HGA1513/2007
ID intern unic:  326620
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1513
din  29.12.2007
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în
Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 31 ianuarie 2005
Publicat : 15.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 8-10     art Nr : 48
    Abrogată prin HG340 din 26.05.17, MO201-213/23.06.17 art.522


    În scopul executării Legii privind achiziţiile publice
nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 470), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 31 ianuarie 2005 “Pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de tender” (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                              Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Mihail Pop
    Ministrul economiei şi comerţului                                       Igor Dodon

    Nr. 1513. Chişinău, 29 decembrie 2007.

Aprobate
prin Hotărîrea Guvernului nr. 1513
din 29 decembrie 2007
Modificările şi completările
ce se oprează în Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 31 ianuarie 2005
    Hotărîrea Guvernului nr. 98 din 31 ianuarie 2005 “Pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de tender” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 20-23, art. 150) se modifică şi se completează după cum urmează:
    în denumire şi pe tot parcursul textului, cuvîntul “tender” se substituie prin cuvîntul “licitaţie”;
    în Regulament:
    la punctul 1, textul “art. 29 al Legii achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr. 1166-XIII din 30 aprilie 1997” se substituie prin textul “articolelor 36 şi 60 ale Legii nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice”;
   la punctul 2, cuvintele “întreprinderilor şi organizaţiilor, indiferent de tipul lor de proprietate şi forma de organizare juridică” se substituie prin cuvintele “operatorilor economici”;
    punctul 3 se completează cu următoarea propoziţie:
    “Întreprinderilor Societăţii Orbilor, Societăţii Invalizilor, Asociaţiei Surzilor, Atelierului de Producţie al Spitalului Clinic de Psihiatrie Republican, instituţiilor penitenciare şi altor persoane defavorizate, aceste documente li se oferă în mod gratuit.”;
    la punctul 5, cuvîntul “mărfurilor” se substituie prin cuvîntul “bunurilor”.