurilor de legume congelate rapid.
    25. În procesul de fabricare a produselor congelate rapid se utilizează materia primă proaspătă, specificată în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    26. Fructele, bacele şi legumele congelate rapid destinate consumului uman trebuie se posede proprietăţi organoleptice tipice speciilor şi varietăţilor ce se stabilesc în instrucţiunile tehnologice şi să corespundă valorilor stabilite în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
   27. Valorile indicatorilor fizico-chimici  ai fructelor, bacelor şi legumelor rapid congelate se stabilesc în instrucţiunile tehnologice şi trebuie să corespundă valorilor stabilite în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.
    28. Conţinutul de elemente toxice, micotoxine şi pesticide în fructe, bace şi legume congelate rapid nu trebuie să depăşească nivelul admisibil stabilit în Regulile sanitare “Cerinţe igienice de calitate şi inofensivitate a materiei prime de uz alimentar şi a produselor alimentare”, aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    29. Valorile indicatorilor microbiologici ai fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid nu trebuie să depăşească normele stabilite în Regulile sanitare “Cerinţe igienice de calitate şi inofensivitate a materiei prime de uz alimentar şi a produselor alimentare”, aprobate de Ministerul Sănătăţii.
    30. Fructele, bacele, legumele şi amestecurile din ele congelate rapid trebuie să fie preambalate şi ambalate în aşa mod încît să permită menţinerea calităţii şi siguranţei alimentare pe toată durata păstrării, transportării şi comercializării lor.
    31. În calitate de ambalaj pot fi folosite numai materiale autorizate de Organul  administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    32. Transportarea fructelor, bacelor şi legumelor congelate rapid trebuie efectuată numai cu mijloace de transport autorizate sanitar, în conformitate cu regulile de transportare şi normele stabilite de Organul administraţiei publice centrale în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    33. Fructele, bacele şi legumele congelate rapid destinate comercializării pentru consumul uman trebuie să fie etichetate şi marcate, în mod obligatoriu, în conformitate cu cerinţele actelor legislative şi normative în vigoare, să conţină informaţiile necesare exhaustive şi corecte pentru consumator la momentul cumpărării produsului.
    34. Denumirea sub care se comercializează produsele congelate rapid trebuie să indice corect natura lor şi să includă cel puţin:
    denumirea materiei prime;
    calitatea materiei prime;
    denumirea ţării producătorului;
    denumirea şi adresa producătorului;
    data fabricării;
    data ambalării;
    termenul de valabilitate sau termenul limită pentru consum;
    condiţii de păstrare;
    informaţia privind certificarea;
    modul de preparare (la necesitate).
    35. Verificarea indicilor de calitate, siguranţă alimentară, a formelor de prezentare, marcare şi etichetare se efectuează de producător, inclusiv indicatorii organoleptici, fizico-chimici în fiecare lot.
    36. Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor indicilor de calitate, inofensivitate alimentară, a formelor de prezentare şi etichetare se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de analiză prevăzute în standardele naţionale voluntare,  lista cărora este aprobată de autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    37. Fructele, bacele şi legumele congelate rapid neconforme cerinţelor prezentei Reglementări tehnice nu pot fi plasate pe piaţa de desfacere în scopul consumului uman.
V. EVALUAREA CONFORMITĂŢII  PRODUSELOR
    38.  Fructele, bacele şi legumele congelate rapid,  inclusiv cele importate, pot fi plasate pe piaţă internă doar dacă sînt conforme cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică.
    39. Conformitatea  produselor din  fructe, bace şi legume congelate rapid se asigură de către producător, importator.
    40. Producătorul, importatorul solicită unui organism de certificare acreditat şi desemnat pentru activitate în domeniul respectiv efectuarea certificării produselor cu evaluarea procesului de producere.
    41. Procedura de certificare  aplicată de către organismul de certificare se aprobă de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, de comun acord cu autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare.
    42. Organismul de certificare desemnat efectuează sau dispune efectuarea de evaluări periodice asupra produselor din fructe, bace şi legume congelate rapid,  la intervale de timp aleatorii.
    43. În contextul evaluării produselor, pentru verificarea menţinerii conformităţii produselor cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, o mostră din produsul finit, prelevată de la locul de producere sau din partida de comercializare, este supusă încercărilor necesare, conform regulilor şi metodelor aprobate în modul stabilit în  domeniul produselor alimentare, sau conform altor încercări cu efect echivalent.
    44.  În cazul în care fructele, bacele şi legumele congelate rapid  nu sînt conforme cerinţelor prescrise, organismul de certificare desemnat trebuie să informeze, în modul stabilit, producătorul, importatorul şi organele de supraveghere a pieţei despre neconformitatea constatată.
    45. Producătorul, importatorul elaborează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 48 din prezenta Reglementare tehnică.
    46. Producătorul, importatorul deţine documentaţia tehnică o perioadă de minimum 5 ani de la data fabricării ultimului lot de fructe, bacele şi legumele congelate rapid şi, la solicitare, o pune la dispoziţie organelor de supraveghere şi control.
    47. Documentaţia  tehnică  trebuie  să  asigure  posibilitatea  evaluării conformităţii produselor cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică.
    48. Documentaţia tehnică trebuie să conţină, în principal:
    a) o descriere generală a produsului;
    b) instrucţiuni tehnologice;
    c) certificatul de conformitate eliberat conform schemelor care prevăd evaluarea procesului de producere sau certificatul de conformitate pentru sistemele de management al calităţii sau inofensivităţii alimentare;
    d) rapoartele de încercări ale produselor;
    e) alte documente, la decizia producătorului, importatorului, relevante pentru atestarea conformităţii produsului.
    49. Producătorul, importatorul, în baza documentaţiei tehnice, întocmeşte o declaraţie de conformitate şi aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare ambalaj al produsului.
    Întocmirea şi emiterea declaraţiei de conformitate se efectuează conform regulilor stabilite în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
   50. Fructele, bacele şi legumele congelate rapid se plasează pe piaţă fiind însoţite de declaraţia de conformitate, care atestă conformitatea produsului cu cerinţele stabilite de prezenta Reglementare tehnică. Producătorul, importatorul trebuie să aplice, sub marca naţională de conformitate SM, numărul de identificare al organismului de certificare desemnat, care a efectuat certificările respective.
    51. Modelul declaraţiei de conformitate este expus în anexa nr.4 la prezenta Reglementare tehnică.
    52.  Producătorul, importatorul păstrează un exemplar al declaraţiei de conformitate împreună cu documentaţia tehnică în baza căreia a fost eliberată declaraţia în cauză.
    53. Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de producere să asigure conformitatea produsului fabricat cu cerinţele documentaţiei tehnice şi prezentei Reglementări tehnice.
    54. Organismul de certificare este desemnat, la propunerea autorităţii de reglementare în domeniul produselor alimentare, de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    55. Lista organismelor de certificare desemnate se publică, de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se actualizează, în caz de necesitate.
    56. Pentru fructele, bacele şi legumele congelate rapid, plasate pe piaţă, originare din alte ţări, la documentele prevăzute pentru iniţierea procedurii de evaluare a conformităţii, se prezintă, suplimentar, autorizaţia de import, emisă în baza examinării condiţiilor de producere, depozitare, transportare şi comercializare, de autoritatea de reglementare în domeniul respectiv.
    57. Conformitatea cu prevederile prezentei Reglementări tehnice poate fi asigurată şi prin utilizarea standardelor naţionale voluntare - standardelor conexe. Producătorul, importatorul produselor, pentru a beneficia de prezumţia conformităţii, este în drept să menţioneze în documentele de însoţire că proprietăţile acestora sînt conforme cu unul sau mai multe standarde de produse conexe prezentei Reglementări tehnice.
    58. Lista standardelor conexe se aprobă de autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare, cu avizarea Organismului Naţional de Standardizare şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
VI. DISPOZIŢII  FINALE
    59. Concomitent cu intrarea în vigoare a prezentei Reglementări tehnice, toate standardele naţionale ce reglementează produsele din acest domeniu devin voluntare în utilizare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4